Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за IX-одделение

Module 3- Младите и нивните интереси
1. Fashion
2. School life
3. Forever friends
Време на реализација:Декември-Февруари 2015
Цели и задачи:да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови низ разновидни активности и да го разбере нивното значење и глобално и
селективно да разбира текстови со позната или помалку позната тематика;
да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични изрази со правилен ритам и интонација;
да се оспособи да чита куси текстови за идентификување конкретни и глобални информации;
да се оспособи да пишува едноставни јазични искази и куси текстови со правилна употреба на интерпункциските знаци;
да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар со примена на јазични функции блиски на возраста на учениците;
да се здобие со знаења за други култури;
да ги употребува формите за индиректен говор; односни заменки;
да пишува кратки состави

Потребни наставни помагала: - Учебник - Pet buster (C. Gilmore, A. Galimberti, K.Graham) во издание на Еli и комплет материјали
касетофон, ЦД, слики, креди во боја, наставни ливчиња, листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал
Форми,методи и стратегии за активна настава:

комуникативен, аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, физичко одговоарање (TRP), структурална метода

фронтална работа, групна и работа во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална.

Грозд, прозорец, ЗСУ, коцка, бура на идеи, техника СТОП...

Меѓупредметна корелација
 Мајчин јазик,
 Информатика
 Географија
 Математика
 Музичко
 Историја

Форми, методи, техники за оценување:
Набљудување
Усни одговори на прашања од наставникот
Усни одговори на прашања од учениците
Дискусија и самооценување на учениците

Инструменти за оценување:Чек- листи
Директно оценување на задача
Усна и писмена повратна информација
Самооценување

Критериуми за оценување:
2 -Разбира мал фонд на зборови со поттикнување.Граматичките структури и комуникативните модели запретставување и обраќање ги разбира само со
помош.Со помош препознава зборови и едноставни реченици.
3 --Разбира ограничен фонд на зборови со голем број грешки.Разбира и со потешкотии применува граматички структури со голем број грешки кои го
попречуваат разбирањето.Применува основни комуникативни модели за претставување и обраќање.Препознава зборови и едноставни реченици.
4. -Применува ограничен фонд на зборови со грешки кои не го попречуваат разбирањето.Ги применува граматичките структури со грешки кои делумно го
попречуваат разбирањето.Применува дел од комуникативните модели со грешки.Препознава конкретни информации во различни текстови.
5. Применува разновиден фонд на зборови од предвидените теми со мал број на грешки.Ги применува предвидените граматички структури како и предвидените
комуникативни модели со мал број грешки.Глобално разбира текст со различна големина, не покажува потешкотии во препознавањето на конкретни
информации.
Месец/
седмица

Лексички
единици

XII-IV

Облека

Граматички
структури

XII-V

Односни
заменки

I-III

Односни
заменки

Јазични функции

Слушање со
разбирање

Говорење

Читање

Стр.63

Стр.63

The price of fashion

Стр.64/65
Изразување на
задоволство и пофалби

Изразување на
задоволство и

Пишување

пофалби
Сврзници

I-IV

Exam planner

Како се
подготвуваат
за тест

Текст (стр.37)

II-I
Модални
глаголи:

II-II

Кажување
примери на
реченици со
употреба на
модални глаголи
и индиректен
говор

Reported
speech

Reported
speech

II-III

Бр.
на
час

Прекажување на
мислење и туѓи искази

Време на
реализација
недела/мес

Текст Bullying

Состав со употреба
на сврзници

Friendship

Совет до
другар/ка
Пишување
реченици со
упореба на
модални глаголи и
индиректен говор

Прекажување на
мислење и туѓи
искази

Наставна единица

1.

Обработка на вокабулар-облека

2.

Читање The price of fashion

3.

Развивање на јазични вештини-слушање

4.

Развивање на јазични вештини-слушање (стр.64/65)

5.

Односни заменки

6.

Вежби за односни заменки

7.

Комуникативни активности-зборување

8.

Изразување задоволство

9.

Читање Bullying

10.

Обработка на сврзници и пишување состав со употреба на сврз.(ИКТ)

Забелешка

11.

Слушање: Exam planner и разговор

12.

Состав: совет до другар

13.

Решавање квиз: What type of friend you are

14.

Читање Friendship

15.

Модални глаголи could, should, would

16.

Обработка на индиректен говор

17.

Вежби за индиректен говор

18.

Прераскажување на мислење

19.

Прераскажување на туѓи искази

20.

Контролен тест

Планирањето може да претрпи промена во согласност со потребите на учениците
Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: