0ø.52øù/(0&ø/ø6ø67(0'21$1,0,9(<$=,/,0,*(/øù7ø50(
$5$d/$5,
0LNURLúOHPFLOL VLVWHPOHU JHOLúWLULOLUNHQ WDVDUODQDQ PLNURLúOHPFL WHPHOOL VLVWHPLQ GRQDQÕPÕQÕ YH
\D]ÕOÕPÕQÕ JHUoHNOHúWLUPHN IL]LNVHO GQ\D\D DNWDUPDN DPDFÕ\OD WDVDUODQPÕú GRQDQÕP YH \D]ÕOÕPODU
NXOODQÕOÕU 

0LNURLúOHPFLOL6LVWHP'RQDQÕPÕ*HOLúWLUPH$UDoODUÕ

0LNURLúOHPFLOL VLVWHP GRQDQÕPÕ JHOLúWLULOLUNHQ JHQHOOLNOH NXOODQÕFÕ WDUDIÕQGDQ WDVDUODQDQ PLNURLúOHPFL
WHPHOOLVLVWHPLQGRQDQÕPÕJHUoHNOHúWLULOHUHNJHOLúWLUPHDPDoOÕNXOODQÕOÕU

ùHNLO(3520WPOHúLNGHYUHOHULQLQSURJUDPODQPDVÕ 

*QP]GH \D\JÕQRODUDNNXOODQÕODQPLNURLúOHPFLOLVLVWHPOHUIODúWLSLQGHSURJUDPEHOOH÷LQL WPOHúLN
RODUDN LoLQGH EXOXQGXUDQ PLNURGHQHWOH\LFLOHUGLU 9HUL DNÕúÕ VHUL ROGX÷X LoLQ EX WLS SURJUDPODPD
GHYUHOHULQH³GHYUHLoLVHULSURJUDPOD\ÕFÕ´ ,Q&LUFXLW6HULDO3URJUDPPLQJ,&63 DGÕYHULOLU 

ùHNLO'HYUHLoLVHULSURJUDPODPD 

(÷LWLP DPDoOÕ YH\D HNRQRPLN PLNURLúOHPFLOL YH\D PLNURGHQHWOH\LFLOL UQ JHOLúWLUPHOHULQGH LVH
JHOLúWLUPHVL \DSÕODFDN PLNURLúOHPFL\H |]HO JHQHO DPDoOÕ oDOÕúDELOHQ PLNURLúOHPFL WHPHOOL GRQDQÕPODU
NXOODQÕOÕU *HQHO DPDoOÕ PLNURLúOHPFL VLVWHP GRQDQÕPÕ JHOLúWLUPH DUDoODUÕQD ³0LNURLúOHPFL *HOLúWLUPH
6LVWHPL´ 0LFURSURFHVVRU'HYHORSPHQW6\VWHP DGÕYHULOLU 

ùHNLO0LNURLúOHPFL*HOLúWLUPH6LVWHPLQLQ%ORN'L\DJUDPÕ 

$UDúWÕUPD JHOLúWLUPH JHUHNWLUHQ PLNURLúOHPFLOL YH\D PLNURGHQHWOH\LFLOL UQ JHOLúWLUPHOHULQGH LVH
JHOLúWLUPHVL \DSÕODFDN PLNURLúOHPFL\H |]HO oDOÕúDELOHQ PLNURLúOHPFL WHPHOOL GRQDQÕPODU NXOODQÕOÕU %X
WU |]HO DPDoOÕ PLNURLúOHPFL VLVWHP GRQDQÕPÕ JHOLúWLUPH DUDoODUÕQD ³'HYUH øoL 'RQDQÕP %HQ]HWLFL
(PODW|U´ ,Q&LUFXLW(PXODWRU,&( DGÕYHULOLU 

