You are on page 1of 33

Yeni Hitit

Yabanclar Iin Trke

Ek Altumolar
Temel2

ANKARA NIVERSITESI BASlMEVI


Incita Sol<. No: 1O

0651 O BeevleriANKARA
Tel: 013121 231 66 55
Basm

Tarihi: Subat 201 O

Ankara niversitesi TOMER

Editr
Hacer ALTAS !Merkez Trke Blm Bakan)
Hazrlayanlar

TOMER Trke Okutmanion

Grafik Tasanm
Gamze KANTAS

GEMi

ZAMAN fbelirld

-DI

4-5

KOSAC TOMCESINcaye kipll

-lyJd ( < 1-diJ

GElYO

5-7

SIMDIKI ZAMAN lhikaye kipll


~ ( < -lJyor 1-dll

ULAOAR
~(<I-ken/

BAGlAO.AR/IlGELER
( > lyiiEJ

10

EMIR KIPI

- -ly/lnlzt -slnletl

11-12

ISTEKKIPI
13-17

-/ylE

AFIYET OLSUN

SIFATLASTlRMA

..(-siz

18-19

KARSILASTJRMA
-DEn daho

20

OSTONlOK
20

en

DURUM fbellrtmel

..(yN

BOROKRASI

HER YERDE

SIMDIKI ZAMAN lresmU


-mEidE

21-22

23

ILGI EKI
-Id

BAGI.AOAR
deldo

24

25-31

..

..

~----~

,.

,,

J~ ~J.-

Ben dn gece ok kt bir rya gr.=d::!.!.!m= - - - - . Hemen yataktan kalk

git

. Mutfaktabir bardak su i

ve mutfaQa

. Televizyonu a

. Televizyonda korku fil-

mi var_ _ _ _ bunun iin televizyonu hemen kapat _ _ _ _ . Be on dakika mzik dinle _ _ __


ve

yataQma

git

al

. Gzlerimi kapat _____ ve


. Ben

et

kapy

amak iste

ve ona ltfen benim

odasnn kapsn

kilitle

yanma

ve

dn _____

nk ok kork

. Bu
.

evin

srada

Arkadama

telefon

gel! de _____ . Kap tekrar al _____ . Ben yatak

arkadam

bekle _____ . On

telefonundan ara _____ ve aen gel _____ , ltfen

kapy

be

dakika sonra

a: de

arkadam

cep

. Ben hemen ka-

py

a
ve ona sani
. Dn gece benim iin ok kt ge
uyu _____ . Bu sabah ie de ge gel _ _ _ __
--~--.,. ll W"!'
- ,_
_.-:..:_6..' 1

kaps

hi

1. Siz geen

yl

tatilde Antalya'ya git ttrtz mi

2. Dn sokakta kiminle
3. Ali ile

Aye snavdan

karle

?
?

17. Onunla yemekte hi

18. Bardak biraz nce masadan yere


veknl

kt not al _ _ _ __

19.

ve ok zl _ _ _ __
4. Sen bu resimleri daha nce gr_ _ _ __

d. _ __

_ _ __

bir saat nce yataQa yat _ _ _ __


ama uyu _ _ _ __
Kzm

20. Biz dn

_ _ _ _ _?

konu _ _ _ __

akam

dev yap _____ nk

misafir gel _ _ _ __

5. Dn ok yaQmur yaQ _ _ _ _ bu sebeple

21. Onlar partiye git_____ , nk Aye onla-

biz pikniQe git_ _ _ __


6. Sen niin hi yemek ye

n partiye davet et_ _ _ __

7. Ben bu filmi daha nce seyret _ _ _ __

22. Sabah saat al

8. Siz dn gazete oku

23. OQretmen bu grameri geen gn anlat _ __

9. Dn okula gel
yap _ _ _ __
1O. Ma rio. Elena'yla

snfta

ama ders

ve ben uyan _ __

......

24. Ben dn size dev ver

25. Siz hi vapura bin


sohbet et _ _ _ __

ll . Maric'yla Rita teneffste hi ay i _ _ __

12. Babam daha Ankara'dan dn _ _ _ __


13. OQretmen biraz nce bu kelimeyi tahtaya
yaz_ _ _ __
14. Dn okuldan saat kata

k_____?

15. O sana yalan syle _ _ _ __


16. Pencereyi ben a _ _ _ , Aye a _ __

26. Ben dn

akam

?
pilav piir _ _ _ __

27. Biz geen hafta sonu lzmi(e git_ _ _ __


28. Ben bu filmi geen hafta seyret_ _ _ __
29. Ben hi ltalya'ya git _ _ __
30. Geen gn ok yaQmur yaQ _ _ __
31 . Ben hi uaQa bin _ _ _ . Sen bin ____?
32. Merve Trkiye'ye dn _____?
33. Dn iki saat Trke

al _ _ _ __

34. Ben bir yl nce niversiteyi bitir_ _ _ __

..

Zaman G eiyor
. '-..
~

,..,..

Merhaba. Benim adm Esin. Ben bir banka_ _ _ al


. Ben her sabah saat 07.00
kal..__ _
Hemen du ol
ve kohvolt hazrla
. Ben ~li
. Eim doktor. O bir hastane
al
. O do
sabah erlcen kol
. Biz hemen kohvolt et
ve
~

. Eim araba
, ben toks
bin
. Ben saat 09.00
18.00 _ __
banka
al
. Akam saat 18.30_ _ _ banka
~
dn
. Hemen mutfa..___
gir
ve yemek pllr
. Eim saat 19.00 _ __
gel
. Biz beraber yemek ye _ _ . Sonra televizyon sev-

ret _ _ .

hafta sonu Istanbul


orkodolonmz
gel
. Biz hep birlikte Abont
gt
. Abont _ _ _ ok gzel bir gl var. Orada gOzel bir otel_ _ kol
Sabahlan spor yap
, gez
, bisiklet _ __
bin
. Ksacas ok gzel zaman geir_ __
Geen

.
....

,,,

-~

1. Onlar yllar nce ok zengin.=


d.t<. . _ _ oma lm
difokir.l,li<L.._ _

2. DOnkO film hi gzel -.Ll>U'--3. Geen snav kolay _ _ _ oma bu


zor_ __

snav

ok

4. A:. Aye nerede?


B: Aye az nce burada _ _ _ oma imdi
kofeterya _ __
5. Biz ilkokulda ayn snf _ _ _ hotrlyor musun?
6. Siz geen hafta Istanbul _ _ _ imdi Bursa
?
7. Ben nceden hemire _ _ _ oma imdi
emekli _ __
8. DOn okomki yemek ok lezzetll _ __
9. Dn okomki film ok gzel
ve komi"-- - 1O. Biz geen yaz tatilinde Antalya _ __
11 . Ben iki saat nce ok sinirli
oma imdi sakin _ __
12. Sen kkken ok korko
oma imdi
cesur_ __

13. Sen kOkken yaramaz _ _ _?


Hoy~ --------------14. Affedersiniz, unuttum siz Bursol
?
15. Niin ge geldin? Bizim rondevumuz saat birde_ __
16. Eski evimiz iki

katl _ __

17.
18.
19.
20.

Geen yl Ankara ok s<>Qu"-- - Sen dn akam ev


?
Geen gn ok hasta _ __
Ben eskiden ok imon _ __

21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Geen hafta orada hava nasl


?
Siz O yl nce bu ehir
?
Eskiden mini etek ok moda _ __
Ben dn akam ~de yalnz_ __
Bir yl nce burada byk bir bina var _ __
Sezen kOkken ok inat _ __
Bir yl nce Metin ve Sevim evli _ __
Sizin sonz eskiden uzun _ _ _?
DOn telefonun bozuk _ _ _?Sona uloomodm.

30. DOn

akam

yemek

nasl _ __

' 1. Aysun, ka kilo zayflad?

2. Aysun'un

salannn

rengi ve boyu

be yl

nce

nasld?

Aysun'dakl

degiiklikler

neler?

5 ywl nce

imdi

Boy

1.75

1.75

Kilo

80

65

OOrenel

Mimar

20

25

Medeni Durum

Bekar

Nianl

Sa Rengi

Siyah

San

Sa Boyu

Uzun

Ksa

Meslek
Ya

3. Aysun

imdi

4. Aysun

be yl

evli mi?

nce ka

yandayd?

S. Aysun 20 yanda mimar myd?

6. Aysun'un boyu

7. Aysun'un

be yl

salannn

nce ne

kadard?

boyu ve rengi imdi

Aysun be ywl nce nasld, imdi nasl? Anlatnz.


8. Aysun

imdi

ne

I yapyor'?

9. Aysun'un boyu ne kadar'?

1O. Aysun

be yl

nce ka kiloydu?

nasl?


