MANYETİK REZONANS (MR) CİHAZI

7.

CTRL + F → aktiftir...

Giriş

"".l.

>-lastaya ait bir MR görüntiisUnUn nası l elde edildiği, bu konunun fi1ikscl
.ıısi bin in ne old uğu sorularına cevap aramak amacıyla basit bir deney
~3lı ın .

bir manyetik alanda su içeren bir faııtonıu RF bobininin içine
alı nı. Bu RF bobinini bir anahtar yardımıyla alıcı ve verici bir sisteme
~ıaya lım . RF bobini ile sarılmış faııtoımı. simetri ekseni manyetik alan
;;ıleri ne di ı.. olacak şekilde homojen manyetik alan içine yerleştirelim.
~

~

~

ft

,.-

.
Veri cı

1111

. il. U. il.

il

42577 MHz

_

em

de

rs

Alıcı

TTr~ J 11

no

i l 11 il il lJ i l

H il

N~

\

ll ll lf\llllı
ll lJ\ ı ll llll

w
.e

w
w

B

~

tla
ri.

ft

11 11111\ll ll
!l f l l l l l l l l l
1111\llJlllll
1.11111 1 11
·ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

co

f.!oınojen

000

Şekil 7-1 MR ı.inyalının elde edilıneM

içeren fantoınu çevreleyen RF bobiniııc. 1 Tesla btiyük l liğUndeki
etik alan içinde verici tarafından. 42.577 Milz'lik frekansa sahip bir
gönderi lirse, ve RF bobini hemen alıcı konumuna getirilirse. RF
ıın in Usrel iş lev şeklinde azaldığı görülür. Bu :ualaıı sinyal MR sinyali

,

canım lanm ıştır.

185

Su ıçin. 1 Te~la büyüklüğündeki manyetik alanda, MR sinyali
gönderme frekansında göılenehilir. Bu frekans. rezonans frekansı
tanımlanmıştır

l Tesla -+ f= 42.577 Mll7

B

2 Tesla -

f

85. 154 \.1Hı

frekansının

mnnye11k

alanın şiddeti

f :::: B

( 7.1)

materyaller içeren

fanıoınlarla yaptığım ı zda,

görürüı..

vermenin

'v1R fiziğine yönelik
düşünce~i) le atom ve çekirdek

etkileri daha iyi anlamak
faydalı olacağı

üıerınde dunılacak11r

içın

olaraı..

kavraı

rs

bilgı

manycıik

şiddetı altında. f~

no

a. Her ma1eryalin MR sinyali üretmediği.
b. Farklı materyallerin aynı manyetik alan
rezonans frekanslarına sahip old4klarını
Hu

or~

tla
ri.

Ayn ı deneyı farklı

ile doğru

co

Sonuç olarak rc1onans
oldugu görülmektedir.

w

.e
em

de

7.2.
Fiziksel Prensipler
insan vücudunu oluşturan en küçük parçacıkların yani atomların bir çoğu
manyetik özelliği bulunmaktadır.
Atomlar bir ya da daha çok elektronla sarılmış bir çekirdekten ol;
Çekırdek ise bir ya da daha çok sayıda pozitif yllklli protonlar ile nötron ol.
tanımlanan yiiksll7 parçacıklardan oluşmaktadır.
l lidrojea atomunun çekirde~i sadece pozitif yüklü tek bir protc ı
oluşmaktadır. anyetık rezonans ıçin hidrojen atomunun üstünlükleri:
a. insan vücudunda bulunan en yaygın element olması.
b. manyetik rezonansa en duyarlı element olması
olarak sıralanabilir.
Bu özelliğinden dolayı, hıdrojen protonları MR görüntüleme
kullanılmaktadır.
Şimdi

de hidrOJCll atomunun manyetik öı.elliğinin nereden kaynakland _
inceleyelim. Proton. nötron ve elektronlar dö11il olarak bi !inen önemli
öıelliğe sahiptirler (döııiic lcenıli ekseni etrafmda dönme). Kendi e~
etrafında dönen her parçacık manyetik öıelliğe sahiptir Dönen partiku
elektriksel yilke de sahiptir. Hareket halındekı yükler elektrik akımı ol
tanımlan ı r. Zamanla değişen elektrik alanı, zamanla değişen bir manyetik a
yaratır. Tersi durum da geçerlidir.

w

w

B

186

elck1rik \ ı;: manyetik alan vektörlerinin
lınım yü.reyleriııin bırbırlcr ne dil. oldul. larıııı sö) lcyebiliriz. MR <lene) inde
.!llecc manyctil. alan vektörü f B ). incelenecek cisınılc: cıl.ileşim halinde<lır
Elektromanyetik spcl.trunı • .\-ı~ııılı tanıya yönelik sistemlerde kullanılan
• riilcbilir ışık üzerindeki çol. y ül,.sel. frekanslardan. >,.JR sıstcmlerindc
l:ıııılaıı dii~ük frckan~lı r:ıd)l) dalgalarına kadar geniş bir alan ı
Elektromanyetik

ışımaya bakar.ık

-ısaına ktadır.

l~ıııııı

enerjisi

frekaıı>la doğnı orantı lıdır.

co

F:=lı.f

(7.2)

no

tla
ri.

urada F. cnerJ iyi. lı Plancı. !>abitiııı. I ıse tici.ansı tan ımlamal.tadır
l:lel.trik alan, ileti.en lıir orranıda akım akrııa~ıııa neden olur. Uu ise
l.cnm etrafında bir m;ınyetik alanın oluşmasını !'>a~lar Dü7 bir ilctl.cndc.
l.cnin etrafında manyetik alıın çizgileri daircscl bır ~ekil oluşturur. !;>ayet,
etken bir bobin şeklinde ı se bobinin toplam ı naııyctil-. alaııı her hır iletl-.cnin
'il) etik alan çizgilcrinm toplamıııa eşittir. içeride ise nlaıı çi7gileri paraleldir.
lany etik bir eLJ...inin olmadığ ı uzayda. ideal bır bobın içinde, honıoJCn bır
=:ıııyctil. alan oluşacal.tır.
:\.lanyetil. alanı ölçmede rc~la
birim olarak 1.ıılanılır:

en.