ùHNLO'HYUHøoL'RQDQÕP%HQ]HWLFLVLVWHPLQLQEORNGL\DJUDPÕ  

0LNURLúOHPFLOL6LVWHP<D]ÕOÕPÕ*HOLúWLUPH$UDoODUÕ

0LNURLúOHPFLOL VLVWHP \D]ÕOÕPÕ JHOLúWLULOLUNHQ JHQHOOLNOH NXOODQÕFÕ WDUDIÕQGDQ WDVDUODQDQ PLNURLúOHPFL\H |]HO
JHOLúWLUPHDPDoOÕoHYLULFLGLOLQGHQPDNLQHGLOHQHoHYLULFLOHU&YH%$6,& JLEL\NVHNVHYL\HOLGLOOHUGHQPDNLQH
GLOLQHGHUOH\LFLOHU &RPSLOHU JLEL\D]ÕOÕPODUNXOODQÕOÕU%X\D]ÕOÕPODUJHQHOOLNOHWDVDUODQDQSURJUDPÕQELUNLúLVHO
ELOJLVD\DURUWDPÕQGDoDOÕúPDVÕQÕLQFHOHQPHVLQLKDWDD\ÕNODQPDVÕQÕ GHEXJ VD÷ODU

ùHNLO0LNURLúOHPFLVLLoLQNXOODQÕODQELUVLPODW|U\D]ÕOÕPÕ

0LNURLúOHPFL WHPHOOL VLVWHP SURJUDPÕQÕQ NLúLVHO ELOJLVD\DU RUWDPÕQGD oDOÕúPDVÕQÕ VD÷OD\DQ SURJUDPODUD
³%HQ]HWLP6LPODW|U´ 6LPXODWRU SURJUDPÕGHQLU
*QP]GH HQ \D\JÕQ RODUDN NXOODQÕODQ PLNURLúOHPFL \D]ÕOÕPÕ JHOLúWLUPH DUDoODUÕ WPOHúLN JHOLúWLUPH
RUWDPODUÕGÕU ,QWHJUDWHG'HYHORSPHQW(QYLURQPHQW,'( 

ùHNLO%LUWPOHúLNJHOLúWLUPHRUWDPÕQÕQHNUDQJ|UQWV 

dHYLULFL'LOLYH|]HOOLNOHUL 

(QWHPHOPLNURLúOHPFL\D]ÕOÕPÕJHOLúWLUPHDUDFÕRODUDNoHYLULFLSURJUDPODUNXOODQÕOÕU.ÕVDNRPXWDGODUÕ
NXOODQÕODUDN ROXúWXUXOPXú PLNURLúOHPFL \D]ÕOÕPODUÕQÕ LOJLOL PLNURLúOHPFL\H |]HO PDNLQH GLOLQH oHYLUHQ
SURJUDPODUDoHYLULFLSURJUDPÕ $VVHPEOHU GHQLU
'H÷LúLNPLNURLúOHPFLOHULoLQD\UÕD\UÕYH\DELUEWQLoLQGH\|QOHQGLUPH\OHVHoLOHQPLNURLúOHPFLoHYLULFL
GLOOHUL $VVHPEO\ /DQJXDJH YDUGÕU %XQODU WHPHO |]HOOLNOHUL D\QÕ ROPDN ND\GÕ\OD ELUELULQGH IDUNOÕ HN
|]HOOLNOHUH VDKLS RODELOLU dHYLUPH úHNOLQH J|UH WHN JHoLúOL LNL JHoLúOL PDNUR JLEL GH÷LúLN |Q DGODU
DODELOLUOHU
.D\QDN
'RV\DVÖQÖQ
2OXûWXUXOPDVÖ
dHYLULFLLOH
'HUOHPH
3URJUDP/LVWHVL
'RV\DVÖ
+H[dÖNÖû
'RV\DVÖ
%LQdÖNÖû
'RV\DVÖ  

