Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

klasa obciążenia: obciążenie kolejowe α = 1,33 wg PN-EN 1991-2

1.5.

Opis obiektu mostowego

1.5.1. Podpory
Korpusy przyczółków zaprojektowano z betonu C35/40 o stałej grubości 1,2 m.
Wysokość przyczółków wynosi 9,20m. Korpus przyczółka należy zazbroić siatkami.
Prętami podłużnymi o średnicy 20mm w odległości 15,0 cm, poprzecznie prętami o średnicy
20 mm w odległości 25 cm. Zbrojenia poprzeczne należy zagęścić na wysokości do 1,0 m
od górnej powierzchni oczepu pali do rozstawu 15cm w celu ograniczenia wpływu skurczu.
Stal zbrojeniową należy połączyć na zakład z wystającymi prętami z płyty fundamentowej
oraz prętami płyty pomostu.
1.5.2. Konstrukcja przęsła
Płytę żelbetową pomostu z betonu klasy C35/40, zbrojoną stalą żebrowaną gatunku
B500SP. W przekroju poprzecznym płyta ukształtowana jest o pochyleniu daszkowym 2%
pod jezdnią oraz kapami chodnikowymi w kierunku osi. Spadek podłużny jest wyznaczony
ukształtowaniem mostu. Powierzchnia górna winna być bez nierówności i zagłębień, tak aby
nadawała się do ułożenia na niej izolacji zgrzewnej.
1.5.3. Dźwigary główne
Dźwigary główne z betonu klasy C35/40 o przekroju trapezowym. Zbrojone stalą
żebrowaną gatunku B500SP. Sprężone czterema kablami BBR VT CONA CMI 1506-140,
każdyo nominalnym polu powierzchni przekroju poprzecznego stali sprężającej 1680 mm2,
wytrzymałości na rozciąganie fpk = 1860 MPa oraz charakterystycznej sile zrywającej
cięgno Fpk = 4815 kN.

1.6.

Wyposażenie obiektu

1.6.1. Izolacja
Izolacja mostowa musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz być zatwierdzona
przez inżyniera. Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym,
nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek
izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby beton był co
najmniej 28 dniowy. Temp. powietrza i podłoża powinna w czasie układania izolacji być
wyższa od 5 0 C i niższa od 35 0 C.W przypadku konieczności wykonywania izolacji
przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak
nieodpowiednia temp. lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem
foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. Przy
układaniu izolacji w temp. 5-10 0 C materiał samoprzylepny należy przechowywać przez 24
godz. w temp. 20 0 C. Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolację nie wolno
2

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

wchodzić, nie wolno po niej jeździć, składować narzędzi i materiałów. W pobliżu robót
hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących.
1.6.2. Warstwa ochronna izolacji
Warstwę ochronną izolacji stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej
zawartości wypełniacza, nie wymagająca zagęszczenia w czasie wbudowywania – asfalt
twardo lany AL. Warstwę należy wykonać zachowując warunki zapisane w Zaleceniach [1].
1.6.3. Odwodnienie
Odwodnienie dna koryt balastowych realizowane będzie za pomocą spadków
podłużnych i poprzecznych w układzie kopertowym, za pomocą których woda
odprowadzana będzie do systemowych wpustów i kolektorów średnicy 200mm. Woda
poprzez szczelny system kanalizacji i odprowadzona zostanie do rzeki Wisłok. Odpływ wody
z wpustów mostowych do kolektora średnicy 300 mm umieszczonego w centralnej części
pomostu.
1.6.4. Urządzenia dylatacyjne
Na połączeniu ustroju nośnego ze ścianką żwirową przyczółka zaprojektowano
jednomodułowe urządzenie dylatacyjne o dopuszczalnych przemieszczeniach ± 50mm.
1.6.5. Łożyska
Projektowany obiekt wyposażony będzie w łożyska elastomerowe o wymiarach 900
mm x 550 mm x 400 mm, dającym możliwość przesuwu. zabezpieczonych przed
poślizgiem.
1.6.6. Balustrady
Zastosowano standardową stalową balustradę mostową, na obiekcie kolejowym o
wysokości 1100mm. Segmentu o długości 2000mm łączone są poprzez nitowane trzpienie
oraz montowane do podłoża za pomocą nierdzewnych kotew wklejanych M12. Rozstaw
słupków w segmencie – 2000mm.
1.6.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zarówno balustrady jak i osłony na kable należy zabezpieczyć antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe na wskazany przez inwestora kolor wg palety RAL.

1.7.

Podstawowe materiały
o Beton konstrukcji – C35/45
o Beton kap chodnikowych – C25/25
o Beton podpór – C35/45

3

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

o Stal sprężająca – Kable sprężające złożone z 15 splotów firmy BBR typ VT
CONA CMI ze stali o wytrzymałości charakterystycznej 1860N/mm2, pole
przekroju splotu 150mm2.
Ep = 195GPa
Pvk = 4185,0 kN (nośność charakterystyczna kabla)
o Stal zbrojeniowa –B500SP
Es = 200GPa

1.8.

Omówienie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych

1.8.1. Dźwigar
1.8.1.1.
Zbrojenie główne
Zastosowano 3 kable sprężające złożone z 15 splotów firmy BBR, które po
obliczeniach trasy zostały umieszczone w przekroju przęsłowym w odległości 145 i 345mm
od dolnej krawędzi dźwigara oraz w przekroju przęsłowym w odległościach 400 i 6500mm
od dolnej krawędzi dźwigara. Całkowite straty siły sprężającej nie przekraczają 20%
(15,29%). Stan Graniczny Nośności przęsła na zginanie nie został przekroczony, wytężenie
przekroju to 65%.
1.8.1.2.
Zbrojenie miękkie
Zbrojenie główne podłużne i poprzeczne na zginanie wykonano z prętów ϕ16,
dokładne przedstawienie zbrojenia znajduje się na rysunkach R-3 i R-4.
1.8.1.3.
Zbrojenie na ścinanie
Z powodu zbyt małej nośności przekroju podporowego na ścinanie do zbrojenia
głównego i miękkiego należy dodać zbrojenie strzemionami czterociętymi ϕ12mm ze stali
B500SP w rozstawie 160mm do odległości 3,00m od krawędzi podpory, na pozostałym
obszarze zastosować zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi ϕ12mm ze stali
B500SP w rozstawie 250mm.
1.8.1.4.
Stan graniczny ugięcia
W normie PN-EN 1992-2 brak jest jednoznacznych wartości granicznych dla ugięcia
dźwigara. W projekcie przyjęto, że warunek ugięcia zostanie spełniony, gdy minimalne
wymagane uniesienie dźwigara dla zachowania spadku umożliwiającego swobodny spływ
wody z płyty zostanie zachowane (uwzględniając ugięcie od ciężaru własnego oraz
obciążenia użytkowego).

4

Warszawa 2006. jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. żelbetowe i sprężone Projektowanie. Polski Komitet Normalizacyjny. Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy. obciążenie użytkowe w budynkach. 987) 5 . Warszawa 2010.. Polski Komitet Normalizacyjny.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 1. Projektowanie konstrukcji z betonu. z o. o Katalog Detali Mostowych. (Dz. U. poz. o PN-91/S-10042 Obiekty mostowe Konstrukcje betonowe. o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. o PN-EN 1992-1-1.. Warszawa 2002. Oddziaływania na konstrukcje. Warszawa 2008. Warszawa 2007.: Projektowanie mostów betonowych. Warszawa 2004. Oddziaływania na konstrukcje. Piśmiennictwo Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z następujących materiałów: o PN-EN 1990. w sprawie warunków technicznych. o PN-EN 1991-2. o. Wołowicki W. Polski Komitet Normalizacyjny. Podstawy projektowania konstrukcji. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Nr 151. o PN-EN 1991-1-1. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.9. Polski Komitet Normalizacyjny. o Madaj A.Warszawa" Sp. Część 2: Obciążenia ruchome mostów. "Transprojekt . ciężar własny.

Dwie szyny UIC 60 1 2 Obciążenia stałe w przęśle Obciążenia stałe w pobliżu podparcia Element Pole pow.60 1.00 1.10 Izolacja 0.540 20.0 87.63 6 .63 28.85 83.69 167.40 4.054 23.04 Dwie kapy chodnikowe 1.0 24.0 3.40 Podkłady drewniane z zamocowaniem toru - - 1.74 Konstrukcja nośna 3.92 2.33 Łącznie 151. sup.2. 4.04 Dwie kapy chodnikowe 1.1.99 1. 2 3 4 sup.00 Siatkobeton ochronny 0.63 Dwie balustrady - - 1.145 25.63 28.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 2.40 7 Lp. Ciężar na 1mb - 5 6 [m2] Ciężar własny materiału [kN/m3] - 3 4 Pole pow. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 2.84 Na jeden dzwigar 75.33 87.60 Balast 1.10 3.60 Balast 1. [kN/mb] 4.0 24. Element Lp.40 8 1 inf. Ciężar na 1mb [kN/mb] Dwie szyny UIC 60 - - 4.145 25.60 1.64 40.64 40.124 25. Podkłady drewniane z zamocowaniem toru - - 1.0 28. [m2] Ciężar własny materiału [kN/m3] inf.0 28.493 25.540 20.0 0.

69 131.18 = = %& .33 ∙ 1.33 ∙ 1. ! 2 2 $ ∙ ∙ 250 ∙ 1.74 Konstrukcja nośna 5.10 3. = 80 / ∙ ∙ 80 ∙ 1.00 Siatkobeton ochronny 0.05 212.0 3. zatem: 250 = = .0 131.03 106.268 25.124 25.0 0.18 Wartości charakterystyczne należy przemnożyć przez współczynnik α oraz φ.99 1.2 + 0.69 ∑ 196.3.10 Izolacja 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Dwie balustrady - - 1.33 = 2. Obciążenia zmienne Obciążenie taborem kolejowym przypadające na jeden dźwigar z uwzględnieniem współczynnika α oraz współczynnika dynamicznego φ: = 1.00 1.73 = 1.73 = 2.1 5 6 7 8 2.2 Na jeden dzwigar 98.16 √24.2 + 0.18 "# = = .6 − 0.16 − 0. %!"# 2 2 7 .054 23.

4.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 2. [kN/m]: Wykres momentów zginających [kNm]: Wykres sił poprzecznych [kN]: 8 . Siły wewnętrzne od obciążenia wyposażeniem Schemat obciążenia [kN]. Siły wewnętrzne od ciężaru własnego Schemat obciążenia [kN].5. [kN/m]: Wykres momentów zginających [kNm]: Wykres sił poprzecznych [kN]: 2.

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

2.6.

Siły wewnętrzne od obciążeń zmiennych

Wykresy momentów zginających w danych przekrojach:

Maksymalny moment przypadający na jeden dźwigar: '('

%

=

%), !! "#$
9

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

Wykresy sił poprzecznych w danych przekrojach:

Maksymalna siła poprzeczna nad podporą:*('

%

= % &%, ! "#

10

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

3. KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ:

Kombinacje obliczeniowe przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności (ULS)
+ γ-,. ∗ G1,. + γ4,3 ∗ Q1,3 + + γ4,6 ∗ ψ8,6 ∗ Q1,6
.23

693

Oddziaływanie
niekorzystne

Oddziaływanie
korzystne

:8

Ciężar własny konstrukcji i wyposażenia

1,35

1,00

-

LM71

1,45

0,00

**)

**
obciążenie dominujące

3.1.

Kombinacja charakterystyczna
; = 3471,98 + 3045,47 + 6714,88 = %=>=>, =% "#$

? = 621,17 + 495,20 + 1091,87 = >> !, >) "#

3.2.

Kombinacja obliczeniowa
;@ = 1,35 ∙ A3471,98 + 3045,47B + 1,45 ∙ 6714,88
= %!, C=C, %% "#$

?@ = 1,35 ∙ A621,17 + 495,20B + 1,45 ∙ 1091,87 = = & , =%

11

3 < D3 = 1290 .1 ∙ H8 DIJJ.F = 0.2 ∙ 1290 + 0. HKLM → PQRSTK UVKłTXYTZ → PQRSTK TXKUVKłTXYTZ [U\Q\KLMTXK: DIJJ.1.3 = 1290 DIJJ.3 = 0.2 ∙ DF + 0.1 ∙ 24500 = 2708 DIJJ. Wyznaczenie szerokości współpracującej płyty D3 = 1290 DE = 600 wspornik płyty H8 = 24500 wysokość przekroju DF = 1150 ℎ = 2100 D = 2590 szerokość dźwigara połowa odległości między dźwigarami rozpiętość teoretyczna DIJJ.F = 0.3 < 0.2 ∙ H8 = 5400 DIJJ.2 ∙ D3 + 0. CHARAKTERYSTYKI GEOMETRYCZNE 4.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 4. HKLM 12 .1 ∙ 24500 = 2680 .2 ∙ 1150 + 0.3 = 0.1 ∙ H8 DIJJ.

F < DF = 1150 → PQRSTK UVKłTXYTZ → PQRSTK TXKUVKłTXYTZ [U\Q\KLMTXK: DIJJ.F < 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego DIJJ.2.F = 1150 4. C& $ Wymiary przekroju D3 = 900 ℎ3 = 450 Db = 1300 ℎb = 350 DF = 300 Da = 300 Dc = 300 Dd = 1290 De = 1290 Założono: Q@ = 100 k8 = 90 k = 65 ℎF = 300 ℎa = 1300 ℎc = 100 ℎd = 310 ℎe = 180 f = 2100 Y\SHKTXK QDHX UVRężQiąLZLℎ śRKkTXLQ YUłYT X śRKkTXLQ PXąM X UVHY\óP 13 .2 ∙ H8 = 5400 DIJJ. ^_`` = ^ = >.

0064 F F F F F F F F VYHK VRMK RYiS iKkTKpY Y\PYRS VYHK VRMK RYiS VYVRMKLMTKpY U\QHX UVRężQiąLK Pp Q\QHYpS sst F qu = n3 + 2 ∙ nF + na + 2 ∙ nb + nc + nd + ne qv = qu − 3 ∙ n8 wr = 195 xyQ qu = 1.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 4.550 3 ℎa = 1.200 ne = De ∙ ℎe o ∙ k8F 4 qr = 0.3.4.232 n8 = 0.810 4. Pole przekroju n3 = D3 ∙ ℎ3 n3 = 0. F Odległości od środków ciężkości Q3 = ℎ3 = 0.742 qv = 1.5 ∙ Dd ∙ ℎd nd = 0.100 2 Qb = ℎ3 + ℎa + ℎb = 1.405 nF = 0.045 na = Da ∙ ℎa na = 0.915 2 14 .225 2 QF = ℎ3 + Qa = ℎ3 + ℎF = 0.735 = 1.5 ∙ Dc ∙ ℎc nc = 0.015 nd = 0.5 ∙ DF ∙ ℎF nF = 0.723 + 3 ∙ 0.00504 n8 = ne = 0.00504 ∙ 5.723 F F − VYHK VRMK RYiS DRS\Y − VYHK VRMK RYiS TK\Y wz{ = 34 xyQ ∝r = wr = 5.455 nc = 0.390 nb = Db ∙ ℎb nb = 0.735 wz{ q = qv + 3 ∙ qr ∙∝r = 1.

767 a a 15 .5.429 }b = Q b ∙ nb = 0.3 = Q }8.957 3 Qd = ℎ3 + ℎa + Q Q 4.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Qc = ℎ3 + ℎa + 2ℎc = 1.0018 ∙ 1 ∙ n8 = 0.817 3 Qe = ℎ3 + ℎa + ℎe = 1.0015 ∙ 1 ∙ qr = 0.0021 }8 = 0.0017 } = 0.345 2 Moment statyczny }3 = Q3 ∙ n3 = 0.3 .8713 a a a a }c = Q c ∙ nb = 0.0273 a }e = Q e ∙ ne = 0.3 =Q =Q 3 3 a a ∙ 2 ∙ qr = 0.0911 }F = Q F ∙ nF = 0.4466 a }d = Q d ∙ nd = 0.3914 }8.0248 }a = Q a ∙ na = 0.0032 a a a a a }v = }3 + 2 ∙ }F + }a + }b + }c + }d + }e − }8 = 2.749 } = }v + } ∙∝r = 2.0039 } } .925 2 2ℎd = 1. = Q@3 + 3 = Q@F + F k8 = 0.F = Q 3 3 ∙ 2 ∙ n8 = 0.145 2 k8 = 0.

