14.04.

2014

Biyomedikal Sistemler Örnek Ara Sınav Soruları
1. Ultrasonografik Sistemler
Sınav soruları bu soruların birebir aynısı olmayabilir ancal içerikleri aynı olacaktır; sorular cevap, cevaplar soru
olabilir, şecenekler değişebilir v.s.

6. Doku yoğunluğu ultrasonik dalgaların yayılma hızını

dalgalara ____________ dalgalar denir.

nasıl etkiler.

A.

Termal

A.

Yavaşlatır

B.

Röntgen

B.

Hızlandırır

C.

X-Ray

C.

Etkilemez

D.

Ultrasonik

D.

Hiçbiri

co
m

1. İnsanın işitebileceği ses frekansı üzerindeki akustik

7. Ultrasonik dalgaların dokulardaki yayılma hızının iki

hakkında bilgi veriniz.

önemli parametreye bağlı ifadesi aşağıdaki gibidir. Bu iki

B.

10kHz-50kHz

C.

20kHz-100kHz

D.

100kHz-500kHz 𝐾

parametre nelerdir.𝑐 = �

1kHZ-20kHz

B.

10kHZ-100kHz

C.

2MHZ-10MHz

D.

10MHZ-30MHz

4. Ultrasonik dalgaların tıpta kullanıldığı üst sınır
hakkında bilgi veriniz.
10MHz

B.

30MHz

C.

50MHz

D.

100MHz

w

A.

w

5. Aşağıdakilerden

hangisi

sesin

A.

Sertlik ve Elastik Sabiti

B.

Sertlik ve Sıkıştırılabilirlik

C.

Sertlik ve Doku Yoğunluğu

D.

Doku Yoğunluğu ve Sıkıştırılabilirlik

8. Hava, su, kemik ve yağ ortamlarında sesin yayılma

.e
em
de

A. 𝜌

rs

3. Ultrasonik dalgaların teşhis amaçlı olarak kullanıldığı
frekans aralığı hakkında bilgi veriniz.

tla

10kHz-20kHz

no

A.

ri.

2. Ultrasonik dalgaların tanımlı olduğu frekans aralıkları

yayılma

hızını büyükten küçüğe sıralayınız.
A.

Hava>Su>Kemik>Yağ

B.

Kemik>Su>Hava>Yağ

C.

Kemik>Su>Yağ>Hava

D.

Hava>Su>Yağ>Kemik

9. Aşağıda ultrasonik bir dalganın zamana ve
mesafeye bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre dalga
boyu,

frekans

ve

yayılma

hızı

arasındaki

ilişkiyi

tanımlayan bağıntı hangisidir.

hızını

w

etkileyen üç temel faktörden birisidir.
A.

Dokunun Cinsi

B.

Dokunun Yoğunluğu

C.

Dokunun Sıcaklığı

A.

D.

Hepsi

Boyu

Dalganın Yayılma Hızı= Dalganın Frekansı×Dalganın

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

1

B.

Dalganın Yayılma Hızı = Dalganın Frekansı×Dalganın

14.04.2014

14. Yoğunlukları farklı bir ortama giren ultrasonik

Periyodu

dalgaların kırılarak ikinci ortama geçmeleri snell yasasına

C.

göre gerçekleşir, bu yasaya göre az yoğundan çok

Dalganın Yayılma Hızı = Dalganın Frekansı÷Dalganın

Boyu

yoğuna geçen ve çok yoğundan az yoğuna geçen

D.

dalganın durumuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi

Periyodu (*:Konvolüsyon)

10. Ultrasonik dalgada dalga boyuna ve saçılmaya yol

doğrudur. ( 𝜃1 : Gelme açısı, 𝜃2 : Kırılma açısı, 𝑐1 : Birinci

ortamdaki ultrasonik dalganın yayılma hızı, 𝑐2 : İkinci
ortamdaki ultrasonik dalganın yayılma hızı )

co
m

Dalganın Yayılma Hızı = Dalganın Frekansı*Dalganın

açan parçacığın boyutlarına göre 4 tip saçılma olur,
aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir.

A.

A.

Orta Parçacık Saçılması

gelme açısından büyüktür.

B.

Specular Saçılma

B.

C.

Dalgacık Saçılması

gelme açısından küçüktür.

D.

Rayleigh Saçılması

C.

Az yoğundan çok yoğuna geçiliyorsa kırılma açısı

ri.

Az yoğundan çok yoğuna geçiliyorsa kırılma açısı
Çok yoğundan az yoğuna geçiliyorsa kırılma açısı

tla

gelme açısına eşittir.

11. Ultrasonik dalga θr gibi bir açıda ikinci yüzeye

D.

gelirse tam yansıma olur ve ikinci ortama hiç bir dalga

gelme açısından büyüktür.

Yansıma Açısı

B.

Kırılma Açısı

C.

Kritik Açı

D.

Saçılma Açısı

15. Bir ultrason probundan gelen ses dalgalarının bir

dokudan geçerken tam yansımasında ____________ olur
_________ olmaz.

rs

A.

no

geçemez, bu açıya verilen özel isim nedir.

Çok yoğundan az yoğuna geçiliyorsa kırılma açısı

Kısmen Yansıma - Saçılma

B.

Tam Yansıma - Saçılma

12. Ultrason dalgaların yayılması ve kırılması ne tür

C.

Tam Yansıma - Kırılma

yüzeylerde olur.

D.

Kısmen Yansıma – Kırılma

.e
em
de

A.

A.

Düzgün ve Küçük

B.

Düzgün Olmayan ve Küçük

16. Bir ultrason probundan gelen ses dalgalarının bir

C.

Düzgün ve Büyük

dokudan geçerken yansımasında ______________ ve

D.

Düzgün Olmayan ve Büyük

______________ olur.
Kısmen Yansıma - Kısmen Saçılma

13. Dokuların içinde homojen olmayan ve farklı

B.

Tam Yansıma - Kısmen Saçılma

yoğunlukta kitleler mevcuttur. Ultrasonik dalga bu tür

C.

Tam Yansıma - Saçılma

kitlelere

D.

Kısmen Yansıma – Saçılma

w

A.

çarptığında

_____________

uğrar

ve

yön

w

değiştirir.

Saçılmaya

17. Bir ultrason probundan gelen ses dalgalarının bir

B.

Yansımaya

dokudan

C.

Tam Yansımaya

dalgasının _______________________.

D.

Kırılmaya

A.

Yansımadan geçer

B.

Çoğu yansır azı geçer

C.

Azı yansır çoğu geçer

D.

Hiçbiri

w

A.

geçerken

saçılmasında

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

ses

dalgası/ses

2

14.04.2014

18. Ultrason demeti dokulardan geçerken gücünde

23. Aşağıdakilerden

azalma

belirleyen parametrelerdendir.

oluşur.