rs

1 Te>la = 10.000 Gauss

w

w

w

.e
em

de

ukaycse aç ı sından. dllnyanııı doğal manyetik ulaııı yaklaşıl-. olarak 0.5 Cıııuss
!t•.::crindcdir.
l ler materyal atomlardan oluşur. A) nı ya da farl\lı atomlar molel.üllcri
,)dana gctirırler. insan\ licuduıııın )al.laşık olarak %60'ı sudan oluşmal.ıadır.
:ı nıolcl.iilü ise iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomundan oluşmal.tadır Su
lckıillcrinde (H 1 0) ol-.sijcn atomuna kimyasal bağ ile bağlanmanın yaııı~ıra,
~ moleküllerindeki karbon atomlarının hidrojen bağı da (CH-. CH ..• CI l ı­
Jpları) oldukça önemlidir. Bu nedenle. insan vUcudunda en falla bulunan
•rıı hidrojen atomudur. l lidro jen çek irdeği ise bir adet prolon içermektedir.
~ el-.ırdcl. proton ve nöln>nl:ırdan oluşmal-.ıad ır Çel.irdekteki proton l mın
)ıs ı 1-.inıyasal elementi belırlcr. Eşit sayıda protona sahıp olan fal.at nlitroıı
~ıları farklı olan çckirdcl.lcr ı7otoplar olar:ır.. adlandırılır. Tek sayıda
~tonlara \C/vcya nötronlara ~ahip olan çekirdekler ölçülebilir bir nıanyctil.
ıtıente sahiptir. Çckırdcıfı çe' rcleyen nıanycıil-. alan bır bobinin etrafıııdaki
n)Ctik alanla mukayese edilchılir düzeydedir
Bır bobinde olduğu gıhı nınnycu k a lan elektrik yüklü parçacıkların
c l-.troıılar) dairesel hareketi ile oluşmaktadır. Çd•irdck uı,ayda kendi ekseni
ıfıııda dönı.:n kliçül. bir top gibi algılanabi lir. 11u modele göre çel.irdt:ılin
~lii parçacıkları. dönmeden dola) ı dairesel bir al.ıma <la neden olur.

187

Bir çekirdeğin açısal momerılllmu dönü olarak
h dOteyinde bir dönüye sahiptir. Burada:

tanımlanmıştır.

Bir proton

(7.3)

lı = lı /lrI

Manyetik olımıyaıı ortamda dönü

vckıörlcriniıı konumu

w

w

w

.e
em

de

rs

Şekil 7-2

no

tla
ri.

•••
• • ••

co

olarak tanımlanmaktadır.
Manyetik alanın bu l unmad ığı durumJarda hidrojen çekirdeğinin döı
vektörleri gelişiglizel bir şekilde farkl ı yönleri gösterirler. Bundan do l ayı. lL
dönü vektörlerinin top lamı cisim üzerinde ölçlllebilir. net bir manyetik al.
meydana gel irnıez .

--Şeki l 7-3

-~/

Manyetik orıamda döııil veJ<törlerının

konumu

Homojen bir manyetil-.. alanda hidrojen çekirdeğinin döııü vel-..törleri, ~~
protonlar manyetik alana sadece paralel ya da antiparalel bir şekilde uzanııbi
188

anycti k alana paralel olarak uzanan proton sayısının daha fazla
·lıın lard a net manyetizma manyetik alanın yönü ile aynı o l acaktır.
7.3.

olduğu

E nerj i Seviyeleri

co

Dönli vektörleri manyetik alana antiparalel olarak uzanan protonlar. paralel
.ırak uzanan protonlara göre biraz daha yiiksek enerji seviyesindedir. Bundan
la} ı protonlar. paralel durumdan antiparalcl duruma geçiş için. iki sevıye
>ındah.i enerji fark ı ôE ile orantılı bir enerjiye ihtiyaç duyarlar.

Enerji

.•

-

- ::-

tla
ri.

paralel o:~~~ _ ...._ _ _____ ~ __ - - -

..... ....

;

+
----- ------------------..A _
T

/\F. = .!!.1
2 ıt Ba

Şct..il

de

Statik (B)

rs

no

paralel

Artan (B)

7-4 Paralel ve paralel olmayan dönü vektörleri

ıçin

enerji

scvıye ç i.ı:elgesi

w

.e
em

IJ..i seviye arasındaki enerji liırkı (D.E) manyetik alanın şiddeti ile doğru
-:ın ıı l ı olarah. artar. Manyetik alana paralel veya antiparııle l olarak u1:anan
1ıonlan11 sayısı Bo ltzınann
ifadesi ile verilmektedir. Bllrada her ih.i
"'llmdaki protonların oran ı . LlE ene~ji farkı ve dolayı s ıyla uygulanan manyetilJna (Bu) bağlıdır.

w

w

Bıı ifadesi sıcaklığa bağlı bir ifadedir. Bu ifadede k, Boltzınanıı sabitini T ise
~h in olarak termal eııeıjinin miktarını belirtmektedir. MR çalışmalarında
.tanın

310°K olarak sabitlenmiştir. BoltLmanıı ifadesiııc
ı..ıld ığında. aııtiparalcl \C raralcl protonların sa~ıları arasındaki farkın iki
'rji seviyesi arasındal-i 4E enerj i farkı ve hundan dolayı da Bıı manyetik
vücut

ısısı

.nı na bağlı olduğu görlilmekıcclir.

189

7.4.
Larmor Frekansı
Dönü

ektörler manyetik alana tanı olarak paralel ya da anıipara
değilı.Jirler. Bu \Cktörler manycıiı.. alan ekseni ile belirli bir açı yaparlar.

La.rmor Denklemi
u

=

tB,

1

I

no

tla
ri.

co

I

~

11

Şcl..ıl

de

11

rs

~--ı./--"C!------

7·'5 Ana ınany.:ııı.. alamla dönü \cktcinmım Larnınr frekaıı~ı

w

w

w

.e
em

Uununla birlikte, döııü \ekıörleriıı nıaıı)et ık alan üıerine paralel y
aııı ıpara l cl olarak yansımış değ.erini deneysel olnrak ölç ım:k miiınl..ü n
Maıı) ctık alanla a) ııı yönde 'c paralel olan bi le~cn ler ··ıongıtud inal", nıam
alana dik olan bilc~eııler de ·ıran~"ersal" bile~enler olarak tanımlanırlar l
'ekıörlerın ırans,er,al bilcşenlcrının toplam etkisi ihmal edilebilir düze)dc
Çilnl.ti. protonlar nıaııyeıiı.. ınonıcntumdaıı dolayı dünyanın }crçekinıi cıı..i,
hı;.da dönen loplar gibi nıııııyctil-. alan içiııdc hareket ederler. Döııü veı..ıc _
çcl-.irdcı.. bölgesinde 8,, maııyctiı.. alanı ıle orantılı bır frel.ansta manyctıl.
ekseni etrafında dönerler.

(ı)

= 2rrf

(7.4)

DöııLi veJ..törlcrın dönme frcl-.ansı Larmor frcl\ansı olaraı.. ıanıınlanmı~llr
ifadede y orantı sabiti gyronıanyetik oran olarnı.. tanımlanmıştır

C ı;eJ..ird~

190

boyutu ile ilgili özel bir
\erilmektedir.

"'( = -·
)__ _10
') 67-'l?

