PEMARKAHAN

QGK3023
PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

TUGASAN 2

DISEDIAKAN OLEH
NAMA
MAYANDY A/L VASU

KUMPULAN KULIAH:

NO. MATRIK

NO TELEFON

D20102044470

013-5062302

UPSI 07

NAMA TUTOR E-LEARNING:

EN. NIK MOHD ZAKI BIN NIK MOHAMED

TARIKH SERAH:

29-11-2014

Laporan Gotong Royong Perdana Sempena Hari Guru SEKOLAH Carta organisasi program Penaung : Pn Jamaah Bt Shahbuddin Penasihat: Ust. PnNorazrina Makanan: Pn Dewi Sa`ayah Bt Khalil Cik Maizatun Ustzh Noor Aini Bt Samsusah Peralatan: En Shahril B Abd Manaf Ust Rossuhailah Bt Md Nor PA System: En Yazeid B Hj Hussin Kebersihan Dewan: En Khalid B Suratman& Kawasan Sekolah : Pn JamiliahEn Wahid Disiplin dan Keselamatan: Cik Siti Salwah Bt Mat Mopal. Asmah bt Abd Rahman Pengerusi: Ust Khairul Anuar B Lakimin Penyelaras: En Mohd Firdaus b Muklas Bendahari: Pn Rashidah Bt Hamzah Juruacara Majlis: Ust Yazid B Ibrahim/Cik Shafawati Bt Ariffi Protokol: Pn Zainah Bt Hj Nor Buku Program: Pn Norhayati Bt Md Nor . Ustzh Sawiyah Bte Ginir . Uszth Zaiton Bt Hassan.

4 . M e n g g e m b l e n g t e n a g a d a n i d e a ya n g b e r s e p a d u d a l a m m e r e a l i s a s i k a n keberkesanan aktiviti . keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang telah disediakan. selamat dan ceria. pendidik dan warga sekolah dalam melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah. 3 . Melaksanakan amalan kebersihan bagi mencapai kepuasan yang maksimum. ibu bapa. M e n i n g k a t k a n k e p r i h a t i n a n d a n k o mi t m e n w a rg a s e k o l a h d a n i b u b a p a t e r h a d a p kebersihan. 2 .indah.OBJEKTIF 1 . Mewujudkan iklim yang kondusif serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih. 5 . Mewujudkan dan meningkatkan semangat kerjasama yang padu antara pelajar.

guru-guru dan para pelajar akan membersihkan kolam dan kawasa di sekitarnya. mereka akan membersihkan sampah di sekitar koridor bangunan di tingkat dua. di bahagian tapaknya perlu disemenkan untuk mengukuhkan kedudukan tiang bendera tersebut 4)Mengecat dan memasang papan tanda  Bagi memberikan kesan lecerian pada sekolah. papan tanda yang telah ditempah akan dipasang di kawasan pintu masuk sekaolah dan pejabat. kawasa perhiasan seperti pokok bunga dan bahagian dalaman musollah itu sendiri seperti susunan sejadah dan telekung ( sekiranya ada) serta kawasan disekitar tempat wuduk ( lelaki dan perempuan) 6) Kelas/Tingkatan . 3) Bendera dan koridor bangunan  Bagi yang membesihkan di kawasa ini. di bhagian pokok bunga dis ekitar pondok keselamatan dan sekitar sekolah akan dicat menggunakan warna-warna yang terang. ibu bapa . Melaui kerja gotong royong di kawasa kola mini. Seterusnya di kawasan bendera. Selain itu. Selain itu sebagai satu usaha untuk menghalang pembiakan nyamuk aedea yang dikhuatiri akan member kesan kepada pelajar khususnya yang berada di sekalah dan di asrama 2) Kolam  Kedudukan kolam ikan yang berada di antara blok kelas dan pejabat merupakan kawasan tarikan bagi pelajar dan pelawat yang datang ke sekolah ini.Aktiviti yang dijalankan 1) Pembersihan Longkang  Tugas membersihkan longkang ini dilakukan adalah untuk melancarkan aliran air yang melalui kawasa tersebut agar tidak tersumbat. 5) Mussolah  Agihan tugas di sekitar mussolah ini meliputi longkang.