.D\QDN'RV\DVÕg]HOOLNOHUL

,QWHO +(;
0RWRUROD 6 

%LU ND\QDN GRV\DVÕ KHU ELU VDWÕUÕQGD VDGHFH ELU LIDGH EXOXQDQ ELUoRN VDWÕUGDQ PH\GDQD JHOPLú ELU
GRV\DGÕU :RUG :RUG3DG QRW GHIWHUL YV JLEL NHOLPH LúOHP \D]ÕOÕPODUÕ NXOODQÕODUDN $6&,, WLSLQGH
IDUNOÕND\GHWPH³']0HWLQ W[W ´VHoLPLLOHROXúWXUXOXU%XND\QDNGRV\DLoLQGHNLLIDGHOHULQELoLPOHUL
L]LQ YHULOHQ WDQÕPODUÕQ GÕúÕQD oÕNDPD] YH oÕNÕOPDVÕ GXUXPXQGD oÕNÕú GRV\DODUÕQGD EHOLUWLOHQ KDWDODUD
QHGHQ ROXQXU +HU VDWÕU JHUL\H WDúÕPD &5 YHYH\D VDWÕU EHVOHPH /) LOH ELUELULQGHQ D\UÕOÕU 
&5!/)! DOJÕODPDVÕ VLVWHPH ED÷OÕGÕU 6RQUD VDWÕU VD\DFÕQD ELU HNOHQLU %LU oHYLULFL VDWÕUÕ EHOLUOL
VD\ÕGD NDUDNWHUGHQ  JLEL E\N RODPD] dHYLULFL SURJUDPODUÕ ND\QDN GRV\DVÕ WLS NÕVPÕ
YHULOPHGL÷L ]DPDQ JHQHOOLNOH $60 $60 NHOLPHVLQL WLS NRGX RODUDN NDEXO HGHU .ROD\OÕN ROPDVÕ
DoÕVÕQGDQ\D]ÕODQoHYLULFLND\QDNSURJUDPODUÕQGDWLSNRGX$60VHoLOPHOLGLU 

dHYLULFL6DWÕUODUÕ<D]ÕP%LoLPL 

)DUNOÕ ILUPDODUÕQ UHWWL÷L oHYLULFL \D]ÕOÕPODUÕQ ND\QDN GRV\D JLULúOHUL NoN IDUNODU GÕúÕQGD EHQ]HUGLU
6DWÕUÕQ LON NÕVPÕ VDWÕUGDNL NRPXW DGUHVLQLQ EHOLUOHQPHVLQL VD÷OD\DQ YH SURJUDP \D]ÕPÕ VÕUDVÕQGD
oHYLULFLQLQ GDKD VRQUD VDWÕU HNOHQPHVL HVQHNOL÷L JHWLUHQ VDWÕUÕQ GHYDPÕQGDQ ³´ |]HO NDUDNWHUL LOH
D\UÕODQ ³(WLNHW´ NÕVPÕGÕU øNLQFL NÕVÕPGD LVH NRPXW NÕVPÕ NÕVD NRPXW DGÕ LOH EHUDEHU DGUHVOHPH úHNOL
EHOLUWHFL YH LúOHQHQGHQ ROXúXU hoQF YH VRQ NÕVÕP ³´ |]HO NDUDNWHUL LOH D\UÕODQ VDWÕUÕQ GHYDPÕ
VDWÕUGDNL NRPXWXQ DoÕNODPD NÕVPÕGÕU $úD÷ÕGD ELU oHYLULFL \D]ÕOÕPÕ LoLQ G]HQOHQPLú ND\QDN GRV\DVÕ
VDWÕU\D]ÕPELoLPLYHULOPLúWLU 

(WLNHW>@
.ÕVD.RPXW$GÕ
>@$oÕNODPD 

dHYLULFL<|QHWLP.RPXWODUÕ

25* DGUHV 
0LNURLúOHPFL\D]ÕOÕPÕQÕQPDNLQHGLOLQHoHYULOHFH÷LSURJUDPEHOOH÷LYHULEHOOH÷LYHNW|UOHULQEXOXQGX÷X
EHOOHNE|OJHVLQLQEDúODQJÕoDGUHVLQLQEHOLUOHQPHVLLoLQNXOODQÕOÕU 

(1'
0LNURLúOHPFL\D]ÕOÕPÕQÕQPDNLQHGLOLQHoHYULPLQLQELWWL÷L\HULQEHOLUOHQPHVLLoLQNXOODQÕOÕU 

(48
'H÷LúPH]GH÷HUWDQÕPODPDNLoLQNXOODQÕOÕU 

')%YH\D)&% 
ED\WYHULWDQÕPODPDNLoLQNXOODQÕOÕU 

':0YH\D)'%
0RWRURODELoLPOLED\WYHULWDQÕPODPDNLoLQNXOODQÕOÕU 
ELWGH÷HULQ\NVHND÷ÕUOÕNOÕED\WÕNoNGH÷HUOLDGUHVWHGúND÷ÕUOÕNOÕED\WÕE\NGH÷HUOLDGUHVWH
EXOXQXU 

