14.04.

2014

Biyomedikal Sistemler Örnek Kısa Sınav Soruları
(Ultrasonografik Sistemler)

hakkında bilgi veriniz.
A. 10kHz-20kHz
B. 10kHz-50kHz
C. 20kHz-100kHz
D. 100kHz-500kHz

3. Ultrasonik dalgaların teşhis amaçlı olarak kullanıldığı

9. Aşağıda ultrasonik bir dalganın zamana ve
mesafeye bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre dalga
boyu, frekans ve yayılma hızı arasındaki ilişkiyi
tanımlayan bağıntı hangisidir.

no

frekans aralığı hakkında bilgi veriniz.
A. 1kHZ-20kHz
B. 10kHZ-100kHz
C. 2MHZ-10MHz
D. 10MHZ-30MHz

8. Hava, su, kemik ve yağ ortamlarında sesin yayılma
hızını büyükten küçüğe sıralayınız.
A. Hava>Su>Kemik>Yağ
B. Kemik>Su>Hava>Yağ
C. Kemik>Su>Yağ>Hava
D. Hava>Su>Yağ>Kemik

co
m

2. Ultrasonik dalgaların tanımlı olduğu frekans aralıkları

Sertlik ve Elastik Sabiti
Sertlik ve Sıkıştırılabilirlik
Sertlik ve Doku Yoğunluğu
Doku Yoğunluğu ve Sıkıştırılabilirlik

ri.

dalgalara ____________ dalgalar denir.
A. Termal
B. Röntgen
C. X-Ray
D. Ultrasonik

A.
B.
C.
D.

tla

1. İnsanın işitebileceği ses frekansı üzerindeki akustik

rs

4. Ultrasonik dalgaların tıpta kullanıldığı üst sınır

.e
em
de

hakkında bilgi veriniz.
A. 10MHz
B. 30MHz
C. 50MHz
D. 100MHz

5. Aşağıdakilerden hangisi sesin
etkileyen üç temel faktörden birisidir.
A. Dokunun Cinsi
B. Dokunun Yoğunluğu
C. Dokunun Sıcaklığı
D. Hepsi

yayılma

hızını

w

w

w

6. Doku yoğunluğu ultrasonik dalgaların yayılma hızını
nasıl etkiler.
A. Yavaşlatır
B. Hızlandırır
C. Etkilemez
D. Hiçbiri

7. Ultrasonik dalgaların dokulardaki yayılma hızının iki
önemli parametreye bağlı ifadesi aşağıdaki gibidir. Bu iki 𝐾

parametre nelerdir.𝑐 = � 𝜌

A. Dalganın Yayılma Hızı= Dalganın Frekansı×Dalganın
Boyu
B. Dalganın Yayılma Hızı = Dalganın Frekansı×Dalganın
Periyodu
C. Dalganın Yayılma Hızı = Dalganın Frekansı÷Dalganın
Boyu
D. Dalganın Yayılma Hızı = Dalganın Frekansı*Dalganın
Periyodu (*:Konvolüsyon)

10. Ultrasonik dalgada dalga boyuna ve saçılmaya yol

açan parçacığın boyutlarına göre 4 tip saçılma olur,
aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir.
A. Orta Parçacık Saçılması
B. Specular Saçılma
C. Dalgacık Saçılması
D. Rayleigh Saçılması

11. Ultrasonik dalga θr gibi bir açıda ikinci yüzeye

gelirse tam yansıma olur ve ikinci ortama hiç bir dalga
geçemez, bu açıya verilen özel isim nedir.
A. Yansıma Açısı
B. Kırılma Açısı
C. Kritik Açı
D. Saçılma Açısı

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

1

yoğunlukta kitleler mevcuttur. Ultrasonik dalga bu tür
kitlelere çarptığında _____________ uğrar ve yön
değiştirir.
A. Saçılmaya
B. Yansımaya
C. Tam Yansımaya
D. Kırılmaya

14. Yoğunlukları farklı bir ortama giren ultrasonik

geçiliyorsa kırılma açısı
geçiliyorsa kırılma açısı
geçiliyorsa kırılma açısı

15. Bir ultrason probundan gelen ses dalgalarının bir

w

dokudan geçerken tam yansımasında ____________ olur
_________ olmaz.
A. Kısmen Yansıma - Saçılma
B. Tam Yansıma - Saçılma
C. Tam Yansıma - Kırılma
D. Kısmen Yansıma – Kırılma

16. Bir ultrason probundan gelen ses dalgalarının bir

w

dokudan geçerken yansımasında ______________ ve
______________ olur.
A. Kısmen Yansıma - Kısmen Saçılma
B. Tam Yansıma - Kısmen Saçılma
C. Tam Yansıma - Saçılma
D. Kısmen Yansıma – Saçılma

w

18. Ultrason demeti dokulardan geçerken gücünde
azalma oluşur. Ultrason dalgalarının yoğunluğunun
azalmasına enerjisinin bir kısmını kaybetmesine yol açan
zayıflamaya üç temel etken yol açar. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan birisi değildir.
A. Yayılma
B. Saçılma
C. Kırılma
D. Soğurma
19. Ultrason demeti dokulardan geçerken gücünde

azalma -zayıflama- oluşur. Bu zayıflama ultrason
dalgalarının yoğunluğunun azalmasına enerjisinin bir
kısmını kaybetmesine yol açar. Enerji yoğunluğu kesit
alanla ters orantılıdır. Demet genişliğinde kesit alan
azalacağından dokudan geçen enerji yoğunluğu da
azalır. Ultrason demetinin zayıflaması aşağıdakilerden
hangilerine bağlıdır.
A. Dokunun tipine
B. Dokunun kalınlığına
C. Dokudan geçen dalganın frekansına
D. Hepsi

rs

geçiliyorsa kırılma açısı

.e
em
de

A. Az yoğundan çok yoğuna
gelme açısından büyüktür.
B. Az yoğundan çok yoğuna
gelme açısından küçüktür.
C. Çok yoğundan az yoğuna
gelme açısına eşittir.
D. Çok yoğundan az yoğuna
gelme açısından büyüktür.