3 ∙ 0.7.18a + 0.3a + 0.9 ∙ 0.a∙8.405 ∙ A1.915BF + 8.550BF • + + 12 36 12 +0.29 ∙ 0.93BF − 36 12 o ∙ 0.455 ∙ A1.595 − 0.100 − 1.225 q Z~3 = f − Z@3 = 2.45a 0.595 − 0.595 − 1.1.291 qv Z~v3 = f − Z@v3 = 2100 − 1.595 − 0. Środek ciężkości przekroju Przekrój netto: Z@v3 = }v = 1.345BF • = 0.09b −2 ∙ € + 0.29 ∙ 0.2.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 4.3 ∙ 1.817BF + 1.595 − 1.957BF + + 0.595 − 1.809 Przekrój sprowadzony: Z@3 = } = 1.595 − 1.09b o ∙ 0.7.225BF + 2 ∙ € + 0.225 = 0.3‚ ad + 0.923 64 64 + 4 4.3a 0.31a 1.145BF • − € + 0. Moment bezwładności przekroju 4.1BF + 3.875 4.015 ∙ A1.23 ∙ A1.0064 ∙ A1.045 ∙ A1.a∙8.595 − 0. Moment bezwładności przekroju brutto: D3 ∙ ℎ3a DF ∙ ℎFa Da ∙ ℎaa + n3 ∙ AZ@3 − Q3 BF + 2 ∙ € + nF ∙ AZ@3 − QF BF • + + na ∙ AZ@3 − Qa BF + 12 36 12 Db ∙ ℎba Dc ∙ ℎca Dd ∙ ℎda +€ + nb ∙ AZ@3 − QF BF • + + nc ∙ AZ@3 − Qc BF + + nd ∙ AZ@3 − Qd BF + 12 36 36 De ∙ ℎea o ∙ k8b o ∙ k8b + + ne ∙ AZ@3 − Qe BF − € + n8 ∙ AZ@3 − Q F BF • − 2 ∙ € + n8 ∙ AZ@3 − Q 3 BF • + 12 64 64 o ∙ kb o ∙ kb +€ + n ∙ AZ@3 − Q F BF • ∙∝r + 2 ∙ € + n ∙ AZ@3 − Q 3 BF • ∙∝r 64 64 •3 = 16 .2 ∙ A1.291 = 0.6.7. Moment bezwładności przekroju netto: D3 ∙ ℎ3a DF ∙ ℎFa Da ∙ ℎaa + n3 ∙ AZ@v3 − Q3 BF + 2 ∙ € + nF ∙ AZ@v3 − QF BF • + + na ∙ AZ@v3 − Qa BF + 12 36 12 Db ∙ ℎba Dc ∙ ℎca Dd ∙ ℎda +€ + nb ∙ AZ@v3 − QF BF • + + nc ∙ AZ@v3 − Qc BF + + nd ∙ AZ@v3 − Qd BF + 12 36 36 De ∙ ℎea o ∙ k8b o ∙ k8b + + ne ∙ AZ@v3 − Qe BF − € + n8 ∙ AZ@v3 − Q F BF • − 2 ∙ € + n8 ∙ AZ@v3 − Q 3 BF • 12 64 64 •v3 = •v3 = 0.ac‚ 3F + 0.39 ∙ A1.0064 ∙ A1.595 − 1.

809 a •v3 0.1BF + 3.875 •3 1.31 1.923 = = 1.158 Z~3 0.529 − 0.550BF • + + 12 36 12 +0.735 + € + 0.957BF + + 0.013 = = 1.013 = = 0.00504 ∙ A1.39 ∙ A1.817BF + 1.529 − 0.529 − 1.345BF • ⋅ 5.529 − 1.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego •v3 = 0.a∙8.ac‚ 3F + 0.923 = = 0.827 Z@3 1.3a 0.915BF + 8.225 − 0.00504 ∙ A1.2 ∙ A1.9 ∙ 0.232 ∙ A1. 4 Wskaźnik wytrzymałości Przekrój netto: „~v3 = „@v3 = •v3 0.29 ∙ 0.3 ∙ 1.225BF + 2 ∙ € + 0.529 − 1.529 − 1.18 + 0.29 ∙ 0.045 ∙ A1.715 Z@v3 1.3‚ ad + 0.065b o ∙ 0.925BF + 36 12 o ∙ 0.45a 0.291 a Przekrój sprowadzony: „~3 = „@3 = •3 1.225 − 0.013 4.015 ∙ A1.455 ∙ A1.3a + 0.145BF • ⋅ 5.735 64 64 + = 1.141 Z~v3 0.3 ∙ 0.065b +2 ∙ € + 0.225 a a 17 .a∙8.8.405 ∙ A1.529 − 1.

10 PUVółLMZTTX U\RQ\ kYRQźTZLℎ UXłZ UVRężQiQLKi Œ = 1.225 − 0.212 = 1.•‘r = 1.yQ LℎQRQ \KRZU\ZLMTQ PZ\RMZ QłYść TQ RYMLXąpQTXK ˆz‹{ = −3.291 − 0.00 kMXQłQTXK YRMZU\TK UXłZ UVRężQiąLKi ‰•.yQ śRKkTXQ PQR\Yść PZ\RMZ QłYśLX DK\YTS TQ RYMLXąpQTXK YUXYPK 5.98 . YHKiYPZ Q\KRXQłYPZ kHQ U\QHX UVRężQiąLKi Obliczenia wymaganej siły sprężającej Momenty charakterystyczne: .2.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 5.079 M = 1.JŽ = 1. YTU\RS LZiTZLℎ X PZVYUQżKTXQ − kMXQłQTXK YRMZU\TK ‰” = 1.4 zz ∙ ˆz ‰Š ˆz@ = 21.25.yQ LℎQRQ \KRZU\ZLMTQ PZ\RMZ QłYść PQHLYPQ DK\YTS VY 28 kTXQLℎ zz ˆz‹ ˆz@ = 8.2. Współczynniki Œ@ = 1.212 = 1.013 → → X YśRók VRMK RYiS TK\Y X YśRók VRMK RYiS UVRYPQkMYTKpY Materiały BETON C35/45 ˆz = 35.• = 6714.E = 3045.85 ‰Š = 1. WYZNACZENIE SIŁY SPRĘŻAJĄCEJ yRMZięLXK YMTQ YPQTXQ: 5. śLXU QTXK " + " RYMLXąpQTXK " − " Obliczanie mimośrodu siły sprężającej Y\SHKTXK QDHX UVRężQiąLZLℎ Q@ = 100 k8 = 90 Q = 212 Mv = Z@v3 − Q M = Z@3 − Q 5.20 PUVółLMZTTX U\RQ\ LQł YPX\ZLℎ ‰•.“vJ = 1.35 LXężQR PłQUTZ KH.45 YDLXążKTXK \QDYRK ‰• = 1.1. YTU\RS LZiTZLℎ X PZVYUQżKTXQ − kMXQłQTXK TXK YRMZU\TK ‰•.~ = 3471.2 .88 18 .yQ → YDHXLMTXYPQ PZ\RMZ QłYść DK\YTS TQ śLXU QTXK = −2.8c = 0.4.47 .00 LXężQR PłQUTZ KH.15 PUVółLMZTTX 5. śRKkTXLQ YUłYT X 3 3 YkHKpłYść Yk UVYkS kźPXpQRQ kY śRYk Q LXęż YśLX QDHX Mv = 1.3.

10 ≤ 17466 .3c£ ¥ 3 ∙ 1.E 1 y y∙M ∙– − —+ ≥0 Œ q „~3 „~3 y≤ −Ÿ š› «š¬ œ›ž ¡ Ÿ −œ ¡ 3 • ›ž ∙Œ = −¤ ¥ abe3.~ 1 y y ∙ Mv ∙– − —+ ≥ ˆz‹{ „~v3 Œ@ qv „~v3 y≤ ˆz‹{ − Ÿ − 3 • š› œ›•ž •• œ›•ž ¡ ∙ Œ@ = −3200 − ¤ 3 3.“vJ ‰• y y ∙ M ∙Ÿ − ¡− ≤ ˆz@ Œ q „@3 „@3 y≤ y ≤ 17102 ˆz@ + Aš› «š¬ B∙¦§.20 ≤ 20954 .¨•© • œª•ž •• +œ ª•ž ¥ ∙ Œ@ = 21250 + abe3.¢£ 3.E B ∙ ‰•.3b3 ∙ 1.83a 1.£Fe¥ 3 ∙ 1.“vJ ‰• y y ∙ Mv ∙Ÿ − ¡− ≤ ˆz@ Œ@ qv „@v3 „@v3 y≤ ˆz@ + ‰• ∙ ¤ 3 š› ∙¦§.włókna górne: .88 8.£38 + 8.włókna górne: .e3c¥ 3 ∙ 1. Faza „1” – bezużytkowa .83a ¤3.~ + .£38 − abe3.~ ∙ ‰•.¢£«a8bc.¢£∙3.88 8.~ + .beB∙3.15 ∙ ¤3.£Fe 3.8e¢ 1.3c£ 3. Faza „0” – budowy .2.włókna dolne: A.20 19 .4.1.4.włókna dolne: .be 3.£38 + 8.¨•© œªž • ‰• ∙ ¤ + œ ¥ 3 ªž ∙Œ = 21250 + Aabe3.£38 − 3.15 ∙ ¤3.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 5.3b3 3.10 ≤ 12113 5.e3c 3.8e¢ ¥ 3.¢£«a8bc.

3c£ 3.• ∙ ‰” y y∙M ∙– − —+ ≤ ˆz@ Œ „~3 q „~3 y≥ y≥ ˆz@ − š› ∙¦§.włókna dolne: .be∙3.-®¯ «š° ∙¦± œ›ž ‰•.20 -włókna górne – działanie odciążające siły sprężającej: ‰•.• 1 y y∙M ∙Ÿ − ¡− ≥0 Œ q „@3 „@3 y≥ š› «š¬ «š° œªž 3 • +œ ªž ∙Œ = abe3.3.•‘r + .be∙3.£Fe 3.8e¢ + 8.E + .•‘r + .ac«de3b.¢£∙3.££∙3.• ∙ ‰” ‰• y y ∙ M ∙– − —+ ≤ ˆz@ Œ q „~3 „~3 y≥ y≥ ˆz@ − š› ∙¦§.££∙3.~ + .-®¯ «š° ∙¦± œ›ž ‰• ∙ Ÿ − 21250 − 3 • œ›ž ¡ ∙Œ = abe3.ac«a8bc.3c£ 3.¢£«a8bc.££ 8.£38 − 3.¢£∙3.ac«a8bc.00 ∙ ¤3.15 ∙ ¤3.4.-®¯ «š¬ ∙¦§.bc 3.be«de3b.3c£ ¥ 3 y ≥ − 14395 ∙ 1.3c£ ¥ 3 ∙ 1.•‘r + .•‘r + .20 .-®¯ «š¬ ∙¦§.~ ∙ ‰•.bc y ≥ − 16553 3.20 ≥ 10331 20 .£Fe 3.8e¢ 1.JŽ ∙ Ÿ − œ ¡ 21250 − 3 • ›ž ∙Œ abe3.8e¢ 1.JŽ .ac«de3b.E ∙ ‰•.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 5.E ∙ ‰•.£38 − 3. Faza „2” – użytkowa -włókna górne – działanie dociążające siły sprężającej: .~ ∙ ‰•.£38 3 ∙ 1.

£Fe 3.20 ≥ 8.98 + 3045. ∙Ÿ + ¡− ≥ ˆz‹{ „@3 Œ q „@3 y≥ ˆz‹{ + œ ³ 3 +œ š • ªž ªž ∙Œ ≥ −3200 + 3aFaF.~ + .z² = „@3 ∙ Ÿ + + ˆz‹{ ¡ q „@3 1 y y∙M .£38 3 10331 ∙ 1.8e¢ + 8. = .E + . y y∙M .• = 3471.z² = .88 = 13232.47 + 6714.31 .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego .włókna dolne ze względu na zarysowanie: .£Fe 3.271 < ´ < 12113 y = 12000 Przyjęto kable sprężające BBR VT CONA CMI n06-150.a3 8. 15-splotowe 21 .

5 12.5 12.2 4.1 2.28 kNm 185.2 4.28 kNm 297.38 3452.46 1443.75 0.00 kN kN kN kN kN kN b) Ciężar elementów wyposażenia Siły wewnętrzne od obciążenia charakterystycznego: X L [m] Mgki Qgki 0 0 0.92 3062.92 0.00 kNm 624.65 0.12 0.08 0.35 kNm 396.00 kN kN kN kN kN kN Siły wewnętrzne od obciążenia obliczeniowego: Mgoi Qgoi X L [m] 0 0 0.38 2557.84 3342.46 1813. a) Ciężar własny konstrukcji mostu Siły wewnętrzne od obciążenia charakterystycznego: X L [m] Mgki Qgki 0 0 0.53 0.84 2916. Siły przekrojowe Odczytane siły przekrojowe co 0.3 7.17 0.3 7.04 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 6.1.38 2941.4 9.46 1343.24 kNm 198.4 9.3 4111.1 2.18 kNm 297.16 0.3 3471.31 kNm 99.12 0.00 kNm 462.17 kNm 0.3 3045.36 kNm 92.06 0.00 kN kN kN kN kN kN 22 .45 kNm 99.2 4.4 9.66 0.09 kNm 124.92 1938.1 2.6 m.29 kNm 277.67 kNm 198.5 12.4 9.47 kNm 0.20 0.3 7. TRASOWANIE KABLI SPRĘŻĄJĄCYCH 6.92 2616.35 kNm 370.84 4512.98 kNm 0.84 3937.58 0.04 0.2 4.00 kNm 495.38 3970.1 rozpiętości przęsła L=24.46 1069.1 2.33 kNm 249.00 kN kN kN kN kN kN Siły wewnętrzne od obciążenia obliczeniowego: X L [m] Mgoi Qgoi 0 0 0.12 0.52 kNm 396.69 kNm 374.38 kNm 0.3 4687.16 0.5 12.83 0.59 0.3 7.00 kNm 621.08 0.62 kNm 499.92 2268.

28 0.88 0.00 kN kN kN kN kN kN 23 .1 2.72 kNm 2283.38 9.00 2370.4 9.00 kN kN kN kN kN kN Siły wewnętrzne od obciążenia obliczeniowego: X L [m] Mgoi Qgoi 0 0 0.32 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego c) Obciążenie zmienne – ruchome X 0 0.92 11291.1 0.5 12.33 kNm 0.46 3437.38 10246.02 kNm 1028.93 0.2 4.96 0.1 2.3 7.3 0.3 9736.00 kNm 2211.2 4.92 8077.61 4747.50 5176.15 0.38 6883.5 12.92 5612.84 7505.09 kNm 497.06 0.13 0.88 kNm 1289.5 L [m] 0 2.38 kNm 1115.58 kNm 0.4 9.00 kN kN kN kN kN kN Siły wewnętrzne od obciążenia obliczeniowego: X L [m] Mzoi Qzoi 0 0 0.4 0.95 0.01 580.87 957.2 0.21 0.00 kNm 2828.3 18535.3 13232.3 Mzki 0.84 15955.44 kNm 1853.65 0.00 kNm 1583.99 0.02 0.4 9.46 4.74 3870.06 0.68 188.59 0.1 2.25 kNm 1786.46 4783.88 Qzki 1091.18 kNm 1440.88 kNm 841.00 kN kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm kNm d) Wartości całkowite Siły wewnętrzne od obciążenia charakterystycznego: X L [m] Mgki Qgki 0 0 0.15 kNm 412.33 769.38 14306.92 7.57 kNm 1388.84 11435.3 7.84 12.13 kNm 0.5 12.90 0.3 7.34 6714.69 kNm 273.46 6694.2 4.

