You are on page 1of 80

ankara niversitesi

er

)jeni

Yeni Hitit il
Yabancllar iin Trke
alma Kitab

ISBN: 978-975-482-792-7

Ankara niversitesi Basmevi


incita Sok. No: 1O
0651 O Beevler/Ankara
Tel: 01312) 231 66 55
Basm

Tarihi: 04/06/201 O

Ankara niversitesi TMER

Editr
Prof. Dr. N. Engin UZUN
Yayna Hazrlayanlar*

Cemil KURT
E. Nuren AYGON
Elif LEBLEBiC

Dizgi ve Grafik
Gamze KANTAS
FotOOraflar*
Enver ZOSTON
zgr BOAZLIYANLIOLU
www.fotolia.com

zden ALTINKAYNAK COKUN


3. Bask icin

Katkda

Bulunanlar

Ali iEK
Hacer ALTAS
Mesut DURSUN

Yeni Hitit il Yabanclar iin Trke altma Kitabt'mn ham materyal retimi aamasmda
Ankara Oniversitesi TOMER'in diger btn Trke okutman/an katktda bulunmulardr.
..Bu kitaptaki baz grseller, www.fotolia.com'dan satm almarak kullam/ml, baz grseller ise yaym hakktnm sakl olduguna dair uyanlann olmadg, paylama ak internet sitelerinden almmtr. Haklan sakl olsun olmasm, taraftmzca bilinemeyen eser sahiplerine, Trkenin yabanet dil olarak gretimlne bu kitapta yer aldk/an oranda yaptk
/an katklardan dolay teekkr bir bor biliriz

ONSOZ

Bu kitap, Ankara niversitesi Trke ve

Yabanc

Dil

Aratrma

tarafndan hazrla

ve Uygulama Merkezi TMER

nan 'Yeni Hitit Yabanclar in Trke adl dil retim setinin, birer ders kitab ve retmen kitabnn da yer ald

il. takmna (ORTA dzeyine) ait

alma kitabdr.

veni Hitit Yabanclar kin Trke alma Kitab, ait olduu setin, kullanclann, Avrupa Konseyi'nin Ortak Avrupa erevesi (Common European FrameworkJ adl

klavuzu dorultusunda

TMER tarafndan

gelitirilen

ve 2004

ylnda Avrupa Konseyi'nden onaylanan 56.2004 model nolu 'Yetikinler kin Avrupa Dil Portfolyosu'nda ITMER

ADP'sinde) belirlenen B1 beceri dzeyine


rin ders

dnda

kendi kendine

alma

ulatrma

paylamakta,

hedeflerini

aynca, derslerde edinilen hedefle-

pekitirilmesini amalamaktadr.

yoluyla

TMER ADP betimleyicilerinin (bkz. Ders Kitab s.192-1931 gerektirdii konulara gre desenlenen 12 niteden oluan

la

ve her bir nitesi 3 alt konuya

hazrlanan alma kitabnda

ayrlm

olan Ders

Kitab'na

paralel olarak

ayn

nite ve alt konu

da niteler dzeye ve dzlemlere uygun metin trleri ile

balklary

bezenmi;

metinler

DNLEME, OKUMA, SZL ANLATIM, KARILIKLI KONUMA ve YAZILI ANLATIM beceri dzlemlerine ynelik etkin-

liklerle dengeli biimde


yaratacak ynerge ve

desteklenmi

ve her bir etkinlik iin

anlalmas

kolay,

uygulamas ksa

srede

kolaylk

balklar verilmitir.

erdii grsellerin says ve metinlerin oylumlan bakmndan yer yer ders kitab niteliine brnen elinizdeki alma kitab,

kadar

aslen, bolca

ulaldn

verilmemi,

altrma yaplmasna

kontrol etme

bylece,

olana

renicilerin snfa

olanak vermek zere

vermek zere

altrmalarda

tasarlanmtr. reticilere,

beklenen

hedeflere ne

'yantlar'a alma kitabnda

dnt getirerek kendilerinin bireysel olarak izlenmesi yolunun

ak

yer
kal-

mas planlanmtr.

Elinizdeki alma kitabnn bir paras olduu 'Yeni Hitit Yabanclar iin Trke r seti, Ankara niversitesi TOMER'm 20

yl akn

birikim ve deneyimini Avrupa Konseyi'nin

rndr. Bu rnde TMER'in


lunmaktadr.

TMER onlara

gelmi gemi

teekkr

eder, bu

ve

ada

halihazrdaki

dil

retim

tm Trke

kitabn kullanclarna

ltleri ile

birletirmesinin

okutmanlarnn emei

da lrke'de

bulumak

ve

zere'

katks

bir

bu-

kolaylklar

diler.

Ankara niversitesi

TOMER

DONYASI

1.1 Yeni Bir

1.2

1.3

Bulmalym
GEREKLiLiK KiPi -mEll
GEREKLiLiK (hikaye) KiPi -mEl/yd/ f<mEI i-diJ
GEREKLIUK (rivayeti KiPi -mEllym/ f<mE// i-mi/
Yerinde
GEREKLiLK -mEkl-mE + iyelik gerekf-J/lazm
Baarnn Srlan

10

ZORUNLULUK -mEk zorunda/mecburiyetinde, -mEyE mecbur


ZORUNLULUK kal-

2.1 Biraz Hareket!


iTELiK

birbiri

DONOLOLOK

kendi
PEKiTRME kendi

iMDi

SPOR ZAMANI

12

2.2 Dnden Bugne Spor

14

OONOLO ATi -fbn-

2.3 En Byk Kim?

16

iTE ATi -fO-

3.1 Bir Dilek Tut

HAYALLER
GEREK OLSA

18

DiLEK KiPi -sE

3.2 Ne Yazk ki

imkansz

20

DiLEK (hikaye! KiP (keke) -sEyd/ f<sE i-diJ

3.3 Hayal Et Olsun

22

ULALAR -fy}ken f<i-kenJ

4.1

Modann

Dn, Bugn

24

iLGELER -DEn beri/ -D/r

BU YIL MODA NE?

4.2 Vitrinde Neler Var?

26

ULALAR -Dik + iyelik + -(n}dEn beri

4.3 Bu Benim

Tarzm

28

ULALAR f-DIL-(yJEll

5.1 Ders

Balyor

30

KOUL KiPi zaman + -fyJsE (< i-seJ

EGiTM ART

5.2 Asla Ge

Deildir

32

KOUL KPi (koa tmceleri) -(yJsE f<i-seJ

DLEK (hikaye) KiP (eeri -sE(ydb f<-sE i-diJ

5.3

renmenin Snr

6.1 Sanat

ESTETiK VE
YARATICILIK

Yok

Hayattr

34

36

ETTiRGEN ATi (/Jt-1-Dlr-l-Er-l-lr-

6.2 Sanat Her Yerde

38

OKLU ETTRGEN ATI -filt-1-Dlr-l-Er-!-lr- + -t-1-tlr-

6.3 Sahnede Neler Oluyor?


iTE ATl+ETTRGEN ATi -(J- + -tir-

40

7.1 Buldum!

42

EDLGEN ATi

7.2

Onlarsz

-11-

Olmuyor

44

tarafndanl-CE OBEI

7.3 icat Edildi Ama ...

CATLAR, MUCTLER

46

ITEJ+(ITTRGENl+(EDLGENI ATi -(J-1-tlr-l-il-

8. Hayvanlar Alemi

48

ORTALAR lznesell -(y}En


-fyJEcEkl-mEktEl-ml olan

8.2 Doayla e

50

ORTALAR (tmlesel) -D/k/-(yJEcEk +iyelik

TABAT ANA

-fyJEcEk/-mEktEl-mi ol + -duk + iyelik

8.3 Ne Yaptk Biz?

52

ORTALAR (szlksel) -(E//Jrl-mEzl-D/k/-(yJEcEk/-m/

9.1

Balyor! .. Balyor! ..

54

ULALAR -Diki -fyJEcEk + iyelik + -fnJdE


-Diki -fyJEcEk + iyelik zaman

9.2 dller Sahiplerini Buluyor

56

ULALAR -D/kl-fyJEcEk + iyelik srada, -(yJ-fncE, -(E//Jr - -mEz

9.3 Unutulmayanlar

SNEMA DONYASI

58

ULALAR -(y}EnEl-fyJ/ncEyE kadar/dek

10. Mitoloji

60

DOLAYLI AKTARIM !btn zamanlan -Dlkl-(y}EcEk +iyelik+ -fnJI syle

10.2

Batl inanlar

62

STER NAN

DOLAYLI AKTARIM level/haylf sorulan)

-(yJ/p... -mE + -d/kl-(yJEcEk +iyelik+ -(nJI sor-

10.3 Gizemli Olaylar

64
DOLAYLI AKTARIM lkoo tmcesi) (olup} ... ol f-maJ + -dik + iyelik + -fnJI
DOLAYLI AKTARIM lkiplen -mEk/-mE +iyelik gerek-1-iste-

11.

iyi Bayramlar

STER NANMA

66

ULALAR -Dlkl-fyJEcEk +iyelik iin, -Dlkl-(yJEcEk + -fnJdEn

11.2 Kutlu Olsun

68

NEDENLETRME dolay/nedeniyle/yznden, diye

11.3 Nice Yllara

BUGN BAYRAM

70

ADLATIRMA !genel) -mEl-Dikl-(y)EcEk +iyelik+ -fnJEl-fnJDEl-fnJDEnl-fnJi

2.1

Farkllklara Ramen

72

ULALAR -D/k/-(y}EcEk + iyelik halde

12.2 Kime Gre Normal?

74

ULALAR -mEsinE ramenlkarm

12.3 Bana Biraz zin Ver


KARITLIK

-fyJE ramenlkarm, -sE dE / bile

76

iNSANA DAiR

Tamamlayalm

1. Hastanelerde yksek sesle


2.

Kayt

iin

konu mamal z

Tamamlayalm

1. Hkmet

formu doldur_ _ _ __

isizlik

2. Doktor Bey, mutlaka ameliyat ol

3. ocuklar iddet ierikli izgi filmler izle _ _ _ __

3. Sence Ezgi'ye

4. Yurda gece saat 24:00'don nce gir_ _ _ __

4. Bu

5.

i ortamnda konumolonnzo

dikkat et _ _ _ __

6. Yonno kadar elinizdeki tm dosyalan okuyup incele_ _ _ __


7. Dolap
8. Bu

bombo, kp

yemein tadna

nim ok

1O. Daha salkl bir hayat iin hepiniz


rak,_ _ _ __

sigaray

11 . Son kullanma tarihine bakmadan yiyecek


ol _ _ _ __

derhal

b-

yapt.

En

ksa

her gn kullan

7. Bahemizde parti dzenlemek iin belediyeden izin

8.

Snavdan

gemek iin en az ko puan a\

1O. Havaalanna daha abuk


git

11 . Daha iyi Trke

et

zamanda yeni

15. niversitede burslu okuyabilmek iin bu

snavdan

kalmad

hazrla

ulamak

iin hangi yoldan

iin neler yap

?
?

?
Hanmla u

ne ya-

anda

grmem

mmkn m, yoksa daha nceden randevu al _ __


Hanm u

15. Ona gerekleri


16. retmene

yok.

. Artk burs ansnz

konumak

14. A: Affedersiniz, Yeliz

. u anda size ce-

baka seeneim

')

B: Yeliz

14. Alkollyken trafie k

ri

yarn m

17. Bugnk

anda uygun efendim, buyurun.

anlatmadm.

sormay

Sence anlat

unuttum, sen sordun mu? devle-

ver

toplantya

mutlaka

katl _ _ _? Benim

ok

nemli bir iim var.

ki.

16. Annenle bu

ekilde konu _ _ _ _ _

. Bence he-

17. Bu faturann demesini dn yap _ _ _ _ _ . i mdi

ok nemli bir

toplant yapacakm,

iki-

konutum

ama

kaydmz

bugn yapamaz-

nk bu belgeleri mdre imzalat _ _ __

20. Eczaneden

parasnn tamamn imdi

ilolonn aldm. u

mavi

ilac

22. Bu

ilac

tok

kamna m

23. Salanm ok

miz de derhal ofisine git_ _ _ __


19. Sekreterle

20. Kurs

de _ _ _ ?

21 . Etlik'e gitmek iin bu otobse mi bin _ _ _ ?

gecikme faizi deyeceksiniz.


arad.

18. Sence bu evi badanala _ _ _ , badanala _ _ _?


19. Bu blm de imzala ____?

men gidip zr dile _ _ _ __

m .

teklifini kabul et ____?

13. Diploma almak iin kursun sonuna kadar devam

bir ki ralk ev bul _ _ _ __

18. Mdr

12. Saat sekizde ite olmak iin kata evden k

satn

12. ocuklar gnde iki saatten fazla televizyon


izle _ _ _ __

zk

ilalar

ettim? zr dile ____?

9. Vize almak iin hangi belgeleri

9. Yanmda yeterince para yok. nce bankaya gidip para


e ...__ _ __

ge

6. Bu

yemekte kravat tak

al

mutlaka bok_ _ _ _ _ . Emi-

beeneceksin.

za yazmaktan

akamki

hakszlk m

5. Acaba bu yeni

yiyecek bir eyler ol _ _ __

13. Ev sahibimiz kiraya zam

sorunu iin neler yap ~m~~


' __?

mutlaka ye-

meklerden nce i _ _ _ _ _ , eczac yle syledi.

uzad .

Ne dersin, kestir_ _ _ ?

24. Bavuru formunuzu cuma gn saat

bee

kadar irke-

timize getir_ __
25. Gmleimdeki
yap

vine

lekesini

karabilmek

iin ne

alm

4 Tamamla

Ben Trkiye'de

yayorum

ama

Bulgaristanlym.

lkemden uzak yaamak kolay deil ama niversiteyi burada okumak istiyorum. Hatta daha sonra
i

burada gzel bir

bile bulabilirim. Bu nedenle

ren

ncelikle Trke

ra mutlaka TMER'den

. Bir yl sondiplomam

al _ _ __

Ancak bu yeterli

deil.

konu

.Trk arkadalar edin _ _ __

ve onlarla

Ders

dnda

da Trklerle

zaman geir_ _ _ __

sk sk

Trke oyunlara, filmlere git _ _ _ _ .Yani Trkeyi yerinde ve


niversiteyi
Gnmzde herkes

youn

stres

cuklar ve genler iin okullan,


stres kayna.

altnda yayor.

yetikinler

iin ise

o-

yaayarak ren _ _ _ __

baaryla

tamamla_ _ _ _ _ ve

kendime uygun, iyi bir i

bulmalym.

ileri

Stresin insanlara pek ok olumsuz etkisi var ama en


nemlisi ve tehlikelisi salmza etkileri. Bu nedenle youn stres altnda yayorsanz salnza _ _ _ __

Yazalm

1. Anahtarnz evde unuttunuz.

(zen gstermekJ.
Salkl

Neler

olabilmek iin neler


fyapmakJ?
(yapmamak) ? ncelikle uyku d-

zenimize ok
(dikkat etmekJ. Dzenli yemek
- - - temek) ve bol bol meyve sebze _ _ __

ftketmekJ. Peki spor


(yapmak)? phesiz
btn bunlar spor olmadan anlamszdr, ama nce bir
doktora
(danmak). Zararl alkanlklardan
da
(vazgemek). Sigara _ _ _ __
fimekJ veya hemen
fblfakmakJ. Hayattan
zevk almaya
fallmakJ. Salmzn deerini onu kaybetmeden
fbilmekJ.
Stresin vcudumuza olumsuz etkilerini engellemek iin
elbette tm bunlar gerekli. Ancak daha kalc bir zm
iin sorunlarn nedeni olan stresi
azaltmaya
_ _ _ _ _ fallmakJ. Stres kaynaklanndan uzakla
mak her zaman mmkn olmuyor ama en
stresin etkilerini
hatlatmak iin yntemler
bu

Hayatmzn deerini

fko/aylatrmakJ.

nemli sorunlarla

- - - - fbilmekJ ve buna gre

3. Derse ge

krdnz.

kaldnz.

4. Arkadanz size yalan syledi.


5. Faturalan demeyi unuttunuz.
6. Sevgiliniz sizden aynlmak istiyor.
7. ok iyi Trke

renmek

8. Arabanzla yolda

istiyorsunuz.

kaldnz.

9. iinizden memnun deilsiniz.

azndan

fazaltmakJ. Kendimizi rafkefetmekJ ve

ekilde hayatmz

2. Annenizin kalbini

1O. devinizi zamannda bitiremediniz.


11 . Tatile gidecekken

ua kardnz.

karlamadan

fyaamakJ.

12. Kredi

kartnz

kaybettiniz.

il

~ ~

..

,,,

..

-.. t:_7

6 Tmce oluturalm
1. aba I iin I gstermek / brakmak / sigara / gerek
igaray brakmak

2. iin / banka /

lazm

iin aba g termek gerek


/ para /

ahveri

1. evre

2.

/ ekmek / yapmak

almak

renmek

/ ok / dil /

Ylda

kirl iliine kar duyarl olmak gerek/lazm .

iki defo

di

doktoruna git

diler baz hastalklann

3.

3. gerekmek / iin /

Tamamlayalm

Alverie kmadan

imdi

ne

alacan

, nk rk

nedenidir.
hazrla ____

nce liste

unutuyorsun.

4. ocuktan derslerle, devlerle ok s


4. bilet I iin I almak / tiyatro / gitmek/ gerek / nce
fedakarlk

. Oyun oy-

namaya do zamanlan kalmal .

5.

5. evlilik I gerek / iin / mutlu / yapmak /

. Bak

/ bir

Yallar sk sk

ziyaret et

, nk onlar da o-

cuklar gibi ilgi ve sevgi bekler.


6.

Gnein zararl nlanndan

de

korunmak iin

le

saatlerin-

gnelen _ _ __

7. Siz kalp

hastassnz.

Sigaradan uzak dur _ _ __

Ama gryorum ki bunu yapmamsnz!

8. Deprem blgelerinde depreme


pl

dayankl

evler ya-

ama yaplmam, geen seneki depremde

bunu iyice
9. Benim bu

anladk.
ilac

her gn i

1O. Kltrl bir insan olabilmek iin gncel dergi ve gazeteleri oku _ _ __

11 . Yann sabah randevuma ge kalmamak iin evden 7'de


k.

_ _ __

12. Meyve ve sebzeleri yemeden nce bol suyla


ka _ _ __

13.

ocuklarn yannda

14.

Tabandakileri

y-

sigara i _ _ __

bitir

, yoksa sana dondurma

olmam.
i bavurusu yapan gen, mlakatta alma art
lann

mdre

- Sabahlan

yle sralar:
ie

gitmem zor oluyor. Bu yzden evi-

me bir araba gnder melisiniz . Aynca evimin kirasn

. Bunun dnda geinebilmem

da de

iin her ay bana 3000 TL

maa

da ver _ __

Mdr, genci dikkatle dinledikten sonra cevap ve-

Artk bydn. Bundan sonra


yap _ __

16. Beni affetmen iin daha ne yap

17. Salkl

- Biz zaten

alanlanmza

son model bir araba,

daire, aynca ayda 8000 TL veriyoruz.


ararak;

- aka yapyorsunuz herhalde, der.


Mdr glmser ve
- Ama nce siz balattnz, diye cevap verir.

yaamamz

ileri

kendin

iin yiyeceklerimize dikkat

18. Kompozisyon devinizi yarn getir____ , haftaya da


getirebilirsiniz.
kabilmek

iin gelecek haftaya kadar btn

ileri-

mi tamamla _ _ __
20. Dn bilgisayarm bozuldu, bu nedenle tamirciye
gtr_ _ __
21 . Sabah otobs kardm. e ge kalmamak iin taksiye
bin _ _ __
22. inallah saat 21 :00 otobsnde yer vardr. Yoksa bu
geceyi burada geir_ _ __

il

baz

et _ _ __

19. Tatile

rir:

Gen

15.

11

Yerletirelim

1. Kyafetlerim dar geliyor. Bugn maazaya gidip yeni

-malan gerekir -mem gerekti -meli


-marn gerekiyor -malsnz -melisiniz -malym
-mas gerekiyor -mem gerekti - mesi gerekmi
1. Orencilerin
al

snavlardan

malan gerekir

iin

kyafetler

ders

2. Bu sorunu zebilmem
iste

geebilmek
n

arkadalardan yardm

2.

. nk 2 gndr hibir zm

bulamadm.

3. Czdanm evde
ol _ _ _ _ __

unutmuum .

Eve

dnp

onu

ksa

al _ __

O -mas lazm

O-marn lazm

O -maya mecbur

O -malan gerekiyor

Kodnlann

zellikle hamileyken hi sigara i _ __

O -mek lazm

D -memeleri gerekiyor

O-meye mecburlar

O -mek zorundalar

3. Bugnlerde ok yorgunum, benim biraz dinlen _ _ .

4. ocuk ban masaya arpt. Babas bir on nce onu


hastaneye gtr_ _ _ _ __

5. Hasan Bey, en

iaretleyelim

zamanda

sigaray brak _ _ __

0-mem lazm

D-mek lazm

O -mesi gerek

O -mek gerekli

4. Benim bir on nce bu

yazy

bitir _ __

6. Siz bu projeyi iki hafta ierisinde bitir _ _ _ _ __

O -mek gerekiyor

O -mesi lazm

7. Akama misafirler gelecek. Evde de hibir ey yok. Ben


markete gidip alveri yap _ _ _ _ __

O -memiz gerekli

O -mem gerekiyor

8. Kaydnz yapabilmem iin

kimliinizin

5. Sen en

yannzda

ol _ _ _ _ __
9. Dn

akam

lanm

evde oturacaktm oma arkadam hastahemen kp ona git _ _ _ _ __

1. Trkem gelitirmek iin ne yapmam gerek?

8.

3.

grmesinde nasl davranmalym?

Kyafet

O-melisin

D-mek lazm

0-men gerek

D -mek gerekiyor

0-mok lazm

O -mak zorundasnz

O -manz gerek

O -mak gerekecek

7. Ozg(n tekrar snava gir_ __

Yantlayalm

2. Bir i

seerken nelere dikkat etmeliyim?

O -mek gerekiyor

O -mek gerekti

O -mesi gerekiyor

O -mek zorunda

Ablamn dnnde

alveriinde

nelere dikkat etmem

5. Kendime en uygun

meslei nasl

lazm?

semeliyim?

giymek iin kendime gzel bir

gece elbisesi al _ __
0-mak lazm

O-marn gerek

O -mak gerekiyor

O -mak zorunda

9. Her

4. Gda

zamanda ondan zr dile _ __

6. Siz bu ilalan gnde iki defa kullan _ __

1O. Pnar evde yokmu. Az nce annesiyle konutum, acil bir


telefon gelmi ve hemen ofise git _ _ _ _ __

10

ksa

eyden

ok

skldm.

En

ksa

zamanda

hayatma

yeni bir yn ver _ __


O -mek gerekiyor

0-mem gerek

O -mesi gerekiyor

0-mek gerek

1O. Burs olabilmek iin ders

notlannn ortalamas

en az

drt buuk ol _ __
6.

Bo zomonlonm

sizce

nasl deerlendirmeliyim?

O -mak gerekiyor

0-mak lazm

0-mak zorundasn

O -mak zorunda

il

il

13 Tamamla

ti y lim

-------;

alm

1. Btn hafta sonunu evde

geir...l.l.LloWIL.Au.u...l:.L.U<lU<L--

_ka
_l_d_n_ __ , nk iki gn boyunca yamur bir on

bile

durmad.

2. Aye, geen hafta sonu yine hastanede nbet


tut _ _ _ _ __
3. Ali Bey derse yonn do giremeyecek. Onun yerine der-

se benim gir_ _ _ _ __
4. Televizyonlar bozuldu. Dn yeni bir televizyon

ol _ _ _ _ __
czdanm

5. Dn

kaybettim ve bir

arkadamdan

bor

iste _ _ _ _ __
Var

Yok

6. Babaannemin kulaklon iyi duymuyor. Bu nedenle evde hepimiz yksek sesle

1. Patronun gzne girmek iin ne


yapmalym?