------

- -- <1

Dn ok hasta
otur

. Bunun iin

gitmek iste _ _ _ _ . Ev _ _ __

ve biraz televizyon seyret _ _ _ _ oma televizyon

gzel program

yok~---

Ali _ _ _ _ telefon et_ _ _ _ oma o ev_ _ _ _ yok~--- Sonra yemek ye-

Arkadam

mek iste_ _ _ _ oma

buzdolab bo _ _ _ _

lo_ _ _ _ . Pizzo kt _ _ _ _ . Bunun iin


Sonra banyo yapmak iste
lar kesik_ _ __

pizzoy

. Banyo

Pizzocyo

telefon et_ _ _ _ ve pizzo

smor-

ye _ _ __
git_ _ _ _ . MusluQu o._ _ _ _ omo su-

Sonra zil al _ _ _ _ . Kopy o _ _ _ _ . Kopc benden 20 TL oidot poras

ste. _ _ _ _ omo

ben-

de para yok_ _ __
Sonra telefon al
gel

. Telefonu o _ _ _ _ . Mdrm bono Neden bugn

? Onemli bir toplant var_ _ _ _ ve siz bu

ok or

. Artk

toplanty kor _ _ _ _ .

i. _ _ __

Kovuldunuz. dedi.

isiz _ _ __

On dakika sonra tekrar zil al _ _ _ _ . ok kork_ _ _ _ . Gzlerimi o _ _ _ _ yatakto


ey

Soboh saat yedi

. alar saati kapat

. Derin bir nefes ol

. Her

sadece kt bir ryo _ _ __

, ~ . :~

1. Ben bu eve daha nce gel.wd..uimU--- - - -

17. Portide yemeider lezzetli _ _ _ _ _?

2. Onlar dn sinemoda vdlar

18. Cuma gn

3. Ben size geen gn bir kitap ver_ _ _ __

19. lenur dn ok yorgun _ _ _ __

4. Siz geen yl ok hasta _ _ _ __

20.

5. Dnk

snav

zor

6. Bu snf dn de bu kadar soQuk


7.

Aye

akam

partide _ _ _ __

9. Mehmefle Murat eskiden ok yoromozlor__ .


1O. Bu pencere sabah

ak

_ _ _ _ _?

11 . Dn Aye hi mutlu _ _ _ __
12. Nirmel ve Edis sn fto
13. Sen dn

snf

ark

syle _ _ _ __
?

14. Biz evvelki gn ok sevinli _ _ _ __


15.

Aye

lisede benim

film

Giorgi var _ _ _ _ _?

heyecanl

_ _ _ _ _?

21 . Sen televizyondo haberieri seyret _ _ _ _ _?


?

geen gn ok zgn _ _ _ __

8. Biz dn

Akomld

snfto

snhm _ _ _ __

16. Geen sene senin san uzun _ _ _ _ _?

22.

aramba

gn okuldon

...__ _ _ _

ve

duroQo git_ _ _ __
23. Siz dn ok

neeli _ _ _ _~

24. Alryle Murat lisede ok alkan _ _ _ __


25. Ali Bey uzun boylu
26. Sen 1992'de Qrenci

?
?

27. Annem biraz nce mutfak_ _ _ __


28. Nilfer dn ok heyecanl _ _ _ _ _ , bugn
saldn mi?
29. Neclo

Hanm

geen yl ok hasta _ _ _ __

::~-

1. Eskiden

..
daha

sk

ocuklu~umda
yaa

3.

e/ dtwrduk

ziyaret

2.

....

komulanmz. akrabalanmz

dedemlerle birlikte bir iftiilde


_ _ _ __

ocuklu~umuzda kardeim
mazlk

ve ben ok yara-

yap _ _ _ __

4. Babam eskiden daha ok sigara i._ _ __


5. Az nce Aylin'i grdm, merdivenlerden
6. Koridorda

20. Eskiden siyah-beyaz TV izle _ _ _ __

21 . Insanlar yllar nce paray bu kadar ok dn _ _ _ _ __


22. Annemler yllar nce bulaklan.
yka, _ _ _ _ __

Ne oldu. acaba?

7. Temel l'de ~retmenimizi hi onla _ _ __

elde

23. Biz eskiden odun ya da kmr sabas ya" - - 24. Siz eskiden de hi

Aye'ye rastladm. a~la _ _ __

amarlan

konu

25. ocuklar eskiden bu kadar ok televizyon seyret

bilgisayar oyunu ayna _ _ __

26. 20 yl nce daha ok ya~mur ve kar ya~-zamanmda

babamz

8. Eskiden arkadalanmla daha ok vakit geir_ _ _ __

27. Bizim

9. Be~imiz olmadan nce eimle daha sk sine-

28. O eskiden bu kadar al _ _ _ _ _ , daha

maya, tiyatroya git_ _ _ _ __

10. Biz bundan birka yl nce lzmifde ya_ _ _ __


a

11 . Eskiden vaktim oktu. ayda en az iki kitap


oku _ _ _ __

12. Geen yl bu zamanlarda denizde yz' - - -

annemiz,

pek ok

konuda bize izin ver_ _ _ __

ok ge' - - - - - 29. Genli~imde hi yorul _ _ _ __

30. Eskiden bu kadar sk sinemaya git_ _ _ _ ?


31 . OQrenciyken her bahar ak ol _ _ _ __

32. Evlenmeden nce ben hi yemek yap. _ __


her zaman annem yap _ _ __
33. Iki yl nce bir futbol kulbnde ayna, _ __

13. Dn bu saatlerde uyu, _ _ _ _ __

34. Siz her yl yurt dna

14. Ben eskiden de sebze sev _ _ _ _ __


imdi

de sevmiyorum.

15. Dn annerne mektup ya,..__ _ _ _ __, aniden elektrikler kesildi.


16. Annem eskiden

~retmenlik

yap, _ _ __

imdi

emekli.
17. Annem ve babam
nun iin ben

kree

al _ _ _ _ _

bu-

git_ _ _ __

35. Sen

~renciyken

gt, _ _ _ _ __

hi tembellik yap, _ _ _ _ ?

36. ocukken sakaktan eve gir_ _ _ _ __


hep danda ayna _ _ _ _ __
37. Her tatilde kye git ______ byk annesini ziyaret et_ _ _ _ __
38. Dn yolda yr, _ _ _ _ _ _ , Aye'yi grdm.

18. Sen genli~inde hi mi yalan syle, _ _ __


____ ?

39. Iki ay ncesine kadar sigara i _ _ _ _ __

19. Anne. ben hi ders al _ _ _ _ _?

40. Az

artk

imiyorum.

kalsn d.

_ _ _ _ __

11 . Annem evde yo _ _ _ _ yemekleri ben yap-

1. Ben ocu"-'ke
= " - - - ok usluydum.
2. tJOrenci_ _ _ _ hayatn zorluklann bilmi-

12. Evli _ _ _ _ ok mu kavga ediyordunuz?

yorduk.
3. Eim hasta

ok huysuz oluyor.

4. Bekar

para sorunu ya-

insanlarla doluydu.

yor. deQil mi?


15. Ben sinirli _ _ _ _ hi kimse

yorduk.
6. Babam saQ _ _ _ _ her konuda bana dessklmyordum.

7. Olkem _ _ _ _ hi

17. Bu sabah banyo

aratrmalanmz iin k-

8. Internet yok
tphanelere gidiyorduk.
9. Yurtd

1O. Mini etekler moda

ben de ok giyi-

'""~

.....

Olkemll(l~t..._- arkadalanmla sk

. Onlarla beraber

sinemaya, tiyatroya ya da bir kofeye


. Birlikte ok gzel vakit

geir

. Orada

da-

ha mutluydum. hi skl

. Ar-

kadalanmla

gel

bazen evde de bir araya


otur"

et

sohbet

. Bazen ortada komik bir


yok_ _ _ _

de

bol

bol

gOl ____ . Burada da mutluyum


ama ev
burada

sular kesildi.

18. 1970'1erde henz TV her evde yo"-- - 19. Saiann

ksa

20. 18 yanda
le bakyorduk.

yordum.

git

ok alkandm.

anneannem bize masallar anlahyordu.

memleketimizi ok ziOyorduk.

sk bulu

yanma yakla-

mak Istemiyor.
16. niversite

tek oluyordu.

lanm

etrafmz

13. Zengin

14. A"---- Insann gz hibir eyi grm-

daha mutluydum.

5. Geen ylistanbul

ey

yorum.

daha mutluydum.
allemi ve arkada-

ok ziOyorum.

daha iyiydi.
hayata pembe gzlkler-

1. Otobs.u;
/e._____ okula geliyorum.
2. OQretmen
3. Kas
4. Ba
5. Taksi
6. Gemi
7. Aye
8. ltfen ~e
9. Araba
10.
11 .
12.
13.
14.

konuuyorum.

orba iiyorum.
ekmek kesiyorum.
~e

dnyorum.
tatile kyorum.
Ahmet dans ediyo~ar.
ayakkab

girmeyin.
hibir yere gitmiyorum.
Toro
sam tanyorum.
Ahmet
Ozan konumuyo~ar.
Dn gece partide Tarkan
tantm.
Muazzez Abac ____ tanmak istiyorum.
()Qretmen Qrenciler
yalnz Trke
konuuyor.

15. ltfen kpe,.._____ markete girmeyiniz.


16. Ltfen ben
Trke konuun.
17. Si''"- - - yemek yemek istemiyorum.
18. o____ tatile kmak istemiyorum.
19. Sen
20. Bi

dans etmek Istiyorum.

sinemaya geliyor musun?


21 . Onlar
futbol oynamak istiyorum.
22. Arkada. ____ beraber oturuyoruz.
23. Ben onlar

beraber ders alyorum.

24. OQretmen Qrenciler____ beraber sinemaya gidiyor.


25. ocuk kt bir rya gryor. korku _ __
uyanyor.

26. ok sk ackyor. itah _ _ _ yemek yiyor.


27. OQretmen bu konunun zerinde nem _ __
duruyor.
28. ocuk yere
29.

dyor

ve

ac ____ baQnyor.

