5.

NÜKLEER TIP \ 'E GAlA KAI\IERALA R

tla
ri.

co

5. ı.
Nükleer Tıp H' Radyoloji
Racl)Onül..lid görüntlilcnıc. tıpta radyoakti' ııcnın ı:n önemli uygulama
ınlaıından biridir. Radyoııliklıd görlintiilcıııcnın amacı, bir hastaya ııııra

cnöı
ııeksiyon yoluyla radymıktif ınaddc verildikten sonra. viicul iÇcrisinrlc bu
.l}oaJ..ıir madde ile i!/;ırctleneıı organ ya da organlardaJ..i dağılııııııı
_ ninıihlinü elde etnıeJ..tır 1311 ışlı:m. radyoaı...ıif ınaddedı:ıı gelen ışınlarııı
:.ı tanın dışıııda farJ..lı bölgelere )Crleşıirilrni~ dedel-.rörler tarafından
1?,ılanması ile yapılmaktadır. Uu u:--gulama için en uygun ışııı olarak. yaklaşık
!l-lOO J..cV'lik enerji aralığına ~:ıhip gama ışınları se1;ilmiştir.
ı\lfa partiı...lillı:ri \ e elektronlar. cp-partiJ..lllleri. Auger \C dönii~ilm
• e l-.tmııları) dokunun bırkaç ıııı lımetredcn daha fıul:ısınıı yayıla:madıklarından
ikut dışında bulunan dc<lcl-.törlcrc ulaşmaları oldukça /Ordur 13u neden le.
•ıların kullanım alan l arı dıı dardır (Sorensoıı ıınd Plıelps. 1980)

Radyoloji be.

ka)naı.. olaraı.. X-ışınını J..ııllanan

no

~ ~ i} c~ııasında x-ı~ınındaJ..i ı~ı) ıtlanıa miJ..tarını

\c incclı:necek mgumlan
gönintiilemede e~as alan hir rıp

lıdır.

w

w

w

.e
em

de

rs

:\iiJ..lccr tıp ile rad)oloji ara~ındaki temel farı... niikleer tıpta ka)naı.. olarak
-ı}ııı ı ) erine radyoaktıf madde enjeJ..te edıl ını~ organlardan }a) ı lan
,ıııl.ırının kullanılması ve kaynağın incelenen organın bi/.zat keııdısi
ıa~ı<lır. Diğer öııeınli hir liırk da ıılikleer tıptıı rndyoaJ..tif maddenin hastada
,,J..ımyasal olarak aktıf olan materyallere bağlanahilıııesı \e bii)lece
~ .ınlarııı işle' sel durumlarının g.örünlli lenebilme~ıdır (Macov.;ki 198'.\)
'\iiklccr tıp görüntüleri. gama kameralarda konum parameırelerı '· ) \ c
::man parametresi t"nin işit:\ i olaraı.. elde edilirler.
Gencide nüı...leer tıp görüntülerini iı...i ana grupta incelcım:ı.. mümkündür
..::ıııaııın işle•i olmayan gönintülcr \tuıik J?iır11111ııl<'r olaraı.. 1anımlaııııJ..cn
,ııııik wJrı111tuler. görllııtiilı:ncceı.. organa ııil :\-) koordinaılarıııdııki ııJ..ııviıe
;:erlerinin zamanla dcğ i~inıinin kaydedilmesi sonueıı o lu~an göriiııtlilcr ya da
hın belirli bir .wmaııda elde edilen statıı... görüntü grubu olarnı..
ı ınlaııırlar. Statik görlintülı:r J..ullanılan radyoaktif maddenin 'iicut içindeki
l;ıın dağılımını gösterirlerken. dinamik görüntüler. radyoiı:otopun farklı
:-:anlar tarafından tutulum. iletim \C boşaltım Hvlarının )Crini \C ıanıanla
.ı~ iııılerini gösterirler.
ı apa)' radyonüklidlcr ile ışarctlcıııni~ hileşiklı:rin \licııt içcrisindekı
lım l arı radyasyon }ayınılaynn üç boyutlu bir kay ııak olarak diişünlillir!-.c,
.:k stat il-.. gerekse dinaınil.. görllntiiler hunun ikı hıı) utlu yansıması nlıırnk
ıııOlcbilir (Hohııe. 1981 ).
Oııcınlı bır nokta da. ııllklccr tıp'ta radyogralik iııcckmelcrdc ı...ullaııılan
•rast maddeye göre daha 3/ nıiJ..tarda rad)oaJ..tif madde gerekmesidir. l lcr
alaııdııJ..i radyasyon doı prohlı:nıi de oldukça farklıdır Radyografide ha~t:ı,

111

sürece doza ınaruı kalırken: nükleer tıpla hastaya vcrik'.:
radyoaktıf madde vücuttan atılıncaya !..adar hasta doza ınanız kalmaktadır
ilk nükleer tır incelcmelerı, iyodun doğal rad)oal..tif öıcllığındc
yararlanılarak ıiroid beıi ü1erinde )apılmı~. İ)odun 1-13
itotopu izk.
matcr)ali olaraı.. l..ullanılmışıır. Bu matcf")al. 36-1 l..c

"lil.; enerjiye ~ahip ga
ışını ya) ıınlar. Tanımlamadan da aııla~ılaeağı gibi ,.ı~ıııları elektron faali) eti~
ile ürcıi lirl..en. gaıııa ışııı ları çekirdebd faal İ) etlerin sonucu olıı~makt;ıd
36-1 l\c
'lil.. eneqı. radyograti standartlarına gön: oldul..ça ) ük!.d.. olması
rağmcrı. nük leer tıpta yüksek düzeyde bir foton tayıllaınası söz konusudur H
ko~ullnrda foton ıayıllamasının ihmal edi l el>ilnıesi için izotop cneı:jisı
oldukça yüksek olması gerekmektedir. Fakat yiiksck enerji seviyelerinde iy
yönlendirme ve etkili bir al gılama yııpabilınek oldukça ıcırdur. Bu ned~
optimal çö1ünı, foton 1.ayıllııması ile iyi lıir glirliııtO o l uşturmanın ~akıncala
ortadan 1..ııldıracııl. enerji se\ iyesinde çulışıııak olmalıdır
Son yıllarda ıcknısyumun bir izotopu olan Tc-99111 lıırçok çalışmada ıcr
edilen bir materyal olarak kabul edilmiştir. Bunun nedenleri bu izot<lp
kınıyasal jeneratörlerde kolayca ürerilebilmesi. nptımal bir değer olan 1
keV'lil. bir enerjiye ~ahip olması ve diğer maıer)allere göre oldukça kısa o
ve düşük doz olarak nitelenebilen 6 saatli!\ bir ) arılanma ömrüne salı
olmasıdır (Macovski. 1983 ).
Niil.leer tıpta gerek statik.. gerekse de dımımık gürünliller yardımı ile taııı)
yönelik birçok ~orunun çözüm l eıınıcsıııdc :
• göriinHllcnıc sısıeııılerı
• görliııtO işleme lcknıklcri
• g.öriiııtünün değ.erlcııdirilıncsi
• l!Örünllilcnıedc kullanılan radyonüklıd ıııaddeleı
eşit öneme sahıpıirler (l lohne. 1981)

em

de

rs

no

tla
ri.

co

X-ışıııı verildı~ı

w
.e

5.1. L RıuJ~onüklid Giirünıü Oluşıurnı:ı
Niil.lecr tıp görüntüleme si:.ıenılcrımle gere!. göriinliinün oluşıunılııı:u_
gerekse de görüntü işleme aşaması aşağıdaki ifade ile ıanınılanınaktadır.
fl, jy, Ç, T\. Ç, €, t; Y (Ç, 11, Ç, E, t)J

(5.1 )

w
w

Bu ifade de .!l{.} opcrııtörii. girdi olanı!.. )'l'Ç. ıı. r. I) ııllklecr rndyasyon :ıl
verdiğinde çıktı olarak p,(x.y ı) görllnı!l işlevinin elde edildiği liıiksel sisıcc
semboli7c etmektedir. Yukarıdaki ifade de !2. radvasyon kaynaf!ı r.
gcnlii!ine ()"). uıaysal koordinatlarına (~.17.Ç). 1<ıınansal koordinatına (tı
foton enerji..ine (t:) işle\ sel olarak bağlıdır. Uu ifade den operatörü iizcrindcişle\ in111 eti\ isi görülmekte olup. giirühii faktörii dikl..atc alınmamıştır
(5.1 )'de verilen ifade:
• uzaysal konumda görüntüdeki bozulmanın doğrusal olduğu.
122

th:ği~ıi ıcn::k kamerasının alg ı lmnn etkinliğini

arttırm ı şt ır.

19S
yılımla. 11.0.Ai\GER ı:ırafımlan hıılı dınamik çalı~ınalara olanak veren ill.
sinıi la-.yon kamerası gcrçcklc~tırilnıi~ıir. Ru ilk gama kamera 1O1.6 nın:
çapında ıcı.. kanallı bir )önlcndirici. 6.35 mm kalınlıgında :-.;aJ(Tlı 1..risrali ik
1..risıalde ıı l u;.aıı ışık parıltılarının konumsal ı..oordin:ııların ı belirlcıııd. içı
kıı-, tal ı n arl-.asıııda 38.1 ınm çapında :-etli adet fotoçoğultıcı tiiptcn olıı~ııııı~t ur
177.8 111111 çapında. 12.7 mm l..alın lığıııda Nal( il) 1-.ri sta lı ku llanı l an gmı~
kanıcı a laı \luclear-Chicago li rı na<, ı tarafından J960 y ıl ıııda lireti lınc~
ba~l;ııını ı ştır Çu:giscl tanı) ıcıhııdan çok daha kı'a sürede görüntüler cld;
cdilınc~ine olanak taııı)an hıı kaıncraların klinil..lcrdc ~a)t.:111 o larak kullanın
196.l yılında 229.4 mm çapında. 12.7 mm kalınlığınd;ı \la)( il) kristali ih: 1
fotıı.;ıı~altıcı tlipıcn olıı~an 1-.aım:r;ıların üretilmesi ile ı~lcrlık 1-aLanını;tır
Tc-99ın ·in
196-1 yılında Harpcr \ c arkada~laıı t~ırafından rndyoakli
giiriiııtillcım:dc kullanılınaya ha~laınası. gerek şckıl. gerekse ışlcv o larak !,!aı·
1-aıııera l ardıı öı ıcınli gel i ~ıne sağl:ıın ı~ıır. A) rıcn gama 1-.aı nı.:ra ları ıı çok kan;.
analiıiir \•c bilgisayar si.~ıcmlcrı nc bağla n ması. sayısa l görünı ii i~lc:ıı
tcl-.nildcri) le ilµil i çal ı ~nıalar111 da ha~lama~ına neden o l muştur ( Rao. cı al
l98l)
Gama kameralarda l 9<JO'lı .,\lllara kadar .....ııl>riiıılii niıdiı!indcn
aluıla r:::
..._
.:tkinliği \C kullanım kola~ lığına kadar birçoı.. !..onuda h11iı bır g..:li ;ı ~
~ağlanmı~ı ı r. Gama 1-anıernlar µcn:ı.. µüııüıııüıde. gcrck~e de gelecd.te klınıı.
U) gul;ınıalarda y;ı) gın olaraı.. kul l anılabilccck ~taıı<lıırı nükleer görii ı ııülcı
sisrcnı lcıi o larak kabul edi lme k tedırler
(lama 1-.aıııeralar. rad:ronuı.. ı id ı..a1 nal-. dağı lım ı n 111 değı~mediği. giirilntil lcı~
ı.aınan111111 oldukça uzun oldu!!.11 durumlarda statik çıılı~malar ıçın kullanılır!
'ja)el radynniiJ..lid dağılımda dcğı~ıın ~öz konusu i~c \e görüntüleme ıa ııı
oldul..ça !..ısa tuıulur.;a hıı tip çalı}ına dinaıniı.. çalı~nıa olarak adlandırı l
Oıunıaıık lilııı ilcrleıme mekanİLın;ı,ı )ada "ayıs:ıl görüntü l;aydetım: iiniıcsı
,aJıip kameralar dinamiJ.. çalı~ınada ku ilan ılahil irlcr.
(iaıııa ı..aıııeralar sabıı ) a da seyyar tipıc olabilirkr. Dcdcl-tör ı..rı,ı
fotnc;oğalı ı cı ıliplcr. yöıılcnd ı rici ve e lektroni k dcı ıcnlıı bir kısm ı dcdcı..,
nıodOliindc yer alırken knıot ışın tliplii ekran ile ekrandan geh:ıı rc~ ı m •
ka\ <lc:t ı nek I~ İli ku ilanı Ian 1uıuı::ra r ı..a ıııerao;ı kontro 1111od ii ili ııde bu luıı urlaı
~

w
.e

em

de

rs

no

tla

ri.

co

bii)lik ölçüde

5. 1.3.

Gama

Kam e ral:ınn Çalışma Prcn.siı> lcri

w
w

Gama kameraların tcmd göriinliilcıne elemanları ile çalı~ma pr.:ıı-ılı·
gösteren hasit hir şema Şcl-.ı l 5·2\lc görlilıneı..tedır Rad)uniiklid madde cııjcLt
cdilıni~ kaynaı.. organdan ya} ı nlan:ın gama tiıtonl;ıı111111 yönleııdirkıc
geçtikten sonra Nal(l l) krısta li ııdc durduru l mal arı scııım:u nda s inti ]a,~ .ı
fotonları oluşur Kristalin hcnıcn a ıkıı yüze) inde ) ..:r alan fotoçoğa l tıc ı Wp
sinıiJa,yon nıeılczıne glir.: ı..onumlaıına bağlı olara~ hu \İıııilasyon foıonl;ı n­
aı..ıııı \ ıınılarına dönii~tiiriirlcr 1 otoçoğalıı.:ı tiiplcr ı n ı,:ıı..ı~ sin) ailen.

126

iksclteç ve yükselteçlerde yeterli şekil ,·e büyüh.Hiğe getirilerek
·Helerine gelirler.

komıın-maıııı k

•·llonum slny.-ıtı

K•1'ıl~~rum.ı.

ı: e.nerıl sınywı11

Sl•Y•I

Wl\se~llk
ayı tacı

vo Copl<lma

5-2 Gama kameraların çalışma prensibıni gösteren öbeı.. çLlim

rs

Şekil

no

tla
ri.

fıtık

co

devresi

w

w

w

.e
em

de

Kristalde olllşaıı her sinti lasyon fotonu için ayrı bir koııuın ve enerji sin)':ıli
Je edilir. Kaynak içinde veya kristalde saçılan foton larııı neden olduğu yıın lı~
.gi taşıyan sinyaller ile doğru bilgi taşıyan sinyallerin aymmı. vuru yükseklik
racıııda (Pulse-heıglıt analyzer. PHA) yapılır. Eııeı:ıı sinyali (Z-sinyali) vuru
beklik ayıracına gönderildiğinde: şayet vuru yüksekli!-. ayırac ı nın l!ııerji
.lığımı dü~crsc, katot ışın tiipUndeki (Cathodc Ra} Tubc. CRT) elcl-.ınııı
.:neti, kristalde o l uşan sintilasyon fotonlarınııı konumlarına bağ lı o larak tüpte
- ~e Y- konuın sinyalleri ile sapıırılaral-. llipün ekranında bu 1-.oııumda bir
ııııı oluştururlar. Vuru yüksekli!.. ayıraeınııı enerj i aralığına diişıneycn
yaller için ise tüpteki elektron demeti ekranda herhaııgı bır ışıma
ıştıırnıayacaktır. Yeteri i enerjiye sahİ J) sintilasyon foton larııı ı n ekran
erinde oluşturduğu ı~ıınan ın tilın li7eriııe kayıt edilmesi ile göriintlilcnıc
emi tamam lanır. Sonuçta kaynak-organ Ozerindcki her bir nol..ta tilııı üzerine
·dedife rek orga nın göriintüsli elde edi lir (Soreıısoıı aııd Phelrıs. 1980;
a.:ovski, 1983; Rao, et al.. 1983 ).
(1anıa kameraların gerek lasarıın gerekse de işle\ !erinde son 30) ıldır hilylik
.• lişıne kaydedilirken, göriintü oluşturma prensiplerinde önemli bir değişiklik
'lanı ı şlır.