2. Bir

yeri iin en uygun

3. Ofiste ciddi bir ifade

kyafet nasldr?

taknmak

Baanl

olmak iin hep ok

5. Toplantlara ge

kalmann

DoQru

Yanl

D
D

D
D

almak

nelerdir?

1. i yerinden en ge siz oynlmolsnz.


2. ortamnda ok sade giyinmelisiniz.
3. i yerinde ne ok gler yzl ne de ok
alkan

iin kafeteryada bile

konumalan

dinleyerek not

dikkatle

tutmalsnz.

bir ev

yaptr

Kzmn

yap _ _ _ _ __

depremden sonra evi

sohbet etmek

dedikodu yapmak

1O. Yeni bir projeye


oma

sonnm

11 . Zeynep'le
m

balayabiliriz. u

pr

dikkat

yeni

anda kesin

deil

yoz tatilimi ofiste geir_ _ _ _ __

konutum.

Antolya'da hava o kadar

scak-

ki btn gnlerini evin iinde geir_ _ _ __

12. Bilgisoyonmo virs

bulat.

Formot ot _ _ _ __

nunda polisi ora _ _ _ _ __


ayakkabmn topuu knld.

byk bir dikka11e

Bu yzden

yeni bir ayakkab ol _ _ _ _ __


15. Son

ua kardk

olonnda

bu nedenle sabaha kadar havo-

bekle _ _ _ _ __

smarla

18. Ali bono hafta sonu


doum

orkadalanma

yemek

_ _ _ _ __

btn yemeklerimizi
dikkat ekerek

yl

niden yaz _ _ _ _ __

17. Geen tatildeki otelimizin

laflamak
dikkatsizce

Geen

devinin stne ay dkld. Btn devi ye-

16. Maalesef tavlada yenildim ve


anlatmak

ykld.

_ _ _ _ __

14. Ofise gelirken

gzden

geirmelisiniz.
5. Toplantlarda

biri olarak grmesi

dosyolonnz

Daymn

nda

elektrik kesildi. ocuklar dev-

13. st kottan gelen kavga sesleri btn gece srd. So-

ask suratl olmalsnz.

4. Herkesin sizi

lerini mum

9.

sonulan

akam frtnadan

7. Dn

8.

mym?

zorunda

D
D

niin

nemlidir?
4.

D
D

konu _ _ _ _ __

restoran

dondo

planm

o kadar ktyd ki

ye _ _ _ _ __
sordu. Ona

yapacamz

gn srprizini bozmamak iin yolan

syle _ _ _ _ __

14 t aretl

lim

1. Arkadalannla iyi
layl

ilikiler

kurabilmen iin, onlara daha an-

davran _ _ .

0-mak gerek

O-marn lazm

0-man gerek

O-mal

2. Kk ocuklar korku ve

iddet

ierikli programlar sey-

ret _ _ .
O -memek gerek

O -memesi gerek

O -memeli

O -memesi lazm
renebilmeniz

3. Trkeyi daha iyi

iin Trke kitaplar

oku _ _ .
O-marn lazm

O -mak zorundaym

0-mak lazm

O -manz lazm

4. Gnein

zararl nlarndan

etkilenmemen iin koruyucu


salanmaldr oynayabilmeli yapmas
alabilmeli yaratmak gereklidir gstermelidir

kremler kullan _ _ .
O -marn gerekli

O -mak gerekli

O -mal

O -malsn

5. Rakip

takm

i Yerinde Stresten Nasd Korunmak Gerekir?

yenebilmemiz iin daha ok antrenman

yap _ _ .

Bir i yerinde, verimli

alabilmek

iin orada stres-

ten uzak. huzurlu bir ortam

O -mak zorundayz

O -mak zorunda

le bir ortam iin

O -mas gerek

O -maya mecburlar

iletiimin

6. Benim hemen eve gidip misafirlere yemek

hazrla _ _ .

iyi

alanlar

. By-

olmas

rumda srekli aktif rol

_____ , kendini ve kurumunu

O -malan lazm

O -mamz lazm

iin aba

salanmas

i yerinde stresin azalmasyla artacak bireysel boan, i

tr.

O -mek zorunda
rahat. Benim gibi hafta sonlan

al _ _ .

yerinin genel

Bu nedenle

arasnda

baansn

ykseklere tayacak

yerlerinde yneticilerle

huzurlu, olumlu,

yaratc,

yetenekleri des-

O -maya gerek yok


O -mak gerekmiyor

1. Huzurlu bir ortam

O -mana gerek yok


O -man gerekecek
O -mak zorundasn

suladm .

Var

Yok

yerindekilerin verimli

almasn salar.

O -mak zorundasn

O -mak zorunda kalma

alanlar

tekleyici ortamlar oluturulmaldr.

O -mak zorunda deilsin

9. Salondaki iekleri sula _ _ , ben

iin

gerekir.

kaldm

O -mek zorunda kald


iin

. Bu ortamn

gelitirmek

de kurumun kendi iinde dzenlemeler _ _ __

O -mek zorunda kalyorum

8. Senin

ku-

, sorumluluk

O -marn lazm

O -mek zorunda

Kiiler

O -mas lazm

7. Arabamn yolda benzini bitti ve ben eve yr _ _ .

arasndaki

ve yneticiler

2. i yerinde huzurlu bir ortam yaratmak


kurumsal abalar ile mmkndr.
3. Strese kar, ynetici - alan i birlii
gerekir.
4. alanlarn baarl olmas i yerinin
baarsn da etkiler.

111

il

3 Yeniden yazalm

Tamamlayalm

1. Bunca yllk arkadasnz ama hala

birbiriniz in akalan

1. Ben Serkan' ok severim. I Serkan beni ok sever.

n anlamyorsunuz.

2. O

rkan 'la ben birbirimizi ok

n baka hi kimseyi dnmeyen bencil bir

riz

2. Filiz Grhan'a bakyor./ Grhan Filiz'e bakyor.

insandr.

3. Uzun evliliimizin sm her zaman

kar anla-

yl olmamzdr.

holanmyor.

4. Ltfen biraz da

benim yerime koy, o zaman

beni daha iyi anlayacaksn.

4. Hakan Hande'yle iyi anlayor. / Hande Hakan'la iyi

tartmanz snftaki herkesi rahatsz ediyor.

5.

3. mer Kemal'den holanmyor. / Kemal me(den

anlayor.

6. Rejimim srasnda haftada bir gn tatl yiyerek _ _ __


dllendiriyorum.

5. Ban Ebru'yla konumuyor. / Ebru Ban'la konumuyor.

7. Bu sabah _ _ _ _ harika bir


8 Ylbanda parti dzenler,
9.

kahvalt hazrladm.

hediyeler veririz.

6. Ben bugn Hale'yi grmedim. / Hale beni grmedi.

iyi geinin, kavga etmeyin.

1O. Bugn

ok kt hissediyorum.
ok seviyoruz ve aynlmay dnmyoruz.

11 . Biz

hi holanmazlar.

12. Ayten ve Glen


13. Bu sua ortak olduun iin

utanmalsn.

ok iyi anlarlar.

14. Cem ve Seray

zecek davranlarda

15. Onlar hibir zaman


bulunmazlar.

soruyorum, "Neden bu kadar ans-

16. Bazen

7. Tamer Ece'yi tanyor./ Ece Tame(i tanyor.


8. retmen rencilere soru soruyor. / renciler
retmene soru soruyor.
9. Mehmet Asl'dan zr diledi. I Asl Mehmerten zr
diledi.

zm?" diye.

17. Siz ok iyr anlaan,

sorunlanna zm bul-

1O. Sibel kardeini kskanyor. / Kardei Sibel'i kskanyor.

mak isteyen arkadalardnz. Danlmanza ok zldm.


18. Hasta birka dakika nce

geldi.

19. kiz kardeler


20. Snavdan nce

ok bal olurlar.
arkadalarla

_ _ _ _ _ ans diledik.

Dolduralm

1. ocuk arkadalanyla m oynuyor?


Hayr,

Yerletirelim

2. Bu devi yaparken yardm aldn m?

birbirine girmek birbirini tutmamak


birbiri stne gelmek birbirine drmek
1. ki sann ifadeleri _ _ _ _ _ _ _ _ . Mutlaka biri

2. Bugnlerde gzel haberler _ _ _ _ _ _ _ _ . Aman

yaptm .

3. Ahmet kiminle konuuyor?


konuuyor.

Hi kimseyle.

Hayr,

____

aldm .

5. Elbiseni terzi mi dikti?

nazar demesin.
3. Programn katlmclar bir konuda anlaamayp canl

hrs

kardei

Hayr, ---~ diktim.

6. Pastay annene mi yaptrdn?

_ _ _ _ _ _ __

4. Mirastan pay alma

Hayr,

4. Bu kaza kardeine mi aldn?

yalan sylyor.

yaynda

oynuyor.

_ _ _ _ _ __

Hayr,

yaptm.

5 E le

lin

1. Arkadam ve ben
2. Bugn

iten

erken

3.

Eimle

4.

D grnmle

iten

kmak

yirminci evlilik

[ID kendi

sonra
iin

O birbirimize hediye aldk.


O yalnzca kendimi dneceim.
O kendime bir kahve alacam. Sen de ister

ilgili hibir kompleksim yok,

5. yi bir ilikinin temelinde


6. Hastalanmamak iin her eyden nce
7. Ben

sannm,

misin?

ablam esmer; bu yzden

8. Projeyi kimseden

yardm

O kendi salmza dikkat etmeliyiz.


O nk kendimi hi iyi hissetmiyorum.

almadan

9. Bundan sonra kimsenin isteklerine gre hareket

O birbirimize hi benzemeyiz.
O birbirimizle vakit geirmeyi ok severiz.

etmeyeceim,

1O. Ben kafeteryaya

bitirdim.

O birbirini anlamak yatar.


O kendimle bank bir insanm.

istiyorum,

ylmz doldurduumuz

bama

kyorum,

6 Y rle tir lim

Dolduralm

kendini kaybetmek kendini gstermek


kendini kandrmak kendine bakmak
kendini kk drmek kendini dnmek
kendini tutamamak kendiyle bank olmak
kendine zarar vermek kendiliinden gelimek
1.

Tartrken _.RJ:J:am.JUl;,~'lllL.._

ve sana ok kt

szler syledim. zr dilerim.


2. Bakalannn senin iin hibir nemi yok yalnzca _ __
_____ . Bu yzden bir gn

kalacak-

yapayalnz

sn .

3. Onun esprileri yznden


toplantnn ortasnda

kahkaha

attm .

4. Son zamanlarda hayattan iyice koptun. stne

bana

hi dikkat etmiyorsun. Biraz _ _ _ _ _ _ _ __


kyafetlerine

ekidzen ver.

Bu sabah

5. Yalanlannla
szlerine

inanmyor,

. Hi kimse senin
herkes seninle alay ediyor.

7. Bu

zararl alkanlklarn
ie

bir an nce

girebilmek iin hi aba

brakman

Her

ey

Kt bir gn
dm.

8. Sanki o bir gn sana geri dnecek diye _ _ _ __


Ama sen de biliyorsun ki bir daha asla geri gelmeyecek.
9. ule o kadar
larn

bir insan ki, kilo-

hakl gryorduk.

Aslnda tartmay

oynayp

herkese

knc

Adeta

azmdan.
Kavgann

kaybettim.

bu

anlardk.

affettireceim.

kadann

bir szne

Olmadk

darldk.

sonunda

____

balattm.

szler

alnkt

hi affetmeyeceim .

Bu yzden

_ _ _ _ ok iyi

hatnna

nce ben

geirmitim. Arkadamn

beceremem ama bu sefer

hi sorun etmiyor.

1O. Bu ma hepimiz iin ok nemli. ok iyi

ok ar

kavga ettik.

Kk bir mesele bir anda byd ve


szler syledik.

gerek.

harcamadm.

arkadamla

szler syledik. ikimiz de

6. Salksz beslenip sigara ierek _ _ _ _ _ _ __


Bu

dn en iyi

hi iyi hissetmiyorum. nk

Oysa

yllardr

Normalde zr dilemeyi

arkadamdan

Bunca

zr dileyip

ylk arkadalmzn

yapmam gerekir zaten.

il

~ :"'"

::-;

..

... -: ....

Dnd n Bu "ne S or
Yerletirelim

9 Yeniden yazalm

vnmek serilmek katlmak sakatlanmak


hazrlanmak grnmek yorulmak kapanmak
girmek beslenmek
1. Babas

olunun

birinciliini

okul

3. Konserde

zntsnden kendini odaya

grmemek

eyler

iin

bouna

kendini zme.

kt haberlerden

iin evine _ _ _ __

kanklk olmamas

kapad.

2. Her frsatta kendini ver.

3. Bu kadar kk

sanats, hakkndaki

sonra kimseyle

Aye

__o:..:-v:. . :u; :..:..:ner


==-=~""""
k _ _ ar-

kadalanna anlatyor.

2. nl sinema

1.

iin seyirciler

sraya

4. Futbol oynarken ters bir hareket yapp kendini sakatlayabilirsin.

_ _ _ _ _ _ konser salonuna girdiler.


4. i yerindeki sunu iin ok iyi
aksilikler peimi

. Ama

maya

brakmad.

akam arkadalarla danya kacaz.

5. Bu

Siz de bize

_ _ _ _ _ _ ister misiniz?
6. Bizim evin salonundan stanbul Boaz _ _ _ __
7. Avrupa

Kupas'ndan ksa

Hanm

formda

anlyorum

ama biraz kendini toparla-

al.

6. Dikkat et de kendini yaralama.

7. Hafta sonu hobi kurslanna giderek kendimi

oyalyorum.

bir sre nce _ _ _ __

bu yzden malarda oynayamayacak.


8. Ayla

5. ok zgnsn

olmasn salkl

8. Kediler kendilerini yalayarak temizler.

_ _ _ _ __

balyor.

9. Erken

yalanmamak

iin kendinizi

gneten

koruyun.

9. Btn gn evde temizlik yaptm iin ok _ __


l O. Boksr rakibinin

ve

man

10

pe pee

yumruklonndan

kaamad

l O. aln zerine sanp

darya kt.

sonunda yere _ _ _ _ __

Eleye~m

1. Tm

hozrlklon tamamlayp

[!] herkesten nce o atlr.

merdivenlere tutundu.
hemen hazrlanp kmamz lazm.

4. Birine yardm etmek iin

D
D

5. Yonmoc

arka arkaya dizilsin.

deminden beri sslenip duruyorsun.

D
D
D
D
D

niye kendi kendine mnldonyorsun?

2.

Yal kadn dmemek

3. Rakip boksrn

iin

pe pee

gelen yumruklan yznden

sakatlannca

6. Konser bir saat sonra

balyor,

7. Bu projeyi tamamlayabilmem iin


8. Herkes dzgn bir sra olmak iin
9. Hadi biraz acele et,
1O. Seni

duyamyorum

11. Gece o kadar kar yad ki


12. Geleceini

dnerek

ok

almalsn,

13. Dn gece hava ok serindi,


14. Aslnda ok

konukan

bir ocuktur oma

msabakadan ekilmek zorunda kald.

bir oy eve kapanmam lazm.


sabah erkenden yola koyulduk.
yere serildi.
sizden biraz ekindi galiba.

bottoniyelerimize sannorak oturduk.

D
D

yoksa piman olup dvnrsn.


btn sokaklar beyaza brnd.

solla _ _ _ _ __

1. Asl saatlerdir aynann nnde


2. Araba uurumdan
akamki

3. Bu

yuvarla _ _ _ __

aaya

sakla _ _ _ _ __

parti iin

4. iflas ettikten sonra kimseyle grmedi, evine


Kn kaln kyafetler

5.

6. ocuk denizden

giyip

ktktan

souktan

ssle ni r
hazrla _ _ _ __

sonra kocaman havluyla

kurula _ _ _ _ __
kesele _ _ _ _ __

7. Formunu korumak iin dengeli


Arkadalarla

8.

besle _ _ _ _ __

hafta sonu hamama gidip

9. Kimse onu gremesin diye

kopa _ _ _ __

l O. ocuklar saatlerdir salncakta

koru _ _ _ _ __

YEMEGE MSAFRLERM VAR


ykanmak

koyulmak sylenmek saklanmak


dinlenmek sslenmek giyinmek beslenmek
uyandm.

Sabah erkenden
Eimin

babas

ilk defo

akam

gelecekti. Hemen yataktan

kalktm.

Banyoya girip

gnd.
ine

nk bugn nemli bir

annesi ve

kandm
ktm.

yeme-

ve abucak

. Evden

kalabalkt.

Kendi kendime 'Bu kadar

Market ok

kalabalk

acelem varken bu

do nereden

_ _ _ _ _ . Ama sonra sakin olmaya

kt!'

diye

alp al-

verie basladm.

nce et reyonuna gittim. Oradan sebze ve meyve reyonuna ge1im. St rnleri blmne gittiimde bir rnn

tantmn

yapan grevli beni

salkl

_ _ _ __

bitirip kasaya geldim ve uzun bir kuyruun

en sonunda yerimi
pand

iin

aldm. Dier

yalnzca

bu kasada

uzandm.

mm. Uyandmda

Kanepenin zerinde uyuyakal-

vaktin epey ge1iini

Soonlon dora,

eti kk kk kes,

oma

anladm.

He-

yemek yapmaya _ _ __
tatlnn kremasn

derken zaman abucak geti . Sra

gelmiti

poetlerin

mm.

Hemen eve kp

pilav piirme

iinde bir trl pirinci bula-

dndm

arabann

pilav yaptm.

ve oto-

iinde dr

En son et yeme-

hnno koyduktan sonra masay hazrlayp evi yle bir

toparlamam iin 20 dakikam

frlayp

ye

unuttum?' diye

ilem yapyorlard.

men kanepeden
hazrla

ini

oma yorgunluktan do lyordum. Biraz

_ _ _ iin

'Acaba arabada

kasalar daha nce ka-

Uzun bir alveri serveninden sonra eve gelmeyi boardm

Sanki bir paket pirin bir yerlere _ _ __

parka indim. Gerekten de pirinci

konusunda bilgilendirmek iin lafa tuttu.


Alveriimi

modm.

gelir ya, hafta sonu


kalmt.

Bu

Bana

ksack

kalmt.

Aksilikler st ste

olmasna ramen eim

yardm

edebilecek kimse yoktu.

zamanda btn

hazrlklarm

bitirdim. k bir

elbise giydim, makyajm yapp


tim. En son masaya tuzluk ve
bir nefes

alp

Tm engellere
py atm

de mesaiye

. Solona ge-

biberlii

de koydum. Derin

eserime

baktm.

Tam o

ramen

iyi bir i

karmann

ve misafirlerimi

srada kap ald.

gururuyla ka-

karladm .

il

..

13

..

Yerletirelim
bulumak

vedalamak tartmak anlamak


yardmlamak bayramlamak kamak
savamak grmek karlamak

1. Arkadalanmzla bu

rletirelim

15 Y

akam

selamlamak
banmak

sekizde TOMER'in nnde

kadnlan

ksa

zamanda

haly

dokudular.
3. Televizyondaki haber programnda konuklar uzun uzun
_____ ama sonunda _ _ _ __
4. Bayramlarda herkes birbirini ziyaret ederek _ _ __
5. Binada bomba

olduunu

duyan herkes korkuyla

arpmak

telefonlamak

danya

haberlemek

glmek

grmek

Her gn gryordum onu. Ayn


Sabahlan

2. Kyn

tanmak
tartmak

yerinde

rastlaynca

alyorduk.

d nda

muz yoktu. Bir gn asansrden

karken

tk

ve onun elindeki dosyalar yere dt. iindeki katlar


dkld. Toplamasna
urken

yardm

ettim. Bu sefer ben konu-

kolum elindeki dosyalara

arpt

mz tekrar dt. ikimiz

ve

topladklan

baladk. Bu olay

_____ sebep oldu. O gnden sonra


6. Arkadalar 'En

ksa

zamanda _____ .' diyerek bir-

7. Dnya milletleri

da _____

baladk.

_____ dakikalarca

birleriyle _ _ __
yllarca

eitli

nedenlerle birbirleriyle

arkadamla

_ _ _ __

Beraber

nldk.

ama geen

ey

1. Kemal Ceren'i pyor. Ceren Kemal'i pyor.


K mal le Ceren
r
alnca

hep beraber baheye

Demere

bakyor.

Demet

ve daldaki btn

kular

balama

saati

2. Baa(n favori oyuncusu.


4. Cem'in

utu.

ksa

nasl

srede her

okluu.

tuttuu takm.

Var

Yok

o
o
o
o

o
o
o
o

8. insanlar hep birlikte sinemann nnde bekliyorlar.

Cem ve Baar maa gitmek iin bir gn ncesinden birbirlerine randevu verdiler. Onlar stadyumun
yaknndaki bfede bulumaya karar verdiler. Boar
okuldan erken kamad bu yzden randevuya ge
kald. Cem Boo(don haber olamad. Bu nedenle
ma tek bana izlemek zorunda kald.

9. Derya Seren'e selam verdi. Seren Derya'ya selam verdi.

ite Eylemler:

6. Anne

ocuunu kucaklad.

7. Taksi

dolmua arpt. Dolmu

1O. Ban Bey

il

att

. Su anda ok

azalm

3. Mataki seyircilerin
5. ocuk ta

dnmmz

istiyorum ama

kotular.

Baa(a bakyor.

ok

yoluna girer.

1. Man
Baar

mutlaka

ve ay-

Birka gndr de hi

3. Selin Ceyda'ya veda etti. Ceyda Selin'e veda etti.


4.

yl

zr dileyeceim, bilmiyorum. Umanm

yazalm

2. Btn ocuklar zil

deilken

akam

zgnm. Onunla

14 Yeniden

i dnda

konuuyorduk. ilikimiz

iyi gidiyordu. nmzdeki ay birinci


kutlayacaktk

8. Bu sabah yolda ok eski

diyalogu-

ocuk annesini
taksiye

kzn kucaklad. Kz Ban

kucaklad.

arpt.

Beyi

kucaklad.