gUQHN
6$<, (48 + 

25* +
9(5, ')% ++)+6$<,)(+'&+
6218&':0 + 

%XWDQÕPODPDODUGDQVRQUDEHOOHNLoHUL÷LDúD÷ÕGDYHULOHQúHNLOGHROXU
$GUHV 9HUL 
+ + 
+ + 
+ )+ 
+ + 
+ )(+ 
+ '&+ 
+ + 
+ + 

.D\QDN'RV\DgUQHNOHUL 

)DUNOÕ ILUPDODUÕQ UHWWL÷L oHYLULFL \D]ÕOÕPODUÕQ ND\QDN GRV\D JLULúOHUL NoN IDUNODU GÕúÕQGD EHQ]HUGLU
%XUDGD LNL GH÷LúLN oHYLULFL \D]ÕOÕPÕ LoLQ G]HQOHQPLú ND\QDN GRV\DVÕ |UQH÷L YHULOPLúWLU øON |UQHNWH
oHYLULFLGH÷LúLNPLNURLúOHPFLOHULGHVWHNOHGL÷LLoLQ|QFH³&38´NRPXWXLOHPLNURLúOHPFLWDQÕPÕ\DSÕOPDVÕ
JHUHNLUøNLQFL|UQHNLVHWPOHúLNJHOLúWLUPHRUWDPÕLoLQGH\HUDODQoHYLULFLGHPLNURLúOHPFLWLSLSURJUDP
D\DUODUÕLOHEHOLUWLOLUøNL|UQHNLQFHOHQLUVH\XNDUÕGDGDDoÕNODQGÕ÷ÕJLELED]Õ\|QHWLPNRPXWODUÕGÕúÕQGD
D\QÕROGXNODUÕJ|UOU 

gUQHN   

%$6/$ 

/      

+!))+$'5(6/(5ø$5$6,1'$.ø
%(//(.$/$1,1,1+!))+L/('2/'858/0$6,
&387%/ PLNURLúOHPFLWLSLQLQWDQÕPODQPDVÕ
+2)027 
RQDOWÕOÕNoÕNÕúGRV\DVÕQÕQWLSL
25* + 
SURJUDPÕQEDúODQJÕoDGUHVL
/';+ 
;GL]LQ\D]PDFÕQDEDúODQJÕoDGUHVLQLQ\NOH
&/5$ 
$DNPODW|UQHVÕIÕULONGH÷HULQLQ\NOHQPHVL
67$$; 
$DNPODW|UQ ; EHOOHNDGUHVLQGHVDNOD
,1&$ 
$DNPODW|UQGHNLGH÷HULELUDUWÕU
,1; 

;GL]LQ\D]PDFÕQGDNLDGUHVLELUDUWÕU
&3;+ 
VRQDGUHVHJHOLQGLPL"
%1(/ 
JHOLQPHGL\VH/HWLNHWOLDGUHVHJLGHUHNGHYDPHW
123 
\RNVDSURJUDPÕELWLU
9(.7g5$'5(6/(5ø
25* )))(+
':0 %$6/$ 
\HQLGHQEDúODWPDYHNW|UDGUHVL
(1'  

%$6/$ 

/     

+!))+$'5(6/(5ø$5$6,1'$.ø
%(//(.$/$1,1,1+!))+L/('2/'858/0$6,
25* + 
SURJUDPÕQEDúODQJÕoDGUHVL
/';+ 
;GL]LQ\D]PDFÕQDEDúODQJÕoDGUHVLQL\NOH
&/5$ 
$DNPODW|UQHVÕIÕULONGH÷HULQL\NOH
67$$ ; 
$DNPODW|UQ ; EHOOHNDGUHVLQGHVDNOD
,1&$ 
$DNPODW|UQGHNLGH÷HULELUDUWÕU
,1; 