dalgası/ses

no

dalgaların kırılarak ikinci ortama geçmeleri snell yasasına
göre gerçekleşir, bu yasaya göre az yoğundan çok
yoğuna geçen ve çok yoğundan az yoğuna geçen
dalganın durumuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi
doğrudur. ( 𝜃1 : Gelme açısı, 𝜃2 : Kırılma açısı, 𝑐1 : Birinci
ortamdaki ultrasonik dalganın yayılma hızı, 𝑐2 : İkinci
ortamdaki ultrasonik dalganın yayılma hızı )

ses

co
m

13. Dokuların içinde homojen olmayan ve farklı

dokudan geçerken saçılmasında
dalgasının _______________________.
A. Yansımadan geçer
B. Çoğu yansır azı geçer
C. Azı yansır çoğu geçer
D. Hiçbiri

ri.

yüzeylerde olur.
A. Düzgün ve Küçük
B. Düzgün Olmayan ve Küçük
C. Düzgün ve Büyük
D. Düzgün Olmayan ve Büyük

17. Bir ultrason probundan gelen ses dalgalarının bir

tla

12. Ultrason dalgaların yayılması ve kırılması ne tür

14.04.2014

20. Ultrason demeti dokulardan geçerken gücünde
azalma -zayıflama- oluşur. Doku kalınlığı ve frekans
arttıkça zayıflama azalır.
A. Doğru
B. Yanlış
21. Bir ultrason dalgası daha derindeki dokulara kadar

nüfuz edebilmişse aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A. Ultrasonik dalga düşük frekanslıdır
B. Ultrasonik dalga yüksek frekanslıdır
C. Doku kalındır
D. Hiçbiri

22. Akustik empedans için aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur.
A. Ekonun oluşmasıyla doğrudan ilgilidir
B. Ortamın özelliğini belirleyen bir parametredir
C. Rayl cinsinden ifade edilir
D. Hepsi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

2

14.04.2014

akustik

empedansı

Güç Oranı
0,10
0,03
0,05

Yansıma
1,08
0,07
0,23

Yumuşak Doku/Hava
Yumuşak Doku/PZT5

0,99
0,90

99,90
81,02

PZT5/Hava

0,99

99,99

co
m

darbeler üreten kısmı hangisidir.
A. Göndermeç
B. Transdüser
C. Almaç
D. Prob

24. Aşağıdaki tabloda verilen farklı iki madde
arasındaki güç oranları ve yansıma katsayılarına
bakarak yapılan yorumlardan hangisine doğrudur
denilebilir.
Yağ/Kas
Kas/Kan
Yumuşak Doku/Su

27. Bir ultrasonografi sisteminin yüksek genlikli, kısa süreli

28. Ultrason demetiyle aynı doğrultudaki iki farklı doku
grubunun ayırt edebilme yeteneğine ___________
çözünürlük, ultrason demetine dik düzlemdeki iki
noktanın ayırt edilebilmesi yeteneğine ___________
çözünürlük denir.
A. Axial – Lateral
B. Lateral - Axial
29. Darbe-eko

prensibine göre çalışan ultrason
cihazlarda prob zamanı %0,1’de _____________ geri
kalan %99,99 ise __________________. Sinyaller işlenerek
görüntü oluşumu için hazır hale getirilir.
A. Dalga gönderir - Yansıyan dalgaları alır
B. Yansıyan dalgaları alır - Dalga gönderir

no

A. PZT5 kristali ile havanın birleştiği yüzeyden ultrasonik
dalganın hemen hemen tamamı (%99,99) geri
yansımakta ve dalga dokulara geçememektedir.
B. Yağ/Kas birleşiminde yansıma daha azdır dolayısıyla
bu ekoları algılamak için de hassas transdüserlere
ihtiyaç vardır.
C. Yumuşak Doku/Hava birleşiminde yansıma fazladır
dolayısıyla bu ekoları algılamak için de hassas
transdüserlere ihtiyaç yoktur.
D. Yumuşak Doku ile havanın birleştiği yüzeyden
ultrasonik dalganın hemen hemen tamamı (%99,90)
dokulara geçebilmektedir.
E. Hepsi

ri.

hangisi
belirleyen parametrelerdendir.
A. Dalganın yoğunluğu
B. Dalganın hızı
C. Dalganın elastik sabiti
D. Hepsi

tla

23. Aşağıdakilerden

30. Günümüzde kullanılan ultrason problarında hangi

.e
em
de

rs

tip kristaller kullanılmaktadır.