Ultrason

dalgalarının

yoğunluğunun

hangisi

azalmasına enerjisinin bir kısmını kaybetmesine yol açan

A.

Dalganın yoğunluğu

zayıflamaya üç temel etken yol açar. Aşağıdakilerden

B.

Dalganın hızı

hangisi bunlardan birisi değildir.

C.

Dalganın elastik sabiti

A.

Yayılma

D.

Hepsi

B.

Saçılma

C.

Kırılma

24. Aşağıdaki

D.

Soğurma

arasındaki

19. Ultrason demeti dokulardan geçerken gücünde
azalma

-zayıflama-

oluşur.

Bu

zayıflama

ultrason

güç

verilen

oranları

yapılan

empedansı

farklı

iki

ve

yansıma

yorumlardan

denilebilir.

katsayılarına

hangisine

Yansıma
1,08
0,07
0,23

azalacağından dokudan geçen enerji yoğunluğu da

Yumuşak Doku/Hava
Yumuşak Doku/PZT5

0,99
0,90

99,90
81,02

azalır. Ultrason demetinin zayıflaması aşağıdakilerden

PZT5/Hava

0,99

99,99

alanla ters orantılıdır. Demet genişliğinde kesit alan

no

hangilerine bağlıdır.

A.

Dokunun tipine

B.

Dokunun kalınlığına

C.

Dokudan geçen dalganın frekansına

D.

Hepsi

dalganın

.e
em
de

arttıkça zayıflama azalır.
Yanlış

21. Bir ultrason dalgası daha derindeki dokulara kadar
nüfuz edebilmişse aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
B.

Ultrasonik dalga yüksek frekanslıdır

Doku kalındır

w

C.

Ultrasonik dalga düşük frekanslıdır

w

A.

tamamı

(%99,99)

geri

B.

Yağ/Kas birleşiminde yansıma daha azdır dolayısıyla

ihtiyaç vardır.
C.

Yumuşak Doku/Hava birleşiminde yansıma fazladır

dolayısıyla

bu

ekoları

algılamak

için

de

hassas

transdüserlere ihtiyaç yoktur.
D.

Yumuşak Doku ile havanın birleştiği yüzeyden

ultrasonik dalganın hemen hemen tamamı (%99,90)
dokulara geçebilmektedir.
E.

Hepsi

25. Farklı iki ortamın akustik empedans farklılıklarından
dolayı birinci ortamdan ikinci ortama ultrasonik dalganın
bir kısmı veya tamamı geçemez bu olaya ___________

Hiçbiri

denir.

w

D.

hemen

bu ekoları algılamak için de hassas transdüserlere

azalma -zayıflama- oluşur. Doku kalınlığı ve frekans

B.

hemen

yansımakta ve dalga dokulara geçememektedir.

20. Ultrason demeti dokulardan geçerken gücünde

Doğru

PZT5 kristali ile havanın birleştiği yüzeyden ultrasonik

rs

A.

A.

tla

kısmını kaybetmesine yol açar. Enerji yoğunluğu kesit

doğrudur

ri.

Güç Oranı
Yağ/Kas
0,10
Kas/Kan
0,03
Yumuşak Doku/Su
0,05

dalgalarının yoğunluğunun azalmasına enerjisinin bir

madde

co
m

bakarak

tabloda

akustik

22. Akustik empedans için aşağıda verilenlerden

hangisi doğrudur.
A.

Ekonun oluşmasıyla doğrudan ilgilidir

B.

Ortamın özelliğini belirleyen bir parametredir

C.

Rayl cinsinden ifade edilir

D.

Hepsi

A.

Kırılma

B.

Saçılma

C.

Yansıma

D.

Hiçbiri

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

3

14.04.2014

26. Aşağıdakilerden hangisi bir ultrasonografi sistemini

31. Odaklanmış problarda görüntüleme alanına hangi

oluşturan kısımlardandır.

nesneler girer.

A.

Göndermeç

A.

Odak mesafesi içindeki nesnelerin tamamı

B.

Transdüser

B.

Odak mesafesi dışındaki nesnelerin tamamı

C.

Almaç

C.

Odak mesafesi içindeki nesnelerin bir kısmı

D.

Prob

D.

Odak mesafesi dışındaki nesnelerin bir kısmı

E.

Hepsi
hangisi

odaklanma şekillerindendir.

darbeler üreten kısmı hangisidir.

A.

Mekanik Odaklanma

A.

Göndermeç

B.

Elektronik Odaklanma

B.

Transdüser

C.

Piezo elektronik Odaklanma

C.

Almaç

D.

Hepsi

D.

Prob

ri.

27. Bir ultrasonografi sisteminin yüksek genlikli, kısa süreli

ultrasonik

tla

33. Gönderilen

ultrason

problarının

co
m

32. Aşağıdakilerden

dalgaların

dokudan

28. Ultrason demetiyle aynı doğrultudaki iki farklı doku

yansıyarak gelen kısmını algılayarak yükseltme işlemlerini

grubunun

ultrasonografik sistemin hangi kısmı yapar.

çözünürlük,
noktanın

edebilme

ultrason

ayırt

yeteneğine

demetine

edilebilmesi

dik

___________
iki

A.

Göndermeç

___________

B.

Transdüser

C.

Almaç

D.

Sinyal İşleyici

düzlemdeki

yeteneğine

Axial – Lateral

B.

Lateral - Axial

.e
em
de

A.

rs

çözünürlük denir.

no

ayırt

29. Darbe-eko

prensibine

göre

çalışan

ultrason

34. Ultrasonla istenilen derinlikteki organların istenilen

netlikte gözlenebilmesi için ne yapılır.

cihazlarda prob zamanı %0,1’de _____________ geri

A.

Dokulardan gelen zayıf işaretler çok yükseltilir.

kalan %99,99 ise __________________. Sinyaller işlenerek

B.

Yüzeyden kuvvetli yansıyan işaretler az yükseltilir.

görüntü oluşumu için hazır hale getirilir.

C.

Zaman

A.

Dalga gönderir - Yansıyan dalgaları alır

Compensation) işlemi yapılır.

B.

Yansıyan dalgaları alır - Dalga gönderir

D.

kazanç

dengelemesi

(Time

Gain

Hepsi

35. Probdan gelen bilgiler ______________ ünitesinde

tip kristaller kullanılmaktadır.

işlenir ve görüntü haline dönüştürülür. Ön işleme, son

A. PZT (Kurşun Zirkonat Titanate) kristaller

işlemler, ADC/DAC ( Analog’dan Dijital’e ve Dijital’den

B.

Analog’a dönüştürme) işlemleri yapılır; görüntü matrisleri

w

30. Günümüzde kullanılan ultrason problarında hangi

w

Polarize edilmiş seramik kristaller

oluşturulur ve saklanır, görüntüler renkli veya gri seviye

D. Hepsi

tonları (8 bit=256 seviye) biçimine sokulur.

w

C. Piezoelektrik kristaller

A.