;GL]LQ\D]PDFÕQGDNLDGUHVLELUDUWÕU
&3;+ 
VRQDGUHVHJHOLQGLPL"
%1( / 
JHOLQPHGL\VH/HWLNHWOLDGUHVHJLGHUHNGHYDPHW
123 
\RNVDSURJUDPÕELWLU
9(.7g5$'5(6/(5ø
25* )))(+
)'% %$6/$ 
\HQLGHQEDúODWPDYHNW|UDGUHVL
(1'

gUQHN 

3URJUDP/LVWHVL'RV\DVÕgUQHNOHUL

<XNDUÕGD YHULOHQ LNL GH÷LúLN ND\QDN GRV\DVÕQÕQ oHYLULFL oÕNÕúÕQGD ROXúDQ SURJUDP OLVWHVL GRV\DVÕ
|UQHNOHULDúD÷ÕGDYHULOPLúWLUøNL|UQHNLQFHOHQLUVHEXQODUÕQGDELoLPOHULGÕúÕQGD|]QGHD\QÕ|]HOOLNWH
ROGXNODUÕJ|UOUøNLQFL|UQH÷LQELULQFL|UQHNWHQIDUNÕKHUVDWÕUÕQEDúÕQDVDWÕUQXPDUDVÕYHNRPXWODUÕQ
oHYULPVD\ÕODUÕHNOHQPHVLGLU
.XOODQÕFÕWDUDIÕQGDQGR÷UXGDQJ|UOHELOHQSURJUDPOLVWHVLoÕNÕúGRV\DVÕGDND\QDNGRV\DVÕJLEL$6&,,
\DSÕGD GRV\DGÕU 3URJUDP OLVWHVL GRV\DVÕ ND\QDN GRV\DVÕQGD \D]ÕODQ VDWÕUODUÕQ oHYLULFL \DQÕWODUÕQÕ
YHULU $\UÕFD YDUVD \D]ÕP KDWDODUÕQÕ GD EHOLUWLU YH JHQHOOLNOH /67 /67 NHOLPHVLQL WLS NRGX RODUDN
NDEXOHGHU
gUQHN  

+!))+$'5(6/(5ø$5$6,1'$.ø 

%(//(.$/$1,1,1+!))+L/('2/'858/0$6, 

&387%/ PLNURLúOHPFLWLSLQLQWDQÕPODQPDVÕ 

+2)027 
RQDOWÕOÕNoÕNÕúGRV\DVÕQÕQWLSL 

25* + 
SURJUDPÕQEDúODQJÕoDGUHVL 
&( %$6/$/'; + 
;GL]LQ\D]PDFÕQDEDúODQJÕoDGUHVLQLQ\NOH 
)
&/5$ 
$DNPODW|UQHVÕIÕULONGH÷HULQLQ\NOHQPHVL 
$ / 67$$; 
$DNPODW|UQ ; EHOOHNDGUHVLQGHVDNOD 
&
,1&$ 
$DNPODW|UQGHNLGH÷HULELUDUWÕU 

,1; 
;GL]LQ\D]PDFÕQGDNLDGUHVLELUDUWÕU 
& &3;+ 
VRQDGUHVHJHOLQGLPL" 
%)
%1(/ 
JHOLQPHGL\VH/HWLNHWOLDGUHVHJLGHUHNGHYDPHW 
' 
123 
\RNVDSURJUDPÕELWLU 

9(.7g5$'5(6/(5ø 
)))(
25* )))(+ 
)))(
':0 %$6/$ \HQLGHQEDúODWPDYHNW|UDGUHVL 

(1' 
%$6/$/ 

gUQHN  

+!))+$'5(6/(5ø$5$6,1'$.ø 

%(//(.$/$1,1,1+!))+L/('2/'858/0$6, 

25* ' SURJUDPÕQEDúODQJÕoDGUHVL 
>@'&(%$6/$ /'; + ;GL]LQ\D]PDFÕQDEDúODQJÕoDGUHVLQLQ\NO 
>@')
&/5$ 
$DNPODW|UQHVÕIÕULONGH÷HULQLQ\NOHQP 
>@'$/
67$$ ; 
$DNPODW|UQ ; EHOOHNDGUHVLQGHVD 
>@'&
,1&$ 
$DNPODW|UQGHNLGH÷HULELUDUWÕU 
>@'
,1; 
;GL]LQ\D]PDFÕQGDNLDGUHVLELUDUWÕU 
>@'& 
&3; + VRQDGUHVHJHOLQGLPL" 
>@'%)
%1( / 
JHOLQPHGL\VH/HWLNHWOLDGUHVHJLGHUHNGHY 
>@''
123 
\RNVDSURJUDPÕELWLU 

9(.7g5$'5(6/(5ø 

25* )))(+ 
)))('
)'% %$6/$\HQLGHQEDúODWPDYHNW|UDGUHVL 

(1' 