Günllmlizdc kullanılan gama krımern sistemleri. nükleer ııptıı görllntillcnıc
ıacı için özel olarak tasarlanmış sistemler olup. lıcr türlü nükleer hp
.rilerinin alınması. işlenıııesı, gösterimi ve saklanması için gerekli donanıma
ı:n

no

tla
ri.

co

sahipiir. Sistem donaıııınları. gerek yazılıııı, gerekse kullanıcı ile iletişıı
sağlayan bilgisayar progroınlarıyla kontrol edilmektedir
Bu sistemlerde dedcktör modülü, hasta masası ve bilgisayar s isteminin tc
bir kullanıcı konsolundan konirolii nıiiınktin olmaktadır. 13ilgisayar konsolu. ı
monitör. klavye ve disk siirücülerinııı yer aldığı bilgisayar nıodüliiııck
oluşımıktad ır. Birinci ıııonilör. koıılrol

eri l eriııi görlinHilenıcde kullaııılırh.t·
diğer
monitör. göriinıü lerlc grafikler..: ait verileri görümülcnıc ..
kullan ılınakıadır. Gama ışın dcd.:kıörü, genel 1ikl1:1 388mnı :\ 508111
boyutlarında Nal kristalinden yapılını~ olup. yaklaşık 9 l adcı fotoçoğaltıcı t
içermektedir.
Görüntü lcr, hard disk ya da sistem belleğinde saklanabilıııcktcdirk·
Sistemin genel görünü~ii Şekil 5-3'te, sisienıle ilgili öbek Çi/illl Şeki l 5--ı
veri im işt ir.
Gama kameraları. çalışma prensibi açısından dö11 ana başlık alıııı~
incelemek miinıkiindlir. Bunlar:
• yön lend iric ilcr,
• dedektörler.
• sinyal işleme devreleri.
• görüntü kaydedici sistemlerdir.

w

w

.e
em

de

rs

S. 1.3.1. Yöıılcndiricilcr
Gama kamera ile görüntü elde etmede, kaymıi-.-Qrgandan kanı<.:raı
dedcktöriiııe
doğru
gama
foton larıııın
yansıması
gerekmektcc.
Kaynak-organdaki radyoaktivite dağılımının göriintlilennıcsiııdc gar
folonlarmm oluşum noktaları ile kristalde soğuruldukları noktalar arasında
tanı bir uyumluluk o lmalıdı ı . Bu uyumluluk. kristalin dış yliıcyiııc ycrlcştirı k
bir yönlendirici ile sağ lanır.
Gama ı şınlarının odaklanma öze lliği olmadığından dolay ı bu ışııılaı
görii ııtii oluşturıııadı.ı soğurııııılı ) önlcndirme pren:;ibi kullanılır. Soğurınalı t
yönlendirici. sadece belirli yönlerde yayınılanaıı gama fotonlarınııı c.ledekı.
ulaşmalarını sağlar. Uygun yönde hareket etmeyen gama fotoıılıırı . dcdekt.
varmadan önce yönlendirici tanırından soğıınılurlar. nama fotonlar·ı
soğurularak dcdcktöre gönderilmesi tekniği. görlintli oluşnırnıada önem taşı~
gama fotonlarının da dcdcktöre varmadan önce yönlendirici tarnfıııo
durdurulmaları gibi istenmeyen bir duruma da ııcdeıı olabil ir. Oldukça k" ·
Çötülünı lli radyoııliklid görliniülcr elde edilmesinin bir nedeni de:

w

olmaktadır.

128

cnöı
ııeksiyon yoluyla radymıktif ınaddc verildikten sonra. viicul iÇcrisinrlc bu
.l}oaJ..ıir madde ile i!/;ırctleneıı organ ya da organlardaJ..i dağılııııııı
_ ninıihlinü elde etnıeJ..tır 1311 ışlı:m. radyoaı...ıif ınaddedı:ıı gelen ışınlarııı
:.ı tanın dışıııda farJ..lı bölgelere )Crleşıirilrni~ dedel-.rörler tarafından
1?,ılanması ile yapılmaktadır. Uu u:--gulama için en uygun ışııı olarak. yaklaşık
!l-lOO J..cV'lik enerji aralığına ~:ıhip gama ışınları se1;ilmiştir.
ı\lfa partiı...lillı:ri \ e elektronlar. cp-partiJ..lllleri. Auger \C dönii~ilm
• e l-.tmııları) dokunun bırkaç ıııı lımetredcn daha fıul:ısınıı yayıla:madıklarından
ikut dışında bulunan dc<lcl-.törlcrc ulaşmaları oldukça /Ordur 13u neden le.
•ıların kullanım alan l arı dıı dardır (Sorensoıı ıınd Plıelps. 1980)

Radyoloji be.

ka)naı.. olaraı.. X-ışınını J..ııllanan

no

~ ~ i} c~ııasında x-ı~ınındaJ..i ı~ı) ıtlanıa miJ..tarını

\c incclı:necek mgumlan
gönintiilemede e~as alan hir rıp

lıdır.

w

w

w

.e
em

de

rs

:\iiJ..lccr tıp ile rad)oloji ara~ındaki temel farı... niikleer tıpta ka)naı.. olarak
-ı}ııı ı ) erine radyoaktıf madde enjeJ..te edıl ını~ organlardan }a) ı lan
,ıııl.ırının kullanılması ve kaynağın incelenen organın bi/.zat keııdısi
ıa~ı<lır. Diğer öııeınli hir liırk da ıılikleer tıptıı rndyoaJ..tif maddenin hastada
,,J..ımyasal olarak aktıf olan materyallere bağlanahilıııesı \e bii)lece
~ .ınlarııı işle' sel durumlarının g.örünlli lenebilme~ıdır (Macov.;ki 198'.\)
'\iiklccr tıp görüntüleri. gama kameralarda konum parameırelerı '· ) \ c
::man parametresi t"nin işit:\ i olaraı.. elde edilirler.
Gencide nüı...leer tıp görüntülerini iı...i ana grupta incelcım:ı.. mümkündür
..::ıııaııın işle•i olmayan gönintülcr \tuıik J?iır11111ııl<'r olaraı.. 1anımlaııııJ..cn
,ııııik wJrı111tuler. görllııtiilı:ncceı.. organa ııil :\-) koordinaılarıııdııki ııJ..ııviıe
;:erlerinin zamanla dcğ i~inıinin kaydedilmesi sonueıı o lu~an göriiııtlilcr ya da
hın belirli bir .wmaııda elde edilen statıı... görüntü grubu olarnı..
ı ınlaııırlar. Statik görlintülı:r J..ullanılan radyoaktif maddenin 'iicut içindeki
l;ıın dağılımını gösterirlerken. dinamik görüntüler. radyoiı:otopun farklı
:-:anlar tarafından tutulum. iletim \C boşaltım Hvlarının )Crini \C ıanıanla
.ı~ iııılerini gösterirler.
ı apa)' radyonüklidlcr ile ışarctlcıııni~ hileşiklı:rin \licııt içcrisindekı
lım l arı radyasyon }ayınılaynn üç boyutlu bir kay ııak olarak diişünlillir!-.c,
.:k stat il-.. gerekse dinaınil.. görllntiiler hunun ikı hıı) utlu yansıması nlıırnk
ıııOlcbilir (Hohııe. 1981 ).
Oııcınlı bır nokta da. ııllklccr tıp'ta radyogralik iııcckmelcrdc ı...ullaııılan
•rast maddeye göre daha 3/ nıiJ..tarda rad)oaJ..tif madde gerekmesidir. l lcr
alaııdııJ..i radyasyon doı prohlı:nıi de oldukça farklıdır Radyografide ha~t:ı,