Almaç

B.

Sinyal İşleyici

C.

Görüntüleme

D.

Kayıt

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

4

14.04.2014

36. Aşağıdakilerden hangisi ultrasonografide kullanılan

41. Aşağıdakilerden hangisi ultrasonografik dalgalar

görüntüleme modlarından biri değildir.

için doğru değildir.

A.

M Mod

A.

Hücre üzerinde oyma etkisi ve ısı etkisi vardır

B.

K Mod

B.

100 mW/cm’ nin altındaki bir enerji yoğunluğuyla

C.

A Mod

sürekli kullanılmadığı sürece hücrelere olumsuz etkisi

D.

B Mod

yoktur
Radyosyon etkisi çok az da olsa vardır

D.

Hücre içi hareketlenmelere sebep olabilir

ultrasonografide kullanılan görüntüleme modlarından

co
m

37. Hareketli organların hareketlerinin incelenmesinde

C.

hangisi kullanılır.

42. Aşağıdakilerden

A. M Mod

başlıca kullanım alanlarından değildir.

B.

A. Kardiyoloji ve kalple ilgili dinamik çalışmalar

A Mod

hangisi

ultrasonografinin

C. B Mod

B.

D. Hiçbiri

C. Kan dolaşım sisteminin incelenmesi

tıpta

ri.

Kadın hastalıklarının takibi

38. Doppler ekokardiyografi cihazı hangi amaçlar için
Kalp ve kalp kapakçıklarının incelenmesi

B.

Kan damarlarının incelenmesi

C.

Kan akışının incelenmesi

D.

Hepsi

hangisi

ultrasonografinin

.e
em
de

39. Aşağıdakilerden

rs

A.

no

kullanılır?

tla

D. Akciğerlerin incelenmesi

üstünlüklerindendir.

A. Radyasyon tehlikesi yoktur
B.

Non-invasive bir tekniktir

C. Ucuz ve taşınabilirdir

D. Özel şartlarda oda gerektirmez
E.

Hepsi

w

40. Aşağıdakilerden

hangisi

ultrasonografinin

sakıncalarından değildir.
Akciğerler,

barsaklar

ultrasonik

yöntemle

w

A.

incelenemezler
Kemik, hava kabarcığı, gaz gibi oluşumların olduğu

w

B.

dokular veya organlar incelenemez
C.

Radyasyon riski vardır

D.

Hekimden hekime yorum değişebilir

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

5

14.04.2014

2. X-Işınlı Cihazlar
7. X ışınları görünür ışık dalgaları ve mor ötesi ışınları

aşağıdakilerden hangisi temel sınıflandırmaya girer.

gibi dalga şeklindedir.

A.

Parçacık tipi radyasyon

A.

Doğru

B.

İyonlaştırıcı radyasyon

B.

Yanlış

C.

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

D.

Hiçbiri

8. X-ışınının

co
m

1. Radyasyonu temel olarak sınıflandıracak olursak

soğurulması

bağlıdır.

2. İyonlaştırıcı

hangi

parametrelere

A.

Maddenin yoğunluğuna

takdirde tüm canlılar için zararlı olabilecek radyasyon

B.

Maddeyi oluşturan atomların atomik yapısına

çeşitleridir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir.

C.

Maddeyi oluşturan atomların atomik numarasına

A.

Gama ışınları

D.

Hepsi

B.

Alfa parçacık radyasyonu

C.

X ışınları

9. Anottaki elektronların katot elektronları tarafından

D.

Hepsi

dışarı atılmaları sonucu oluşan radyasyona ne ad

tla

no

önlem

ri.

alınmadığı

radyasyonlar,

verilir.
A.

Karakteristik radyasyon

ancak kütlesiz radyasyon çeşididir. Bunlar, titreşim

B.

Gama ışınları

rs

3. Dalga tipi radyasyon; belli bir enerjiye sahip

C.

Alfa parçacık radyasyonu

gibidir. Aşağıdakilerden hangisi dalga tipi radyasyon

D.

Beta parçacık radyasyonu

değildir.

.e
em
de

yaparak ilerleyen elektrik ve manyetik enerji dalgaları

A.

Gama ışınları

10. Aşağıdakilerden

B.

Alfa radyasyonu

oluşturan radyasyonlardan değildir?

C.

X ışınları

A.

Bremmstrahlung radyasyonu

D.

Röntgen ışınları

B.

Karakteristik radyasyon

C.

Frenleme ışıması

D.

Alfa parçacık radyasyonu

4. X ışını yapay olarak elde edilebilir.
Doğru

B.

Yanlış

w

A.

hangisi

X-ışını

11. X-ışını tüpü kullanılarak X-ışınlarının üretilmesi
esnasında

anota

çarpan

elektronların

enerjilerinin ne kadarı X-ışınlarına dönüşür.

sahiptir.

A.

%99

A.

Doğru

B.

%1

B.

Yanlış

C.

%0.1

D.

%99.9

w

5. X-ışınları ışığın giremediği yerlere girme özelliğine

w

spektrumunu

kinetik

6. X-ışınlarına Röntgen ışınları da denir.
A.

Doğru

B.

Yanlış

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

6

14.04.2014

12. Aşağıdaki kavramlardan hangisi X-ışını tüpünü

A.

tanımlamak için gereklidir.

enerjisini vererek etki eder.

A.

Anot

B.

B.

Flaman akımı

yüksekse, elektron atomu terk eder ve elektron

C.

Hızlandırma gerilimi

maddeden dışarı çıkar.

D.

Hepsi

C.

X-ışını kuantumu atomun iç yörünge elektronlarına
Kuantumun enerjisi atomun bağ enerjisinden

Elektron boşalttığı delik üst yörünge elektronları

tarafından doldurulur ve ikincil radyasyon denen
elektromagnetik bir enerji açığa çıkar.

arasındaki karakteristik ilişkiyi açıklarken aşağıdaki

D.

yorumlardan hangisi yapılamaz.

co
m

13. Tüp flaman akımı ve Anot gerilimi ile X-ışını

Hepsi

Tüp akımı artarsa, radyasyon yoğunluğu artar

18. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Saçılma esnasında

B.

Tüp akımı artarsa spektral dağılım aynı kalır

olanlar için ve Klasik Saçılma için yanlıştır.

C.

Gerilim artarsa, radyasyon yoğunluğu ve eşik

ri.

A.

A.

D.

kuantum elektronunun salınımına neden olur

Gerilim artarsa spektral dağılım değişmez

B.

Atom yörüngede bir elektronla etkileşime girince,

tla

enerjisi artar

Elektron salınımlarının dalga boyu orjinal kuantum

14. X-ışınlarının dokuya sızma sırasındaki zayıflaması

dalga boyundan farklıdır

hangi süreçleri içerir.