6<0%2/7DEOH
/$'%$6/$$' 

.D\QDNGRV\DVÕQGDED]Õ\D]ÕPKDWDODUÕYDUVDELUHNUDQJ|UQWV|UQH÷L

$\QÕ.D\QDNGRV\DVÕQGDED]Õ\D]ÕPKDWDODUÕYDUVDELUoÕNÕúGRV\DVÕ|UQH÷L  

+!))+$'5(6/(5ø$5$6,1'$.ø 

%(//(.$/$1,1,1+!))+L/('2/'858/0$6, 

&387%/ PLNURLúOHPFLWLSLQLQWDQÕPODQPDVÕ 

+2)027 
RQDOWÕOÕNoÕNÕúGRV\DVÕQÕQWLSL 

25* + 
SURJUDPÕQEDúODQJÕoDGUHVL 
&(%$6/$/'; + 
;GL]LQ\D]PDFÕQDEDúODQJÕoDGUHVLQLQ\NOH
6
&/5; 
$DNPODW|UQHVÕIÕULONGH÷HULQLQ\NOHQPHVL 
$/ 67$$; 
$DNPODW|UQ ; EHOOHNDGUHVLQGHVDNOD 
&
,1&$ 
$DNPODW|UQGHNLGH÷HULELUDUWÕU 

,1; 
;GL]LQ\D]PDFÕQGDNLDGUHVLELUDUWÕU
6
&03;+ 
VRQDGUHVHJHOLQGLPL" 
)
%1(/ 
JHOLQPHGL\VH/HWLNHWOLDGUHVHJLGHUHNGHYDPHW 
% 
123 
\RNVDSURJUDPÕELWLU 

9(.7g5$'5(6/(5ø 
)))(
25* )))(+ 
)))(
':0 %$6/$ \HQLGHQEDúODWPDYHNW|UDGUHVL 

(1' 

%$6/$/ 

<XNDUÕGDNLoÕNÕúGRV\DVÕQGD³6´NDUDNWHULLOHKDWDQÕQEXOXQGX÷XVDWÕUÕQ\HULEHOLUWLOPLúWLU 

2QDOWÕOÕNdÕNÕú'RV\DVÕgUQHNOHUL 

2QDOWÕOÕN oÕNÕú GRV\DVÕ SURJUDP OLVWHVL GRV\DVÕQGD EXOXQDQ YHULOHUL YH PDNLQH GLOLQGHNL GH÷HUOHUL
VDNODU 3URJUDPOD\ÕFÕ FLKD]Õ WPOHúLN JHOLúWLUPH RUWDPÕ VLPODW|U SURJUDPÕ YV WDUDIÕQGDQ SURJUDP
EHOOH÷LQLQ SURJUDPODQPDVÕ LoLQ NXOODQÕOÕU YH JHQHOOLNOH +(; +(; NHOLPHVLQL WLS NRGX RODUDN NDEXO
HGHU 

0RWRUROD WLSLQGHNL ELW RQDOWÕOÕN oÕNÕú GRV\DVÕQGDNL KHU VDWÕUÕQ VRQXQGD \HU DODQ NRQWURO WRSODPÕ
FKHFNVXP DúD÷ÕGDYHULOHQúHNLOGHKHVDSODQÕU
YHULGH÷HUOHULQLQWRSODPÕDGUHVED\WGH÷HUOHULX]XQOXNGH÷HUL VRQXFXQ¶HWPOH\HQL
gUQHN0RWRURODELWRQDOWÕOÕNoÕNÕúGRV\DVÕQÕQELoLPL 

6%
6'&()$&&)%
6)))(''
6)& 

6%
$GUHV ³+´³'´³5´ .RQWURO7RSODPÕ FKHFNVXP 

6 
 % )) 
8]XQOXNo 
  

6'&()$&&)%
$GUHV 9HULOHU
.RQWURO7RSODPÕ 

6 
' &()$&&) % )) $ 
8]XQOXNo 
  

6)))(''
$GUHV 9HULOHU .RQWURO7RSODPÕ 

6 
)))( ' ' )) )))(' ))± ' 
8]XQOXNo 
 

6)&
$GUHV .RQWURO7RSODPÕ 

6 
)& )) 
8]XQOXNo