Arkadam

hasta. mera
ondan haber bekliyorum.
30. Fkraya kahkahalar
glyoruz.
31 . O. kzgnl
byte konuuyor, aslnda
seni seviyor.
32. Ie ge kaldm. tela
~den ktm.
33. Tencereyi ocakta unuttum. acele
eve
dndm.
34. YemeQi afiyet
yiyoruz.
35. Bugn arkadalanm geliyor. sabrszl "---
bekliyorum.
36. Onun yazs ok dzgn. zen, ____ yaz
yazyor.

37. Odevleri z
yapyoruz.
38. Sorulan dikkat
okuyor.
39. ocuklar sevin ____ evlerine

gidiyo~ar.

1. Kapy neyte ayoruz?


2. orbay neyte iiyoruz?
3. Makamay neyte yiyoruz?
4. Dilerimizi neyte fralyoruz?
5. Arabalar neyle alyor?
6. Tahtay neyte siliyoruz?
7. Yazn denize neyte giriyoruz? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Samz neyte ykyoruz?
9. Neyte yaz yazyoruz?
1O. KaQd neyte kesiyoruz?

Afiyet

l'.

,_,...-

1. O hemen buraya gel sin


2. Onlar ktphane de

yksek sesle

konu masnlar

sigara
3. LOtfen siz hastane
i
ge git
4. Siz sakn ev
5. Sen sakn yalan syle
6. Siz bu lokanta
yemek ye
7. Onlar bu filmi seyret
8. O beni bekle
sinema
9. Siz okul
rO
10. ocuklar yemelden nce ikolata ye
ll . Ahmet park
oyna

.
-

y-

(gitmek - ?}
f1kmak +J
_
_
_
_
_
_
_
snf
hemen
Ali
2.
3. Siz defter____ kompozisyon _ _ __
(yazmak -1
4. Sakn bugn ev_ _ _ _ _ _ _ (ikmak -J
(i5. Onlar snf _ _ _ _ sigara
mek - /
6. O yann seni _ _ _ _ _ _ _ (aramak - ?J
fuyumak +J
7. ocuklar erken
(dinlemek +J
8. Siz Qretmeni
-1
(yapmak
9. Sen grlt
fkorkmak -1
1O. Ali kedi
ll . Siz hemen doktor_ _ _ _ _ _ _ (git-

13.
14.
15.
16.

trman
12. Onlar aQa
bin
tak13. Siz otobs
bin
si
her zaman Trke ko14. LOtfen siz snf
nu
Qretmeninizi dinle
15. Snf
grlt yap
16. Eve abuk gel
17. Bir daha asla beni ara
kalem al
18. ltfen benim masa
para e
19. Alveri iin banka
gel
ev
20. Yann siz benim
21 . Herkes sraya ge
22. Grev ve sorumluluklannz unut

.j

.
1. Ahmet parti ;e gitmesin mi

12.

Olstn

mek+/
kitap _ _ __
Onlar ktphane
(almak. okumak}
ve
(gelO bizimle sinema
mek- ?J
O al veri _ _ _ _ _ _ _ (kmak+ ?J
Onlar yann sabah erken _ _ _ _ _ __
(uyanmak + ?J
Siz pencere_ _ _ _ _ _ _ (bakmak -1

17. O banka ____ para _ _ _ _ __


18.
19.
20.
21 .
23.

(ekmek+ ?J
(alimak +J
ders
Siz ev
(okumak +J
Sen bol bolkitap
LOtfen hastanede yksek sesle konu, _ __
LOtfen snfta sigara i _ _ __
LOtfen imiere bas, _ _ _ _ ve iek kopar_ _ __

24. devlerinizi yap_ _ _ _ ve derse ge


gel _ _ __
25.

Aye Ali'ye syle, yann benim


tir _ _ __

26. Once doktora sor_ _ __


al _ _ __

emsiyemi

ge-

, sonra ila

27. Srcler krmz kta ge _ _ _ _ , kurallarauy _ _ __


, tele28. LOtfen bana e-pasta gnder
. nk bilgisayanm bozul:.
fon et
29. Yoko'ya nemli bir notum var. Uza, Yoko'ya syle, bu akam bana mutlaka telefon
et _ _ __

1. Sizin gzleriniz iyi gr naJIOr

ltfen doktora

ve kendinize gzlk al ......


n.____ _

gifdin

tan

2. Yann yeni evime

lOtfen bana

yann biraz yardm et

. fslzJ

fonlar}, nk

3. Merdivenden dikkatli in
lambalar yan _ __

4. Uaga binrnek Iin ltfen acele et _ _ __

fslzl. nk uak on dakika sonra kalk~-5. Yann sinemaya git ____ . Siz de bizimle
gel _ _ __
'-"~
...

J.

......
-~-~~-

6. Ev

iinde

ok yorul

o da bana yar-

7. Su anda ders al
SIZ et

lOtfen beni rahat-

dm

et

8. Eve ge kal
9. GzlQm ara
et

acele et
siz de bana yardm

10. Bir fincan kahve imek iste

siz de

benimle kateteryaya gel


11 . ocuklara syle _ _ abuk

haz~an

.,.,

ay Demiiyoruz
c~----------ko_y_m_a_k__k_ay_n_a_m_a_k__d_ol_du_rm
_a_k__be_kl_e_m_e_k_ _ _ _ _ _ _ _ __,)
1. Su

smcsma

su kQyut CEJ

2. S.vu kavnatn (G)


3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
...-~

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Omlet Yapalm
kase

krmak

rpmak koymak

stmak

piirmek

1. Bir kaseye

ters evirmek

yumurta

knn (K)

2. ________________
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6. ___________________

7. ________________
8. _________________

-- ... --r

1. Yonn
Evet.

----tiyatroya gi
'

'

ll

yantlayalm

akam

1. Eve ge kol
2. Bu

Hayr.
akam arkadalarla don

4. Sona bir bordak ay daha ver

5. ocuk, ok hasta. Hemen bir doktora

Hayr.

3. OQretmenim. televizyonu o
Evet.

gtr

6. Haydi. hep beraber ark syle

Hayr.

7.

4. Bu akam yemeQi donda ye


Evet.

5. Size de ay ol
Evet.

Toplantya

oroboylo

git

yOrO-

yerek mi?
8. Biz yonn soboh koto gel

Hayr.

9. Iten sonra nce markete ugro


sonra do iekiye.
10. Ben yonn annemi ziyaret et

Hayr.

6. Gelecek yaz Ispanya'ya git


Evet.

11 . Onunla
nn iin

Hayr.

konumak

hazrla

akamlk orobon

ol

13. Ben bugn okula git

nk ok

hastay m.

Hayr.

8. Sona yemek
Evet.

hot-

istemiyorum. oma senin

konu

12. Baba bu

7. lbrohim. dersten sonra sinemaya git


Evet.

14. Annerne syle


zeytinyogl

bu

akam

bize

dolmo yapsn.

15. Yonnki portide bu elbiseyi giy

Hayr.

9. iekleri beraber sulo


Evet.

nk rengi gzel deQil.


16. Derse ge

Hayr.

10. Yemekten sonra ders al


Evet.

11 . Senin iin doktordon rondevu ol


Evet.

17. Yemekten sonra biraz yOrOy yap


18. Yonn birlikte
?

oger konal

?
?

izle

22. Bugn ok yoruldum. erken yot


23. Sona kendi

?
?

20. Ben de sizinle gel

Hayr.

13. Pantolonlan do tle


Evet.

alverie

19. Sona yardm et


21 .

Iin beraber al

otobse hemen ye-

tl

Hayr.

snav

kolyorum. u

Hayr.

Hayr.

sinemaya git

3. Bu hafta sonu geziye

2. Baba! Bu
Evet.

12. Yonnki
Evet.

akam

dOneemi

syle

24. Birlikte film seyret


25.

Akama

brek yap

26. Haydi. bu

akam

erken yot

-_-,.,- ......
.

~ ~

1. Bugn ok yorgunum. biraz dinleneyim

2. Bugn hava ok SOOuk.


3.

Akama

4.

Kamm

misafir gelecek.

ok a,

5. Sinemaya ge kalyoruz.
6. iekler soluyor,

7. Bugn kendimi ok halsiz hissediyorum.


8. Yzn ok solgun.
9.

San

10. Bu

kt grnyor.

akam

ok devim var.

11 . Yann akam QOutun d<>Oum gn, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Gelecek hafta snavm var. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Hava ok scak. -----------------------------

14. Canm sklyor. ----------------------------15. Evde yiyecek hibir ey yok. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16. Kyafetlerim ok eski, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17. Bu akam yine ok yemek yedik. hadi biraz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Ev ok daQnk. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19. ocuQun elbiselerinin hepsi kk. ona - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Her gn ok yol paras veriyoruz. en iyisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_ _.

Annem. bana
rak

If

Kz kardein

hemen devini

b-

sonra da ellerini yka _ _ __

ve yemeQe gel

: diyor. Ben.

me haber ver

Kardei-

: diyorum. Ona Annem

aQnyor abuk gel. yemek yiyoruz.

bana Kardeine syle. sofray

diyorum. Annem.

hazrla, _ _ _ __

ve yemekleri tabaklara koy _____ : diyor. Kz


kardeim

'Tamam

di telefonda

hazrla

ama

arkadamla konuuyorum:

de annerne 'Tamam ben sana


_ _ : diyorum.

yardm

im

diyor. Ben
et_ __

1. LOtfen dOQmeye bas. _ _ ____;

2. Radyonun sesini ok a _ _ _ _~
3. Bana bir daha yalan syle, _ _ _ __;
4. Bugn seninle ders al, _____?
Ha~~ --------------

5. Baba. biraz

dan k.__ _ _ _?