25. Farklı iki ortamın akustik empedans farklılıklarından
dolayı birinci ortamdan ikinci ortama ultrasonik dalganın
bir kısmı veya tamamı geçemez bu olaya ___________
denir.

w

Kırılma
Saçılma
Yansıma
Hiçbiri

w

A.
B.
C.
D.

w

26. Aşağıdakilerden hangisi bir ultrasonografi sistemini
oluşturan kısımlardandır.
A. Göndermeç
B. Transdüser
C. Almaç
D. Prob
E. Hepsi

A.
B.
C.
D.

PZT (Kurşun Zirkonat Titanate) kristaller
Polarize edilmiş seramik kristaller
Piezoelektrik kristaller
Hepsi

31. Odaklanmış problarda görüntüleme alanına hangi
nesneler girer.
A. Odak mesafesi içindeki nesnelerin tamamı
B. Odak mesafesi dışındaki nesnelerin tamamı
C. Odak mesafesi içindeki nesnelerin bir kısmı
D. Odak mesafesi dışındaki nesnelerin bir kısmı
32. Aşağıdakilerden hangisi
odaklanma şekillerindendir.
A. Mekanik Odaklanma
B. Elektronik Odaklanma
C. Piezo elektronik Odaklanma
D. Hepsi

ultrason

problarının

33. Gönderilen

ultrasonik
dalgaların
dokudan
yansıyarak gelen kısmını algılayarak yükseltme işlemlerini
ultrasonografik sistemin hangi kısmı yapar.
A. Göndermeç
B. Transdüser
C. Almaç
D. Sinyal İşleyici

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

3

işlenir ve görüntü haline dönüştürülür. Ön işleme, son
işlemler, ADC/DAC ( Analog’dan Dijital’e ve Dijital’den
Analog’a dönüştürme) işlemleri yapılır; görüntü matrisleri
oluşturulur ve saklanır, görüntüler renkli veya gri seviye
tonları (8 bit=256 seviye) biçimine sokulur.
A. Almaç
B. Sinyal İşleyici
C. Görüntüleme
D. Kayıt

sakıncalarından değildir.
A. Akciğerler,
barsaklar
ultrasonik
yöntemle
incelenemezler
B. Kemik, hava kabarcığı, gaz gibi oluşumların olduğu
dokular veya organlar incelenemez
C. Radyasyon riski vardır
D. Hekimden hekime yorum değişebilir

41. Aşağıdakilerden hangisi ultrasonografik dalgalar
için doğru değildir.
A. Hücre üzerinde oyma etkisi ve ısı etkisi vardır
B. 100 mW/cm’ nin altındaki bir enerji yoğunluğuyla
sürekli kullanılmadığı sürece hücrelere olumsuz etkisi
yoktur
C. Radyosyon etkisi çok az da olsa vardır
D. Hücre içi hareketlenmelere sebep olabilir
42. Aşağıdakilerden

hangisi ultrasonografinin
başlıca kullanım alanlarından değildir.

tıpta

no

36. Aşağıdakilerden hangisi ultrasonografide kullanılan
görüntüleme modlarından biri değildir.
A. M Mod
B. K Mod
C. A Mod
D. B Mod

ultrasonografinin

co
m

35. Probdan gelen bilgiler ______________ ünitesinde

hangisi

ri.

netlikte gözlenebilmesi için ne yapılır.
A. Dokulardan gelen zayıf işaretler çok yükseltilir.
B. Yüzeyden kuvvetli yansıyan işaretler az yükseltilir.
C. Zaman
kazanç
dengelemesi
(Time
Gain
Compensation) işlemi yapılır.
D. Hepsi

40. Aşağıdakilerden

tla

34. Ultrasonla istenilen derinlikteki organların istenilen

14.04.2014

Kardiyoloji ve kalple ilgili dinamik çalışmalar
Kadın hastalıklarının takibi
Kan dolaşım sisteminin incelenmesi
Akciğerlerin incelenmesi

rs

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

.e
em
de

37. Hareketli organların hareketlerinin incelenmesinde
ultrasonografide kullanılan görüntüleme modlarından
hangisi kullanılır.
M Mod
A Mod
B Mod
Hiçbiri

38. Doppler ekokardiyografi cihazı hangi amaçlar için

w

w

kullanılır?
A. Kalp ve kalp kapakçıklarının incelenmesi
B. Kan damarlarının incelenmesi
C. Kan akışının incelenmesi
D. Hepsi
hangisi

ultrasonografinin

w

39. Aşağıdakilerden
üstünlüklerindendir.
A.
B.
C.
D.
E.

Radyasyon tehlikesi yoktur
Non-invasive bir tekniktir
Ucuz ve taşınabilirdir
Özel şartlarda oda gerektirmez
Hepsi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

4

14.04.2014

X-Işınlı Cihazlar

10. Aşağıdakilerden hangisi X-ışını
oluşturan radyasyonlardan değildir?
A. Bremmstrahlung radyasyonu
B. Karakteristik radyasyon
C. Frenleme ışıması
D. Alfa parçacık radyasyonu

spektrumunu

11. X-ışını tüpü kullanılarak X-ışınlarının üretilmesi
esnasında anota çarpan elektronların kinetik
enerjilerinin ne kadarı X-ışınlarına dönüşür.
A. %99
B. %1
C. %0.1
D. %99.9

.e
em
de

rs

no

3. Dalga tipi radyasyon; belli bir enerjiye sahip
ancak kütlesiz radyasyon çeşididir. Bunlar, titreşim
yaparak ilerleyen elektrik ve manyetik enerji dalgaları
gibidir. Aşağıdakilerden hangisi dalga tipi radyasyon
değildir.
A. Gama ışınları
B. Alfa radyasyonu
C. X ışınları
D. Röntgen ışınları

co
m

radyasyonlar, önlem alınmadığı
takdirde tüm canlılar için zararlı olabilecek radyasyon
çeşitleridir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir.
A. Gama ışınları
B. Alfa parçacık radyasyonu
C. X ışınları
D. Hepsi

ri.