Hidrojen atomu için hu

f

1

sT

=42.577

,\IH: B

r

o

değerler aşuğıd:ı

(7.5)

bir manyetik alanda proltınlıırın dönü vektörleri 42.577
\IHı değerinde bir frekansla dönerler. l'v1R dcnc) inde özellikle bu frd.aıı'
lJırekteristik MR sinyalıııi e lde etmek amacıyla 'u dolu bır önıcic
~gulanınıştır. MR deneyinde protonların Larıııor frekansı ile göndcrılcıı •ili
l..ansı aynı olmak zorundadır.
)ayet gönderilen RF frekansı ile (B ı bileşeni) Lamıor frekansı ( döııO
törlerin dönme frekansı) birbirleri) le ilişkili "ı.: bir protonun dönii 'cktöril
:::l: ılcl konumdan anıiparn lı:I konuma geçer.

değerindeki

.e
em

de

rs

no

tla
ri.

co

l\;sla

.ış;ıınada

w

w

w

değ.erdir.

RF alanından öL kadar bir enerji çekilir. Manyetik alanda
'1örlerin faz açıları birbirleri) le ilişkili dej!ildir.
bır hacimde paralel ve antiparalel konunıdakı dönü 'ektlirlcr ıki
\lD'C~ leri üzcrıııde ist:ıtıstil..scl faı açılarıııdnn do layı eşil hır şel..ıldc
ı:r
Eşir dağı lım ın doğal bir sonucu olarak dönü vcl..türlerin
bi l cşen leri birbirlerini yı>k ederler. Sadece manyetik alan yönlindeki
longitudinal bi leşcıı l er) etkisi toplanır.

191

7-7 Manyetik alanda döııü vektörlerinin faz açılarının durumu ,

tla
ri.

Şekil

co

--

de

rs

no

Mo

--

.e
em

- - 1-- --

Şekil

7-R Dönu vektörleri ve net manyetik ahın

Net manyetik alan M0• üst konide daha yüksek düzeyde paralel protor
yoğunluğu olacağı için net manyetik alan yönünü gösterir.

w

w

w

7.5.
RF Alanının Etkisi
Radyo frekansı nedeniyle oluşan 8 1 manyetik alan vek-törünüıı etkisi altınd~
net manyetik alan vektörü Mo. iki bağınısı7 hareketi aynı arıda gösıerir. l\c
manyetizma vektörü RF"e ai1 8 1 manyetik alan vektörli etrafında dönerken 3)~
zamanda Bo manyetik alanı etrafında da döner. İki hareketin toplam etJ..b
Şeki l 7-9'da gösterilmiştir. Manyetizma vektörüniin ucu topun yüzeyi üzerind~
spiral bir iz takip eder. Traıısversal yüzeye doğru olan sapmanın hızı (burada\·
y düzlemi) RF alanının şiddeti ya da 8 1 vektörünün biiyüklüğii ıle
belirlenmiştir.

Sapmanın

derecesi yani Flip açısı ise RF alan şiddeti 8 1• RF vurumunur
süresi Ilı ve gyromanyetik oran"/ tarafından helirlennıiştir.
192

(7.6)

RF vurumu ınanyeti1ına vektörünü x-y düılcrıııııe saptınrsa bu 90
ıırunı olarak tanımlanır. RF sinyali kesildiğinde manyetizma vcklöril Larmo ı
·ı:kansıııda :1.-) diizlcmınde geri döner ,.c alıcı bobinlerde R sinyalı oluşturur
9U 0

Unıın ile ınul.ayese edildiğıııtk RI- bobınlcrındekı 8, manyetik \cktörü iı...ı
.ıtına çıkarılırsa nıaııyeıiıma \cı...ıörü nıanyctiı... alaııl:ı tamamen ters yönde
·luşacal.tır. Bu Rr vurumu 180' vurum olarak tanımlanmıştır.

;=ı--

Mo

tla
ri.

)

co

Şa}et.

1

no

/

rs

o

w

w

w

.e
em

de

90 RF vt..n.:mundar. ıon1a

T; E,.. ep"'ı

Ti E"} le1

$el-il 7-9 RF vurumu öntesı ve sonrası, Ti ve T2 clkıleşıın ~Urcçlerinde net m;ın)ctizma
vckıiirünün konumu
90° vurumdan sonra e~it ~ayıda protonlar anıiparalel 'c paralel
.onumdadırlar. ilave olarak tüııı protonların fazları da a~ nıdır. au durum
19]

bileşke

manyetizma

vektörünün

neden

x-y

düzleminde

oldu;

açıklamaktadır.

Belirli bir zaman periyodundan sonra bu uyarılan dönü sistemi orı
konumuna döner. Manyetizma vektörü tekrar manyetik alanın yönünü gösk
Bu durum iki birbirinden bağınısıt dengescl durumun o luşmasına ıı~
olmaktadır:

manyetizma vektörünün x-y bileşenı
azalmasına neden olur. Bu işlem. T2 dengesel durumu ya da dö
dönii dengesel durumu olarak tanımlanmaktadır.
b) Dönü-letis etki leşimi manyetizma vektörünün manyetik a
yönüne dönme~ıne neden olur. Bu işlem süresince dönü vektört .
birçok protunuıı paralel enerji seviyesinde olduğu orijinal konu
gelinceye kadar paralel ve anıiparalel konumlar arasında hareederler. Bu iş l eme, T 1 dengesel durumu ya da dönü-letis denge
durumu denilmektedir.

etkileşimi

tla
ri.

co

a) Dönil-dönü

.e
em

de

rs

no

7.6.
T2 Dengescl Durumu
90° vuruından sonra protonların döııü vektörleri eşit olarak dizilmiştir.
MaııyetiJ.. momeııtden dolayı protonlar birbirlerini etki ler. Buna dönü-d1. _
etki leşimi denir. Bunun sonucunda dönü vektörleri fa7 birliktelikler
kaybetmeye başlar.
Faz birlikteliklerinin kaybı, aynı zamanda. yatay manyetizma bileşeni
genliğinin azalmasına neden olur. Alıcı bobinin konumlandırılması ile ya·
manyetizma bileşenini gözlemek mümkündür. Homojen bir manyetik aland~
sinyalde aynı şekilde azalır. Üstel azalmanın büyüklüğü dönü-dc,
etkileşiminin büyüklüğünün de belirtisidir.
Üstel azalmanın büyüklüğü T2 değeri ile belirlenmiştir. Sinyal genliğı
%37 düzeyine dlişrüğü zaman T2 zamanı olarak tanımlanmıştır. T2 değeri 1,.
güçlü bir şeki l de maddenin durumuna ve moleküler yapısına bağlı olduğuııd.
dolayı farklı doku tipleri T2 değerleri ile birbirlerinden ayrılabilmektedir. Şe
7-1 ı ·de homojen bir manyetik alan için farklı dokuların T2 denge eğril.:·
görülmektedir.

w

w

w

Yağ

194

Kas
Beyaz madde
Gri madde
CSF
rablo 7-1- T2

85
45

90
100
1400
~abitleri

(ms cinsinden) (Kaynak 41 ).