Evet. - - - - - - - - - - - - - 6. Su filmi izle


?
Hay~ --------------

7. Ona syle benimle gel _ _ _ __


8. Yann sabah ge kalk._ _ _ _ , nk okul yok.

5. Istanbul'da Cihangir gzel, ama ok pahal bir yer.

1. Derse hep ge geliyoruz. Ne yapalm?


- Biraz daha erken kalk ahm
2. Bu otel ok pahal.
, pansiyon- Siz de otelde kal
da kal
3. Bu akam nemli bir ma var. ama bizim televizyonumuz yok.
- O zaman bize gel
4. TOMER'e yakn bir yerde oturmak istiyoruz. Ne yapa lm?
- Gazetedeki kiralk ev ilanianna bak
..

,-;Y:;;:-?

"i

- O zaman siz de

baka

bir semtte otur

6. Daha iyi notlar almak Istiyoruz. Ne yapalm?


, daha ok

-ok gez

al

7. Arapa Qrenmek istiyoruz. Ne yapalm?


- Arapa kursuna git

8. Bu oda ok

kalabalk.

- O zaman diQer odada bekle


9. Bugn hava soQuk ve rzgarl.

- O zaman

dan k

, evde otur

~~

1. Ahmet : Salon temiz.


Aye

Oday spr.;;ey,Jt.Jw
n:a...
wmkL.i_ _ _ _ _ _ _ _ _?

: Evet. ok iyi otur.

2. Ahmet : Masa
Aye : Hayr,

hazr. Salatayda

yap_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

yap _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. Ahmet : Kendime iecek bir eyler


Aye : Teekkr

Sana da

hazrla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

ederim. ben imek istemiyorum.

4. Ahmet : Aye, ben


Aye

hazr1yorum.

al verie kyorum.

: Ben de gel

5. Ahmet : Patatesler piiyor. Onlan nereye koy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ?


Aye

: Masadaki byk tabaQn iine koy.

6. Ahmet : Fatalar bu
Aye

akam

: Hay r, git

sinemaya gidiyorlar. Biz de git_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ?


. ok yorgunum. Bu

akam

erken yat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

7. Ahmet : Salatalk. domates, patates alyorum. SoQan da at, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ?


Aye

Hayr,

al._ _ _ _ _ _ . Evde so{Jan var.

8. Ahmet : Yemek
Aye

hazr

galiba. Sofraya otur_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ?

: Evet. oturalm.

9. Ahmet : Eti
Aye :

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ?
Hayr kar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
buzdolabndan kar

1O. Ahmet : Ben gmleQimi tlyorum. Senin de pantolonunu tle, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ?


ll .

Aye

: Zahmet et

Aye

: Bizimkiler gelecek hafta lzmi(e gidiyorlar. Biz de git _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ?

, ben tlerim.

Ahmet : Haftaya ok nemli bir toplantm var. Ay sonunda git._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

12.

Aye

: Aleam

yem~i

Ahmet : Trl yap,


13. Ahmet : Kfte
Aye

iin ne yap _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

kancgm.

mlsmarla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

: Kfte ye

. Pizza

pizza

smarla.

14. Ahmet : Et lokantasna m git


Aye : Et lokantasna git_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
15. Ahmet : Bykada'ya
Aye

balk

Aye

m?

. Heybeliada'ya git_ _ _ _ _ _ _ _ __

: Sebze yem~i ml yap

et

Ahmet : Et yem~ yap

17.

lokantasna m?

git _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Heybeliada'ya

Bykada'ya git

Aye :

16.

m?

yem~i

mi?

sebze yem~i yap.

: Araboy evin nne mi pari< et

garaja

koy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

Ahmet : Garaja koy.

18. Ahmet : Bilgisayan kapat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?


Aye : Hayr

kapat _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

19. Ahmet : Ben de sizinle gel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?


Aye

: Hayr gel

1. Ders al yornn
2.

Aye al verie

. Ltfen

konu,.u.ma-...__ _

git_ _ _ _ Ali de yemek

yap _ _ __

. Biz hemen

kyoruz.

11 .

ok agn ___ . Anne. ila al ___ ?

12. Araba kullan _ _ ltfen bana soru sor_ _ .


13. Pilav

bordakiara meyve suyu doldur_ _ __

14.
15.

5. Ben seni hi onla ____ . Ltfen

hzl

orbay

ok sev

ona orbo yap

9.

Snfta

. Biz birlikte

8. Evin duvarlan ok kirli.


ya

Ltfen

siz

tadna

de

kar yag _ _ _ _ . Hason'a syle, ka-

giyin _ _ __

Alverise

git____ boban ara. beni mar-

16. Ben orbo yap_ _ _ _ sen de solatay yap.

6. Sen uaktan ok koli<~--- bunun Iin


uaga bin _ _ __
7. Annem

gzel.

keHen al _ _ __

ko-

_ _ __

Danda
ln

4. Cocuklar caddede top oyna _ _ _ _ . Onlara


ok dikkat et _ _ __

ok

bak~---

3. Biz misaflrlere pasta ikram et ____ siz de

nu

Kamm

Boyaclar

duvarlan bo-

Snavdan

sonra hep beraber kateye git _ __

18. Partiye mi git_ _ ? Ben de sizinle gel _ _ ?


19. lstanbul'a vardktan sonra annenize telefon
et_ _ __
20. Isim biHikten sonra seni ara

21 . Haydi ocuklar sinemaya git_ _ __

?
birlikte gifar al

17.

1O. Yann okul yok. Ogrenciler dev yap _ _ _ _ ?

22. Siz devlerinizi bitir


yap _ _ __

ben de yemek

?
Ece : Akam orkadolonm diskoya gidlyortor. Ben de gfde:Yfm mi
Anne : Bobono sor_ _ _ __
Ece'nln orkodolon aleam diskoya gidiyorlar. Ece de gt _ _ _ _ _ iste._ _ _ __
?
Git
oma onu diskoya biz bnok~---- Gece ll'de dlskodon biz
Baba : Git
ol, _ _ _ __

?
Cem : Hafta sonu plkn!Oe gt
Glln: Hayr, gt _ _ _ __
?
Cem : Git
Glln: Evet, nk hafta sonu hava yoOmurlu.
Cem : Hmmm. Sinemoda Matrix lll var. Izle
Glin: Evet. bu gzel fikir.

?
Burcu : Anne, seninle al vertse ck
oma nce bobono telefon et_ _ _ __
Anne : Tamam. ck
Burcu : Peki. sen telefon et, ben de hozrlon _ _ _ __

1. Bugn hava ok gzel. Hadi yryOse k


_ _ _ . Ama Aye evde kal
mek yap._ __

2. Evde hibir
..._

ey

yok,

hadi

al

verie

_ _ _ __

3. Yan n derse

sakn

ge kal _ _ _ _ _ . S-

var.
4. Saat altda Mlgros'un nnde
5. ocuklara syle, daha yava
navmz

yalnz

yrmek ok tehlikeli. Ben seni

araboyla evine bra'"-----15. Akama sona ne pli r_ _ _ _ _ sevgillm?


telefonlonnz

kapat _ __

16. lOtfen derste cep

. Ben sulu deQIIim.


17. Bana yle bak
18. Onlar odolann hemen topla _ _ _ __

8. Bu akam birlikte spor yap


9. Hadi hep birlikte u yal teyzeye

nk anneleri bugn ok yorgun.

19. All, bugn beni


nk benim

yardm

et_ _ _ __
1O. Dolapta hi yer yok. l tfen elbiselerini dolabo
koy _ _ _ __
11 . Onlar bu gece erken yat, _ _ _ _ _ . Yann
var.

14. Bu saatte

omarlonnz

konu _ __

ileri

13. Yurtta amar makinesi var. Kirli


elinizde yka. _ _ _ __

bulu _ __

Uyumak Istiyorum.
6. Hadi hep birlikte devimizi bitlr_ _ _ __
7. Ben ok yorgunum. Bugn daha fazla ders a_ _ _ __

ok

12. Bu gece Sezen Aksu'nun konserine git


ye-

toplantya

baka ilm

belde _ _ _ __
var.

20. Yann biz de sizinle sergiye gel


21.

Notlannz

ok iyi deQII. daha ok

22. ok a m. Birlikte lokontoyo git


mekye

23. Erken kalkmak Iin alarm kur

?
al

ve ye-

Eric 50 yasnda ve evli.


O

ksa

vazla.

Lee

boylu ve kilo/u. Yuvarlak


sakall.

kak siyah

g6zl.

1. Nere lisiiz

14. Ece kvrck sa ___ ve

? in llytm

2. Gzlk

ksa

boy_ _ _

kadn.

be-

15. lsve

3. Biber

yemekleri Urfa _ _ _ ok se-

4. Ev

? Hayr, henz

yon

Iki yafa

6. Ahmet iki oda


geni

kaldk.

bir ev kiralamak istiyor.


7. Siyah sa __ , ela gz __ , beyaz ten _ _ ,
uzun boy _ _ _ kz dnya gzeli oldu.
? Hayr lzmir_ __

9. Yemekleri ok tuz

ve yaQ _ __

yapmyorum.