2. İyonlaştırıcı

9. Anottaki elektronların katot elektronları tarafından
dışarı atılmaları sonucu oluşan radyasyona ne ad
verilir.
A. Karakteristik radyasyon
B. Gama ışınları
C. Alfa parçacık radyasyonu
D. Beta parçacık radyasyonu

tla

1. Radyasyonu temel olarak sınıflandıracak olursak
aşağıdakilerden hangisi temel sınıflandırmaya girer.
A. Parçacık tipi radyasyon
B. İyonlaştırıcı radyasyon
C. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
D. Hiçbiri

4. X ışını yapay olarak elde edilebilir.
A.
B.

Doğru
Yanlış

5. X-ışınları ışığın giremediği yerlere girme özelliğine
sahiptir.
A. Doğru
B. Yanlış

6. X-ışınlarına Röntgen ışınları da denir.
Doğru
Yanlış

w

A.
B.

w

w

7. X ışınları görünür ışık dalgaları ve mor ötesi ışınları
gibi dalga şeklindedir.
A. Doğru
B. Yanlış
8. X-ışınının

soğurulması

hangi

parametrelere

bağlıdır.
A. Maddenin yoğunluğuna
B. Maddeyi oluşturan atomların atomik yapısına
C. Maddeyi oluşturan atomların atomik numarasına
D. Hepsi

12. Aşağıdaki kavramlardan hangisi X-ışını tüpünü
tanımlamak için gereklidir.
A. Anot
B. Flaman akımı
C. Hızlandırma gerilimi
D. Hepsi
13. Tüp flaman akımı ve Anot gerilimi ile X-ışını

arasındaki karakteristik ilişkiyi açıklarken aşağıdaki
yorumlardan hangisi yapılamaz.
A. Tüp akımı artarsa, radyasyon yoğunluğu artar
B. Tüp akımı artarsa spektral dağılım aynı kalır
C. Gerilim artarsa, radyasyon yoğunluğu ve eşik
enerjisi artar
D. Gerilim artarsa spektral dağılım değişmez

14. X-ışınlarının dokuya sızma sırasındaki zayıflaması
hangi süreçleri içerir.
A. Emilim
B. Klasik saçılma
C. Compton saçılması
D. Hepsi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

5

üretilmesi

işlemi

16. Sızıntı radyasyonunun elde edilecek sinyale ve
sisteme nasıl bir etkisi olmaktadır.
A. Detektördeki sinyali yanıltabilir
B. Orjinal sinyale ek bir sinyal daha oluşturabilir
C. Dedektörde yönlendirici sistemi kullanılmasını
gerektirir
D. Hepsi
17. Aşağıdakilerden hangisi Foto Emilim esnasında

21. Temel olarak _______ tip X-ışını tüpü vardır, X-ışını

tedavisinde en çok kullanılan tip ise ___________
tüplerdir.
A. 2, döner anotlu
B. 2, sabit anotlu
C. 3, sabit statorlu
D. 3, döner anotlu

22. X-ışınlı tanı cihazlarında hangi tip X ışını tüpü
kullanılır.
A. Döner anotlu
B. Sabit statorlu
C. Sabit anotlu
D. Hiçbiri

no

olanlar için doğrudur.
A. X-ışını kuantumu atomun iç yörünge elektronlarına
enerjisini vererek etki eder.
B. Kuantumun enerjisi atomun bağ enerjisinden
yüksekse, elektron atomu terk eder ve elektron
maddeden dışarı çıkar.
C. Elektron boşalttığı delik üst yörünge elektronları
tarafından doldurulur ve ikincil radyasyon denen
elektromagnetik bir enerji açığa çıkar.
D. Hepsi

radyasyon türleri için kullanılan sızma derinliği kavramı
için doğru değildir.
A. Radyasyon maddeye etki ettiği zaman madde
tarafından emilir.
B. Radyasyonun tamamı emilirse maksimum sızma
gerçekleşir ve buna sızma derinliği denir
C. 𝛼 radyasyonu 0,005 mm sızma derinliğine sahiptir
D. ɤ
radyasyonunun
insan
vücudunda
geçemeyeceği kısımlar vardır

co
m

X-ışının

ri.

süreçlerinden hangisinde
devam eder.
A. Klasik saçılma
B. Çift oluşturma
C. Nükleer işlemler
D. Hiçbiri

20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi radyasyon ve

tla

15. X-ışınlarının dokuya sızma sırasındaki zayıflaması

14.04.2014

rs

18. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Saçılma esnasında

.e
em
de

olanlar için ve Klasik Saçılma için yanlıştır.