111

sürece doza ınaruı kalırken: nükleer tıpla hastaya vcrik'.:
radyoaktıf madde vücuttan atılıncaya !..adar hasta doza ınanız kalmaktadır
ilk nükleer tır incelcmelerı, iyodun doğal rad)oal..tif öıcllığındc
yararlanılarak ıiroid beıi ü1erinde )apılmı~. İ)odun 1-13
itotopu izk.
matcr)ali olaraı.. l..ullanılmışıır. Bu matcf")al. 36-1 l..c","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709446","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709446&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560,267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"7Xc9cKvEH0o6NJG5t9vkDUMiwLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"DyBWOBmCEAIpGlOZEXseZ5IgarE=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"pLce8frUqTsl7hfJj1Yqwjvau70=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sSmMGrYbGqMop3VJlPnbn0WqNqk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"drF3XHNuaukhsSGZ3qu4kkwdXMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709445":{"type":"document","id":252709445,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709445/149x198/093a70a082/1421327259?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709445/298x396/93ab59a63e/1421327259?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709445,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dmsOatnG3N7t349RTa42uNFQWns="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709445/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Manyetik-Rezonans-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dMC+FDd8+UlXKkjsuQ8An+H62GY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"txb3230tFqtduEexTKfNbqpZEBo="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kyHl+GG1CVTjUSzqhmfg0U0twRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jmg4OC5TsJuFONz0Rs3m/JUf0n0="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KLpcBvz4+kwxPJHeT5cspOHVahk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HtIUZir8K/bTJDsqE/JfJeQUDdM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IlNdj6u0yp5tA0TIYo4tO+s273Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2hGaxObQhvB8oKoUdYVlf/5ip14="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"faX8hRMHueLeilGI3ybImbbi2Ao="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GxU+dMCsFOvL8Qq8P4w34oh8I3M="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jM84IX5J4NPqmqk8qHy2YW+6rSk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"61kpcZwPDPr9kq3WSBlSZzDfxrg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g1wmwMA2Nw2KhFbxs4kUgNXmA3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VcDt518O+mrCdJxGAuw8slRt9j8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VnC99mfMlcWzwO6mvStOzST9JMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jb3KVvV1z3eXrmQ6sTDKpP20btk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qzwdlWgADmLrEfIWsn+jSF+27+U="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9OWfDYwj/ME7jV5Uq0IZ//+44Cc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WLS8RhJsK4TxaLh49Gx7cVwHDU0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SNrvn9TDKMRBX15qI8u+fPRlaAc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A2Pk08zHj7LXYkUAffzLWcKz/bI="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fqKZhi63uMNlJWVu/7OfJipW7WM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tb0i4bGSQbbnmMGXNSHdccI2BaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DC9fES3ponTf5pRsqt+GE/+oB7s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZmxMbbAoC2Iy79rqnFz2s56xMAM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ETZJMAuEiFSaG0GWwvPB8N/BKP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0gdqBizAk+dAvIIaHUKb826Chc8="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gzqjNS4KjNF5SSgx5jAwn1vEP1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QDf9m686shMejSCXPdjnjxb8RU="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eVoVeZ7yUOKYdvcRTp7cbH0E7uo="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b/iGRGzCXvXxHRWDIDP9c9M2ZXA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IIDgLcH8i/VQPnts0gDalYMZEL4="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgNOgky0HnmW7aTyKJvV3IsGkZ4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dXQplmsn2t+mMpSrP3QxEmPwVDc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uZj8SK0RNeJXdGxDmz3A94PpTPs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q17rr9KUJj1X8t6JhhNy/Fz/hm4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709446","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2Mm5pC%2F%2Fmy8Ys18l9tRKfu96kFY%3D&authenticity_token=n5OAgsYA3VGlofTrUunhGL7sCyPZZLlyFNTTu9xlugd%2BcgVeXac4gBS8jiGQzaB%2BGveNTkIfJIc%2BZk2zBMPowA%3D%3D&expires=1540255686&wordDocumentId=252709446&wordUploadId=257355259"},"renewal_nag_props":null}-->

"lil.; enerjiye ~ahip ga
ışını ya) ıınlar. Tanımlamadan da aııla~ılaeağı gibi ,.ı~ıııları elektron faali) eti~
ile ürcıi lirl..en. gaıııa ışııı ları çekirdebd faal İ) etlerin sonucu olıı~makt;ıd
36-1 l\c","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709446","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709446&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560,267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"7Xc9cKvEH0o6NJG5t9vkDUMiwLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"DyBWOBmCEAIpGlOZEXseZ5IgarE=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"pLce8frUqTsl7hfJj1Yqwjvau70=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sSmMGrYbGqMop3VJlPnbn0WqNqk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"drF3XHNuaukhsSGZ3qu4kkwdXMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709445":{"type":"document","id":252709445,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709445/149x198/093a70a082/1421327259?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709445/298x396/93ab59a63e/1421327259?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709445,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dmsOatnG3N7t349RTa42uNFQWns="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709445/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Manyetik-Rezonans-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dMC+FDd8+UlXKkjsuQ8An+H62GY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"txb3230tFqtduEexTKfNbqpZEBo="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kyHl+GG1CVTjUSzqhmfg0U0twRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jmg4OC5TsJuFONz0Rs3m/JUf0n0="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KLpcBvz4+kwxPJHeT5cspOHVahk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HtIUZir8K/bTJDsqE/JfJeQUDdM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IlNdj6u0yp5tA0TIYo4tO+s273Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2hGaxObQhvB8oKoUdYVlf/5ip14="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"faX8hRMHueLeilGI3ybImbbi2Ao="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GxU+dMCsFOvL8Qq8P4w34oh8I3M="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jM84IX5J4NPqmqk8qHy2YW+6rSk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"61kpcZwPDPr9kq3WSBlSZzDfxrg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g1wmwMA2Nw2KhFbxs4kUgNXmA3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VcDt518O+mrCdJxGAuw8slRt9j8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VnC99mfMlcWzwO6mvStOzST9JMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jb3KVvV1z3eXrmQ6sTDKpP20btk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qzwdlWgADmLrEfIWsn+jSF+27+U="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9OWfDYwj/ME7jV5Uq0IZ//+44Cc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WLS8RhJsK4TxaLh49Gx7cVwHDU0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SNrvn9TDKMRBX15qI8u+fPRlaAc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A2Pk08zHj7LXYkUAffzLWcKz/bI="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fqKZhi63uMNlJWVu/7OfJipW7WM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tb0i4bGSQbbnmMGXNSHdccI2BaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DC9fES3ponTf5pRsqt+GE/+oB7s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZmxMbbAoC2Iy79rqnFz2s56xMAM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ETZJMAuEiFSaG0GWwvPB8N/BKP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0gdqBizAk+dAvIIaHUKb826Chc8="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gzqjNS4KjNF5SSgx5jAwn1vEP1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QDf9m686shMejSCXPdjnjxb8RU="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eVoVeZ7yUOKYdvcRTp7cbH0E7uo="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b/iGRGzCXvXxHRWDIDP9c9M2ZXA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IIDgLcH8i/VQPnts0gDalYMZEL4="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgNOgky0HnmW7aTyKJvV3IsGkZ4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dXQplmsn2t+mMpSrP3QxEmPwVDc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uZj8SK0RNeJXdGxDmz3A94PpTPs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q17rr9KUJj1X8t6JhhNy/Fz/hm4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709446","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2Mm5pC%2F%2Fmy8Ys18l9tRKfu96kFY%3D&authenticity_token=n5OAgsYA3VGlofTrUunhGL7sCyPZZLlyFNTTu9xlugd%2BcgVeXac4gBS8jiGQzaB%2BGveNTkIfJIc%2BZk2zBMPowA%3D%3D&expires=1540255686&wordDocumentId=252709446&wordUploadId=257355259"},"renewal_nag_props":null}-->
'lil.. eneqı. radyograti standartlarına gön: oldul..ça ) ük!.d.. olması
rağmcrı. nük leer tıpta yüksek düzeyde bir foton tayıllaınası söz konusudur H
ko~ullnrda foton ıayıllamasının ihmal edi l el>ilnıesi için izotop cneı:jisı
oldukça yüksek olması gerekmektedir. Fakat yiiksck enerji seviyelerinde iy
yönlendirme ve etkili bir al gılama yııpabilınek oldukça ıcırdur. Bu ned~
optimal çö1ünı, foton 1.ayıllııması ile iyi lıir glirliııtO o l uşturmanın ~akıncala
ortadan 1..ııldıracııl. enerji se\ iyesinde çulışıııak olmalıdır
Son yıllarda ıcknısyumun bir izotopu olan Tc-99111 lıırçok çalışmada ıcr
edilen bir materyal olarak kabul edilmiştir. Bunun nedenleri bu izot<lp
kınıyasal jeneratörlerde kolayca ürerilebilmesi. nptımal bir değer olan 1
keV'lil. bir enerjiye ~ahip olması ve diğer maıer)allere göre oldukça kısa o
ve düşük doz olarak nitelenebilen 6 saatli!\ bir ) arılanma ömrüne salı
olmasıdır (Macovski. 1983 ).
Niil.leer tıpta gerek statik.. gerekse de dımımık gürünliller yardımı ile taııı)
yönelik birçok ~orunun çözüm l eıınıcsıııdc :
• göriinHllcnıc sısıeııılerı
• görliııtO işleme lcknıklcri
• g.öriiııtünün değ.erlcııdirilıncsi
• l!Örünllilcnıedc kullanılan radyonüklıd ıııaddeleı
eşit öneme sahıpıirler (l lohne. 1981)

em

de

rs

no

tla
ri.

