mét sè vÊn ®Ò tÝnh to¸n thiÕt kÕ ch­a ®­îc

s¸ng tá, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh
SOME UNCLARIFIED POINTS IN DESIGN CALCULATION
IMPACTING ON THE QUALITY OF THE WORKS
TS. TrÇn Kim Ch­¬ng
ViÖn thiÕt kÕ Tæng côc HËu cÇn - Bé Quèc Phßng
ABSTRACT: In the report, the author has briefly stated the main causes resulting in

occurence and break-down of the works.
Of which the author has deeply analyzed some causes due to the design that hasn’t
fully dealt with:
- Irrational selection of calculation plan.
- Lack of calculation for compactability between house and foundation.
- Inaccurate determination of foundation coefficient in the structure calculation
problem in the elastic form.
- Unclear points in loading compound.
- Omission of impact of retaining wall invertical rigid foundation under horizontal
loading.
Finally, the author recommends the Ministry of Construction to add some more
sufficient codes, standards of design.

1. Mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu
Cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn sù cè vµ h­ háng c«ng tr×nh. Theo chóng t«i
cã thÓ kÓ d­íi ®©y mét sè nguyªn nh©n chÝnh dÔ thÊy:
1. C«ng t¸c ®o ®¹c ®Þa h×nh, kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt, kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¸c
c«ng tr×nh cÇn c¶i t¹o ch­a ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ t¹i khu vùc x©y dùng.
2. C«ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt kÕ cßn mét sè vÊn ®Ò ch­a ®­îc lµm s¸ng tá, ch­a ®­îc quy
ph¹m ViÖt Nam ®­a vµo ¸p dông.
3. C«ng t¸c thÈm ®Þnh, gi¸m ®Þnh cßn ®Ó lät l­íi mét sè sai ph¹m kh«ng nhá.
4. C«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p do gi¸ bá thÇu thÊp nªn mét sè kh©u ch­a lµm ®óng hå s¬
thiÕt kÕ. §­a vËt t­ kÐm chÊt l­îng vµo c«ng tr×nh, gi¶m bít khèi l­îng vËt liÖu ë mét
sè kh©u khã nh×n thÊy.

. chuyÓn vÞ xoay ) lµ ch­a ®óng víi thùc tÕ. chóng t«i ®i s©u ph©n tÝch nguyªn nh©n thø 2. Cϕ . Y= R Kn (1) ϕ= M Km (2) Trong ®ã: Y . viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh cßn mét sè vÊn ®Ò ch­a ®­îc lµm s¸ng tá. 2. v× nh÷ng quan hÖ cÇn thiÕt (mµ chóng t«i hay gäi dÇu mì b«i tr¬n) ®Ó cç m¸y ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh ®­îc tr¬n tru tõ khi khëi c«ng ®Õn khi kÕt thóc. ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh 2. F . 7.§é lón cña mãng R .Ph¶n lùc d­íi ®¸y mãng Kn .1. Chän s¬ ®å tÝnh to¸n ch­a s¸t víi sù lµm viÖc thùc tÕ cña kÕt cÊu Trong c¸c b­íc thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh. Trong 8 nguyªn nh©n dÔ thÊy nãi trªn. C«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng cña c¬ quan t­ vÊn gi¸m s¸t ch­a s©u s¸t vµ ch­a cã mÆt th­êng xuyªn t¹i hiÖn tr­êng cßn nÓ nang ch­a c­¬ng quyÕt xö lý nh÷ng tr­êng hîp sai ph¹m kü thuËt cña ®¬n vÞ thi c«ng. Chñ ®Çu t­ ch­a cã ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c¸c ngµnh nghÒ ®ñ m¹nh ®Ó gi¸m s¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh cßn phã th¸c cho c¬ quan t­ vÊn gi¸m s¸t vµ c¸n bé kü thuËt bªn x©y l¾p (bªn B).§é cøng chèng xoay cña nÒn Km = CϕJ Cz. gi¸m s¸t thi c«ng vµ nh©n c«ng x©y l¾p qu¸ thÊp so víi mÆt b»ng khu vùc vµ thÕ giíi.1. xoay.Mo men qu¸n tÝnh cña mãng theo ph­¬ng lµm viÖc.5. Trong biÓu thøc thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a kÕt cÊu bªn trªn víi nÒn ®Êt t¹i mãng cét trong tr­êng hîp hÖ sè nÒn ®ång nhÊt cho thÊy mãng cã chuyÓn vÞ ®óng chuyÓn vÞ xoay. S¬ ®å coi ch©n cét ®­îc ngµm cøng vµo ®Êt (kh«ng cã chuyÓn vÞ th¼ng ®øng. 6. chän s¬ ®å tÝnh to¸n hîp lý lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng. Song hiÖn nay vÉn cßn mét sè s¬ ®å tÝnh to¸n hiÖn hµnh ch­a ®­îc hîp lý: 2.DiÖn tÝch ®¸y mãng J .Gãc xoay cña mãng M .HÖ sè nÒn theo ph­¬ng ®øng.M« men t¹i ®Õ mãng Km . ThÊt tho¸t v× nh÷ng chi phÝ kh«ng thÓ tho¸i th¸c ®­îc. C¸c ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ thÈm ®Þnh. chuyÓn vÞ ngang.§é cøng chèng lón cña nÒn Kn = CzF ϕ . 8.1.

cÇn cã thÝ nghiÖm chøng minh vµ rót ra ch Ø dÉn ®Ó ¸p dông. Cϕ tiÕn ®Õn v« cïng. Néi lùc kÕt cÊu bªn trªn kh¸c nhau ®Õn 1. c¾t rêi phÇn mãng t¹i ch©n cét ®Ó tÝnh mãng (®­îc quy ph¹m chÊp nhËn) ch­a ph¶n ¸nh ®óng sù lµm viÖc thùc cña kÕt cÊu dÉn ®Õn sai sè phÇn kÕt cÊu bªn trªn vµ sai sè phÇn mãng bªn d­íi kh¸ lín xem vÝ dô 1. HÖ sè nÒn ch­a ®­îc nghiªn cøu kü trong tÝnh to¸n KÕt cÊu HiÖn nay hÖ sè nÒn trong bµi to¸n tÝnh sù lµm viÖc ®ång thêi cña kÕt cÊu bªn trªn vµ nÒn lµ vÊn ®Ò ch­a ®­îc thèng nhÊt. Song hiÖn nay ch­a ®­îc ®­a vµo tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng. TÝnh to¸n mãng theo s¬ ®å c¾t rêi vµ theo s¬ ®å kh«ng c¾t rêi cho kÕt qu¶. Sù lón kh«ng ®Òu gi÷a c¸c mãng ch©n cét sÏ g©y ra néi lùc kÕt cÊu bªn trªn. Muèn kh«ng cã chuyÓn vÞ th¼ng ®øng kh«ng cã chuyÓn vÞ xoay th× chØ khi nµo hÖ sè ®é cøng Kn.1.3. TÝnh to¸n kÕt cÊu coi nót tuyÖt ®èi cøng dÉn ®Õn m«men t¹i nót lín h¬n m« men bông gÇn 2 lÇn xem vÝ dô 3. Ch­a tÝnh to¸n t­¬ng t¸c gi÷a nhµ vµ nÒn Nh­ trªn ®· nªu.5 lÇn xem vÝ dô 2. §é ®µn håi t¹i c¸c nót lµ bao nhiªu. mãng cäc mãng b¨ng. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu sù lµm viÖc ®ång thêi cña nhµ vµ nÒn kh¸ ®Çy ®ñ cña nhiÒu t¸c gi¶ trong vµ ngoµi n­íc cho kÕt qu¶ ®¸ng tin cËy.2. §óng ®¾n nhÊt lµ tÝnh to¸n trªn s¬ ®å lµm viÖc ®ång thêi cña nhµ vµ nÒn. KÕt qu¶ tÝnh lón cña mãng ®¬n vµ biÕn d¹ng cña mãng b¨ng cho thÊy t¹i ch©n cét cã lón kh«ng ®Òu. Th«ng th­êng mãng nhµ ch«n trong ®Êt sÐt. S¬ ®å c¾t rêi phÇn kÕt cÊu bªn trªn vµ mãng bªn d­íi t¹i ch©n cét ®Ó tÝnh mãng lµ s¬ ®å ch­a hîp lý. hiÖn nay s¬ ®å tÝnh cßn xem ch©n cét ngµm cøng vµo ®Êt nÒn.3. Sau khi tæ hîp t×m ®­îc c¸c cÆp néi lùc bÊt lîi t¹i ch©n cét. tuú theo lo¹i ®Êt. 2. ph¹m vi ¸p dông hÖ sè nÒn cña mét sè lo¹i ®Êt cßn . KÕt qu¶ nghiªn cøu cña mét sè t¸c gi¶ cho thÊy c¸c nót cña khung kh«ng cøng tuyÖt ®èi mµ cã ®é mÒm nhÊt ®Þnh gäi lµ ngµm ®µn håi [1]. Km tiÕn ®Õn v« cïng tøc lµ hÖ sè nÒn Cz. C¸c nót khung cña kÕt cÊu bªn trªn coi nh­ tuyÖt ®èi cøng lµ ch­a hîp lý.2.000T/m3. 2. ng­êi thiÕt kÕ th­êng lÊy kÕt qu¶ tæ hîp nµy lµm ngo¹i lùc t¸c dông lªn mãng ®Ó thiÕt kÕ mãng. 2. YÕu tè ph©n phèi l¹i néi lùc cho kÕt cÊu bªn trªn do lón kh«ng ®Òu g©y ra th­êng bÞ bá qua. ®Êt c¸t ®é chÆt trung b×nh cã hÖ sè nÒn bÐ nªn kh«ng thÓ coi nh­ ngµm cøng ®­îc.000 ÷1500. TÝnh to¸n kÕt cÊu bªn trªn theo s¬ ®å ngµm cøng t¹i ch©n cét vµ theo s¬ ®å ngµm ®µn håi néi lùc cã kh¸c nhau tõ 1. Mãng cã thÓ lµ mãng ®¬n. D­íi t¸c dông c¸c d¹ng t¶i träng theo s¬ ®å ®­îc coi ngµm t¹i ch©n cét t×m ra néi lùc tõng tr­êng hîp.1. xem vÝ dô sè 1.Theo biÓu thøc (1) vµ (2) th× ch©n cét ch«n vµo ®Êt.5 ÷ 7 lÇn. §ã lµ tr­êng hîp ch©n cét ch«n ngµm vµo líp ®¸ cøng cã hÖ sè nÒn C z = 100. 2.

000T/M3. Tæ hîp t¶i träng ch­a ®­îc thèng nhÊt trong tÝnh to¸n HiÖn nay tÝnh to¸n néi lùc tõng tr­êng hîp ®Æt t¶i riªng r Ï theo ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm trong n­íc. Anh.5 kg/cm3 (100 ÷ 500T/M3) §Êt chÆt võa: sÐt Èm (dÎo.7 lÇn.500kg/cm3 (100. Khi ¸p dông tiªu chuÈn cña c¸c n­íc nµy cho kÕt qu¶ rÊt kh¸c nhau: ThÐp trong dÇm chªnh nhau tõ 1.000 ÷100.000T/M3) 5÷10kg/cm3 (5000 ÷ 10. sa th¹ch §¸: ®¸ cøng tèt 2.000T/M3) §Êt cøng: ®¸ v«i. Chän hÖ sè nÒn theo c­êng ®é cña ®Êt: [3] §Êt cã R HÖ sè nÒn 1kg/cm2 2. t¸c gi¶ kia chän 5. 2.2. tuú thuéc vµo quy ph¹m cña mçi n­íc vµ kinh nghiÖm cña tõng ng­êi thiÕt kÕ.4. thÐp trong cét chªnh nhau tõ 1.1.1÷ 0.000T/M3 2 kg/cm2 4.1.000 T/M3 Chóng t«i nªu d­íi ®©y mét vÝ dô dÇm trªn nÒn ®µn håi víi lùc t¸c dông lªn dÇm lµ kÕt qu¶ tæ hîp t¹i c¸c ch©n cét bÖ khung bªn trªn nÒn ®Êt sÐt x¸m xanh d Îo mÒm cã hÖ sè nÒn biÕn thiªn tõ 500÷5.500.000 T/M3 100÷1. Bé x©y dùng cho phÐp tù nguyÖn ¸p dông tiªu chuÈn quy ph¹m 1 sè n­íc nh­: Ch©u ©u. 2.5 ÷ 1.000T/M3) §Êt chÆt: sÐt Ýt Èm (dÎo cøng) 10÷20 kg/cm3 (10. Tæ hîp t¶i träng cña mét sè n­íc cã kh¸c nhau: Trong th«ng th­ h­íng dÉn qu¶n lý vµ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m kü thuËt x©y dùng.3. óc.2.000T/M3) §Êt rÊt chÆt: sÐt cøng 20÷100kg/cm3 (20. Së dÜ cã sù chªnh nhau kh¸ lín nh­ vËy lµ do c¸ch tæ hîp t¶i träng vµ hÖ sè tæ hîp cña mçi n­íc cã kh¸c nhau. mÒm) 0. T¸c gi¶ nµo chän hÖ sè nÒn s¸t víi thùc tÕ bao nhiªu cho kÕt qu¶ tÝnh to¸n tiÖm cËn víi chÝnh x¸c bÊy nhiªu. Tæ hîp ho¹t t¶i ng¾n h¹n trªn c¸c sµn cßn ch­a ®­îc s¸ng tá: . ngoµi n­íc ®Òu cho kÕt qu¶ gièng nhau (nÕu c ïng 1 ®Çu vµo) nh­ng khi tæ hîp néi lùc tõ nh÷ng tr­êng hîp ®Æt t¶i riªng lÎ ®Ó chän c¸c cÆp néi lùc bÊt lîi cho tõng tiÕt diÖn cña kÕt cÊu th× kÕt qu¶ kh¸c nhau. Nga.000 T/M3 5 kg/cm2 7.000 ÷ 20.3.4.rÊt réng cïng mét lo¹i ®Êt trÞ sè hÖ sè nÒn ®Çu vµ cuèi kh¸c nhau kh¸ xa (chªnh nhau tõ 2 lÇn ®Õn 15 lÇn).4.5÷5 kg/cm3 (500 ÷ 5.000T/M3) 4 kg/cm2 6. Th­êng tuú thuéc vµo kinh nghiÖm cña tõng t¸c gi¶ thiÕt kÕ. 2.000 ÷1. Mü. Chóng t«i nªu d­íi ®©y mét sè hÖ sè nÒn hiÖn cã trong mét sè s¸ch : 2. NhËt.000T/M3 cho kÕt qu¶ chªnh nhau 30% ÷ 40% (xem vÝ dô 4). §øc.5 ÷ 3 lÇn. Ph¸p. ( Xem vÝ dô 5).000 T/M3 3 kg/cm2 5. Chän hÖ sè nÒn theo ®é chÆt cña ®Êt: [2] §Æc tr­ng líp ®Êt §Êt Ýt chÆt: sÐt ­ít nhuyÔn (dÎo ch¶y) HÖ sè nÒn 0. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy cïng mét lo¹i ®Êt t¸c gi¶ nµy chän hÖ sè nÒn 500T/M3.

Cã t¸c gi¶ ®Æt t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n c¸ch tÇng. §Æt t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n theo c¸c t¸c gi¶ nªu ë trªn ch­a quÐt hÕt c¸c tr­êng hîp bÊt lîi ë c¸c tiÕt diÖn kÕt cÊu. Nghiªn cøu ®é mÒm cña nót khung b»ng lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm ®Ó ®­a vµo quy ph¹m ¸p dông. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó t×m ra chÝnh x¸c hÖ sè nÒn cho mçi lo¹i ®Êt cña ViÖt Nam ®Ó ¸p dông vµo c«ng t¸c tÝnh to¸n sù lµm viÖc ®ång thêi cña nhµ vµ nÒn. lÖch nhÞp.5 ÷ 35% thiªn vÒ an toµn vµ c¶ kh«ng an toµn. VÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc nghiªn cøu ®Ó ®­a ra quy luËt tæ hîp t¶i träng t¹m thêi trªn c¸c sµn sao cho ®¶m b¶o xuÊt hiÖn gi¸ trÞ cùc ®¹i trong tÊt c¶ c¸c tiÕt diÖn cña kÕt cÊu. ViÖc bá qua kh¶ n¨ng chÞu nÐn cña t­êng trong khung khi chÞu t¶i träng ngang sÏ g©y l·ng phÝ. Bá qua t­êng chÌn trong khung bª t«ng cèt thÐp khi tÝnh khung sÏ g©y l·ng phÝ HiÖn nay kÕt cÊu chÞu lùc b»ng khung bª t«ng cèt thÐp cã t­êng chÌn trong khung lµ 1 trong nh÷ng lo¹i kÕt cÊu rÊt thÞnh hµnh ë n­íc ta. Mét sè kiÕn nghÞ Qua 5 vÊn ®Ò nªu trong môc II cho thÊy kh©u tÝnh to¸n thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh cßn mét sè ®iÓm ch­a ®­îc chÝnh x¸c nh­ mong muèn. . Quy ph¹m cho phÐp tÝnh to¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh theo sù lµm viÖc ®«ng thêi cña nhµ vµ nÒn. chóng t«i kiÕn nghÞ víi Bé x©y dùng mét sè ®iÓm sau ®©y: 1. Còng cã t¸c gi¶ ®Æt toµn bé lªn tÊt c¶ c¸c sµn. 3. 3. 4. v× néi lùc trong khung cã chÌn g¹ch gi¶m tõ 2y6 lÇn (xem vÝ dô 6). c¸ch nhÞp. VÝ dô 1: TÝnh khung nhµ 2 tÇng 4 nhÞp theo s¬ ®å kh«ng kÓ sù lµm viÖc ®ång thêi víi nÒn vµ cã kÓ ®Õn sù lµm viÖc ®ång thêi cña nhµ víi nÒn.5. 2. Víi môc ®Ých mong muèn c«ng t¸c thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh tiÖm cËn ®Õn ®é chÝnh x¸c. Qua nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ t­êng chÌn trong khung cña nhiÒu t¸c gi¶ cho thÊy m« men cét khung bª t«ng cèt thÐp gi¶m rÊt ®¸ng kÓ. kÓ c¶ nhµ thÊp tÇng vµ cao tÇng. chªnh nhau tõ 1. Nghiªn cøu hoµn chØnh quy luËt tæ hîp t¶i träng theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam. bá qua kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang cña t­êng x©y chÌn. Trong tÝnh to¸n coi t­êng x©y chÌn nh­ kÕt cÊu bao che. Cã t¸c gi¶ ®Æt lÖch tÇng.HiÖn nay viÖc tæ hîp t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n trªn c¸c sµn sao cho ®¶m b¶o xuÊt hiÖn gi¸ trÞ bÊt lîi nhÊt t¹i c¸c tiÕt diÖn cña hÖ kÕt cÊu vÉn cßn lµ vÊn ®Ò ch­a ®­îc s¸ng tá. HiÖn nay ë n­íc ta nhµ thÊp tÇng tõ 3 ®Õn 6 tÇng cßn kh¸ phæ biÕn. 2.

Öûòîâè÷. Ðîñèöêèè. Î. Àáåëåâ.È. Îñíîâàíèÿ ñîîðóæåíèé. b . Äàëìàòîâ. Phan Tr­êng PhiÖt. 2.À.È. Í. Íîâûé ìåòîä ðàñ÷¸òà íàïðî÷íîñòü è óñòîèãèâîñòü Ñ. Bïi Anh §Þnh. Ñàâèíîâà Ñïðàâî÷íèê ïðîåêòèðîâùèêà ïðîìûøëåííûõ. Îñíîâàíèÿ è Ôóíäàìåíòû Èçäàòåëüñòâî øêîëà" Ìîñêâà. æûëûõ è îáùåíòâåííûõ çäàíèé è ñîðóæåíèé. ÑÍèÏ 2. Lª §øc Th¾ng. TrÇn Kim Ch­¬ng. . Âîðîíåæ 1986. Îñíîâàíèÿ è ôóíäàìåíòû.S¬ ®å vµ t¶i träng t¸c dông "Âûñøàÿ 1970 çäàíèé 4. Ì. Ðàñ÷¸ò ìíîãîýòàæíûõ.Ì. Á.02. Â.Cã kÓ sù lµm viÖc ®ång thêi cña nhµ víi nÒn (tr­êng hîp mãng ®¬n) H×nh 1.83 è 5. Ëåíèíãðàä 1964. Hµ néi. Nhµ XuÊt b¶n Gi¸o dôc.À.Þ. 3. 1998. Ìàãèãóç 1961.Áåðåçàíöåâà.À. ThiÕt kÕ nÒn vµ mãng.01.Néi lùc theo s¬ ®å kh«ng kÓ sù lµm viÖc ®ång thêi cña nhµ v íi nÒn c .Tµi liÖu tham kh¶o 1.Ã. ìíîãîïðîëåòíûõ ðàì ñîïðîòèâ-ëÿþùèõñÿ ñîâìåñòíî ñ óïðóãèì îñíîâàíèåì . a .Ãîðáóíîâà-ïàñàäîâà. 6.

KÕt qu¶ tÝnh to¸n thep SAP-2000 H×nh 3. .Néi lùc mãng b¨ng liÒn víi khung b.Néi lùc mãng b¨ng c¾t rêi khung H×nh 2.T¶i träng t¸c dông lªn dÇm liªn tôc b .VÝ dô 2: TÝnh mãng b¨ng liÒn víi khung vµ c¾t rêi khung a . VÝ dô 3: TÝnh dÇm liªn tôc 5 nhÞp theo ph­¬ng ph¸p cæ ®iÓn vµ theo c¸c ph­¬ng tr×nh hiÖn hµnh a .KÕt qu¶ tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p cæ ®iÓn c.

KÕt qu¶ néi lùc víi hÖ sè nÒn 5000T/M3 H×nh 4. giã. ASSHTO Concrete 97.3.Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam b – Theo tiªu chuÈn BS 8110.Theo tiªu chuÈn ACI 318-99 . VÝ dô 5: Cho mét d¹ng kÕt cÊu 2 tÇgn 3 nhÞp t¶i träng t¸c dông gåm tÜnh t¶i.VÝ dô 4: TÝnh dÇm trªn nÒn ®µn håi cïng mét lo¹i ®Êt nh­ng chän hÖ sè nÒn kh¸c nhau a – S¬ ®å t¶i träng t¸c dông lªn dÇm b . a – Theo tiªu chuÈn EUROCODE2-1992 c. CSA. A23.89 d – Theo tiªu chuÈn NZS 3101-95 f .3. BS 8110. ACI 318-99.89.94.Theo tiªu chuÈn CSA. ViÖt Nam H×nh 3. ho¹t t¶i. NZS 3101-95. TÝnh to¸n kÕt cÊu trªn theo tiªu chuÈn cña EUROCODE2-1992.94 g . A23.KÕt qu¶ néi lùc víi hÖ sè nÒn 500T/M3 c .Theo tiªu chuÈn ASSHTO Concrete 97 e .

