6.

!ekil 6-1 Aritmetik Lojik "#lem Biriminin Çalõ#masõ

AR!TMET!K LOJ!K !"LEM B!R!M!

!ekil 6-2 74LS283 4-bit tam toplayõcõ uç tanõmlarõ

6.1. Tümle#ik Tam Toplayõcõ

6-2

6-3

Not : Tabloda "1 "2 çõkõ#larõ A1 B1 A2 B2 ve C0 giri#leri kullanõlarak
belirlenen ilk 2-bit toplama sonucu ve C2 iç eldedir. "3 "4 çõkõ#larõ A3 B3 A4
B4 giri#leri ve C2 kullanõlarak belirlenen son 2-bit toplama sonucu ve C4
elde çõkõ#õdõr.

Giri#ler

Çõkõ#lar
C0 = L için
C0 = H için
C2 = L için
C2 = H için
A1
B1
A2
B2
C2
C2
!1
!2
!1
!2
A3
B3
A4
B4
C4
C4
!3
!4
!3
!4
L
L
L
L
L
L
L
H
L
L
H
L
L
L
H
L
L
L
H
L
L
H
L
L
H
L
L
L
H
L
H
H
L
L
L
H
L
H
H
L
L
L
H
L
L
H
L
H
H
L
H
L
H
L
H
H
L
L
L
H
L
H
H
L
H
H
L
L
L
H
H
H
H
L
L
L
H
H
L
H
L
L
L
H
L
H
L
H
H
L
H
L
L
H
H
H
L
L
L
H
L
H
L
H
H
H
L
L
L
H
H
H
L
H
L
L
H
H
L
H
L
L
H
H
L
L
H
H
L
H
H
L
H
H
H
L
H
L
H
H
L
H
H
H
H
L
H
L
H
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H

Tablo 6-1 74LS283 4-bit tam toplayõcõnõn çalõ#ma tablosu.

Giri#ler : “ A4 A3 A2 A1”= “ H L H
“ B4 B3 B2 B1”= “ H L L
“
C0”= “
Çõkõ#lar : “C4 "4 "3 "2 "1” = “H L L H
Aktif “1” Giri# / Çõkõ# (H=”1”, L=”0”) için
Elde “0” + 10 + 9 = 19
Aktif “0” Giri# / Çõkõ# (H=”0”, L=”1”) için
Elde “1” + 5 + 6 = 12

Çalõ#ma tablosunun açõklamasõ için bir örnek uygulama

L
H
L
H

”
”
”
“

6-4

=
8(A4+B4) + 4(A3+B3) + 2(A2+B2) + (A1+B1) + C0
= 16 C4 + 8 "4
+ 4 "3 + 2 "2
+ "1

Bu tam toplayõcõnõn çõkõ#larõnõn lojik ifadesi a#a$õda verilen #ekilde gösterilebilir.

"1
"2

"3

"4

F1

F0

F2

"3

C4
"4

"2

M5

"3

"4

C4

(d) 5 giri# ço$unluk kapõsõ

"1

C0

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4

G3 G4 G5

!ekil 6-3 Tümle#ik tam toplayõcõ uygulama devreleri

(c) 5 giri# kodlayõcõ

"2

"1

C0

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4

G3 G4 G5
G1 G2

"4

C4

G1 G2 L

"3

C0

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4

A1 B1 A2 B2 C10 A10 B10

"1
"2
C2 "10
(b) 2-bit ve 1-bit toplayõcõ

"2

C4

L

"1
"2
"3 C3
(a) 3-bit toplayõcõ

"1

C0

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4

A1 B1 A2 B2 A3 B3

C1

6-5

Toplayõcõ tümle#ik devreleriyle, ek ba$lantõlar ve devreler kullanõlarak de$i#ik boyutlarda ve kodlama
için toplama, çõkarma, kodlayõcõ, ço$unluk kapõsõ tasarõmlarõ gerçekle#tirilebilir.

6.2. Tümle#ik

!ekil 6-4 74LS181 4-bit ALU ve Uç Ayrõntõlarõ

Aritmetik Lojik !#lem Devresi

6-6

* Her bit bir sonraki en büyük a$õrlõklõ konumuna ötelenir.
** Aritmetik i#lemler 2’ye tümleyen #eklinde açõklanmõ#tõr.

Tablo 6-2 74LS181 4-bit ALU Çalõ#ma Tablosu

6-7

!ekil 6-5 74LS181 4-bit ALU Blok Diyagramlarõ

6-8

!ekil 6-6 ALU ile 4-bit iki ikili sayõnõn toplamõnõn 1 fazlasõnõn ikili olarak elde edilmesi.

6.3. Tümle#ik ALU Uygulamalarõ

6-9

!ekil 6-7 ALU ile 8-bit iki ikili sayõnõn toplamõnõn 1 fazlasõnõn ikili olarak elde edilmesi.
6-10

!ekil 6-8 Elde Üreteci ile 16-bit ALU Tasarõmõ

6-11