'

~-·

l

f· .•

t<ımıırı (msl

em

de

rs

no

tla
ri.

co

.

.., ' - - - __.v,;. .'.

I

w
.e

i

w
w

ekil 7-LO Dönü-dönü cıkileşiminiıı sonucu olarak dönU vektörlerinin faz
ıybeuncsı (Kaynak 40}

birliktcliğinı

Tl Deııgesel Durumu
Dönü-dönü etkileşimi dönii-leıis dengcscl durumundan daima daha hızlıdır.
~k il 7-10-b başlangıçta T2 dengesel durumunu daha sonra Şekil 7-10-d'de
:aha yavaş biten dönü-letis dengesel durumunu göstermektedir. Manyetizma
ektörüniin dönüşü (T i dengesel durumu) üsıd ışle\ şeklindedir. Sistem ısısal
;~ngeye kavuşur. Üste l eğri, kapasitörlin dolma eğ:r ı sıne benzer bir şek le
7.7.

195

sahipıır.

Manyetizma \ektörüniin %63' 1Uk değere ulaştığı an Ti zamanı lılar.:
ıanımlanınıştır l'aıllı dol..ularda nıanye1iznıa

ektörü orijinal konumuna farL
lıı7larda ulaşınnJ..ıadır Bundun dolayı T 1 değerleri birbirlerinden olduk
forJ,.lıdır. fi. manyetik alanın gücüne bağlıdır Y[i~eJ,. manyeıiJ.. alanlıır d.
uıuıı 1 1 zamanı oluştururlar.
,
0.2 resla
370

1.0 Tesla
240
730

390

680

1.5 Tcsla

860

co

Alan şiddeti
Yag
Kas
Beyal madde
Cıri madde

tla
ri.

780
490
810
920
(1,,J
1400
2500
3000
Tablo 7-2 DeğişiJ.. alan güçlerine.le Ti sabitlerı (ms cinsınden) (Ka}nal\ 41)

-- ---

"l

de

rs

no

..
..

~-----­

fi
Hl#

em
H

Şekil

7-11

----- --- --

,.,

' 12-ctkıleşinı e~rilcri

(Karnak 40)

w
w

w
.e

1.8.
Ti I T2 Ölçüm Tekni kleri
T 1 zamanını ölçıneJ.. için en aı iJ..ı ölçümün uygulanması gerehmeJ..tedır 1lc:
ölçüm ıııanyeıiınııı veklör[inü ters yöne çeviren 1&O' vurum ile başlar 1J;.
noı..tadan manyetiLrna vcJ..ıörU ya\aşça orijinal konumuna doğru hareı..eı eder
Dengelenme sadece rnanyetiJ.. <1la11 yönünde yer aldığı için ( 180 'uruıııdi:.::
sonra manyctizmn \CJ..törü .\·) bile~eninc salııp dt!ğildir) QO \urum Ti ite!;
çc\irmc zamanı) zamanından sonra uygulanmak .lOrundndır. 90 vurı:::
man)'etiı:ma vc1'.törünün dengelenmiş kısmını x-y diizleınıne taşır
\ lı~
bobınde ölçülen sinyal genliği X-) düzlemındc man)'ctim1a vektöriln
büyü1'.lüğü ile orantılıdır. Bu nedenle ölçülen \İnyal gcıılij!.i fi ıamanıııa ( 1
~e 90" vurumlnr urasırıdaJ..ı zaman) bağlı olarak manyctızma vcJ..törii n
dengeleme eğrisi olarak aynı n~tcl ~cJ..li göstcrmektedır.

196

1 1 ölçümDrıde konlrast ikı kau kadar daha yiikseJ..tir. Burada konrrast farl,;lı
değerlerinde iki dokunun '>lll) :ıl gcnliklcrıııııı forkı olarak tanırnlanrnakladır.
l..:.t:k kontrıı,ı elde edilnıe:.ı 11 ö lçiiıııiinliıı bir avantajıdır. Bu ölçiiıııün
ınca~ı ise manycı izıııa 'ckıiiriinıin cıri.ı inal konuıııuna geçmesi içın gereken
-"!lan ın iki kat liula olmasıdır.

+. ..

(. .-:----•--:>...:.
···.• . ..)
·~··. ·:_:_,.;;

- ....,,.- .

/

tla

l

"

~----.. _, 1.··

_

v ••

rs

no

.

.

co

~

··:.

r

)

.e
em

de

,

n
.
/
(>

.' ..,. ..""'·...·.. ·....
. /,........ .... -... ' y..--;
..
..-, ... . . . .... ...
~

-~

)

w

w

w

-

ri.

·-y. . -'""<.
,. ~·

\;r/: . :. ·. . . . .

ntlaııtmsnı

i"": . •••
/:.
,

,

;;:
(
ıl 7-12 Manycıiı.. alandaki farklılıklar nedenıyle dönU 'eJ..ıörlcrindeki degişinı ve
smyal geıılığıııııı aıalıııa\ı (Ka}naJ.. -HJ)

197

ektörler manyetik alana tanı olarak paralel ya da anıipara
değilı.Jirler. Bu \Cktörler manycıiı.. alan ekseni ile belirli bir açı yaparlar.

La.rmor Denklemi
u

=

tB,

1

I

no

tla
ri.

co

I

~

11

Şcl..ıl

de

11

rs

~--ı./--"C!------

7·'5 Ana ınany.:ııı.. alamla dönü \cktcinmım Larnınr frekaıı~ı

w

w

w

.e
em

Uununla birlikte, döııü \ekıörleriıı nıaıı)et ık alan üıerine paralel y
aııı ıpara l cl olarak yansımış değ.erini deneysel olnrak ölç ım:k miiınl..ü n
Maıı) ctık alanla a) ııı yönde 'c paralel olan bi le~cn ler ··ıongıtud inal", nıam
alana dik olan bilc~eııler de ·ıran~"ersal" bile~enler olarak tanımlanırlar l
'ekıörlerın ırans,er,al bilcşenlcrının toplam etkisi ihmal edilebilir düze)dc
Çilnl.ti. protonlar nıaııyeıiı.. ınonıcntumdaıı dolayı dünyanın }crçekinıi cıı..i,
hı;.da dönen loplar gibi nıııııyctil-. alan içiııdc hareket ederler. Döııü veı..ıc _
çcl-.irdcı.. bölgesinde 8,, maııyctiı.. alanı ıle orantılı bır frel.ansta manyctıl.
ekseni etrafında dönerler.

