SAYISAL LOJ!

K DEVRELER

(Ultra Large-Scale Integration, ULSI) !"lemciler, Bellekler

5. A"õrõ Büyük Çapta Tümle"tirme, 99999’dan fazla kapõ

(Very Large-Scale Integration, VLSI) Mikrodenetleyiciler

4. Çok Büyük Çapta Tümle"tirme, 10000-99999 kapõ

(Large-Scale Integration, LSI) Bellekler Aritmetik Lojik !"lem

3. Büyük Çapta Tümle"tirme, 100-9999 kapõ

(Medium-Scale Integration, MSI) Yazmaçlar, Sayõcõlar

2. Orta Çapta Tümle"tirme, 12-99 kapõ

(Small-Scale Integration, SSI) Lojik kapõlar, FF

1. Küçük Çapta Tümle"tirme, 12’den az kapõ

Tümle"tirme Seviyelerine, Üretim teknolojilerine, …
göre gruplara ayrõlõr.

3.

!ekil 3-1 Sayõsal Tümle"ik Devrelerin Lojik Gerilim Seviyeleri

3.1. Sayõsal Lojik Tümle"ik Devre Teknolojisi

Tablo 3-1 Sayõsal Tümle"ik Devre Teknolojileri

!ekil 3-3 Bazõ tümle"ik devrelerin fiziki görünümleri

!ekil 3-2 Yarõiletken Yonga Üretim basamaklarõ

Tümle"ik devreler, !ekil 3-2’de görülen i"lemler yapõlarak üretilirler.

3.1.1. Sayõsal Tümle"ik Devre Üretim Teknolojisi

!ekil 3-4 74LS138 3’den 8’e #zin Denetimli Kod Çözücü

3.1.2. Kod Çözücü Tümle"ik Devreleri

Tablo 3-2 74LS138 3’den 8’e Kod Çözücünün Çalõ"ma Tablosu

!ekil 3-5 74LS139 Çift 2’den 4’e #zin Denetimli Kod Çözücü

Tablo 3-3 74LS139 Çift 2’den 4’e Kod Çözücünün Çalõ"ma Tablosu

!ekil 3-6 Paralel Veri Transfer

3.2.1. Paralel Veri Transferi Uygulamasõ

3.2. Yazmaçlar ve Uygulamalarõ

!ekil 3-7 Seri Veri Transferi

3.2.2. Seri Veri Transfer Uygulamasõ

!ekil 3-8b 3-durumlu lojik ile yol olu"turma

!ekil 3-8a 3-durumlu tampon kapõsõ lojik sembolü

3.3. Veri Yolu Kavramõ

Tablo 3-4 Çift 4’lü 3-durumlu tek yönlü tampon kapõsõnõn çalõ"ma tablosu

!ekil 3-9 74LS244 Çift 4’lü 3-durumlu Schmitt tetikleyicili tek yönlü tampon kapõsõ

!ekil 3-10 3-durumlu yazmaçlarõn veri yoluna ba$lanmasõ

!ekil 3-11 Yol ba$lantõlarõnõn basitle"tirilmi" çizimi

!ekil 3-12 #ki yönlü yazmaçlar ve iki yönlü yol kavramõ

Tablo 3-5 74LS245 8’li 3-durumlu iki yönlü tampon kapõsõnõn çalõ"ma tablosu

!ekil 3-13 74LS245 8’li 3-durumlu Schmitt tetikleyicili iki yönlü tampon kapõsõ

3.3.1. Mikroi"lemcili Sistemlerde Kullanõlan 3-Durumlu Tümle"ik Devreler

!ekil 3-14 8’li 3-durumlu 74373 seviye tetiklemeli saydam tutucu iç yapõsõ

Tablo 3-6 8’li 3-durumlu 74373 seviye tetiklemeli tutucunun çalõ"ma tablosu

!ekil 3-15 74374 kenar tetiklemeli D tipi FF ‘un iç yapõ

Tablo 3-7 74374 kenar tetiklemeli D tipi FF ‘un çalõ"ma tablosu

!ekil 3-16 Programlanabilir Lojik Dizi

3.4. Programlanabilir Sayõsal Lojik Devreler

!ekil 3-17 Programlanabilir Dizi Lojik

!ekil 3-19 Programlanabilir Lojik Eleman

!ekil 3-18 PLA ile tam toplayõcõ tasarõmõ

T = /A*/B*CI + A*/B*/CI + A*B*CI + /A*B*/CI
/CO = /A*B*CI + A*/B*CI + A*B*CI + A*B*/CI

Tablo 3-8 Programlanabilir lojik devrelerin
özellikleri