00 0.JŽ .38 9.2 0.3 0.2.84 12.46 4.155 0.1 0.~ “ + .163 m m m m m m 24 .47 0.92 7.5 L [m] 0 2.3 0. M~“ = Wyznaczenie maksymalnego i minimalnego sprężającej w środku rozpiętości belki −„@3 Œ + ∙ µ.46 4.38 9.3 L [m] 0 2.6·¸ + ˆz@ ∙ „@3 ¶ − Zgi -0.46 4.556 0.3 ∙ µ.E“ mimośrodu siły + .053 -0.84 12.• “ ¶ L [m] 0 2.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 6.4 0.115 -0.5 m m m m m m hdi 0.67 0.032 -0.5 M@“ = Œ@ ‰•.33 0.34 1.45 m m m m m m „@3 q X 0 0.85 m m m m m m Zdi 1.1 0.675 0.2 0.377 ℎ~“ = Z@3 − M@“ ℎ@“ = Z@v3 − M@“ X 0 0.221 0.92 7.44 1.2 0.4 0.152 -0.55 0.~ y q X 0 0.4 0.1 0.84 12.700 1.14 1.26 1.41 1.3 0.38 9.~ ∙ ‰•.3 hgi 1.892 0.92 7.

675 0.308 0.070 º “ 2 Z3.377 m m m m m m hwi 0.041 0.817 0.163 0.209 0.305 0.892 0.032 -0.255 0.496 0.155 0.2 0.46 0 y1.053 -0.115 -0.145 ¥ P VRMK RYiS VRMęUłYPZ 0.221 0.700 1.152 -0.F“ ¶ + µℎr²3 + Za“ ¶ H ℎ~“ ≥ ℎE“ ≥ ℎ@“ hgi 1.052 0.215 − 0.599 0.470 0.092 0.429 0.350 − 0.3.38 4.236 0.3 9.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 6.835 0.650 Wyznaczenie rzędnych trasy poszczególnych kabli ˆ¹ = ℎr@¹ − ℎr²¹ º “ = 6. Określenie mimośrodu poszczególnych kabli w przekroju przęsłowym i podporowym ℎr² = ¤ ℎr² = ¤ 6.1.000 º “ 2 Za = 4 ∙ ˆ3 ∙ ¤ ¥ y3 1.300 = 1. 0.050 L [m] 12.345 ˆ3 = 0. ℎE“ = 0.212 m m m m m m hdi 0.145 = 0.F = 4 ∙ ˆ8 ∙ ¤ ¥ − º“ 2 ˆF = 1.000 m m m m m m m m m m m m Wyznaczenie rzędnych wypadkowej trasy kabla 2 ∙ µℎr²8 + Z3.84 7.92 2.163 m m m m m m 25 .4.010 0.400 ¥ P VRMK RYiS VYkVYRYPZ 1.

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Przebieg trasy kabla: 26 .

¼ − ΔL@‘². ΔL@‘².•‹ = 0 ΔL@‘².2. Sprawdzenie szerokości przekroju podporowego ze względu na wymagane zakotwienie Na podstawie katalogu BBR VT CONA CMI sprawdzono rozstaw osiowy i odległości od krawędzi.u . L{“v. L{“v.u = 55 ΔL@‘².@‘² .Ž@@ = 0 L{“v = maxµL{“v.@‘² = 55 L{“v.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 6.•‹ − ΔL@‘².¼ = 0 ΔL@‘². 10 ΔL@I = 5 LvÀ{ = L{“v + ΔL@I = 55 + 5 = 60 QIÁ = 145 DIÁ = 145 Qz = 310 Qz + 2 ∙ QIÁ +L +L = 720 QzÁ ≤ DzÁ ≤ 310 < 1000 ¶ = 55 QIÁ = 200 DIÁ = 200 Qz < 500 warunek spełniony warunek spełniony 27 .Ž@@ .

3. Pole przekroju qr = 0.3.1.00168 ∙ 5.615 + 3 ∙ 0. Wymiary przekroju f = 2100 Założono: Y\SHKTXK QDHX UVRężQiąLZLℎ Q@ = 100 k8 = 90 śRKkTXLQ YUłYT X k = 65 śRKkTXLQ PXąM X UVHY\óP 6.735 wz{ q = qv + 3 ∙ qr ∙∝r = 2.3.2. Charakterystyki przekroju podporowego 6.735 = 2.17 F 28 .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 6.00168 wr = 195 xyQ F VYHK VRMK RYiS VYVRMKLMTKpY U\QHX UVRężQiąLK Pp Q\QHYpS sst wz{ = 34 xyQ ∝r = wr = 5.

232 a Przekrój sprowadzony: „~F = „@F = 6.161 Z~F 0.106 Xu = Â =Â = 0.128 = = 1.17 29 . Przekrój netto (wartość odczytana z program AutoCAD) Z@vF = 1.7.717 qv 2.868 a •vF 1.232 Z~vF = f − Z@v3 = 0.106 b Przekrój sprowadzony (wartość odczytana z program SOFISTiK) •F = 1.880 •F 1.128 6. Moment bezwładności przekroju Przekrój netto (wartość odczytana z program AutoCAD) •vF = 1. b Wskaźnik wytrzymałości Przekrój netto: „~vF = „@vF = •vF 1.880 6.128 = = 0.128 X=Â =Â = 0.151 Z~vF 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Środek ciężkości przekroju 6.106 = = 1.868 Przekrój sprowadzony (wartość odczytana z program SOFISTiK) Z@F = } = 1.220 a a Promień bezwładności przekroju Przekrój netto: •vF 1.4.15 Przekrój sprowadzony: •F 1.731 Z@vF 1.756 Z@F 1.5. •F 1.720 q 2.106 = = 0.220 q Z~F = f − Z@3 = 0.6.

8.817 = 1. Mimośród siły sprężającej Przekrój netto: Mv = Z@vF − 0.817 = 0.415 Przekrój sprowadzony: M = Z@F − 0.232 − 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 6.817 = 1.403 30 .817 = 0.220 − 0.

yQ ˆr = 1860 .4 ˆ¼ 500 = = 434.783 .yQ wz{ = 34 xyQ = 34000.8c 8.4 ∝zz = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego y 12000 = = 4000 H 3 7.2 . OBLICZENIA STRAT y¹ = → UXłQ VRMZVQkQiąLQ TQ iKkKT QDKH 7.yQ ˆz‹ ˆz‹ 8.yQ ˆz{ = 43 . Materiały • Klasa betonu C35/45 ˆz = 35.1.VQ ‰z 1.2 .yQ = 4.2 .yQ ˆ¼ = 500.yQ ˆz‹{ = 3.1.yQ ‰z = 1.yQ ‰• = 1.yQ Założenia co do kabli sprężających H•rà = 15 F q•rà = 150 F q = 2250 y = 4000 F q = 3 ∙ q = 6750 31 .yQ ‰• 1.¢c = 2.15 ˆ¼@ = • • ˆz 35 = 0.85 ∙ = 21.yQ wr = 190 xyQ = 190000.15 Stal sprężająca w = 190 xyQ = 190000.85 ˆz@ =∝zz ∙ • Stal zbrojeniowa klasy B500SP w• = 200 xyQ = 200000.25.

106 „~vF = 1. Parametry przekroju Przęsłowy •v3 = 0.5 = 25.1.255 ˆ = Ä0.~À = 4687 ciężar wyposażenia .2.810 7.5 ∙ zB + µˆ¹ ¶ 2 ∙ ˆ¹ F F 32 .151 b a „@vF = 0.E = 4111 Obciążenie ruchome . Straty od poślizgu cięgien w zakotwieniu = 24.15 q = 2.013 „~3 = 1.923 Podporowy b „~v3 = 1.17 F b F a a a Straty doraźne siły sprężającej 7.756 qv = 2.•À = 9065 ~À = 839 ~À.2.1.158 b „@3 = 0.731 •F = 1.2.1.6 Strzałka ugięcia kabli 0. a F a a F •vF = 1.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 7.255Å 1.161 „@F = 0.128 „~F = 1. Zestawienie obciążeń ciężar konstrukcji .141 a „@v3 = 0.E •À = 669 = 1474 7.723 q = 1.715 •3 = 1.~À.6 z = + 2 ∙ 0.3.827 qv = 1.305 Promień okręgu R¹ = A0.

76 ∆y•ÃÉ = Ä77.28 ∝= Ä 2.57 ºÀÉ = Ä48.81 > ºvÉ = Ä12.006 R¹ 1 Ø ∙ ln Ï ŽÑ ∙ÒÑ ∙Ó∙ Ñ Ê 1 − Ð • ∙² ÔÕÖ É × Î 48.040 ∝= Ä0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 321.76Å 96.38 R = Ä321.88 Warunek spełniony dla wszystkich kabli ºÀÉ − º¹ ∆y•ÃÉ = 2 ∙ Qr ∙ F ∙ wr ∙ qr ¤ºÀÉ ¥ 77.43 0.040Å RQk 0.38Å 63.66 33 .28 Å kKp 11.57Å 22.00 12.20 Początkowe naprężenie w kablu P{ŽÌ = y¹ = 4000 qr = 6750 Qr = 6 ºÀÉ = F = 0.81Å 12.81 ºvÉ = Ä12.64 Długość kabla ºvÉ = R¹ ∙∝¹ 12.81Å 12.203 — 2.5 ∙ ∝¹ = asin – R¹ z 0.88 Ê = 0.

15 •z = •v3 = 1.48Å 0 1 = Ä2Å 3 qz á ∙ y{ŽÌ ∙ µH − •z ¹¶ F ∆yIÃÉ = + ∆yIÃÉ = 70.F Å = Ä−0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego F ∆y•Ã = + ∆y•ÃÉ = 252.832 Ma = ÞZ@vF − ℎr@ž Þ = −0.96 ∆yIÃÉ = Ä23.106 qr = 2250 Ýr = ∝r = F F b qr = 0.59% y 34 .400 ¥ 1.18 ¹Û8 T ∆y•Ã ∙ 100% = 2.F = ÞZ@vF − ℎr@ß Þ = 0.418 M = Ä 3.832 F ∆yIÃÉ =∝r ∙ Ýr ∙ à1 + ¤MzrÉ ¥ ∙ 46.418 Å Ma 0.2.588 wz{ ℎr@ = ¤ 0.2.418 Mzr M3.F −0.105 % qz wr = 5.44 ¹Û3 ∆yIà = 0.650 M3.10 % y 7. Straty na skutek odkształcenia sprężystego betonu ŽuÓ =3 qz = qv = 2.

81 = Ä12.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 7.203 âÓ∙¤ãÉ « ∙Ì•É ¥ á ó â3 ∆yÓ = + ∆yÓÉ = 402.81Å 12.88 0. Straty kątów zakrzywienia trasy kabla o ścianki kanałów Suma kątów zakrzywionych trasy kabla od jednego z zakotwień czynnych do połowy rozpiętości belki. Siła sprężająca po stratach doraźnych y{.040Å RQk 0.04% y 35 .3.006 Ê = 0.040 ∝= Ä0.20 1 H =3 ºvÉ 12.36 % y 7.86 ¹Û8 ∆yÓ = 3. = 0.5 ∙ ∝¹ = asin – R¹ z — ∆yÓÉ = y{ŽÌ ∙ à1 − K 92.40 ∆yÓÉ = Ä 92.40 Å 218.06 0.4.2.8 = y − ∆y•Ã − ∆yIà − ∆yÊ = 11274 ∆yä = ∆y•Ã + ∆yIà + ∆yÓ = 726 ∆yä = 6.2.

yQ èz@. Straty reologiczne siły sprężającej Obliczanie współczynnika pełzania S = 19.55 ∙ €1 − Ÿ ¡ • = 0.yQ = 43 .15 F qz = qv = 2.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 7.8b∙Ф ß ¥ ÔÔ ‚ = 0.8 po 3 latach ‹â‹ë ì ‹â‹ë «8.8 = 10 .8 = 0.3.15 ℎ8 = F 2 ∙ qz = 0.85 ∙ –220 + 110 ∙ \• = 1 po 1 dniu = 14 po 14 dniach å@• A\.yQ ˆz{ = 43 .891 36 .225 S tf = 80% tf8 = 100% Cement typu N Obliczenia odkształcenia skurczowego ˆz{ = ˆz + 8 .14 qv = 2.756 tf8 LK KT\ \ZVS ∝@•F = 0.8 = 0. \• B = ∙ exp –− @•F èz@.12 LK KT\ \ZVS Podstawowe odkształcenia skurczowe od wysychania ˆz{.yQ åæç Wpływ rodzaju cementu ∝@•3 = 4 tf a = 1.00025329 Rozwój skurczu w czasie \ = 1100 @•3 ∙ ˆz{ —— ∙ 10âd ∙ åæç ˆz{.

5 ∙ 10âd 厕 A\B = 1 − expð−0.5 ∙ 10âd Odkształcenia skurczowe îz• = îz@ A\.5 ∙ ð1 + A0.85 300 0.0001780 í ∙ îz@. B = 0.8 Skurcz autogeniczny îzŽ A∞B = 2.866 35 8.960 ˆz{ 35 8.00 200 0.999 îzŽ A\B = îzŽ A∞B ∙ 厕 A\B = 62.0002405 Obliczenie współczynnika pełzania ∝3 = ¤ ac 8.yQ ℎ8 + 250 ∙∝a .012 ∙ tfB3£ ñ ∙ ˆz{ > 35.75 dla ℎ8 = 225 ≥500 0.2 ∙ A\ − B8.c ∝a = Ÿ ¡ = 0.c ñ = 0.e JòÔ ¥ = 0.F ∝F = Ÿ ¡ = 0. 1500 ∙∝a á = 1266. \• B¶ ∙ îz@ A\.875 Odkształcenia skurczowe od wysychania îz@ A\.5 ∙ Aˆz − 10B ∙ 10âd = 62.8b∙Ф ß ¥ ÔÔ ‚ = 0.5 37 .902 ˆz{ åç = min à1. B + îzŽ A\B = 0.088 Współczynniki zależne od wymiaru h0 ℎ8 í 100 1.70 jest równe í = 0. \• B = ‹ß â‹ë ì ‹ß â‹ë «8. \• B − å@• A . B = µå@• A\.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego å@• A .

B = Ÿ ¡ = 0.1 + 8.897 Rozwój pełzania w czasie 8.557 Podstawowy współczynnik pełzania Φ8 = Φæç ∙ åJz{ ∙ å‹ß = 4.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Uwzględnienie wpływu wilgotności względnej na współczynnik pełzania Φæç æç ÷ ¤1 − 388¥ = ö1 + ∙ ‚ íß ö 0.û ¶ ã + 1ý = 14 Wpływ wieku betonu w chwili obciążenia å‹ß = 1 µ0.0 cement typu N .F ¶ = 0.562 F = 3.15 b F 38 . B = Φ8 ∙ åz A\.588 wz{ Mzr = 0.a \ − åz A\. B = 3.8 ˆz{ ú ù 3 ∙ ù ø = 2.106 qz = 2.û ∙ ü 9 3.F 2 + µ.10 ∙ Ð{{ õ åJz{ = 16.791 åç + \ − Współczynnik pełzania ΦA\.û = = 14 = .832 •z = 1.431 Wpływ rodzaju cementu = 0.875 Obliczanie zmiany naprężeń na skutek relaksacji stali sprężającej qr3 = qr ∙ 3 = 6750 wr = 190xyQ F wz{ = 34xyQ r = wr = 5.

8 ∙ Δþr² + 1+ r ∙ Ýr ∙ ¤1 + ò ò r Ñ ∙ þr“ = 2.192 ˆr Ý3888 = 2.E = 8797 F .8 = 357 .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Ýr = qr3 = 0.~À.yQ ∙ ΦA\.yQ Wielkość straty reologicznej Δy‹ = Δσ ∙ qr3 = 1109 Δy‹ ∙ 100% = 9.ec∙A3âÓB = 0.8 = F . \ B ∙ Mzr 8 = 164.yQ F Początkowe naprężenia wywołane naciągiem y{. Ñ \ ∙ 24 8.8 ∙ ΦA\.~ ∙ Mzr ∙ •z þr{.8 ∙ Mzr þz A yB = + − = 5005 qz •z •z þz A yB = 5.yQ ˆr = 1860 .5 \ = 1100 kTX Δþr². B ∙ þz A yB F ¥ ∙ A1 + 0. Straty reologiczne siły sprężającej Δþrz•² = îz• ∙ wr + 0.~À + .yQ r + y{.39 .66 ∙ Ý3888 ∙ expA9.8 y{.8 = 11274 qr = 6750 þr{.8 = 356908 5 ∙ qr F þr“ = þr{.~ ∙ Mzr y{.24 % y Siła sprężająca po stratach całkowitych 39 .24 .~ = .yQ Ê= þr“ = 0.1 ∙ ÊB ∙ Ÿ ¡ ∙ 10âc = 0.01 .670% 1000 Δþr² = Δþr².31% qz Naprężenia w betonie na poziomie cięgna .8 = 357 .

8 = 11274 y{. >& % y 40 .‹ = y{.‹ = %C.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego y = 12000 y{.8 − Δy‹ y{.‹ = 10165 Całkowite straty doraźne i reologiczne: P − y{.

2.003484 F = 0.01 L F F q′Žz = 2.27 L = 34.002 ∙ 1.01 ∙ 6 = 12.06 L ÊÀuà = = 0.1.010 odkształcenia stali îz = 0.0 współczynnik częściowy oddziaływań związanych ze sprężeniem y{. że graniczne odkształcenia w betonie i stali wynoszą: î•3 = 0.5 ∙ pole powierzchni prętów w górnej części przekroju F ~ł = 2032 41 . SPRAWDZENIE STANU GRANICZNEGO NOŚNOŚCI (ULS) W SYTUACJI TRWAŁEJ I ZGINANEJ BELCE KABLOBETONOWEJ 8.1. Obliczenie naprężęń w stali zwykłej i przyrostu naprężeń w stanie równowagi sił podłużnych w przekroju Zakłada się.742 Ê = 0.‹ = 10165 siła sprężająca po stratach całkowitych y@ = ‰•JŽ ∙ y{.004>Ê = 0.84 L F pole powierzchni 6 prętów w dolnej części przekroju q• = q′Ž + q′Žz = 66.002 F pole powierzchni przekroju brutto qŽ = Ê ∙ qu = 0. Obliczenie wartości siły sprężającej ‰•JŽ = 1.‹ = 10165 obliczeniowa wartość siły sprężającej 8.1. Wymiarowanie przekroju wg EC-2 8.1.0035 graniczne odkształcenia w betonie ℎ@• = 1.01 ∙ 27 = 54.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 8.002 k = ℎ@• − Q~ł − •‹²• − 0.50 ~ł wysokość dźwigara = 16 średnica zbrojenia głównego Q~ł = 50 •‹²• otulina zbrojenia dolnego w dźwigarze = 10 średnica strzemion Minimalna ilość zbrojenia miękkiego: qu = 1.742 F Przyjęto pręty o średnicy 16 mm: q•F = 2.33 L ° F pole powierzchni jednego pręta q′Ž = 2.

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

îz
∙ k = 527
îz + î•3

Wysokość strefy ściskanej:
º=

Odkształcenia w zbrojeniu ściskanym:
QF = 150
î•F =

º − QF
∙ îz = 0,0025
º

Dla przyjętej stali odczytano:

î‘ = 5%
= 1,08

î‘@ = 0,9 ∙ î‘ = 0,045
w• = 200000 ;yQ

Wartości odczytane z wykresu:

º3 =

ˆ¼@
= 0,00217
w•

ºF = î‘@
Z3 =

ˆ‹ =
ZF =

ˆ¼@
= 434,78
;yQ
∙ ˆ¼

∙ ˆ¼
= 469,57
‰ ∙ ;yQ

º = 0; 0,0001; … ; î‘

Dla równań funkcji:
QF = Ì

¼ ⼞

ˆAºB =

âÌž

= 812,18

DF = Z3 − º3 ∙ QF = 433,02

Q3 = Ìž = 200000
¼

ž

AQ3 ∙ ºB iKżKHX º ≤ º3
QF ∙ º + DF iKżKHX º3 < º ≤ ºF
42

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

Wykres naprężenie - odkształcenie dla stali zbrojeniowej
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-0,01

1,1E-16

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Odczytano:

þ•3 = ˆAî•3 B;yQ = 441,14 ;yQ
þ•F = ˆAî•F B;yQ = 434,81 ;yQ
Naprężęnia i odkształcenia w stali sprężającej po uwzględnieniu wszystkich strat:

qr3 = qr ∙ 3 = 6750

F

y@ = ‰•JŽ ∙ y{,‹ = 10165
þr{ =

y@
= 1506 ;yQ
qr3

wr = 190 xyQ
îr{ =

þr{
= 0,00793
wr

Naprężęnia i odkształcenia w betonie wywołane sprężeniem i obciążeniami stałymi:
Mzr = 0,832
•z = 1,106

qz = 1,723

;~ = 8798
þzr~ =

b

F

y@ y@ ∙ Mzr F ;~ ∙ Mzr
+

qz
•z
•z

þzr~ = 6,93 ;yQ

43

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego

Odkształcenia w stali sprężającej przy dekompresji naprężeń do zerowych
odkształceń w betonie:
r

=

wr
= 5,588
wz{

∆′îr =

þzr~

wr

r

=

6,93
∙ 5,588 = 0,00020
190000

Niech LÌ = k − º = 1,505
Qr =

LÌ ∙ ∆′îr
= 0,030
î•3

kr = k − Qr = 2,002

Dalszy przyrost odkształceń w stali sprężającej wywołany obciążeniem zewnętrznym
kr − º
∙ îz = 0,00980
º

∆′′îr =

îr{ + ∆′îr + ∆′′îr = 0,01793
Wykres zależności þr − îr

î‘ = 0,05

wr = 190 xyQ

ˆr83 = 0,9 ∙ ˆr = 1593,00 ;yQ
Wartości z wykresu:
º3 =

JѪ
Òë

= 0,0069

ª
Z3 = š•Ž
= 1385,22

J

º = 0; 0,0001; … ; î‘
Dla równań funkcji:
QF = Ì

¼ ⼞

ˆAºB =

âÌž

= 3573,23

ºF = î‘ = 0,05
ˆ‹ =

∙ ˆ¼

ˆr = 1770 ;yQ
ˆr@ =

JÑßž³

ZF = ¦

¦ë

∙J ³
∙š•Ž

DF = Z3 − º3 ∙ QF = 1360,47

= 1360,47;yQ

= 1539,13

Q3 = Ìž = 200000
¼

ž

AQ3 ∙ ºB iKżKHX º ≤ º3
QF ∙ º + DF iKżKHX º3 < º ≤ ºF

44

8 ∙ 0.95 Ò@ ≤ æ@ ≤ 1.05 Ò@ niespełniony.527 = 0.yQ Pola efektywnej powierzchni ściskanej przekroju: 0.73 .01 0.8 ∙ º = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Wykres naprężenie . Należy wykonać obrót wokół punktu A.01 45 . czyli za mała wysokość strefy ściskanej x.05 Odczytano: îr{ = 0.01807 > º3 ∆þr = ¤ˆ1µîr{ + ∆Á îr + ∆ÁÁ îr ¶ − ˆ1µîr{ ¶¥ = 35.03 0.00807 > º3 îr{ + ∆Á îr + ∆ÁÁ îr = 0.005427 > ℎJ = 350 F F qr3 = qr ∙ 3 = 6750 F = 0.001206 q•F = 0.03 F q•3 = 0. Odkształcenie w betonie strefy ściskanej wynosi εs1=0.00675 F Siła podłużna przenoszona przez przekrój: æ@ = ˆz@ ∙ qz − qr3 ∙ ∆þr − q•3 ∙ þ•3 + q•F ∙ þ•F Ò@ = y@ = 10165 æ@ Ò@ æ@ = 23474 = 10165 = 43% 23474 Warunek 0.04 0.02 0. Wniosek: Za małe pole powierzchni ściskanej.422 qz = 1.odkształcenie dla stali sprężającej 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 0.

01B = 441.200 ε = ∙ε 3 = ∙ 0.79 Miejsca odczytu naprężeń: QF = 0. 46 .00109 Á 2.yQ = ˆAî•F B = ˆA0.0126 Δσ′ = Aˆ3 µε + ΔÁ ε + ΔÁÁ ε ¶ − ˆ3 µε B¶ = 12.01 = 0.15 εF= ∙ε = ∙ 0.01 = 0.05 .yQ Ponownie odczytujemy naprężenia dla stali sprężającej: îr{ + ∆′îr + ∆′′îr = 0.95 Ò@ ≤ æ@ ≤ 1.00901 º′ 0.05 Ò@ spełniony.001 = 0.01 ºÁ 0.yQ ∙ qz3 − qr3 ∙ ΔσÁ − q•3 ∙ σÁ 3 + q•F ∙ σÁ F = 10748 æ@ = f Ò@ Ò@ æ@ = y@ = 10165 = 10165 = 97% 10448 Warunek 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego ‰z ∙µ ˆz Nowa powierzchnia ściskana: qzF = Ò@ + qr3 ∙ ∆þr + q•3 ∙ ∆þ•3 − q•F ∙ ∆þ•F ¶ = 0.00015B = 435.14 .83 .200 k−º º Á − QF 0.150 ε 3 = 0.200 kr − º′ 2.0025 Á º 0.002 − 0.200 − 0.200 ΔÁÁ ε = ∙ε = ∙ 0.200 DJ 2.032 − 0.559 F Równocześnie: qzF = º Á ∙ DE qz3 0.200 Ponownie odczytujemy naprężenia dla stali zbrojeniowej: σ′ σ′ 3 F = ˆAî•3 B = ˆA0.559 ºÁ = = = 0.

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 8.8 ∙ º Á — + µDJ − DE ¶ ∙ ℎJ ∙ –kr − —• + q•3 ∙ σÁ 2 2 ∙ µk − kr ¶ + q•F ∙ σÁ .250 0.E = 4111 ~À.Ò@ 17863 = = 65 % .1.~À.8 ∙ º ÁÁ ∙ DE ∙ –kr − •À = 669 = 1474 ℎJ 0.8 ∙ DJ M = 17863 .~À = 4687 ~À ciężar wyposażenia . Sprawdzenie nośności na zginanie ciężar konstrukcji . +M qzF º ÁÁ = = 0.E Obciążenie ruchome .•À = 9065 =M +M .3. 47 .æ@ = ˆz@ ∙ €0.æ@ 27277 = 839 F ∙ µkr − QF ¶ = 27277 3 Warunek spełniony.

² = 1342.0 ˆz@ = 21.28 = Ä 2.4 zz = 0.‹ ∙ qr3 = 8153 P y@3 = = 2718 3 nachylenie cięgien w odniesieniu do środka ciężkości “ 2.4.25.yQ ‰z = 1.z.0 þr{.yQ ‰• = 1.‹ = þr{.85 Œ = 1.15 w¼ = 200000.yQ Zbrojenie T•3 = 7 Φ 3 = 16 Φ 3 = 12 o 3 = 50 A 3 = 1407 d = 2032mm F 48 .28 Å kKp 11.15 F ˆz = 35.8 − Δþr.yQ F qr3 = 6750 y@ = R“vJ ∙ ‰r ∙ þr{.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 8.64 ?Ò@ = ?•@ − +Ay@3 ∙ sinA “ BB ?Ò@ = 2217 Ogólne parametry przekroju ℎ = 2100 ℎr = 350 Dr = 2790 D = 1000 qz = 2.9 ‰r = 1.1.yQ wz{ = 34000.•. Nośność przekrojów sprężonych na ścinanie ?Ò@ = ?•@ − y@ ∙ UXT ?•@ = 2982 R“vJ = 0.yQ ˆ¼ = 500.

z = µv{“v + 3 ∙ σ ¶ ∙ DE ∙ k = 2094 ?æ@.5 ∙ DE ∙ k ∙ ( ∙ ˆz@ VÒ@ ≤ 11272kN iKU\ UVKłTXYTZ Warunek nośności ?æ@.0" = 1.321 Minimalna obliczeniowa nośność przekroju na ścinanie ?æ@.6 ∙ Ÿ1 − Warunek ˆz ¡ = 0. 0.18 = 0. 2.314 k q•3 .129 ‰z = 0.z = 2094 ?Ò@ = 2217 ?Ò@ ≤ ?æ@. = ({“v = 0. ∙ ∙ A100 ∙ ρ$ ∙ ˆz B‚ + ž 3 ∙ σ * ∙ DE ∙ k = 1904kN HKLM TXK TXKi TXż: ?æ@.z = )C' .15 .z TXK iKU\ UVKłTXYTZ Należy zaprojektować dodatkowe zbrojenie na ścinanie 49 . 0.2¡ = 0.516 250 ?Ò@ ≤ 0.z = 2094 ( = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Nośność przekroju na ścinanie 200 k = min !1 + VÂ .yQ ž ∙ ˆz = 0.73.2 ∙ ˆz .0035 ∙ ‚ Ò@ qz ¡ = 4.000692 DE ∙ k = 10165 ρ$ = min Ÿ N σ C' 3 = min Ÿ0.

25 452 ∙ 434.1.23 .39 ∙ 0.yQ þzr = 4.78 1 ≤ ∙ 1.73.9 ∙ k ∙ ˆ¼E@ ∙ cot A/B = 2246 kN s ?Ò@ = 2217 ≤ ?æ@.yQ → PQRSTK UVKłTXYTZ ?æ@. kHQ 0 < þzr ≤ 0.9 ∙ 2032 ∙ 434.0 (tanθ = 1.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 8. Zbrojenie strzemionami Przyjęto zbrojenie strzemionami czterociętymiϕ12mm ze stali B500SP.• = q•E ∙ 0.s=VEd U= q•E ∙ 0.25ˆz@ ˆz@ 4.z = 2246 kN Warunek spełniony 50 .5.14 ∙ = 452 4 4 F Założono wartość kąta nachylenia krzyżulców cotθ = 1.6 ∙ Ÿ1 − ¡ = 0.{ŽÌ ∙ ˆ¼E@ 1 ≤ ∙∝E ∙ (3 ∙ ˆz@ DE ∙ U 2 ˆz = 35.0028 160 ∙ 1000 Sprawdzenie warunku q•E.516 250 þzr ∝E = 1 + .yQ ≤ 6.73 ∝E = 1 + = 1.• ≅ 160 Stopień zbrojenia dla przyjętego s = 160mm ρ = 452 = 0.yQ ˆz@ = 21.25.516 ∙ 21.0 = = 162 2217000 ?æ@.22 ∙ 0.69 .22 21. Przekrój w jednej płaszczyźnie: q•E = 4 ∙ o ∙ ΦF 12F = 4 ∙ 3.yQ ˆz (3 = 0.78 ∙ 1.9 ∙ k ∙ ˆ¼E@ ∙ cot A/B 452.25 1000 ∙ 160 2 1.0) Wymagany rozstaw strzemion przy przyjęciu VRd.