1O. Ben

18. Ben yaQ

ac _ _ _

bir insansn.

20. Bugn ok

kuru fasul-

nee _ _ _

grOnOyorsun.

21 . O bekar deQil. ev_ __


22. lzmlr zm ekirdek_ _ _ deQII.
23. Ben yzme havuz

ve bahe _ __

bir evde oturuyorum.


24. Baan _ _ _ ve dzen _ _ _ nsanlan ok
seviyorum.
25.

Nianls

12. Senin annen ok sinir _ __

26. EQience

13. Yollar ok buz

27. Oe

dikkat_ _ _ git.

et yemlyorum.

ye yemek istiyorum.

kebap sevmiyorum.

11 . Sen ok uzun boy

havalarda Insan-

19. Bugn akam yemeQinde et

byk balkon _ __

mutfak

8. Ankara

bulut

lar daha abuk hasta oluyor.

televizbir odada

yollarda zincir takyorlar.

16. Arabalara buz

nian _ __

5. Geen yl bu otelde ift banyo

ve

oluyorlar.

17. Para

viyor.

gz_ _ bir kz.

genellikle san sa

beyaz ten

nim teyzem.

mav

ok

nee

biri.

yerlere gidelim.
bluzum nerede?

'

1. Sizin <>Qiunuz

boan..____

- :.~~

. -

, daha ok ders

alsn.

oyak-

2. OQretmenlmlz her zaman topu lu


kob giylyor.
iki lmiyorum.
3. Alkol
4. Ahmet btn parasn horcod,

yaamak

SoQi

imdi

po-

yoQmur
9. O ok ans

or-

Bugn hava

, irin bir ev on-

gzlk tokyor.
31. Gomze numara
32. Mehmet ok akl _ _ _ bir ocuk.
33. Ben her
34. Bir
35.

ve
, si-

ve siyah gzl
yoh pantolon
adam beni takip ediyor.
14. Ahmet zm _ _ _ kek seviyor.
ve yoQmur_ __
15. Bugn hava sis
ltfen

oroboy yava

Aye

uzun sa

sOr.
, mavi gz _ __

uzun boy _ _ _ ve zayf bir kz.


17. ok ocmo _ _ _ . Herkese ktO

davranyor.

biskOVi ve 2 e, ceviz
ay Istiyorum.
, biraz tuz otoym.
19. Yemek ok tu
gen Trke konuuyor.
20. Amerika
yemiyor, se21 . Annem eker hastas, tat
ker_ _ _ ay iiyor.
18. Incir
ker

benziyor.

oluyor.

, bahe

snavdon

yardm

ls

Snf

22. Sevgi

bir gnde piknik yapalm.

Gne

nce ok heyecan _ __

oluyorum.
, piyangodon ok para ko-

, pencereyi an.
ok hava
11. Her boan _ _ erkeQin arkasnda akl
bir kadn vardr.
12. Ben O oda
, kolorifer
bir f!'l Istiyorum.
osonsr
, siyah palto
13. Siyah apko

16.

kullonmoyn.

yorum.
30. Kn UludoQ ok kor _ _ _ oluyor.

zand.

10.

ara

29. 2 oda

Iin stres

kma!

27.

bir Qrencl, oma ok tembel.

28. Eyllde havalar ok yoQmur

meyin.
Danya emsiye

akl _ _ _

26. Alkol

tamlarda bulunun.
7. LOtfen derse defter_ _ _ , kitap _ _ _ gel-

8.

24. YemeQi ok tuz_ _ _ ylyorsun, ok zarar_ __


25. Fatih

geliyor.
ro
5. Bu f!'l ok eski ve bakm _ __
6.

23. Portakal _ _ _ kelden yemek Istiyorum.

hayat, tuz_ _ _ yemeQe

Kardeim

alyor.

demeQinde gnl

genlere yardm ediyor.


her sabah tereyoQ _ _ , reel _ _

st Iiyor.
ekmek yiyor ve bol
36. Televizyondaki ocuk programlan ok yeter__ .
37. Kavga

bir hayat isti-

, grOitO

yorum.
38. Mdr detay _ _ _ bir rapor Istiyor.
39. ok dnce _ _ _ hareket ediyor, sonra do
OziOyorsun.
40. Ingilizler st_ _ _ ay ler.
41 . Insanlara kar daha anlay
42. Ne kadar ze

bir

ol.
kz.

Maviyle mor hi

beraber olur mu?


43. Sene sonunda boan _ _ _ Qrencilere dl
veriyorlar.
44. Para _ _ _ put _ _ _ biriyle evlenme_
45. iekler gzeldl, sen ok zf!'lk_ __
46. Bugn keyif_ _ _ , hi glmOyor.
yol oyokkobmn topuQunu krd.
47. Tas
48. Bugn hava bulut _ __
49. Gne _ _ _ gnlerde ben de nee _ __
oluyorum.

KARSILATlRMA

DEn daha

USTUNLUK

t'n

s. 65

1. Bence Zeynep,

ve

akll

Aye

gzel

18. Ayna ayna, syle bana. ben _ _ _ _ __

yakld

gzel var m bu dnyada?


19. Hibir ey saQiQmz. _ _ _ _ _ _ nemli

'den daha

bir kz.

2. Bence Tarkan

dnyann

en

deQII.

erkeQI.
3. Ben sen _ _ _ _ _ _ uzun boyluyum.
ehir

gzel

4. Sizce dnyada

20. Annem

hangisi?

7. TOMER. Trklye'dekl _ _ _ __

iyi dil

okul udur.
Dnyann _ _ _ _ _ _

Everest Tepesi'dlr.
9. Dnyann _ _ _ _ __

yksek

noktas

lkesi

dnyann _ _ _ _ _ _

mutlu

halk

hangi lkede?
11 . Sizce dnyadald _ _ _ _ _ _ komik aktr

Idm?
12. Bizim
Idm?
13. Bizim

snfmzn

_ _ _ _ __ gzel

kz

snfmzdaki _ _ _ _ _ _ yakkl

alkan

snfmda

_____

tatl

yakld.

26. Bu yl geen yl _ _ _ _ scak deQII ml?


27. Ben seni O _ _ _ _ ok anlyorum.
Dnyann

mutlu

insan.

yann

evleniyor.
dnyann

_ _ _ _ yalanc

uzun boylu

30. Trkiye'nin
geen yl

hayatn

insansn.

Insan

kaybetti.

31 . Trkler Avrupallar_ _ _ _ duygusal.


33. Yalan

gzel valdt geirdik.


kt ne var?

nemlidir.
34. I gzellik d gzelli
35. Dnyann _ _ _ _ gzel gzl kadnsn
sen.
36. Bu snf _ _ _ _ alkan ldm?
37. Bugn dn _ _ _ _ scak.

Qrenci ldm?
15. Bence Trk mutfaQ.
_ _ _ lezzetll.

dnyann

senin _ _ _ _ daha

32. Bugn dn

erkek ldm?
14. Bizim

Elm

29. Sen

in'dir.

_ _ __

25. O ben _ _ _ _ becerildl bir ahdr.

28.
kalabalk

hayatmn

annesldlr.

24.

balk.

Dn

kt gnyd.

6. Trkiye benim lkem _ _ _ _ _ _ kala-

1O. Sizce

kaldm.

23. Benim annem

gzel.

ok seviyor.

ben
anslsn.

21 . Sen ben
22. Snavdan

S. Onun gzleri, babasnn gzleri _ _ _ __

8.

kardeimi

Fransz mutfaQ _ _ __

16. Dnyada denizler. karalar_ _ _ _ __


fazla yer kaplyor.
17. Uakla yolculuk otobsle yolculu"-- - - - - - hzl ve gvenlidir.

38. Tezgahtaki
39. Acaba bu kazak

taze

balklan aldm.
m

gzel?

uzun boylu
40. Abiarn ben
41 . Ona _ _ _ _ gzel hediyeyi ben vermek
istiyorum.

42. Sinemaya yann gitmek _ _ _ _ uygun.

-::--.

..

~-

ev...___ _ _ boyuyor.
2. Bu akamki yemelder _ _ _ _ ben yaphm.
3. Dn sen, _ _ _ _ ok aradm. Evde deQil
1.

Boyac

miydi n?
4. Atatrk Mzesi
5. YemeQin kapak
6. Ablam, oda
7. Boyac evin odalar
8. Bu hediye

ziyaret ettik.
ak unutma!

tertemiz yaph.
boyuyor.
sana aldm.

hazrladm. Yola kyorum.


9. anta
tan1O. Sizinle gelmiyorum. nk o
myorum.

11 . Pamukkale
12. Bursa'nn her yer

ok merak ediyorum.
bilmiyorum.

Gima'dan yapyoruz.

18. Al veri

daha nce nerede grdm?


19. Siz
sormak istiyorum.
20. gretmene u soru
hemen hazrlayaym m?
21 . Yemek
davet ettim.
Selma
22. Akam yemeQine
size vermek istiyorum.
23. Bu hediye
tanyor musun?
24. uradaki ocuk
bekliyorum.
25. Neredesiniz? Siz
kilitiedin mi?
26. Evin kap
ykyor.
27. Hseyin Bey her gn araba
bekliyoruz.
28. Tahlil sonular
izlemek istiyorsun?
29. Hangi film
geziyoruz.
ok seviyor.