C.

no

Elektron salınımları orjinal kuantum ile yönü farklı,

enerjisi aynı olan ikinci bir X-ışın kuantası olarak

A.

Emilim

B.

Klasik saçılma

C.

Compton saçılması

D.

Hepsi

yayılırlar.

Klasik saçılma Coherent veya Rayleigh saçılması

rs

D.

.e
em
de

olarak da adlandırılır

15. X-ışınlarının dokuya sızma sırasındaki zayıflaması

19. Aşağıdakilerden

süreçlerinden

işlemlerden geçirilerek elde edilen radyasyonlardan

hangisinde

X-ışının

üretilmesi

işlemi

değildir.

A.

Klasik saçılma

A.

Alfa radyasyonu

B.

Çift oluşturma

B.

Beta radyasonu

C.

Nükleer işlemler

C.

Gama ışınları

D.

Hiçbiri

D.

Röntgen

atom

çekirdeğinin

20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi radyasyon ve

sisteme nasıl bir etkisi olmaktadır.

radyasyon türleri için kullanılan sızma derinliği kavramı

Detektördeki sinyali yanıltabilir

için doğru değildir.

B.

Orjinal sinyale ek bir sinyal daha oluşturabilir

A.

C.

Dedektörde

tarafından emilir.

w

w

16. Sızıntı radyasyonunun elde edilecek sinyale ve
A.

w

devam eder.

hangisi

yönlendirici

sistemi

kullanılmasını

Radyasyon maddeye etki ettiği zaman madde

gerektirir

B.

D.

gerçekleşir ve buna sızma derinliği denir

Hepsi

C.

17. Aşağıdakilerden hangisi Foto Emilim esnasında
olanlar için doğrudur.

D.

Radyasyonun tamamı emilirse maksimum sızma 𝛼
radyasyonu 0,005 mm sızma derinliğine sahiptir
ɤ

radyasyonunun

insan

vücudunda

geçemeyeceği kısımlar vardır

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

7

14.04.2014

21. Temel olarak _______ tip X-ışını tüpü vardır, X-ışını

C.

tedavisinde en çok kullanılan tip ise ___________

düşen ısı miktarı artar

tüplerdir.

D.

A.

2, döner anotlu

odak noktasının mümkün olduğunca büyük olması

B.

2, sabit anotlu

gerekmektedir

C.

3, sabit statorlu

D.

3, döner anotlu

Odak boyutu arttıkça anot diski üzerinde mm 'ye
Anot diskindeki ısıl dağılım söz konusu olduğunda

hangisi doğru değildir.

co
m

27. Anot diskinin ısınması ile ilgili aşağıdakilerden

22. X-ışınlı tanı cihazlarında hangi tip X ışını tüpü

A.

kullanılır.

anota giden elektronlardır

A.

Döner anotlu

B.

B.

Sabit statorlu

enerjisinin büyük bir çoğunluğunun ısıya dönüşmesidir

C.

Sabit anotlu

C.

D.

Hiçbiri

düşen ısı miktarı azalacaktır.

Isının kaynağı elektronların sahip oldukları kinetik

ri.

Odak boyutu arttıkça anot diski üzerinde mm 'ye
Isıl dağılımın ve daha keskin bir görüntünün

tla

D.

Isınmanın kaynaklarından birisi katottan çıkıp

sağlanabilmesi

tüpünün elemanlarından biri değildir.

olduğunca küçük olması gerekmektedir

Flamanlı katot

B.

Anot

C.

Isı yalıtıcısı

D.

Stator

odak

noktasının

mümkün

28. X-ışınları sadece anodun yüzeyinde üretilir.

A.

Doğru

B.

Yanlış

rs

A.

için

no

23. Aşağıdakilerden hangisi sabit anotlu X ışını

29. X-ışınları anottan çıkabilmek için özel bir yol

A.

Anotun odak noktasında

izlemek zorundadır. Bu yol ne kadar uzun olursa X-

B.

Flamanlı katotda

ışınlarının anot materyalindeki zayıflaması o kadar

C.

Rotorda

fazla olur. Yani X ışını emilimi fazla olur.

D.

Statorda

A.

Doğru

B.

Yanlış

.e
em
de

24. X ışınları X ışı tüpünün hangi kısmında üretilir.

25. X ışını tüplerinde yapay olarak üretilen X ışınları

30. X ışınının üretildikten sonra tüp içersindeki

A.

Anotun odak noktasından

zayıflaması heel etkisi ile açıklanmaktadır.

B.

Flamanlı katotdan

A.

Doğru

Rotordan

B.

Yanlış

C.

Statordan

w

D.

w

tüpün hangi kısmından yayılır.

w

26. Anodun

31. Tomografi ünitelerinde tüp eğiminin 12 dereceye

odak

noktası

ile

ilgili

aşağıdaki

ayarlanmasının nedeni nedir?

yorumlardan hangisi yapılamaz.

A.

Heel etkisi

A.

X ışınlarının üretildiği ve yayıldığı kısımdır

B.

Daha az yoğun bir ışın almak

B.

Görüntüyü mümkün olduğunca keskinleştirmek

C.

Daha keskin görüntü elde etmek

için odak noktasının mümkün olduğunca küçük olması

D.

Hepsi

gerekmektedir

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

8

32. Anottan

14.04.2014

yayılan

X-ışınları

paralel

değildir,

38. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yararlı radyasyon

dağılarak gider. Cisim ve X-ışın kaynağı arasındaki

için yapılamaz.

uzaklık

A.

Araştırma maksadıyla tüpte üretilen radyasyondur

yoğunluk azalır.

B.

Araştırma için bu radrasyonun çok azı kullanılmalı,

A.

Doğru

gerisi tüp içinde kalmalıdır

B.

Yanlış

C.

Bu radyasyonun bir kısmı tüp çeperinden geçebilir

D.

Bu radyasyon istenmeyen türdedir

arttıkça

cisimde

tanımlı

alan

üzerindeki

co
m

33. X-ışın kaynağı ve doku arasındaki uzaklık artıkça

39. Aşağıdaki yorumlardan hangisi kaçak radyasyon

A.

Doğru

için yapılabilir.

B.

Yanlış

A.

Tüp çeperinden geçen radyasyondur

B.

Hastanın ve personelin aldığı doz oranını arttırır

34. 1 m'lik bir mesafede saatte 48 mSv radyosyon

C.

Bu radyasyonun yoğunluğu en aza indirgenmelidir

yoğunluğu olursa, 4 m'lik mesafede doz kaç mSv/saat

D.

Hepsi

tla

olur.

ri.

radyasyon yoğunluğu azalır.

A.

1

40. Aşağıdakilerden

B.

2

radyasyondur.

C.

3

A.

D.

4

B.

Hayır

36. Radyasyon

yoğunluğu

ve

doz

kavramları

birbirinden farklı mıdır?
A.

Evet

B.