• Materiały Beton C35/45 ˆz = 35.59 xyQ wz{ 34 ∝• = w• 200 = = 5.2 . Wartości sił wewnętrznych dla charakterystycznej kombinacji SLS . = 6517 .2.1.88 xyQ wz{ 34 51 .yQ • Stal zbrojeniowa B500SP w• = 200 xyQ = 200000.yQ ˆr = 1860 . SPRAWDZENIE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWALNOŚCI (SLS) W BELCE KABLOBETONOWEJ Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności przeprowadzono w zakresie naprężeń maksymalnych.1 = 6715 9.Ò@ = 13232 . zarysowania i ugięcia żelbetowego dźwigara na podstawie obliczeń wg PN-EN 1992-2.yQ ˆ¼ = 500.yQ • Stal sprężająca w = 190 xyQ = 190000.yQ Współczynniki proporcjonalności modułów sprężystości wr = 190 xyQ w• = 200 xyQ wz{ = 34 xyQ wr 190 ∝r = = = 5.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 9. 9.yQ ˆz‹{ = 3.

Charakterystyki geometryczne Dc = DIJJ = 2790 f = 2100 Założono: Y\SHKTXK QDHX UVRężQiąLZLℎ Q@ = 100 k8 = 90 śRKkTXLQ YUłYT X k = 65 qr = 6750 F q• = q• = 66.791 Moment bezwładności przekroju Moment bezwładności przekroju netto: •v3 = 0.173 Z~3 Przekrój sprowadzony: •z• = 0.291 Z~v3 = f − Z@v3 = 0.723 qz• = 1. &>! $) Wskaźnik wytrzymałości „~v3 = •v3 = 1.3.809 Przekrój sprowadzony: Z@3 = 1.709 Z@3 a a 52 .33 L qz = 1.141 Z~v3 Przekrój netto: „@v3 = •v3 = 0.715 Z@v3 a a „~3 = „@3 = •z• = 1.762 F śRKkTXLQ PXąM X UVHY\óP VYHK VRMK RYiS VYVRMKLMTKpY U\QHX UVRężQiąLK Pp Q\QHYpS VYHK VRMK RYiS VYVRMKLMTKpY U\QHX MDRYiKTXYPKi F − VYHK VRMK RYiS TK\Y F − VYHK VRMK RYiS UVRYPQkMYTKpY DKM LXępXKT UVRężQiąLZLℎ Środek ciężkości przekroju Przekrój netto: Z@v3 = 1.923 4 Moment bezwładności przekroju brutto: 234 = .309 Z~3 = f − Z@3 = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 9.

yQ qz• •z• •z• þz8~ = 3.<9= • Naprężenia w betonie w sytuacji trwałej: Przyjmujemy przekrój sprowadzony z kablami sprężającymi ale bez zbrojenia miękkiego.45ˆz = 15.• ∙ Z~3 y + − = 11.00 .<9= Włókna górne: þz8~ = y ∙ Kr ∙ Z~3 .97 . Dla przekroju sprowadzonego (bez kabli sprężających ale ze zbrojeniem miękkim).4.yQ < 0.yQ 56789_" 4:_ł9.9 PUVółLMZTTX y = y{.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 9.58 . y{.yQ Włókna dolne: þz8@ = y ∙ Kr ∙ Z@3 .yQ 52 .1 PUVółLMZTTX y = y{. • Ograniczenie naprężeń w stali i betonie Naprężenia w betonie w sytuacji początkowej: Przy sprawdzeniu naprężeń na krawędziach przekroju należy w tej sytuacji uwzględnić niekorzystne działanie sprężania i korzystne działanie ciężaru własnego.• ∙ Z@3 y + − = 15.145 YkHKpłYść Yk kYłS kźPXpQRQ kY śRYk Q kPóLℎ VXKRPUMZLℎ QDHX Kr = Z@3 − Q 3 = 1.35 Q 3 = 0.97 .6 ˆz = 21.6 ˆz = 21 .yQ 56789_" 4:_ł9.00 .158 X YśRók UXłZ UVRężQiąLKi VRMK RYiS UVRYPQkMYTKpY Warunek spełnienia dopuszczalnych naprężeń w betonie:0.6 ˆz = 21.8 ∙ R•‘r = 12401 Q 3 = 0.yQ qz• •z• •z• þz8@ = 19.75 .8 = 11274 UXłQ UVRężQiąLQ VY U\RQ\QLℎ kYRQźTZLℎ R•‘r = 1.8 = 10165 UXłQ UVRężQiąLQ VY U\RQ\QLℎ LQł YPX\ZLℎ R•‘r = 0.yQ < 0. y{.8 ∙ R•‘r = 6603.58 .145 Kr = Z@3 − Q 3 YkHKpłYść Yk kYłS kźPXpQRQ kY śRYk Q kPóLℎ VXKRPUMZLℎ QDHX = 1.158 X YśRók UXłZ UVRężQiąLKi VRMK RYiS UVRYPQkMYTKpY Warunek spełnienia dopuszczalnych naprężeń w betonie:0.

45 ˆz = 15.<9= 60 .yQ qz• •z• •z• þz8@ = 14.ą 4.yQ > ˆz‹{ = − 3.20 .yQ 56789_" 4:_ł9.<9= Włókna górne: þz8~ = y ∙ Kr ∙ Z~3 .145 Kr = Z@3 − Q 3 YkHKpłYść Yk kYłS kźPXpQRQ kY śRYk Q kPóLℎ VXKRPUMZLℎ QDHX = 1.yQ < 0.Ò@ ∙ Z@3 y + − = 5.45 ˆz = 15.yQ qz• •z• •z• þz8~ = 5.8 ∙ R•‘r = 6959.75 .75 .49 .yQ < 0.yQ 56789_" 4:_ł9.92 .• ∙ Z@3 y + − = 14.8 = 10165 UXłQ UVRężQiąLQ VY U\RQ\QLℎ LQł YPX\ZLℎ R•‘r = 0.75 .67 .<9= • Naprężenia w betonie pod całkowitym obciążeniem – moment rysujący: y{.yQ qz• •z• •z• þz8@ = 1.49 ._ :<>65.• ∙ Z~3 y + − = 8.yQ 56789_" 4:_ł9.ą@6>ą3_ Włókna górne: þz8~ = y ∙ Kr ∙ Z@3 .45 ˆz = 15.<9= − 9.9 PUVółLMZTTX y = y{.yQ < 0.92 .67 .94 .yQ qz• •z• •z• þz8~ = 8.6 7<?3.yQ 56789_" 4:_ł9.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Włókna dolne: þz8@ = y ∙ Kr ∙ Z@3 .ę 96:7ęż_9.27 Q 3 = 0.Ò@ ∙ Z@3 y + − = 1.158 X YśRók UXłZ UVRężQiąLKi VRMK RYiS UVRYPQkMYTKpY Warunek spełnienia dopuszczalnych naprężeń w betonie: Włókna dolne: þz8@ = y ∙ Kr ∙ Z@3 .94 .

= y ∙ Kr ∙ Z@3 y + = 20.yQ þ• = 56789_" 4:_ł9.z² = .58 .Ò@ .<9= − 5 :7?_"7<>8 9.956 Z = 1. = 13232 .174 .ą 7=4= Naprężenia graniczne w stali zbrojeniowej: Moment bezwładności i środek ciężkości przekroju z uwzględnieniem stali sprężającej i zbrojeniowej (wartości odczytane z programu SOFISTiK) •z• = 0.07 .Ò@ w• ∙ Zv ∙ = 95.58 .yQ > þ• = 95.332 b Odległość od środka ciężkości całego przekroju do stali sprężającej: Zv = 1.8 þ•Ã“{ = a ∙ ˆ¼ = 400 . przy którym pojawi się pierwsza rysa w elemencie •z• µþ + ˆL\ ¶ = 16572 Z@3 zr.LR • = 13232 16573 = 80 % − 56789_" 4:_ł9.<9= 61 ._ 5=4Aą:.yQ •• wz{ a = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego • Wyznaczenie momentu rysującego: þzr.wk .yQ qz• •z• Moment rysujący to wartość momentu zginającego.

125 ∝ = Pole zbrojenia Współczynnik pełzania Rozpiętość efektywna Moment bezwładności przekroju sprowadzonego Współczynnik zależny od schematy statycznego Współczynnik zależny od trasy cięgna y{.<9= Spełnienie warunku oznacza. bazującej na zapewnieniu spadku umożliwiającego swobodny spływ wody opadowej z płyty: Ur = 1% UVQkK VRYiK \YPQTZ Ur.956 b 5 48 ∝r = 0.yQ q• = q′Ž + q′Žz = 66. Sprawdzenie ugięcia w SLS wz{ = 34 xyQ Moduł sprężystości betonu ˆz‹{ = −3.wk ∙ HIJJ F wzIJJ ∙ •z• −∝r ∙ ∙ Mzr ∙ HIJJ F = 29.6 wzIJJ = 34 xyQ = 6.8 ∙ R•‘r == 9149 Współczynnik Mzr = 0.5% XTX QHTZ UVQkK VRYiK \YPQTZ Projektowane podniesienie dźwigara: ∝r = ÃB©© Minimalne podniesienie dźwigara: ∝r.9 r@ Wytrzymałość na rozciąganie = y = y{. że minimalne uniesienie dźwigara zostanie zachowane (uwzględniając ugięcie od ciężaru własnego oraz obciążenia użytkowego). B = 3.97 xyQ A1 + ΦB •z• = 0. 62 .785 HIJJ = 24.123 ÃB©© F ∙ Ur. B = Φ8 ∙ åz A\.062 < ∝r − Q = 0.{“v = 0.Ò@ = 13232 Ugięcie przy założeniu braku zarysowania: Q =∝ ∙ .5% zostanie zachowany.2 . Wartości te mogą być przedmiotem indywidualnej analizy np.094 56789_" 4:_ł9.062 F ∙ Ur = 0.{“v = 0.33 L F ΦA\.832 .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 9.8 = 10165 Siła sprężająca po stratach całkowitych R•‘r = 0.{“v = Warunek: ∝r.5. minimalny spadek 0.{“v = 0. Zatem przy projektowaniu spadku 1%.17 wzIJJ ∙ •z• r@ W normie PN-EN 1992-2 brak jest jednoznacznych wartości granicznych.

00 − RYMVXę\Yść P śPXK\HK UQ Ki VłZ\Z. DKM kźPXpQRóP D = 5.1.4e) normy PN-EN 1992-1-1.1.35 − śRKkTXQ PZUY Yść VłZ\Z 63 . Wyliczenie rozpiętości efektywnej i zestawienie obciążeń stałych dla płyty: Hv3 = 2. C w płycie oraz wsporniku. Wyliczenie rozpiętości efektywnej i zestawienie obciążeń stałych Aby obliczyć wielkości Q3 oraz QF wykorzystano schemat (5. B. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO Rozpatrzono trzy przekroje A. 10.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 10.18 − UMKRY Yść VłZ\Z \ = 0.1.30 − śRKkTXQ UMKRY Yść kźPXpQRQ ℎ = 0. 10.

Płyta pomostu 0.30 18.[m2] Ciężar własny mat.65 55.5ℎB = 0.024 23 0.97 27.5\ .40 64 .120 25 3.72 6.00 5.15 = 2. Balast 1.79 4.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Ze względu na symetrię podparcia płyty na dźwigarach Q3 = QF Q3 = QF = minA0.732 25 18.15 + 0.30 ∑ 42.15 Szerokość efektywna płyty: HIJJ3 = Hv3 + Q3 + QF = 2. Podkłady drewniane z zamocowaniem toru - - 1.60 3.30 Ciężar na 1mb[kN/mb] G1.00 + 0. 0. G1.[kN/m3] 1.40 4.39 0.069 20 14.81 C 4. Dwie szyny UIC 60 - - 2. Warstwa ochronna izolacji 0.60 1. Element Pole pow.00 3. Izolacja 0.6·¸ Lp.

415 25 10.00 1.045 25 1. Balustrada - - 1.49 6.13 1. Balast 0.44 Ciężar na 1mb[kN/mb] Lp. Wyliczenie rozpiętości efektywnej i zestawienie obciążeń stałych dla wspornika: HvF = 1.[kN/m3] Gk.0165 23 0.00 3.70 10.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 10.12 36.13 5. Warstwa ochronna izolacji 0.27 0. Kapa chodnikowa 0.29 Q3 = 0. Izolacja 0.428 25 10.476 20 6. Element Pole pow.38 10.70 ∑ 30.66 12.15 = 1.38 2.06 65 .2.1.38 4.sup Gk.inf 1.29 + 0.[m2] Ciężar własny mat. Konstrukcja nośna 0.15 HIJJF = Hv3 + Q3 = 1.

16 4.73 = 1.2 + 0. = 3 ∙ HIJJ3 = 3 ∙ 1. Zestawienie obciążeń ruchomych dla płyty i wspornika Obciążenie ruchome dla płyty w środku rozpiętości poprzecznej jest sytuacją normalną dla której przyjmujemy określone współczynniki.3.65 = 4. Współczynnik dynamiczny: = 2.2. Obciążenie ruchome dla wspornika jest sytuacją wyjątkową wynikającą z możliwości wykolejenia się pociągu – koryto balastowe przechodzi nad wspornik więc obciążenie to jest brane pod uwagę. Pociągu zmęczeniowego lub HSLM (z wyjątkiem HSLM-B)a odległość między punktami podparcia szynyQ odległość między punktami podparcia 66 . Obliczenie współczynnika dynamicznego dla płyty: Przy obliczeniu współczynnika dynamicznego w płycie została użyta długość miarodajna która jest równa 3 ∙ HIJJ3 zgodnie z normą PN-EN 1992-2.73 = 2.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 10.77 Przy wymiarowaniu płyty sprawdzamy przekrój pod siłą skupioną z modelu LM71 Rozkład podłużny siły skupionej wg PN-EN 1991-2: “ siła skupiona na każdej z szyn wywołana Modelem Obciążenia 71 lub naciskiem koła Pociągu Rzeczywistego zgodnie z 6.2 + 0.95 − 0.5.16 − 0.95 Przyjęto standardowe utrzymanie toru.

45 67 . Rozkład podłużny siły poprzez podkłady i podsypkę: A1B YDLXążKTXQ VYk łQkS A2B VłQUMLMZMTQ YkTXKUXKTXQ − póRTQ PQRU\PQ VłZ\Z żKHDK\YPKi Przyjęto podkład kolejowy o wymiarach: 2.24 + 2 ∙ b ∙ 0.45 obliczona odległość D = 0.50 = 294.vÀ²{ = 1.2.60 º 0.33 = “.47 Siła F = F ”D u 3 rozłożona na długości mostu (b): = 626.26 2 10. Rozkład w przekroju poprzecznym mostu: = F = 294.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego = 250 “.2.45 = 0.20 Odległość między spodem podkładu.24 º 0.26 Średnia odległość między spodem podkładu a płaszczyzną odniesienia: ℎ = 0.2.vÀ²{ Połowa siły Q: F = 2 = ∙ ∙ = 250 ∙ 1.1.53 437. a płaszczyzną odniesienia w środku rozpiętości płyty: ℎ = 0.08 / 10.33 ∙ 1.77 = 588.

45 = 517.84 / Oddziaływania wywołane wykolejeniem taboru na moście kolejowym należy traktować jako wyjątkową sytuację obliczeniową. Należy unikać załamania się głównej części konstrukcji.7 ∙ @3 = Eše3 = 232.2.45 m: @3 0.26 = 103. Sytuacja obliczeniowa 1 Wykolejenie taboru kolejowego z wykolejonymi pojazdamipozostającymi w obszarze toru na przęśle po ich zatrzymaniu za pomocą sąsiedniej szyny lubwystającej ściany.60 + 2 ∙ b ∙ ℎ = 2. 10.22 / 68 . Tolerowane mogąbyćjednakże uszkodzenia lokalne.84 3 A1B VłQUMLMZMTQ YkTXKUXKTXQ − póRTQ PQRU\PQ VłZ\Z żKHDK\YPKi Siła a F = rozłożona na długości mostu (b): M F = 294.3. Należy uwzględnić dwie sytuacje obliczeniowe.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Odległość AB: z= 2.75 rozłożona na długości 0. Części rozpatrywanej konstrukcjinależy projektować nanastępujące obciążenia obliczeniowe w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej: Eše3 @3 Siła @3 = 250 =∝∙ 0.61 2.