co

X-ışıııı verildı~ı

w
.e

5.1. L RıuJ~onüklid Giirünıü Oluşıurnı:ı
Niil.lecr tıp görüntüleme si:.ıenılcrımle gere!. göriinliinün oluşıunılııı:u_
gerekse de görüntü işleme aşaması aşağıdaki ifade ile ıanınılanınaktadır.
fl, jy, Ç, T\. Ç, €, t; Y (Ç, 11, Ç, E, t)J

(5.1 )

w
w

Bu ifade de .!l{.} opcrııtörii. girdi olanı!.. )'l'Ç. ıı. r. I) ııllklecr rndyasyon :ıl
verdiğinde çıktı olarak p,(x.y ı) görllnı!l işlevinin elde edildiği liıiksel sisıcc
semboli7c etmektedir. Yukarıdaki ifade de !2. radvasyon kaynaf!ı r.
gcnlii!ine ()"). uıaysal koordinatlarına (~.17.Ç). 1<ıınansal koordinatına (tı
foton enerji..ine (t:) işle\ sel olarak bağlıdır. Uu ifade den operatörü iizcrindcişle\ in111 eti\ isi görülmekte olup. giirühii faktörii dikl..atc alınmamıştır
(5.1 )'de verilen ifade:
• uzaysal konumda görüntüdeki bozulmanın doğrusal olduğu.
122

th:ği~ıi ıcn::k kamerasının alg ı lmnn etkinliğini

arttırm ı şt ır.

19S
yılımla. 11.0.Ai\GER ı:ırafımlan hıılı dınamik çalı~ınalara olanak veren ill.
sinıi la-.yon kamerası gcrçcklc~tırilnıi~ıir. Ru ilk gama kamera 1O1.6 nın:
çapında ıcı.. kanallı bir )önlcndirici. 6.35 mm kalınlıgında :-.;aJ(Tlı 1..risrali ik
1..risıalde ıı l u;.aıı ışık parıltılarının konumsal ı..oordin:ııların ı belirlcıııd. içı
kıı-, tal ı n arl-.asıııda 38.1 ınm çapında :-etli adet fotoçoğultıcı tiiptcn olıı~ııııı~t ur
177.8 111111 çapında. 12.7 mm l..alın lığıııda Nal( il) 1-.ri sta lı ku llanı l an gmı~
kanıcı a laı \luclear-Chicago li rı na<, ı tarafından J960 y ıl ıııda lireti lınc~
ba~l;ııını ı ştır Çu:giscl tanı) ıcıhııdan çok daha kı'a sürede görüntüler cld;
cdilınc~ine olanak taııı)an hıı kaıncraların klinil..lcrdc ~a)t.:111 o larak kullanın
196.l yılında 229.4 mm çapında. 12.7 mm kalınlığınd;ı \la)( il) kristali ih: 1
fotıı.;ıı~altıcı tlipıcn olıı~an 1-.aım:r;ıların üretilmesi ile ı~lcrlık 1-aLanını;tır
Tc-99ın ·in
196-1 yılında Harpcr \ c arkada~laıı t~ırafından rndyoakli
giiriiııtillcım:dc kullanılınaya ha~laınası. gerek şckıl. gerekse ışlcv o larak !,!aı·
1-aıııera l ardıı öı ıcınli gel i ~ıne sağl:ıın ı~ıır. A) rıcn gama 1-.aı nı.:ra ları ıı çok kan;.
analiıiir \•c bilgisayar si.~ıcmlcrı nc bağla n ması. sayısa l görünı ii i~lc:ıı
tcl-.nildcri) le ilµil i çal ı ~nıalar111 da ha~lama~ına neden o l muştur ( Rao. cı al
l98l)
Gama kameralarda l 9<JO'lı .,\lllara kadar .....ııl>riiıılii niıdiı!indcn
aluıla r:::
..._
.:tkinliği \C kullanım kola~ lığına kadar birçoı.. !..onuda h11iı bır g..:li ;ı ~
~ağlanmı~ı ı r. Gama 1-anıernlar µcn:ı.. µüııüıııüıde. gcrck~e de gelecd.te klınıı.
U) gul;ınıalarda y;ı) gın olaraı.. kul l anılabilccck ~taıı<lıırı nükleer görii ı ııülcı
sisrcnı lcıi o larak kabul edi lme k tedırler
(lama 1-.aıııeralar. rad:ronuı.. ı id ı..a1 nal-. dağı lım ı n 111 değı~mediği. giirilntil lcı~
ı.aınan111111 oldukça uzun oldu!!.11 durumlarda statik çıılı~malar ıçın kullanılır!
'ja)el radynniiJ..lid dağılımda dcğı~ıın ~öz konusu i~c \e görüntüleme ıa ııı
oldul..ça !..ısa tuıulur.;a hıı tip çalı}ına dinaıniı.. çalı~nıa olarak adlandırı l
Oıunıaıık lilııı ilcrleıme mekanİLın;ı,ı )ada "ayıs:ıl görüntü l;aydetım: iiniıcsı
,aJıip kameralar dinamiJ.. çalı~ınada ku ilan ılahil irlcr.
(iaıııa ı..aıııeralar sabıı ) a da seyyar tipıc olabilirkr. Dcdcl-tör ı..rı,ı
fotnc;oğalı ı cı ıliplcr. yöıılcnd ı rici ve e lektroni k dcı ıcnlıı bir kısm ı dcdcı..,
nıodOliindc yer alırken knıot ışın tliplii ekran ile ekrandan geh:ıı rc~ ı m •
ka\ <lc:t ı nek I~ İli ku ilanı Ian 1uıuı::ra r ı..a ıııerao;ı kontro 1111od ii ili ııde bu luıı urlaı
~

w
.e

em

de

rs

no

tla

ri.

co

bii)lik ölçüde

5. 1.3.

Gama

Kam e ral:ınn Çalışma Prcn.siı> lcri

w
w

Gama kameraların tcmd göriinliilcıne elemanları ile çalı~ma pr.:ıı-ılı·
gösteren hasit hir şema Şcl-.ı l 5·2\lc görlilıneı..tedır Rad)uniiklid madde cııjcLt
cdilıni~ kaynaı.. organdan ya} ı nlan:ın gama tiıtonl;ıı111111 yönleııdirkıc
geçtikten sonra Nal(l l) krısta li ııdc durduru l mal arı scııım:u nda s inti ]a,~ .ı
fotonları oluşur Kristalin hcnıcn a ıkıı yüze) inde ) ..:r alan fotoçoğa l tıc ı Wp
sinıiJa,yon nıeılczıne glir.: ı..onumlaıına bağlı olara~ hu \İıııilasyon foıonl;ı n­
aı..ıııı \ ıınılarına dönii~tiiriirlcr 1 otoçoğalıı.:ı tiiplcr ı n ı,:ıı..ı~ sin) ailen.

126

iksclteç ve yükselteçlerde yeterli şekil ,·e büyüh.Hiğe getirilerek
·Helerine gelirler.

komıın-maıııı k

•·llonum slny.-ıtı

K•1'ıl~~rum.ı.