(ı)

= 2rrf

(7.4)

DöııLi veJ..törlcrın dönme frcl-.ansı Larmor frcl\ansı olaraı.. ıanıınlanmı~llr
ifadede y orantı sabiti gyronıanyetik oran olarnı.. tanımlanmıştır ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709445","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709445&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452,267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"GFA0m2SR5TZPDP5rpMClQv3LG0k=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"T+LTRpe8EZa/5gVCbGFfBN3uaQs=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"jgISNV7AgY2zBDmDv5sYYtUz3yw=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8TiI1qeTWIkon5BPTbgchIGvd94="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GDDcNtDDzA99X0eG9QBVRVtrSeY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709446":{"type":"document","id":252709446,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709446/149x198/2707ea8fc0/1421327223?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709446/298x396/dcc0212b10/1421327223?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kUGGeVi9clQgeEbYksBhNgN5yIM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709446/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Nukleer-Tıp-Ve-Gama-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L5ghhQTl5vZw+frUdlXlQrYejQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qsEBydX7FIAqFNr+vmqBZvfUEnA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"72KVo7CndWSg1YKd9XNkhRxEaqc="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cEvVfmIVUVMHW3iFbv/lLhoHsi8="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b24QSpfFSPGdM5JcP430K+bQqws="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBooxt/RLeqMGh+aGQS9pYOiUpk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8K/7WWDpThvxw8xMVKVlGsFlo2A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XwgsgFNMwXDv71uaOc8HI3xTap4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yfUTVEkAQ+8Gm69wG/agnLweJtE="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N4i25VtKOB3MVFXY4xIAj0SdaAI="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8Lz1wKggQO0Bwh4ZbK2WelRTYU8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QslaR+c5G9ZCmWPXyeBnMpxMTSg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NU5yE+pvHJV/7/pmmVr7624EJeg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hfzwEzswRn8tozwq3vsixjKiiQ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K/5NVK8/6sBMmLSSh5j4QM4SP5s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K1bMRX/AoenkF3hFW9/qGSB7yEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+RR3FFcTamp13jptYW4AuM0uOQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fFEqqEdAhBNr4NIS5ke4K04ywvA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PNU2QuFapF4kyitzpXYVg4xl3Rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cVtM5MasNfVsaK5pd0vF0sI6dZA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lHiYcd4NQfs2ZtIO9G40JpDCbx4="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+9T1CpHX0DNd+4S3bDKo4npcSZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e4fvNdccu7Re7yrKbbA/5mndKIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MrdfP/ItMdoeQp9W2MTgMPIhXBM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qlfRyQ53LhgaNuRm/sk3SAPBwyc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MH+x4aITQR9WiE+LWk5zxEJi74E="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y1qT5wCkuUc8ZamFBz8e+TwNkD4="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H+bmy6rrsqNEVNvkdvIixEzTmxk="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qZK9RotdwUWtErqqaosVEFG392U="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tuCuDdENBa+vjRL6EE2BtveSIY8="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jHhKnRmNfeRVLDsRQIj+uXRLAyE="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ksbYiwJRBdzBMk2jqfsE5k3mKDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LassO4TrPYL1mmF65Va60splCM4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NqYY1CWI4hbjC/NDN1YK6yMGKlI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ayiO0gYQYw1ghpZ+tzXvw4/ihaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cww30SeuG7YrAkNpGEflRPMVwLM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709445","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=aUTad2UKm0SVRaB%2Fb0CcrcYhTSU%3D&authenticity_token=y3SFnwBwpTtZo1EsKvtmUODyccCJ8wtMIrJwETWukxNK5DIqnDC4MYuj2CWvgd%2Bf8lM6aeVFXrAxI3YMF6r5Lw%3D%3D&expires=1540251944&wordDocumentId=252709445&wordUploadId=257355258"},"renewal_nag_props":null}-->

C ı;eJ..ird~

190

boyutu ile ilgili özel bir
\erilmektedir.

"'( = -·
)__ _10
') 67-'l?

Hidrojen atomu için hu

f

1

sT

=42.577

,\IH: B

r

o

değerler aşuğıd:ı

(7.5)

bir manyetik alanda proltınlıırın dönü vektörleri 42.577
\IHı değerinde bir frekansla dönerler. l'v1R dcnc) inde özellikle bu frd.aıı'
lJırekteristik MR sinyalıııi e lde etmek amacıyla 'u dolu bır önıcic
~gulanınıştır. MR deneyinde protonların Larıııor frekansı ile göndcrılcıı •ili
l..ansı aynı olmak zorundadır.
)ayet gönderilen RF frekansı ile (B ı bileşeni) Lamıor frekansı ( döııO
törlerin dönme frekansı) birbirleri) le ilişkili "ı.: bir protonun dönii 'cktöril
:::l: ılcl konumdan anıiparn lı:I konuma geçer.

değerindeki

.e
em

de

rs

no

tla
ri.

co

l\;sla

.ış;ıınada

w

w

w

değ.erdir.

RF alanından öL kadar bir enerji çekilir. Manyetik alanda
'1örlerin faz açıları birbirleri) le ilişkili dej!ildir.
bır hacimde paralel ve antiparalel konunıdakı dönü 'ektlirlcr ıki
\lD'C~ leri üzcrıııde ist:ıtıstil..scl faı açılarıııdnn do layı eşil hır şel..ıldc
ı:r
Eşir dağı lım ın doğal bir sonucu olarak dönü vcl..türlerin
bi l cşen leri birbirlerini yı>k ederler. Sadece manyetik alan yönlindeki
longitudinal bi leşcıı l er) etkisi toplanır.

191

7-7 Manyetik alanda döııü vektörlerinin faz açılarının durumu ,

tla
ri.

Şekil

co

--

de

rs

no

Mo

--

.e
em

- - 1-- --

Şekil

7-R Dönu vektörleri ve net manyetik ahın

Net manyetik alan M0• üst konide daha yüksek düzeyde paralel protor
yoğunluğu olacağı için net manyetik alan yönünü gösterir.

w

w

w

7.5.
RF Alanının Etkisi
Radyo frekansı nedeniyle oluşan 8 1 manyetik alan vek-törünüıı etkisi altınd~
net manyetik alan vektörü Mo. iki bağınısı7 hareketi aynı arıda gösıerir. l\c
manyetizma vektörü RF"e ai1 8 1 manyetik alan vektörli etrafında dönerken 3)~
zamanda Bo manyetik alanı etrafında da döner. İki hareketin toplam etJ..b
Şeki l 7-9'da gösterilmiştir. Manyetizma vektörüniin ucu topun yüzeyi üzerind~
spiral bir iz takip eder. Traıısversal yüzeye doğru olan sapmanın hızı (burada\·
y düzlemi) RF alanının şiddeti ya da 8 1 vektörünün biiyüklüğii ıle
belirlenmiştir.

