Grile –AUDIT INTERN

1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de:
a)scopul, marimea si structura entitatii economice
b)scopul, structura si domeniul de activitate al entitatii
c)scopul, marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii
d)marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii
e)scopul, nr de salariati si domeniul de activitate ale entitati
2) Functiile auditului intern sunt:
a)functia de control si functia de consiliere
b)functia de consiliere si functia de de asigurare
c)functia de control si functia de asigurare
d)functia de evaluare si functia de control
e)functia de monitorizare si functia de evaluare
3) Activitatea desfasurata de auditorii interni, menita sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca
administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si a controlului intern, fara ca auditorul sa-si
asume responsabilitati manageriale reprezinta:
a)consilierea
b)auditul intern
c)controlul intern
d)evaluarea interna
e)nici un raspuns corect
4)Un obiectiv al auditului intern este:
a)asigurarea obiectiva destinata sa imbunatateasca sistemele si activitatea entitatii publice;
b)evaluarea entitatii publice;
c)sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si
metodica;
d)controlul entitatii publice;
e)identifica si evalueaza riscurile nesemnificative si contibuie la imbunatatirea sistemelor de
management a riscurilor;
5) Auditul public intern are ca obiectiv:
a)asigurarea obiectiva si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si
activitatile entitatii publice;
b)controlul entitatii publice;
c)evaluarea sistemului de management a riscurilor;
d)protejarea patrimoniului entitatii;
e)ajuta entitatea publica se mentina un sistem de control adevat printr-o evaluare
sistematica si metodica;
6) Sfera auditului intern cuprinde:
a)constituirea veniturilor publice precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
b)patrimoniul entitatii publice
c)sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele
informatice aferente;

respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta.d)activitatile economice desfasurate de entitatea publica. e)sistemele informatice si cele de contabilitate. e)administrarea patrimoniului entitatii publice. 8) Ca urmare a atingerii obiectivelor auditul intern duce la: a)reducerea riscului b)incetarea dezvoltarii c)cresterea cheltuielilor d)progresul controlului extern e)nici un raspuns corect 9) Auditul intern are caracter: a)progresiv b)represiv c)regresiv d)intern e)nici un raspuns corect 10) Auditul intern are caracter: a)progresiv b)preventiv c)regresiv d)intern e)nici un raspuns corect 11)Auditul intern scoate la iveala erorile. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. 7)In sfera auditului intern intra: a)activitatile financiare desfasurate de entitateapublica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. c)sistemele de management si cele informatice d) sistemele de management si cele de contabilitate precum si sistemele informatice aferente. fraudele si deturnarile de fonduri datorita caracterului: a)preventiv b)represiv c)progresiv d)regresiv e) nici un raspuns corect 12) Auditul public intern pune accentul pe recomandari care permit managerilor sa progreseze cu ajutorul unui sistem de control intern mai bun asupra activitatilor si a responsabilitatii datorita caracterului: a)represiv b)preventiv c)progresiv d)regresiv e)nici un raspuns corect . b)constituirea veniturilor publice.

pe baza unui sistem de referinta. evalueaza rezultatele si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele auditului: a)auditul performantei b)auditul de sistem c)auditul de conformitate d)auditul de regularitate e)auditul financiar 17) In practica se mai intalneste si sub denumirea de audit al managementului: a)auditul performantei b)auditul de sistem c)auditul de conformitate d)auditul financiar e)auditul de regularitate 18) Se refera la indeplinirea obiectivelor entitatii audiate si auditul impactului efectiv al activitatii entitatii in comparatie cu impactul planificat al acesteia: a)auditul de conformitate b)auditul eficacitatii c)auditul financiar d)auditul de sistem e)auditul de regularitate . care este reprezentat de reglementarile in vigoare aferente domeniului: a)auditul de regularitate sau de conformitate b)auditul de sistem c)auditul de eficacitate d)auditul performantei e)nici un raspuns corect 16) Examineaza corectitudinea criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice. ceea ce ar trebui sa fie cu ceea ce este.13) Din literatura de specialitate. cat si din legislatia romaneasca auditul intern poate fi clasificat in: a)audit de regularitate sau audit de conformitate b)audit regresiv sau audit preventiv c)audit de eficacitate sau audit de conformitate d)audit de sistem sau audit preventiv e)audit de regularitate sau audit de sistem 14) Auditul intern poate fi clasificat astfel: a)audit de eficacitate sau audit de performanta b)audit represiv sau audit de sistem c)audit de eficacitate sau audit de conformitate d)audit de regularitate sau audit al performantei e)nici un raspuns corect 15) Compara regula si realitatea.