A. Atom yörüngede bir elektronla etkileşime girince,
kuantum elektronunun salınımına neden olur
B. Elektron salınımlarının dalga boyu orjinal kuantum
dalga boyundan farklıdır
C. Elektron salınımları orjinal kuantum ile yönü farklı,
enerjisi aynı olan ikinci bir X-ışın kuantası olarak
yayılırlar.
D. Klasik saçılma Coherent veya Rayleigh saçılması
olarak da adlandırılır

w

19. Aşağıdakilerden

hangisi atom çekirdeğinin
işlemlerden geçirilerek elde edilen radyasyonlardan
değildir.
A. Alfa radyasyonu
B. Beta radyasonu
C. Gama ışınları
D. Röntgen

tüpünün elemanlarından biri değildir.
A. Flamanlı katot
B. Anot
C. Isı yalıtıcısı
D. Stator

24. X ışınları X ışı tüpünün hangi kısmında üretilir.

A.
B.
C.
D.

Anotun odak noktasında
Flamanlı katotda
Rotorda
Statorda

25. X ışını tüplerinde yapay olarak üretilen X ışınları

tüpün hangi kısmından yayılır.
A. Anotun odak noktasından
B. Flamanlı katotdan
C. Rotordan
D. Statordan

w

w

23. Aşağıdakilerden hangisi sabit anotlu X ışını

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

6

14.04.2014

28. X-ışınları sadece anodun yüzeyinde üretilir.
Doğru
Yanlış

29. X-ışınları anottan çıkabilmek için özel bir yol

.e
em
de

izlemek zorundadır. Bu yol ne kadar uzun olursa Xışınlarının anot materyalindeki zayıflaması o kadar
fazla olur. Yani X ışını emilimi fazla olur.
A. Doğru
B. Yanlış

30. X ışınının üretildikten sonra tüp içersindeki

zayıflaması heel etkisi ile açıklanmaktadır.
A. Doğru
B. Yanlış

w

31. Tomografi ünitelerinde tüp eğiminin 12 dereceye

w

ayarlanmasının nedeni nedir?
A. Heel etkisi
B. Daha az yoğun bir ışın almak
C. Daha keskin görüntü elde etmek
D. Hepsi

w

34. 1 m'lik bir mesafede saatte 48 mSv radyosyon

co
m

yoğunluğu olursa, 4 m'lik mesafede doz kaç mSv/saat
olur.
A. 2
B. 4
C. 1
D. 16

35. Doku tarafından emilmeyen radyasyonun dokuya
bilinen etkisi var mıdır?
A. Evet
B. Hayır
36. Radyasyon

yoğunluğu
birbirinden farklı mıdır?
A. Evet
B. Hayır

ve

doz

kavramları

37. Aşağıdakierden hangisi dokuya etki eden yani

doku tarafından emilen radyasyonun bileşenlerinden
birisidir.
A. Kaçak radyasyon
B. Yararlı radyasyon
C. Saçılan radyasyon
D. Hepsi

rs

A.
B.

radyasyon yoğunluğu azalır.
A. Doğru
B. Yanlış

no

27. Anot diskinin ısınması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir.
A. Isınmanın kaynaklarından birisi katottan çıkıp
anota giden elektronlardır
B. Isının kaynağı elektronların sahip oldukları kinetik
enerjisinin büyük bir çoğunluğunun ısıya dönüşmesidir
C. Odak boyutu arttıkça anot diski üzerinde mm 'ye
düşen ısı miktarı azalacaktır.
D. Isıl dağılımın ve daha keskin bir görüntünün
sağlanabilmesi için odak noktasının mümkün
olduğunca küçük olması gerekmektedir

33. X-ışın kaynağı ve doku arasındaki uzaklık artıkça

ri.

odak noktası ile ilgili aşağıdaki
yorumlardan hangisi yapılamaz.
A. X ışınlarının üretildiği ve yayıldığı kısımdır
B. Görüntüyü mümkün olduğunca keskinleştirmek
için odak noktasının mümkün olduğunca küçük olması
gerekmektedir
C. Odak boyutu arttıkça anot diski üzerinde mm 'ye
düşen ısı miktarı artar
D. Anot diskindeki ısıl dağılım söz konusu olduğunda
odak noktasının mümkün olduğunca büyük olması
gerekmektedir

tla

26. Anodun

32. Anottan

yayılan X-ışınları paralel değildir,
dağılarak gider. Cisim ve X-ışın kaynağı arasındaki
uzaklık arttıkça cisimde tanımlı alan üzerindeki
yoğunluk azalır.
A. Doğru
B. Yanlış

38. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yararlı radyasyon

için yapılamaz.
A. Araştırma maksadıyla tüpte üretilen radyasyondur
B. Araştırma için bu radrasyonun çok azı kullanılmalı,
gerisi tüp içinde kalmalıdır
C. Bu radyasyonun bir kısmı tüp çeperinden geçebilir
D. Bu radyasyon istenmeyen türdedir

39. Aşağıdaki yorumlardan hangisi kaçak radyasyon

için yapılabilir.
A. Tüp çeperinden geçen radyasyondur
B. Hastanın ve personelin aldığı doz oranını arttırır
C. Bu radyasyonun yoğunluğu en aza indirgenmelidir
D. Hepsi

40. Aşağıdakilerden
radyasyondur.
A. Kaçak radyasyon
B. Yararlı radyasyon
C. Saçılan radyasyon
D. Hepsi

hangisi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

istenen

türden

7

kısım radyasyon yansıyabilir. Buna saçılan radyosyon
denir.
A. Doğru
B. Yanlış

42. Genel anlamda doz nedir.
A. Radyasyonun doku üzerindeki etkisinin ölçüsüdür
B. Tanımlı bir hacimde emilen radyasyondur
C. Radyasyon tarafından üretilen, birim hacimde
havada oluşan iyonlaşma sayısıdır
D. Hiçbiri

doz

oranı

ne

olarak

dokuya verdiği zarar da o kadar yüksektir.
A. Doğru
B. Yanlış

51. α radyasyonunun doz eşleniği β radyasyonunun

doz eşleniğinden daha küçük olduğu için dokulara
olan biyolojik etkisi daha azdır.
A. Doğru
B. Yanlış

ri.

