Blokopdracht

Preparation Course Training &
Coaching
Ryanne Tooren, Tanno de Pender

2014
Studentennummers
Ryanne Tooren

: 30227

Tanno de Pender : 320916
Klas

: 2G

Publicatiedatum : 14-11-2014

Voorwoord
Wij, Ryanne Tooren en Tanno de Pender zijn twee tweedejaars
studenten van de opleiding Sport Gezondheid en Management
Pagina | 1

(SGM) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voor de opleiding
hebben we in blok 2.1 A de Preperation Course Training & Coaching
gevolgd. Als afsluiting van de course is het de bedoeling dat er een
essay gemaakt wordt, dat gebaseerd is op één van onderwerpen die
in de colleges behandeld zijn. Onze keus is uitgegaan naar het
gebruik van ijs bij blessures.

Inhoudsopgave
Studentennummers...........................................................................1
Voorwoord..........................................................................................2
Inleiding.............................................................................................4
”An Ice Cold Assumption”..................................................................5
Nawoord.............................................................................................8
Geciteerde werken.............................................................................9

Inleiding
Voor de opleiding hebben we in blok 2.1 A de Preparation Course
Training & Coaching gevolgd. Als afsluiting van de Preparation
Course is het de bedoeling dat er een essay gemaakt wordt, dat
gebaseerd is op één van onderwerpen die in de colleges behandeld
zijn.
Binnen de opdracht is het de bedoeling dat men zich verdiept in de
meest actuele zaken rondom één enkel thema dat aan bod is
gekomen in de colleges van de Preparation Course. In ons geval is
de keuze uitgegaan naar het gebruik van ijs bij het behandelen van
een blessure.
Door een onderbouwd betoog te geven wordt er dieper ingegaan op
de materie en de historie van het gebruik van ijs. Is het gebruik
hiervan ergens op gebaseerd, of is de gewoonte generaties lang
doorgegeven met als achterliggende gedachte; “Iedereen doet het,
dus dan doe ik het ook maar”

Pagina | 2

”An Ice Cold Assumption”
Helaas komen In een breed scala aan sporten sportblessures
regelmatig voor. Denk maar aan een kneuzing, een verrekking of
een verstuiking. Blessures zijn onder te verdelen in twee
categorieën, namelijk in acute blessures en overbelastingblessures.
Iedereen is hier echter wel eens mee in aanraking gekomen. Als je
ooit last hebt gehad van een sportblessure, dan is er waarschijnlijk
wel bekend waar men het eerste naar grijpt, namelijk ijs. Er wordt
altijd verteld dat wanneer er een zwelling optreedt als gevolg van
de blessure je het als eerste moet koelen met ijs. Maar nu de
hamvraag: ‘is dit eigenlijk wel zo?’
Bij acute blessures, zoals gescheurde enkelbanden of een
enkelverzwikking is koelen een veel toegepast middel. Dit kan
bijvoorbeeld door de bekende icepacks. Zo zou een zogenaamde
coldpack kunnen helpen tegen de zwelling. Ook zou het koelen
helpen tegen de pijn. Dit klinkt voor veel mensen aantrekkelijk, want
niemand wil pijn ervaren. Om deze redenen wordt dan ook vaak
gegrepen naar een coldpack. Wat ook opvalt, is dat er vaak op de
verkeerde manier wordt gekoeld. Hierdoor kan het zijn dat de
blessure juist verslechterd. Het is dus noodzaak om de voor- en
nadelen van het koelen tegen elkaar af te wegen. Ook is het
interessant om erachter te komen hoe andere mensen hier nou
precies over denken.
Dick Hartzell
Dick Hartzell, auteur van het boek Don’t Ice that Ankle Sprain, heeft
gezien dat pitchers van baseball ijs gebruiken bij blessures aan de
schouders. ‘’Het zou verboden moeten worden,’’ zegt hij. De hele
wereld heeft verandering nodig met betrekking tot de behandeling
van verstuikte enkels en blauwe plekken. Dick Hartzell is de 73Pagina | 3