care efectuează şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale: a) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) b) Comitetul pentru audit public intern(CAPI) c) Compartimentele de Audit public intern d) Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern e) nici un raspuns corect 23) Conform legilor ce reglementează auditul public intern. evaluare.19) Reprezinta o evaluare de profunzime a sistemului de conducere si control intern. denumite Standarde de Audit Intern. audiorii trebuie sa urmareasca: a)conformitatea cu politicile entitatii publice b)regularitatea tranzactiilor si etica comportamentala c)atingerea obiectivelor. d) avizează planurile misiunilor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale e) dezbate şi avizează raportul anual privind activitatea de audit public intern şi-l prezintă guvernului .pentru realizarea obiectivelor sale UCAAPI are următoarele atribuţii principale: a) dezbate şi emite o opinie asupra raporturilor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. b) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI). eficacitate si eficienta: a)auditul economicitatii b)auditul de performanta c) auditul de sistem d) auditul managementului e) auditul eficacitatii 20) Cu prilejul unei misiuni de audit de sistem. Comitetul pentru audit public intern(CAPI) si Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern 22) Are atributii de coordonare.conduce şi aplică o strategie unitară în domeniul audituluipublic intern şi monitorizează la nivel naţional această activitate. c) asimilarea. b) elaborează. scopurilor. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza in conditii de economicitate. sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national. Comitetul pentru audit public intern(CAPI) si Compartimentele de Audit public intern c) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) si Compartimentele de Audit public intern d) Comitetul pentru audit public intern(CAPI) si Compartimentele de Audit public intern e) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI). tintelor respectand politica practicata de entitatea publica d)utilizarea resurselor si eficienta achizitiilor e)nici un raspuns corect 21) In Romania auditul public intern este organizat in: a) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) si Comitetul pentru audit public intern(CAPI).actualizarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern.

24) Organismul cu caracter consultativ care sprijină UCAAPI din Ministerul Finanţelor Publice pentru definirea strategiei şi îmbunătăţirii activităţii de audit intern în sectorul public este: a) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) b) Comitetul pentru audit public intern(CAPI) c) Compartimentele de Audit public intern d) Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern e)nici un raspuns corect 25) Una din atributiile care ii revine Comitetului de Audit Public Intern este: a) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern. c) dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial. e) alte atribuţii stabilite de Consiliul şi Biroul Permanent ale Camerei Auditorilor Financiari din România. 28) Promovarea unei culturi privind realizarea managementului eficient in cadrul entitatii publice revine: a) Comitetul pentru audit public intern(CAPI) b)Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) c) Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern d)Compartimentul de audit public intern e) Departamentul de audit intern 29) Compartimentul de audit public intern are ca obiectiv să ajute entitatea publică în ansamblu şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor: a) coordonarea şi monitorizarea activităţii de Audit Intern . e) avizează numirea/destituirea şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice. 27) Departamentul de audit intern are. 26) Comitetul de Audit Public Intern are una din urmatoarele atributii: a) elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern. b) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern. e) asigurarea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi consolidarea acestora în domeniul Auditului Intern. d) cooperează cu autorităţile şi organizaţiile de control financiar public din alte state. b) dezbate şi avizează raportul anual privind activitatea de audit public intern şi-l prezintă guvernului. în principal. d) efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. d) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern. c) dezbate planurile strategice de dezvoltare în domeniul auditului public intern şi emite o opinie asupra direcţiilor de dezvoltare a acestuia. una din următoarele atribuţii: a) elaborarea şi publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern b) avizează numirea şi revocarea directorului general al UCAAPI c) dezbate şi emite o opinie asupra actului normativ elaborat de UCAAPI în domeniul auditului public intern.