ı: e.nerıl sınywı11

Sl•Y•I

Wl\se~llk
ayı tacı

vo Copl<lma

5-2 Gama kameraların çalışma prensibıni gösteren öbeı.. çLlim

rs

Şekil

no

tla
ri.

fıtık

co

devresi

w

w

w

.e
em

de

Kristalde olllşaıı her sinti lasyon fotonu için ayrı bir koııuın ve enerji sin)':ıli
Je edilir. Kaynak içinde veya kristalde saçılan foton larııı neden olduğu yıın lı~
.gi taşıyan sinyaller ile doğru bilgi taşıyan sinyallerin aymmı. vuru yükseklik
racıııda (Pulse-heıglıt analyzer. PHA) yapılır. Eııeı:ıı sinyali (Z-sinyali) vuru
beklik ayıracına gönderildiğinde: şayet vuru yüksekli!-. ayırac ı nın l!ııerji
.lığımı dü~crsc, katot ışın tiipUndeki (Cathodc Ra} Tubc. CRT) elcl-.ınııı
.:neti, kristalde o l uşan sintilasyon fotonlarınııı konumlarına bağ lı o larak tüpte
- ~e Y- konuın sinyalleri ile sapıırılaral-. llipün ekranında bu 1-.oııumda bir
ııııı oluştururlar. Vuru yüksekli!.. ayıraeınııı enerj i aralığına diişıneycn
yaller için ise tüpteki elektron demeti ekranda herhaııgı bır ışıma
ıştıırnıayacaktır. Yeteri i enerjiye sahİ J) sintilasyon foton larııı ı n ekran
erinde oluşturduğu ı~ıınan ın tilın li7eriııe kayıt edilmesi ile göriintlilcnıc
emi tamam lanır. Sonuçta kaynak-organ Ozerindcki her bir nol..ta tilııı üzerine
·dedife rek orga nın göriintüsli elde edi lir (Soreıısoıı aııd Phelrıs. 1980;
a.:ovski, 1983; Rao, et al.. 1983 ).
(1anıa kameraların gerek lasarıın gerekse de işle\ !erinde son 30) ıldır hilylik
.• lişıne kaydedilirken, göriintü oluşturma prensiplerinde önemli bir değişiklik
'lanı ı şlır.

Günllmlizdc kullanılan gama krımern sistemleri. nükleer ııptıı görllntillcnıc
ıacı için özel olarak tasarlanmış sistemler olup. lıcr türlü nükleer hp
.rilerinin alınması. işlenıııesı, gösterimi ve saklanması için gerekli donanıma
ı:n

no

tla
ri.

co

sahipiir. Sistem donaıııınları. gerek yazılıııı, gerekse kullanıcı ile iletişıı
sağlayan bilgisayar progroınlarıyla kontrol edilmektedir
Bu sistemlerde dedcktör modülü, hasta masası ve bilgisayar s isteminin tc
bir kullanıcı konsolundan konirolii nıiiınktin olmaktadır. 13ilgisayar konsolu. ı
monitör. klavye ve disk siirücülerinııı yer aldığı bilgisayar nıodüliiııck
oluşımıktad ır. Birinci ıııonilör. koıılrol ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709446","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709446&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560,267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"7Xc9cKvEH0o6NJG5t9vkDUMiwLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"DyBWOBmCEAIpGlOZEXseZ5IgarE=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"pLce8frUqTsl7hfJj1Yqwjvau70=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sSmMGrYbGqMop3VJlPnbn0WqNqk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"drF3XHNuaukhsSGZ3qu4kkwdXMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709445":{"type":"document","id":252709445,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709445/149x198/093a70a082/1421327259?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709445/298x396/93ab59a63e/1421327259?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709445,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dmsOatnG3N7t349RTa42uNFQWns="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709445/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Manyetik-Rezonans-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dMC+FDd8+UlXKkjsuQ8An+H62GY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"txb3230tFqtduEexTKfNbqpZEBo="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kyHl+GG1CVTjUSzqhmfg0U0twRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jmg4OC5TsJuFONz0Rs3m/JUf0n0="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KLpcBvz4+kwxPJHeT5cspOHVahk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HtIUZir8K/bTJDsqE/JfJeQUDdM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IlNdj6u0yp5tA0TIYo4tO+s273Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2hGaxObQhvB8oKoUdYVlf/5ip14="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"faX8hRMHueLeilGI3ybImbbi2Ao="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GxU+dMCsFOvL8Qq8P4w34oh8I3M="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jM84IX5J4NPqmqk8qHy2YW+6rSk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"61kpcZwPDPr9kq3WSBlSZzDfxrg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g1wmwMA2Nw2KhFbxs4kUgNXmA3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VcDt518O+mrCdJxGAuw8slRt9j8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VnC99mfMlcWzwO6mvStOzST9JMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jb3KVvV1z3eXrmQ6sTDKpP20btk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qzwdlWgADmLrEfIWsn+jSF+27+U="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9OWfDYwj/ME7jV5Uq0IZ//+44Cc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WLS8RhJsK4TxaLh49Gx7cVwHDU0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SNrvn9TDKMRBX15qI8u+fPRlaAc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A2Pk08zHj7LXYkUAffzLWcKz/bI="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fqKZhi63uMNlJWVu/7OfJipW7WM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tb0i4bGSQbbnmMGXNSHdccI2BaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DC9fES3ponTf5pRsqt+GE/+oB7s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZmxMbbAoC2Iy79rqnFz2s56xMAM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ETZJMAuEiFSaG0GWwvPB8N/BKP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0gdqBizAk+dAvIIaHUKb826Chc8="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gzqjNS4KjNF5SSgx5jAwn1vEP1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QDf9m686shMejSCXPdjnjxb8RU="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eVoVeZ7yUOKYdvcRTp7cbH0E7uo="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b/iGRGzCXvXxHRWDIDP9c9M2ZXA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IIDgLcH8i/VQPnts0gDalYMZEL4="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgNOgky0HnmW7aTyKJvV3IsGkZ4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dXQplmsn2t+mMpSrP3QxEmPwVDc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uZj8SK0RNeJXdGxDmz3A94PpTPs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q17rr9KUJj1X8t6JhhNy/Fz/hm4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709446","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2Mm5pC%2F%2Fmy8Ys18l9tRKfu96kFY%3D&authenticity_token=n5OAgsYA3VGlofTrUunhGL7sCyPZZLlyFNTTu9xlugd%2BcgVeXac4gBS8jiGQzaB%2BGveNTkIfJIc%2BZk2zBMPowA%3D%3D&expires=1540255686&wordDocumentId=252709446&wordUploadId=257355259"},"renewal_nag_props":null}-->

eri l eriııi görlinHilenıcde kullaııılırh.t·
diğer
monitör. göriinıü lerlc grafikler..: ait verileri görümülcnıc ..
kullan ılınakıadır. Gama ışın dcd.:kıörü, genel 1ikl1:1 388mnı :\ 508111
boyutlarında Nal kristalinden yapılını~ olup. yaklaşık 9 l adcı fotoçoğaltıcı t
içermektedir.
Görüntü lcr, hard disk ya da sistem belleğinde saklanabilıııcktcdirk·
Sistemin genel görünü~ii Şekil 5-3'te, sisienıle ilgili öbek Çi/illl Şeki l 5--ı
veri im işt ir.
Gama kameraları. çalışma prensibi açısından dö11 ana başlık alıııı~
incelemek miinıkiindlir. Bunlar:
• yön lend iric ilcr,
• dedektörler.
• sinyal işleme devreleri.
• görüntü kaydedici sistemlerdir.

w

w

.e
em

de

rs

S. 1.3.1. Yöıılcndiricilcr
Gama kamera ile görüntü elde etmede, kaymıi-.-Qrgandan kanı<.:raı
dedcktöriiııe
doğru
gama
foton larıııın
yansıması
gerekmektcc.
Kaynak-organdaki radyoaktivite dağılımının göriintlilennıcsiııdc gar
folonlarmm oluşum noktaları ile kristalde soğuruldukları noktalar arasında
tanı bir uyumluluk o lmalıdı ı . Bu uyumluluk. kristalin dış yliıcyiııc ycrlcştirı k
bir yönlendirici ile sağ lanır.
Gama ı şınlarının odaklanma öze lliği olmadığından dolay ı bu ışııılaı
görii ııtii oluşturıııadı.ı soğurııııılı ) önlcndirme pren:;ibi kullanılır. Soğurınalı t
yönlendirici. sadece belirli yönlerde yayınılanaıı gama fotonlarınııı c.ledekı.
ulaşmalarını sağlar. Uygun yönde hareket etmeyen gama fotoıılıırı . dcdekt.
varmadan önce yönlendirici tanırından soğıınılurlar. nama fotonlar·ı
soğurularak dcdcktöre gönderilmesi tekniği. görlintli oluşnırnıada önem taşı~
gama fotonlarının da dcdcktöre varmadan önce yönlendirici tarnfıııo
durdurulmaları gibi istenmeyen bir duruma da ııcdeıı olabil ir. Oldukça k" ·
Çötülünı lli radyoııliklid görliniülcr elde edilmesinin bir nedeni de:

w

olmaktadır.

