Formulas for Expelling Wind Quizlet

Question
Da qin jiao tang - Chief
Ingredients
Da qin jiao tang – indication
Xiao feng san (Eliminate Wind
Powder) – Chief Ingredients
Xiao feng san (Eliminate Wind
Powder) – indication
Chuan xiong cha tiao san
(Ligusticum Chuanxiong Powder
taken w/ Green Tea)- Chief
Ingredients
Chuan xiong cha tiao san –
indication
Cang er zi san (Xanthium
Powder) - Ingredients
Cang er zi san (Xanthium
Powder) – indication
Qian zheng san(Lead to
Symmetry Powder) - Ingredients
Qian zheng san(Lead to
Symmetry Powder) – indication
Yu zhen san (True Jade Powder)
– Chief Ingredients
Yu zhen san (True Jade Powder)
– indication
Xiao huo luo dan (Minor
Invigorate the Collaterals Special
Pill) – Chief Ingredients
Xiao huo luo dan (Minor
Invigorate the Collaterals Special
Pill) – indication
Ling jiao gou teng tang
(Antelope Horn and Uncaria
Decoction) - Ingredients
Ling jiao gou teng tang
(Antelope Horn and Uncaria
Decoction) – indication

Answer
Qin jiao(C). Formula contains Si Wu Tang,
expel wind/tonify spleen/clear heat herbs.
Early to mid-stage wind in channels. Expels
Wind, clears heat, nourishes/invigs blood.
Jing jie(C), Fang feng(C), Niu bang zi(C),
Chan tui(C);
Wind-Heat or Wind-Damp in skin.

Chuan xiong(C), Bai zhi(C), Qiang huo(C)

Headache due to Wind Invasion
Cang er zi(C), Xin yi hua, Bai zhi, Bo he
Sinusitis(Bi Yuan)
Bai fu zi, Quan xie, Jiang can, Rice wine
Wind and Phlegm in channels of head and
face.
Bai fu zi(C), Tian nan xing(C)
Tetanus d/t ext. wind and toxin in channels.

Zhi chuan wu(C), Zhi cao wu(C)

Wind Damp Cold Bi, stubborn arthritis.
Ling yang jiao(C), Gou teng(C);Sang ye, Ju
hua, Sheng di, Bai shao, Zhu ru, Chuan bei
mu, Fu shen, Gan cao
Severe Liver Fire

Ji zi huang(C). Mu li. Fu shen Ingredients Tian ma gou teng yin (Gastrodia Liver Yang Rising headache and dizziness. Da ding feng zhu (Major Arrest Wind Pearls) – indication Di huang yin zi (Rehmannia Decoction) Ingredients Di huang yin zi (Rehmannia Decoction) – indication “To stop itch. Zhi Tian ma gou teng yin (Gastrodia zi. Fu shen. Du and Uncaria Decoction) zhong. Yi mu cao. Chuan lian zi. Ba ji tian(C). Mu . Ye jiao teng. Zhi gan cao.Ingredients Zhen gan xi feng tang (Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction) – indication Huai niu xi(C). Shan zhu yu(C). Gou teng. Tian ma(C). Mai ya. Bai shao. Shu di(C).” “blood. Gui ban. Sang ji sheng. Not Gelatin and Egg-yolk Decoction – so strong to clear heat but strong to calm indication LR. Yin and Yang Xu causing dysfunctional speech and walking “wind. Xuan shen.Ingredients li. Shi jue rning. Sheng Gelatin and Egg-yolk Decoction) di.” . and Uncaria Decoction) – (Due to LR/KD Xu) indication E jiao ji zi huang tang (Ass-hide E jiao(C). Luo shi teng E jiao ji zi huang tang (Ass-hide Internal Wind due/to Yin and Blood Xu. Da ding feng zhu (Major Arrest Wind Pearls) – Chief Ingredients E jiao(C). Rou cong rong(C). disperse…” “To treat wind.Zhen gan xi feng tang (Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction) . Gan cao LR Yang Rising d/t LR and KD Yin Xu. Chuan niu xi. Ji zi huang(C). Huang qin. Yin chen. Gou teng(C). treat…” Late stage febrile disorder causing int. Dai zhe shi. Tian dong. Shi jue ming. wind due to Yin damage. Bai shao. Long gu.