Hayır

türden

Kaçak radyasyon

no

.e
em
de

bilinen etkisi var mıdır?
Evet

istenen

B.

Yararlı radyasyon

C.

Saçılan radyasyon

D.

Hepsi

rs

35. Doku tarafından emilmeyen radyasyonun dokuya
A.

hangisi

41. Radyasyon ışınının karşısında bir nesne varsa bir

kısım radyasyon yansıyabilir. Buna saçılan radyosyon
denir.
A.

Doğru

B.

Yanlış

42. Genel anlamda doz nedir.
Radyasyonun doku üzerindeki etkisinin ölçüsüdür

37. Aşağıdakierden hangisi dokuya etki eden yani

B.

Tanımlı bir hacimde emilen radyasyondur

doku tarafından emilen radyasyonun bileşenlerinden

C.

Radyasyon tarafından üretilen, birim hacimde

birisidir.

havada oluşan iyonlaşma sayısıdır

A.

D.

w

A.

w

Kaçak radyasyon

Hiçbiri

Yararlı radyasyon

C.

Saçılan radyasyon

43. Dozun

D.

Hepsi

tanımlanır.

w

B.

zamana

A.

Enerji dozu

B.

Doz oranı

C.

Doz eşleniği

D.

Doz

göre

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

değişimi

ne

olarak

9

44. Enerji

14.04.2014

doz

oranı

enerji

dozunu

zamanla

51. α radyasyonunun doz eşleniği β radyasyonunun

değişimidir.

doz eşleniğinden daha küçük olduğu için dokulara

A.

Doğru

olan biyolojik etkisi daha azdır.

B.

Yanlış

A.

Doğru

B.

Yanlış

45. 500 gr’lık bir dokuya alfa parçacık radyasyonu 4
52. X ışınları için doz eşleniğinin enerji dozuna eşit

A.

2 Gy

olmasının sebebi kalite faktörünün 1 olmasıdır.

B.

4 Gy

A.

Doğru

C.

8 Gy

B.

Yanlış

D.

16 Gy

53. Akçiğerler

co
m

Joule enerji iletirse verilen enerjinin dozu ne olur.

tiroid

beziyle

kıyaslandığında

radyasyondan daha az etkilenmektedir.

enerjisi artar.

A.

Doğru

A.

Doğru

B.

Yanlış

B.

Yanlış

tla

ri.

46. Doku yoğunluğu azaldıkça dokunun aldığı dozun

54. Sievert ne birimidir.
47. Enerji dozu söz konusu olduğunda aynı doz

A.

oranında farklı tipte radyasyonun farklı derecelerde

B.

Enerji doz oranı

zarara sebep olduğu hangi ölçüt ile ifade edilir.

C.

Doz eşleniği H

D.

Enerji dozu D

İyon doz oranı

C.

Doz eşleniği

D.

Kalite faktörü

no

B.

rs

Enerji doz oranı

.e
em
de

A.

Doz eşleniği oranı

55. Kalite faktörü (q) artıkça doku tarafından emilen

radyasyon yoğunluğu ve radyosyonun biyolojik etkisi
artar.

48. Doz eşleniğinin güncel birimi nedir.

A.

Doğru

A.

Sievert

B.

Yanlış

B.

Rem

C.

Röntgen

56. Özel ağırlık faktörleri kullanarakdoku ve organların

D.

Joule/Kg

tümöre karşı dayanıklılığını veren ölçüt nedir.
Doz eşleniği

49. Yaklaşık 8 saat radyosyona maruz kaln bir yetişikin

B.

Efektif doz eşleniği

100mSv’lık doz alırsa doz eşlenik oranı ne olur.

C.

Kalite faktörü

A.

D.

Ağırlık faktörü

w

A.

w

8mSv/saat

12.5 mSv/saat

C.

25mSv/saat

57. Radyasyondan korunmak için önemli olan başka

D.

16mSv/saat

doz tanımları da mevcuttur, BTDI bunlardab birisidir.

w

B.

50. Doz eşleniği ne kadar yüksekse radyasyonu

A.

Doğru

B.

Yanlış

dokuya verdiği zarar da o kadar yüksektir.
A.

Doğru

B.

Yanlış
<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

10

14.04.2014

58. Bir W hacimli bir dokunun hacminde değil de kesit

64. YDK ve ODK açısından su, beton, demir ve

alanında elde edilen doz neyi ifade eder.

kurşunu kıyaslayınız.

A.

İntegral doz

A.

Su>beton>demir>kurşun

B.

BTDI

B.

Beton>su>demir>kurşun

C.

Uzunluk doz ürünü

C.

Kurşun>demir>beton>su

D.

Efektif doz eşleniği

D.

Hiçbiri

65. Bir röntgen odası ortama yayılması muhtemel

Tüp çıkışında doz _______________, film üzerinde ise ışın

radyasyonlardan

vücuttan geçip geldiği için doz __________________.

isteniyor. Yalıtım işlemi iin aşağıdaki maddelerden

A.

Maksimum, Minimumdur

hangisinin kullanılması daha mantıklıdır.

B.

Minimumdur, Maksimum

A.

Beton

B.

Demir

60. X-ışın tekniği ile BT karşılaştırıldığında çok sayıda

C.

Su

kesit taraması yapılmış olsa bile X ışınlarından dokuların

D.

Kurşun

dış

ortamdan

daha fazladır.

66. Dozimetre cihazları ne için kullanılır.

A.

Doğru

A.

B.

Yanlış

no

aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez.
Zayıflar

B.

Saçılır

C.

Kırılır

D.

Doku tarafından emilir

.e
em
de

A.

62. 𝛼 , 𝛽 , 𝛾 radyasyonlarının ortamda yayılmasını
sıralayınız.
B.
C. 𝛼

<𝛽<𝛾

açısından

kolaydan

zora

zayıflaması

w

Bireysel doz ölçümünde kullanılır

C.

Radyasyon ölçümünde kullanılır

D.

Hepsi

67. Aşağıdakilerden hangisi dozimetrelerin çalışma

prensiplerinden birisidir.
A.

Kapalı sayım tüplerinde gaz molekllerinin iyonize

edilmesi
B.

İyonlaşma odacığı yöntemi

C.

Sintilasyon yöntemi

D.

Hepsi

68. Radyasyondan korunmak için aşağıdakilerden
hangisi yapılabilir.
Radyasyon sırasında film çekim odasında değil

monitör odasında durulabilir 𝛾

<𝛽<𝛼

63. Radyasyonun

B.

A. 𝛾

>𝛽>𝛼

w

D. 𝛼

>𝛽>𝛾

kolaylığı

w

A.

Çevresel dozu belirlemekte kullanılır

rs

61. Parçacık radyasyonları bir dokuya nüfus ettiğinde

engelleme

yalıtılmak

ri.

dolayı

tla

alacağı radyosyon yoğunluğu çok taramalı BT’den

co
m

59. Klasik X-ışınında sabit bir tüp-film sistemi bulunur.

kavramlardan hangisine bağlıdır.
A.

