M!KRO!"LEMC! TEMELL! S!

STEM YAPISI
VE ÇALI"MASI

Mikroi!lemci Temelli Sistemler benzer temel birimleri ayrõk veya tümle!ik olarak yapõsõnda
bulundurur. Bunlar: aritmetik lojik i!lem, bellek, kontrol, giri! ve çõkõ! birimleridir. Mikroi!lemci temelli
sistem ile gerçekle!tirilecek uygulamaya yönelik olarak bu birimlerden de"i!ik özelliklerde olanlar
kullanõlõr.

5.

#ekil 5-1 Mikroi!lemci Temelli Sistemlerin Genel Blok Diyagramõ

Temelli Sistemi Olu#turan Birimler

5.1.5. Çõkõ# Birimi

5.1.4. Giri# Birimi

5.1.3. Kontrol Birimi

5.1.2. Aritmetik Lojik !#lem Birimi

5.1.1. Bellek Birimi

#ekil 5-1’deki blok diyagramda mikroi!lemci temelli bir sistemi olu!turan birimler ve bu birimlerin
aralarõndaki ba"lantõlar gösterilmi!tir. Sistemin ortasõndaki taralõ alanda bulunan aritmetik lojik i!lem
ve kontrol birimleri birlikte Merkezi $!lem Birimi (M$B) olarak adlandõrõlõr. Ayrõca bu birim tümle!ik
olarak gerçekle!tirildi"inde mikroi!lemci olarak da adlandõrõlõr.

5.1. Mikroi#lemci