jarige uitvinder van de zogeheten Flexband. De Flexband is een
gigantisch elastiek dat kan worden gebruikt voor weerstand of
verschillende oefeningen.
Ongeveer drie jaar geleden was John Paul Catanzaro zijn takken aan
het knippen in de tuin. Toen hij tijdens het knippen achteruit liep
stapte hij met zijn voet in een kuil, hierdoor verzwikte hij zijn enkel.
De gecertificeerde inspanningsfysioloog zei: ‘’Leg er onmiddellijk ijs
op!’’ Er kan wel gesteld worden dat dit bijna een reflex is. Maar hij
ging tegen zijn instinct in en dacht aan iets wat hij gelezen had in
het boek van Dick Hartzell. Hij
ging simpele oefeningen met de
Flexband doen voor zijn enkel. De
volgende ochtend toen hij wakker
werd, had hij geen pijn ook had
hij geen beweeg beperkingen.
‘’Dit heeft echt mijn ogen
geopend’’ aldus John Paul
Catanzaro. Het ergste wat je kan
doen is je enkel te laten rusten.
Er is hier zelfs een methode voor bedacht: METH (movement,
elevation, traction en heat) (Hutchins, 2014).
Wel koelen?
Wat zouden nu de voordelen moeten zijn van koelen bij blessures?
Het gebruik van ijs bij blessures is algemeen
ingeburgerd vanwege een verondersteld gunstig effect
op de zwelling en pijn (Blijham, 2010). Door het koelen
worden pijnsignalen in mindere mate opgevangen door
de hersenen. Ook zorgt het koelen voor een afname
van activiteit in de cellen, hierdoor zal de zwelling
minder zijn. Het is belangrijk om niet te lang te koelen.
Maximaal 10-15 minuten elke 2 uur is het effectiefst.
Te lang koelen kan zorgen voor een toename in de
bloedstroming. Na een acute blessure kan het koelen dus zorgen
voor het tegengaan van de zwelling en voor vermindering van de
pijn. Echter is het niet bewezen dat het koelen zou zorgen voor een
sneller herstel. Wat eerder afgevraagd moet worden is of het juist
niet voor een vertraging zorgt van het herstel (Van Reijnen, 2011).
Niet koelen?
Er zijn nogal wat opvattingen rond het niet of wel koelen bij een
zwelling. Koelen hoeft niet per se bevorderlijk te zijn voor het
herstel. Wanneer er sprake is van een acuut letsel reageert het
lichaam hierop doormiddel van een ontstekingsreactie. De
symptomen die onder andere optreden bij een ontstekingsreactie
zijn: zwelling, temperatuurverhoging, roodheid, pijn en
functiebeperking. Als gevolg van het acute letsel is er schade aan
Pagina | 4

het weefsel. Hierbij treedt in de eerste 24 tot 48 uur pijn op, wat
langzaam wegvaagt in een zeurende pijn. Het is essentieel dat deze
reactie optreedt, het is namelijk een waarschuwing. De warmte die
vrij komt bij de ontstekingsreactie zorgt voor een omgeving waar
reparatie kan plaatsvinden. Wanneer er pijn gevoeld wordt bij een
acuut letsel, zal men sneller de neiging hebben om meer rust te
nemen. Wanneer men kiest voor het koelen, wordt de pijn minder.
Ook zorgt het koelen dat de ontstekingsreactie vertraagd wordt.
Hierdoor zou het dus langer duren voordat het letsel hersteld is (Wel
of niet koelen bij een blessure?, 2014). Ook is uit een recente studie
(Takagi 2011) waarin onderzoek gedaan werd naar de invloed van
ijzen op spierherstel gebleken het gebruik van ijstherapie effectief
herstel wel eens in de weg zou kunnen staan (Van Reijnen, 2011).
Waarom wordt ijs zoveel gebruikt?
In het verleden, en zelfs vandaag de dag is er een principe, een
protocol, dat wordt gebruikt bij het behandelen van blessures
die zwellingen veroorzaken.
In 1970 maakte men al veel gebruik van ijs, dit kwam
vooral door het principe RICE. RICE staat voor rest,
ice, compression en elevation (bestselling Sports
Medicine Book, 1978). Dr. Gabe Mirkin is degene die dit
principe bedacht heeft. Zoals hij vandaag de dag zegt,
wat betreft ijs; “ Er bestaan geen data dat laat zien dat
ijs ook maar iets meer doet dan alleen het verlichten
van pijn” (Hutchins, 2014). Vergelijkbare woorden
klinken uit de mond van de “British Journal of Sports
Medicine”, het onderzoek wijst uit; dat op dat moment
er geen studies bestaan, die de aangenomen effectiviteit
van het koelen van acute spierblessures onderbouwen.
Door de professionals die het gebruik van ijs vanuit het verleden
gepromoot hebben en door de topatleten die dit vandaag de dag
nog steeds doen, is de aanname dat het gebruik van ijs bij blessures
een positief effect heeft zo gek nog niet. Om tijdelijk pijn te
verminderen lijkt het een prima middel te zijn, wees er echter wel
attent op dat het herstel van een dergelijke blessure op deze manier
vertraagt kan worden.
Het lijkt een kwestie van tijd totdat de hedendaagse geblesseerde
erachter komt, dat voor herstel, ijs niet het beste middel zal zijn.
Langzaam maar zeker worden coaches, trainers en atleten
geïnformeerd door artikelen als deze. Net als de afgelopen veertig
jaar waarin het gebruik van ijs erin gesleten is, zal langzaam aan
steeds meer mensen de boodschap worden verspreid dat ijs niet
effectief is. De strekking van dit bericht luidt dan ook; “Zg het voort,
help menig mens sneller te herstellen van blessures en verdiep je in
alternatieve wetenschappelijk onderbouwde behandelingen en
methoden! (Bleakly, Glasgow, & Webb, 2011)”
Pagina | 5