4 ∙ @3 = Siła @3 Eše3 = 465.44 / Do dalszych obliczeń przyjęto bardziej niekorzystną .4 ∙ Eše3za równomiernie rozłożone liniowe obciążenie pionowe działające na krawędzi rozpatrywanej konstrukcji.sytuację II.45 m: @3 0.4. Sytuacja obliczeniowa2 Wykolejenie taboru kolejowego z wykolejonymi pojazdami zawieszonymi na krawędzi mostu i obciążającymi krawędź przęsła (z wyłączeniem elementów niekonstrukcyjnych takich jak chodniki). 69 .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 10. Eše3 = 250 @F =∝∙ 1.2.50 rozłożona na długości 0. Przy wyznaczaniu stateczności ogólnej należy przyjąć na maksymalnej całkowitej długości 20 m F@ =∝∙ 1. Most nie powinien się wywrócić lub załamać.45 = 1034.

Ò@ [• ∙ LH¸¸3 F 225.6 ∙ .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 10. Obliczenie sił przekrojowych przekrojachpoprzecznych mostu Przyłożona kombinacja obciążeń: [• = 1.42 kN 70 .45 ∙ 103.75 ∙ 149.87 .58 w / Obliczony moment zginający w środku rozpiętości płyty oraz reakcja nad podporą: .Ò@ = 0.58 ∙ 2.35 ∙ 55.I = ?Ò@ = 259.Š = 0.I = 0.50 ?Ò@.75 ∙ .Ò@.16 8 8 ?Ò@ = [• ∙ LH¸¸3 225.16 = 89.Ò@ = 0.42 2 2 Siły wewnętrzne w przekrojach B oraz C: .58 ∙ 2.81 + 1.30F = = = 149.2.Š = 0 ?Ò@.61 = 225.30 = = 259.6·¸ + 1.Ò@.6 ∙ 149.35 ∙ G1.16 = 111.45 ∙ Eše3 w płycie na długości F_``% = 1.5.

45 ∙ ∙ 0. Obliczenie sił przekrojowych we wsporniku na długości F_``> .44 + 1034.6·¸ ∙ LH¸¸F ∙ 1 ∙L + 2 H¸¸F @3 ∙M∙ 1 ∙M 2 1 1 .06 ∙ 1.42 71 .44m M = 0.45 = 142.44 ∙ 0.6.2.45 = 517.6·¸ ∙ LH¸¸F + @3 ∙M ?Ò@ = 36.12 2 2 Reakcja podporowa ?Ò@ = G1.Ò@ = 36.44 + 1034.Ò@ = G1.44 ∙ ∙ 1.06 ∙ 1.w przekroju poprzecznych mostu Przyłożona kombinacja obciążeń: LH¸¸F = 1.44 ∙ 0.45 Moment zginający: .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 10.

25 .6 Moment zginający: .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.¢c = 2.1.12 Siła ścinająca: ?Ò@.yQ średnia wytrzymałość na rozciąganie ˆz‹ wytrzymałość osiowa na rozciąganie 95% ˆz‹ .2 .yQ ‰z średnia wytrzymałość walcowa po 28 dniach moduł sprężystości betonu współczynnik materiałowy (wg zał.1.8.42 72 .2. Maksymalne siły przekrojowe wg 10. krajowego) współczynnik uwzględniający różnice wytrzymałości betonu uzyskaną na próbkach i konstrukcji wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie Stal zbrojeniowa – klasa B500SP w• = 200 xyQ ˆ¼ = 500 .85 ˆz@ = zz ∙ • ˆz = 21.2 .15 ˆ¼@ = wytrzymałość osiowa na rozciąganie 5% ˆ¼ = 434.8.8c .2 .yQ ‰• moduł sprężystości stali zbrojeniowej charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej częściowy współczynnik dla stali zbrojeniowej obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej JIJJ.Ò@.2. = 517.2.5 11. = 142.Ó{ = 0.yQ = 4.78 . SPRAWDZENIE STANU GRANICZNEGO NOŚNOŚCI (ULS) PŁYTY POMOSTU 11.yQ ‰• = 1.4 zz = 0. Dane materiałowe • Beton konstrukcyjny – klasa C35/45 ˆz = 35 .yQ wz{ = 34 xyQ ‰z = 1. Wymiarowanie wspornika – przekrój A-A 11.yQ ˆz{ = 43 .yQ wytrzymałość charakterystyczna walcowana po 28 dniach ˆz‹{ = 3.

Ž@@ .u .¦ = 0 składnik dodawany ze względu na bezpieczeństwo ΔL @‘².2.4N).Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.2.u = 16 minimalna otulina ze względu na przyczepność ΔL @‘².@‘² = 30 } minimalna otulina ze względu na trwałość konstrukcji (tab.@‘² + ΔL @‘². XD3 – dolna część wspornika L{“v. klasa ekspozycji: XC3 – górna część.¦ + ΔL @‘².•‹ − ΔL @‘². L{“v. 10 L{“v.Ž@@ = 0 zmniejszenie otuliny ze względu na dodatkową ochronę L {“v = 30 L vÀ{ = L {“v + ΔL @I ΔL @I = 10 L vÀ{ = 40 odchyłka wykonawcza w trakcie układanie zbrojenia Q = 40 Przyjęto otulinę: ℎ = 450 Wysokość przekroju: Szerokość przekroju: Średnica zbrojenia głównego: D = 1000 = 16 •‹ Średnica strzemion: = 12 Określenie powierzchni przekroju poprzecznego zbrojenia dla przęsła skrajnego metodą uproszczoną: k =ℎ−Q− •‹ − 2 = 450 − 40 − 10 − 8 = 392 73 .•‹ = 0 zwiększenie otuliny ze względu na stosowanie stali nierdzewnej ΔL @‘². Nośność przekroju na zginanie Otulina zbrojenia W celu spełnienia wymagań należy zastosować największą z trzech wartości: L {“v = max {L{“v. 4.

Określenie zasięgu strefy ściskanej: • =0 ºIJJ ¥ − .0035 + 0.12 · 10d = 0 NIJJ = 20.Ó{ = 0.Ó{ = ϚIJJ = |îz‘a | 0.56 L Ak − 0.05 L F F w rozstawie 20..25 · 1000 · ºIJJ · Ÿ392 − ¡ − 142.{“v = 0.12 · 10d = = 8.85 ∙ ˆz@ ∙ D ∙ ºIJJ ∙ ¤k − F −9031..Ò@.61 ϚIJJ.625 |îz‘a | + î¼@ 0. Sprawdzenie minimalnego pola przekroju zbrojenia: A•3 = 1005 q•.2 ∙ D ∙ k = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego +.053 ≤ ϚIJJ.81 · 10c · NIJJ − 142.26 ∙ F ≥ q•.0021 NIJJ 20. q•3 = Określenie ilości zbrojeni: zz =0 .78 Przyjęto na długości 1000mm pręty: 5 x Φ16 o As1=10.26 ∙ ∙ 1000 ∙ 392 = 652 ˆ¼ 500 Lecz nie mniej niż: A•.25 · NIJJ + 70.5 ∙ 20.5 ∙ NIJJ B ∙ ˆ¼@ A392 − 0.0013 ∙ D ∙ k = 0.0013 ∙ 1000 ∙ 392 = 510 A•3 = 1005 F F F > A•.625 k 392 Przekrój pojedynczo zbrojony.{“v = 652 warunek spełniony 74 . +.61 = = 0.{“v ˆz‹{ 3.85 · 21.Ò@ = 0 2 NIJJ 0.0035 = = 0.00cm.{“v = 0.61B ∙ 434.12 · 10d = 0 2 0. 142.

Ò@.62 k3 392 º{ŽÌ = = = 196 > 20.æ@ = ˆ¼ ∙ A•3 ∙ MIJJ = 434.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Sprawdzenie maksymalnego rozstawu prętów: Uà = 200 Uà < U{ŽÌ. 400 < U{ŽÌ.•ÃŽu• = { 3ℎ. 400 } } warunek spełniony Odległość od krawędzi przekroju do środka ciężkości zbrojenia: Q3 = LvÀ{ + •‹ + Wysokość użyteczna: 2 = 40 + 10 + 8 = 58 k3 = k = 450 − 58 = 392 Efektywna wysokość strefy ściskanej: ºIJJ = 20.78 ∙ 1005 ∙ 371 = 162.11 .12 = = 88 % .Ò@.•ÃŽu• = { 1176 . 142. = 142.12 .æ@ 162.11 warunek spełniony 75 .42 2 2 Efektywne ramię sił wewnętrznych: ºIJJ MIJJ = k3 − = 371 2 Nośność strefy ściskanej: .

z = Aν{“v + gdzie: 3 ∙ σzr * ∙ D ∙ k 3 σzr B ∙D∙k 200 200 =1+Â = 1+Â = 1.0 k 392 ÝÃ = A•3 1005 = = 0.15 ∙ 0* ∙ 1000 ∙ 392 = 180.2.z = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.035 ∙ ˆz = 35MPa ‚ ∙ ˆz T{“v = 0.02 DE ∙ k3 1000 ∙ 392 0.465 Nośność na ścinanie: ‚ ?æ@.z ∙ HKLM TXK ∙ A100 ∙ ρE ∙ ˆz B‚ + ž TXKi TXż: ?æ@.3.714 · √35 = 0.28 Sprawdzenie warunku nośności elementu bez dodatkowego zbrojenia: ?æ@.0026 < 0.28 < ?Ò@ = 517.2 normy PN-EN 1992-1-1.18 = 0.42 Płyta wymaga zbrojenia na ścinanie 76 .z = 3 σzr = Ò@ qz = 0 ADRQ UVężQTXQB ν{“v = 0.z = )Sæ@.714 < 2.15 Sæ@.129 ∙ 1.z = 182.035 · 1. A•3 = 1005 k3 = 392 F DE = 1000 Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia: ?æ@.129 ‰z = 0.z = )0.2.3 określono wg pkt 6.0026 ∙ 35B‚ + 0.465 ∙ 1000 ∙ 392 = 182.95 lecz nie mniej niż: ž ?æ@. Nośność przekroju na ścinanie bez zbrojenia na ścinanie Wartość obliczeniową nośności na ścinanie*QR.714 ∙ A100 ∙ 0.

s=VEd q•E ∙ 0.0031 1000 ∙ 200 ∙ sin 90 Sprawdzenie warunku: q•E.14 Przyjęto zbrojenie strzemionami czterociętymi ϕ12mm ze stali B500SP.48 . Przekrój w jednej płaszczyźnie: q•E ΦF 12F = 4∙o∙ = 4 ∙ 3.2.0 = = 471. Zbrojenie strzemionami Obliczeniowa siła ścinająca pomniejszona o nośność betonu na ścinanie: ?Ò@ = ?Ò@ − ?æ@.6 ∙ Ÿ1 − ˆz ¡ = 0.z = 335.{ŽÌ ∙ ˆ¼E@ 1 ≤ ∙∝zE ∙ (3 ∙ ˆz@ DE ∙ U 2 ˆz = 35.9 ∙ 392 ∙ 434.34 .yQ ∝E = 1.yQ ˆz@ = 21.68 kN s 200 ?Ò@ = ?Ò@ − ?æ@. kHQ YTU\RS LiX TXKUVRężYTZLℎ (3 = 0.14 ∙ = 452 4 4 F Założono wartość kąta nachylenia krzyżulców cotθ = 1.66 kN warunek spełniony 77 .yQ ≤ 5.0 (tanθ = 1.0) U= Wymagany rozstaw strzemion przy przyjęciu VRd.516 250 1.• 335140 ρ = ≅ 200 Stopień zbrojenia dla przyjętego s = 200 mm 452 = 0.yQ ?æ@.9 ∙ 392 ∙ 434.14 < ?æ@.25.• = iKU\ UVKłTXYTZ q•E ∙ 0.78 ∙ 1.9 ∙ k ∙ ˆ¼E@ ∙ cot A/B 452 ∙ 0.• = 346.0 = = 207 ?æ@.z = 335.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.78 ∙ 1.9 ∙ k ∙ ˆ¼E@ ∙ cot A/B 615 ∙ 0.4.

095% 452 = 0.00095 = 0.9 spełniony. 6· ρ = = 0. Maksymalny poprzeczny rozstaw prętów: U{ŽÌ.5 ∙ k3 = 588 mm 78 . Przyjęty podłużny rozstaw strzemion: U = 200 mm Maksymalny podłużny rozstaw strzemion: U{ŽÌ = 0.75 ∙ k3 ∙ A1 + cotAαBB = 294mm Warunek 4$6i > 4 spełniony.5. Przyjęty podłużny rozstaw strzemion: U = 200 mm Maksymalny poprzeczny rozstaw strzemion: U‹.{ŽÌ = 0.cde spełniony.308% 1000 ∙ 200 ∙ sin 90 Warunek ab > ab.$.2.{“v = 200 Warunek f > g:. Wymagania konstrukcyjne dla płyt = 90° ą\ VY XękMZ MDRYiKTXK q•E = 615 TQ śLXTQTXK Q YUXą VYkłSżTą VłZ\Z VYPXęRLℎTXQ MDRYiKTXQ TQ śLXTQTXK F U = 200 mm rozstaw zbrojenia na ścinanie DE = 1000 UMKRY Yść VRMK RYiS Stopień minimalnego zbrojenia na ścinanie: ρ .rr = 1.75 ∙ k3 = 294mm Warunek 4A$6i > 4 spełniony. Q = 40 Przyjęto otulinę: ℎ = 450 Wysokość przekroju: Szerokość przekroju: Średnica zbrojenia głównego: Średnica strzemion: k3 = ℎ − Q − •‹ − 2 D = 1000 = 16 •‹ = 12 = 390 − 40 − 10 − 8 = 392 Minimalna wymagana grubość płyty zbrojonej na ścinanie: ℎr.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.08 ∙ Ð ¸[\ ]^_ ¸`\ ]^_ = 0.

3.u = 16 ΔL @‘².I = 259.3.•‹ = 0 ΔL @‘².¦ = 0 ΔL @‘².I = 111.@‘² = 30 L{“v.5 Moment zginający: .4N).Ž@@ = 0 L {“v = 30 L vÀ{ = L {“v + ΔL @I ΔL @I = 10 L vÀ{ = 40 minimalna otulina ze względu na trwałość konstrukcji (tab. klasa ekspozycji: XC3 – górna część. L{“v.u . Maksymalne siły przekrojowe wg 9.Ž@@ . Wymiarowaniepłyty – przekrój B-B 11. 4.¦ + ΔL @‘².3.2.1. 10 L{“v.2.42 kN 11.•‹ − ΔL @‘².@‘² + ΔL @‘².87 Siła ścinająca: ?Ò@.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11. Nośność przekroju na zginanie Otulina zbrojenia W celu spełnienia wymagań należy zastosować największą z trzech wartości: L {“v = max {L{“v. XD3 – dolna część wspornika minimalna otulina ze względu na przyczepność składnik dodawany ze względu na bezpieczeństwo zwiększenie otuliny ze względu na stosowanie stali nierdzewnej zmniejszenie otuliny ze względu na dodatkową ochronę odchyłka wykonawcza w trakcie układanie zbrojenia Przyjęto otulinę: Wysokość przekroju: Szerokość przekroju: Średnica zbrojenia głównego: Średnica strzemion: } Q = 40 ℎ = 300 D = 1000 = 16 •‹ =8 79 .Ò@.