değişimi

50. Doz eşleniği ne kadar yüksekse radyasyonu

enerji

dozunu

zamanla

değişimidir.
A. Doğru
B. Yanlış

52. X ışınları için doz eşleniğinin enerji dozuna eşit
olmasının sebebi kalite faktörünün 1 olmasıdır.
A. Doğru
B. Yanlış

tla

44. Enerji

göre

100mSv’lık doz alırsa doz eşlenik oranı ne olur.
A. 8mSv/saat
B. 12.5 mSv/saat
C. 25mSv/saat
D. 16mSv/saat

no

43. Dozun zamana
tanımlanır.
A. Enerji dozu
B. Doz oranı
C. Doz eşleniği
D. Doz

49. Yaklaşık 8 saat radyosyona maruz kaln bir yetişikin

co
m

41. Radyasyon ışınının karşısında bir nesne varsa bir

14.04.2014

53. Akçiğerler

45. 500 gr’lık bir dokuya alfa parçacık radyasyonu 4

.e
em
de

rs

Joule enerji iletirse verilen enerjinin dozu ne olur.
A. 2 Gy
B. 4 Gy
C. 8 Gy
D. 16 Gy

tiroid
beziyle
kıyaslandığında
radyasyondan daha az etkilenmektedir.
A. Doğru
B. Yanlış

46. Doku yoğunluğu azaldıkça dokunun aldığı dozun
enerjisi artar.
A. Doğru
B. Yanlış

47. Enerji dozu söz konusu olduğunda aynı doz

w

w

oranında farklı tipte radyasyonun farklı derecelerde
zarara sebep olduğu hangi ölçüt ile ifade edilir.
A. Enerji doz oranı
B. İyon doz oranı
C. Doz eşleniği
D. Kalite faktörü

w

48. Doz eşleniğinin güncel birimi nedir.

A.
B.
C.
D.

Sievert
Rem
Röntgen
Joule/Kg

54. Sievert ne birimidir.

A.
B.
C.
D.

Doz eşleniği oranı
Enerji doz oranı
Doz eşleniği H
Enerji dozu D

55. Kalite faktörü (q) artıkça doku tarafından emilen
radyasyon yoğunluğu ve radyosyonun biyolojik etkisi
artar.
A. Doğru
B. Yanlış
56. Özel ağırlık faktörleri kullanarakdoku ve organların
tümöre karşı dayanıklılığını veren ölçüt nedir.
A. Doz eşleniği
B. Efektif doz eşleniği
C. Kalite faktörü
D. Ağırlık faktörü
57. Radyasyondan korunmak için önemli olan başka

doz tanımları da mevcuttur, BTDI bunlardab birisidir.
A. Doğru
B. Yanlış

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

8

Tüp çıkışında doz _______________, film üzerinde ise ışın
vücuttan geçip geldiği için doz __________________.
A. Maksimum, Minimumdur
B. Minimumdur, Maksimum

60. X-ışın tekniği ile BT karşılaştırıldığında çok sayıda

kesit taraması yapılmış olsa bile X ışınlarından dokuların
alacağı radyosyon yoğunluğu çok taramalı BT’den
daha fazladır.
A. Doğru
B. Yanlış

62. 𝛼 , 𝛽 , 𝛾 radyasyonlarının ortamda yayılmasını

.e
em
de

engelleme kolaylığı açısından sıralayınız.
A. 𝛼>𝛽>𝛾
B. 𝛼<𝛽<𝛾
C. 𝛾>𝛽>𝛼
D. 𝛾<𝛽<𝛼

63. Radyasyonun

w

zayıflaması
kavramlardan hangisine bağlıdır.
A. Zayıflamış radyasyona
B. Zayıflatılmamış radyasyona
C. Dokudaki maddenin atomik yapısına
D. Cismin kalınlığına
E. Hepsi

aşağıdaki

64. YDK ve ODK açısından su, beton, demir ve

w

w

kurşunu kıyaslayınız.
A. Su>beton>demir>kurşun
B. Beton>su>demir>kurşun
C. Kurşun>demir>beton>su
D. Hiçbiri

Çevresel dozu belirlemekte kullanılır
Bireysel doz ölçümünde kullanılır
Radyasyon ölçümünde kullanılır
Hepsi

67. Aşağıdakilerden hangisi dozimetrelerin çalışma
prensiplerinden birisidir.
A. Kapalı sayım tüplerinde gaz molekllerinin iyonize
edilmesi
B. İyonlaşma odacığı yöntemi
C. Sintilasyon yöntemi
D. Hepsi
68. Radyasyondan korunmak için aşağıdakilerden
hangisi yapılabilir.
A. Radyasyon sırasında film çekim odasında değil
monitör odasında durulabilir
B. Radyasyondan korunma duvarları kullanılabilir
C. Koruyucu elbise giyilebilir
D. Hepsi

rs

aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez.
A. Zayıflar
B. Saçılır
C. Kırılır
D. Doku tarafından emilir

A.
B.
C.
D.

no

61. Parçacık radyasyonları bir dokuya nüfus ettiğinde

66. Dozimetre cihazları ne için kullanılır.

co
m

59. Klasik X-ışınında sabit bir tüp-film sistemi bulunur.

radyasyonlardan dolayı dış ortamdan yalıtılmak
isteniyor. Yalıtım işlemi iin aşağıdaki maddelerden
hangisinin kullanılması daha mantıklıdır.
A. Beton
B. Demir
C. Su
D. Kurşun

ri.

