"ekil 4-1 Mikroi!lemcilerin Kullanõldõ#õ Alanlar ve gerçekle!

tirme süreci

4.1. Mikroi!lemcili Sistemlerin Uygulama Alanlarõ

4. M!KRO!"LEMC! TEKNOLOJ!S!

Günlük Ya#amda Kullanõlan Mikroi#lemcili Sistem Uygulamalarõ
! Buzdolabõ, çama!õr makinesi, bula!õk makinesi vb. beyaz e!yalarda
de#i!ik parametrelerin ölçülmesi ve süreç denetiminde,
! Otomobillerde ve di#er araçlarda algõlama, denetim ve göstergelerde,
! Elektrik motoru içeren sistemlerde, motor hõzõ, açõ kontrol
uygulamalarõnda
! Fare, klavye, kamera, oyun denetçileri vb. Bilgisayar çevre
birimlerinde, monitörlerde, . .
! Elektronik ajanda, cep bilgisayarlarõ (PDA)
! Endüstriyel a#larda dü!ük maliyetli denetleyici bölgesi a#õ (CAN),
! Genel amaçlõ seri yol (USB) algõlayõcõ-güncelleyici arabirimi,
! Güvenlik Çevre Birimleri: Kõzõlötesi uzaktan (IR) algõlama ve ileti!imi,
! Elektronik Lamba Balastõ
! Anahtarsõz Uzaktan Kapõ Açõlmasõ: RKE
! Televizyonlarda uzaktan kumanda, ekran üzerinde ayar ve gösterge
birimlerinde,
! Elektronik saatlerde
! Cep telefonlarõ içinde ses, görüntü giri! birimlerinde

Elektronik Balast Uzaktan Kumanda

"ekil 4-2 Mikroi!lemcilerin Kullanõldõ#õ Bazõ Elektronik Sistemler

Endüstriyel Kontrol ve Gösterge Güvenlik

Elektronik Sistemlerde Mikroi#lemcili Sistem Uygulamalarõ
! Paralel veri giri!/çõkõ! birimlerinde
! Seri veri giri!/çõkõ! birimlerinde
! Sayõcõ / zamanlayõcõ denetim ve ölçümünde
! Endüstriyel ölçme ve kontrol birimlerinde gösterge, çõkõ! birimi veya
klavye, giri! birimi
! Algõlayõcõlarõn çõkõ! i!aretinin dönü!türülmesinde
! Akõm, gerilim, direnç Ölçü aletlerinde
! Sõcaklõk ölçümü ve denetiminde
! Sayõsal PID denetleyici uygulamalarõnda
! Aç / kapa (ON/OFF) denetleyici uygulamalarõnda
! Bir Internet arabirim denetleyicisine ba#lantõ (TCP/IP),
! Yerle!ik Internet uygulamalarõ
! Genel amaçlõ seri yol (USB)
! Denetleyici bölgesi a#õ (CAN)
! Darbe geni!li#i modülasyonunda (PWM)
! Bölgesel iç ba#lantõ a#õ (LIN)
! Radyo frekans, telli ve telsiz çalõ!ma (RKE)

"ekil 4-3 Mikrodenetleyici Yongasõ Üreten Bazõ Firmalarõn Pazar Paylarõ

4.2. Mikroi#lemcilerin Pazar Paylarõ

Adõ
6800
8080
68000
8086
8088
68008
80286
80386
80486
PowerPC
Pentium
68060
Pentium II
Pentium III
Pentium 4
PowerPC G5

Tarih
1974
1974
1978
1978
1979
1982
1982
1985
1989
1993
1993
1994
1997
1999
2000
2003
1.5
1.5
1
0,5
0.8
0.35
0.25
0.18
0.09

134,000
275,000
1,200,000
2,800,000
3,100,000
7,500,000
9,500,000
42 milyon
58 milyon

6 MHz
16 MHz
25 MHz
60 MHz
60 MHz
75 MHz
233 MHz
450 MHz
1.5 GHz
2.5 GHz

Transistor Mikron Saat Hõzõ
1 MHz
6,000
6
2 MHz
68,000
20 MHz
5 MHz
29,000
3
5 MHz

Veri Geni#li$i
8 bit
8 bit
32 bit, 16-bit yol
16 bit
16 bit, 8-bit yol
32 bit, 8-bit yol
16 bit
32 bit
32 bit
32 bit, 64-bit yol
32 bit, 64-bit yol
32 bit
32 bit, 64-bit yol
32 bit, 64-bit yol
32 bit, 64-bit yol
64 bit

Tablo 4-1 Bazõ !#lemcilerin Teknolojik Özellikleri

4.3. Mikroi!lemcilerin ve $!lemcilerin Teknolojik özellikleri

100
110
~300
~510
~1,700

1
5
20

0.33

0.64
2

MIPS

"ekil 4-4 Intel Mikroi!lemci yongalarõnõn oransal boyutlarõ

"ekil 4-5 Motorola Firmasõnõn Mikrodenetleyici Yonga Teknolojisinin
Geli!imi