13B ∙ 434.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Określenie powierzchni przekroju poprzecznego zbrojenia dla przęsła skrajnego metodą uproszczoną: k =ℎ−Q− +.041 ≤ ϚIJJ. 80 .70 L Ak − 0.5 ∙ NIJJ B ∙ ˆ¼@ A392 − 0.87 · 10d = = 6.25 · NIJJ + 70.13 = = 0.625 |îz‘a | + î¼@ 0.81 · 10c · NIJJ − 111.Ó{ = 0. +.85 · 21..Ò@ = 0 2 NIJJ 0..Ó{ = ϚIJJ = |îz‘a | 0.5 ∙ 16.78 Przyjęto na długości 1000mm pręty: 5 x Φ16 o As1= 10.0021 NIJJ 16. q•3 = Określenie ilości zbrojeni: zz =0 .05 L F F w rozstawie 20 cm.0035 = = 0.Ò@.25 · 1000 · ºIJJ · Ÿ392 − ¡ − 111. •‹ − 2 = 450 − 40 − 10 − 8 = 392 Określenie zasięgu strefy ściskanej: • =0 ºIJJ ¥ − .87 · 10d = 0 NIJJ = 16.0035 + 0. 111.625 k 392 Przekrój pojedynczo zbrojony.13 ϚIJJ.87 · 10d = 0 2 0.85 ∙ ˆz@ ∙ D ∙ ºIJJ ∙ ¤k − F −9031.

26 ∙ ∙ 1000 ∙ 392 = 652 500 ˆ¼ Lecz nie mniej niż: A•.2 ∙ D ∙ k = 0.87 . 400 } } warunek spełniony Odległość od krawędzi przekroju do środka ciężkości zbrojenia: Q3 = LvÀ{ + •‹ + Wysokość użyteczna: 2 = 40 + 10 + 8 = 58 k3 = k = 450 − 58 = 392 Efektywna wysokość strefy ściskanej: ºIJJ = 16.{“v = 652 warunek spełniony Sprawdzenie maksymalnego rozstawu prętów: Uà = 200 Uà < U{ŽÌ.Ò@.æ@ 167.•ÃŽu• = { 3ℎ.13 k3 392 º{ŽÌ = = = 196 > 20.0013 ∙ 1000 ∙ 392 = 510 A•3 = 1005 F F F > A•.{“v = 0.26 ∙ F ≥ q•.42 2 2 Efektywne ramię sił wewnętrznych: ºIJJ MIJJ = k3 − = 382 2 Nośność strefy ściskanej: . = 111.79 warunek spełniony 81 .87 = = 67 % .Ò@.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Sprawdzenie minimalnego pola przekroju zbrojenia: A•3 = 1005 q•.{“v ˆz‹{ 3.{“v = 0. 400 < U{ŽÌ.79 . 111.•ÃŽu• = { 1176 .78 ∙ 1005 ∙ 384 = 167.æ@ = ˆ¼ ∙ A•3 ∙ MIJJ = 434.0013 ∙ D ∙ k = 0.

3 określono wg pkt 6.0026 < 0.15 ∙ 0* ∙ 1000 ∙ 392 = 180.129 ∙ 1.465 Nośność na ścinanie: ‚ ?æ@.0 k 392 ÝÃ = A•3 1005 = = 0.18 = 0.3. A•3 = 1005 k3 = 392 F DE = 1000 Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia: ?æ@. Nośność przekroju na ścinanie bez zbrojenia na ścinanie Wartość obliczeniową nośności na ścinanie*QR.714 < 2.z = Aν{“v + gdzie: 3 ∙ σzr * ∙ D ∙ k 3 σzr B ∙D∙k 200 200 =1+Â = 1+Â = 1.035 ∙ ˆz = 35MPa ‚ ∙ ˆz T{“v = 0.z = )0.95 lecz nie mniej niż: ž ?æ@.714 ∙ A100 ∙ 0.035 · 1.2.714 · √35 = 0.z ∙ HKLM TXK ∙ A100 ∙ ρE ∙ ˆz B‚ + ž TXKi TXż: ?æ@.z = 182.15 Sæ@.129 ‰z = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.28 Sprawdzenie warunku nośności elementu bez dodatkowego zbrojenia: ?æ@.z = )Sæ@.3.42 Płyta wymaga zbrojenia na ścinanie 82 .465 ∙ 1000 ∙ 392 = 182.28 < ?Ò@ = 259.02 DE ∙ k3 1000 ∙ 392 0.0026 ∙ 35B‚ + 0.2 normy PN-EN 1992-1-1.z = 0.z = 3 σzr = Ò@ qz = 0 ADRQ UVężQTXQB ν{“v = 0.

• = 153.3.78 ∙ 1.yQ ˆz@ = 21.0) U= Wymagany rozstaw strzemion przy przyjęciu VRd. Przekrój w jednej płaszczyźnie: q•E ΦF 8F = 4∙o∙ = 4 ∙ 3.78 ∙ 1.9 ∙ k ∙ ˆ¼E@ ∙ cot A/B 201 ∙ 0.48 .0010 1000 ∙ 200 ∙ sin 90 Sprawdzenie warunku: q•E.34 .516 250 0.9 ∙ 392 ∙ 434.z = 77.0 = = 398 ?æ@.4.88 kN s 200 ?Ò@ = ?Ò@ − ?æ@.0 = = 153.yQ ≤ 5.14 < ?æ@. Zbrojenie strzemionami Obliczeniowa siła ścinająca pomniejszona o nośność betonu na ścinanie: ?Ò@ = ?Ò@ − ?æ@.14 Przyjęto zbrojenie strzemionami czterociętymi ϕ8mm ze stali B500SP.25.• = iKU\ UVKłTXYTZ q•E ∙ 0.{ŽÌ ∙ ˆ¼E@ 1 ≤ ∙∝zE ∙ (3 ∙ ˆz@ DE ∙ U 2 ˆz = 35.0 (tanθ = 1.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.• 77140 ρ = ≅ 200 Stopień zbrojenia dla przyjętego s = 200 mm 201 = 0. kHQ YTU\RS LiX TXKUVRężYTZLℎ (3 = 0.z = 77.88 kN warunek spełniony 83 .yQ ∝E = 1.yQ ?æ@.9 ∙ 392 ∙ 434.9 ∙ k ∙ ˆ¼E@ ∙ cot A/B 201 ∙ 0.s=VEd q•E ∙ 0.6 ∙ Ÿ1 − ˆz ¡ = 0.14 ∙ = 201 4 4 F Założono wartość kąta nachylenia krzyżulców cotθ = 1.

6· ρ = = 0.9 spełniony.cde spełniony. Maksymalny poprzeczny rozstaw prętów: U{ŽÌ.3. Przyjęty podłużny rozstaw strzemion: U = 200 mm Maksymalny podłużny rozstaw strzemion: U{ŽÌ = 0.5 ∙ k3 = 588 mm 84 . Q = 40 Przyjęto otulinę: ℎ = 450 Wysokość przekroju: Szerokość przekroju: Średnica zbrojenia głównego: Średnica strzemion: k3 = ℎ − Q − •‹ − 2 D = 1000 = 16 •‹ =8 = 390 − 40 − 8 − 8 = 392 Minimalna wymagana grubość płyty zbrojonej na ścinanie: ℎr. Wymagania konstrukcyjne dla płyt = 90° ą\ VY XękMZ MDRYiKTXK q•E = 452 TQ śLXTQTXK Q YUXą VYkłSżTą VłZ\Z VYPXęRLℎTXQ MDRYiKTXQ TQ śLXTQTXK F U = 200 mm rozstaw zbrojenia na ścinanie DE = 1000 UMKRY Yść VRMK RYiS Stopień minimalnego zbrojenia na ścinanie: ρ .$.00095 = 0.095% 201 = 0.5.{“v = 200 Warunek f > g:.1% 1000 ∙ 200 ∙ sin 90 Warunek ab > ab.08 ∙ Ð ¸[\ ]^_ ¸`\ ]^_ = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.75 ∙ k3 = 294mm Warunek 4A$6i > 4 spełniony. Przyjęty podłużny rozstaw strzemion: U = 200 mm Maksymalny poprzeczny rozstaw strzemion: U‹.75 ∙ k3 ∙ A1 + cotAαBB = 294mm Warunek 4$6i > 4 spełniony.rr = 1.{ŽÌ = 0.

klasa ekspozycji: XC3 – górna część.@‘² = 30 L{“v.2.@‘² + ΔL @‘².Ò@.¦ = 0 ΔL @‘².•‹ − ΔL @‘².4.59 Siła ścinająca: ?Ò@.I = 0 kN 11.u = 16 ΔL @‘².4.Ž@@ = 0 L {“v = 30 L vÀ{ = L {“v + ΔL @I ΔL @I = 10 L vÀ{ = 40 } minimalna otulina ze względu na trwałość konstrukcji (tab.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11. Maksymalne siły przekrojowe wg 9.•‹ = 0 ΔL @‘².2. 10 L{“v. Nośność przekroju na zginanie • otulina zbrojenia W celu spełnienia wymagań należy zastosować największą z trzech wartości: L {“v = max {L{“v. 4. Wymiarowanie płyty – przekrój C-C 11. XD3 – dolna część wspornika minimalna otulina ze względu na przyczepność składnik dodawany ze względu na bezpieczeństwo zwiększenie otuliny ze względu na stosowanie stali nierdzewnej zmniejszenie otuliny ze względu na dodatkową ochronę odchyłka wykonawcza w trakcie układanie zbrojenia Przyjęto otulinę: Wysokość przekroju: Szerokość przekroju: Średnica zbrojenia głównego: Q = 40 ℎ = 300 D = 1000 = 16 85 .Ž@@ .¦ + ΔL @‘².1.I = 89.4N).5 Moment zginający: .4. L{“v.u .

q•3 = Określenie ilości zbrojeni: zz =0 .27 L Ak − 0.05 L F F w rozstawie 20.060 ≤ ϚIJJ.85 ∙ ˆz@ ∙ D ∙ ºIJJ ∙ ¤k − F −9031..5 ∙ NIJJ B ∙ ˆ¼@ A292 − 0.Ó{ = 0.5 ∙ 17.59 · 10d = 0 NIJJ = 17. 89.0035 + 0.Ò@. +.74 · 10c · NIJJ − 89. 86 .51 = = 0.0035 = = 0.Ó{ = ϚIJJ = |îz‘a | 0.59 · 10d = 0 2 0.625 |îz‘a | + î¼@ 0..0021 NIJJ 17.0 cm.Ò@ = 0 2 NIJJ 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Określenie powierzchni przekroju poprzecznego zbrojenia dla przęsła skrajnego metodą uproszczoną: k =ℎ−Q− +.51 ϚIJJ.85 · 21.78 Przyjęto na długości 1000mm pręty: 5 x Φ16 o As1=10.25 · NIJJ + 52. •‹ − 2 = 350 − 40 − 10 − 8 = 292 Określenie zasięgu strefy ściskanej: • =0 ºIJJ ¥ − .59 · 10d = = 7.625 k 292 Przekrój pojedynczo zbrojony.25 · 1000 · ºIJJ · Ÿ292 − ¡ − 89.51B ∙ 434.

51 2 2 Efektywne ramię sił wewnętrznych: ºIJJ MIJJ = k3 − = 274.94 warunek spełniony 87 . = 89.59 .26 ∙ ∙ 1000 ∙ 292 = 486 500 ˆ¼ Lecz nie mniej niż: A•.2 ∙ D ∙ k = 0.26 ∙ F ≥ q•.{“v = 486 warunek spełniony Sprawdzenie maksymalnego rozstawu prętów: Uà = 200 Uà < U{ŽÌ.0013 ∙ 1000 ∙ 292 = 380 A•3 = 1005 F F F > A•. 400 } } warunek spełniony Odległość od krawędzi przekroju do środka ciężkości zbrojenia: Q3 = LvÀ{ + •‹ + Wysokość użyteczna: 2 = 40 + 10 + 8 = 58 k3 = k = 350 − 58 = 292 Efektywna wysokość strefy ściskanej: ºIJJ = 17.49 = 119.æ@ = ˆ¼ ∙ A•3 ∙ MIJJ = 434. 400 < U{ŽÌ.94 .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Sprawdzenie minimalnego pola przekroju zbrojenia: A•3 = 1005 q•. 89.•ÃŽu• = { 876 .49 2 Nośność strefy ściskanej: .59 = = 75 % .Ò@.{“v ˆz‹{ 3.0013 ∙ D ∙ k = 0.Ò@.78 ∙ 1005 ∙ 274.•ÃŽu• = { 3ℎ.{“v = 0.æ@ 119.51 k3 292 º{ŽÌ = = = 146 > 17.{“v = 0.

88 .75 ∙ k3 = 249mm Warunek 4A$6i > 4 spełniony.{“v = 200 Warunek f > g:.3.100% 1000 ∙ 200 ∙ sin 90 Warunek ab > ab.$. 6· ρ = = 0.095% 314 = 0. Wymagania konstrukcyjne dla płyt = 90° ą\ VY XękMZ MDRYiKTXK q•E = 201 TQ śLXTQTXK Q YUXą VYkłSżTą VłZ\Z VYPXęRLℎTXQ MDRYiKTXQ TQ śLXTQTXK F U = 200 mm rozstaw zbrojenia na ścinanie DE = 1000 UMKRY Yść VRMK RYiS Stopień minimalnego zbrojenia na ścinanie: ρ .cde spełniony. Przyjęty podłużny rozstaw strzemion: U = 200 mm Maksymalny poprzeczny rozstaw strzemion: U‹.{ŽÌ = 0.9 spełniony.00095 = 0.4.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 11.08 ∙ Ð ¸[\ ]^_ ¸`\ ]^_ = 0. Q = 40 Przyjęto otulinę: ℎ = 390 Wysokość przekroju: Szerokość przekroju: Średnica zbrojenia głównego: Średnica strzemion: k3 = ℎ − Q − •‹ − 2 D = 1000 = 16 •‹ =8 = 390 − 40 − 10 − 8 = 332 Minimalna wymagana grubość płyty zbrojonej na ścinanie: ℎr.75 ∙ k3 ∙ A1 + cotAαBB = 249mm Warunek 4$6i > 4 spełniony. Przyjęty podłużny rozstaw strzemion: U = 200 mm Maksymalny podłużny rozstaw strzemion: U{ŽÌ = 0.00100 = 0.

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 12.05 c Uj F 89 .6 a = 0.1.1. 12.350 ‹ = HIJJ3 = 2.Ò@. zarysowania i ugięcia żelbetowej płyty pomostu w przekroju C-C na podstawie obliczeń wg PN-EN 1992-2.0 m ℎr = 0.2 . SPRAWDZENIE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWALNOŚCI (SLS) PŁYTY POMOSTU 12.Š = 63. Dane projektowe D = 1.yQ Pk6 = 0.3 ˆz = 35 .11 Z projektowania w ULS wynika.1.14 Moment zginający od obciążeń zmiennych: .8 þzÓ{ = 3 ∙ ˆz = 21.yQ ˆz‹{ = 3.yQ w• = 200xyQ ¼ = 16 Uj = 200 Lj = 40 þ•Ã“{ = a ∙ ˆ¼ = 400.• = 22.yQ 3 = 0.3 Moment zginający w płycie od charakterystycznej kombinacji obciążeń SLS: . że wymagane zbrojenie to: o∙ q• = 4 F ¼ ∙ D = 10.25 Moment zginający od ciężaru własnego i oddziaływań stałych wymuszonych: .• = 41.yQ Stal ˆ¼ = 500. Przekrój C-C Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności (SLS) przeprowadzono w zakresie naprężeń maksymalnych.