Disamping itu melalui program ini juga hubungan antara ibu bapa dan anak semakin rapat serta mengeratkan lagi hubungan terhadap guru. Di samping itu . ibu bapa. Setiap kelas/tingkatan akan diagihkan mengikut guru-guru dan wakil dari ibu bapa disamping akan di bantu oleh beberapa kumpulan pelajar dari beberapa kelas untuk membersih dan menceriakan setiap kawasan yang telah ditetepkan.membantu semasa membersihkan kawasan sekolah. pendidik dan warga sekolah dalam melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah. Pemantauan juga merupakan proses menganalisis prestasi sebenar program pada tahap tertentu berbanding dengan perancangan asal. Dengan ini. turut dapat mewujudkan dan meningkatkan semangat kerjasama yang padu antara pelajar. Selain itu daripada penilaian dapat m e n i n g k a t k a n k e p r i h a t i n a n d a n k o mi t m e n w a rg a s e k o l a h d a n i b u b a p a t e r h a d a p kebersihan. selamat dan ceria. guru dan ibu bapa dapat memahami murid dengan betul lalu dapat mengajar mereka mengikut perangai mereka terhadap mereka. PEMANTUAN DAN PENILAIAN Pemantauan pada umumnya ialah proses mengenal pasti masalah melalui kajian dan pemerhatian secara terperinci dan sistematik. melalui program ini juga murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti bertangungjawab. Tujuan utama pemantauan adalah untuk memperbaiki proses perancangan bagi program atau projek yang sama pada masa hadapan. indah. Selain itu. berdikari dan sayang terhadap alam sekitar. Dengan ini mereka dapat mengamalkan sikap itu dalam kehidupan harian mereka PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT . keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang telah disediakan serta me n g g e m b l e n g t e n a g a dan idea ya n g b e r s e p a d u d a l a m me r e a l i s a s i k a n k e b e r k e s a n a n a k t i v i t i Program ini dapat memupuk semangat kerjasama dalam kalangan murid-murid dimana mereka dapat saling bantu. PELAKSANAAN. Dalam program ini objektif telah di capai dimana dapat mewujudkan iklim yang kondusif serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih.

Ilangovan Pasukan Kesihatan Sekolah Pasukan Kesihatan Gigi MATLAMAT PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat. Zaiton bte Hj. Ahmad ( GPK HEM ) Pn. ceria . Rahimah Din Pn. VISI PBSS Generasi yang berilmu. Chee Kiow Wee En. Rosalind Chan Leng Neo Pn. Goh Chin Guan En. sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. Rozinah bte Mat Jizat Pn. Maznah Adam Pn.Jawatankuasa PBSS Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK Pn. . Zamzura Azis En. sihat dan progresif MISI PBSS Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan OBJEKTIF PBSS Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat 1) 2) Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih. Hjh. Shahrani Tawil Pn. Kamarudin Abu Hassan Pn. Siti Eisah bte Songip En. Norazah bte Daud Pn.

1 6.3) selamat dan sihat Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara 4) hidup sihat Meningkatkan pengetahuan.4 dan masalah kesihatan murid Memberi penjagaan / rawatan kecemasan terhadap penyakit- 6.2 6.3 Menilai taraf kesihatan murid Memberi khidmat rawatan dan rujukan Menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan 6. merujuk dan membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya Kebajikan pelajar meliputi beberapa aspek berikut : A) Rancangan kesihatan sekolah (RKS) B) Keselamatan di sekolah C) Alam sekitar sekolah D) Skim pinjaman buku teks (SPBT) E) Biasiswa F) Asrama Sekolah . keluarga dan masyarakat Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program 6) kesihatan sekolah Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi 6.6 penyakit di sekolah Mencegah dan mengawal kejadian penyakit Mengenalpasti.5 6. sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap 5) penjagaan kesihatan diri.