17 E ley 1im
~~~~~~~~~~~~~~~~~---

1.

Sabahn

erken saatlerinde aQalarda

ifil eit olarak bltler.


D tant ktan bir yl sonra evlendiler.
D selamla p odasna kar.
D soQo solo kat.
D gnlerce oQlot.
D birbirleriyle vedalat.
D cvl cvl t rler.

kular

2. Mdrmz her sabah bizimle


3. Okulda

yangn knca

Qrenciler

4. Yanan evlerinin ardndan btn aile

5. Hasan ve Hande bir partide


babalann n

6. ocuklar

verdiQi paray

7. Okulun son gnnde Qrenciler

ddyle karlama balad. Man

ilk yans ok eki

meli ancak sorunsuz geti. ikinci yanda ise bir futbolcunun

krmz

kart grmesi

karlkl yumruklamalara brakt.

daha sonra yerini

kalabaln

bu fkeli

bulamyorduk.

kavgalar

ksa

Biz

skp kalmtk. Kmldaya

iinde

cak yer
kolan

taraftarlann kzdrd. Tartmalar

Neyse ki taraftarlar

srede kontrol

altna alnd

do

arasndaki
man

geri

sorunsuz devam etti.

Ma

knda kalabalk sk

knda olduu

etmek ve

iin sessizce

dvmek

gvenlik nlemlerinin far-

dalmay

tercih etti. Kavga

niyetindeki taraftarlar bile hibir ey

yapmadan sinirli bir biimde

bakmakla

yetindiler. Bu

da bizim gibi sakin toraftorlann stadyumdan memnun


aynlmasn salad.

ite Eylemler:
zamandr beklediimiz

Uzun

Trkiye

Kupas

hafta nce balad. Tm seyirciler heyecan ve


kmlann
snn

desteklemek iin statlara

nnde uzun kuyruklar

rol

itimeler

cokuyla

etti. Stadyumun

olutu. Kupann

yetkililer youn gvenlik nlemleri


tarlar arasnda

akn

malan bir

aldlar.

ilk

ta-

kap

manda

Ma ncesi taraf-

oldu, fakat polis hemen onlon kont-

altna ald.

Biz de
yorduk.

dier

taraftarlar gibi bu kupa

Kupann

almtk.

ilk

Ma gn

ma

man

iin biletlerimizi gnler ncesinden

arkadalarla

stadyumun nnde

tuk. Stadyuma girmek biraz uzun zaman


oturduumuzda

dimizi

kaptrdk.

kemler sahaya

hepimiz

merakla bekli-

kalabaln

Tezahratlara

iindeki

baladk.

ktnda cokumuz

ald.

Yerlerimize

cokuya

ken-

Futbolcular ve ha-

daha da

lamadan nce futbolcular ve hakemler

bulu

artt.

tokalat.

Ma

ba

Hakemin

1. Kupa

mana

ok

sayda

taraftar

katld.

~ru

Yanl

2. Mataki gvenlik nlemleri sayesinde


mata hi kavga
3. Man ikinci

kmad.

yonsndoki tartmalann

sebebi hakemin bir oyuncuyu oyundan


atmasyd.

4. Ma

knda

kavga etmek isteyenler

oldu oma polis

onlar ayrmay board.

il

1.

Keke

alm

1 Tamamla

ban

btn insanlar

iinde

yaa alar

2. Acaba bugn sinemaya git

3. Bu konuyu sizinle bir kez daha

konu _ _ _? Ne

der-

siniz?
4. Artk bu
5.

Keke

souk k

gnleri bit _ __

her gn onunla

karla _ _ _ da

sinirlerim bo-

zul _ __
6. Ben

ve

sca

scak

ok severim,

keke

havalar hep byle

ol _ __

7. Her yaz Antalya'ya gidiyoruz. Bu yaz da git


k

8. ok yorgunum. Hi evden
9.

Keke

gneli

her yamurlu gnde arabalar stmze amur s-

rat _ __

1O. Daha ok vaktim ol _ _ _ _ _ da

il

olumla

daha ok

[I] Bugn denize almak iin iyi bir gn

vakit geirebil _ _ _ __

O ite bunun iin iimden hep 'Keke rzgar bir an

11 . Keke bir an nce by ___ her eyi yapabil _ __


12. Keke patron
tatile

maamza

zam yap _ _ _ _ gzel bir

k _ __

13. Keke hi

al

beendim

ama ok

pahal .

Al _ __

ok

alveri

bana

20. Keke her gn odan

yardmc

sn

dank brak _ _ _ _ _

ben de

raz

et-

m konu _ _ _?

bam anyor. u alveri plann baka

biraz erzak alnm ve hibir limana


bir ay idare edebilirim.

imdi

beklemem

benim oturup rzgann

kma

lazm.

O Bir de ocuklanmz olsa

mutluluumuz

daha da

byr.

O O zaman bizi kimse tutamaz. liman liman gezer,


mrmzn sonuna kadar mutlu oluruz.

anda ikimiz de ok gerginiz.

uramadan

O Bunun iin

ol.

21 . Bu konuyu daha sakin bir zamanda

gne mi ertele

Onu da benimle gelmeye bir

O O limandan
?

sabah sabah bu kadar sinirlenmesem!

22. Bugn ok

bari.

sem ...

19. Mdr bugn ok sinirli, izin iste

gl bir rz-

ulasam

lazm.

ulanm.

teklifini kabul et _ _ __ et _ _ _ _

kararszm,

limana

O Bir ay sonra sevgilimin yanna gvenli bir ekilde

limiti dolmak zere. Artk

17. Beni srekli zyor. Artk ondan ayni _ _ _?


firmann

yakn

O nk denize almak iin rzgann kuzeyden es-

yap _ _ _?

18. O

ve tabii ki sevgilim de teklifimi kabul

etse.' diye dua ediyorum.

mesi

15. Bir dilim kek daha ye


kartmzn

ksa

gar ksa da en

16. Kredi

nce

O ok beklememe gerek kalmadan

yalan _ __

14. Bu gmle i ok

d~il.

bir

O Ama

bu hayallerimin gereklemesi rzgara ve

sevgilime

bal.

4 Tmce oluturalm

Tamamlayalm

1.

keke

2.

konumak

3.

keke/

piknik/ yamur/

4.

maa

keke

almak

/ zorunda / olmak / hi / ben

I Trke / gzel / ben / daha /


yamak/

keke

gitmek/ yarn/ dE

I dE /demek/ bor/ gelmek/ zom

5. piyango / para / dE / kazanmak / ev / olmak / bir


Km, ocuum

diye annem pek ok eyi yapmama izin vermiyor. Keke bir an nce by =>Oe""'"'n:-" __
de ihtiyalarm kendim karla
, isteklerimi
kendi bama yapabil
. rnein imdi bir tabak patates kzartmas, ift kfteli hamburger, byk bir
bardak kola ol _ _ da bir gzel ziyafet ek _ _
Sonra arkadalarmla parka git _ _ _ , orada saatlerce oyna
, oradan sinemaya git_ __
ama seyirciler hep ocuk ol
ve izgi film izle
. Daha sonra do en byk oyuncak maazasna git
, orada oyna
ve oyuncaklar evlerimize getirebil
ve tm bunlar bir
rya ol _ __

5 Tamamla

6.

karde

/ bir / olmak / dE / oynamak / oyun / onunla

7. mucize I bir / dE / olmak / dnmek / lke /

8.

keke

/ olmak / vakit / dE /

bo

keke

/ gitmek / dans kursu

9. izin I kedi I keke I annem/ ev/ vermek/ beslemek

1O.

keke

/ dE / tatil / gelmek / yoz / gitmek / Bodrum

alm
Keke

ok param ol_a__ , gzel kyafetler giy


, son
model bir araba al
, arabamla dnya turuna . ~-
benim gibi yoksullara yardm
et
, ailemi bolluk iinde
yaat
, ocuklarm en iyi
okullarda okut _ _

Keke dnyaca nl bir oyuncu


ol
. Baarl filmlerde bo
rol oyna
ve pek ok dl
kozan _ _ . Milyonlarca hayranm ol ___ . Gazeteciler
peimden ko
. Her gn
gazeteler benim baarlarmdan
bahset _ _

Keke

Keke mdr bana ok yoruldun. Biraz tatile kp dinlen.


de
. Ben de gney sahillerine git
. Orada irin,
kk bir otelde kal
. On
gn
boyunca
hi
i
dn _ _ . Denize gir_ _ ,
gez
, elen _ _

iki gnlk bir rejimle hzla zayfla


ve manken gibi ol
. Sonra bir estetik
cerraha gidip burnumu kaldrt
, dudaklarma silikon
yaptr
. Sonunda ok gzel ol
da btn yakkl
erkekler peimden ko _ __

il

O elim
1.

Arkadalannz

sizinle sinemaya gitmek istedi ama siz istemediniz. Sonra size gelip filmi anlattlar ve siz filmi ok merak ettiniz. Ama film artk gsterilmiyor. Ne dnrsnz?

D
D

D
D

D
D
D

Alsa mydm?
Alsam m, almasam m?
Almasa mydm?

Keke almasaydm.

3. Sabah ba ansyla uyandnz ve hemen an kesici itiniz.


Ancak sonra fark ettiniz ki ilacn zerinde 1 ok iin.' yazyor,
oysa siz henz kahvaltnz etmemitiniz. Ne dnrsnz?

D
D

D
5.

O
O
7.

nceki hafta bir marketten alveri


ve ona yanllkla para stn fazla vermi
ler. Size gelip durumu anlatt. Ne sylersiniz?

D
O
O
8.

Keke paray

geri verseydin.
Paray geri vermese miydin?
Keke paray geri vermeseydin.
Keke paray geri vermesen.

Einizin

midesi rahatsz. Yemee gittiniz ve o lahmacun istedi. Siz onu baharatl yiyecekler yememesi iin uyardnz ama o sizi dinlemedi. Tabii daha
sonra midesi rahatszland. Ne sylersiniz?

D
D
O

Keke

yeseydin.
Keke yemeseydin.
Yese miydin?
Keke yesen.

iin romantik bir plan yapp


einizi lks bir restorana gtrdnz. Ancak o gece
restoranda yer yokmu. Ne dnrsnz?

9. Evlilik

D
D

bir etek giysen.


Keke bu eteQi giysen.
Bu ete{Ji giysen mi, giymesen mi?
Keke baka bir etek giymeseydin.

ok anyordu. Doktora gitmesini sylediniz ama gitmek istemedi ve ertesi gn bir de baktnz arkadanzn yz imi! Ne dersiniz?

Almasa mydm?
Alsam m, almasam m?
Keke alsam.
Alsa mydm?

Arkadanz

Keke baka

Arkadanzn dii

maazasnda

yapm

isem mi, imesem mi?


Keke imeseydim.
Keke isem.
Keke imesem.

4. Anneniz eski bir eteini giymeye alyor ama iine sa


myor. Fermuan kapatabilmek iin sizden yardm istedi. Ne
sylersiniz?

O
O

Ben de gitsem.
Keke ben de gitseydim.
Ben de gitmese miydim?
Keke gitmeseydim.

2. Elinizde az miktarda para var. Kuyumcudasnz ve ok gzel bir inci kolye grdnz. Elinizdeki para almanz iin yetiyor ama geriye fazla paranz kalmyor. Ne dnrsnz?

D
D

bir koltuk takm grp beendiniz. Evinizdeki de pek eski saylmaz ama bu
takm gerekten harika. Ne dnrsnz?

6. Mobilya

O
1O.

yldnmnz

Keke

rezervasyon yaptrsam .
Rezervasyon yaptrsa mydm?
Keke rezervasyon yaptrsaydm .
Rezervasyon yaptrsam m?

Yakn

yeni bir ev ald. Siz de onun


evine hayrl olsuna gittiniz. Ancak hediye almay
akl edemediniz ve kapya kadar da geldiniz. Ne
bir

arkadanz

dnrsnz?

D
D

D
D

Gitsen mi, gitmesen mi?


Doktora gitmese miydin?
Doktora gitsen mi?
Keke doktora gitseydin.

O
O

O
D

Keke hediye alsam.


Hediye alsamydm?
Keke bir hediye alsaydm.
Bir hediye alsam m?

1. Keke yola kmadan arabann bakmn yap trsa dm .


Keke

2. Kendimi mutsuz hissediyorum.

ailem

yanmda

3. Keke seninle istonbul'do buluup tarihi yerleri ziyaret


et

oma yle ok

dohaki
4.

Keke

1. Hale ok zgn grnyordu. Ona herkesin iinde barmasa

iim vard

ki. Umanm bir

te

geliinde grrz.

imdi

6.

da daha

Keke

doktoruna git _ _ _ __

Keke yannda

9. Aa,

megul

ol

grnyor. Ondan

imdi

zr dile-

mi gitsem / gitseydim, Bodrum'a

6. 07.45

uana

biletimi

aldm

pahalyd.

oma ok da

7. Evde bir ey yok. Bu

akam yemei danda

yesek mi /

yemesek mf?

da seni hep gr_ __


Keke

pimanm .

Acaba otobsle mi gitsem / gitseydim?

da Ktahyo'ya git _ __

mydn?

iin ok

gitsem / gitseydim; karar veremiyorum.

Oradaki inileri ve porselenleri gr_ _ _ __


8.

kzgn

Ceme'ye

5. Tatilde

anlyor.

sonradan

vaktimiz ol

etmediim

evet desem / deseydim.

4. Annem ok

yoomazdn.

salnn kymetini

Biz de gitsek mi? / gitse miydi!<?

mesem mi? / dilemese miydim?

daha ok dikkat et _ _ _ _ _ , in-

Keke salma

san
7.

bu kadar zorluk

buluacakm.

Keke

daha iyi bir blmde oku

Keke zamannda di

se'f&B FR~'fi>R?

mtydm /

3. Erol'un teklifini kabul

iyi para kozan _ _ _ __


5.

izelim

2. nmzdeki hafta sonu lise arkadalanmz bir piknik-

, yalnzlk ok zor.

ol

Yanl

Tamamlayalm

8. Yonn en

gelmeden nce

yakn arkadamn doum

ne hediye alsam /

gn. Acaba ona

alsaydm?

seni ara _ _ _ __
1O. Keke o da bana

kar anlayl

ol

. So-

runlar bu kadar by

, ok zgnm.

11 . Keke seni bu kadar ok sev

, o zaman

bu kadar ok da zlmezdim.
12. Keke

ocuumu

evde

brakp

ama ne yazk ki

kal

13. Aykut bana bor verdi ama

ie

souk, keke

15. Keke bu

arabay

daha

kaln

na hi
17. Keke

Olum

daha ok alsa do

2.

Keke

bu kadar _ _ _ _ , bak yine o

gibi

4.

pimanm.

Keke byle

haklym

bir olay _ _ _ _ . Hala kendisini top-

dzelemedi.

Keke retmenimi

baonl

, bu sa modeli ba-

____ ,

snavmda

daha

olurdum.

5. Ahmet tatilde

parasn

____ .

imdi

ondan

bundan bor istiyor.


evde unut _ _ _ _ _ . Hibir

ey

6. Her gn bir sorun

gremiyorum.

yayorum.

rum. Keke

18. Ayp oldu davetlerini kabul et _ _ _ _ _?


19. Acele etmekten misafiri hi

arlayamadk.

Hi

deilse

renci yantlayabilmi.

sor _ _ _ _ _?

7.

Keke

pimanm, acla-

gerekiyormu.

onunla ilgili her eyi _ _ _ _ . Gizli sakl bir

ey kalmasayd. Bakalm

Bu kadar zor

Kimseye de anlatamyo-

. imdi ok

n paylamak

bir kahve ikram et _ _ _ _ _?


20. Sorulan ok az

retmeninin _g;ozme._

davranyor.

layp

giyin _ _ _ __

yakmad.
gzlm

1.

3.

al _ _ _ _ _ ok

16. Keke salanm kestir

gzne girmek arur etmek ortaya dkmek


iine atmak alttan olmak can kulayla dinlemek
boa gelmek tadnda brakmak

kendisi de zor du-

rumda. Acaba ondan hi para iste


14. Hava ok

Yerletirelim

gitmek zorunda

almak zorundaym.

aslnda

8. Bu kadar ileri gidip


Bence biraz

ayp

o zaman ne

adam

yapacakt !

zdn. Keke _ _ __

oldu.

il

il

Dinle elim, tamamla


Ah uEvl 1 ri

alm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

Geen cumartesi ocuklar okul partisine katlmak iin sabah erkenden evden
yim.' diye
ben

ktlar.

'Onlar

evi bir gzel temizleye-

dndm . Eim

temizlie

de

mutfakta

kahvaltsn

buzdolabndan

_ _ _ _ __

baladm .

'Buzdolabn

_ _ _ _ mutfak dolaplanna da bir eki dzen vereyim.' dedim.


Eim

Akama

evden

lazm

m?'

'Hayr.'

diye sordu.

markete

urayaym m,

dedim. O, tam asansre

_ _ _ _ _ _ elektrik kesildi. iyi ki eim


rik kesilmedi. O, merdivenlerden

bir ey

aa

elekt-

_ _ _ _ _ _ ben ieri

girdim.
Hava

scak

ve

ykayp asaym.'
amar

gneliydi. 'Gne

dedim. Evi

perdeleri de

batan aa

makinesinden giysileri ve

bir gzel sildim, sprdm.

amarlan kanp

Perdeleri de asmak iin kk merdivene


_ _ _ _ _ _ dengemi kaybettim ve
kap

_ _ _ _ _ _ kap
lans geldi, beni
_ _ _ _ _ _ yan

bamda eim, samda

solumda

rum _ _ _ _ _ _ baylmm. Gzlerimi hastanede


yonum

dm.

Doktor 'Bir daha bu kadar ok ev

hemire,

atm.

alp

ald.

ald

ve

dtm.

Ama

eim

balkona

ktm .

Yerde

kalkmakta

astm.

Perdeyi

aclar

iinde

zorlandm .

ieri girdi. Hemen bir ambu-

hastanenin yolunu tuttu. Ben

ambulansn

doktor tela iinde bir eyler yapyorlard. Bana se-

Btn aile

oradayd.

Bir eyim

yokmu,

sadece tansi-

ii yapmasn.' demi.

lim
dostlanmza

1. Sabah yolda yrrken

[i)

2. Tam ondan zr dileyecekken

O iki gn de tatil yapmak iin kaldm.


O bana 'Seni bir daha grmek istemiyo-

3. Marmaris'e

iin

4. Her seferinde ona

gitmitim

6. Senin

dousunda

konuurken

kar yaarken

yanndayken

7. Mzik dinlerken
8. niversitedeyken
9. Zor gnler geirirken
1O. Ben de senin

gitmiken

duygulanm aka

veriyorum ama onunla


5. lkenin

ama

yandayken

sylemeye karar

daha ok ihtiya duyuyoruz.

rum.' dedi.

O senin kadar neeli ve hayat doluydum.


O batsnda gneli ve ak bir gn yaayabiliyorsunuz.

O dnya yklsa haberim olmuyordu!


O heyecandan tek bir kelime edemiyorum.
O ok eleniyorum .
O yerde bir czdan buldum.
O tek derdim snavlardan gemekti.

un

l . Kz

kardeim

un

yemek yiyor. O srada televizyon izliyor.

Erkek arkadamla parkta spor yap arken


tk. ilk zamanlar her sev ok iyi

2. Ahmet uyuyor. O srada horluyor.

kimiz bozulmaya
3. retmen devleri kontrol ediyor. O

srada renciler

S<JOlayamadk.

sonralan ili

nk birbirimize uyum

omeoin, ben uyu

o televiz-

yon seyrediyor ya da mzik dinliyor. Ben televizyon

konuuyor.

de o uyuyor, stelik uyu _ __ hor-

seyret
4. Aye ders

balad.

tan

alyor.

luyor. Ben yemek ya da temizlik yap ___ o tem-

O srada mzik dinliyor.

bel tembel oturuyor. Ben tiyatroya gitmek is5. Onlar yemek yiyorlar. O srada telefon

te

alyor.

o sinemay1 tercih ediyor.

CJOlo

szm kesiyor, ben


6. Ben temizlik

yapyorum.

O srada ev

arkadam

yemek

piiriyor.

le

8. Plajda

gneleniyorum.

alyor.

o glyor. Bir

gn bunlar canma tak etti ve ondan aynlmaya kadOncemi

rar verdim. Ancak bu

7. Annem film seyrediyor. O srada

Konu, _ __

elinde bir demet glle

tam ona sykarma

geip

bana evlenme teklif etti.

O srada kitap okuyorum.

TaDumJyalm

l. Yamur yaark n

9. Bilgisayar kullanyorsunuz. O srada gzleriniz anyor mu?

pencereden dany seyretmeyi

ok severim.
2. Yedikule eskiden zindan _ _ imdi gsteri merkezi

l O. Yemek yiyordum. O srada

boazma

bir ey

olarak

takld.

kullanlyor.

3. Babam gen _ _ _ ok yakklym.


11 . Hastaym ama o srada bile dinlenmeyip

alyorum.

Topkap Saray'n do mutlaka

4. istanbul'a git

gezin.
5. Tam uykuya dal
12. Alveri

yapm.

O srada

czdann aldrm.

6. Biz sinema

7.
13. Alton ma seyrediyor. O srada ok

heyecanlanyor.

telefon

ald.

elektrik kesildi.

al

rahatsz

edilmekten hi

holanmam .

dieri ok en

8. ikizlerden birinin yz hi gl
akrak.

14. Can film seyrediyor. O srada

patlam msr

yiyor.

9.

Kardeim

hi kitap oku _ _ _ ben tam bir kitap

kurduyum.
15. Havuzda yzyorum. O srada

ayama

bir an girdi.

l O. Ltfen ben uyu


11.

odama girmeyin.

Konu _ _ bakalann krmamaya

dikkat etmelisin.

12. Tam seni ara _ _ _ misafir geldi.


16. Araba

kullanyorsun.

O srada cep telefonuyla

konuma.

13. Ka

yapaym

der

14. Gmlekleri tle


17. Alveri

yapyordum.

O srada

arkadamla karlatm .

15.

Dan k

16. Tam

dan

gz

kanyorsun!

pantolonlan da tle.
para ekelim.
telefon

ald,

eve dndm.

il

il

Yanl

izelim

1. Saat ikidir/ikiden beri seni

aryorum .

Neredesin sen?

2. Pazartesiden berildir o kadar youn


ni

alyorum

arkadalarm

3. 1999'dan beri/dur niversite

grmedim.

i iyorum
2.

3.

Yamur,

5. Geen yazdan berildlf alverie


6. Sonbahardlfldan beri ileri ok

onu neredeyse

hi gremiyoruz.
vakit kaybetmeden gitmelisin.

9. Gnlerdir/den beri evden

itir artk

Bir sorunun mu var?


bek-

gremedim,

burnumda

ama trafik problemine hala alamadm.


11 . Geen akamki davet _ _ _ _ _ __ onu hi
ara _ _ _ _ _ __
12. Drt gn _______ sular kesik.

13. Antalya' d

berildlf uyuyorsun, kalk

artk

Ankara'ya

13. Ay

14. Hazirandlfldan beri diyet yapyorum ama 1 kilo bile


veremedim.
gremiyoruz.

15. Geen aydan beril dlf sizinle

nu sizin iin de uygunsa bir eyler yapalm

Haftaso-

m?

gecesinden berildir sigara imiyorum.

beril dlf uzun bir tatile

kendimize gzel bir tatil


bir

eyler

kamyoruz.

Bu yaz

plan yapalm.

akam yemeidirlnden

madn! Artk

kira demiyorsunuz! Ltfen


kn.

evimden

geldik saylr.

beri azna bir lokma al-

ye.

Atakan' ablasnn dndrlnden

beri grmedim.

Kim bilir ne kadar deimitir.


20. 2000

duranda

istanbul'da yaa _ _ _ __

10. 1990'

gitmedik.

Yllardan

konu _ _ _ __

Ne iyi ettiniz de geldiniz.


9. Aye'yi okul yllar _ _ _ _ _ tan _ _ _ __

12. Geen yazki Sezen Aksu konserinden berildir konsere

17.

hi

akam

dinletiyorsun, de-

ttyorlar.

Ylba

al _ _ _ __

le
. Otobs hala gelmedi.
8. Ne zaman _ _ _ _ _ sizinle gr _ _ _ __

hi

ltfen!

11 . Bayramdlfldan beri ailemle

16.

hi ders

cann skl

kmyorsun,

ayn arky

dakika dinleneyim.

7. Saat dokuz _______ otobs


am.

mu?

1O. Deminden berildir bize

ayakta dur_ _ _ _ __

Bildiklerimi unutmaktan korkuyorum.


6. Dn

8. Sabahtan beriltlf hi bir ey yemedim, kurt gibi

