BADSTAD

8370 BLANKENBERGE

GEMEENTERAADSFRACTIE
VLAAMS BELANG

Blankenberge, 15 januari 2015
Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3§2 van
het reglement van orde.
Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 20 januari 2015.
Voorstel van raadsbesluit in verband met de gedeeltelijke herinvoering van het
tweerichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan
Toelichting
Op 20 december '14 kon in de pers vernomen worden dat het Open VLD-N-VA-stadsbestuur
voor de problematiek van het éénrichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan een compromis
had uitgewerkt, “maar eerst nog contact wou hebben met De Lijn en de politie voor het daarover
communiceerde. Er zouden meerdere scenario's mogelijk zijn, om geheel of gedeeltelijk
opnieuw het verkeer in de twee richtingen toe te laten.” Op 22 december '14 verstuurde stad
Blankenberge een brief aan de bewoners en handelaars van de getroffen laan voor een
infomoment daags nadien met als titel “Toekomst de Smet de Naeyerlaan”. Op deze
vergadering werd volgende meegedeeld: "Voortaan wordt de De Smet de Naeyerlaan opnieuw
volledig opengesteld in beide rijrichtingen tussen oktober en het Paasverlof. Dit betekent dat
met aanvang van het Paasverlof het eenrichtingsverkeer opnieuw zal worden ingevoerd zoals
dit nu was, dit wil zeggen richting Grote Markt, en dit tot eind september. Bij de invoering van
het tweerichtingsverkeer worden er een aantal flankerende maatregelen getroffen. Er komt een
signalisatie aan de by-pass ter hoogte van het Leopold III-plein om de richting 'Haven', 'Grote
Markt' en 'Centrum' via de De Smet de Naeyerlaan duidelijk aan te wijzen. Tevens komt er een
verbod voor zwaar verkeer en in functie van de veiligheid worden er geen parkeerstroken
voorzien aan de zuidelijke kant. Naast de verkeersmaatregelen voorziet de stad ook enkele
maatregelen om de laan economisch, esthetisch en cultureel te stimuleren. Zo zal er een aan
beginnende zelfstandigen een starterspremie van 1.000 euro worden uitgereikt en dit tot eind
2015. Ook wie investeert in het plaatsen van gezellige terrasjes komt in aanmerking voor deze
premie. De stad zelf zal zorgen voor hoogwaardig straatmeubilair zoals bankjes,
afvalrecipiënten en zal de mogelijkheid onderzoeken voor het plaatsen van vlaggen of
vaandels. Samen met de kwalitatieve inbreng van de plaatselijke horeca en handel hopen we
van deze straat een soort kunstlaan te maken waarbij wisselende tentoonstellingen maar ook
beeldige wandelingen extra bezoekers moeten lokken."
Nochtans stelt de collegebeslissing van 18 december ’14 het volgende:
Artikel 1: Voor de periode van Pasen tot en met 31 augustus blijft het eenrichtingsverkeer
behouden. Voor de overige periode wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd.
Artikel 2: Voor de handelszaken zullen flankerende maatregelen uitgewerkt worden.
Artikel 3: Deze maatregelen zullen geëvalueerd worden.
De vraag stelt zich dan ook:
- waarom de bewoners en handelaars van de getroffen laan pas op 22 december '14 werden
uitgenodigd voor een infomoment op 23 december ’14, terwijl de initiële collegebeslissing al
dateert van 18 december ’14?
- waarom op het infomoment sprake is van éénrichtingsverkeer tot eind september, terwijl de
collegebeslissing spreekt van tot 31 augustus?
- wat het nut is van tweerichtingsverkeer toe te staan, wanneer het autoverkeer komende van
de haven daar niet kan parkeren of laden & lossen?
- waarom het verkeer komende van de haven nog steeds via het Conscienceplein wordt
omgeleid?
Vredelaan 74, 8370 Blankenberge – tanguy.veys@skynet.be – 0477/36.52.34

- waarom er nog geen collegebeslissingen werden genomen inzake deze flankerende
maatregelen en er nog geen voorstellen van gemeenteraadsbesluit werden ingediend om de
bestaande reglementen, zoals het “Geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van
handelskernversterkende maatregelen,” hiervoor aan te passen?
- wanneer deze maatregelen zullen geëvalueerd worden?
Voorstel
Artikel 1
De gemeenteraad heeft inzake de herinvoering van het tweerichtingsverkeer in de De Smet de
Naeyerlaan kennis genomen van het standpunt van het college van burgemeester en
schepenen, in het bijzonder inzake volgende vragen:
- waarom de bewoners en handelaars van de getroffen laan pas op 22 december '14 werden
uitgenodigd voor een infomoment op 23 december ’14, terwijl de initiële collegebeslissing al
dateert van 18 december ’14?
- waarom op het infomoment sprake is van éénrichtingsverkeer tot eind september, terwijl de
collegebeslissing spreekt van tot 31 augustus?
- wat het nut is van tweerichtingsverkeer toe te staan, wanneer het autoverkeer komende van
de haven daar niet kan parkeren of laden & lossen?
- waarom het verkeer komende van de haven nog steeds via het Conscienceplein wordt
omgeleid?
- waarom er nog geen collegebeslissingen werden genomen inzake deze flankerende
maatregelen en er nog geen voorstellen van gemeenteraadsbesluit werden ingediend om de
bestaande reglementen, zoals het “Geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van
handelskernversterkende maatregelen,” hiervoor aan te passen?
- wanneer deze maatregelen zullen geëvalueerd worden?
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
verkeersmarkering te verwijderen die het autoverkeer komende van de haven richting De Smet
de Naeyerlaaan omleidt via het Conscienceplein, zodat het verkeer opnieuw rechtdoor kan
rijden.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om ook
parkeerplaatsen te voorzien in de De Smet de Naeyerlaan voor het autoverkeer komende van
de haven.
Artikel 4
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om ook
laad- en loszones te voorzien in de De Smet de Naeyerlaan voor het autoverkeer komende van
de haven.
Artikel 5
De gemeenteraad bevestigt de collegebeslissing van 18 december ’14 die stelt dat het
eenrichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan eindigt op 31 augustus en niet op 30
september.
Artikel 6
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om
onverwijld werk te maken van de flankerende maatregelen waarvan sprake in de
collegebeslissing van 18 december ’14.

Tanguy Veys
Gemeenteraadslid