128

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/252709446","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=252709446&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560,267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"7Xc9cKvEH0o6NJG5t9vkDUMiwLo=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[252709444,252709448,252709445,252709449,252709451,252709450,252709452,252709454,54288560],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Nükleer Tıp Ve Gama Görüntüleme","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"DyBWOBmCEAIpGlOZEXseZ5IgarE=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[267276038,267276041,261584868,265451084,261764035,261583138,267276043,267276036,261764034,267276042,261585823,267276037,267276039,267276040,267276035,261583136,254453575,261583131,255772581,261583134,261583141,261583133,255436994,255772580,261583139,261583135,261583140,261583132,261583137,261583142],"title_link":null,"title":"More From EEM Ders Notları","track_opts":{"compilation_id":"5sEyh+5+jYKQOuXnZR6qyQu3Feo=","module_id":"pLce8frUqTsl7hfJj1Yqwjvau70=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"54288560":{"type":"document","id":54288560,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/54288560/149x198/8e6328fbeb/1514477093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/54288560/298x396/24ab47f4ee/1514477093?v=1","title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","short_title":"Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)","author":"Yusuf Sümer","tracking":{"object_type":"document","object_id":54288560,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sSmMGrYbGqMop3VJlPnbn0WqNqk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/54288560/Tıbbi-Cihaz-Teknolojisi-Elektroniği","top_badge":null},"252709444":{"type":"document","id":252709444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709444/149x198/90e7d68f2f/1421327302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709444/298x396/5dbf37fc0c/1421327302?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Bilgisayarlı Tomografi","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"drF3XHNuaukhsSGZ3qu4kkwdXMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709444/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Bilgisayarlı-Tomografi","top_badge":null},"252709445":{"type":"document","id":252709445,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709445/149x198/093a70a082/1421327259?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709445/298x396/93ab59a63e/1421327259?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Manyetik Rezonans Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709445,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dmsOatnG3N7t349RTa42uNFQWns="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709445/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Manyetik-Rezonans-Goruntuleme","top_badge":null},"252709448":{"type":"document","id":252709448,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/149x198/84b9a20302/1421327178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709448/298x396/deb1759a52/1421327178?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - X Işınlı Cihazlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709448,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dMC+FDd8+UlXKkjsuQ8An+H62GY="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709448/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-X-Işınlı-Cihazlar","top_badge":null},"252709449":{"type":"document","id":252709449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/149x198/8f12edbb29/1421327152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709449/298x396/5874e14d22/1421327152?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Final","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"txb3230tFqtduEexTKfNbqpZEBo="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709449/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Final","top_badge":null},"252709450":{"type":"document","id":252709450,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709450/149x198/781fcd0c4d/1421327132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709450/298x396/f793ab34d9/1421327132?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Ultrasonik Sistemler","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709450,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kyHl+GG1CVTjUSzqhmfg0U0twRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709450/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Ultrasonik-Sistemler","top_badge":null},"252709451":{"type":"document","id":252709451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709451/149x198/acade6033b/1421327111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709451/298x396/ba19985e8b/1421327111?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Quiz","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jmg4OC5TsJuFONz0Rs3m/JUf0n0="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709451/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Quiz","top_badge":null},"252709452":{"type":"document","id":252709452,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709452/149x198/c8b978b7dc/1509975087?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252709452/298x396/dffad15089/1509975087?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Termal Görüntüleme","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KLpcBvz4+kwxPJHeT5cspOHVahk="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709452/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Termal-Goruntuleme","top_badge":null},"252709454":{"type":"document","id":252709454,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/149x198/b202417f62/1421327067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252709454/298x396/682a8ba618/1421327067?v=1","title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","short_title":"Biyomedikal Sistemler - Sakarya Üniversitesi - Vize","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":252709454,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HtIUZir8K/bTJDsqE/JfJeQUDdM="},"url":"https://www.scribd.com/document/252709454/Biyomedikal-Sistemler-Sakarya-Universitesi-Vize","top_badge":null},"254453575":{"type":"document","id":254453575,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/254453575/149x198/6e6cf2d9b2/1539362647?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254453575/298x396/2958a7ea49/1539362647?v=1","title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","short_title":"Genel Matematik - Eemdersnotlari.com Cihan EROĞLU Geniş Konu Anlatımlı Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":254453575,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IlNdj6u0yp5tA0TIYo4tO+s273Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/254453575/Genel-Matematik-Eemdersnotlari-com-Cihan-EROĞLU-Geniş-Konu-Anlatımlı-Ders-Notları","top_badge":null},"255436994":{"type":"document","id":255436994,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/149x198/6decd3e40a/1539362645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255436994/298x396/ae714afa72/1539362645?v=1","title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","short_title":"İşaret Ve Sistemler - Eemdersnotlari.com - Çağlar GÜL Konu Özetli Çözümlü Sorular","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255436994,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2hGaxObQhvB8oKoUdYVlf/5ip14="},"url":"https://www.scribd.com/doc/255436994/İşaret-Ve-Sistemler-Eemdersnotlari-com-Cağlar-GUL-Konu-Ozetli-Cozumlu-Sorular","top_badge":null},"255772580":{"type":"document","id":255772580,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/149x198/fa2c2ed6e4/1512122555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772580/298x396/f84c2cc585/1512122555?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Yrd.doç.Dr.hilmi Kuşçu Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772580,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"faX8hRMHueLeilGI3ybImbbi2Ao="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772580/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Yrd-doc-Dr-hilmi-Kuşcu-Ders-Notları","top_badge":null},"255772581":{"type":"document","id":255772581,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/149x198/a1c0ab46cb/1538033779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255772581/298x396/fd3ab3b04f/1538033779?v=1","title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","short_title":"Otomatik Kontrol - Eemdersnotlari.com - Prof.dr.Galip Cansever Ders Notu","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":255772581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GxU+dMCsFOvL8Qq8P4w34oh8I3M="},"url":"https://www.scribd.com/document/255772581/Otomatik-Kontrol-Eemdersnotlari-com-Prof-dr-Galip-Cansever-Ders-Notu","top_badge":null},"261583131":{"type":"document","id":261583131,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583131/149x198/b7dca79ff1/1445314037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583131/298x396/f98605545a/1445314037?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583131,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jM84IX5J4NPqmqk8qHy2YW+6rSk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583131/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Final-Soruları","top_badge":null},"261583132":{"type":"document","id":261583132,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583132/149x198/94f1e5792d/1447705031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583132/298x396/3c977373e1/1447705031?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583132,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"61kpcZwPDPr9kq3WSBlSZzDfxrg="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583132/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Final-Soruları","top_badge":null},"261583133":{"type":"document","id":261583133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/149x198/1918685290/1446831710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583133/298x396/b2b472f169/1446831710?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi - Vize Hazırlık Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g1wmwMA2Nw2KhFbxs4kUgNXmA3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583133/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Vize-Hazırlık-Soruları","top_badge":null},"261583134":{"type":"document","id":261583134,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/149x198/2702e327a8/1447530569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583134/298x396/222e741dec/1447530569?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2011 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VcDt518O+mrCdJxGAuw8slRt9j8="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583134/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2011-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583135":{"type":"document","id":261583135,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583135/149x198/295905a35c/1490700321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583135/298x396/6d0a2ab376/1490700321?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583135,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VnC99mfMlcWzwO6mvStOzST9JMo="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583135/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583136":{"type":"document","id":261583136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/149x198/c1d4201508/1428786930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583136/298x396/988e4b4557/1428786930?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2013 Bütünleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jb3KVvV1z3eXrmQ6sTDKpP20btk="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583136/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2013-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583137":{"type":"document","id":261583137,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583137/149x198/6a44d3375b/1461458840?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583137/298x396/58834b225e/1461458840?