Zayıflamış radyasyona

B.

Zayıflatılmamış radyasyona

C.

Dokudaki maddenin atomik yapısına

D.

Cismin kalınlığına

E.

Hepsi

aşağıdaki

B.

Radyasyondan korunma duvarları kullanılabilir

C.

Koruyucu elbise giyilebilir

D.

Hepsi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

11

69. Uzaklık,

zaman

ve

radyasyon

yoğunluğu

14.04.2014

74. Somatik

radyasyon

yaralanması

için

aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

yapılamaz.

A.

Genetik hücreler tahrip olmuştur

A.

Zamanla radyasyonun etkisi azalır

B.

Vücut hücreleri tahrip olmuştur

B.

Radyasyon

C.

Sonraki jenerasyonda görülebilir

etkilemez

D.

Hem genetik hem de vücut hücreleri tahrip

C.

Uzaklık artıkça yoğunluk azalır

olmuştur

D.

Hiçbiri

kaynağından

uzaklık

yoğunluğu

co
m

arasındaki ilşki için aşağıdaki yorumlardan hangisi

75. Semptomlarından yola çıkarak bir yetişkinin maruz
kaldığını radyasyon yoğunluğunu sıralayınız.

etkilerindendir.

A.

Dolaşım bozukluğu>Kusma>İshal>Burun kanaması

A.

Doku hücrelerinde iyonlaşmaya yol açar

B.

Burun kanaması>İshal>Kusma>Dolaşım boz.

B.

Hücrelerdeki atom ve moleküllerin fiziksel ve

C.

Deri kızarıklıkları>İshal>Dolaşım bozuklukları>Burun

kimyasal özelliklerini değiştirir

kanaması

C.

Hücredeki suyu ve organ bileşenlerini değiştirir

D.

D.

Hepsi

radyasyonun

içindeki etkilerindendir.

Suyu iyonlaştırır ve zehir etkisi olan hidrojen

peroksit (H2O2) açığa çıkabilir

Tahrip ettiği enzimler hücre ölümlerine sebep

olabilir
C.

.e
em
de

B.

rs

A.

hücre

tla

hangisi

Deri kızarıklıkları>Burun kanaması>Dolaşım boz.

no

71. Aşağıdakilerden

ri.

70. Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun biyolojik

Hücrede kalıtsal madde değişimine-mutasyona-

sebep olabilir.
D.

Hepsi

72. Aşağıdakilerden hangisi rastlantısal olan bir
radyasyon yaralanmasıdır.
Radyasyon hastalığı

B.

Kanserler

C.

Hücre ölümleri
Hiçbiri

w

D.

w

A.

73. Radyasyon yaralanmasının varlığı nasıl kabul edilir.
Hücre ölümleri varsa

B.

Hücre ölümleri belli bir değerin üzerindeyse

C.

Kanser varsa

D.

Hiçbiri

w

A.

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

12

14.04.2014

3. Bilgisayarlı Tomografi
1.

William K.Roentgen 1885 yılında neyi keşfetmiştir?

5.

A.

MR

cihazlarında kullanılan X-ışını tüplerindendir.

B.

Tomografi

A.

Sabit anotlu tüpler

C.

X-Işınları

B.

Darbe tipi X-ışını üreten tüpler

D.

Ultrason

C.

Döner anotlu tüpler

D.

Sürekli X-ışını üreten tüpler

E.

Hepsi

tekniklerinden değildir?

6.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)

A.

İnsan vücudundan geçirilen X-ışınının ölçülmesi

cihazlarında kullanılan detektörler türlerinden değildir.

B.

Gönderilen

A.

Sintilasyon dedektörler

dokulardan yansıyarak geri dönmesi ve ölçülmesi

B.

Yarı iletken dedektörler

C.

C.

Damara

sistemlerinde

amaçlı

kullanılan

ultrason

radyoaktif

klinik

görüntüleme

dalgalarının

madde

tıbbi

enjekte

çeşitli
ederek

D.

ortama yayılan gama ışınlarının ölçülmesi
Vücuttaki oksijen atomlarının yüksek magnetik

alana maruz bırakılarak ilgili dokuların görüntülenmesi
E.

Kalem dedektörler
Gaz dedektörler

no

D.

co
m

görüntüleme

hangisi

ri.

Aşağıdakilerden

tla

2.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)

7.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı Tomografi (BT)

cihazlarında

Termal görüntüleme

kullanılan

detektörlerin

temelde

Aşağıdakilerden

geçirilen

X-ışınının

hangisi
ölçülmesi

İnsan
esasına

vücudundan
dayalı

bir

.e
em
de

3.

rs

sağlaması gereken özelliklerinden biri değildir.
A.

X-ışını yutma özelliği düşük olmalıdır

B.

Üzerine

düşen

X-ışını

şiddetini

görüntüleme tekniğidir.

elektriksel sinyale çevirebilmelidir

A.

Ultrason

C.

B.

Röntgen

dönüştürülebilecek kadar büyük olmalıdır

C.

Magnetik Rezonans

D.

D.

Termal Görüntüleme

kesilmelidir

4.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)

8.

kısa

sürede

Dedektör çıkışındaki analog sinyaller sayısal hale
X-ışını kesilir kesilmez çıkıştaki elektriksel sinyal de

Hasta konumlandırma sistemlerinde bulunan ve

kullanılan hassasiyet özellikleri ve güvenlik özelliklerini

değildir.

için verilenlerden hangisi doğrudur.

A.

Hastanın cihaz içinde yattığı kısımdır

A.

X-ışın tüpü bu kısımdadır

durdurulması mümkündür

w

B.

w

cihazının temel elemanlarından Gantry için doğru

C.

Üzerine

düşen

X-ışının

şiddetini

algılayarak

B.

Herhangi bir tehlike anında sistemin tamamıyla
Hasta

ayarlanabilir

D.

C.

w

elektriksel sinyale dönüştüren dedökter bu kısımdadır
olur

Görüntü kaydetme ve saklama işlemi bu kısımda

konumu

milimetre

düzeyinde

elle

Hasta konumu milimetre düzeyinde bilgisayarla

ayarlanabilir
D.

Hepsi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

13

9.

Amerika’ da ilk Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı

14.04.2014

15. Bir dokunun her tarafından geçen X-ışınlarınıın
zayflmasıyla orantılı olarak elde edilen izdüşümlerden

A.

Atkinson Morley Hastanesi

dokunun kesit görüntüsünün elde edildiği görüntüleme

B.

Mayo Clinic

yöntemi hangisidir.

C.

Medies Clinic

A.

Röntgen

D.

Gurgan Clinic

B.

X-Ray

C.

Tomografi

D.