30) Compartimentul de audit public intern are ca obiectiv să ajute entitatea publică în ansamblu şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor: a) asimilarea.inclusiv manualele de audit intern.pe baza rapoartelor primite.actualizarea şi publicarea Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit Intern. 31) Una din atributiile Compartimentului de audit public intern este: a) să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului. c) Instituţiile publice mici care nu sunt subordonate altor entităţi publice d) Instituţiile publice mici care sunt subordonate altor entităţi publice e) Entităţile publice subordonate pentru care entitatea publică de la nivelul ierarhic imediat superior a decis că organizarea compartimentului de audit public intern cu obligaţia elaborării de norme proprii. denumite Standarde de Audit Intern c) să gestioneze mai bine riscurile. b) asimilarea.denumit Cadrul General al Standardelor de Audit Intern. coordonarea.actualizarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern. e) să gestioneze mai bine riscurile. d) evaluarea economicităţii.a bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară la instituţiile publice. organizarea.actualizarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern.b) asimilarea. e) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern. denumite Standarde de Audit Intern 32) Compartimentui de audit public intern are ca si atributii: a) să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente. urmărirea şi controlul îndeplinirii deciziilor.precum şi sinteze. 33) Unul din cazurile in care entitatile publice nu elaboreaza norme proprii este: a) Entităţile publice cu numar minim de salariati de 500 b) În cazul în care la entităţile subordonate s-a hotărât înfiinţarea compartimentului de audit public intern. . b) dezbate şi emite o opinie asupra raporturilor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale c) dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de audit public intern şi elaborează raportul anual.bazate pe standardele internaţionale. d) să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corect. eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare umane şi materiale. c) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern d) dezvoltă şi implementează proceduri şi metodologii uniforme. denumite Standarde de Audit Intern. e) supravegherea regularităţii sistemelor de funcţionare a deciziilor. e) asimilarea. b) să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiilor. programarea. actualizarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern. planificare.însoţită de raport de audit. d) coordonarea şi monitorizarea activităţii de Audit Intern. c) certificarea trimestrială şi anuală.

auditul sistemelor informatice. învăţământ şi securitate.economicitate.eficienţa şi eficacitate ii revine: a) Comitetului pentru audit public intern(CAPI) b) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) c) Compartimentelor de Amornizare a Auditului Public Intern d) Compartimentului de audit public intern e) Departamentului de audit intern 35) Este responsabil pentru auditul intern. b) elaborarea şi publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern c) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern d) evaluarea economicităţii. c) elaborarea şi publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern d) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern.eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare umane şi materiale e) să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului 39) Cea mai importanta sarcina a Institutului Auditorilor Interni a fost sa: a) realizeze proiecte de cercetare în domeniu prin Fundaţia de Cercetare b) elaboreze standardele de audit intern . a bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară la instituţiile publice.respectiv ocupă postul de nivelul cel mai înalt în cadrul unei entităţi conducatorul: a) Comitetului pentru audit public intern(CAPI) b) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) c) Compartimentelor de Amornizare a Auditului Public Intern d) Compartimentului de audit public intern e) Departamentului de audit intern 36) Exponentul pe plan internaţional al auditorilor interni şi al structurilor organizatorice şi funcţionale ale auditului intern este: a) Compartimentului de audit public intern b) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) c) Institutul Auditorilor Interni d) Compartimentelor de Amornizare a Auditului Public Intern e) Comitetului pentru audit public intern(CAPI) 37) Una din principalele direcţii de acţiune ale Institutului Auditorilor Interni este: a) certificarea trimestrială şi anuală. b) serveşte pe membrii săi în auditul intern. conducere şi control. însoţită de raport de audit. e) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern 38) Una din principalele direcţii de acţiune ale Institutului Auditorilor Interni este: a) organizează conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea profesională şi realizarea de produse la vârf în domeniul educaţional.34) Sarcina de a efectua activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate.regularitate.