59 19.48 21.21 16.84 25.40 18.20 ThÐp cét trªn Biªn Gi÷a 29.35 24.90 VÝ dô 6: TÝnh kÕt cÊu khung nhµ 4 tÇng 2 nhÞp t­êng ®Çu håi b»ng khung bª t«ng cèt thÐp cã kÓ ®Õn t­êng trÌn 22 vµ kh«ng kÓ t­êng trÌn.83 17.09 34.15 15.53 24.99 14.03 14.41 12.15 17.21 17.14 22.KÕt qu¶ tÝnh to¸n cèt thÐp khung 2 tÇng.65 24.25 16.77 27.33 41.69 22.18 18.54 23.KÕt qu¶ tÝnh to¸n theo s¬ ®å khung kh«ng chÌn H×nh 6. a – S¬ ®å kÕt cÊu khung BTCT chÌn g¹ch 4 tÇng 2 nhÞp b – S¬ ®å tÝnh to¸n cã kÓ ®Õn g¹ch chÌn trong khung d – KÕt qu¶ tÝnh to¸n theo s¬ ®å khung chÌn c – S¬ ®å kÕt cÊu kh«ng kÓ t­êng chÌn trong khung e .50 17.6 29.94 ACI 318-99 Tiªu chuÈn ViÖt Nam ThÐp cét d­íi Biªn Gi÷a 10.33 23.46 16.70 12.73 29.76 20. .36 10.80 DÇm tÇng 1 (cm2) Gi÷a Gèi 15. A23.56 21.48 31.83 20.96 25.89 ASSHTO Concrete 97 NZS 3101-95 CSA.46 14. 3 nhÞp theo tiªu chuÈn mét sè n­íc TT a b c d e f g Theo tiªu chuÈn mét sè n­íc EUROCODE2-1992 BS 8110.3.05 18.02 35.10 DÇm tÇng 2 (cm2) Gi÷a Gèi 18.57 20.12 14.82 22.01 17.60 20.71 24.25 11.63 15.13 10.5 16.57 11.29 20.

À.01.À. ìíîãîïðîëåòíûõ ðàì ñîïðîòèâëÿþùèõñÿ ñîâìåñòíî ñ óïðóãèì îñíîâàíèåì.Þ. Âîðîíåæ 1986.È.Ã. 5. Nhµ XuÊt b¶n Gi¸o dôc. Ðîñèöêèè. 4. Îñíîâàíèÿ è ÔóíäàìåíòûÈçäàòåëüñòâî "Âûñøàÿ øêîëà" Ìîñêâà. 1998. Äàëìàòîâ. Ëåíèíãðàä 1964. ÑÍèÏ 2. Â. Í. Îñíîâàíèÿ è ôóíäàìåíòû.Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ìàãèãóç 1961 2. ThiÕt kÕ nÒn vµ mãng. 6.À. 3.ïàñàäîâà. Á. Bïi Anh §Þnh. TrÇn Kim Ch­¬ng. Öûòîâè÷. 1970. Ñïðàâî÷íèê ïðîåêòèðîâùèêà ïðîìûøëåííûõ. Îñíîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ðàñ÷¸ò ìíîãîýòàæíûõ.02. Íîâûé ìåòîä ðàñ÷¸òà íàïðî÷íîñòü è óñòîèãèâîñòü. Àáåëåâ. Hµ Néi. Áåðåçàíöåâà. Phan Tr­êng PhiÖt. Ñàâèíîâà. Ñ. Lª §øc Th¾ng.83. Î. Ì. Ãîðáóíîâà . æûëûõ è îáùåíòâåííûõ çäàíèé è ñîðóæåíèé. . Ì.È.