Sapmanın

derecesi yani Flip açısı ise RF alan şiddeti 8 1• RF vurumunur
süresi Ilı ve gyromanyetik oran"/ tarafından helirlennıiştir.
192

(7.6)

RF vurumu ınanyeti1ına vektörünü x-y düılcrıııııe saptınrsa bu 90
ıırunı olarak tanımlanır. RF sinyali kesildiğinde manyetizma vcklöril Larmo ı
·ı:kansıııda :1.-) diizlcmınde geri döner ,.c alıcı bobinlerde R sinyalı oluşturur
9U 0 ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709445","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709445&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452,267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"GFA0m2SR5TZPDP5rpMClQv3LG0k=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"T+LTRpe8EZa/5gVCbGFfBN3uaQs=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"jgISNV7AgY2zBDmDv5sYYtUz3yw=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8TiI1qeTWIkon5BPTbgchIGvd94="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GDDcNtDDzA99X0eG9QBVRVtrSeY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709446":{"type":"document","id":252709446,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709446/149x198/2707ea8fc0/1421327223?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709446/298x396/dcc0212b10/1421327223?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kUGGeVi9clQgeEbYksBhNgN5yIM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709446/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Nukleer-Tıp-Ve-Gama-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L5ghhQTl5vZw+frUdlXlQrYejQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qsEBydX7FIAqFNr+vmqBZvfUEnA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"72KVo7CndWSg1YKd9XNkhRxEaqc="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cEvVfmIVUVMHW3iFbv/lLhoHsi8="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b24QSpfFSPGdM5JcP430K+bQqws="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBooxt/RLeqMGh+aGQS9pYOiUpk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8K/7WWDpThvxw8xMVKVlGsFlo2A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XwgsgFNMwXDv71uaOc8HI3xTap4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yfUTVEkAQ+8Gm69wG/agnLweJtE="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N4i25VtKOB3MVFXY4xIAj0SdaAI="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8Lz1wKggQO0Bwh4ZbK2WelRTYU8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QslaR+c5G9ZCmWPXyeBnMpxMTSg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NU5yE+pvHJV/7/pmmVr7624EJeg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hfzwEzswRn8tozwq3vsixjKiiQ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K/5NVK8/6sBMmLSSh5j4QM4SP5s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K1bMRX/AoenkF3hFW9/qGSB7yEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+RR3FFcTamp13jptYW4AuM0uOQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fFEqqEdAhBNr4NIS5ke4K04ywvA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PNU2QuFapF4kyitzpXYVg4xl3Rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cVtM5MasNfVsaK5pd0vF0sI6dZA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lHiYcd4NQfs2ZtIO9G40JpDCbx4="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+9T1CpHX0DNd+4S3bDKo4npcSZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e4fvNdccu7Re7yrKbbA/5mndKIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MrdfP/ItMdoeQp9W2MTgMPIhXBM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qlfRyQ53LhgaNuRm/sk3SAPBwyc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MH+x4aITQR9WiE+LWk5zxEJi74E="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y1qT5wCkuUc8ZamFBz8e+TwNkD4="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H+bmy6rrsqNEVNvkdvIixEzTmxk="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qZK9RotdwUWtErqqaosVEFG392U="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tuCuDdENBa+vjRL6EE2BtveSIY8="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jHhKnRmNfeRVLDsRQIj+uXRLAyE="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ksbYiwJRBdzBMk2jqfsE5k3mKDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LassO4TrPYL1mmF65Va60splCM4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NqYY1CWI4hbjC/NDN1YK6yMGKlI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ayiO0gYQYw1ghpZ+tzXvw4/ihaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cww30SeuG7YrAkNpGEflRPMVwLM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709445","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=aUTad2UKm0SVRaB%2Fb0CcrcYhTSU%3D&authenticity_token=y3SFnwBwpTtZo1EsKvtmUODyccCJ8wtMIrJwETWukxNK5DIqnDC4MYuj2CWvgd%2Bf8lM6aeVFXrAxI3YMF6r5Lw%3D%3D&expires=1540251944&wordDocumentId=252709445&wordUploadId=257355258"},"renewal_nag_props":null}-->

Unıın ile ınul.ayese edildiğıııtk RI- bobınlcrındekı 8, manyetik \cktörü iı...ı
.ıtına çıkarılırsa nıaııyeıiıma \cı...ıörü nıanyctiı... alaııl:ı tamamen ters yönde
·luşacal.tır. Bu Rr vurumu 180' vurum olarak tanımlanmıştır.

;=ı--

Mo

tla
ri.

)

co

Şa}et.

1

no

/

rs

o

w

w

w

.e
em

de

90 RF vt..n.:mundar. ıon1a

T; E,.. ep"'ı

Ti E"} le1

$el-il 7-9 RF vurumu öntesı ve sonrası, Ti ve T2 clkıleşıın ~Urcçlerinde net m;ın)ctizma
vckıiirünün konumu
90° vurumdan sonra e~it ~ayıda protonlar anıiparalel 'c paralel
.onumdadırlar. ilave olarak tüııı protonların fazları da a~ nıdır. au durum
19]

bileşke

manyetizma

vektörünün

neden

x-y

düzleminde

oldu;

açıklamaktadır.

Belirli bir zaman periyodundan sonra bu uyarılan dönü sistemi orı
konumuna döner. Manyetizma vektörü tekrar manyetik alanın yönünü gösk
Bu durum iki birbirinden bağınısıt dengescl durumun o luşmasına ıı~
olmaktadır:

manyetizma vektörünün x-y bileşenı
azalmasına neden olur. Bu işlem. T2 dengesel durumu ya da dö
dönii dengesel durumu olarak tanımlanmaktadır.
b) Dönü-letis etki leşimi manyetizma vektörünün manyetik a
yönüne dönme~ıne neden olur. Bu işlem süresince dönü vektört .
birçok protunuıı paralel enerji seviyesinde olduğu orijinal konu
gelinceye kadar paralel ve anıiparalel konumlar arasında hareederler. Bu iş l eme, T 1 dengesel durumu ya da dönü-letis denge
durumu denilmektedir.

etkileşimi

tla
ri.