87 d) auditorii independenti e) consultantii in management 42) Persoanele care au calitatea de auditor intern NU trebuie: a) sa evite conflictul de interese b) sa aiba o atitudine impartiala c) sa fie obiectiv si independent d) sa aiba prejudecati e) sa-si indeplineasca atributiile cu profesinalism si integritate pag. c) Codul de Etica d) definiţia auditului intern si Standardele e) definiţia auditului intern si Codul de Etica 41) "Furnizeaza o asigurare cu privire la existenta unui sistem solid de control intern. 89 c) calitatea serviciilor d) increderea e) profesionalismul . 89 b) profesionalismul c) calitatea serviciilor d) performanta e) conduita 44) Care dintre urmatoarele NU reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern? a) calitatea serviciilor b) integritatea pag. Standardele şi alte îndrumări. 89 c) performanta d) increderea e) credibilitatea 45) Care dintre urmatoarele NU reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern? a) performanta b) competenta profesionala pag.c) elaboreze Cadrul General pentru practica profesională d) evalueze economicităţii. Codul de Etica.": a) directorii financiari b) expertii fiscali c) auditorii interni pag.eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare umane şi materiale e) elaboreze şi publiceNormelor Profesionale de Audit Intern 40) Cadru General elaborat de Institutul Auditorilor Interni cuprinde: a) Codul de Etica si Standardele b) definiţia auditului intern. 88 43) Care dintre urmatoarele NU reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern? a) neincrederea pag. care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale angajatorului.

89 b) profesionalismul c) calitatea serviciilor d) conduita e) credibilitatea 48. 91 b) exprimarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul profesional c) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea precisa si obiectiva a rapoartelor de audit d) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de a nu dezvalui informatiile . 90 51. 90 d) neutralitatea politica e) obiectivitatea 50."? a) performanta pag.46."? a) performanta b) profesionalismul c) calitatea serviciilor pag. La care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie: "Desfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri. La care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie: "Informatiile furnizate de rapoartele si opiniile auditului intern trebuie sa fie fidele realitatii si de incredere. La care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie: "Toate serviciile obtinute de la un auditor intern sunt efectuate la cel mai inalt standard de performanta. Principiul integritatii presupune: a) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei pag. in conditii de economicitate. in scopul indeplinirii cerintelor interesului public."? a) conduita b) credibilitatea pag. eficienta si eficacitate. Care dintre urmatoarele NU reprezinta un principiu ce trebuie respectat de auditorii interni? a) integritatea b) confidentialitatea c) credibilitatea pag. Care dintre urmatoarele NU reprezinta un principiu ce trebuie respectat de auditorii interni? a) integritatea b) confidentialitatea c) neutralitatea politica d) competenta profesionala e) profesionalismul pag. 89 d) increderea e) credibilitatea 47. 90 c) increderea d) performanta e) profesionalismul 49.

102 b) integritatea c) confidentialitatea d) neutralitatea politica . aptitudinilor si experienta necesare in exercitarea serviciilor de audit intern 52. 95 e) aplicarea tuturor cunostintelor. se atribuie urmatoarea regula de conduita: "Se interzice auditorilor interni sa-si depaseasca atributiile de serviciu.101 56. se atribuie urmatoarea regula de conduita: "Exercitarea profesiei cu buna-credinta si responsabilitate"? a) independenta b) obiectivitatea c) integritatea pag."? a) obiectivitatea b) independenta c) competenta profesionala d) integritatea e) confidentialitatea pag. Principiul competentei profesionale presupune: a) exprimarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul profesional b) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei c) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de a nu dezvalui informatiile d) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea precisa si obiectiva a rapoartelor de audit e)aplicarea tuturor cunostintelor. 97 54. 100 d) confidentialitatea e) competenta profesionala 55."? a) competenta profesionala pag. ce trebuie respectat de auditorii interni. aptitudinilor si experienta necesare in exercitarea serviciilor de audit intern 53. aptitudinilor si experienta necesare in exercitarea serviciilor de audit intern pag. ce trebuie respectat de auditorii interni. Carui principiu fundamental.e) aplicarea tuturor cunostintelor. ce trebuie respectat de auditorii interni. se atribuie urmatoarea regula de conduita: "Se interzice folosirea de catre auditorii interni a informatiilor obtinute in cursul activitatii lor in scop personal sau intr-o maniera care poate fi contrara legii. Carui principiu fundamental. Carui principiu fundamental. Principiul confidentialitatii presupune: a) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei b) exprimarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul profesional c) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea precisa si obiectiva a rapoartelor de audit d) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de a nu dezvalui informatiile pag.