19.

din _ _ _ _ __

5. Uzun zaman

7. Aylardlfldan beri doktor kontroln erteliyorsun, bence

18. Dn

bizi takip ediyor.

gece

urada be

kmyorum.

youn,

aramad.

adam pa

4. Sabah

mitim.

myor

ama hala

telefon bek-

Byle giderse her yeri su basacak!

4. Uzun zamandlfldan beri byle gzel vakit geirme-

artk

gn ~
d~
_
r _ _ _ _ _ arkadamdan

1.

ki se-

arayamadm.

Tamamlayalm

ylnn kndan

beril dlf bu evde oturuyoruz.

21 . Genliimden berildir luna parka gitmedim.

14.

Be

15. Ka
16.

sene _ _ _ _ Almanya'da
yl ______

burada

al _ _ __

al _ _ _ _ _?

renciliim _______ ayn

. Sannm

lan
zaman

sa rengini kul-

deiiklik yapmann

geldi.

17. Ka ay

sanz

Salarnz

epey

kestir ______?

ypranm.

18. Niin cep telefonun gn _______ kapal? Seni ok merak ettim.


19. Saat
toplant
rara var _ _ _ _ _ __
20. Yaklak 15 yl
ama hi

deimemisin,

yapyor1ar,

seni gr_ _ _ __
hemen

tandm

seni.

21. Tezini bitirmek iin gece gndz demeden


Ay

hala bir ka-

uykusuzluktan l _ __

alyorum.

ri

1. Sokak tarznn lks tasanmc


2. Paris'teki

tasanmclar

tarz

baz

zerinde, bu ikisinin de endstriyel moda zerinde

her zaman modaya yn vermeye

etkileri var.

alrlar.

3. Yllardan beri her davran, her zaman dilimini ve her toplumu etkilemeye devam ediyor.
4. insann kendine yakan giymesi mi, yoksa yeni trendleri kendine yaktrmas m?
Moda giysilerimize yn veriyor, 'Ben bunu asla
giymem!' diye

dndmz

hatta kimilerimiz moda


gardrobu deitiriyor.

uruna

Moda

altk.

her gn duymaya

giysileri bize giydiriyor,


yl

her

szcn

koskoca bir

hemen hemen

Acaba 'moda' tam olarak

nedir? D - - - - - - - - - - - - -

Giysilerimiz 'bizi mi
Moda

aslnda

dnme

yanstyor,

'hayalimizdeki

bir ortama zg

biimidir.

Tanmn nasl

taklar,

hemen hemen tm medeniyetlerde ssleyici bir zellik

durumun da simgesidir. Yani giysilerin,


olarak gr'mesi,

insanlk

kiilerin

alnmtr.

mi?

yaay, davran

yaparsak

ortada yle bir gerek var; moda, D

Moda, tarih boyunca genellikle giysilerle ilgili bir kavram olarak ele

kii'yi

ve

yapalm,

______

Tarihilere gre giysiler ve

tamann yan sra zenginliin

ve toplumsal

hem kltrel hem sosyal ve ekonomik durumunun gstergesi

iin ok eskilerden beri var olan bir durumdur .

Son otuz ylda moda, toplumdaki sosyal ve ekonomik blnmelerle paralellik gstererek ayn kategoride
geliti.

Lks tasanmc modas, endstriyel moda ve sokak tarz. Bu kategori zayf bir ba ile balanyor. D

Moda

dnyann

her yerinde kendini gsteriyor ama Paris, New York ve Londra moda

olarak moda konusunda farkl alardan ne kyor. D

tasanmclar

New York
Londra'daki

tasarmclar

belirli

yaam tarzlarn

ise genlerle yakn

merkezleri

------------------

gsteren gerek veya hayali

iletiim

dnyasnn

iindedir ve

deiik

kyafetler

yaratmakta

popler kltrlerdeki

ustadr.

yaratclarla

birlik-

tedir.
Ksaca,

'moda'

sosyal

hayatmz,

szcnn

ekonomik

her birimizin

koullarmz, yaadmz corafya

hayatnda

yeri

ve zaman dilimi ne olursa olsun

vardr.

il

il

Tamamlayalm

1. Kendime bir ev

arkada

mik olarak daha

bul du umdan

ri ekono-

rahatm.

niden yazalm

1. ki ay nce yurt dndan kardeim geldi. En son o zaman


stanbul' a gittim.

2. Rahatszlm sebebiyle 15 gn

ie

lki aydr 1 tanbul a gitm dim

gidemiyorum.
3. Kemal evlen

onu grmedim.

4. 2 yl nce, sizinle beraber Bodrum'a git _ _ _ __


kmadm.

tatile

gitmedim

2. 5 saat nce lzmifden otobse bindik. Ahmet uyudu. Ahu dosyay

5. Sabah

incelemeye al-

met hala uyuyor.

yorum ama bir trl bitiremedim.


6. Bu

ie bala

yzn glyor, keyfin

yerine geldi.
7. Dn

akam

yolda Serkan'la

yl

karlatm.

Onu belki 1O

grmyordum.

8. Gel

gnden sonra onu tekrar grmedim.

eyden ikayet

her

3. ki hafta nce yolda irem'i grdm. Beraber kahve itik. O

ediyorsun,

bktm artk!

9. Okul tatil ol _ _ _ _ _ _ btn gn bilgisayar oynuyorsun. Biraz

baka eylerle

gda

1O. Yaz gel


rinin

de ilgilenemez misin?
zehirlenmesi

sonra onu hi

aramadm.

says artt.

11. Yl ______ bu kadar


gzel bir parti

elenmemitim.

ok

hazrlamsn, teekkrler.

12. Babam, gen


m.

ikayetle-

4. Geen hafta Kaan'la tarttk. Bana ok bard. O gnden

basketbol oynama-

da

Bu hafta sonu beraber oynayacaz.

tandk.

Seda ile o zaman

tanp

arka-

olduk.

her sabah bir bardak scak

13. Sen ner


su iiyorum. Gerekten ok

ie

yanyor.

salkl

14. Doktor uyar

beslenmeye da6. 3 ay nce

ha ok zen gsteriyorum.
15. Geen

5. Bu eve 1995'te

dzenli olarak spor

ocuum

dnyaya geldi.

Artk almyorum.

yap-

yorum.
ok younum. Arkadalanm-

16. 2 hafta
la vakit geiremiyorum.
17. Diyeti

brak

5 kilo

7. Seninle 2000'de

tantk.

Sa modelin ve rengin hep ay-

n.

almm.

18. Yalan syle ______ sana hi gvenmiyorum.


19. Snfa gir

konuuyorsun. Artk

susup

beni dinler misin?


20. Bu kremi kullanmaya
lerim

8. Trkiye'ye 8 ay nce geldim. ilk nce Antalya'ya tatile gitbala _ _ _ _ _ _

sivilce-

azald.

21 . Sevgilisinden ayni _ _ _ _ _ _ ok mutsuz.


22. Annemle
tutmaya

tart

alyorum.

odam

daha dzenli

tim. Antalya ok gzeldi ama bir daha hi gitme


olmad.

frsatm

Alveri merkezlerine gider misiniz? ki dakikanz bize aynr msnz?


Peki

alveri

yaparken

kyafetin

Merhaba. Bir ey sorabilir miyim? Giysilerinizi nereden


Moday

Alveriinizi

en ok neyi sizi etkiler?

takip eder misiniz? Kendinize

sk sk

bir eyler

alyorsunuz?

alr msnz?

nereden

Bunu

yaparsnz?

baarabiliyor

Alverite

musunuz?

nelere dikkat edersiniz?

Sunucu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Orta yal bayan: Buyurun.

Sunucu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Orta yal bayan: Yoo! Moda benim iin ok

nemli

deil. Moday

genler takip eder. Zaten

manken gibi de deilim. Bedenime uysun yeter. Bir


de biraz

zayf

gstersin istiyorum.

Orta yal bayan: Genellikle indirim dnemlerini

beklerim. Kendime pek fazla


rm bydnden

ey

almam. ocukla-

beri onlardan bana

sra

gelmi-

yor.
Sunucu: Merhaba,
Gen

alverie ktnz

kz: Baknyorum.

galiba.

Ucuz bir ey bulsam

Orta yal bayan: Genelde sezon sonu maazala


alacam.

Sunucu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Gen

kz:

Her

eyden

nce

rndan

liteli

veya pazardan

mal

alrm .

nk buralarda ka-

daha ucuza bulabiliyorum.

yatlanmla ayn eyleri

giymeye zen gsteririm, arkadalanmdan farkl olmak


istemem. Herkes spor
ayakkabyla

ayakkab

giyerken ben topuklu

gezemem. Annem gibi de giyinmeme

gerek yok. On yl sonra onun gibi giyineceim zaten.


Sunucu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Gen kz: Fiyat tabii. Ben renciyim. stanbul' a
geldiimden

beri

snrl

bir bte ile geinmeye

alyorum.
Sunucu :

Gen

Dikkatli alveri yapmam lazm.


~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

kz:

Her zaman

bazen

dayanamayp

stelik

pahal.

sezonu

deil.

Giysiler o kadar cazip ki,

gereksiz

eyleri

baladndan

de

beri her

alyorum.
ey

ok

Sunucu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Yal bayan:

Sor olum.
Sunucu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

Yal bayan:

Ben pek giysi almam. Evde ne varsa

onu giyerim. Bazen de


Emekliye
bir ey

ayrldmdan

ocuklarm alp

getirir.

doru

drst

beri kendime

almadm.

Sunucu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Yal

bayan: Ayaklarm aryor, bu yzden artk

pek gidemiyorum. Gitsem de ev gereleri veya


dekorasyon

maazalarna bakmay

severim..

il

.. ..

tirelim

8 Yeri

7 Yerle tirelim
tanal

verdim vereli bitireli aylardr


1O:OO'dan beri gnlerdir almayal 2002'den beri
evlendiimizden beri kalktmdan beri aydan beri
bulumamzdan beri baladm balayal tanyal
iki gecedir grmeyeli kazandndan beri
snavdan beri zamandr girdiimden beri
seyrettim seyredeli tandmzdan beri gelmeyeli
gnlerdir mezun olduumdan beri grdmden beri

1. Fakat Fransz Devriminin ardndan birok lksle birlikte peruklar da ortadan kalkmtr.
2. Peruun rengi oyuncunun sahnedeki karakterine
gre deimekteydi.
3. O dnemlerde Roma' da byk bir insan sa pazan kurulmutur.
4. Genellikle tiyatro sanatlan, arkclar, oyuncular peruu sadece i alanlannda estetik amal kullanmaktadrlar.

ta""'"'
n~
a.;...;..
l _ _ iki yl oldu.
1. Orhan'la Filiz --~

2. _ _ _ _ _ ___ inemaya gitmedim.


3. ie _______ kilo

vermiim .

4. Seni _ _ _ _ _ _ yllar oldu.


5. Annemden mektup _ _ _ _ _ _ be ay oldu.
aabeyimin

6.

yolunu bekliyoruz.

7. Senine _______ sevdiimi biliyor musun?


arkadalanm

Ankara'daki

8.

gr-

myorum.
9. Geen _______ okula gitmedim.

10. Sabah saat _______ alyorum .


11 . O filmi _ _ _ _ _ _ etkisinden
12.

tatile

kurtulamyorum.

13. Ahmet niversiteyi _ _ _ _ _ _ ok

14. Seni _______ hayatm

deiti.

deiti .

istanbul'da yayorum .

15.

spor salonuna gidemiyorum.


16. 2 _______
17. Bu

ilac

PERUUN TARiHi

kamadk.

imeye _______ anlanm

azald.

Peruk kullanm eski alardan beri ok yaygndr.


Eski Ms(da zellikle aristokrat erkekler salann
kaztp insan sandan peruklar kullanmlardr. Antik
Yunan'da ise peruklan btn olarak deil, aln ksmna
bir para olarak takmlardr. Eski Yunan tiyatrosunda
peruk maskenin bir parasyd ve ok nemliydi. O

18. Geen haftaki _______ onu grmedim.


19. niversiteyi _ _ _ _ _ _ 1Oyl

olmu! Yllar

su

gibi geiyor.
20. Sabah _______ bam
22. Onu _______

aklm

deimi.

hep onda.

Sannm

oldum!

23.

kann

ansndan uyuyamyorum.

Sannm ttm.

24. Kilo _______ daha rahat hareket ediyorum.


evden

25.
k

biraz hava al.

gnlk

yaamda takmlardr.

Romal kadnlar, altn

tozuyla bezeli peruklar

kullanmlardr.

anyor.

21 . Biz _______ buralar epeyce


ak

Romallar peruu

Zengin

danya kmadn. Artk

O - - - - - - - - - - --

Fransa kral 13. Louis gen yata salann kaybettikten sonra peruk takmaya balamtr. Bylece peruk
nce Fransa'da, sonra da tm Avrupa'da moda
olmutur.

O -------------

Peruk takma adeti 18. yzyla kadar srmtr.


Gnmzde peruklar elence ve sahne sanatlanndaki
nemini korumaktadr, fakat gnlk yaamda kullanm
yaygn deildir.

O ___________

9 Yeniden yazalm
1. K geldi.

Yallann

romatizma
llann

anlar artt .

romatizma a nlan artt

tketim grn lks makyaj demode


moda editr marka tasanm manken

2. Okullar tatil oldu. ocuklar sokaktan eve girmiyor.


3. Biz

eimle

1999'da evlendik. Hala evliyiz.

Sevgili

dinleyiciler,
program

'Haftasonu'
4. Esra'yla ben iki

yl

nce

ayn

eve

tandk

. Hala

ayn

mza

evde oturuyoruz.

evde DVD izleye-

rek zaman geirmek


isteyen dinleyicilerimiz

5. Anna Trke

rendi. Artk

Trkiye'de daha rahat.

iin bir neriyle devam


etmek istiyoruz. Film, La-

6. Ben seni 5 yl nce grdm. Epeyce

uren

bymsn.

Weisberge(n

manndan
genliinde

7. Annem

sigara imeye

balam.

uyarlanan

Marka Giyer.'

Filmde, Meryl Streep, Miranda Priestly adnda, nl


bir
dergisinin _ _ _ _ __

yor.
8. TOMER'deki

arkadalanm

en son

snavda

grdm. Bir

daha grmedim.
9. Be

'eytan

Hala ii-

ro-

yl

nce

olarak

alan,

bavurusu

zorlukla

retmen

oldum. Hala

retmenlik yap

yorum.

gl bir

kadndr.

Andy Sochs ise

iin dergiye gelir. Gazetecilikteki ilk

alr ve

iini

Miranda Priestly'nin asistanlna kabul

edilir.
Andy, bir _ _ _ _ _ _ biraz daha kilolu,
zel

kiiye

, kyafet ve _ _ _ _ __

ok uzak bir kiidir. Bu nedenle balangta bu yksek


10. 2000'de tatil
olmad.

yaptm.

Ondan sonra tatil yapma

frsatm

moda

dnyasna

hi mi hi uygun

deildir.

sre iinde, yepyeni ve

Ama

ksa

bir hayata

sahip olmak onu epeyce etkiler. Andy, _ _ _ __


rg sveterlerini ve

11 . O korku filmine gittim. Geceleri uyuyamyorum .

taytlonn

bir kenara

kyafetlerini

nir ve yerine nl
12. Geen ay spor yapmaya

baladm. Be

13. Onunla en son ay nce

grtk.

kilo

vermiim .

Bir daha

gr

medik.
14. Ablam ve

evlendi. Bir yl oluyor.

tercih

eder.
deimesiyle

Elbette
ir

ve bu durum Andy'nin

ruhu do

'Hayatmda

nemli olan nedir?' sorusunun


lamasna

enitem

atmay re

yantn

dei-

gerekten

aramaya

ba

neden olur.

Film, gnmzde insanlar iin nemli

deerleri,

lgnlnn

boyutlon-

marka ve

n, olduka boonl bir ekilde sorguluyor. izleyiciyi ka-

15. gn nce
farkl

salarm boyattm. Artk

kendimi daha

fasnda,

' Nelere sahip olmak istiyorum, sahip olmak

mutlu olmak iin yeterli midir, hayatta gerek mutluluk

hissediyorum.

nedir?' gibi sorularla


16. Kardeimden mektup

almadm.

hafta oldu.

bo boa brakyor. eytan

Mar-

ka Giyer, haftasonu evde DVD izlemek isteyenler iin


ho

bir seim olabilir.

il

1 Yeri tirelim
skldysan

okuduysanz seviyorsan bitirdiyseniz


gerekiyorsa bitmise geemezsem
dinlemezsen beenmezse uyanmsa
inanmyorsan uyuyamyorsan deitirirseniz

kacaksanz

Yabanc

dil {Jrenmek herkes iin bir gereklilik


i deil.

Ancak bu o kadar da basit bir

Dil {Jrenmek

iin ncelikle istekli ve azimli olmak art. Bunun


1. Eer

kldy.

an dar kp biraz gezelim.


yemee gelin artk!
2. ocuklar, devlerinizi
3. Gazeteyi
alabilir miyim?
4. Senin hemen kman
beni bekleme, ben
biraz daha alacam.
5. Bu snavdan _____ yanarm, babam o bilgisayar bana asla almaz!
6. Eer beni
o kolyeyi bana alrsn!
7. Suna Hanm, eer gelecek hafta izne _____ elinizdeki ileri cumaya kadar bitirin ltfen.
8. ayet kararnz
beni arayn, sizinle tekrar

ok nemli

Bol Bol Pratik


Eer yabanc

onlarla

sk sk

nnzda

bile yabanc dilde

dilde

il

de-

edin _____ ve

sohbet et

zamanla ryalakonumaya balayabilirsiniz.

Dnme

dnmeyi baarabilmektir.

Eer

yabanc
szc

her

kendi dilinize evirmeye al _____ zaman zaman {Jrenmeniz zorlaabilir. iki dildeki karlklar ayn

ninizde

anlamn tayan

1. Eer rnmzden memnun kal

on

be

gn iinde deitirme yapabilirsiniz.


2. Pastan ye
ben alabilir miyim?
3. Bankaya bir bakalm, eer maam yat _ _ _ __
sana yemek smarlayaym.
4. Ayaklanma kara sular indi. urada oturup dinlen
bir adm bile atamayacam.
5. Kzlay'a git
sizi arabayla brakabilirim, zaten yolumun st.
6. Bir araba al
mutlaka otomatik vitesli alrm .

amarlar

kuru _ _ _ __

toplayver.

sana

elik

edeyim.

Yalnz

bir olay veya nesneyi zih-

canlandr

renmeniz

daha ko-

lay olur.
Her gn Ders
Arahrmalara

Tamamlayalm

gitme.

yabanc

daha fazla-

Dil {Jreniminde en nemli noktalardan biri

reyim.
14. Geceleri
yatmadan nce bir fincan papatya suyu i, o zaman ml ml uyursun.

Alverie k

de

anslsnz

olanaklannz

dr. Omein, yabanc arkadalar

Dille

deil

olduka

mektir. nk pratik yapma

rine onun

8.

dili kendi lkenizde

bir lkede {Jren

13. ocua bir bakar msn? _____ mamasn yedi-

7. Yavrum, baheye in de

noktalan da gz ard etmemek gere-

olmayabilir. Ancak her szcn evirisini yapmak ye-

n ." diyeceim artk.

dnda

kiyor tabii. Bu nemli noktalar neler mi? ite cevab:

Yabanc

grelim.

9. Bana _____ git, babama sor.


1O. kmadan Aye'nin yanna da urayalm, ileri
_____ o da bizimle gelsin.
11 . Byklerinin szn
byle olur ite.
12. Mteri bu projeyi de
"Bakasyla al-

baz

artk.

gre

renciler yabanc

kesintisiz al _____ daha


en nemli nedeni dzenli
taze

kalmasdr.

ver

dil

Eer

olurlar. Bunun

renim srasnda

renci

reniminde

gelir. Bu yzden derslere


Di~er

baarl

dil derslerini
bilgilerin

derslerine

ara

gerileme meydana

devamllk

byk nem

tar.

Eleyelim_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l . Baba,

snfm

geersem

2. in uzun srecekse
3. O albm bu

maazada

4. Eer bugn Ali'yle


5. Siz de geziye

bulamazsam

buluursan

katlacaksanz
olmusa

6. Yemek fazla tuzlu

7. kinci el bir araba anyorsan


8.

Yamur

byle devam ederse

9. Doktora tezimi veremezsem

l O. Okula yryerek gideceksen

rn bugn

akama

O
O
O
O
O
O
O
O
O

hibir yerde bulamam.

kadar listeye adnz yazdrmalsnz.

bize ura do beraber gidelim.


biz seni beklemeyelim.
sana benimkini vereyim. Ben de satacaktm zaten.
sabaha kadar her yeri sel basar.
bana ne alacaksn?
yurt d bursum iptal edilebilir.
benden de selam syle.
biraz scak su ekleyebilirsin.
baka

Tamamlayalm

l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stresten uzak yaarsnz.

2.

hava

kirlilii azalr
i

3.
4.

ve evre daha temiz olur.

bulmakta

zorlanmazsnz.

insanlar size
ehirde

5.

sigaray brakmanz

7.

insanlarla daha iyi

ok daha kolay olur.


iletiim

hi zorlanmadan

9.

gsterir.

trafik sorunu kalmaz.

6.

8.

sayg

kurabilirsiniz.

zayflayabilirsiniz.

her yer yemyeil olur.

1O.

kariyerinizde kolayca ilerleyebilirsiniz.

11 . ---------------------------~ kendinizi daha iyi hi~edersiniz.


ilerinizi zamannda

12.

bitirebilirsiniz.

Yerletirelim
eitim seferberlii
eitimci

lisans eitimi yksek renim grmek yksek lisans


cehaletle savamak eitim masraflan meslek ii eitim

1. Ablam Sorbonne niversitesi'nde _ _ _ _ _ _ _ ald, ancak _ _ _ _ _ _ _ Hacettepe niversitesi'nde


tamamlad.

2. Trkiye'de Cumhuriyerin

ilanndan

hemen sonra

3. Ben Amerika'da

iin byk bir _ _ _ _ _ _ _

iin bir lokantada

4. irketimizde _ _ _ _ _ _ _ kurslan dzenleyerek

alp

kendi

alanlanmzn i

balatld .

karlamaya altm.

yerinde daha verimli

olmalann salamaya

alyoruz.

5. _ _ _ _ _ _ _ olmak byk

sabr

ve

anlay

gerektirir.

il

9 'l

amlayalm

1. Hastaysan
2. u anda

niye buraya geldin? Eve gidip dinlen.

megul

daha sonra da gelebilirim.

3. Ofiste yalnz

yanna

geleyim de beraber

5. devin zor _ _ _ sana yardm edebilirim.


6. Cep telefonu kapal

toplantdadr.

7. Bir konuda hakl

hakkm sonuna kadar sa-

vunurum.
yemekleri yapmtr.

8. Annem evde
9. Bu konuda kararsz

biraz daha dnn.

renciliinizi

bilip derslere devam-

szlk yapmayn.

11 . Eer ok duygusal bir insan _ _ _ bu filmi asla izlemeyin.


12. Kardein de senin gibi _ _ _ ok

aklldr

herhalde.

deo_i_ls_e__v_ars_a__y_oks_a__o_u_r_sa__o_m_a_z_s_a___)

( ___

1. Marketteki sebzeler taze --l<H<~t.k..-- alma, pazara


gidelim.
2. Gelecek hafta nemli bir iim
kap

2. Seviye tespit snavn ge

niversitede hazr-

lk okumak zorunda kal

ama baanl ola-

3. Salann topuz yaptrmayp ak bra. ~--- daha


iyi ol
bence.
4. O firmann teklifini kabul et _ _ _ _ daha yksek

size bir eyler hazrlayaym.

1O. renci

sen de ok elenirdin.

1. Bizimle gel

madm.

kahve ielim.
4. A

ayalm

ehirden

biraz kafa dinlemeyi dnyorum.

maa al
ama i yeri ok uzak diye istemedim.
5. Doktorun sylediine gre, biraz daha ge kal _ __
ocuu kurtar _ _ __

6. Benimle evlenmeyi kabul et


gibi yaat _ _ __

onu kralieler

7. Bir telefon edip 'Ge kalacam.' de


lerce beklemek zorunda kal _ _ __
8. Bir dakika erken gel

vapura

seni saat-

yetiebil _ __

9. Bu evrede uygun fiyatl bir ev bul

satn

al
ama bulamadk.
1O. Biraz daha indirim yap
bu ceketten iki tane
al
. Neyse, dier maazalara bakanm.
11 . niversite snavndan on puan fazla al
tercihimi kazanabil _ _ __
12. Bir diyetisyene dan
ver_ _ __

ilk

daha salkl kilo

13. Uakta yer bul

on iki saatlik otobs yolculu-

una katlan

3. Hanmefendi, ben depoya bakaym, bu ceketin 38 bedeni _ _ _ _ _ getireyim.


4. Ceyda Hanm, u an vaktiniz

tabii ki.
14. Fotoraf makinemizi yanmza al
gn batmn ek, _ _ __

bu harika

sizinle

nemli bir konu hakknda konumak istiyorum.


5. Fazla kalemin
6. Balk taze

bana verir misin?


zehirlenmeye neden olabilir.

7. Bir gn zengin _ _ _ _ _ saray gibi bir evde otur8. Bugn msait _ _ _ _ _ baka bir gn

buluuruz.

her ey yoluna girer.

1O. Ben kan verirken sen yanmda

dp

baylabilirim.
sz

11 . Bugn iin randevunuz

lantya

ama almam lazm .


maya gel _ _ _ _
8. Evimizin bahesi kk _ _ _ _ _ gzel bir ardak
yaptr _ _ _ __

piknie

gidebiliriz.

brakn ltfen.

15. Eer gndemimizde baka bir madde _ _ __

il

bitirelim.

han-

gi zamana gitmek isterdiniz?


gazeteci olurdum.
5. retmen

onu arayp top-

14. Ben yann ofiste _ _ _ _ _ evraklan sekreterime

toplanty

mut-

6. Yerimde
bu durumda ne yapardn?
7. Yann snavm _ _ _ _ _ ben de i md i sizinle sine-

mutlaka gelmesini syler misin?

13. Yann hava yamurlu

3. Sylediine gre, onun da borlan


laka bize destek olmaya alrm.
4. Gemie yolculuk yapma ansnz

muayene

edemem, nk bekleyen ok hastamz var.


12. Can'n telefonu sende

sana spesiyal kekimi yapardm.

2. Evde st

mak isterim.
9. Biraz sabrl

nrdm.

9. Bu peruk sana ok
film

yldzlanna

yakt.

Salann san _ _ _ __

benze _ _ _ __

sabah akam otobs kuy1O. Bir arabam


ruklannda beklemek zorunda kal _ _ _ __

insanlar bazen yaam koullan nedeniyle eitimlerini yanm brakmak zorunda kalrlar. Ancak
ilerinde okuma istei varsa ne yapar eder. ka yanda veya hangi sosyal statde olurlarsa
olsunlar okul sralanna dnerek eitimlerini tamamlarlar. te buna en gzel rneklerden biri de
sinema ve tiyatro sanats Kemal Sunal'dr.
Kemal Sunal 1944'te istanbul'da domutur. Lise sondayken tiyatro almalanna balamtr.
Bir yl sonra iletiim fakltesine girmi ancak tiyatro turneleri nedeniyle niversite eitimine ara
vermek zorunda kalmtr.
Kemal Sunal yllar iinde Trkiye'deki en nl ve baanl sinema sanatlanndan biri olduysa
da iindeki niversiteyi bitirme arzusu snmemi, aksine daha da bymtr. Yllar sonra gazetecilerin bu konuyla
ilgili sorulanna
. Ben de iyi bir rnek olmak istedim. lkemin eitimli insanlara ihtiyac var. insanlanmza 'Yanz, sosyal statnz nemsizdir. nk hibir ey iin
ge deildir.' mesajn vermek istedim. niversite affndan yararlanarak yllar sonra niversiteye dndm. Olum liseyi, kzm ilkokulu, ben de niversiteyi ayn yl bitirdik. Daha sonra yksek lisansm da yaptm . En byk destek eim
den geldi.
. Ayrca doktora yapmay da dnyorum : diye cevap vermiti.
Sanat

2000 ylnda bir kalp krizi sonucu, doktora hayalini gerekletiremeden

aramzdan aynld.

. o Bu arada sinema filmleri evirmi, evlenmi, askere


gitmi

ve iki ocuk sahibi

1. Kemal Sunal tiyatroya

olmutur.

2.0

En

yaknlarnz

3. Kemal Sunal okul sralanna dnerek


halka nasl bir mesaj vermek istemitir?
4. Kemal Sunal halkn gznde nasl bir
size destek oluyorsa

baarya ula-

manz kolaydr.

insandr?

5. Kemal Sunal hangi faklteden


mezun olmutur?

O En yaknlarnz size destek olmasa da baarl olabilirsiniz.

rnek olmaya devam etmektedir.

O Ancak bugn de btn eitimli insanlara rnek olmaya devam etmektedir.

4. O Ben de iimi en iyi ekilde yapmak istedim.

O Bir sanatysanz topluma iyi bir rnek olmanz gerekiyor.

D~ru

Yanl

1. Kemal Sunal tiyatroyla ilgilenmeye okul


yllarnda balamtr.

3. O Ancak bugn de eitimini yarm brakm herkese

2. Kemal Sunal niversiteden neden


aynlmtr?

mutur.

Yok

nasl

balamtr?

O Bu arada niversite snavlanna girmi ve baanl ol-

Var

2. Kemal Sunal niversiteyi tiyatro


almalan nedeniyle brakmak zorunda
kalmtr.

3. Kemal

Sunal'n

nl

olmasn yaknlan

salamtr.

4. Kemal Sunal nl bir sinema


sanatsyken niversite eitimine devam
etme karar almtr.
5. Kemal Sunal' eitimine devam etmesi
konusunda en ok ocuklan desteklemitir.
6. Kemal Sunal niversiteyi bitirmekle
kalmam, daha sonra doktora da
yapmtr.

il

( _____~_e_ys_e__
ne_y_se__y_ok_s_o__o_y_so__is_e_____)
artk

1. Derslerimiz bitti.

2. Neden benimle

sinemaya gidebiliriz.

konumuyorsun.

kstn m?

3. Evde bir koku var. _____ oca

ak m braktn?

yaamay dnyorsunuz.

4. Trkiye'de

Trkeyi ok iyi

_ _ _ __

iyi

6. Murat Yenge burcu Filiz

hazrlandm .

Akrep.

7. Yorgun musun?

dinlen biraz.

kestir..LLHo..U.U.U:.....U.l..L-- ?

uzasn .

2. A: Selda Hocann dolabna fareyi kim koydu ki?


B: Bence byle bir akay yap _ _ __
yap

Tolga yapar. Onun

iidir.

3. iten sonra kendimi yorgun hisset_____ spora

4. A: Oft

oynnm

B: Yok

arabaya bok! Kim bilir ne kadar poholdrl


ok paha l deildir. Ol _ _ __

canm,

ol

20.000

liradr.

B: iste

tabandakilerin

, iste

hepsini bitireceksin!

oldu?
Yerletirelim,

tamamla

6. A: Bu raporu ko saatte bitirirsin?


B: Hmm... Bir saatte yoz

alm

nereye ne zaman ne kimi kime nereye


kiminle ne hangi kim hangi ne zaman
modas

1. Eskinin

ekose yine revata.

anz

rahatsz.

ye

dokunuyor.

3. Okulda

gr_ _ _ _ _ bize 'Maa

niye gelmediniz?' diye soruyor.


4. Bu ne tesadf!
karlayor

git _ _ _ __

z.

5. Ahmet ok beyefendi, saygl bir gentir. _ _ _ __


sor_ _ _ _ _ ayn
6. Of!

eyi

syler.

konu _ _ _ __

eski gn-

lerden bahsederiz.
8. Salih son zamanlarda ok stresli ve sinirli. _ _ _ __
kzyorl

9. Bugn televizyon
konal

seyretmeyeceim.

a _ _ _ _ _ spor

program

1O. Bizi _ _ _ _ _ gr_ _ _ _ _


11 . Torkon'n son

arks

12. Bendeki
babama

var.
karde sanyor.

ok gzel. _ _ _ _ _ radyoyu
o alyor.

dinle
ansa

bok! _ _ _ _ okuldan ko _ __

yakalanyorum .

olnm.

aromay

unut

unuttum diye bono


! Ne

olmu

ba rd .

Unut _ __

sanki?

9. A: Ne dersin? Yemein stne tavan


i
?
B: Olur, haydi yap do ielim.
1O. Niye zlyorsun bu kadar? Knl
alt toroh bir vazo!
11 . Olun kocaman delikanl oldu artk.

kan

Brak

bir ay

knl _ __

gez _ __

, konmo!

gez

12. Yonn ok yakn bir arkadamn doum gn. Acaba


ona nasl bir srpriz yap _____?

15

gr _ _ _ _ _

syle

60 puan

'Salarn

sonyken daha gzeldi.' diyor.


7. Onunla

yoz _ _ _ __

sayfa yozonm... En abuk drt saatte biter.


7. Snavm pek iyi gemedi. Al
ol _ _ __
8. Onu

ekose giysili birilerini gryorsunuz.

2. Son gnlerde midem ok

il

<LL-LLLIL-- -

5. A: A deilim anne! Yemek yemek istemiyorum!

kt bir ey mi

8. Neden hala gelmediler?

bok

1. A: Solonm kestir...........
B: Bence kestirme, biraz

zaman

renmelisiniz.

5. Snav zor olacakm.

13

Tamamlayalm

14

Yerletirelim

12

~ rletirelim
ta

atlasa hi olmazsa Allohn seversen


bono sorarsan bono kolsa

1. Bu konuyu yz kere konutuk! _ _ _ _ _ yeniden


ama!
2. A kalarak rejim yapman ok yanl. _ _ _ __
zgara bir eyler ye.
3. Bu araba
on bin lira eder oma siz
neredeyse iki katn istiyorsunuz!
4.
sekreterlik sona uygun bir i deil oma
yine de sen bilirsin.
5.
btn hayvanat bahelerini kapatr,
hoyvonlon do doal ortomlonno brakrdm.

dzelt lim

Tamamlayalm, iaretleyelim
alkl

bandaki

Ocaklann
sra salkl

nn

Yem k Kursu

yemek

piirmenin

nedeni lezzetli ve

l nda

hepsi yemek

irmekten
'Salkl

salkl

yapmay

anla

alt

de

yan

Salkl

katlmalan

melerinin

ve iki erkek lezzetin

peinde.

Bu kursa

hazrlamay renmek.

yemek

As-

biliyor ve seviyor. Zaten yemek pibu kursa da

Mutfak' kursunun

lan toplam

kadn

dokuz

silmesine,

yemek

yemekler bulun

l nda

yemek

dei l.

nk

trl

yiyecei

eitli

kalori

salksz

onayndan

bilirsiniz. diyor.

daha

salkl

ya

beslenme

baher yemek bir diyetisyenin

var_____

oranlarn hesaplayp

Var

Do{Jru

Katl mclar

bu kurs sayesinde onlarca

farkl

yemek piirmeyi ren iyorlar.


3. Kursun efi yemeklere diyetisyenin fikrini alarak
karar veriyor.
4. Bu kursa ekonomik durumunuz uygunsa
katlabilirsiniz.

5. Bu kursa 6 saat

katlrsanz

Yanl

sertifika alabilirsiniz.

malyz. Salkl
amac
nz

ve tuzu az _ _
ye-

olmasn salaya

alkanlklan

Mutfak kursunun en byk

da zaten bu.

Eer paranz
Salkl

var

kazandr

ve

zaman

Mutfak" kursuna

katlp

iki gn, er saat sren program sonra-

snda

sertifaka alabilirsiniz.

"Salkl

Mutfak" kursunun

katlmclan

salkl

dnya mutfaklanndaki

renmeyi amalyorlar.

fark-

yemekleri

Toplam gnlk

kursun sonunda sertifika sahibi oluyorlar.


Derslerde az malzemeyle ekonomik yemekler

yapmann eitimini alyorlar.

mann yannda salkl


l

bu kursa

katlamazsnz.

2.

yandan not

Yok

o o
o o
o o
o o
o o
o o

1. Kursun amac
2. Kursiyerlerin amalan
3. Kursun sresi ve creti
4. Kurstaki e itmen says
5. Kursta retilen yemek says
6. Kursta retilen yemeklerin tarifleri

bi l miyorsan z

telala

Eer salkl nesillerin yetimesini


iste _ _ _ __ onlara doru

yemekler iin nerilerde bulunuyor.

1. Yemek yapmay

al

lezzetsiz buluyor. Oysa

yeri-

da geiyor. Diyetisyen her porsiyonda ne kadar prote-

in, karbonhidrat ve

yemei

ya

ya

karar ver

gayet ciddiye

piirirken, dier

meklerin lezzetli

landrmay reniyorlar.

ndaki ef

piirmeyi

yk-

katlmclann

hepsi

bunlan hi kullan

baharatlar kullanarak tat-

Kurstaki menye

Kursa bi-

iin gel

bir yemein

kursta her

tuz ve

saklanmas

kuraln reniyor.

deerlerini

piirmeyi,

seltmeden
ne

katlmclar

ve ke-

tutuyorlar. Sefleri nsanlann ou

as-

bu yemeklerin hibiri

sunumundan

yor. Kursiyerler bir yandan

al

yor. Mende makama gibi 'kilo yap


c'

yemein

elenmek

katlmc

yemek zerine

ykanmasndan, soyulmasna

na kadar her eyin


raz da

katlamyorsunuz.

Mutfak" kursiyerleri yemek malze-

ipulan da

Yemek yap-

bir yaamla ilgili fark-

reniyorlar.

o o
o o
o o
o o
o o

il

2 Yeniden yazalm

Tamamlayalm
____~

1. Ailemin bana

destei

hayatta

1. Mdr sekreterden bir mektup

baanl

yazmasn

istedi.

olmam aglad

2. Hareketsiz kalmak insanlann kilo al _ _ _ _ __

2. ocuk

odasn datarak

annesinin

kzmasna

ne-

den oldu.

3. hayatmdaki younluk aileme az zaman


_ _ _ _ __
ayr

4. ilalannz dzenli olarak almanz sizin daha abuk iyile _ _ _ __

5. iflas etmesi ailesinin ekonomik olarak zorluk


ek_ _ _ __
6.

Hayat

boyunca

ektii

zorluklar onun

yaama

3. Cem hesab Mehmefin demesine izin vermedi.

4.

Babas ocuun

5. Doktor,
sini

doru

televizyon izlemesine izin vermedi.

bir tedaviyle

hastann hzla iyileme

salad.

ks _ _~---

7. ok hzl araba kullanmas en sonunda kaza


yap _ _ _ __
8. Bu yl disiplinli almam okulu birincilikle
bitir_ _ _ _ __

ok souk gemesi
art _ _ _ _ __

9. Bu

yl kn

1O. Senin

il

knc davranlann

uzakla

S Tam
1. Annesi

6. Bizim iin yapt yemek o kadar ktyd ki, btn

gn midemin

7.

Anlatt fkra

bulanmasna

neden oldu.

benim biraz glmsememi

salad.

hastalklann

8. Yapt sama hareketler hepimizin sinirlenmesine

herkesin senden

neden oldu.

_ _ _ _ __

mlayalm
ocua

yemek

2.

Dokunakl konumas

3.

retmen

biraz sonra

ye.iJJJ~u:__ __

hepimizi

ala _ _ _ _ __

snav bala _ _ _ _ __

4. Size bir fkra anla

5. Trafik polisi

hzl

giden arabalan dur_ _ _ _ __

6.

Hemire

hastaya

7.

Salann

en

ilalarn

pahal

8. Sabahlan erken
9. Son ders

istiyorum.
i _ _ _ _ __

kuafrlerde kes _ _ _ _ __

kalkp kpeimi

retmen

gez _ _ _ __

bize kompozisyon yaz _ _ __

1O. Haftada bir evimi temizlikiye temizle _ _ _ __

14. Sabah beni sekizde uyan _ _ _ _ _ ltfen?


15. Kuzenim dergilerden
_ _ _ __

kan

posterleri duvarlara

yap

16. Selma Ayhan'lo arpnca elindeki btn dosyalan


yere d _ _ _ __
17. Ben
18.

aaya

Yapt alayc

19. Odadaki

fotokopi ek _ _ _ _ _ iniyorum.
espriler hepimizi kz _ _ _ __
yerini kim dei _ _ _ _ _?

eyalann

20. Sokaktaki kpek zerimize doru koarak bizi


kork _ _ _ __

11 . Cem Ylmaz gsterisine gelen herkesi kahkahalarla


gl _ _ _ __

21 . Kapcya sabah iin iki ekmek ol _ _ _ __


22. Ynetici apartman
kapsna
yeni
lamba
tak _ _ _ __

12. Salondaki

23. Terzi bana bol gelen elbisemi daral _ _ _ __

sehpay

oturma

odasna

ge _ _ _ __

karar verdim.
13. zerimdeki

takm

terziye dik _ _ _ __

24. ocuk sevimli hareketleriyle hepimize kendini


sev _ _ _ __

yaptrdm
yaptrdm

Tamamlayalm

Yerletirelim

toplatmaya sardrdm beklettim


kuruttum, ektirdim diktirdim tlettim

1. Onun
2.

akam

ok

iin

hazrlandm.

Bir

ay ncesinden terzime gece kyafetimi _ _ _ __

Akam yapacam konuma

Sam

tim.

nasl

yapacam

sunda
nce

konu-

kararszdm.
dalgal

3. Sen btn ilerini ben _ _ _ __


yap _ _ __
4.

np sam _ _ _ _ _ , o eklini beenmedim,

fn

_ _ _ _ _ . Bu haliyle de ok

iin

sradan geldii

_____ karar verdim. Sam bittikten sonra kendim


uramak

istemediim

makyajm

iin

da orada

_ _ _ _ . Btn gnm neredeyse kuafrde geirdim. Kuafrden

ktktan

sonra eve gittim. Elbisemi

kardmda baz

roptan

yerlerinin

tim gayet iyiydi.

kmadan

olduysa bardak elimden

. Giyin-

5.

ve stm

bam

srada

evden

gelmiti.

topuumu

Neyse ki evde

yordu. istemeden de olsa


Aaya indiimde

yoptnc vard.

aksilikler peimi

Hemen

a _____ farkl

eyalar

Hakon'

yemek-

_____ eve git_ _ _ __

8. Size bir arkadam

tan _ _ _ __

istiyorum.
9. Anne ocuk._____
giy _ _ __

kyafetlerini

1O. Rehber turistler_____ stanbul' un en gzel


yerlerini gez _ _ _ __
11 . Sanki sekreteriymiim gibi btn
ben

telefonlarn

bala _ _ __

12. Torkan dnk konserinde btn


seyirciler _____ co _ _ _ __

Eleyelim
-~-

mtezgahtara hediye

1. Yanmda para
olmad

2. Size

iin

hesab

diye

yazdnyorlar.

nedeniyle

ve her zaman

olduu

gibi ge

6. Yerdeki btn
7.

D temizlikiye sildirdi.
D odalon farkl
renklere

aldm

koza

balamama ramen

aldrdm.

arkadalanna

yaptm deiiklik

5. Ya gn iin

yaptrdm

O kompozisyonlann

dnp

3. Kuafre gidip

arabada _ _ __

paketi

O salarmdaki knklan

'Scaktan

bunalmsnzdr.'

iin zaman gemesi gereki-

davet balayal yanm saat olmutu bi-

brakmad

davet iin

4. Dekorasyonda

le. Hazrlk yapmaya o kadar erken


kaldm.

7. Hamal

Btn aksilikler

_ _ __

Topuun salam olmas

herkes _ __

6. Bu hareketlerinle etrafndaki insanlar_ _ __


sinirlen _ _ _ __

saat yedi oldu. Hakan beni almaya geldi. Tam

karken ayakkabmn topuu kt.

st ste

ramen

ler yap _ _ __

su oldu.

Hemen sa kurutma makinesiyle elbisemi _ _ __


Bu

Akamki

Sam, makyajm, kyafe

nce su imek istedim. Nasl

dt

yeni girmesine

buruuk olduunu

grdm. Hemen anneme elbisemi


dim, son kontrollerimi de yaptm.

gard

irketimize

kendini sev _ _ _ __

daha

gzel olur diye d-

ben _____ ok

heyecanlan _ _ _ __

Bu sabah erkenden kuafrme git-

hepimiz ...... _ _ __

sevin

AKSiLiK BU YA...
Bu

iyilemesi

boyattm

D souk limonata
getirdim.

hallon

Baz renciler

D arkadama
d ettim.

Tamamlayalm

Yerletirelim

indirtti gezdirtti ksalttrd getirtti


bastrtt bitirtti piirtti

1. Ahmet Bey misafirlerini asistanna gez~~---

2. Sabah telefonda beni

oyalayp

servisi ka _ _ __

3. Annem elbisesinin boyunu terziye


Uur, eine

4.

bahedeki

ksal _ _ _ __

aac bahvana

DOGON HEYECANI

kes _ __

En yakn arkadam

syledi.

5. Benim vaktim yok. Bu oyki

geen hafta evlendi.

doalgaz faturasn kapc-

Dn

ya yat _ _ __
6. Mdr bana grev verdi ve sekreterime tm

ler iin

teekkr

8. Mdr sekretere
1000

kiilik

gindi, nk

mteri-

mektubu yoz _ _ _ __

7. Aile toplantlonmzda mutlaka


lat_ _ __
yl

de hibir

eniteme fkra

an-

matbaaya

alt

daha
i

11 .

kyafetim
k

bir

nu iin nce bir firmayla

yap _ _ _ __

davet iin uygundu. Ama

eyler

giymemi syleyerek

arkadam

kyafetimi

de-

_ _ __

Oluma

rek

solonn

revler verdi.

kes _ _ _ __

Kardeinden

anlat.

balad.

organizasyo-

Hepimize de

rica etti ve

tandk

ayr

g-

bir mofba-

oya davetiyeleri uygun fiyata ____ . Bir arkadamza

bu sa modelinin ona yakmadn syleye-

ol-

neredeyse

ay nce

Dn

9. Mdr okulun panosundaki btn resimleri in _ __

1O. Bence

aksaklk

zrlklara

sonu gsterisi iin

dn

sun istemiyordu. Ha-

davetiye bas _ _ __

yerlerine yenilerini

gn ok ger-

sipari

verdi ve

_ ___ . Hi prova

gelinliini

yurt

dndan

yapmamasna ramen

gelinlik

vcuduna tam oturdu. Boyu biraz uzun olduu iin sadece eteklerini ____ .Davet iin yemek

8 Yeniden yazalm
l . Anne ocu unu tabaktakileri bitirmeye

nn

zorlad.

Anne ocuga tabaktakileri bitirlti

2.

Akamki

davet iin annesinden yemek

iste-

di.

irketinden

yoktu.

yaptrmak

dn

iin hepimize d-

____ . Salonda nemli bir sorun

Yalnzca baz

duvarlarda gereksiz ssler

vard.

Grevli oradaki elemanlara bu ssleri ~---. DO-

salad.

nn balamasna

4. Mdr sekreterden

konuunu odasna armasn

is-

tedi.

sebep oldun.

firmasnn

____ . Bylece son


dan

kalmt.

Daha ok

var-

yetkilisi oradaki ele-

hzlanmasn salayarak ileri zamannda


hazrlklar

da bir sorun olma-

tamamladk.

Dnden

6. Kuzenimin bu kolyeyi Avrupo'dan getirmesini istedim.

az vakit

oma organizasyon

manlann

5. Baka kanalda film seyretmek iin benim favori dizimi


karmama

bir grevliye rica etti ve

den nce son kontrolleri


n mekanm

3. Mdr elemanlarn mesai saatleri iinde ilerini bitirmesini

mensndeki en lezzetli yemekleri ____ . Or-

ganizasyon
piirmesini

firmas-

dn

nce hepimiz ok yorulduk ama neyse ki

hibir aksaklk olmadan

atlattk.

nzco

ilk alardan beri insanlar doadaki olaylar anlatmak