30. Hafta sonu Istanbul


31 . Esra Japon yemeider

aldm.

hi anlamyorum. Yabanc msnz?


13. Siz
nereden aldn?
14. Bu ayakkab
beQendin mi?
15. Odann renk

32. Hafta sonu babamn araba

ok beQendim.
16. Su vitrindeki mavi palto
imdi dinieyelim mi?
17. Kaset

gsterin.
35. ltfen kimliOini
36. Yemek. _ _ _ _ bitirdin mi?

1. Babam.m..___ pantolonJmWL paamL_ terzi


ksaltt.

2. Bugn bir Orenci

snf _ _

orta _ _ dans

etti.
3. nl fotOOraflar__ fotOOraflar_ _ grmek ok gzel.
4. Dn arkadaiarta Etneoratya Mze _ _ gezdik.
5. Kardan adam_ _ burun_ _ havutan,
dOmeler_ _ kmrden.
6. Palyao _ _ burun _ _ krmz. salar_ _ kvrck. pantolon _ _ askl ve ayakkablar _ _ ok byk.
7. Piyanist _ _ parmaldar_ _ ince ve uzun.
8. Polis hrsz _ _ bilelder_ _ kelepe _ _
takt

ve o _ _ karakol _ _ gtOrd.
9. Oltamz_ _ su _ _ athk ve balklar_ _
beldedi k.

33. Selin Hanm'n ocuk~--- grdn m?


34. Kitaplar_ _ _ _ masann stOne koyun.

1O. ocuk spor ayakkablar _ _ giydi, top _ _


ald ve ev _ _ kt.
11 . Annem _ _ szler_ _ dikkatle

dinledm

ve

sonra odam _ _ gittim.


12. Hafta sonu lzmir_ _ gidiyorum. Oradaki arkadalar_ _

ziyaret etmek istiyorum.

13. OOretmen Orenciler_ _ kaOtlar_ _ toplad

ve

snf_ _ kt.

14. Yal kadn balkondaki iekler_ _ sulad.


15. Ayten evindeki mobilyalar_ _ deQitiriyor.
16. Selin

Hanm hal _ _

sildi.

17. Oktay elindeki kaOt _ _ buruturdu ve p ku-

tu _ _ att.
18. Insanlar yazn hafta sonlan ehir__ grlt _ _ kurtulmak ve temiz hava almak iin
daOiar_ _ , krlar_ _ gidiyorlar.

:~

___,_

1. Bu

kular nerede

Illi

yayor?

4frika 'da m:~r

2.

3.
4.
5.
6.

. {Afrika}
Hayvanat bahesinin sahibi bu kaplan _ _
getirdi?
. fAsyaJ
Senin kardein _ _ benzJyor?
. fbabamJ
Sen en ok _ _ korkuyorsun?
. {ytlanJ
Siz en ok _ _ meyveyi seviyorsunuz?
. (ilekl
Sen _ _ ?
. flzmirJ

7. Sen _ _ bakyorsun?
. (u

bina}

8. Sizin bahenizin _ _ havuz var?

. farkal
. (Zeynep}

ld~iligi

her gn biraz daha art kta


2. Sayn Cumhurbakanmz u anda babakan
ile gr. _ __
3. Avrupa'da gen nfus gnden gne
azal _ __
4. Biz u anda TOMER'de Trke gren _ __
5. Trkiye'ye her yl binlerce turist gel _ __
6. Insan mr yava yava uza _ __
7. TOMER'de kaytlar cuma gnne kadar devam
et_ __
8.

Bakanmz u

anda diger yneticile~e

toplant

yap _ __
9. Ekonomik krizle ilgili her gn yeni habe~er
duy _ __
Bykehir

Belediyesi Atatrk KlfOr Merkezinde


dzenle _ __
ll . Dnya nfusu hzla art_ __
12. Su anda bir irkette al _ _ _ ama iimden pek memnun degilim.

1O.

sk sk fua~ar

. fsorunun cevabtl
koydun?
_
_
13. Benim spor ayakkabm
. fayakkablft~m ii}
14. Senin arkadan _ _ geldi?
. lAfmanyol
gidiyorsunuz?
_
_
akam
Bu
15.
. (Go/aksi Sinemastl
16. Smn _ _ anlattn?
. fkardeiml
tyler var?
. ftavus kuu}
18. Sen en ok _ _ seviyorsun?
. fanneJ
17. _ _ kuyrugunda

9. Ogretmeniniz en ok _ _ kzyor?

1. evre

10. _ _ salan senin salanndan daha uzun?


. fEsini
brakt?
_
_
OstnO
parann
ll . Marketteki satc
. fkasanm st}
12. Zehra derste _ _ bildi?

13.
14.
15.
16.
17.

pa~ak

Sayn yolcular. uagmz u an Ankara zerinde


seyret,_ __
Biz TOrkiye'de yaa _ __
Ki~l hava soglgmz olumsuz etklle_ __
Hastamz hzl bir ekilde iyile _ __
Teknoloji soyesinde ilerimizl daha ksa srede
hallet_ __

18. Insanlar intemet sayesinde dnyadaki btn bilgilere ksa srede ula _ __
19. Telefon baglamayn, u anda zel bir grme
yap _ __
20. Birok insan ne
uy _ __

yazk

ki trafik kurallanna

21 . Trkiye-Avrupa Bi~igi grmeleri devam et_ .


?
22. Yukandakl metin sizce ne anlat
23. Simdikl oculdar zamanlannn ogunu televizyon
veya bilgisayann karsnda geir_ __
24. Pek ok insan maalesef beden ve ruh soglgna
zen gster_ __

..,.:
)1.

----~

'

"

Ben 23 yandaym. Ingilizce, Arapa ve Trke biliyorum. Bilgisayar kullanyorum. Trkiye'de yayorum.
Ankara niversitesinde yksek lisans yapyorum. I oramaktaym.

Kedeki

adam benim dedem.


Bardak
suyu kpe{e verdim.
Gazete
yaz ok ilginti.
Kavanoz
kahve iyi deQII.
Bu bina
8 numaral daire Bahafn.
Oda
eyalar kimin?
Yer
oyuncaklan topla!
Ayten'in orabas ok kk. benim
gidelim.
9. Ost soka
bakkalda gnlk st ve taze yumurta var.
1O. Dn
toplantya kimler geldi?
11 . Benim kazaQm sen
daha gzel.
12. Bugn
partiye sen de geliyor musun?
13. Masa
kitab bana ve~
14. A: OOretmenin el
ne?
B: OOretmenin el
tahta kalemi.
15. Ankara
giysi maQazalan ok pahal.
16. Trkiye
tarihi ve turistik yerler ok gzel.
17. Bu kitap _ _ _ yazlar ok kk.
18. Akam
yemekler hi gzel deQildi.
19. Perembe gn
toplantya niin gelmed in?
20. O ky
insanlar ok alkan ve misafirperver.
21. Can'n geen yl
notlan ok ykseldi.
bu yl
norton ok dk.
22. Rlm
oyuncular ok baanlyd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.,,

.:

....

\.

'

ll

1. Bugne kadar en ok hangi doQum gn partinizde e{lendiniz?

2. Neredeki sebze ve meyveler daha taze? fspermarket/pazarJ


3. Biliyorsunuz. TOMER'de sabah. <>Qieden sonra ve
akam kurslan var. Bunlardan hangisi sizin iin
daha uygun?
4. Siz hangi TOMER'de Trke ()Qreniyorsunuz? (Klzl/ay/Tunafl Hilmi)

5. Hangi televizyon kanalndaki programlan seviyorsunuz?


6. Hangi semtteki pazar daha ucuz? (Konutkent/AyranCIIMaltepeJ
7.

Ankara'nn

hangi semtndekl evler daha gzel?


(ankaya 1 EmekJ

8. Hangi snfteki ()Qrenciler Ingilizce ()Qreniyor'?

9. Hangi ehirdeki camiler daha eski? IAnkara 1 lstanbu/J


1O. Hangi

snfteki

()Qrenci Japon?

1. o. lntemet=de,_____ en az televizyon kadar


zamanmz alyor.

b. Internette

sorun var. galiba. Tek-

nik servisi arayaym m?


2. o. Ben
seninle gelmek istiyorum.
b. Senin telefon numaran ben _ _ _ __
yok.
3. o.

ebnem

Hanm

su
anda
banefendim yanm soat sonra

ka
geliyor.

b. Su banka
dk faizli kredi veriyor mu acaba?
4. o. Bardak masa _ _ __
b. Su masa _ _ _ _ gzel ama
5. o. Bu kaza

pahal.

diQerleri gibi src

hatasndan oldu.
b. Bu kaza _ _ _ __ kesinlikle arkadaki
ara sulu.
6. o. Trke._ _ _ _ 29 harf var.

b. Ingilizce. Almanca biliyorum. biraz_ _ __


Trke.
1'

.. --~

Gecen hafta

nema
gzel
nu
miz film

b. Bu zarf sizin. aynca bu ie"--- - - 1O. o. Kayt Iin bir fotoQrafla birlikte pasaportunuz
lazm.
b. Efendim. sanyorum pasaportunu~--
ekslk var.
11 . o. Araban nerede? Tamlrci_ _ _ _ mi?
b. Herkes gibi tamrc
beni kandrd.
12. o. Bu ay elektrik faturas _ _ _ _ su faturas
ok geldi.
b. Su faturas
bir yanllk m var'?
13. Seviyor
belli etmiyor.
14. Geldim
gremedlm.
15. Biliyorum _ _ _ _ anlatmyorum.
16. Istiyoruz
yapmyoruz.
17. Okudum
anlamadm. hocam.
. ..
. ,..,__

IH

arkadalanm

si. Alm ok

gt

. Alm

ko-

ok Ilgin

. Hepi-

ok beOen
bit

. Alm 118.301
Alm

bir restorona gmtk. Rest<>-

ran

yemeider

beQen

7. o. Bir gn _ _ _ _ suraya gelelim mi? Herkes yemelderini ok vyor.


b. Bir gn
neler yapyorsunuz?
8. o. OQretmenler
ok fazla yeni materyal var.
b. Geziye Qretmenler_ _ _ _ kahlyor.
9. o. Snf listeleri All Oe...___ __

ok

-~

..

tl

1. Annem her zaman tuz


yemekler yiyor.
2. Bence doktorluk btn meslekler
zor.