aferente principiului idependentei si obiectivitatii."? a) obiectivitatea b) integritatea c) confidentialitatea d) competenta profesionala pag. să fie neutri din punct de vedere politic. informaţiile sau documentele despre care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor b. in caz contrar. 61. îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism.e) obiectivitatea 57. să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează b. imparţialitate c. Conform regulii de conduita. informatiile sau documentele despre care iau cunostinta in exercitarea atributiilor lor c) sa fie neutri din punct de vedere politic d) sa respecte legiile si sa actioneze in conformitate cu cerintele profesiei e) sa-si imbunatateasca in mod continuu cunostintele. aptitudinile si experienta necesare. în scopul îndeplinirii în mod imparţial a activităţilor d. să respecte legiile şi să acţioneze în conformitate cu cerinţele profesiei e. ce trebuie respectat de auditorii interni. în scopul îndeplinirii în mod imparţial a activităţilor e. să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele. competenţă. informaţiile sau documentele despre care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor c. auditorii interni sunt obligati: a) sa respecte legiile şi să acţioneze în conformitate cu cerinţele profesiei b) sa utilizeze metode si practici de cea mai buna calitate in activitatile pe care le realizeaza c) sa îndeplineasca atributiile de serviciu cu profesionalism. Conform regulii de conduita. Conform principiului de conduită ”Competenţă profesională” auditorii interni sunt obligaţi: pg 102 a. să fie neutri din punct de vedere politic. să respecte legiile şi să acţioneze în conformitate cu cerinţele profesiei . imparţialitate d. se atribuie urmatoarea regula de conduita: "Sa se angajeze numai in acele misiuni in care au cunostintele. impartialitate d) sa nu se implice in activitati sau in relatii care ar putea sa fie in conflict cu interesele entitatii publice si care ar putea afecta o evaluare obiectiva pag. Carui principiu fundamental. ar afecta activitatea structurii auditate b) sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele. auditorii interni sunt obligati: pag. 101 e) să fie neutri din punct de vedere politic 60.102 a) sa prezinte in rapoartele lor orice documente sau fapte cunoscute de ei care. aferente principiului competentei profesionale. să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele. Conform principiului de conduită ”Neutralitate politică” auditorii interni sunt obligaţi: pg 103 a. îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism. competenta. 102 e) neutralitatea politica 58. competenţă. eficienta si calitatea activitatii lor 59. nici un răspuns corect.