iin dans kullanmtr. insanlar dans zaman iinde geli
tirmi, ona evrensel zellikler kazandrmtr. Dansta
ama eitli duygulan mzik eliinde ifade etmektir.
Matt Harding ise dans farkl bir ama iin kullanyor. O
dnyann birok yerine gidiyor. Farkl lkelerde farkl insanlarla dans ediyor. Bylece ok uzaktaki insanlarn birbirine yaknln gsteriyor.
'Merhaba, benim adm Mott. Ben dnyann drt bir yannda berbat bir ekilde dans ederim,' szleri adeta bir
terapi grubur.daki itiraflara benziyor.
Aslnda bu szler 14 oy boyunca dnyay dolap korkak tavuk dans yapan bir odam tantyor. Bu odam yol-

1. Matt Harding

dans

terapi iin

kullanyor.

2. Matt Harding her lkenin yerel

Yanl

dansn

3. Matt Harding'in

farkl

lkelerdeki

insanlarda seyahat etme

istei

yllardr deiik

lkelerde

Asya seyahati

onu dans ettirip kameraya ekti.

dansyla

Yok

D
D
D

D
D
D

ilgili z

dansnn

ortaya

meslei.

5. Matt Hording'in ka lkede dans


6. Matt Hording'in internetteki

Var

ile

k.

4. Matt Harding'in

D
arkada

2. Matt Harding'in

3. Matt Hording'in

dans ediyor.

arkadann dans

eletirisi.

5. Mott Harding'in

danslar

uyandryor.

4. Mott Harding

1. Matt Harding'in
ilgili yorumu.

yapyor.

srasnda

D~ru

dans etmekle kalmyor, yanndaki insanlar da


dans ettiriyor.
Mott Harding kendisini kaldrm mhendisi olarak
tanmlyor. Trkiye'den Yeni Zelondo'yo izlondo'don,
Popuo Yeni Gine'ye kadar 42 lkede binlerce kiiyle
birlikte bu komik dans yapt.
Neeli bir mzik eliinde yerel halkla, bazen yengelerle ve hatta yer ekimsiz ortamlarda astronotlarla
bile dans etti.
31 yandaki Hording grntlerini intemette yaynl
yor ve 'Bu grntler insanlarda seyahat etme arzusu
uyandryor oma ayn zamanda aramzdaki balan
gsteriyor diyor.
Her ey Amerikal Hording'in 2003 ylnda iinden
istifa edip Asyo'yo gitmesiyle bolad.
Bu seyahat srasnda bir arkada Hording'i dans
ederken filme ald.
Harding'in intemet sitesinde belirttiine gre Hanoi'de saa sola baknp fotoraf ekerken arkada kendisine , 'Hey, urada dur ve o dans yap, kaydedeceim: dedi.
Hording bu grntleri video kartpostalna dnt
rp intemete koydu.
Grntlerin poplaritesi hzla artt. Bu durum bir sakz firmasnn dikkatini ekti ve firma Harding'e dnyay gezip dans etmesi iin teklifte bulundu.
Gezginin intemet sitesinde, Aslnda Mott'n yapabildii tek dans bu. Onu da berbat bir ekilde yapyor.
Ama sonuca baklrsa ok iyi bir fikirmi: yazyor.

seyirciler zerindeki etkisi.

ettii.

dansnn

il

il

11

Yerletirelim

s Yerletirelim

tantrd

dvtryorlar grtrmyor
buluturuyor tarttrd karlatrd kavuturdu
savatnyor bantrd paylatrd
1. Ayla ailesiyle erkek
tan

geen

ksa

Buraya

tantrd

bir sre nce geldim ama hemen


yanna

Beni yeni ailemin

ekerleri

eit ekilde

herkese

Babas ocuu arkadalanyla

4. Doktorun tedavisi

_ _ __

zamanda

_ _ _ ____ . Ertesi sabah kursa

salna

anladm

Baz

Bayram

anlatk

dar iyi

6. Birbirimizden zr diletip bizi _ _ _ __

nn farkl

dnya-

lkelerinden gelen birok ocuu _ __

8. Kk ocuk elindeki oyuncak askerleri birbiriyle

kltrleri birbiriyle

arkada

oldum. O ka-

ki, Sanki hayat bizi bilerek

_ _ __ _ _ _ diye
man beraber derslere

dndm.

kahldk.

1O.

Programn

sunucusu

zt

ayn

yerde _ _ _ __

mize daha da alhk. Yann birlikte son gnmz. Eskiden hepimiz kursu bitirip lkemize geri dnmeyi

1. Bu

iaretleyelim
iten aldmz paray

bldrelim

3. ocuk

O
4. Bu

aaca ta atp

ehir

iki

farkl

Pastay

herkese

2.

Dargn

iki

bekletirdi

7. Annesi ks

sinemann

alatrd

ptrd

gldrd.

acklyd

__

kard.

buluturuyor

3.

Odasna

4.

Babas

6.

Baz

7.

Ayn

8.

Dargn

ks

banmalann

zorla kucakla _ _ _ __

kardeleri

lkelerde hayvanlan

alatt

anlan _ __

ptrd

gre _ _ _ __

yurtta kalmamz bizi birbirimize daha da yakn _ _ _ __


arkadalar

ve

9. Anaokulu

bekletti

ocuklann bantnp

kucak_____

kadar gittim ama sekreter beni mdrle


gr_ _ _ __

ka

ki hepimizi _ __

arkada

5. ocuk elindeki oyuncak arabalan arp _ _ _ __


kulan

nnde _ __

eit b ""~u.uULL__

saladm.

kltr _ _

bulduruyor

6. Film o kadar

btn

katrd

5. Bizi bir saat

gltrd

Tamamlayalm

1.

2. Palyao ocuklan _ __

hi

istemiyoruz.

adaletli biimde _ __

bltrelim

aynlmay

fikirler ortaya atarak konuklarn

14

12

Uzun za-

Bu sre iinde birbiri-

hayal ederdik. ama imdi birbirimizden


9. Ne tesadf! Kader bizi yine

baladm .

Stnfmdaki arkadalanm

ok sevdim ve onlarla hemen

yerlerde hayvanlan _ _ _ __

7. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk

farkl

ki bu kurs ok

_______ .
5.

gtrd ve onlarla

Orada ok farkl lkelerden insanlar vard. O zaman

_ _ _ __

hastay ksa

karlatrd

altm. ilk geldiQim gn beni temsilcimiz karlad.

akam

trd

2. Elindeki
3.'

arkadan

buluturuyor

retmeni

engellemek iin

bir

araya

getirdim,

to-

barmalann saladm .

gezide ocuklann

onlar

kaybolmasn

el ele tut _ _ _ __

1O. Bu terapide doktor ayn probleme sahip hastalan buluturup

birbirleriyle dert _ _ _ __

11 . TOMER farkl lkelerden birok


bul _ _ _ __

renciyi

12.

tan _ _ _ __

Asl

ile Merfi geen hafta ben

Dinleyelim dzeltelim, iaretleyelim


zik ve Sinema Ozerine...
Metindeki ite-ettirgen eylemler
.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. - - - - - - - - - - 3. ~----------------------------~

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. - - - - - - - - - - yeni albmnn tantmn yapmak iin bir


konser veriyor. Biletler yeni sata kt. arkc stan
bul'da ilk konserini verecek. Konserlerden sonra bir
sre dinlenmeyi planlyor. Ksa bir tatilden sonra dizi
ekimlerine balyor. Daha nceki filmin konusuna
benzer bir dizi de oynamay tercih etmi. Filmlerde ve
dizilerde genellikle kendi arklann kullanmak istiyor.

Var

Yok

D
D
D

D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

Sanatnn

1. Sanat

hayatna balama yl.

2. Son konserindeki izleyici


3. Bugne kadarki albm
4.

says.

says.

arkcln yannda oyunculuu

tercih

etme sebebi.

arkc

5.

Gemi yllardaki

6. Ozel

filmlerin

konular .

hayatndaki mutluluunun srlar .

7. Gelecekle ilgili

planlar .

8. Mezuniyet durumu.

18 Eleyelim, yazalm~---~
Mdr

Qretmene

i mimara

kardatmyonnu.

Konserler

elbisesini

sahlk

bantrd

On lan

dargn

ben

diktirdi

Hasta

on lan

hayranlann

baQlatyor

Meral

sekretere

tansiyonunu

anlattrm

Anne

partide

kardeleri

yaptrm

Tesadfler

sanatyla

terziye

tantrdm

renciler

evlerinin dekorasyonunu

sk sk

gezdiriyor

Emlak

mterilere

telefon

ltryor

Yeni evli ift

hemireye

konuyu tekrar

buluturuyor

1. Te

adl

r on/an

evi

2. ----------------------------------------------------------------------~
3. ----------------------------------------------------------------------~
4. ----------~--~------------------------------------------------------~
5. ~--------------------------------------------------------------------~
6. ----------------------------------------------------------------------~

7. ----------------------------------------------------------------------~
8. ----------------------------------------------------------------------~

9. ~--------------------------------------------------------------------~
10. ~--------------------------------------------------------------------~

il

1 Tamamla

alm

l . Bilgisayanmdaki

baz

dosyalar

a.JJn:_wr__ _

. Bunun

l . D Ali senin szlerine alnd bence.

sebebi ne olabilir?
kasm

2. Antalya'da ekim hatta

ayna

kadar denize

gir_ _ _ __

alnd.

3. Saat daha yedi! Pazar gn bu saatte kalk._ _ _ _ _?


4. Son

toplantda irketin

projeleri zerinde

konu _ _ __

2. D Bu fotoraf iki yl once bir da kynde ekildi.

yeni kararlar al _ _ _ __
5.

Baanl

snav

sonulan yanndan itibaren adreslere pos-

tala _ _ _ _ _
7. Kredi

bavurum

balayacak.

kabul et _ _ _ _ _ acaba?

8. Ktphanede yksek sesle

3. D Haydi biraz yry yapalm, aln.

si elde dokundu.

konu _ _ _ __

yazalm

Duyduuma

vam

gre bilet

satna

konser gnne kadar de-

edeceklermi.

3. Herkes onu ok
4. Yeni kprnn

Ltfen sergideki eserlere dokunmaynz.

5. D Dedem anneanneme kzp sylene sylene

l . Bayramlarda herkes akrabalann ziyaret eder.


Bay ramlarda akrabalar z i aret dilir
2.

Bankalar saat kata alyor?

4. D Bu kilimlerin hibiri makine rgs deil, hep-

D
2 Yeniden

En iddial sporculardan biri son onda yanma


don ekildi.

sporculann dlleri bir trenle ver_ _ _ __

6. niversite

Geen ay okulumuza yirmi adet bilgisayar

baonl

odadan

D
6. D
D

bir mzisyen olarak gryor.

inaatn yl

kt.

Sylenecek bir ey yok. Her ey ok gzel.


Dinleyicilerden biri ne atlarak sz istedi.
Ne yazk ki her gn tonlarca kat pe atl
yor.

7. D TEMA Vokf'nn son etkinliinde evre temizlisonuna kadar tamomlayacoklar-

i yaplp aa

dikildi.

m.

Ltfen nmde dikilme, televizyonu gremiyorum.

5. i nsanolu beynin srlann hala zemedi.

8. D Belediye Bakan deprem blgesine giderek


6. insan bu kadarck yemekle doyar m hi?
7. Birinin bana emir vermesinden

incelemelerde bulundu.

holanmam .

Belediyenin

kaz almas srasnda

ok say

da antik heykel bulundu.


8. Eskiden aile bireyleri

akam

yemeklerinde bir oraya gelip

9. O Bu antika ay takmnn tanrken knlmamas

sohbet ederdi.

iin dikkatlice

9. lnsanlann ismimi yanl sylemesine ok kzyorum .


O.

Ali insanlann kendisine

aka yapmasndan

nefret eder.

O
l O. D
D

sanlmas lazm .

Haydi birbirinize sonlp bann artk.


ocuklar yine bir yere sakland galiba.
alnt

poda

bilgisayarlar bodrum katndaki bir desaklanyormu.

.f

iaretleyelim
gzelmi,

1. A: Kolyen ok
B: Ben

5
yeni mi

olmadm, doum

aldn?

Yantlayalm

1. Teneffslerde ne

konuulur?

gnmde _ _ .

hediye etti

hediye edildi

devam ediyorlar.

2. i grmesine nasl bir kyafetle gidilir?

2. A: Toplant bitti mi?


B: Hayr, hala _ _ .

devam ediliyorlar

3. A: Gl

Hanm,

muhasebe

B: Onlon merkez

ubeye

dosyolonn

kaldn, aa

B: Dn

4. Piknikte ne

temizlenir?

yaplr?

5. Resmi bir akam

uratm.

yemeinde

neler

konuulur?

ekilmi

6. Yeni evli bir ifte ne sylenir?

nasl?

arabas

nasl

oldum burada!

ekmiler

5. A: Kardein

suyu lekesi

gnderdim

B: Arabam otoparka _ _ , onunla

Vine

ne yaptnz?

_ _ , efendim.

gnderildim

4. A: Nerede

3.

_ _ , bu yzden morali ok bozuk.

aldlar

alnd

7. Tatildeyken ne

yaplmaz?

6. A: Bu grlt de ne byle?
B: Yandaki apartmanda tamirat _ _ .

yaplyor

8. Makama

yapyor

nasl piirilir?

7. A: Geen haftaki soygunu duydun mu?


B: Evet, maalesef hrszlar hala _ _ .

yakalanamam

9. Nereye giderken iek

yakalayamam

8. A: Akamki partiye neden gelmiyorsun?

1O Birinden

B: nk kimse beni _ _ .

davet edilmedi

l O. A: Ma

__.

yazlm

ma

_ _ , nk hava ok

ertelendi

kutlanr?

sarst

O
O

Snava nasl allr?

14. Trkiye'de misafirler

nasl arlanr?

sarsld

12. Mezuniyet balonuz nerede _ _ ?


yapacaksn z

ya

erteledi

11. zmir ili ve evresi 4.2 byklnde bir depremle

12. lkenizde hangi bayramlar

13.

murluydu.

yaplr?

nasld, kazandnz m?

B: Maalesef hakem

zr dilenir?

11 . Yemek ok tuzlu olduysa ne

soyadm yanl

yazmsnz

nasl

davet etmedi

9. A:. Buyurun, sorun nedir?


B: Bu listede

alnr?

15 Derslerde ne

yaplmama l?

yaplacak

il

il

1. Dn gece Anadolu Mzesi'nde bir tarihi eser soygunu


gerekleti. Soyguncular mzenin alarm sistemini bozarak etkisiz hole getirdi. Daha sonra do arka pencerelerden birini knp ieri girerek Osmanl dnemine ait
on adet tabloyu ald. Mze mdrl toblolonn
maddi deeri ile ilgili bir aklama yapmad. Polis
olayla ilgili pheliyi gz altna ald, soruturma devam ediyor.

2. Jandarma ve AKUT ekipleri iki gn nce Alodolo(do


kaybolan genci kurtard. Ekipler iki gndr blgede
aroma yapyordu ancak bugne dek herhangi bir ize
rastlamamt. AKUT yeleri bu sabah iki helikopterle
yeniden blgeye hareket etti ve genci 06:00 srolonn
do yaral olarak buldu. Ekipler yaklak iki saatlik bir
operasyonla yaral genci bulunduu kanyondan kar
d ve ilk salk kontrollerinin ardndan hastaneye sevk
etti.

3. Dn sabah saat OS:SO'de Ege Denizi'nde bir deprem


oldu. Boazii niversitesi Kandilli Rasathanesi sarsn
tnn iddetini 6.4 olarak aklad. Depremi lzmir ve
evre ileler de hissetti ve halk ksa sreli bir panik yaad. Ansa Haber Ajans yorollonn saysn yedi olarak
bildirdi. Depremde can kayb olmad. Yetkililer art
sarsntlara kar tedbirli olmolon konusunda halk

4.

uyard.

Beyolu

Belediyesi ve Trkiye Sinema Vakf ortak bir


almayla ksa film yarmas dzenleyecek. Bu yon
moyo amatr ya do profesyonel herkes belgesel, animasyon vb. her tr yapmla, katlabilecek. Kotlmclo
nn eserlerini en ge 5 Ocok'o kadar Beyolu Belediyesi'ne gndermesi gerekiyor. Eserleri Trkiye Sinema
Vokf'no bal sinemaclar deerlendirecek ve dller
27 Ocak tarihindeki bir etkinlikte sahiplerini bulacak.

7 Yeniden yazalm
1.

Babakanlk

o konuda bir

7. nl arkc son albmnn tm gelirini Kimsesiz


ocuklar Vakf'na balad.

aklama yapmad.

O konuda Babakanlk tarafndan bir aklama


yaplmad

2. izleyiciler oyunu o kadar beendiler ki tiyatroculan ayakta


alkladlar.

8. AKUT yeleri
kalan genci

9.
3.

'alkuu' adl roman Reat

4. Bu yetenekli genlerin

Nuri Gntekin

eitim masraflannn

Bykehir

Aladala(daki

bir

maarada

mahsur

kurtard.

Belediyesi otobs cretlerine zam ya-

pacakm.

yazmtr.

1O.

hepsini biz

renciler

Trke

retmeni Aye

Arsoy'u ok se-

verler.

karlayacaz.

11 . Altn Koza Film Festivali'nde halk jrisi 'Ulak'


filmi birinci seti.

5. Bu dilekeyi bize siz gndermediniz mi?

6. Kyller orman

yangnn

el

12. Duyduuma gre mfettiler Tessa inaaf n muhasebe kaytlann inceliyormu.

birliiyle sndrmler.

Eleyelim

l. Para

Hititler tarafndan

izilmitir.

fiziki Joseph Niepce tarafndan

tasarlanmtr.

3. t masasnn ilk modeli

Msrllar tarafndan

yaplmtr.

4. Tarihteki ilk fotoraf

Alexander Graham Bel!

5. Gne takvimi

Lidyallor tarafndan

2. Geree en

yakn

6. Anadolu'daki ilk

dnya

uygarlk

haritas

adl

Piri Reis

tarafndan

----

tarafndan

7. Ay'a ilk kez

Afrikal

8. lk telefon konumas

Neil Armstrong tarafndan

bir ev

hanm tarafndan

bulunmutur.
kurulmutur.

ayak

baslmtr.

ekilmitir.

bulunmutur.

il

9 Tamamla

alm

1. Kk ocuklara

kolal

ve asitli iecekler

i irilmem li
2. Tiyatro festivali

youn

ilgi nedeniyle bir hafta

daha uza _ _ _ __
3. Atatrk Bulvan bisiklet yanmas nedeniyle yarn
saat e kadar trafie kapa _ _ _ __
4. Bu kitapta

ifal

bitkilerin yararlan ve

kullanm

metodlan anla _ _ _ __
5. Ege'nin gelenekleri bu ky
la yaa _ _ _ __
6. Bilim

adamlar tarafndan

dan koruyan bir ila

10

vcudu radyasyon-

geli _ _ _ __

i adam

tarafin-

gerekiyormu.

3.

Yarmann

D
D
D
D
D
D

OoQru

Yanl

D
D

D
D

D
D

D
D

dller

jrisi

4. Gazetedeki

icatlarn

5. Gazetedeki

icatlarn ilevleri

1.

Yarmann amac

mucitleri

gereksiz

icatlarn

mucitlerini

desteklemek.
2.

Yarmann

tm

katlmclar

gazetelerde yer

alacak.
3. Bir gazete 19. ve 20. yzyln gereksiz

icatlarn

listeledi.
4. 'Sevgili eldiveni'ni

baz maazalarda

bulabilirsiniz.

Tamamlayalm

1. Yeni genel mdr irketin ynetim kurulu yeleriyle tan _ _ _ __


2.

Yanmadaki

D
D
D
D
D
D

ad

tarafindan ha-

8. Kurs cretinin Bankas'nn Yldrm ubesi'ne


yat

2.

Yok

6. icatlar hakknda uzman grleri

halk

7. Semtimizdeki bu okul nl bir


dan yap _ _ _ __

1. Dzenlenecek yarmann

Var

irket

ortaklan yeni genel mdr ynetim kurulu yeleriyle tan _ _ _ __

3. Yeni genel mdr irket ortaklan tarafndan ynetim kurulu yeleriyle tan _ _ _ __

12

Tamamlayalm

1. Toplantda

D
D

alanlara

%15 zam

yaplmas

D
D

kararlatrdlar
kararlatrd

2. O ayakkab atlyesinde dokuz- on

__.

kararlatrld
kararlald

yalarndaki

ocuklar _ _ .

altrd

altrlyor

4. Birincilik dln iki sporcu pay _ _ _ __

altrlyormu

altryormu

5. Hakemler birincilik dln iki sporcuya


pay _ _ __

3. Polis

6. Birincilik dl hakemler tarafindan iki sporcuya pay _ _ __

D
D

7. Sanklar mahkemeden nce hi kimseyle


gr_ _ _ __
8.

Savclk

ve polis sanklan mahkemeden nce


hi kimseyle gr_ _ _ __

9.

Sanklar savclk

ve polis
le gr_ _ _ __

1O. Kardeler satlan evin


bl _ _ __

tarafndan

hi kimsey-

parasn eit

11 . Avukat, satlan evin parasn


olarak bl _ _ _ __

olarak

kardelere e.it

12. Satlan evin paras avukat tarafndan


re eit olarak bl _ _ _ __

bo

bir arazide bulunan

D
D

aratnlyormu

aratrm

arabadaki parmak izlerini


aratryormu
aratrlm

4. nl sz yazan, bir sylentiye gre, bu


yazmayp asistanna

D
D

D
D

yazdrm

5. Onun belediye

arknn

szlerini kendi

__.

yazm

bakanl

yazdrlm
yazdrtm

dneminde

ehirdeki

kaak

inaat

lar _ _ .

durmu

durdurmu

6. Gmrk grevlileri
kardele-

alnt

D
D

atrld
atrdlar

D
D
tarafndan

durulmu

durdurulmu

yolculara btn

D
D

atrd
ald

bavullar

__.

Okuyalm, yerletirelim, iaretleyelim


Kadn

Hikayesi
insanolu her zaman dncelerini anlatmann ve kaydet-

menin

yollann aratrmtr.

yaplm

dan

Bunlann ilk rnekleri balmumun-

levhalar, yapraklar ve bronz, ipek, kil tabletleri-

dir. ok miktarda bilginin kaydedilmesi ve elden ele


mas kadn bulunuuna
Kat;

bilim ve kltrn

oynamtr.

rol

kadar mmkn
tanabilmesi

sayesinde zerindeki bilgiler


bylece

kat

Kadn

adnda

lifli malzemeleri

lb

hamurun iine daldnp

ortaya

km

as
t

yumuak

ve bu

bir saray grevlisi

tarafndan yaplmtr.

iletiim

en harika

Cin'den dnyaya yayl M.S. 61 O'da Japonya'dan

haline

gelmi

retiminin

zgrlkleri

srlan

ve

kattan,

Uzak

karlnda

Dou

tm

Ts'ai Lun

zerine
ile

srlan

aa

yaz

yazmak

kantrm,

snrl kalmam,

Araplara

yollanndan birini

tarafna yaylm,

kadn

yelpaze, elbise, kukla

M.S. 751'de, inliler ile Araplar

retmilerdir. Kadn yolculuu

ilk modeli MS

daha sonra gzenekli bir kakurutulmasyla

da ilk ka-

oluturmutur.

balamtr. Kat yapm

dnda

her

kabuklan, bez paralan ve e-

yzeyinde lifli bir tabaka elde etmitir. Tabakann

kanm insanolunun

ve korunabilmesi

olmutur.

bir hamur haline gelinceye kadar dvp suyla

kararak kalbn