amalan kebersihan dalam kalangan murid telah disemai dan dipupuk sejak bermulanya menjejakkan kaki ke dalam kawasan sekolah.6 % iaini kategori Anugerah Perak. Sekolah inimampu menampung 1020 orang murid .Laporan Pemantuan dan Penilaian Progran Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Sekolah Kebangsaan Taman Seroja terletak di Daerah Sepang. SekolahKebangsaan Taman Seroja telah ditadbir oleh Puan Jamaah Shahbudin.Bagi memastikan amalan ini dilaksanakan secara berterusan. Jawatan kuasaPBSS telah membuat pemantauan dan penilaian PBSS pada 31 Mac 2013 dan mendapatdapatan yang diperolehi ialah 79. 70 orang guru dan 5 orang staf sokongan. Di Sekolah Kebangsaan Taman Seroja.Padakeseluruhannya banyak perkara yang perlu ditambahbaik dalam program PBSS . pihak pentadbir sekolah telahmembentuk ahli jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat(PBSS). Guru Besar yang barusahaja dilantik pada bulan Mei tahun ini. . Selangor.

Penilaian dibuat dengan menggunakan Borang Anugerah PBSS dan Penyeliaan ke sekolah-sekolah. Persekitaran Fizikal Sekolah (3K).Ini bersesuaian dengan motto sekolah “Sayangi Sekolah Kita Program PBSS dilaksanakan di sekolah bukan sahaja telah berjaya menambahkan keindahan dan keceriaan sekolahnya. Penglibatan Komuniti dalam PBSS. . Pelaksanaan PBSS yang ditetapkan olehJawatankuasa PBSS Kebangsaan. Hasil dapatan daripada penilaian dan pemantau PBSS di sekolah mendapat kekuatanyang dapat dilihat adalah kerjasama di antara pihak pentadbir serta guru.PBSS ini memberi peluang kepada warga sekolah merasai hakikat bahawa keceriaanitu sememangnya ada dalam pendidikan. Kemahiran Kesihatan Diridan Kemudahan Kesihatan di Sekolah. Penilaian dan Pemantaun Program Bersepadu Sekolah Sihat amat menitikberatkan segi tujuh aspek iaitu dari segi Pengurusan PBSS.guru dalam pengurusan dan pelaksanaan PBSS. Guru. anti rokok dan banyak lagi.guru juga memainkan peranan yang dinamik dengan menampal perlbagai polisikesihatan seperti anti dadah. malah yang lebih penting ia juga mampu melahirkan pelajaryang sihat dan selamat semasa berada di dalam sekolah . merawat. programPBSS dilihat mampu menyerlahkan keceriaan sesebuah sekolah yang menyertainyamenerusi penekanan kepada meningkatkan enam aspek utama program tersebut. malah turut merapatkan hubungan sesama pihak sekolah dan juga dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) serta masyarakat setempat.murid menuntut ilmu. Taklimat serta mesyuarat dilaksanakan bagi meme nuhikeperluan progam bersepadu ini. Persekitaran Sosial(Iklim dan Budaya Sekolah). dan merujuk kes yangmemerlukan perhatian serta tindakan lanjut. Guru Besar juga memberikan komitmen serta sokongan bagi menceriakan serta memastikan kawasan sekolah selamat untuk murid. Sesebuah sekolah yang „ceria‟ dari pelbagai segi bukan sahaja sedap di pandang mata atau dibanggakan oleh warga masyarakat sekitarnya. Pemantaun dan penilaian polisikesihatan sekolah menitikberatkan memberi kesedaran dan kefahaman warga sekolah tentangkepentingan kesihatan yang optimum dan pengamalan cara hidup yang sihat. PolisiKesihatan di sekolah mengesan masalah kesihatan. Penganugerahan tahunan diberi berdasarkan tahap usaha dan pencapaiansekolah dalam menggalakkan kesihatan di sekolah masing-masing. Tanpa mengira dalaman mahu pun luaran.