co

a) Dönil-dönü

.e
em

de

rs

no

7.6.
T2 Dengescl Durumu
90° vuruından sonra protonların döııü vektörleri eşit olarak dizilmiştir.
MaııyetiJ.. momeııtden dolayı protonlar birbirlerini etki ler. Buna dönü-d1. _
etki leşimi denir. Bunun sonucunda dönü vektörleri fa7 birliktelikler
kaybetmeye başlar.
Faz birlikteliklerinin kaybı, aynı zamanda. yatay manyetizma bileşeni
genliğinin azalmasına neden olur. Alıcı bobinin konumlandırılması ile ya·
manyetizma bileşenini gözlemek mümkündür. Homojen bir manyetik aland~
sinyalde aynı şekilde azalır. Üstel azalmanın büyüklüğü dönü-dc,
etkileşiminin büyüklüğünün de belirtisidir.
Üstel azalmanın büyüklüğü T2 değeri ile belirlenmiştir. Sinyal genliğı
%37 düzeyine dlişrüğü zaman T2 zamanı olarak tanımlanmıştır. T2 değeri 1,.
güçlü bir şeki l de maddenin durumuna ve moleküler yapısına bağlı olduğuııd.
dolayı farklı doku tipleri T2 değerleri ile birbirlerinden ayrılabilmektedir. Şe
7-1 ı ·de homojen bir manyetik alan için farklı dokuların T2 denge eğril.:·
görülmektedir.

w

w

w

Yağ

194

Kas
Beyaz madde
Gri madde
CSF
rablo 7-1- T2

85
45

90
100
1400
~abitleri

(ms cinsinden) (Kaynak 41 ).

'

~-·

l

f· .•

t<ımıırı (msl

em

de

rs

no

tla
ri.

co

.

.., ' - - - __.v,;. .'.

I

w
.e

i

w
w

ekil 7-LO Dönü-dönü cıkileşiminiıı sonucu olarak dönU vektörlerinin faz
ıybeuncsı (Kaynak 40}

birliktcliğinı

Tl Deııgesel Durumu
Dönü-dönü etkileşimi dönii-leıis dengcscl durumundan daima daha hızlıdır.
~k il 7-10-b başlangıçta T2 dengesel durumunu daha sonra Şekil 7-10-d'de
:aha yavaş biten dönü-letis dengesel durumunu göstermektedir. Manyetizma
ektörüniin dönüşü (T i dengesel durumu) üsıd ışle\ şeklindedir. Sistem ısısal
;~ngeye kavuşur. Üste l eğri, kapasitörlin dolma eğ:r ı sıne benzer bir şek le
7.7.

195

sahipıır.

Manyetizma \ektörüniin %63' 1Uk değere ulaştığı an Ti zamanı lılar.:
ıanımlanınıştır l'aıllı dol..ularda nıanye1iznıa ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709445","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709445&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452,267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"GFA0m2SR5TZPDP5rpMClQv3LG0k=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"T+LTRpe8EZa/5gVCbGFfBN3uaQs=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"jgISNV7AgY2zBDmDv5sYYtUz3yw=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8TiI1qeTWIkon5BPTbgchIGvd94="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GDDcNtDDzA99X0eG9QBVRVtrSeY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709446":{"type":"document","id":252709446,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709446/149x198/2707ea8fc0/1421327223?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709446/298x396/dcc0212b10/1421327223?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kUGGeVi9clQgeEbYksBhNgN5yIM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709446/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Nukleer-Tıp-Ve-Gama-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L5ghhQTl5vZw+frUdlXlQrYejQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qsEBydX7FIAqFNr+vmqBZvfUEnA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"72KVo7CndWSg1YKd9XNkhRxEaqc="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cEvVfmIVUVMHW3iFbv/lLhoHsi8="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b24QSpfFSPGdM5JcP430K+bQqws="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBooxt/RLeqMGh+aGQS9pYOiUpk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8K/7WWDpThvxw8xMVKVlGsFlo2A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XwgsgFNMwXDv71uaOc8HI3xTap4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yfUTVEkAQ+8Gm69wG/agnLweJtE="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N4i25VtKOB3MVFXY4xIAj0SdaAI="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8Lz1wKggQO0Bwh4ZbK2WelRTYU8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QslaR+c5G9ZCmWPXyeBnMpxMTSg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NU5yE+pvHJV/7/pmmVr7624EJeg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hfzwEzswRn8tozwq3vsixjKiiQ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K/5NVK8/6sBMmLSSh5j4QM4SP5s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K1bMRX/AoenkF3hFW9/qGSB7yEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+RR3FFcTamp13jptYW4AuM0uOQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fFEqqEdAhBNr4NIS5ke4K04ywvA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PNU2QuFapF4kyitzpXYVg4xl3Rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cVtM5MasNfVsaK5pd0vF0sI6dZA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lHiYcd4NQfs2ZtIO9G40JpDCbx4="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+9T1CpHX0DNd+4S3bDKo4npcSZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e4fvNdccu7Re7yrKbbA/5mndKIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MrdfP/ItMdoeQp9W2MTgMPIhXBM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qlfRyQ53LhgaNuRm/sk3SAPBwyc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MH+x4aITQR9WiE+LWk5zxEJi74E="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y1qT5wCkuUc8ZamFBz8e+TwNkD4="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H+bmy6rrsqNEVNvkdvIixEzTmxk="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qZK9RotdwUWtErqqaosVEFG392U="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tuCuDdENBa+vjRL6EE2BtveSIY8="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jHhKnRmNfeRVLDsRQIj+uXRLAyE="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ksbYiwJRBdzBMk2jqfsE5k3mKDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LassO4TrPYL1mmF65Va60splCM4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NqYY1CWI4hbjC/NDN1YK6yMGKlI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ayiO0gYQYw1ghpZ+tzXvw4/ihaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cww30SeuG7YrAkNpGEflRPMVwLM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709445","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=aUTad2UKm0SVRaB%2Fb0CcrcYhTSU%3D&authenticity_token=y3SFnwBwpTtZo1EsKvtmUODyccCJ8wtMIrJwETWukxNK5DIqnDC4MYuj2CWvgd%2Bf8lM6aeVFXrAxI3YMF6r5Lw%3D%3D&expires=1540251944&wordDocumentId=252709445&wordUploadId=257355258"},"renewal_nag_props":null}-->

ektörü orijinal konumuna farL
lıı7larda ulaşınnJ..ıadır Bundun dolayı T 1 değerleri birbirlerinden olduk
forJ,.lıdır. fi. manyetik alanın gücüne bağlıdır Y[i~eJ,. manyeıiJ.. alanlıır d.
uıuıı 1 1 zamanı oluştururlar.
,
0.2 resla
370

1.0 Tesla
240
730

390

680

1.5 Tcsla

860

co

Alan şiddeti
Yag
Kas
Beyal madde
Cıri madde

tla
ri.

780
490
810
920
(1,,J
1400
2500
3000
Tablo 7-2 DeğişiJ.. alan güçlerine.le Ti sabitlerı (ms cinsınden) (Ka}nal\ 41)

-- ---

"l

de

rs

no

..
..