Conclusie
Natuurlijk valt er voor zowel de vooren nadelen van het gebruik van ijs
iets te zeggen. Wij zijn echter van
mening dat het gebruik van ijs het
herstel alleen maar in de weg staat.
Je lichaam reageert niets voor niets
in de vorm van een
ontstekingsreactie. Zoals uit dit
artikel blijkt helpt ijs alleen bij het
tegengaan van de zwelling en bij het verlichten van de pijn.
Natuurlijk bestaan er ook nog weer verschillende opvattingen op het
gebied van wel of niet laten rusten. Hier wordt verder niet op
ingegaan. Er kan dus geconcludeerd worden dat een blessure het
beste niet gekoeld kan worden.

Nawoord
Het is interessant geweest om diepgaand een onderwerp te
onderzoeken. Een hoop kennis is opgedaan op het gebied van
omgaan met blessures. De informatie is in tegenstelling tot de
eerdere aanname dat het gebruik van ijs altijd maar goed was, wel
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
Het is een leerzaam proces geweest dat inzichtelijk heeft gemaakt
dat je nooit iets zomaar moet aannemen. Wees sceptisch en verdiep
je in recente onderzoeken waar overtuigende conclusies uit komen.
Al met al heeft onderwerp ons geboeid en heeft het gehele trainer
coaching traject, een positieve, brede impressie gegeven van wat er
inhoudelijk rond kan gaan in de wereld van trainen en coachen.

Geciteerde werken
Bleakly, C. M., Glasgow, P., & Webb, M. J. (2011, juni 15). Cooling an
acute muscle injury: can basic scientific theory translate into
the clinical setting? Opgeroepen op november 14, 2014, van
British Journal of Sports Medicine:
http://bjsm.bmj.com/content/46/4/296.abstract
Blijham, J. (2010). Bewegingsapparaat . Bohn Stafleu van Loghum .
Hutchins, A. (2014, mei 20). Why ice doesn't help an injury.
Opgeroepen op november 14, 2014, van macleans:
http://www.macleans.ca/society/the-end-of-the-ice-age/

Pagina | 6

Van Reijnen, M. (2011, mei 30). Ijzen; wel of niet effectief? Deel 2.
Opgeroepen op november 13, 2014, van Prorun:
http://www.prorun.nl/gezondheid/blessurepreventie/ijzen-welof-niet-effectief-deel-2
Wel of niet koelen bij een blessure? (2014). Opgeroepen op
november 13, 2014, van Leontien:
https://www.leontien.nl/artikel/1220/leontiennl/fit_en_bewegen
/wel_of_niet_koelen_bij_een_blessure.aspx

Pagina | 7