intervenţia la fata locului. e. e. Etapele derulării unei misiunii de audit intern: pg 104 a. Colectarea dovezilor. reuniunea de conciliere. Nici un răspun corect. constatarea şi raportarea iregularităţilor. urmărirea recomandărilor. Entitatea publică ce urmează a fi auditată b. Iniţierea auditului.ale cărei caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea practică c. urmărirea recomandărilor. închiderea sediului d. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor c. urmărirea recomandărilor. închiderea sediulu. pregatirea misiunii de audit. Detalierea operaţiunilor din circuitul auditului. Ordinul de serviciu se întocmeşte de către: pg 106 a. Elaborarea programului de audit public intern e. c. d. Iniţierea auditului. revizuirea documentelor de lucru c. revizuirea documentelor de lucru. constatarea şi raportarea iregularităţilor. Colectarea dovezilor. c. Prima etapa a misiunii de audit intern “Pregatirea misiunii de audit” presupune: pg 105 schema a. analiza riscurilor. Deschiderea şedinţei 64. Auditori interni. 63. Activitatea elementară a domeniului auditat. deschiderea şedintei b. intervenţia la fata locului. intervenţia la fata locului. Etapa a treia a misiunii de audit “Raportul de audit intern” presupune: pg 105 schema a. deschiderea şedinţei d. urmărirea recomandărilor. A doua etapa a misiunii de audit” Intervenţia la faţa locului” presupune: pg 105 schema a. . Elaborarea şi transmiterea raportului de audit intern. elaborarea programului de audit public intern. Elaborarea şi transmiterea raportului de audit intern. urmărirea recomandărilor. analiza riscurilor. elaborarea programului de audit public intern. Constatarea şi raportarea iregularităţilor. Colectarea dovezilor. Iniţierea auditului. d. Conducătorul entităţii publice. b. Colectarea dovezilor. reuniunea de conciliere. raportul de audit intern. 65. închiderea sediului c. 67.62.intervenţia la fata locului. raportul de audit intern. constatarea şi raportarea iregularităţilor b. d. colectarea şi prelucrarea informaţiilor. colectarea şi prelucrarea informaţiilor. raportul final.difuzarea raportului b. Detalierea fiecărei activităţi în operaţii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activităţi pana la înregistrarea ei (circuitul auditului). Obiectul auditabil reprezintă: pg 107 a. pregatirea misiunii de audit. Nici un răspuns corect 66. raportul de audit intern. Compartimetul de audit public intern. constatarea şi raportarea iregularităţilor. deschiderea şedinţei d. e. b. Colectarea dovezilor. supervizarea. Şeful compartimetului de audit public intern. închiderea sediului e. pregatirea misiunii de audit. elaborarea programului de audit public intern.

Categorii de riscuri existente în activitatea de audit intern: pg 107 a. manageriale e. analiza şi evaluarea documentelor. riscuri financiare. c. un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern. un document intern de lucru al auditorilor publici interni. Probabilitatea de apariţie. riscuri de organizare. Criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului sunt: pg 108 a. d. Riscuri financiare. c. un program intern de lucru al de auditorilor publici interni. Colectarea şi prelucrarea documentelor. c. e. b. b.mare. probabilitate mică. Colectarea şi analiza documentelor. 69. riscuri generate de schimbările legislative. 72. Intervierea personalului auditat se realizează de către: pg112 . Gravitatea consecinţelor şi durata acestora d. Riscuri operaţionale. Riscuri financiare. probalilitatea redusă. prelucrarea şi evaluarea documentelor. riscuri operaţionale. b. nivelul impactului. riscuri operaţionale. medie. probabilitate mică. aprecierea controlului intern d. aprecierea vulnerabilităţii entităţii. Probabilitatea de apariţie. Probabilitatea de apariţie a riscului este exprimată pe o scara de valori pe trei nivele: pg 108 a. mare. c. 74. gradul de influenţă. riscuri operaţionale. aprecierea complexităţii prelucrării operaţiilor.medie.e. 71. Colectarea. e. Riscuri de organizare. medie. d. structurale. respectiv gravitatea consecinţelor şi durata acestora. Analiza şi evaluarea documentelor. d. Programul de audit public intern este: pg 110 a. nici un răspun correct 73. un program intern de lucru al compartimentului de audit public intern. Nici un răspuns corect. riscuri generate de schimbările legislative. aprecierea complexităţii prelucrării operaţiilor. riscuri de organizare. aprecierea vulnerabilităţii entităţii. e. Colectarea. e. Nivelul impactului. Compomentele riscurilor din activitatea de audit intern: pg 107 a. ridicată. probabilitate redusa. structurale. Probabilitatea de apariţie. riscuri operaţionale. b. aprecierea vulnerabilităţii entităţii. b. 68. Riscuri financiare. manageriale. nivelul impactului. d. c. aprecierea controlului intern c. b. e. A doua etapa a misiunii de audit” Intervenţia la faţa locului” constă în: pg 111 a. 70. Nici un răspuns correct.