ok byk bir

ulalmasnn balca

mucidi bugn kesin olarak bilinmemektedir. Ancak genel kabule gre bugnk

itli

Kadn

dnyann

bugnk medeniyete

aralanndan birisi
105'te, in'de Ts'ai Lun

olmamtr.

yaylp gelimesinde

Kolayca

dola

Japon kltrnn en nemli par-

yapmnda

da

arasndaki

bir savata, inli esirler

Avrupa ile devam

yararlanlmtr.

etmitir.

Ka-

MS 1009'da,

Avrupa'da ilk kat imalathanesi lspanya'da Araplar tarafndan kurulmutur. Daha sonra, 1453 ylnda Johan Gutenberg'in
lan

tanabilir

matbaa makinesini icat etmesiyle

kitap

saylan

ve okur yazarlk oran-

artmtr.

Bugn dnyada
l

kat kullanm yaygnlam,

basn yayn

lanlmaktadr.

'Hayr.' yanhn

teknoloji

kat,

en nemli sanayi rnlerinden biridir. Bilimsel

faaliyetlerinin

yan sra

para

basmnda,

Peki, gnmz teknolojilerinin


veriyorlar. nk

kadn ayn

karsndaki stnln

ortaya

1. ilk kat balmumundan yaplmtr.


2. Kat, korunabilmesi ve tanabilmesi
kolay bir rn olduu iin bilginin
yaylmasnda etkili bir ara olmutur.
3. Kadn asl mucidi Cinli bir saray
grevlisidir.
4. Kat MS 61 Otarihine kadar sadece
in'de retilmitir.
5. Avrupa'daki ilk kat imalathanesi
lspanyollar tarafndan almtr.
6. Dijital teknolojideki ilerlemeler nedeniyle
kada ihtiya azalacaktr.

ambalaj

almalar, eitim

ilerinde,

ve retim kurumlan, her tr-

mutfakta ve daha pek ok yerde

gelimesi kadn ilevselliini

kat

kul-

sona erdirir mi? Uzmanlar bu soruya

zamanda imza gerektiren durumlarda

kant

olarak kabul edilmesi dijital

koymaktadr.

OoQru

Yanl

1.

Kadn bulunuundan

hangi aralar

o
o o
o o
o o
o o

2.

Kadn

nce

yaz

kullanlmtr?

kat

retme

kat

Kat,

o o
retimine hangi tarihte

balamtr?

5.

tekniini nasl

bulmutur?

4. Japonlar

Yok

iin

hammaddesi nedir?

3. Ts'ai Lun'u

Var

Avrupa'ya ne zaman ve

gemitir?

6. Johan Gutenberg kimdir?

nasl

il

Tamamlayalm

Z Y

1. Kpekler koku alma duyusu ok gl ol ~


a~
n _ __
hayvanlardr.

rletirelin

gelenler girecek konuan okuyan bilinen


yapm olan evrilen katlacak edecek veren

2. Dn gece ya ____ yamur trafii fel etti.

yaplacak

olacak satlacak ilgilenecek soyan


alamayan alacak dinlemekte olan

3. Tm deerli eyalan aln _ _ _ _ kadn stanbul' a geri dnd.


4. Yann

irkete

gel _ _ _ _ yabanc mhendisler Fa-

2. Bankay

lez Oteli'nde kalacaklar.


5. Su anda sizi bekle _ _ _ _

mteriler

Amerika'

dan geliyor.
ok yararl kararlar almlar.
7. Az sonra sahneye . ~--- arkcnn sesi ok
gzel.
8. 5 Subarta bala _ _ _ _ kursa biz de gelmek is-

kazas yaptlar.

yazar Nobel dl ald.

4. Snava

renciler 12 numaral snfta bek-

lesinler.
5. Otobste bize yer _ _ _ _ kadn bizi ok duygulandrd.

6. Hayat herkes tarafndan _ _ _ _ nller bu durum-

tiyoruz.
9. Geen ay yaymlan _ _ __

kitabm

zellikle o-

cuk sahibi olacak iftler iin ok yararl.


grubu dnyaca nl.
aklan

snav sonulann

intemet

araclyla renebilirsiniz.

12. Su anda yaynlan

programn devamn

13. Gazetelerin ilk sayfasnda yer al

haber

hepimizi yakndan ilgilendiriyor.


anlann ilgilendirmektedir.

16. ok bil

mutlaka baany yakalar.


ok yanlr.

17. Otobslerde unutul

eyalan kayp eya

18. Havalimannda brakl _ _ _ _ anta herkesi korkuttu.

gerekmektedir.

8. Gelecek hafta bilgi

yanmasna

_ _ __

ocuklar

olduka baanl .
9. ok _ _ _ _ ok bilir.

erliymi.

retmen kim?

bilir, burada yazn bile ak-

12. Buraya nceden


amlan hava so~uktur.

13. Yaknlarda sebze ve meyve

bir market var

m?

m.

insanlar sokak gsterisini


hrsz hemen

yakalanm.

22. Niye hi ie yara _ _ _ _ eyalar alyorsun?

olaylardan biz sorumlu de-

iliz.

16. Bize

yardmc

_ _ _ _ bir

17. Su anda bizi

izlediler.

iiler fabrikann

nnde grev yaptlar.


15. Bundan sonra

19. Polis tarafndan aran _ _ _ _ adam dn yakalan-

21 . Soygun yaptktan sonra ka

btn alanlann katl-

14. Maalann dzenli olarak

brosuna gnderirler.

20. Taksim' de yr

mas

11 . rencilerle gezide

konu sadece irket al-

15. ok al

toplantya

1O. Gelecek ay ak arttrmada _ _ _ _ eyalar ok de-

yann saat 17:00'da izleyebilirsiniz.

14. Su anda aratnl

dan ara sra rahatszlk duyuyorlar.


7. Yann

1O. Dn akam programmza katl ____ mzik

il

hrszlar, polisten kaarken trafik

3. Kitab birok dile

6. Geen hafta toplan _ _ _ _ mdrler okullar iin

11 . Yann

adam, arkadamn amcas.

1. Babamla

kii

yok mu?

herkes bizi arayarak yan-

mamza katlabilir.

18. Daha nce

maazamzdan alveri _ _ _ _ m-

tenlerimize %1O indirimimiz var.

Ekonomist Gl Atame(in 16
rngen

merak,

yanda balayan

6 ylda pitonlardan, akreplerden, rm-

ceklerden, iguanadan ve bir timsahdan


bir koleksiyona

s-

dnt .

oluan

rkn

Atame(in koleksiyonuna "Trki-

esas sahipleri onlar. Bu hayvanlon sevmemin bir nedeni de bu

ite

diyor.

Gl Atame(in "hobi" olarak

sat yasaklanm

yonda dnyada

nuyor: ''Ylanlann zengin

ye'nin en tehlikeli koleksiyonu" deniliyor.


Atame(in evine, ilk kez 40 santim boyunda yavru bir

deerlendirdii

dnyas

koleksi-

hayvanlar do bulu-

beni byledi. Onlara

sahip olmak benim iin ok nemli bir hale geldi.

imdi

piton konuk oldu. Gl Atamer,

sahip olduum iki anakonda, albi-

inmi,

no olduklan iin dnyada koruma

Sirkeci'ye CD almak iin


dkkan kapal

pazanna
ald,

grnce hayvan
Bir piton

inmiti.

altna alnarak sat

satn

mercan

ylanlan tanmyordu.

ama

Eve gelince biraz kitap

kantrd.

soukkanl hayvan

Atamer'in. "Gabun

Akvaryumun iindeki
hakknda

yavru piton

pek ok

7 santimlik

ey rendi.

Kitaba gre

piton, dnyann en uzun srngeniydi ve ileride boyu 11


metreyi

bulacakt.
imdilik

nun boyu

Gl Atomer,

Atome(in 40 santimken
4 metreye

soukkanl

yeni bir keif heyecan

ulam

ald

durumda ...

hayvanlar" olarak tanml

yor. "Bu hayvanlar eski dnya hoyvonlan. Kedi


Soukkanl

siniz ne nemi var?


yl

yonlarca

nce de

vard.

beslemi

hayvanlar, bizden mil-

Biz misafiriz, bu

dnyann

OoQru

1. Atomef n

y lanlara

eitl i

yasaklanm

nedenlerle dnyada
hoyvonlon

3. Atomer, ilk ylanna sahip olduunda


hayvanlar
4. Atome(in

hakknda

bilgisi olan biriydi.

soukkanl

hoyvonlon sevme

nedeni, onlonn milyonlarca


olmolon.

yldr

piran-

en zehirli

ylanlanndon.

ylan

o kadar." diye

ylan,

dnmedim.

Bir

anlatyor duygulann .

oluan

yakn kii

olan bu

iin 'lrsem, Gabun ldrsn' dedim

Atome(in, tehlikeli srngeler


gilerden

ylan" dnda.

Atamer, "Bu kadar ze-

hirli srngenin iinde bile hi lm


tek Gabun

yok Gl

elde

ettii

bil-

bir web sitesi de var. Siteyi bir milyona

ziyaret

yona ilgi duyan

hakknda

etmi. Anlalan

yalnzca

bu korkun koleksi-

Atamer deil ...

Var

Yok

1. Atame(in koleksiyonunda yer olan

sat

satyor.

dnyann

dileri

Yanl

olan ilgisi onu bir

piton olmaya itti.


2. Atamer

pitonu-

hayvanlan "insana her gn

tattran

krmz srtl

Sahip olmak isteyip de alamad

na itiverdi. nternete girmeye


balad.

ve

halarla gurur duyuyorum."

ylanlann dnyas

Kitaplar onu

ylan

yasaklanan

var

hayvan says
2. Atome(in koleksiyonunda yer alan
hoyvonlonn zellikleri
3. Atome(in koleksiyonu hakkndaki
dnceleri

4. Atomefin srngenler
bilgileri

hakkndaki

5. Atomefin soukkanl hayvanlar

hakkndaki dnceleri

il

4 Tamamla

alm

1. Dn yap......
t e>"~
n _ _ _ yemek ok gzeldi. Eline salk.
filmi beendin mi?

2. Geen hafta seyret


3. Senin en

been

arkc

kim?

kitabn ad ne?

4. Senin oku

5. Greenpeace, dnyada en

tann _ _ _ _ _

evre r-

gtdr.

6. Sizin

imdi

izle _ _ _ _ _ film gzel mi?

7. Senin en sev

yemek ne?

8. Biraz sonra izle

filmi ben daha nce sey-

rettim.

9. Bizim

tan _ _ _ _ _ semtte

l O. Senin bana syle

ok gzel lokantalar var.


, sonra da

eyi ok merak ettim. Ltfen syle!

vazge

giysileri topladm, giysiye i htiyac

11 . Giy

ol_ _ _ _ _ verdim.

12. Bin

13.

giderken al

14. Syle

listesini yapanm.

eyleri

16. Anla

yaz

17. Oku

19.

Toplantda

bana sorun.

Atatrk'ten alntdr. Dikkatle dinle-

al _ _ _ _ _ kararlar ok

yaknda

uygula-

sanlann, tanm ilalan, kimyasal gbre ve hormonlar


kullanlmadan retil
organik rnlere
ilgisi gn getike artmaktadr. Organik yntemlerle
gda

rnlerinin salkl olmalan-

nn yan sra leuetti olmalan da tketici tercihini etki-

anda izle _ _ _ _ _ grntler amatr bir kamera

le

ile _ _ _ _ _ konuyu

tekrarlayabilir misi-

niz?
Sada

gr_ _ _ _ _ harabeler Roma dneminden

kalmtr.

22. Mankenlerimizin stnde gr_ _ _ _ _ giysiler ltal23. Birazdan gir

tnelin uzunluu 3 kilomet-

redir.
24. zerinde

al _ _ _ _ _

proje ok

yaknda

halka

rnleri gelse de
gnlk hayatta kullan_ _ _ _ pek ok rnn de organik yntemlerle retil
ol _ _ _ _ bulmak mmkndr. rnein; detetjan, ampuan, sabun gibi temizlik rnleri ya da kiisel bakm rnleOrganik rnlere ilgi ve ihtiyacn artmas ile birlikte,
insanlarn
organik rnlere kolayca ulaa
bil
pazarlar, marketler giderek bymekte ve yzlerce organik rn eidi hayatmzda,
daha fazla yer almaya balamaktadr.

tantlacak.
Yaa _ _ _ _ _ her

nemli bir faktrdr.


Aslnda organik rn denince akla ilk olarak gda

ri.

yan modac tarahndan tasarlanmtr.

il

in-

retil

20. Geen ders

25.

ve zellik.le byk ehirlerde yaa

maya konacaktr.
tarahndan ekilmitir.

21 .

kullan
tanm ilalan insan saln
olumsuz etkilemektedir.
Daha salkl bir yaam arzula
, daha gvenilir gdalar ile beslenmek iste _ _ __

iin bu kadar zlme.

menizi istiyorum.

18.

yiyecekler, iecekler ok sa-

rimi artrmak. ve daha ok rn karmak amacyla


i-

szlerden ok, yap

Kar _ _ _ _ _ frsatlar

organik gdalara ncelik vermeye ynelmektedir.


Organik gda rnleri insan sal iin ok nemyda katk maddesi iermektedir. iftilerin tarlada ve-

ler nemlidir.

15.

ha ok dahil etmeye abalamaktadr. Bu aba yiyip


i
konusunda da bizi dikkatli olmaya,

lidir. Tket

otobs nereden geiyor?

Alverie

Son yllarda neredeyse herkes, daha salkl yaa


maya, doal ol
her eyi hayatna da-

olay

hayatnzda

yeni bir tecrbe-

dir.
26. Ltfen benim tahtaya yaz _ _ _ _ _ defterinize

yazn .

Sadece kendi salmz iin deil ayn zamanda


doann ve doal kaynaklann korunmas iin de daha ok organik rnlerin tketilmesi gerekmektedir.

Eleyelim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

___________ _

rn otobs yolda bozuldu.

Dn yediimiz
Drst olanlar
Bindiimiz

Evimizin balkonundan grnen


Kayt yaptracaklar

Yaptklann

Dn rendiimiz
Onun syledii
Sigara imeyenler
Seyredeceimiz

Yolun karsnda bekleyen


Her yl lstanbul'da yaplan
Kresel snmann uzun dnemde tm
etkileyecek

dnyay

Gittiim

Ablamn

ok iyi Almanca

konuan

ektiim

Yann yapacam
Btn tandldanmz
Annemin hazrlad yemekler
Drt kiinin katili olan adam

O
O
O
D
O
O

yemek ok leuetliydi.

D
D

szleri anlamadm.

filmin ad ne?

O
O
O
O
O
D
O
O
O
O

ok nefistir.

manzara ok gzel.
mutlaka kazanr.
daha uzun yayor.
sraya

girsin.
aklayabilir misin?
dilbilgisi ok kolayd .

kredi ile kendime gzel bir araba alacam.


geen hafta izmi(de yakaland.
kadn

benim annem.

partimize ardk.
arkadalan

var.

sonulan olacaktr.
her yerden orkadalonmo hediye alnm
film festivali ok ilgi topluyor.
ilerin

listesini karyorum.

7 Yeniden yazalm
1. Bana bir hediye

almsnz.

O hediyeyi ok

beendim.

7. Evden kmadan sana bir not yazdm . Onu


stne braktm .

masann

8. Sizden ok ey rendim .
kullanmaya alacam.

boyunca

begendim

2. u anda radyoda bir ark dinliyoruz. O arky ok seviyorum.


Bunlar hayatm

3. Bugnlerde bir aratrma yapmaktaym. Bu aratrmann


bilim dnyasna ok nemli katklar olacana inanyorum.

4. Gelecek ay

snava gireceim. Snavn sonular

akam

konsere gittik. Konser ok

6. O katlar iine yaramyor. Onlan geri

gnler kendimi kt hissederim. Byle gnlerde ak havada yry yaparm .

1O.

u onda bir binann nnden gemekteyiz. Bu bina


eski meclis binasdr.

Ekim'de

aklanacak.

5. Dn

Baz

9.

skcyd.

dnm

kutusuna at

11. Az sonra size bir sunum yapacam . Bu sunum ir


ketimizin getiimiz ayki ekonomik durumu ile ilgili.

Tamamlayalm

10

1. Her insann hayatnda unutul maz

gnler vardr.

baka sznz yoksa ben gidiyorum.

3. Antalya' da ki piyano festivali sanat sev

bu

ehirde buluturdu.

git

ok oldu. Arka-

damdan bor para almak zorunda kaldm .


Yaar

edebiyatnn

Kemal Trk

3. Teyp

nemli yaz _ _ _ __

6. Dn akam okulumuzun mezunlar partisine gittim ama


birilerini gremeyince fazla kalmadm.

7. Bu kitaptaki izimler, nl iz

5. Bir hastalk
6. Limanlann nndeki set

biridir.
tan

2. Uykuda yryen kii

4. Bir oyun

4. Bu ay gel
5.

rn yakan top

1. Bir hayvan tr

zerinden yllar da gemi olsa, hatrlanr.


2. Syle

Eleyelim

Ali Pekkan'a

7. Kimyasal bir ila


8. Kesici bir alet
9. Savalarda kullanlr
1O. Megaloman
11 . izim yapan kii

ait.
8. Bu sabah ilk kez al _ _ _ _ _ saate gerek kalmadan

12. Fare yakalamak iin

uyandm.

kullanlr

9. Sigara ienlerin

hastalanmas

kanl _ _ _ __

D
D

bceksavar

D
D

izer

sakran

kendini be{Jenmi

keser

D
D

kaset alar

D
D

dalgakran

kapan

kanncayiyen

uaksavar

uyurgezer

bir

sondur.
1O. Git _ _ _ _ _ yerim yok. Bu gece sende kalabilir miyim?
11 .

Bar

ok gl _ _ _ _ _ yzl biridir. Sana byle

davranmas inanl

souk

11

1. En sev _ _ _ _ _ yemek._ _ _ __
2. Bu gne kadar bana veril _ _ _ _ _ en gzel

ey deil.

hediye _ _ _ __

12. Bugnkne benzer ekonomik krizler ge _ _ _ _ _ yllarda da

yaanmtr.

3.

13. Kaza yerindeki hasann tespiti iin bil _ _ _ _ _

kii

bekleniyor.
14. Kazandn burs yurt dnda okumak iin bulun _ _ __

il

Tamamlayalm

Oren _ _ _ _ _

4. Gitmeyi en ok iste
5.

Bo zamanlarmda
ey

bir frsat.

ilk Trke szck._ _ _ __


yer _ _ _ __

en ok yap _ _ _ __

_ _ _ __

6. Tan _ _ _ _ _ ilk Trk'n


7. En son izle

9 Yerle tirelim

8. Bugne kadar en ok

konar ger uyur gezer bilir bilmez


okur yazar olur olmaz

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ olmak nedeni

film _ _ _ __
elen _ _ _ __

yer _ _ _ __

anlalamam

9. Oku _ _ _ _ en unutulmaz kitap _ _ _ __


1O. En iyi bil

bir sorundur.
2. Beni byle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ saatlerde arama
ltfen.

11 . Beni en ok sev

yabanc

dil _ _ _ __
kii _ _ _ __

12. Yurtdndayken en ok zle _ _ _ __

3. Herkes, her konuda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yorum yapyor. Bu konuda bir fikrim yok diyene rastlamadm.

4. Son yllarda Trkiye'de

yaadklar

yeri

deitirirler.

ey

_ _ __

13. ocukken en ok oyna _ _ _ __


says

sevindirici bir ekilde artmaktad r.


5.
topluluklar, mevsime ve artlora gre

ad _ _ _ __

oyun _ _ _ __
14. Sakinlemek iin en ok yap _ _ _ __
ey _ _ _ __

12

Tamamlayalm, iaretleyelim

13

Gezegenimiz iin Son On Yl!

1. Bugn pazardan ald

sylediklerine bahsettii olanlar atan diyenler kalan


olacana harcayan bulunacak verdiiniz yapacak
dnyasnda

1. Bilim

etkili isimler arasnda daha ktmser

_ _ _ _ _ , hatta

'Artk

ok ge,'

en nemli bilim

adamlanndan James Lovelock'a gre i iten geti ve dolaysyla bedeli denecek.


kuraklklardan,

3. Geri

denizlerin su basmasndan,

susuzluktan ya da alktan kitleler halinde lecek.

geen haftakilerden daha gzel.

yapraklar insan hznlendirir.

4. Yerine getir
szler vermemelisin.
5. Eyvah, su siparii vermeyi unutmuuz. Evde
i
bir damla su yok.
6. Az nce yanmza gel
kz senin
kuzenin miydi?
7. Olumun doum gn partisi iin bir sr
u

8. ki yldr al
gel
cidir.

inanyorum .

5. Herkesin daha dikkatli

bilgiler iin te.ekkr ederiz.

6.

7. ngrde

8. James

, modelleme _ _ _ _ _ veriye

Hansen'n

nokta bizim iin ok sevindiri-

giysiler tercih edilmelidir.


1O. Dn gece bala

11 .

inanyorum.

Yapl
balklar

ru

Yanl

1. Tm bilim adamlan 'Gezegenimiz iin


bir ey kalmad' diyor.

2. mer Madra'ya gre,

dnyann bu hale

gelmesinde izim suumuz yok.

3. mer Madra'yo gre tehlikeye engel olmak


iin yaplacak bir eyler var.

4. mer Madro kendi

olmalannn sonulonn

anlatyor.

1. Jomes Honsen

Bu yzyl iinde dnyadaki


insan says olduka azalacak.

Bir nlem alnmazsa l O yl


sonra dnyamz tanyama
yacaz.

2. James Lovelock

orman yangn,

bir aratrmaya gre kpek


yaamlar

lan

yaplabilecek

, bol

korku ve panie neden oldu.

_ _ _ _ _ nasl bir dnya?

insanlannn

alon aldm.
bu projede bugn

9. Yaz scaklannda vcudu sar

sahip deiliz

9. Bilim

insanlara bu kadar

fazla gvenmen doru deil.


3. Sonbaharda sarar
ve dkl _ __

4. Yzde 75 daha az enerji _ _ _ _ _ ampulleri tercih etsinler.

domatesler

2. Yeni tan

de var.

2. Tabiat ana teorisini ortaya

Tamamlayalm

Tek kutuplu bir dnya olacak.

Dnyay kurtarma amacyla


bir eyler yapmak iin artk
ok ge.

boyunca

hi

hasta-

tek hayvan grubu.

12. Rodin'in dnyaca nl dn


adam heykeli bence ok anlaml.
13. Sev
bir ite almak hayat sizin
iin daha elenceli hale getirir.
14. Sabahtan beri dolayoruz. Bence u ana kadar
en gzel ayakkab bu.
gr
15. Tabana ye
miktarda yemek olmalsn, sonra yansn pe atmak zorunda koltyoruz.
16. Anlat
hikaye bana biraz sama
geldi.
17. Yardm et_ _ _ _ _ bir ey olursa bana do
haber ver.
18. u anda yaz
kitap edebiyat dnyasnda byk yank uyandracak.
19. Bugn oyna
btn malar yamur nedeniyle iptal edildi.
20. Tovrlanndan bana dan
hissettim.
2 l. Grn _ _ _ _ _ koza ite, araba birden
karma kt.

22.

Keke

tken _ _ _ _ _ kalem kullonmosay-

dn. imdi hepsini yeniden yazmak zorundasn .

i na

et- uQra- yap- kefet- bul- gel- lk- bas- yaz-

1. Yola k.~guI..ZJ,.UllJ.UL

haber ver. Seni

uurlamaya geleceim.
ayramadklan

2. Anneler ocuklanna yeterince zaman


1. Mimar Sinan Sleymaniye Camii'ni
i a ili i zaman 70 yandayd.

dn

rahatsz

kendilerini ok

hisse-

derler.
2. Drt kez lngiltere babakan olan
Gladstone son kez greve _ _ __
ya 83't.

1
'

yalan _ _ _ _

3. insan
ey

duyduu

en ok ihtiya

kendisini dinleyecek biridir.

4. Gece iyi uyu _____ ertesi gn

akama

kadar

bam anyor.

3. Goethe en byk eseri Fausru


_ _ _ _ 82 yandayd. Fausru
lmnden bir yl once bitirdi.

5. Uzun bir
gtrp

yolculua k _____araban

servise

bakm yaptrmalsn.

6. Bir eye hevesim ol _____ param olmaz, pa4. Kolomb Amerika'y _ _ _ _ 50


yan oktan gemiti .

ram ol