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2012 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qzwdlWgADmLrEfIWsn+jSF+27+U="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583137/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2012-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583138":{"type":"document","id":261583138,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/149x198/055a51e210/1450469395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583138/298x396/d74b232473/1450469395?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2015 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583138,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9OWfDYwj/ME7jV5Uq0IZ//+44Cc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583138/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2015-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583139":{"type":"document","id":261583139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583139/149x198/520e1e4376/1484881058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583139/298x396/48a5ce3a2d/1484881058?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WLS8RhJsK4TxaLh49Gx7cVwHDU0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583139/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Vize-Soruları","top_badge":null},"261583140":{"type":"document","id":261583140,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583140/149x198/063995ff97/1494377896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583140/298x396/1cf27306c9/1494377896?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Final Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SNrvn9TDKMRBX15qI8u+fPRlaAc="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583140/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Final-Soruları","top_badge":null},"261583141":{"type":"document","id":261583141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583141/149x198/d4f3e59b2f/1428786658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583141/298x396/e6632e1b92/1428786658?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi 2014 Butunleme Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A2Pk08zHj7LXYkUAffzLWcKz/bI="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583141/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-2014-Butunleme-Soruları","top_badge":null},"261583142":{"type":"document","id":261583142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261583142/149x198/982b79f319/1522784961?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261583142/298x396/b8c7c8bdb4/1522784961?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çözümlü Sorular 2015","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261583142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fqKZhi63uMNlJWVu/7OfJipW7WM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261583142/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cozumlu-Sorular-2015","top_badge":null},"261584868":{"type":"document","id":261584868,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/149x198/f416406dac/1539609557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261584868/298x396/a356e4dd56/1539609557?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Senkron Makineler - Mustafa Turan Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261584868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tb0i4bGSQbbnmMGXNSHdccI2BaU="},"url":"https://www.scribd.com/document/261584868/Elektrik-Makineleri-2-Senkron-Makineler-Mustafa-Turan-Ders-Notları","top_badge":null},"261585823":{"type":"document","id":261585823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261585823/149x198/9b9b96658f/1539378822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261585823/298x396/83f91d00b1/1539378822?v=1","title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","short_title":"Sayısal İşaret İşleme - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları FULL Slaytlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261585823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DC9fES3ponTf5pRsqt+GE/+oB7s="},"url":"https://www.scribd.com/document/261585823/Sayısal-İşaret-İşleme-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları-FULL-Slaytlar","top_badge":null},"261764034":{"type":"document","id":261764034,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/149x198/4f225dbc8b/1510257016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764034/298x396/2b4856a37f/1510257016?v=1","title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","short_title":"Sakarya Üniversitesi - Sayısal İşaret İşleme 2013 Vize Soruları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764034,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZmxMbbAoC2Iy79rqnFz2s56xMAM="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764034/Sakarya-Universitesi-Sayısal-İşaret-İşleme-2013-Vize-Soruları","top_badge":null},"261764035":{"type":"document","id":261764035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/149x198/1ae755c635/1445760978?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261764035/298x396/7b3a825201/1445760978?v=1","title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","short_title":"Elektrik Makinaları 2 - Kırklareli Üniversitesi - Senkron Motorlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":261764035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ETZJMAuEiFSaG0GWwvPB8N/BKP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/261764035/Elektrik-Makinaları-2-Kırklareli-Universitesi-Senkron-Motorlar","top_badge":null},"265451084":{"type":"document","id":265451084,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/149x198/d290e1dc25/1519112420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265451084/298x396/84cc35b900/1519112420?v=1","title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","short_title":"Olasılık Ve İstatistik - Erzurum Atartürk Üniversitesi Olasılık Ve Raslantı Değişkenleri Ders NotlarI","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":265451084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0gdqBizAk+dAvIIaHUKb826Chc8="},"url":"https://www.scribd.com/document/265451084/Olasılık-Ve-İstatistik-Erzurum-Atarturk-Universitesi-Olasılık-Ve-Raslantı-Değişkenleri-Ders-NotlarI","top_badge":null},"267276035":{"type":"document","id":267276035,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/149x198/f39ecf142b/1539016121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276035/298x396/81b674cf49/1539016121?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Uygulamalar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276035,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gzqjNS4KjNF5SSgx5jAwn1vEP1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276035/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Uygulamalar","top_badge":null},"267276036":{"type":"document","id":267276036,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276036/149x198/5e5cefa1a6/1539454082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276036/298x396/555ad668b3/1539454082?v=1","title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","short_title":"C-Programlama - Eemdersnotlari.com Örneklerle E-Kitap C#","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QDf9m686shMejSCXPdjnjxb8RU="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276036/C-Programlama-Eemdersnotlari-com-Orneklerle-E-Kitap-C","top_badge":null},"267276037":{"type":"document","id":267276037,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/149x198/8f50b61b3e/1539594771?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276037/298x396/bde46dbaab/1539594771?v=1","title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","short_title":"Elektrik Devreleri 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr.metin YAZGI Çözümlü Yıliçi Sınavları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eVoVeZ7yUOKYdvcRTp7cbH0E7uo="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276037/Elektrik-Devreleri-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-metin-YAZGI-Cozumlu-Yılici-Sınavları","top_badge":null},"267276038":{"type":"document","id":267276038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/149x198/7f778c4634/1514319165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276038/298x396/b37026c777/1514319165?v=1","title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","short_title":"Elektronik 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Metin YAZGI Çözümlü Yıl İçi Sınavlar","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b/iGRGzCXvXxHRWDIDP9c9M2ZXA="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276038/Elektronik-1-İstanbul-Teknik-Universitesi-Dr-Metin-YAZGI-Cozumlu-Yıl-İci-Sınavlar","top_badge":null},"267276039":{"type":"document","id":267276039,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276039/149x198/3874b5bc68/1510567056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276039/298x396/9c125cd379/1510567056?v=1","title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","short_title":"C-Programlama - Atatürk Üniversitesi Ders Notları (Slayt)","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IIDgLcH8i/VQPnts0gDalYMZEL4="},"url":"https://www.scribd.com/document/267276039/C-Programlama-Ataturk-Universitesi-Ders-Notları-Slayt","top_badge":null},"267276040":{"type":"document","id":267276040,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/149x198/8faec08f28/1539362644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276040/298x396/761315326d/1539362644?v=1","title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Diferansiyel Denklemler - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgNOgky0HnmW7aTyKJvV3IsGkZ4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276040/Diferansiyel-Denklemler-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276041":{"type":"document","id":267276041,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267276041/149x198/da4a8f5b64/1539362449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276041/298x396/252d7d3928/1539362449?v=1","title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","short_title":"Otomatik Kontrol Sistemleri - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Özet Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276041,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dXQplmsn2t+mMpSrP3QxEmPwVDc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276041/Otomatik-Kontrol-Sistemleri-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ozet-Ders-Notları","top_badge":null},"267276042":{"type":"document","id":267276042,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/149x198/efd63202a1/1539362531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276042/298x396/a482e52ed9/1539362531?v=1","title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","short_title":"Elektronik 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL (Yrd.doç.Dr.Özhan Özkan) Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276042,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uZj8SK0RNeJXdGxDmz3A94PpTPs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276042/Elektronik-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Yrd-doc-Dr-Ozhan-Ozkan-Ders-Notları","top_badge":null},"267276043":{"type":"document","id":267276043,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/149x198/b9027f637d/1539362447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267276043/298x396/db2acf5d1b/1539362447?v=1","title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","short_title":"Elektrik Makineleri 2 - Sakarya Üniversitesi Çağlar GÜL Ders Notları","author":"EEM Ders Notları","tracking":{"object_type":"document","object_id":267276043,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q17rr9KUJj1X8t6JhhNy/Fz/hm4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267276043/Elektrik-Makineleri-2-Sakarya-Universitesi-Cağlar-GUL-Ders-Notları","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/252709446","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=2Mm5pC%2F%2Fmy8Ys18l9tRKfu96kFY%3D&authenticity_token=n5OAgsYA3VGlofTrUunhGL7sCyPZZLlyFNTTu9xlugd%2BcgVeXac4gBS8jiGQzaB%2BGveNTkIfJIc%2BZk2zBMPowA%3D%3D&expires=1540255686&wordDocumentId=252709446&wordUploadId=257355259"},"renewal_nag_props":null}-->