Pelaksanaan PBSS yang ditetapkan oleh jawatankuasa PBSS KebangsaanmeliputiProgram Susu Sekolah. pihak sekolah telah menyediakan garis panduan kantinsekolah dan memastikan pihak kantin sekolah mematuhi Pekeliling Pembangunan dan Bekalan. Selain daripada keceriaan serta kemudahan yang terdapat di sekolah. Persekitaran fizikal sekolah adalah seperti kantin. dan Sekolah Kawasan Larangan Merokok. kekuatan yang dapat dilihat adalah dari segi iklim dan budaya sekolah yang diterapkan di sekolah. bilik khas. tempat pelupusan sampah. 1995). kebersihan dan keceriaan sekolah. Kebiasaanya. PBSS juga menitikberatkan keindahan. tandas. Bagi memastikan persekitaran fizikal kantin dalam keadaan yang bersih danmematuhi peraturan kesihatan. Pihak pentadbirsekolah telah mengambil inisiatif dengan memastikan persekitaran bersih dan selamat untukmenggalakkan amlan kesihatan yang betul. mengurangkan risiko penyakit berjangkit dankemalangan di sekolah. . Kesemua progran tersebut telahdiadakan di sekolah ini. Kesihatandan Keceriaan Sekolah ini juga meliputi Program Sekolah Sihat. serta bilik darjah. Untuk mencapai hasrat ini. ahli jawatankuasa PBSS juga telah memantau persekitaran fizikal sekolah. kebersihan dan keindahan (3K). Kekuatan kedua yang dapat dikenalpasti adalah program. Sebuah sekolah boleh mengalami iklim positif dan juga negatif (Smith. tenteram. mesra. hubungan sosial yang baik antara semua wargasekolah serta suasana kerja yang produktif. Perkhidmatan Kesihatan Sekolah. Perkhidmatan Pergigian Sekolah. Pusat Perkembangan Kurikulum(1981) mendefinisikan bahawa iklim sekolah sebagai suasana sekolah yang baik di manakeadaan persekitarannya dirasakan selesa.Program 3K. Sebagai contoh.program yang disusun sertadiatur oleh pihak sekolah dapat dijalankan. sebuah sekolah yang iklimnya dianggap positif mempunyai ciri-ciri fizikal sekolah yang bersih dan menarik. teratur serta mengikuti piawaian borang pemantauan. Selain daripada pemantauan program 3K. riang dan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lancar.persekitaran fizikal berada dalamkeadaan yang bersih. program yang dapat dilaksanakandi sekolah ialah program kesihatan. Semasa sesi pemantauan dan penilaian berlangsung.

Pendidikan kesihatan sama ada pendidikan formal dan tidak formal yangdilaksanakan di sekolah bertujuan untuk membentuk minat dan keinginan serta mewujudkanrasa tanggungjawab dalam kalangan murid merekasendiri. Guru Besar sebagai ketua di sekolah berperanan penting mempelopori atau menjadi juara sesuatu budaya yang positif dan kesannya. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) bertuj uanuntuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid serta warga sekolah ke tahapyang optima. ini akan menjadi ikutan dan akan dikenangsepanjang masa Seterusnya. kekuatan yang dapat dilihat dari penglibatan komuniti di sekolah. Misalnya aktiviti gotong-royong ria yang didiketengahkan dalam kerja kursus ini .Komuniti Pembelajaran Sekolah(School Learning Community) merupakan satu komuniti disekolah yang terdiri daripada guru/pihak sekolah. untuk kemajuan dan kebaikan kesihatan .secara tidak langsung akan menyumbang kepada kejayaan pelajar. Kerjasamaantara pihak sekolah dengan ibu bapa dalam penganjuran dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. haruslah mencatat laporan ringkas buku yang telah dibaca olehmurid. keluarga/ibu bapa dan masyarakatyang bersama-sama terlibat untuk melakukan penambahbaikan terhadap segala aspek disekolah. Di dalam Projek Nilam ini. menggalakkan sokongan masyarakat setempat terhadapsekolah dan meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam semua aspek di sekolah. Projek Nilam diadakan pada setiap hari sebelum sesi Pengajarandan Pembelajaran dijalankan. Kajian mendapati bahawa penglibatan komuniti banyak mendatangkan kebaikankepada semua pihak antaranya menambahbaik keadaan iklim dan prestasi sekolah. keluarga dan masyarakat . persekitaran budaya yang diterapkan di sekolah dapat dilihat dari segiBudaya Membaca di mana.Di sekolah ini. setiap pelajar yang telah habismembaca sesebuah buku. Pihak sekolah telah melakukan perancangan pelbagai program yang melibatkan ibu bapa di sekolah sama ada sebagai sukarelawan dalam mana-mana aktiviti sekolah.menguatkan ikatan persaudaraan. pelajar. Kekuatan seterusnya yang dikenalpasti adalah kemudahan kesihatan di sekolah serta pelaksanaan program kesihatan di sekolah.

aktiviti ini akan membolehkan pelajar menerapkan nilai-nilai murni dalam . PROGRAM GOTONG-ROYONG RIA 1) TUJUAN Tujuan kertas kerja ini di buat adalah untuk mendapatkan kelulusan dan peruntukankewangan daripada pihak PIBG SK Taman Seroja dalam menjayakan program GotongRoyong Ria Peringkat SK Taman Seroja 2013. pihaksekolah melalui Jawatankuasa 3K (Keselamatan. Terdapat beberapa kelemahan yang dapat dikenalpasti antaranya adalah pembudayaan murid. Di samping itu. Kesihatan dan Kebersihan) telah merancanguntuk menganjurkan satu aktiviti Gotong-Royong Ria bersama pihak PIBG bagi memenuhimatlamat yang telah diterapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Hal ini sedikit sebanyak akan menjejaskan budaya pembelajaran yang kondusif. Sehubungan dengan i tu. tidak semua aktiviti yang dirancang akan berlangsung dengan sempurna. 2) PENGENALAN Persekitaran sekolah yang bersih dan ceria dapat membantu mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan efektif. Sebagai contoh.Namun begitu. Aktiviti ini diharapkan dapat memberikan pendedahan dan amalan kepada pelajar tentangbetapa pentingnya menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah terutamanya bilik darjah .murid untuk mengamalkan sesuatu tabiat baru. sebahagian kecil murid masih lagi sikar untuk mengamalkan budayamembaca dalam diri mereka sendiri serta menganggu ketenteraman murid di sekeliling yangmengamalkan budaya membaca.

pendidik. 3)OBJEKTIF 1. komuniti dan warga sekolah dalam melaksanakan aktiviti yang berkait 4. . Menggembleng tenaga dan idea yang bersepadu dalam merealisasikan keberkesanan aktiviti. guru serta wargaSKBBST akan memperoleh manfaat daripada aktiviti ini dan seterusnya memenuhi serta mencapaimatlamat 3K. ibu bapa.diri mereka. ibu bapa. 5.keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang telah disediakan. Antara aktiviti yang dirangka akan dilaksanakan meliputi aspek pembersihan kawasan sekitar sekolahserta menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk aedes bersama pihak Ibu Pejabat Polis DaerahSepang yang akan dijemput hadir untuk sama-sama menyumbang tenaga bagi membersihkansekitar kawasan sekolah. Adalah menjadi harapan agar para pelajar. indah. 2. 3. Melaksanakan amalan kebersihan bagi mencapai kepuasan yang maksimum. Mewujudkan dan meningkatkan semangat kerjasama yang padu antara pelajar. an dengan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah.selamat dan ceria. Mewujudkan iklim yang kondusif serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih. Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah dan ibu bapa terhadap kebersihan.

academia.html 5.tripod.com/doc/45939217/Program-Bersepadu-Sekolah-Sihat 3.com/doc/125442181/Pemantauan-Dan-Penilaian .my/index.blogspot. https://www.edu/6392876/Program_Bersepadu_Sekolah_Selamat 2.com/2013/05/perkhidmatan-kesihatan-sekolah.gov.RUJUKAN 1.htm 7.myhealth.com/pbss.com/doc/46131712/Kertas-Kerja-Gotong-Royong-2-New 4. http://nota-notapismppj.scribd.scribd. http://skbhilir. http://www. https://www.php/bayikanak-kanak/umum/perkhidmatankesihatan-sekolah 6. https://www. https://www.scribd.