Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за IX-одделение

Module 4- Култура и цивилизација
1. Reading time
2. Are you a good sport
3. Famous faces
4. What’s on TV tonight?
Време на реализација: Февруари-Март 2015
Цели и задачи:

да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови низ разновидни активности и да го разбере нивното значење и глобално и
селективно да разбира текстови со позната или помалку позната тематика;
да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични изрази со правилен ритам и интонација;
да се оспособи да чита куси текстови за идентификување конкретни и глобални информации;
да се оспособи да пишува едноставни јазични искази и куси текстови со правилна употреба на интерпункциските знаци;
да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар со примена на јазични функции блиски на возраста на учениците;
да се здобие со знаења за други култури;
да ги употребува модалните глаголи
да образува пасивни реченици
да пишува реченици со употреба на предлози
да пишува кратки состави

Потребни наставни помагала: - Учебник - Pet buster (C. Gilmore, A. Galimberti, K.Graham) во издание на Еli и комплет материјали
касетофон, ЦД, слики, креди во боја, наставни ливчиња, листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал
Форми,методи и стратегии за активна настава:

комуникативен, аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, физичко одговоарање (TRP), структурална метода

фронтална работа, групна и работа во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална.

Грозд, прозорец, ЗСУ, коцка, бура на идеи, техника СТОП, Венов дијаграм...

Меѓупредметна корелација
 Мајчин јазик,
 Информатика
 ГеографијаМатематика
Музичко
Историја

Форми, методи, техники за оценување:
Набљудување
Усни одговори на прашања од наставникот
Усни одговори на прашања од учениците
Дискусија и самооценување на учениците

Инструменти за оценување:Чек- листи
Директно оценување на задача
Усна и писмена повратна информација
Самооценување

Критериуми за оценување:
2 -Разбира мал фонд на зборови со поттикнување.Граматичките структури и комуникативните модели запретставување и обраќање ги разбира само со
помош.Со помош препознава зборови и едноставни реченици.
3 --Разбира ограничен фонд на зборови со голем број грешки.Разбира и со потешкотии применува граматички структури со голем број грешки кои го
попречуваат разбирањето.Применува основни комуникативни модели за претставување и обраќање.Препознава зборови и едноставни реченици.
4. -Применува ограничен фонд на зборови со грешки кои не го попречуваат разбирањето.Ги применува граматичките структури со грешки кои делумно го
попречуваат разбирањето.Применува дел од комуникативните модели со грешки.Препознава конкретни информации во различни текстови.
5. Применува разновиден фонд на зборови од предвидените теми со мал број на грешки.Ги применува предвидените граматички структури како и предвидените
комуникативни модели со мал број грешки.Глобално разбира текст со различна големина, не покажува потешкотии во препознавањето на конкретни
информации.
Месец/
седмица

II/4

Лексички
единици

Граматички
структури
Present Simple/
Present
Continuous

Јазични функции

Слушање со
разбирање

Говорење

Читање

Пишување

Manga time

Состав: Мојата
омилена книга

The Women’s
library (s.17)

Present Simple/
Present
Continuous

III/1
Спорт

III/2

Модални
глаголи
can/can’t

III/3

Предлози

III/4

Prepositions

Prepositions

Пишување и изразување
со употреба на предлози
со глаголи

Passive Voice

IV/1

Говорни вежби
стр.18
Зборување за
спортови

Sport’s phenomena

Познати
личности

Текст Basketball is best
Will Smith
Beyonce Knowles

Пишување- стр.44

Reality bites

Покана за концерт
Реченици од активна во
пасивна
форма
во
сегашно време

Passive Voice

IV/2

Бр.
на
час

Време на
реализација
недела/мес

Реченици од активна
во пасивна форма во
минато време

Наставна единица

1.

Состав- Мојата омилена книга

2.

Читање- Manga time

3.

Present Simple/Present Continuous

4.

Вежби за утврдување

5.

Слушање- стр.17

6.

Зборување- стр.18

7.

Зборување за спортови

8.

Читање Sport’s phenomena

9.

Moдални глаголи can/can’t

Забелешка

10.

Читање Basketball is best

11.

Разговор за познати личности

12.

Читање Will Smith

13.

Обработка на предлози употребени со глаголи

14.

Читање Beyonce Knowles

15.

Развивање на вештината пишување

16.

Пишување на покана за концерт

17.

Читање- Reality bites

18.

Обработка на пасивни реченици со глаголи во сегашно време

19.

Обработка на пасивни речеици во минато време

20.

Вежби за пасивни реченици

Планирањето може да претрпи промена во согласност со потребите на учениците
Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: