Cloudcomputing

OpenStack

Buổi 1

Trình bày: Tống Mạnh Cường
cuongtm@vdc.com.vn
Ngày Thứ Tư, 17 Tháng Chín 2014

Sinh viên ngâm cứu OpenStack

Nội dung
1 Cloud Computing là gì?
2 OpenStack & Python
3 Đội ngũ phát triển
4 Em mơ gì?
5 Trao đổi

2

networks. applications. storage.g.Sinh viên ngâm cứu OpenStack 1. convenient. servers. Cloud là gì Gartner defines Cloud computing as a style of computing in which scalable and elastic IT-enabled capabilities are delivered as a service using Internet technologies Cloud computing is a model for enabling ubiquitous.. ondemand network access to a shared pool of configurable computing resources (e. and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction <Nguồn NIST > 3 .

Sinh viên ngâm cứu OpenStack Tại sao lại cần Cloud Mainframe Client-Server Web SOA Cloud Services 4 .

Sinh viên ngâm cứu OpenStack 3–4–5 Rapid Elasticity Public Broad Network Access On-demand Self-service Pay-as-you-go Private Hybrid SaaS ( Software as a service) PaaS (Platform as a service) IaaS (Infrastructure as a service) Resource Pooling Community 5 .

Sinh viên ngâm cứu OpenStack Dịch vụ Cloud 6 .

Sinh viên ngâm cứu OpenStack 3. Sơ qua thị trường 7 .

Sơ qua thị trường 8 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 3.

Sinh viên ngâm cứu OpenStack Nội dung 1 Cloud Computing là gì? 2 OpenStack & Python 3 Đội ngũ phát triển 4 Em mơ 5 Trao đổi 9 .

được sử dụng để xây dựng mô hình private cloud và public cloud Open source software for building private and public clouds 10 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 1. OpenStack – Phần mềm Python (1) OPENSTACK là gì OpenStack: là phần mềm mã nguồn mở.

Sinh viên ngâm cứu OpenStack 1. OpenStack – Phần mềm Python (2) Vai trò của Openstack public IaaS private IaaS Demo 11 .

OpenStack – Phần mềm Python Doanh nghiệp làm gì với Openstack 12 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 1.

Sinh viên ngâm cứu OpenStack Nội dung 1 Cloud Computing là gì? 2 OpenStack & Python 3 Đội ngũ phát triển 4 Em mơ 5 Trao đổi 13 .

...) QUẢNG BÁ SẢN PHẨM TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG PHẢN HỔI VỀ SẢN PHẨM 14 . OpenStack Foundation THAM GIA PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG TÍNH NĂNG TÀI TRỢ ($$$$.Sinh viên ngâm cứu OpenStack 1.

Fastest Growing Global Open Source Community 15 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 2.

Đóng góp mã nguồn 16 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 3.

Cộng đồng Openstack 17 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 4.

3 Hỗ trợ Vmware … Di chuyển máy ảo Image Service (Glance) Cải tiến Nova & Swift Compute (Nova) Object Store (swift) AUSTIN 10/2010 BEXAR 02/2011 CACTUS 04/2011 DIABLO 11/2011 ESSEX 04/2012 18 FOLSOM 10/2012 GRIZZLY 04/2013 HAVANA 10/2013 ICEHOUSE (04/2014) JUNO (10/2014) .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 5. Các phiên bản OpenStack Deployment (TripleO) Bare metal (Ironic) Hadoop (Savannah) Relational Databases (Trove) Messaging (Marconi) Orchestration (Heat) Metering (Ceilometer) Identity API v3 Cinder API v2 Block Storage (Cinder) Network Service (Quantum) Indentity (Keystone) Dashboard (horizon) Vá lỗi (fix bug) Nâng cấp swift 1.4.

Sinh viên ngâm cứu OpenStack Nội dung 1 Cloud Computing là gì? 2 OpenStack & Python 3 Đội ngũ phát triển 4 Em mơ 5 Trao đổi 19 .

org • VietStack Dựng thử OpenStack • DevStack • Chạy Code • Hiểu API Tác động vào OpenStack • Kiểm soát cài đặt • Phát triển một thành phần nào đó 20 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 3 năm mơ Chuẩn bị CV Nghiên cứu • OpenStack.

VDC làm Cloud Firewall Load Balancer 21 .Sinh viên ngâm cứu OpenStack 4.

Sinh viên ngâm cứu OpenStack Trao đổi 22 .