alanında elde edilen doz neyi ifade eder.
A. İntegral doz
B. BTDI
C. Uzunluk doz ürünü
D. Efektif doz eşleniği

65. Bir röntgen odası ortama yayılması muhtemel

tla

58. Bir W hacimli bir dokunun hacminde değil de kesit

14.04.2014

69. Uzaklık,

zaman ve radyasyon yoğunluğu
arasındaki ilşki için aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz.
A. Zamanla radyasyonun etkisi azalır
B. Radyasyon kaynağından uzaklık yoğunluğu
etkilemez
C. Uzaklık artıkça yoğunluk azalır
D. Hiçbiri

70. Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun biyolojik
etkilerindendir.
A. Doku hücrelerinde iyonlaşmaya yol açar
B. Hücrelerdeki atom ve moleküllerin fiziksel ve
kimyasal özelliklerini değiştirir
C. Hücredeki suyu ve organ bileşenlerini değiştirir
D. Hepsi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

9

71. Aşağıdakilerden

14.04.2014
hangisi

radyasyonun

hücre

rastlantısal

olan

bir

ri.

72. Aşağıdakilerden hangisi
radyasyon yaralanmasıdır.
A. Radyasyon hastalığı
B. Kanserler
C. Hücre ölümleri
D. Hiçbiri

co
m

içindeki etkilerindendir.
A. Suyu iyonlaştırır ve zehir etkisi olan hidrojen
peroksit (H2O2) açığa çıkabilir
B. Tahrip ettiği enzimler hücre ölümlerine sebep
olabilir
C. Hücrede kalıtsal madde değişimine-mutasyonasebep olabilir.
D. Hepsi

73. Radyasyon yaralanmasının varlığı nasıl kabul edilir.

tla

Hücre ölümleri varsa
Hücre ölümleri belli bir değerin üzerindeyse
Kanser varsa
Hiçbiri

no

A.
B.
C.
D.

.e
em
de

rs

74. Somatik
radyasyon
yaralanması
için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A. Genetik hücreler tahrip olmuştur
B. Vücut hücreleri tahrip olmuştur
C. Sonraki jenerasyonda görülebilir
D. Hem genetik hem de vücut hücreleri tahrip
olmuştur
75. Semptomlarından yola çıkarak bir yetişkinin maruz

w

w

w

kaldığını radyasyon yoğunluğunu sıralayınız.
A. Dolaşım bozukluğu>Kusma>İshal>Burun kanaması
B. Burun kanaması>İshal>Kusma>Dolaşım boz.
C. Deri kızarıklıkları>İshal>Dolaşım bozuklukları>Burun
kanaması
D. Deri kızarıklıkları>Burun kanaması>Dolaşım boz.

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

10

14.04.2014

Bilgisayarlı Tomografi

co
m

rs

İnsan vücudundan
esasına dayalı bir

.e
em
de

3. Aşağıdakilerden hangisi
geçirilen X-ışınının ölçülmesi
görüntüleme tekniğidir.
A. Ultrason
B. Röntgen
C. Magnetik Rezonans
D. Termal Görüntüleme

8. Hasta konumlandırma sistemlerinde bulunan ve
kullanılan hassasiyet özellikleri ve güvenlik özelliklerini
için verilenlerden hangisi doğrudur.
A. Herhangi bir tehlike anında sistemin tamamıyla
durdurulması mümkündür
B. Hasta
konumu
milimetre
düzeyinde
elle
ayarlanabilir
C. Hasta konumu milimetre düzeyinde bilgisayarla
ayarlanabilir
D. Hepsi

no

2. Aşağıdakilerden hangisi klinik amaçlı tıbbi
görüntüleme sistemlerinde kullanılan görüntüleme
tekniklerinden değildir?
A. İnsan vücudundan geçirilen X-ışınının ölçülmesi
B. Gönderilen
ultrason
dalgalarının
çeşitli
dokulardan yansıyarak geri dönmesi ve ölçülmesi
C. Damara radyoaktif madde enjekte ederek
ortama yayılan gama ışınlarının ölçülmesi
D. Vücuttaki oksijen atomlarının yüksek magnetik
alana maruz bırakılarak ilgili dokuların görüntülenmesi
E. Termal görüntüleme

7. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı Tomografi (BT)
cihazlarında
kullanılan
detektörlerin
temelde
sağlaması gereken özelliklerinden biri değildir.
A. X-ışını yutma özelliği düşük olmalıdır
B. Üzerine düşen X-ışını şiddetini kısa sürede
elektriksel sinyale çevirebilmelidir
C. Dedektör çıkışındaki analog sinyaller sayısal hale
dönüştürülebilecek kadar büyük olmalıdır
D. X-ışını kesilir kesilmez çıkıştaki elektriksel sinyal de
kesilmelidir

ri.