3.

Dnyann

gzel mankeni Naomi

Campell.

4. Dn

ma

5. Muz

st seviyor musun?

6.

Snf

7.

Kz

seyreffin ml?

televizyon bozuk.

Qrencller. erkek Qrenciler


dzenli oluyorlar.

8.
9.
10.
11 .

Kakao
Kare
Bugn dn
antam

kek yiyelim mi?


mi, izgi

seviyorsun?

ok yoruldum.
telefonu kim

ald?

12.

Aye

geen hafta lzmi(e tan _ _ _ __

13. ltfen burada sigara i_ _ _ __


Asl

14. Sana gzel bir !cek yap _ _ _ _ _ ?

saat

15. Geen hafta hava ya{lmurlu _ _ _ __

(14.001 otobse bindi. Yol

16. Evim ok kirli, hemen temizle _ _ _ __

_ _ __________

17.

Snavnz

az nce

bala _ _ _ __

a{lr

~0. 15}

evdeydi. Yemek yedi, televizyon

- - - --

21. Biraz sessiz ol _ __


____ ,

~aooJ

yaknd. Saat - - - - - - - - - - -

20. Sana da ay koy

saat srd. Saat

Ankara'ya geldi. Evi otobs terminaline ok

18. Yann sizbize gel _ __


19. Doktoru

alt

- --

seyrett

ve

- - - {23.401 yatt.

~.

..

1. nk 1 aleam 1 dn 1 hi 1 televizyon 1 al- 1 Trke 1 seyret- {Belirli


2. Galatasaray 1 kupasn 1 2000 1 ylnda 1 UEFA 1 al- {Belirli

Gemi

Gemi

Zaman)

Zaman}

Um
1. Elif dn okuldan ne zaman kt?

2. Hava

nasld?

3. O nerede otobs belcledi?

Merhaba. Benim adm Elif. Dn akam ben


ok ge k
. Hava lcaranokul
. Gleyznde kara bulutlar var_ _ . Bo
l
yalnz yr
sokak
. Durale
git
. Otobs belele
. O srada
ya{lmur bala
ve ben ok slan
. Sanunda otobs gel
ve ben otobs
bin
. Otobs bo
ve ben bir koltu
otur
Otobs Bakrky' e
gel
. Ben otobsten in
. Sakale
hi kimse yok
. Birden bir ses duy
ve
sese do{lru Ileri e
Bir araba
kk bir kedi yavrusu gr
. ok
alt
sevimli bir kedi
. Onu al
ve ev
. Artle evde yalnz de{lilim.
gtr

4. Elif otobsle nereye gitti?

5. Elif solcaleta ne buldu?

1. Elif dn okuldan {lleyin


2. Yolda ya{lmurdan ok
3. Otobs ok

sland.

lcalaballct.

4. Elif Bakrky'de oturuyor.

5. Elif lcediyi eve gtrd.

kt.

OoQru

Yanl

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

~-~---

- --::..1.

30. Dn sen _ _ _ _ ok orodm.

1. Kitap. _ _ _ _ senin mosono koydum.


2. Korum

mogazolar biraz

3. Hangi renider
4. O
oblo

pahal.

sevlyorsun?
koca, _ _ __

tanmyorum.

5. Benim sziOgm senin, _ _ _ _ gibi yeni


degil.
6. Yonn _ _ _ _ toplonhyo
7.

Odn

kahlyor

musun?

kopotoym m?

m? Pencere

8. Dn yolda Mehmet

grdm.

9. Bu yemek

1O. Pazortesi gn _ _ _ _ derste neler yaptnz?


televizyon bozuk mu?

12. Bu kitap
tercih ediyorlar.
Perembe

gn gle yemek~-- Tu-

run'to yiyelim.

15. Anohtorlonm _ _ _ _ evde unuttum.


16. Btn gn pencere ____ kenar_ _ __
oturdu m.

17.

Boyoclor.

bi,.______ ev_ _ __

du-

vorlar_ _ _ _ boyodlor.

18. Ben siz

tanmyorum.

19. Mutfak

mosoya yeni bir rt aldm.

20. Ben

gzlk

21. Sen

anta

grdn m?
ben

22. Oturma oda _ _ kohuk

24. Ev
25. Neden keyif

olmadm.

kahve dkld.

23. Market____ st ol

televizyon bozuk.
bir ey mi oldu?

26. St
tatl yiyelim mi?
27. ltfen resim ___ arka ___ isim, _ __
yazn.

28. Ke
morketten
29. Sen _ _ oblo _ _ ad

holonmod.

marka. _ __

ne?

33.
34.
35.
36.
37.

Su kozak

olmak istiyorum.
_
_
_
_ okudunuz mu?
Siz bu kitaplar
Uzun zamandr onlar____ grmyorum.

Mert, Buket
Biz, o

snf

ok zlyor.
gretmen _ _ _ _ to-

nmyoruz.

ok seviyorum.
40. Ben, siz

41 . Annem mutfokto

okudun mu?

13. Turistler tatil iin genellilde Antalya _ _ __


14.

hi

38. Bu film, _ _ _ _ ok korktuk.


39. O
anne _ _ _ _

yemek istemiyorum.

11 . Oturma oda

31 . O, bu yemek
32. Sen
araba

arap olalm.

Serop ___?

kek~---

para ____ istemiyorum.


akam

yemek

ho-

zrlyor.

42. Cocuklar kitap


sayfalar
boyad lar.
dn yorgun
anne
?
43. Sen
heryemeider
44. O restoran
kes ok begeniyor.
eve ogrdm.
45. Fundo
dn sinemadoktor
46. Sen
do grdm.
program47. Her zaman Kanal D
seyrediyorum.
lar
kn ld.
kapak
48. Dolop
?
49. Sen dn hasta
Evet,
anlyor musunuz?
50. Ben
arkada
51 . Ben, sen
ev
bilmiyorum.
adres
resim kimin?
52. Duvar
ve ikoloto
53. Bugn vine
bir posta aldm.
54. Ben ok ans
ok seviyor.
55. Arkadam Trk yemeider
ne i yopyo'?
56. Benim babam doktor. Sen
57. lole'yle gr. _ _ _?

58. Kahvenl st
59.

Kardeim

m iersin. st

geen

yl

m?

87. Dn bir grup turist nce Daimabahe Saray

avukat ol, _ __

60. Yer _ _ _ anta kimin?


61 . Iyi

bul.
halarn geen hafta Trki-

63. Dn _ _ _

hi zor _ __

65. Senin evin byk, ama ben

yksek bir daQ


hrman
daQn
tepesi _ _ __ O gn

kk.

ift banyo

byk

havu

90. Ilkokul Qrencilerl imdi saylar

bir ev almak

ren

istiyorum.
68. Dolap. _ _ _ kitap benim.
69. Sen
71 . SaQr
nu

91 .
ok zlyorum.

yksek

sesle

ko-

. lsizl

72. Yaramazlk yap


da

. fsizl

sessiz ol

akam

73. Bu

partiye

kz

arka-

75. Sura

bulaklar_ _ _

klm

ykyor?

san sa _ _ _ adam terc-

76. Haftasonu pikniQe git

yal kadn

78. Berk uzun boy


yeil

anneannen mi?

siyah sa._ __

79. O her zaman ailesi_ _ _


80. Migres'ta sen

dnyor.

abla,_ _ _ grdm.

81 . Haydi. dersten sonra yemeQe git,_ __


nereye koyalm?

82. Yemek masa

83. Depremden sonra birok insan ev._ __


kald.

maama

nee _ __

zam

85. YaQmur

ka-

1ooo.___

ve

nce bu faklte

imdi ayn

fakltede

bitir_ __
al _ __

92. Yal adam merdivenden aaQ dt ve ayak


krd.

bile

hlamur.

93. Annem ay barda

nk mdr

yapt.

havalarda dikkat _ __

araba kullann.
86. Motosikletle. kas"-- - - yolculuk yapmak
ok tehlike._ __

fin-

stl kahve koydu.

94. Kardeim
bm _ _

ok yaramaz.
i

Bazen ayakka-

kurbaQa koy _ __

nik

giHik.

pik-

AQalar _ __

oturduk. oyun oynadk. sohbet et-

alt
tik.

96. Sabahleyin pencerem

bir adam.

84. Bugn ok

100

95. Hafta sonu arkadalarmz

manlk yapyor.

77. FotoQraf

Be yl

can

davet eHim.

74. Yemekten sonra

Q-

kadar 10'ar 10'ar say _ __

arkadalanm

deQilim. Ltfen

dar birer birer. 100

seviyorum.