75. În termen de 20 zile de la primirea punctelor de vedere. e. d. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa. c. auditorii sunt obligati sa informeze de urgenta : pag 118 a. declaratiei de independenta c. intervenţia la fata locului şi raportul de audit public intern. Sunt proprietatea auditorilor interni şi sunt confidenţiale. c.chestionarul-lista de verificare (CLV) e. chestionarul de luare la cunoştinţă (CLC). Nici un răspuns corect. c. intervenţia la faţa locului şi conluziile auditorilor interni. Auditorii interni. chestionarul de control intern (CCI). În termen de 15 zile de la primirea punctelor de vedere. Dosarele de audit public intern asigură: pg 113 a. legatura între sarcina de audit. astfel încât aceştia sa poată demara misiunea de audit public intern ? pag 117 a. legătura între sarcina de audit şi rapotul de audit public intern. e. d. c. Al cui este scopul de a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni. chestionarul de luare la cunoştinţă (CLC). ordinului de serviciu b. c. Nici un răspuns corect. b. Chestionarul cuprinde întrebările pe care le formulează auditorii interni. chestionarul de luare la cunoştinţă (CLC). Nici un răspuns corect. 78. 76. b. d. legătura între sarcina de audit. Auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată: pg 115 a. Compartimentul de audit public intern. e. legătura între sarcina de audit şi intervenţia la faţa locului. b. Tipurile de chestionare sunt: pg 112 a. În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. d. Sunt proprietatea auditorilor interni şi sunt publice. minutei sedintei de deschidere d. b. d. legătura între sarcina de audit şi conluziile auditorilor interni. b. 77. e. Dosarele de audit public intern: pg 114 a. minutei sedintei de inchidere e. 79.chestionarul de control intern (CCI). colectarii informatiilor 80. Sunt proprietatea entităţii publice şi sunt confidenţiale. Sunt proprietatea entităţii publice şi sunt publice. seviciul de secretariat .a.chestionarul de control intern (CCI). Personalul de conducere al entităţii audiate Compartiemtul de conducere al entităţii audiate. chestionarul-lista de verificare (CLV0). În termen de 17 zile de la primirea punctelor de vedere.

De acceptare a constatărilor şi a recomandărilor formulate de către auditori în Proiectul raportului de audit public intern şi de prezentare a calendarului de implementare a recomandărilor 83. evaluarea structurii/evoluţiei controlului intern al entităţii/structurii auditate sunt scopurile : pag 122 a. Identificarea pericolelor din entitatea/structura auditată. dacă controalele interne sau procedurile entităţii/structurii auditate pot preveni. elaborarea programului de audit e. b. c. conducerea c. De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni. Pag 124 a. conducatorul compartimentului financiar d. colectarea şi prelucrarea informaţiilor . difuzării raportului de audit public intern 84. conducatorul compartimentului de resurse umane e. astfel încât aceştia sa poată demara misiunea de audit public intern. d. _____ are scopul de a asigura conducătorul Compartimentului de audit public intern ca au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern şi asigura repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor. serviciul de secretariat b. elimina sau minimiza pericolele. conducatorul compartimentului de relatii publice 82. conducatorul compartimentului de relatii publice 85. conducatorul compartimentului de resurse umane e. conducatorul compartimentului financiar d. Cine avizeaza Tabelul puncte tari si puncte slabe şi Fisele de constatare şi Analiză a Problemelor iniţiale pentru fiecare control potenţial ? pag 123 a. Analizei riscurilor c. Cine verifica declaratia de independenta a auditorilor interni ? pag 118 a. De a demonstra independenta auditorilor fata de entitatea/structura auditata. De a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate e. conducatorul compartimentului financiar d. de către supervizor.b. serviciul de secretariat c. conducatorul compartimentului de resurse umane e. Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern are scopul: pag 120 a. Conducătorul compartimentului de audit public intern b. declarării independenţei e. seful de serviciu c. Sa informeze entitatea/structura auditată de declanşarea misiunii de audit public intern. Notificarii privind declansarea misiunii de audit intern b. conducatorul compartimentului de relatii publice 81. sedinta de inchidere c. completarea Tabelului puincte tari si puncte slabe d. sedinta de deschidere b. colectarea şi prelucrarea informaţiilor d.