William K.Roentgen 1885 yılında neyi keşfetmiştir?
MR
Tomografi
X-Işınları
Ultrason

tla

1.
A.
B.
C.
D.

4. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)
cihazının temel elemanlarından Gantry için doğru
değildir.
A. Hastanın cihaz içinde yattığı kısımdır
B. X-ışın tüpü bu kısımdadır
C. Üzerine düşen X-ışının şiddetini algılayarak
elektriksel sinyale dönüştüren dedökter bu kısımdadır
D. Görüntü kaydetme ve saklama işlemi bu kısımda
olur

w

w

w

5. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)
cihazlarında kullanılan X-ışını tüplerindendir.
A. Sabit anotlu tüpler
B. Darbe tipi X-ışını üreten tüpler
C. Döner anotlu tüpler
D. Sürekli X-ışını üreten tüpler
E. Hepsi

9. Amerika’ da ilk Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı
1973 yılında hangi klinikte kurulmuştur?
A. Atkinson Morley Hastanesi
B. Mayo Clinic
C. Medies Clinic
D. Gurgan Clinic
10. İlk Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazlarında
radyasyon kaynağı olarak ne kullanılmıştır.
A. X-ışınları
B. Gama ışınları
C. Alfa radyasyonu
D. Hiçbiri
11. Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazlarında tarama
hızını artırmak için neler yapılabilir.
A. Dedektör saysısı artırılabilir
B. X-ışını tüpü sayısı artırılabilir
C. Üretilen X-ışını miktarı artırılabilir
D. Yüksek verimli dedöktörler kullanılabilir
E. Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)
cihazlarında kullanılan detektörler türlerinden değildir.
A. Sintilasyon dedektörler
B. Yarı iletken dedektörler
C. Kalem dedektörler
D. Gaz dedektörler
<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

11

13. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Bilgisayarlı
Tomografi (BT) türü hangisidir.
A. 3.Nesil BT
B. Spiral BT
C. 5.Nesil BT
D. 4.Nesil BT

14.04.2014

19. Bilgisayarlı
Tomografi
(BT)’
de
görüntü
oluşumunda kullanılan matematiksel yöntemlerden
hangisi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
A. Cebirsel Yineleme Tekniği
B. Quadratik Optimizasyon Yöntemi
C. Katlanma Geri İzdüşüm Yöntemi
D. Geri İzdüşüm Yöntemi
20. Soğurma katsayısının ( 𝜇 ) büyüklüğü için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A. Soğurma katsayısı yüksek olan doku daha fazla Xışını soğur
B. Soğurma katsayısı yüksek olan dokuda X-ışını
daha fazla zayıflar
C. Soğurma
katsayısı
yüksek
olan
dokular
radyasyondan daha fazla etkilenir
D. Hepsi

ri.

Hounsfield (Hu) ne birimidir?
Dokularda X-ışınlarının soğurulma katsayısı
Radyasyon doz oranı
Radyasyon doz eşleniği
Hiçbiri

Katlanma-Geri İzdüşüm Yöntemi

21. Bilgisayarlı Tomografi (BT)’ de doku kesitlerinin
soğurma katsayıları görüntüyü oluşturan ana unsurdur.
A. Doğru
B. Yanlış

no

15. Bir dokunun her tarafından geçen X-ışınlarınıın
zayflmasıyla orantılı olarak elde edilen izdüşümlerden
dokunun kesit görüntüsünün elde edildiği görüntüleme
yöntemi hangisidir.
A. Röntgen
B. X-Ray
C. Tomografi
D. Ultrason

tla

14.
A.
B.
C.
D.

D.

co
m

12. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)
cihazı ile incelemesi yapılabilen doku ve organlardan
biri değildir.
A. Dalak
B. Pelvis
C. Beyin
D. Karaciğer
E. Hiçbiri

.e
em
de

rs

22. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)’
nin kısıtlamalarından birisi değildir.
A. Tarama esnasında hastaya verilen radyasyon
B. Tarama esnasında oluşan hataların düzeltilmesinin
tarama süresini uzatması
C. Dokuların anatomik yapıları hakkında bilgi
vermemesi
D. X-ışınlarının görüntülemede kullanılması

16. Dokunun soğurma katsayılarının normalize edilmiş
değerlerinin bir matrisin elemanları olarak girildiği ve
neticesinde doku veya organın görüntüsünün elde
edildiği görüntüleme yöntemi hangisidir.
A. Magnetik Rezonans Görüntüleme
B. X-Ray
C. Tomografi
D. Termal Görüntüleme

w

w

w

17. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)’
de görüntü yinelenmesi (reconstruction) amacına
yönelik kullanılan başlıca matematiksel yöntemlerden
(yaklaşım açısından) birisi değildir.
A. Cebirsel Yineleme Yöntemi
B. Yaklaşımsal En Küçük Kareler Tekniği
C. Eşzamanlı Yaklaşımsal Yineleme Tekniği
D. Geri İzdüşüm Yöntemi

18. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)’
de görüntü yinelenmesi (reconstruction) amacına
yönelik kullanılan başlıca matematiksel yöntemlerden
(analitik açıdan) birisi değildir.
A. İki Boyutlu Fourier Dönüşüm Yöntemi
B. Cebirsel Yineleme Yöntemi
C. Süzgeçlenmiş Ters İzdüşüm Yöntemi

23. Bilgisayarlı Tomografi (BT)’ nin hastaya olan etkisi
(verilen radyasyon miktarı) röntgen çekiminin yaklaşık
10 katıdır.
A. Doğru
B. Yanlış
24. Vücuda alınan yüksek dozda radyasyonun ne
gibi etkileri olmaktadır.
A. Vücuttaki suyun iyonlaşmasına neden olabilir
B. Kalıtsal hastalıkların kaynağı olabilir
C. Lösemi benzeri kanserlerin kaynağı olabilir
D. Bedensel yaralanmalara sebep olabilir
E. Hepsi
25. Maruz kaldığımız medikal Radyasyon kaynakları
ndan birisi değildir.
A. X-ray
B. Röntgen
C. Ultrason
D. Tomografi
Ara sınav için MR soruları eklencek

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

12