3 ¶ + 1 wzIJJ a ∙ ∙ D ∙ ºz. W pierwszej kolejności należy sprawdzić.7.Š ∙ Z = 1. czy przekrój jest zarysowany wg PNEN 1992-1-1 p.1.a = 34xyQ Zatem efektywny moduł betonu w pierwszym przybliżeniu Eceff= Ecm= 34GPa Wysokość strefy ściskanej ºz. gdy pełzanie ma jeszcze mały wpływ i możliwe jest wykorzystanie modułu betonu jak dla obciążeń krótkotrwałych: Moduł odkształcalności betonu dla obciążeń krótkotrwałych: wz{ = 22 ∙ ð0.00357 12 b Naprężenia w włóknach skrajnych przekroju niezarysowanego: þ~@ = .2. Sprawdzenie naprężeń maksymalnych w SLS Naprężenia w stanie granicznym uzytkowalności zostaną sprawdzone w stali i w betonie w odniesieniu do wartości granicznych.3 = 7.1 Z= ℎr = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Wysokość czynna przekroju płyty: k = ℎr − Lj − ¼ 2 = 350 − 40 − 16 = 302 2 12. Pierwsze przybliżenie jest wykonywane dla mostu po otwarciu.175 2 − VYłYżKTXK YUX YDYię\TKi VRMK RYiS MQRZUYPQTKpY Moment bezwładności przekroju niezarysowanego D ∙ ℎra •r = = 0.1 ∙ Aˆz + 8Bñ8.050 ∙ 10 âc 3 w• b 90 .yQ •r Sprawdzenie warunku: þ~@ ≤ ˆz‹{ − VRMK Rói TXK iKU\ MQRZUYPQTZ Obliczenia prowadzone będą jak dla przekroju zarysowanego przy pominięciu betony w strefie rozciąganej.74 D ∙ wzIJJ Moment bezwładności przekroju zarysowanego: F •z = q• ∙ µk − ºz.3 = −q• ∙ w• + Aq• ∙ w• BF + 2 ∙ D ∙ q• ∙ w• ∙ wzIJJ ∙ k = 54.Ò@.772 . Wartość efektywnego modułu Eceff zależy od stosunku obciążeń długotrwałych do krótkotrwałych.

154 ∙ 10 âc 3 w• b 91 .Ò@.Ò@.yQ = 15.• + A1 + B ∙ .yQ ≥ 8.68 D ∙ wzIJJ Moment bezwładności przekroju zarysowanego F •z = q• ∙ µk − ºz.Ò@.45 ∙ 35.yQ warunek spełniony þz‹Àr ≤ 0.43xyQ .F = 6.yQ ≥ 221.3 ¶ = 221.15 .yQ •z Sprawdzenie warunku: þ•Ã“{ ≥ þ•3 400.83 .F = −q• ∙ w• + Aq• ∙ w• BF + 2 ∙ D ∙ q• ∙ w• ∙ wzIJJ ∙ k = 79.15 .75.15. gdy wystąpi całe pełzanie = 3.yQ < 0.Š ∙ wz{ = 14.yQ •z w• Sprawdzenie warunku: þzÓ{ ≥ þz‹Àr 21.F ¶ + 1 wzIJJ a ∙ ∙ D ∙ ºz.Š ∙ µk − ºz.3 ∙ = 8.• Wysokość strefy ściskanej ºz.Š ∙ ºz.83 .Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Naprężenia w betonie na krawędzi przekroju wynoszą: þz‹Àr = wzIJJ .yQ warunek spełniony Naprężenia w stali zbrojeniowej: þ•3 = .45 ∙ ˆz 8.875 Efektywny moduł odkształcalności betonu: E H¸¸ = .yQ warunek spełniony Drugie przybliżenie jest wykonywane.

yQ = 15. 92 .76 .50.45 ∙ 35.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Naprężenia w betonie na krawędzi przekroju wynoszą: þz‹Àr = wzIJJ .Š ∙ ºz. Celem obliczeń jest zapewnienie ograniczenia deformacji plastycznych.yQ ≥ 5.yQ warunek spełniony Wniosek: W wyniku nastąpiła redystrybucja obciążeń.75.F ∙ = 5.50 . które w efekcie mogły prowadzić do nadmiernych ugięć lub/i zarysowania konstrukcji.yQ < 0.yQ warunek spełniony þz‹Àr ≤ 0.yQ warunek spełniony Naprężenia w stali zbrojeniowej: þ•3 = . spadły naprężenia w betonie i nieco wzrosły w stali zbrojeniowej.yQ •z w• Sprawdzenie warunku: þzÓ{ ≥ þz‹Àr 21.Ò@.Ò@.yQ •z Sprawdzenie warunku: þ•Ã“{ ≥ þ•3 400.Š ∙ µk − ºz.3 ¶ = 228.76 .67 .yQ ≥ 228.45 ∙ ˆz 5.

3.1.65.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 12.IJJ = ˆz‹{ Pole przekroju strefy rozciąganej przekroju: qz‹ = D ∙ µk − ºz.00.3 ¶ = 0. iKżKHX 300 500 0. iKżKHXℎr > 800 rozkładu naprężeń < ℎr ≤ 800 Współczynnik uwzględniający postać rozkładu naprężeń wewnątrz przekroju tuż przed zarysowaniem oraz zmianę ramienia sił wewnętrznych: z = 0. iKżKHXℎr ≤ 300 500 − µℎr − 300 ¶ • .203 F Współczynnik uwzględniający rozciągających: p n = €0.IJJ ∙ qz‹ = 10.61L F warunek spełniony Sprawdzenie rozwarcia rys: Maksymalny dopuszczalny rozstaw prętów: U{ŽÌ = 5 ∙ ŸLj + ¼ 2 ¡ = 240 Sprawdzenie warunku: Uj ≤ U{ŽÌ 93 . Sprawdzenie rys w SLS Sprawdzenie zbrojenia minimalnego: Wartość średnia wytrzymałości na rozciąganie betonu w czasie pojawienia się pierwszej rysy: ˆz‹.05L F F > q•{“v = 9.55 efekt nierównomiernego 1.4 Minimalne pole przekroju zbrojenia q•{“v = z ∙ ∙ ˆz‹.65 + o n m = 1.75 L þ•3 Sprawdzenie warunku: q• = 10.

IJJ 3 = 0.64 .4 b = 0.2 .Ò@.010 qz.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 200 ≤ 240 warunek spełniony Maksymalny rozstaw rys: Dla stali sprężającej J3 = 1.IJJ = ˆz‹{ = 3.7 3 2 Efektywna powierzchnia strefy rozciąganej qz.10) q• + J3F ∙ qr = 0. ℎr − ºz.IJJ = 0.9) z PN-EN 1992-1-1 dla w pełni zarysowanego przekroju wynosi: þ•3 = 0.{ŽÌ = a ∙L+ 3 ∙ F ∙ b ∙ Ýr.0 qr = 0 Efektywna wysokość strefy rozciąganej: ℎz.000647 w• ‹3 = 0.Š ‹ = ‹F + Œ ∙ A ‹3 − ‹F B = 0.• Œ= = 0.4 → kHQ YDLXążKń kłSpY\RPQłZLℎ .882 wz{ ˆz‹.0981 F Współczynnik wg PN-EN 1992-1-1 (7.IJJ = D ∙ ℎz.6 ∙ Stosunek modułów sprężystości stali zbrojeniowej i betonu w• = 5.IJJ = min à2.5 → VRMZ RYMLXąpQTXS a = 3.8 → kHQ VRę\óP Y PZUY XKi VRMZLMKVTYśLX F = 0.6 → kHQ YDLXążKń Ró\ Y\RPQłZLℎ ‹F = 0. á = 98.IJJ = Stąd: U².425 Ýr.5 ∙ µℎr − k¶.IJJ = 136 Minimalna wartość wyrażenia (7.3 ℎr .yQ Ò = 94 .528 Δî{“v = 0.

Sprawdzenie ugięcia w SLS wz{ = 34xyQ ˆz‹{ = 3.z² J =1−å∙– — = 0.IJJ = Moment rysujący: .005 ⋅ 10âa = 1.Ò@.875 → współczynnik pełzania .51 8 ∙ wz.05 L F = 3.IJJ ∙ •r 8 ∙ wz{ ∙ •r Ugięcia przy pełnym zarysowaniu: 95 .yQ q• = 10.Ò@.137 Sprawdzenie warunku: P ≤ PÓ{ 0.43xyQ .5 → kHQ YDLXążKń kłSpY\RPQłZLℎ X PXKHY RY\TXK VYP\QRMQHTZLℎ wz.• + A1 + B ∙ .4.• å = 0.• ∙ F‹ + = 0.z² = ˆz‹{ ∙ •r = 65.484 .Š Ugięcia przy założeniu braku zarysowania: = .Ò@.Š = 63. ΔîzŽÃ ñ = 1.33 Z Moment w przekroju C-C: .B©© sÑ.IJJ B Qº ðΔî{“v .25 Współczynnik dystrybucji: .B©© ∙ A1 + w• Ò ∙ Ýr.Š ∙ wz{ = 14.1.005 ⋅ 10âa Maksymalna rozwartość rys jest równa: P = U².• ∙ F‹ .2.3 warunek spełniony 12.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego ΔîzŽÃ = Δî = þ•3 − ‹ ∙ Jòr.{ŽÌ ∙ Δî = 0.137 ≤ 0.

3 ºz. bazującej na zapewnieniu spadku umożliwiającego swobodny spływ wody opadowej z płyty.247 qz Moment bezwładności przekroju zarysowanego: a D ∙ ºz.69 8 ∙ wz.• ∙ F‹ .43xyQ Pole przekroju: qz = D ∙ ºz.061 wz{ F Moment statyczny przekroju: }¼ = D ∙ ºz.302 D = 1.3 F w• o ∙ ¼b o ∙ + D ∙ ºz. Jednak ugięcie w tym przypadku ma pozytywny wpływ na spływ wody (zwiększa spadek do środka płyty). Wartości te mogą być przedmiotem indywidualnej analizy np.IJJ = 14.05471 k = 0. UVQkK VRYiK \YPQTZ → Ur = 2% UVQkK XTX QHTZ → Ur.0151 2 wz{ 2 a Położenie osi bezwładności: Z8 = }¼ = 0.{“v = 0.3 ∙ ¤k − Z8 − ¥ +6∙ ∙€ + 12 2 wz{ 64 4 •¼ = 0.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego W strefie ściskanej uwzględniono beton.3 ∙ ¤k − ºz.0 w• = 200xyQ wz{ = 34xyQ wz.• ∙ F‹ + = 5.IJJ ∙ •¼ 8 ∙ wz{ ∙ •¼ Ostateczne ugięcie obliczone jest równe: =J∙ + A1 − JB ∙ = 3.02 W normie PN-EN 1992-2 brak jest jednoznacznych wartości granicznych. ºz.3 = 0.3 w• ¼ ¥ + q• ∙ ∙ = 0.3 + q• ∙ w• = 0.5% 96 . a w strefie rozciąganej tylko stal.000319 b •¼ = = F ¼ ∙ ŸZ8 − ¼ 2 F ¡ • .

Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego Wpływ ugięcia na spadek poprzeczny uUr = Er F ⋅ 100% = 0.{“v = 0. a wpływ obciążenia stałego i zmiennego będzie dla niego korzystny 97 .5% 56789_" 4:_ł9.26% > Ur.26% Warunek: Ur = 2.<9= Spełnienie warunku oznacza.26% }VQkK VYVRMKLMTZ VY SPMpHękTXKTXS SpXęLXQ Ur = Ur + uUr = 2. że minimalne wymagane uniesienie środka płyty pomostu zostanie zachowane.

05 c Uj F Wysokość czynna przekroju płyty: k = ℎr − Lj − ¼ 2 = 402 98 .0 m ℎr = 0.yQ 3 = 0.3 Moment zginający w płycie od charakterystycznej kombinacji obciążeń SLS: .• = 37.Š = 142.39 Moment zginający od obciążeń zmiennych: .• = 104. 12. że wymagane zbrojenie to: q• = o∙ 4 F ¼ ∙ D = 10.1.1.yQ Pk6 = 0.Ò@.1.8 þzÓ{ = 3 ∙ ˆz = 21. Dane projektowe D = 1.44 ˆz = 35 . zarysowania i ugięcia żelbetowej płyty pomostu w przekroju A-A na podstawie obliczeń wg PN-EN 1992-2.yQ Stal ˆ¼ = 500.13 Moment zginający od ciężaru własnego i oddziaływań stałych wymuszonych: .yQ w• = 200xyQ ¼ = 16 Uj = 200 Lj = 40 þ•Ã“{ = a ∙ ˆ¼ = 400.74 Z projektowania w ULS wynika.2 . Przekrój A-A Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności (SLS) przeprowadzono w zakresie naprężeń maksymalnych.450 ‹ = HIJJ3 = 1.yQ ˆz‹{ = 3.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 12.6 a = 0.

3 ∙ = 11.54 .3 ¶ + 1 wzIJJ a ∙ ∙ D ∙ ºz.1 ∙ Aˆz + 8Bñ8.71 D ∙ wzIJJ Moment bezwładności przekroju zarysowanego: F •z = q• ∙ µk − ºz.201 2 − VYłYżKTXK YUX YDYię\TKi VRMK RYiS MQRZUYPQTKpY Moment bezwładności przekroju niezarysowanego •r = D ∙ ℎra = 0.00759 12 b Naprężenia w włóknach skrajnych przekroju niezarysowanego: þ~@ = .yQ •r Sprawdzenie warunku: þ~@ ≥ ˆz‹{ − VRMK Rói iKU\ MQRZUYPQTZ Obliczenia prowadzone będą przy pominięciu betony w strefie rozciąganej. czy przekrój jest zarysowany wg PNEN 1992-1-1 p.2.Š ∙ Z = 3.76 .7.yQ •z w• Sprawdzenie warunku: 99 .Š ∙ ºz. Sprawdzenie naprężeń maksymalnych w SLS Naprężenia w stanie granicznym uzytkowalności zostaną sprawdzone w stali i w betonie w odniesieniu do wartości granicznych. Wartość efektywnego modułu Eceff zależy od stosunku obciążeń długotrwałych do krótkotrwałych.1.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego 12.3 = −q• ∙ w• + Aq• ∙ w• BF + 2 ∙ D ∙ q• ∙ w• ∙ wzIJJ ∙ k = 64.a = 34xyQ Zatem efektywny moduł betonu w pierwszym przybliżeniu Eceff= Ecm= 34GPa Wysokość strefy ściskanej ºz.1 Z= ℎr = 0. Pierwsze przybliżenie jest wykonywane dla mostu po otwarciu.Ò@.3 = 12. W pierwszej kolejności należy sprawdzić.Ò@. gdy pełzanie ma jeszcze mały wpływ i możliwe jest wykorzystanie modułu betonu jak dla obciążeń krótkotrwałych: Moduł odkształcalności betonu dla obciążeń krótkotrwałych: wz{ = 22 ∙ ð0.90 ∙ 10 âc 3 w• b Naprężenia w betonie na krawędzi przekroju wynoszą: þz‹Àr = wzIJJ .

Š ∙ ºz.Ò@.3 ¶ = 371.54 .Ò@.73 ∙ 10 âc 3 w• b Naprężenia w betonie na krawędzi przekroju wynoszą: þz‹Àr = wzIJJ .• + A1 + B ∙ .yQ •z Sprawdzenie warunku: þ•Ã“{ ≥ þ•3 371.63 D ∙ wzIJJ Moment bezwładności przekroju zarysowanego F •z = q• ∙ µk − ºz. gdy wystąpi całe pełzanie = 3.Projekt wiaduktu kolejowego z betonu sprężonego þzÓ{ ≥ þz‹Àr 21.yQ = 15.F ∙ = 8.45 ∙ 35.yQ < 0.yQ warunek spełniony Naprężenia w stali zbrojeniowej: þ•3 = .62 .62.F = 11.61 .875 Efektywny moduł odkształcalności betonu: E H¸¸ = .Š ∙ wz{ = 16.yQ warunek spełniony Drugie przybliżenie jest wykonywane.yQ warunek spełniony þz‹Àr ≤ 0.1 .F ¶ + 1 wzIJJ a ∙ ∙ D ∙ ºz.• Wysokość strefy ściskanej ºz.yQ •z w• Sprawdzenie warunku: 100 .75.45 ∙ ˆz 11.yQ ≥ 11.Ò@.yQ < 406.54 .F = −q• ∙ w• + Aq• ∙ w• BF + 2 ∙ D ∙ q• ∙ w• ∙ wzIJJ ∙ k = 88.Š ∙ µk − ºz.84xyQ .