70. niversite

kamp

ama param yo"-- - - . Bu nedenle bugn


al, _ __

66. Dn yolda Eren _ _ _ grdm.


balkon

ve

yap
89. Bu kazak._ _ _ dn ok beQen._ __

hi beQenmedim.

67. Drt oda

git _ __

88. AQabeyim iki ay nce TOrkiye'nin doQusunda

62. Almanya
ye'ye gel._ __
64. Bu kitap

sonra Ayasofya

Mzesi

yap. iyi

snav

gez

bir sr

ku

n _ __

var_ __

97. Iyi havalarda ceket, yaQmur

havalar-

da yaQmurtuk glyiyorum.
98. Orman
aQa
var.
99. O

O byk mee

alt

kk bir evim

araba _ _ _ arka _ __

ben park ettim.


100. Okul

arka soka" - - - - bir hay-

vanot bahe
101. lunal'daki
ler

var.
dkkaniarda
balyor.

indirim

gn-

1. Sabahtan beri hibir ey yemedim,

kamm

ok _ __

D susad
D ackt
2. BtOn ~renciler sorulan hatasz _ __

3.
4.

Dsti

D kabard

D yantlad
D grd
D bakt
O{renciler niversite snav iin gece gndz _ __

D anlad

D koydu

D yatyorlar

D uyuyorlar

D alyorlar

D oynuyorlar

D kaybettim

D aldm

Daldm

D tledim

D ykadm

D doydu

D glyorlar

Anahtanm bulamyorum.

D buldum
5. Banyodan sonra

galiba.

D krdm
_ __

salanm

D sprdm
D taradm
D krdm
6. Ben kedileri seviyorum. ama kpeklerden _ __
D sevmlyorum

D holanmyorum D ilgilenmlyorum
gittik. Ben soya soslu in bre{li _ __

D t>eOenmiyorum

7. Geen hafta annemle in


D yaktm

lokantasna

D piirdim

8. Annem uakla Fransa'dan geliyor. Ben onu

D kzarttm
havaalannda

D smarladm
_ _ _ Istiyorum.

D karlamak
D bakmak
D holanmak
9. Dn patates kzartmas yaptm. 1 kilo patates _ __
D haladm

D kavurdum

D kzarttm

D sklyorum
Dvuttum

D u~urlamak

Dba~rmak

D yaptm

Dpilrdim

Osoldu

D ld

D ila

Ogazoz

D denizde

Dderede

O bozuldu

D koktu

D~udu

D scaklat

1O. Dolaptakl yumurtalar - - - pe attm.


D kurudu
D bozuldu
D rd
ll . Dn gece bam ok a~nd. _ _ _ itim.

12.

Day
Dsarap
Dkola
Yazn ok scak havalarda bahemizdeki _ _ _ yzyorum.
D okyanusta

13. Evimizdeki iekleri


14.

D havuzda
D rmakta
ieklerin hepsi _ __

sulamadm.

D soldu
D rd
K mevsimi geldi. havalar _ __

D snd
15. Yzm banyoda
D arafa
16. Sana bazen ok

D ld

D yand
Dld
ykadm ve _ _ _ sildim.

0yorgana
D halya
D yata~a
kzyorum. ama o kadar tatlsn ki hemen _ __

D affediyorum
D nefret ediyorum
kalkyor. abuk _ __

D seviyorum

Ohavluya

D ba~nyorum

Odvyorum

O ka

Dzpla

Dba~rdm

Odvdm

D eriyor

D bozuluyor

17. Tren

D afla
O bin
D belde
18. Hrsz asansrde yakaladm, hemen palisi _ __
D ptm

19.

Dondurman

D donuyor

D a~rdm
D yakaladm
abuk ye. hava ok scak. Dondurman _ __
D yanyor

D snyor

20. Bugn erkenden kallctm, yataQm _ __


D bozdum
D daQttm
D paraladm
21 . Aye
Fatma geliyor.
Otakat
Dama
Oise
22. iekiden karanfil
gOl aldm.
O veya
Dve
Dama
23. DOn akam kar yaQd, _ _ _ hemen eridi.
D ise
D yahut
D de
24. Sorunun cevabn bilmiyorum. _ _ _ bu konuya almadm.
D veya
D ile
D OnkO
25. antamda biskOvi var. _ _ _ ikolata yok.
Dile
Dama
Ove
26. Gazetedeki ilan ben
gryorum.
0de
Dve
Oda
27. Somsun kOOk bir ehir. Istanbul _ _ _ byk.
D ama
D veya
D yahut
28. ok alt
kazand.
Ode
Oise
Oda
29. Aye, Ali'yi _ _ _ Ahmer seviyor.
Dama
Oya da
Dile
30. Tatil gnlerinde bobarn evde oturuyor. annem
geziyor.
D ile
D da
D ama
31 . Baz maQazalarda
al veri merkezlerinde ucuzluk var.
Dve
Ose
Dama
32. Otel ka yldzl
nerede?
Oda
Ove
Oise
33. Bahede meyve aQalan
vard.
O de
Otakat
Oda
34. Babas bir devlet memuru, annesi
ev hanmyd.
Oise
Dile
Oveya
35. Hava gzel.
biz pikniQe gitmiyoruz.
D fakat
D yahut
D veya
36. Onunla on iki yl evli kald,
hi mutlu olmad.

O krdm

OdazelHim
O ile

Otakat
OOnkO

Otakat

O de

O ve

Ose

OOnkO

OOnkO

Dama

O ise

Dile

Dile

O veya

Otakat

OOnkO

D yahut

D ise

Dile

O de

Dile

O veya

D ile

D ve

Dama

OOnkO

Dama
o~~
o~
o~~
37. Ne zaman _ _ _ nerede evlendi?
Oda
OonkO
ve
O ise
38. Onlannkinln yan sra kendi ilerimi _ _ _ yapmaya alyorum.
Oda
O ve
D ise
OOnkO
39. ok alt, _ _ _ baaramad.
D OnkO
D ama
D ise
D ile
40. Ben
biber dolmas _ _ _ yannda _ _ _ cack istiyorum.
D do/ile/de
D ise/ve/ama
D de/ve/da
D ile/veiveya

Dile
Dile

O de
O yahut
D de/fakat/OnkO

-&7

Yanlm, anlatalm

Yeme Tarifi

Ahtmtz senin lkenin en

mehur yem~inin

tarifini vermen Iin sabtrstzlamyor. Hadi ona tarifi ver ve birlikte bu

yem~iyapm.

Malzemeler

Yapl

anlatalm

.. -. __

~:~~~

~~~.....,-:'!"..t'~

.--

1 }:

. -.:..:;_~:. - -

. --

Ahmet Kzlay'dan bankaya gitmek Istiyor. Ama

nasl gldec~ini

.~-' f/
-~~

bilmiyor. Ona farkl

gidi

yollan tarif ediniz.

-r.'iL-1

~..

~,..~~,~/~~ .,

.~~c :;.~.~-.
~

, r V,.J

2010- 2011

-,~..-"11:.."~.;

~r.~~J

Akademk Takvim,~.

'

11 Aallt 2009. Ol Oc* 2010


11 Oc* 2010.05 $1A12010
08 $1A12010 05 Mal2010
08 Mat 2010. ot Nlan 2010
os Nlan 2010 JO Nlan 2010
03 M,a 2010 2t M,a 2010
31 McJWII 2010 2S Hallan 201 o
05 Temmuz 2010. JO Temmuz 2010
02 AOIAIIIOIO 27 AOIAII2010
01 ~ 2010. 01 Elln 2010
04 Elln 201 o 02 cc.r 20 lO
04 ~ 2010 - 08Aallt2010
13 Ardi/ 2010 . 07 Oc* 2011

ll Alalk 2009 05 $Ubcl 20 o


ll Oc* 201 o. os Mat 2010
08 $Ubcl20 o 02 NISan 201 o
08 Mat 2010 . 30 NISan 2010
os NISan 2010 . 21 Maya 2010
03 MIJWII2010. 25 Hallan 2010
31 MIJWII2010 30 Temmuz 2010
05 Temmuz 2010 27 A0J11Ca 2010
02 AOJIICa 2010 o Blm 201 o
Ol ~ 2010 02 cc.r 2010
04 Blm 2010.08 Aallt 2010
04 cc.r 2010 07 Oc* 2011
13 Ardi/ 201 o 04 $Ubcl20 11

12 Alalk 2009 . ll Oc* 201 o


16 Oc* 2010. 07 Mat 2010
13 $Ubcll010 . 04 Nlan 2010
13 Mat 2010.02 M1Jw12010
IONian 2010 JOMII,.a 2010
Ol Mawl 201 o 27 Hallan 20 o
05 ttaaan 201 O Ol Aqu11o1 201 O
lO Temmuz 2010 - 29AOustos 2010
07 AOIAII2010- Ol Blm 2010
04 E,u 2010- 31 Elln 2010
9 Elln 201 o - 21 cc.r 2010
06 cc.r 2010- 26 Aallt 2010
ll Aallt 2010-06 $Ubcl2011

denizMtomer.anltara.edu.tr

sansunetomer.ankara.edu.tr

antalya~omer.anltara.edu.tr

Ankara niversitesi Basmevi


www.ankara.edu.1r

ltny

omer.anbra.edu.tr

tr

bzon~omer ..nkn .edU