~-----­

fi
Hl#

em
H

Şekil

7-11

----- --- --

,.,

' 12-ctkıleşinı e~rilcri

(Karnak 40)

w
w

w
.e

1.8.
Ti I T2 Ölçüm Tekni kleri
T 1 zamanını ölçıneJ.. için en aı iJ..ı ölçümün uygulanması gerehmeJ..tedır 1lc:
ölçüm ıııanyeıiınııı veklör[inü ters yöne çeviren 1&O' vurum ile başlar 1J;.
noı..tadan manyetiLrna vcJ..ıörU ya\aşça orijinal konumuna doğru hareı..eı eder
Dengelenme sadece rnanyetiJ.. <1la11 yönünde yer aldığı için ( 180 'uruıııdi:.::
sonra manyctizmn \CJ..törü .\·) bile~eninc salııp dt!ğildir) QO \urum Ti ite!;
çc\irmc zamanı) zamanından sonra uygulanmak .lOrundndır. 90 vurı:::
man)'etiı:ma vc1'.törünün dengelenmiş kısmını x-y diizleınıne taşır
\ lı~
bobınde ölçülen sinyal genliği X-) düzlemındc man)'ctim1a vektöriln
büyü1'.lüğü ile orantılıdır. Bu nedenle ölçülen \İnyal gcıılij!.i fi ıamanıııa ( 1
~e 90" vurumlnr urasırıdaJ..ı zaman) bağlı olarak manyctızma vcJ..törii n
dengeleme eğrisi olarak aynı n~tcl ~cJ..li göstcrmektedır.

196

1 1 ölçümDrıde konlrast ikı kau kadar daha yiikseJ..tir. Burada konrrast farl,;lı
değerlerinde iki dokunun '>lll) :ıl gcnliklcrıııııı forkı olarak tanırnlanrnakladır.
l..:.t:k kontrıı,ı elde edilnıe:.ı 11 ö lçiiıııiinliıı bir avantajıdır. Bu ölçiiıııün
ınca~ı ise manycı izıııa 'ckıiiriinıin cıri.ı inal konuıııuna geçmesi içın gereken
-"!lan ın iki kat liula olmasıdır.

+. ..

(. .-:----•--:>...:.
···.• . ..)
·~··. ·:_:_,.;;

- ....,,.- .

/

tla

l

"

~----.. _, 1.··

_

v ••

rs

no

.

.

co

~

··:.

r

)

.e
em

de

,

n
.
/
(>

.' ..,. ..""'·...·.. ·....
. /,........ .... -... ' y..--;
..
..-, ... . . . .... ...
~

-~

)

w

w

w

-

ri.

·-y. . -'""<.
,. ~·

\;r/: . :. ·. . . . .

ntlaııtmsnı

i"": . •••
/:.
,

,

;;:
(
ıl 7-12 Manycıiı.. alandaki farklılıklar nedenıyle dönU 'eJ..ıörlcrindeki degişinı ve
smyal geıılığıııııı aıalıııa\ı (Ka}naJ.. -HJ)

197

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709445","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709445&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452,267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"GFA0m2SR5TZPDP5rpMClQv3LG0k=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709454,252709449,252709451,252709444,252709446,54288560,252709448,252709450,252709452],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"T+LTRpe8EZa/5gVCbGFfBN3uaQs=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276042,261585823,267276037,261764034,267276040,267276035,267276039,267276041,267276038,265451084,261584868,261583138,267276043,267276036,261764035,261583135,261583140,261583139,255772580,255436994,261583132,261583137,261583142,254453575,261583136,261583131,261583134,261583141,255772581,261583133],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"MB3+3mzhwUOTRH4jIZLb2Ojbjw8=","module_id":"jgISNV7AgY2zBDmDv5sYYtUz3yw=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8TiI1qeTWIkon5BPTbgchIGvd94="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GDDcNtDDzA99X0eG9QBVRVtrSeY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709446":{"type":"document","id":252709446,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709446/149x198/2707ea8fc0/1421327223?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709446/298x396/dcc0212b10/1421327223?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kUGGeVi9clQgeEbYksBhNgN5yIM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709446/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Nukleer-Tıp-Ve-Gama-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L5ghhQTl5vZw+frUdlXlQrYejQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qsEBydX7FIAqFNr+vmqBZvfUEnA="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"72KVo7CndWSg1YKd9XNkhRxEaqc="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cEvVfmIVUVMHW3iFbv/lLhoHsi8="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b24QSpfFSPGdM5JcP430K+bQqws="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBooxt/RLeqMGh+aGQS9pYOiUpk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8K/7WWDpThvxw8xMVKVlGsFlo2A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XwgsgFNMwXDv71uaOc8HI3xTap4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yfUTVEkAQ+8Gm69wG/agnLweJtE="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N4i25VtKOB3MVFXY4xIAj0SdaAI="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8Lz1wKggQO0Bwh4ZbK2WelRTYU8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QslaR+c5G9ZCmWPXyeBnMpxMTSg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NU5yE+pvHJV/7/pmmVr7624EJeg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hfzwEzswRn8tozwq3vsixjKiiQ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K/5NVK8/6sBMmLSSh5j4QM4SP5s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K1bMRX/AoenkF3hFW9/qGSB7yEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+RR3FFcTamp13jptYW4AuM0uOQA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fFEqqEdAhBNr4NIS5ke4K04ywvA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PNU2QuFapF4kyitzpXYVg4xl3Rg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cVtM5MasNfVsaK5pd0vF0sI6dZA="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lHiYcd4NQfs2ZtIO9G40JpDCbx4="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+9T1CpHX0DNd+4S3bDKo4npcSZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e4fvNdccu7Re7yrKbbA/5mndKIE="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MrdfP/ItMdoeQp9W2MTgMPIhXBM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qlfRyQ53LhgaNuRm/sk3SAPBwyc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MH+x4aITQR9WiE+LWk5zxEJi74E="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y1qT5wCkuUc8ZamFBz8e+TwNkD4="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H+bmy6rrsqNEVNvkdvIixEzTmxk="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qZK9RotdwUWtErqqaosVEFG392U="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tuCuDdENBa+vjRL6EE2BtveSIY8="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jHhKnRmNfeRVLDsRQIj+uXRLAyE="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ksbYiwJRBdzBMk2jqfsE5k3mKDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LassO4TrPYL1mmF65Va60splCM4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NqYY1CWI4hbjC/NDN1YK6yMGKlI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ayiO0gYQYw1ghpZ+tzXvw4/ihaU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cww30SeuG7YrAkNpGEflRPMVwLM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709445","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=aUTad2UKm0SVRaB%2Fb0CcrcYhTSU%3D&authenticity_token=y3SFnwBwpTtZo1EsKvtmUODyccCJ8wtMIrJwETWukxNK5DIqnDC4MYuj2CWvgd%2Bf8lM6aeVFXrAxI3YMF6r5Lw%3D%3D&expires=1540251944&wordDocumentId=252709445&wordUploadId=257355258"},"renewal_nag_props":null}-->