Ultrason

10. İlk

Bilgisayarlı

Tomografi

(BT)

cihazlarında

co
m

1973 yılında hangi klinikte kurulmuştur?

radyasyon kaynağı olarak ne kullanılmıştır.
X-ışınları

16. Dokunun soğurma katsayılarının normalize edilmiş

B.

Gama ışınları

değerlerinin bir matrisin elemanları olarak girildiği ve

C.

Alfa radyasyonu

neticesinde doku veya organın görüntüsünün elde

D.

Hiçbiri

edildiği görüntüleme yöntemi hangisidir.

ri.

A.

Magnetik Rezonans Görüntüleme

11. Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazlarında tarama

B.

X-Ray

hızını artırmak için neler yapılabilir.

C.

A.

Dedektör saysısı artırılabilir

D.

B.

X-ışını tüpü sayısı artırılabilir

C.

Üretilen X-ışını miktarı artırılabilir

D.

Yüksek verimli dedöktörler kullanılabilir

E.

Hepsi

tla

A.

Tomografi

no

Termal Görüntüleme

17. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)’
de görüntü yinelenmesi (reconstruction) amacına

rs

yönelik kullanılan başlıca matematiksel yöntemlerden
(yaklaşım açısından) birisi değildir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Cebirsel Yineleme Yöntemi

cihazı ile incelemesi yapılabilen doku ve organlardan

B.

Yaklaşımsal En Küçük Kareler Tekniği

biri değildir.

C.

Eşzamanlı Yaklaşımsal Yineleme Tekniği

D.

Geri İzdüşüm Yöntemi

.e
em
de

A.

A.

Dalak

B.

Pelvis

C.

Beyin

D.

Karaciğer

de görüntü yinelenmesi (reconstruction) amacına

E.

Hiçbiri

yönelik kullanılan başlıca matematiksel yöntemlerden

13. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Bilgisayarlı

18. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)’

(analitik açıdan) birisi değildir.
İki Boyutlu Fourier Dönüşüm Yöntemi

Tomografi (BT) türü hangisidir.

B.

Cebirsel Yineleme Yöntemi

A.

Süzgeçlenmiş Ters İzdüşüm Yöntemi
Katlanma-Geri İzdüşüm Yöntemi

w

A.
C.

B.

Spiral BT

D.

C.

5.Nesil BT

w

w

3.Nesil BT

D.

19. Bilgisayarlı

4.Nesil BT

Tomografi

(BT)’

de

görüntü

oluşumunda kullanılan matematiksel yöntemlerden

14. Hounsfield (Hu) ne birimidir?

hangisi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

A.

Dokularda X-ışınlarının soğurulma katsayısı

A.

Cebirsel Yineleme Tekniği

B.

Radyasyon doz oranı

B.

Quadratik Optimizasyon Yöntemi

C.

Radyasyon doz eşleniği

C.

Katlanma Geri İzdüşüm Yöntemi

D.

Hiçbiri

D.

Geri İzdüşüm Yöntemi

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

14

20. Soğurma

katsayısının

( 𝜇 )

büyüklüğü

için

14.04.2014

23. Bilgisayarlı Tomografi (BT)’ nin hastaya olan etkisi

aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

(verilen radyasyon miktarı) röntgen çekiminin yaklaşık

A.

10 katıdır.

Soğurma katsayısı yüksek olan doku daha fazla X-

ışını soğur

A.

Doğru

B.

B.

Yanlış

Soğurma katsayısı yüksek olan dokuda X-ışını

daha fazla zayıflar
C.

Soğurma

katsayısı

yüksek

olan

dokular

24. Vücuda alınan yüksek dozda radyasyonun ne
gibi etkileri olmaktadır.

D.

A.

Vücuttaki suyun iyonlaşmasına neden olabilir

B.

Kalıtsal hastalıkların kaynağı olabilir

21. Bilgisayarlı Tomografi (BT)’ de doku kesitlerinin

C.

Lösemi benzeri kanserlerin kaynağı olabilir

soğurma katsayıları görüntüyü oluşturan ana unsurdur.

D.

Bedensel yaralanmalara sebep olabilir

A.

Doğru

E.

Hepsi

B.

Yanlış

ri.

Hepsi

co
m

radyasyondan daha fazla etkilenir

tla

25. Maruz kaldığımız medikal Radyasyon kaynakları
22. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Tomografi (BT)’

ndan birisi değildir.

nin kısıtlamalarından birisi değildir.

A.

A.

Tarama esnasında hastaya verilen radyasyon

B.

B.

Tarama esnasında oluşan hataların düzeltilmesinin
Dokuların

anatomik

yapıları

hakkında

Ultrason

D.

Tomografi

bilgi

Ara sınav için MR soruları eklendi

vermemesi
X-ışınlarının görüntülemede kullanılması

w

w

w

.e
em
de

D.

C.

rs

C.

Röntgen

no

tarama süresini uzatması

X-ray

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

15

14.04.2014

4. Magnetik Rezonans Görüntüleme
1.

Atom

nükleusundaki

proton

ve

nötronların

5.

Protonların

doğal

olarak

dönme hareketine ne ad verilir.

“Nükleer Manyetizma” denmektedir ve MRG’de bu

A.

Spin hareketi

manyetizmadan

B.

Titreşim hareketi

edilmektedir.

C.

Salınım hareketi

A. Doğru

D.

Hiçbiri

6.

Protonların

2.

görüntü

elde

Yanlış
Magnetik

kullanılan

Rezonans

atomlarının

(MR)

hangi

görüntülemede

şartları

sağlaması

kuvvetidir.
Doğru

A. Nükleer manyetizma oluşturabilmelidir

B.

Yanlış

C. Görüntülenecek

dokuda

doğal

olarak

D. Hepsi
4.

no

Karbon
Fosfor

Aşağıdakilerden hangisi Magnetik Rezonans (MR)

görüntülemede H1 izotopunun en yaygın olarak
kullanılmasının nedenlerinden biridir.

Magnetik rezonans’ a duyarlı olması

B.

Nükleusunda sadece bir proton olan, nötronu

w

A.

bulunmayan

hidrojen

izotopunun

su

ve

w

dokusunda çok miktarda bulunması
C.

Çok yüksek MR sensitivitesine sahip olması

D.

Hepsi

w

koyduğumuzdaki

yağ

alana

(yani

davranışları

magnet
için

içine)

aşağıdaki

yorumlardan hangisi yapılabilir.
A.

.e
em
de

C. P31

Hidrojen

manyetik

rs

Aşağıdakilerdem hangisi Magnetik Rezonans (MR)

C13

Spin hareketi yapan, buna bağlı olarak bir

güçlü

görüntülemede kullanılan atomdan birisidir.

B.

7.

düzensiz yönlerde olduğu protonları (yani dokuyu),

D. Hepsi

A. H1

oldukları

manyetik vektörü olan; ancak bu manyetik vektörlerin

bulunmalıdır

3.

yapmakta

tla

A.