conducatorul compartimentului de resurse umane e. intr-o Minuta a sedintei de deschidere d. serviciul de secretariat b. colectarea şi prelucrarea informaţiilor 91. in termen de 7 zile de la data acesteia c. colectarea documentelor necesare pentru toata misiunea de audit 87. ei vor trebui sa raporteze. intr-o Minuta a sedintei de inchidere e. d. ___ prin transmiterea Formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor. Auditorii fac rezumatul discuţiilor purtate cu ocazia sedintei de inchidere : pag 135 a. sedinta de inchidere e. 30 zile 90. Pag 132 a. b. in termen de 30 zile de la data acesteia b. auditorii d. stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor. conducatorul compartimentului de relatii publice 88. c. a recomandărilor finale din Proiectul raportului de audit public intern. conducatorului institutiei publice auditate d. 15 zile e. Când auditorii ajung la concluzia. conducătorului Compartimentului de audit public intern c. bazată pe FIAP-uri. prezentarea obiectivelor misiunii de audit. serviciului de secretariat b. 10 zile d. acceptarea calendarului întâlnirilor e. colectarea informatiilor c. sedinta de deschidere d. Colecteaza documente pentru toata misiunea de audit : pag 129 a. CAFR 89. ___ permite prezentarea către entitatea/structura auditată a opiniei auditorilor interni. pag 134 a. analiza riscurilor b. Ordinea se zi a sedintei de deschidere nu va cuprinde : pag 127 a. conducatorul institutiei publice auditate c. fără a trece lista participantilor la aceasta sedinţă . cel mai târziu a doua zi. In cadrul procedurii pentru constatarea şi raportarea iregularităţilor conducătorul Compartimentului de audit public intern informează în termen de ___ conducătorul entităţii publice si structura de control abilitata pentru continuarea verificărilor. prezentarea auditorilor. UCAAPI e. 7 zile c. Pag 132 a. 3 zile b.86. ca s-a comis o iregularitate.

În elaborarea Raportului de audit public intern b. in fisa postului e. Recomandările din Raportul de audit trebuie sa fie ___ şi sa aibă un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii auditate. b. În analiza riscurilor c. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatărilor făcute. d. transmise serviciului de secretariat pentru avizare 96. fezabile şi economice b. un caracter orientativ d. ___ auditorul foloseste dovezile de audit raportate în Fişele de Identificare şi Analiza a Problemelor şi în Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor. La colectarea informaţiilor d. Raportul de audit este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori pag 139 a.92. de catre serviciul de secretariat d. 120 zile 97. Pag 135 a. de catre conducatorul institutiei publice auditate 94. un caracter subiectiv 95. 30 zile c. pag 137 a. în Programul de audit. pag 137 a. Pag 138 a. În sedinta de inchidere e. ineficiente d. subiective c. doar pe ultima pagina a acestuia c. având : a. 10 zile b. doar pe prima pagina a acestuia b. elaborate de catre serviciul de secretariat e. doar pe prima si ultima pagina a acestuia e. 90 zile e. Lunar 93. pe toate paginile mai putin pe prima si pe ultima dintre ele. Reuniunea de conciliere. 60 zile d. . Auditorii pregătesc. un caracter fundamentat pag 137 e. în termen de ____ de la primirea punctului de vedere de la entitatea/structura auditată. Auditorul trebuie sa se pronunţe asupra obiectivelor de audit în ordinea în care au fost stabilite ___ . avizul conducatorului institutiei publice auditate b. pe fiecare pagina a acestuia. acceptul serviciului de secretariat pentru a putea fi transmise c.. de catre seful compartimentului financiar contabil al institutiei auditate c.

Sedinta de deschidere d. Declaratia de independenta c.98. in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit c. Reuniunea de conciliere b. Declaratia de independenta . Programul de audit 99. Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit ___ . Supervizarea c. pag 140 a. Pag 141 a. 100. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de puterea legislativa d. in ordinea in care au fost stabilite in Fisele de constatare si Analiza a Problemelor initiale d. conform Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor. in termen de 30 de zile de la inchiderea exercitiului financiar auditat e. Proiectul de reorganizare e. Analiza riscurilor e. ____ are scopul de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate. Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in : pag 140 a. Minuta sedintei de incheiere b. Conform Declaratiei de independenta b.