Proton veya nötron sayıları tek olmalıdır

olarak

dönme hareketinin kaynağı nükleustakı merkezi çekim

gerekmektedir?

B.

doğal

ri.

B.

faydalanılarak

oldukları

co
m

(nükleon) hareketleri ile ortaya çıkan manyetizmaya

yapmakta

Güçlü manyetik alan bu küçük atomik magnetleri

düşük veya yüksek enerji seviyelerine ulaştırır
B.

Protonların bir bölümü magnet vektörüne paralel

dizilim gösterirler
C.

Protonların bir bölümü magnet vektörüne anti-

paralel dizilim gösterir.
D.

Hepsi

8.

Protonlar kendi etrafında dönmekle birlikte, Bo

vektörü çevresinde de bir hareket yapmaktadırlar. Bo
çevresinde belli bir çemberde olan bu harekete ne
denmektedir.
A.

Spin hareketi

B.

Titreşim hareketi

C.

Salınım hareketi

D.

Hiçbiri

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

16

9.

Protonun

Bo

çevresinde

yaptığı

hareketinin

14.04.2014

13. Manyetik

Rezonans

(MR)

görüntüleme

için

frekansına özel olarak ne ad verilmektedir.

rezonans kavramı ve nasıl kullanıldığı ile aşağıdaki

A.

Salınım frekansı

yorumlardan hangisi yapılamaz.

B.

Kesim frekansı

A.

C.

Radyo frekansı

yapmakta olan bazı protonlar radyo dalgasından

D.

Hiçbiri

enerjiyi absorbe edip konum değiştirler ve bir süre

Radyo dalgası kullandığımızda, salınım hareketi

sonra yine aynı protonlar absorbe ettikleri enerjiyi
ortama vererek eski konumlarına geri dönerler

hangisi yapılamaz.

B.

A.

Magnetin gücüyle ters orantılıdır

protonlar arasında olur

B.

Dokuların gyromanyetik değeriyle değişir

C.

C.

RF dalga ile rezonansa girecek atomları belirler

protonlar dışındaki diğer atomlar uyguladığımız RF

D.

Kullanılacak RF dalganın frekansını belirler

pulsundan etkilenmemektedir, sadece ilgili proton

co
m

10. Larmor frekansı için aşağıdaki yorumlardan

Rezonans RF dalgası ile aynı frekansa sahip
frekanslarda

salınım

hareketi

yapan

ri.

Aynı

etkileşime girmektedir

protonundan

yararlanılarak

MR

görüntüsü

1H

elde

ne olmalıdır, hesaplayınız.

267.513 𝜸𝒏

�𝟐𝝅 (MHz T −1)

2H

41.065

6.536

7Li

103.962

16.546

42.576

A.

127.728 MHz

B.

127.728 Hz

C.

42.576 MHz

D.

42.576 Hz

uygulanan RF pulsın uygulama açısına özel olarak ne
ad verilir. Değer aralığı nedir.

12. Dokunun net manyetik vektörü Bo vektörüne

paralel iken oluşan manyetizasyona ________________,
puls

uygulamasından

w

RF

sonra

90

olması şart değildir

14. Dokunun manyetik vektörünü etkilemek için

.e
em
de

1H

için RF puls frekansının protonun salınım frekansı ile aynı

rs 𝜸𝒏

(106 rad s−1 T −1)

Nucleus

RF pulsunun protonları etkilemesi (enerji transferi)

no

edilmek isteniyor. Bu durumda RF dalgasının frekansı

D.

tla

11. 3T gücünde bir magnet kullanılarak ve

derece

A.

Flip angle açısı, 0-180

B.

Kritik açı, 0-180

C.

Sapma açısı, 180-360

D.

Kritk açı, 180-360

15. RF

pulsın

değiştirerek

uygulama

dokunun

net

süresini

ve

manyetik

genliğini
vektörünü

istediğimiz kadar etkileyebiliriz
A.

Doğru

B.

Yanlış

yön

w

degiştiren manyetizasyona (net manyetik vektöre) ise

w

_________________ denmektedir.

A. Longitidunal

Manyetizasyon,

Transvers

Manyetızasyon

B.

Transvers

Manyetızasyon,

Longitidunal

Manyetizasyon

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

17

16. Manyetik Rezonans (MR)

görüntülemede RF

dalganın fonksiyonunu sıraya koynuz.

18. Protonun
frekansının

14.04.2014
salınım

farklı

frekansı

olması

ile

radyo

durumunda

RF

dalgası
puls

ile

protonlar arasında enerji transferi gerçekleşmez. İşte
bu özellik ile, farklı frekanslarda RF puls kullanılarak
farklı atomları etkileyebilir veya bu sayede sadece

I.Net manyetik vektör 90 derece yön değiştirir ve

A.

Doğru

B.

Yanlış

co
m

hidrojen atomlarını etkileyebiliriz.

19. Protonların güçlü manyetik alan etkisi altında

Longitidunal Manyetizasyon kaybolup Transvers

yaptıkları salınım hareketi ile ilgili olarak out-of-phase

Manyetizasyon oluşur ve manyetizasyon artik X-Y

kavramını

düzleminde dönmektedir

yapılamaz.

durumuna geçmeye başlarlar

A.

hangisi

Magnetin güçlü manyetik etkisi ile protonlar

tla

B.

Protonların salınım hareketi birbirleri ile uyumlu

protonlar anti-paralel şekle geçerler ve protonlar

değildir

arasında

C.

bunun

anlamı

Magnetik vektör uçları salınım çemberinde aynı

no

oluşur;

yorumlardan

salınım hareketine başlarlar

III.Magnet vektörüne paralel dizilim gösteren bazı
"in-phase"

aşağıdaki

ri.

II.“in-phase” durumundaki protonlar “out–of-phase”

için

protonların vektor uçlarının aynı anda salınım

noktadadır

çemberinin aynı noktasında olmasıdır

D.

IV.Hastaya RF puls gönderilir

Protonların salınım frekansları belli bir düzen

rs

göstermez.

.e
em
de

V.Tranvers manyetizasyon kaybolur
A.

4-3-2-1-5

B.

4-3-1-5-2

C.

4-3-1-2-5

D.

4-3-2-5-1

17. Bazı protonların radyo dalgası (RF puls) enerjisini
absorbe edip paralel konumdan anti-paralel konuma

geçişi ve bir süre sonra absorbe ettikleri bu enerjiyi
eski

konumlarına

geri

dönmeleri

için

w

salarak

(rezonans), protonun salınım frekansı ile radyo dalgası

w

frekansının farklı olması gerekmektedir.

A. Doğru
Yanlış

w

B.

<2013-2014 Bahar Yarıyılı> <Biyomedikal Sistemler><Örnek Kısa Sınav ve Ara Sınav Soruları>

18