da hevesim olmaz.

korkmutu sannm,

7. ok

bembeyaz
5. Pasteur kuduz

asn

_____ 55

kanp yeil

S 1
6. Fatih Sultan Mehmet ilk kez tahta
_ _ _ _ henz 12 yandayd.

2.
7. Neil Armstrong, Ay'a ayak _ _ __
yl 1969'du.

doa

zerindeki beyazlan

elbisesini giyer.

tley lim

1. Bu filmi her _ _ ocukluumu

yz

olmutu .

8. Bahar gel

yandayd.

onu gr

izlediimde

Eimle

hatrlanm.

izlediim

zaman

_ _ ikimiz de niversiteden mezun olmak

zereydik.

tantm

zaman

tanacamz

zaman

3. Tam tren hareket _ _ yetiebild i m.


8. nl mzisyen Mozart ilk bestesini
_ _ _ _ 14 yandayd.

ettii

4. Gece

yars

__
9. Marilyn Monroe _ _ _ _ 40
yandayd.

67 yandayd.

il

tam uykuya

yatandan

baladQ

edecei

dalmken

telefon almaya

byk bir korkuyla

zaman

zaman

uyand.

balayaca

zaman

5. Onu son _ _ ok mutsuz grnyordu.

D
1O. ndira Gandhi suikaste _ _ _ __

zaman

grdm

zaman

grdmde

6. Gelecek sefer odama _ _ ltfen

girdiin

zaman

kapy

al.

gireceQin zaman

4 Yeniden yazalm

1.

retmen snfa

girdi. Btn renciler ayaa kalk1.


gretmen nfa girdiJ!ind girdi/J.i zaman btn

2.

Konumac konumasn

ayakta

bitirdi. Salondaki herkes onu

Tamamlayalm

1. Birine

kzdm

2. Annem en

zaman _ _ _ _ _ _ _ _ __

sevdiim yemei yapt

zaman _ __

alklad.

3. Televizyonda en
3. Sen eve (bir saat ncel

gelmisin.

Ben lo zaman hala yol-

4.

sevdiim

Snava gireceim

program

balad

zaman

zaman _ _ _ _ _ _ _ __

daydm.

5. Tatile kacam zaman _ _ _ _ _ _ _ __


4.

renciler

10

ine

zaman yabanc

zaman baanl

5. (Ne

zaman

ders

dil

renmeyi

ok isterler.

olurlar

alnm.

10 zaman) televizyonu

kapatnm.

6. Ben ark sylemeye

baladm

7. nemli bir toplantya

katlacam

8. ok mutlu
6. Bence bu

kitab

olduum

zaman _ _ __
zaman _ _ __

zaman _ _ _ _ _ _ __

okuyup bitireceksin. 10 zaman hayata ba-

kn deiecek.

7
7. Bir gn lstanbul'a gideceim. 10 zaman mutlaka Topkap
Saray'n da ziyaret edeceim.

Tamamlayalm

1. Ben ilkokula

baladmda

2. Ben ilk kez yurt dna


8. (Ne zaman doktora gideceksin. 10 zaman
alman gerek.

arayp

_ _ _ _ __

3. Ben ilk ak olduumda _ _ _ _ _ _ _ __

Yantlayalm

doum

gnm

kutladmda

_ __

5. Ben ailemden ilk aynldmda _ _ _ _ _ __

1. Ne zaman Trke gazete okuyacaksn? (Trke ren-)


Trk e rendi im zaman/ rendi imde
2. Ne zaman para kazanmaya balayacaksn? fie bala-)
3. Ne zaman kilo vereceksin? (spor yapmaya
4. Spor ayakkablann ne zaman giyiyorsun?
5. Ne zaman yemek yiyorsun?

bala-)

fko-J

6. Ben lise/niversite
7. Ben bu kursa ilk
8. Ben emekli

diplomam aldmda

baladmda

olduumda

_ _ __

_ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ __

fack-J

9. Ben anne/ baba


6. emsiyeni ne zaman

ktmda

randevu

4. Ben en son

_ _ _ _ _ _ __

olduumda

_ _ _ _ _ __

kullanyorsun? (yamur ya-)

7. Ne zaman doktora gidiyoruz? (hasta ol-J


8. Ne zaman bir eyler iiyorsun? (susa-)

1O. Ben birine yalan


11 . Ben birine

sylediimde

_ _ _ _ _ __

kzdmda _ _ _ _ _ _ _ _ __

il

il

....

.. ..

. .

8 ltuetleyelim
1.

30

6. Bu ila gerekten ok

yandaydm .

evlendiim

O
O

evlenince

zaman

ans

evlenirir evlenmez

2. Uak

zamannda

___ bir ok yolcu bu duruma

tepki gsterdi.

O
O
O

O
O
O
O
O
O

kalkmaynca

zaman

3. Gnlerdir hazrland

snav

iyi ___ byk bir hayal

gemedii

O
O

gemeyince

O
O
O

zaman

geer gemez

4. insan bu kt olaylar karsnda ___ etkileniyor.

O
O

ister istemez

istedii

ier imez

y l

geti ama hi

deimemi

arj

bitti.

araynca

arar aramaz
arayacam srada

ok gen1im.

tandm srada

tanynca
tandm

zaman

anlyorlar

D
O
O

zaman
onu

olduklannda
olduklan srada
olur olmaz
her eye zme.

1O. Kendini

___ tandm .

O
O
O

iince

9. insanlar hasta ___ salklannn deerin daha iyi

isteyince

5. Aradan yirmi

bamn

itiimde

8. Onu

knkl yaad.

___

kesildi.

7. Tam seni ___ telefonumun

kalkar kalkmaz
kalmad

glym,

O
O
D

grdmde

grr grmez
grnce

olduu

zaman

olunca
olur olmaz

9 Eleyelim
1. Solann kestirince

2.

n artk

Yemein tadna baknca

3. Bir

kitab bitirdiim

4. Bazen bir hata

5. Onunla biraz

zaman

yapnca

konuunca

6. insan kendine sayg duymay rendii zaman


7. Sabahlan

kahvalt

yapar yapmaz evden

kyorum

8. Dn akam eve gittiimde

9. Hezarfen Ahmet elebi Galata Kulesi'nden


atladnda

10. lk uaa bindiimde

yeni bir insan

olduumu dnrm .

ocuk gibi

bakalanna

korkudan yreim azma gelmiti.

nasl

O
O

elektrikler kesikti.
yoksa

tuz

herkes

o hatay telafi etmek mmkn olmuyor.

olmusun.

da

sayg

gstermeyi

renir

bir insan olduunu anladm.

ie zamannda yetimem

mmkn

koymay unuttuumu anladm.


akn akn

onu izliyordu.

deil.

10 Y nide n
1.

Alveri

azalm

iin

11

kacaktm/kmak

Tamamlayalm ei

elim

TORK siNEMA TARiHiNDEN NOTLAR

zereydim. Telefon

Fuat

ald.

Uzknay'n,

1914'te,

Osmanl

imparatorluu 1. Dnya Sava'na

gir

2. Murat snfa girdi. O srada


du.

retmen

3. Garson elindeki tepsiyi yere


tm mteriler ona bakt.

4. Ne zaman
nirim.

bam arrsa

5. Sen uzun zaman beni

ders

drd .

bir aspirin

aramadn .

anlatyor

Lokantadaki

alr,

biraz dinle-

Ben ok merak-

landm.

6. Uzun sre Trke konumuyorum . 10 zaman) birok


szc unutuyorum.

7.

ii ri

ikinci kez okudum.

a i rin

ne demek

istediini

anladm.

8. i mi bitireceim, sonra sana yardm edeceim .

9. ok yemek yiyorum. 10 zaman) uyuyamyorum .

1O. Gelecek ay Trkiye'ye


grmek istiyoruz.

11 . Araba
sin.

gelece iz. Kapadokya'y

kullanmay ren .

12

Topl antda

13.

rencil er

10 zaman) ehliyet alabilir-

herkes birbiriyle tart maya


dr toplanty erteledi.

dev yapm yor. 10


k cezalar veriyor.

14. Turizm mevsimi


katl an r.

balar

da

ve

balad .

M-

zaman retmen

Antalya'nn

k-

nfusu ikiye

Ayastefonos'toki Rus
Ant yklrken kamerasyla grntledii 150 metrelik belgesel, Trk sinemasnn ilk filmi olarak kabul edilir.
Ynetmenliini ve senaryosunu
Celal Esot Arseven'in stlendii 'Koruyan l', 1917'de
yurtdndo ekildi. Bu film yapl
yurtdnda
ekilmi bir trk filmi yoktu.
ilk konulu film olan 'Leblebici Horhor Ao'nn ekimi
ise, 1916 ylnda barol oyuncularndan biri
l
yonm kald.
Sedat Simovi'nin 1918 ylnda ektii 'Alemdar Mustafa Paa, ilk tarihi belgesel film denemesi oldu.
orto etkileri tayan 'Bican Efendi Vekilhar', ilk 'sinema tipi dizi' zelliiyle tarihte yerini ol
Mehmet Muhtar, 1953 ylnda ilk korku film denemesi olan
'Drokula istanbul'da' timini ekiyordu.
Muhsin Erturul'un 'Halc Kz', seyirciyle bulu
Trk sinemoseverter 'ilk renkli Trk filmi'ni
izliyordu.
Aydn Arokon'un ynettii ve Neriman Kksal'n ba
rolde oynad 1959 yapm 'Fosforlu Cevriye' sinema
tarihimizde yerini ol
bol argolu filmler dnemi bolad.
Gsterime gir
biletleri tkenen ve 1. Antalya Film Festivali'nde, Trkan oroy'o 'En Boonl Kadn
Oyuncu dln kazandran 'Ac Hayat' yabonclonn
do ilgisini ekerken, o yllonn gie rekorunu krd.
Yavuz Turgul'un 1996'da ektii, 'Ekya' do, 19961997 sezonunda yaklak 2,5 milyon kiiye ulaarak
dnemin seyirci ve gie rekorunu elde etti.
Ylmaz Erdoan ve Omer Faruk Sorok'n ynetmenliini yapt, 'Vizontele' ise, bugne kadar ulat 3
milyon 302 bin 91 O seyirciyle yeni rekorun sahibi oldu.
1. Senaristi ve ynetmeni ayn olan film.
2. Trk sinema tarihinin en ok haslat yapan filmi.
3. Gsterime girdiinde dnemin gie rekorunu kran film
4. Oyunculardan biri lnce tamamlanamayan film
5. Barol oyuncusuna dl kazandran film
6. Argolu filmler dnemini balatan film

D
D
D

Ekya

Fosforlu Cevriye
Vizontele

D
D
D

Ac

Hayat

Leblebici Horhor Aa
Koruyan l

il

12

Tamamlayalm

Tamamlayalm,

1. Emekli ol uncava kadar

i aretleyelim

ehirde

bu

yaayacam.

2.

Snav

3. Bu

bit

olay

4. Yemek

kalkmasn.

kimse yerinden
l

unutmayacam.

hazr

ol

sofray hazrlar

sen de

msn?

5.

Sayn

yolcularmz

ltfen

uak

tamamen
1. Adile

dur_ _ _ kemerlerinizi zmeyiniz.

Noit

ocuklar tarafndan _ _ _ _ _ _ _ _ __

olarak bilinir.
6. Bence

alveri

iin indirimler

bola _ __

bekle.
7. Kpry ge _ _ _ ayya
8. Bir

tatile

day

bulup para kazanmaya

diyeceksin.
bola _ __

Nairin

3. Adile

Noit Altn

annesi ve

babas

_ _ _ _ _ _ _ __

Portakal Film Festivoli'nde _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dln

kazand.

4. Adile

Noit

kendi tiyatrosunu kuruncaya kadar _ _ _ __

5. Adile

Noit

evleninceye kadar _ _ _ _ _ _ _ _ __

6. Adile

Noit sinemac kimliini

7 Adile

Nait, babas

kamayacam.

9. Bence senden zr dile _ __

onunla

konuma.

1O. Evinizi bul _ _ _ okla


11 . Bence otele bu
da

2. Adile

kalp

paray

koray

setim.

ver

bir pansiyon-

daha uzun bir tatil

lnce _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

yapn.

oba ol _ _ _ bu arabayla idare

12. Yeni bir

_ _ _ _ _ _ _ _ __

8. Ziya Keskiner de Adile

Nait

gibi _ _ _ _ _ _ __

etmek zorundaym.
13. Ltfen ocuk uyu _ _ _ televizyonu ama.

il

1950

14. Bu ilalan

iyile _ _ _

kullanman

15. devlerini bitir_ _ _ dar

16.

Konumac konumasn

oynlmayn

17.

Toplant

ydnda

lazm.

kmak

yok.

bitir_ _ _ solondan

1954 yhnda

ltfen.

bit _ _ _ mdr beye telefon

balan-

Evlendi.

O
O

dl kazand.
Tiyatroyu brakt.

O
O

Kendi tiyatrosunu kurdu.

TRfde program yapmaya

Vefat etti.

O
O

TRrde program yapmaya balad.

Eski tiyatrosuna dnd.


balad .

mayacak.
18. Diploma al _ _ _ kursu
19.

Yamur

brakmayacam.

din_ _ _ burada bekleyelim.

20. Tekrar gr _ _ _ hookaln .

1981

yhnda

Sinemaya geti.

Sral yalm iaretleyelim_ _ _ _ _ _ __

14

YEiLAM SOKAGI

Yeilam sokann
ad

ve ilk
nema

ortasnda,

tam

'Melek' olan 'Emek'

adn,

1. Yei lam
1924'de

kurulmu

sinemas bulunmaktadr.

Si-

sahnenin iki tarahnda yer alan san-turuncu


alr.

renkli 2 melek tablosundan

Sinemadan nce burada

'Skating Palace' adyla bilinen Bey~lu'nun yegane buz pasahas

teni

bulunmakta idi.

Peki sokak iin neler yaplabilir? nllerin el ve ayak


kaldnmlara

izleri

konulabilir mesela. Mesela duvarlara n-

llerin resimleri ve film


ran sokak tabelalan

afileri

konulabilir. Sinemay

ant

oluturulup sokaa serpitirilebilir.

So-

kak iinde sinema mzesi

oluturulabilir.

Sokak, bir niversi-

tenin sinema blmnn

korumasna

verilebilir. Aralann

bu

sokaa girii

olanaklan

yer
2. Sokan eski hali
3. Sokan yeni hali
4. Sokan Trk
5. Yeilam

sinemas

sokann

iin nemi

D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D

D
D
D

yeniden

canlandn imas

6. Yei lam

sokann

7. Yeilam

sokandaki iyerteri

8. Yeilam

sokanda

tarihi nemi

bir niversite

kurulmas

salanabilir.

Yok

soka nn bulunduu

ve park etmesi yasaklanabilir. Yeilam'n

emektartanna bu mekanda

Var

tek

yalnz

nemli

etrafa

rastgele
koymak

bir araya
getirmek

kefetmek

nden
gitmek

anmsatmak armak

haber
vermek

yegane

lstanbul'da, Bey~lu'nda kendi haline terkedilmi k-

k bir sokak bulunmaktadr. Bu sokak, Trk sinemasnn yl


larca kalbi

saylm,

birok nlnn

kefedilmesine

olmu Yeilam Sokadr. Tabelas

a gittiiniz
satc

ve

n ayak

bile olmayan bu soka-

doQtmak

zaman greceksiniz ki, sokakta birka seyyar

kapal

baka

kepenklerden

grecek bir ey kalma-

serpitf mek

mtr.

Bey~lu

nn kurulu

belediyesi 1996 ylndan beri Trk sinemas

gn

saylan

14

Kasm' da eitli

nclk
etmek

etkinlikler d-

zenlemektedir. Bununla yetinmeyen belediye u

sralar ba

n ayak
olmak

ta istiklal Caddesi olmak zere Bey~lu'nun tarihi ve kltrel

mekanlann

yeniden restore etmek iin aba harcamak-

tadr. Yeilam sokana

sokak ile ilgili

eitli

henz dokunmayan belediye, bu


olduunu

projeleri

ve bu projeleri en

sa zamanda hayata geireceQini sylyor. Yaplan

alma

lan SO-DER (Sinema Oyunculan DemeQil ve Mimar Sinan


niversitesi ile ortak olarak yrttklerini syleyen
Belediyesi

Bakan,

reform

abalannn

yerel esnaf, medya ve kltr


geldii

taktirde

bileceklerini

Bey~lunu

yeni

bakanlndan

Bey~lu

baladn

ve

yeteni destek

eski gzel gnlerine

2.

ve frakl, beyaz eldivenli

terifatlar

hizmet verirdi.

Yeilam soka

Yeilam soka

Yei lam sokanda

mzesi

Yanl

Trk sinema

tarihi asndan ok nemlidir.


3.

OoOru
ok iyi

korunmutur.

bir zamanlar, bugn ak olma-

yan Opera sinemas vard. Bu sinemada yener hallarla kaplyd

1.

dntre

dnyor.

Yeilam sokanda

CJOnhmak

bir sinema

bulu nmaktad r.

il

eniden
l . Ben

2 Tamamla

azalm

retmene

'Dn gece dev yapmadan

yattm.'

dedim.

alm
ol =
d~
u~u
~n-=u_____

l . Ahmet ok yorgun
gelm

2. Sen bize 'Uzun zamandan beri Ali'yle

grmedik.

dedi.n

2. Ben

3. Ayten'

Yamurlu

havada

dolamay

syledi.

retmene snava

ama

, bizimle

snavn

ok

al _ _ _ __

ok kt ge _ _ _ _ __

syledim.

ok severim.'diyor

3. Sema bizi ok zle _ _ _ _ _ _ , ok yaknda bizi grmeye gel

4. Nalan 'ki gnden beri ie gitmedim.' dedi.

4. Sen her zaman

syledi.

aslnda

doktor olmak

iste _ _ _ _ _ _ , hep nl bir aktr olmay


5. Siz 'Bir fabrikada

ii

olarak

alyorum.'

dediniz.

hayal et

sylyorsun.

5. Serhat o filmi seyret


6. Biz 'Yann saat 09:00'da

geleceiz.' demitik.

been _ _ _ _ _ _

6. Selim
7. Onlar

'ili' de

bir bankada

alyoruz.

ama hi

dediler.

retmenlikten

sylyor.

nce

baka iler

fakat en ok retmenlii

yap

sev _ _ _ _ _ _ syledi.
8. Onlar lrkiye'ye ilk defa geldik. dediler.

7. Beni arayanlara

toplantda

ol _ _ _ _ __

syle.
9. Serap 'Hafta sonu tatile gideceim, bu yzden valizimi topluyorum.'

8. Annem dn bizi ara _ _ _ _ _ _ bulama-

demi.

ynca

9.
l O. Siz polise 'Ben hibir ey grmedim hibir ey bilmiyorum
demisiniz.

merak et

syledi.

retmen snavn

biraz sonra

ve bir saat sr

l O.

Kapcya,

sylyor.

ekmei

al
l l . Aye 'Anahtanm evde unutmuum, akam kapda kaldm.'

Sal

syledim.

bize hep,

'alrsanz baanrsnz.'

der.

14. Gen

kz

scakl

30C olacak.' diyor.

sevgilisine 'Bundan sonra seninle

miyorum.' diye

bard.

grmek

imdi megul

ol

beni

biraz sonra ara _ _ _ _ _ _ sylyor.


13.

13. Spiker -Yann hava

bala _ _ _ __

gn rejimi boz _ _ _ _ _ _ sylyor.

12. Babam
retmen

marketten deil frndan

l l . Demet her pazartesi rejime

dedi.

12.

bala _ _ __

Arkadam

izin

iste-

alp

bugn kendisini iyi hisset _ __

eve git

14.

Eim

15.

Arkadalarm
sk

kendisini

syledi.

yanl

bu

anla
filmin
baka

ret _ _ _ _ _ _ sylediler.

sylyor.
kendilerini

ok

bir film

sey-

4 Yeniden yazalm

3 Yeniden yazalm

1. Aye, bana istanbul'a gittiini, pek ok tarihi eser grdn

Sevgili Arkadam Begm,


Bu mektubu sana Antalya'dan yazyorum . Antal-

syledi.

e bana "l tanbu/'a

rdm ." dedi


ya'ya otobsle gitmekten vazgeip arabayla geldik.
Yolculuumuz olduka gzel geti. Antalya'da ok

2. Ev sahibim, bana kiraya zam yapacan syledi.

gzel bir otelde kaldk. Antalya doa ve tarihin i ie


olduu

gzel bir ehir. Antalya'y bize, otelin rehberi

3. Mdr, sekreterine toplantnn iyi getiini syledi.

gezdirdi. Bize Antalya'yla ilgili ok ilgin eyler anlatt.

Antalya M.0 il. yzylda kurulmu ve Attaleria olan

ilk ismi sonralar Andaliyye, Adayla sonra da Antalya


ekl in e dnm.
ted iim

4. Spiker, Anadolu'da yann ya beklendi ini syledi.

Antalya'da senin de grmeni is-

pek ok yeri gezdik. Yat Liman'na gittik An-

talya mzesini Konyaalt ve Lora Plajlarn grdk.

5. Aye Hanm, arkadana apartmandan bir iki komu

Bugnlk bu kadar olsun. Bu mektubu sana yazar-

nun gelece i n i bu yzden onunla sinemaya gele-

ken yoru l duumu an ladm . Yorgunluktan gzlerim

meyeceini

syledi.

kapan yor. Sana tekrar yazacam . Seni ok zledim.

ok pyorum.
Arkadan

Gke

6. Gen adam, hakime czdan kendisinin almadn


sylyor.

7. Gl, kzna akam onu parka gtrece i ne sz verm i.

8. rencilere yarn snavn olaca n hatrlattm.

9. Bugn yamurun yaacan tahmin ediyorum.

1O. Sana, bizimle sinemaya ge l emeyece i n i syledim.

11. Bu hafta bizi ziyaret edece ini ze sz vermitiniz.

12 Biz size yardm edebilece imi z i tahmin ediyoruz.

il

il

5 Yeniden

azalm

Tamamlayalm

1. Eime "Arabann anahtann aldn m?" diye sordum.

2. retmen, rencilere "Trke ark biliyor musunuz?" diye


sordu.

3. rencilerim bana "Bu hafta snav olcak m?" diye soruyor.

4. Arkadama "Dnk filmi beendin mi?" diye sordum.

Aye: Mine'yle telefonda konu1um . Havalann souk

, lstanbul'a almaya al _ __

ol
5. Gen, kza "Benimle dans eder misin?" diye sordu.

ve yeni arkadalar edin

syledi.

Sibel: Havalar ok mu soumu? nallah hasta olmaz.

6. Ahmet Aye' ye "Arzu'nun telefonunu biliyor musun?" diye


sormu.

Aye: Geen hafta biraz hastalan

gn iinde iyile
7. ocuk, arkadana "Alyor musun?" diye sordu.

Sibel: Doktora git


Aye:

8. ala, Dilek'e "Bu akam bize gelecek misin? diye soruyor.

ama bir iki

syledi.
git

sordun mu?

Ben sormadan o git_ _ _ syledi.

Sibel: Sabahlan erken kalkabiliyor mu, sence? Buradayken leye kadar uyur, yataktan zor kalkard.

9. Eime "Listedekileri marketten aldn m? diye sordum.

Aye:

Ben de merak edip sabahlan erken kalk _ _


kalk

sordum.

Sibel: Ne dedi, peki?


1O. stanbul' da misafir olacam arkadama Ankaradan istediin bir ey var mr diye sordum.

Aye: ilk gnlerde zor kalk _ _ _ , ama yava yava

daha rahat kalkmaya

bala _ _ _

syledi.

Sibel: Doru drst yemek yiyor mu, acaba?


11 . Gl, Demi(e "Daha nce yurt dna ktn m?" diye sordu.

Aye: Soracam tahmin etti sanrm. Bana "Sen ye-

meklerimi dzenli ye

ye

sor-

madan syleyeyim. Artk deitim, ok dzenli

12. Gen adam, sevgilisine "Benimle evlenir misin?" diye sordu.

besleniyorum. dedi.
13. Hasta, doktora Tedaviden sonra iyileecek miyim?" diye
soruyor.

Sibel: Benim iyi ol


Aye:

Sormaz

m?

ol

Hatta hala onun iin zl _ __


, resmine bakp alamaya devam

zl
et

14. Dedesi torununa "Bayramda bizi ziyaret edecek misiniz?"


diye sormu.

sordu mu?

et

bile sordu.

Sibel: Canm arkadam benim. Onu imdiden ok zledim. Oysa gideli daha 5 hafta oldu.

15. ocuunuza sk sk Bir problemin var mr diye sorun.

Aye: Ben de ok zledim. Son olarak seni ok

l O gn sonra gel
p
Bir de gelirken bir ey iste

16. Trafik polisi srcye Ehliyet ve ruhsatnz var m?" diye


sordu.

sordu. Ben de iste

syledim.

Sibel: Hibir ey istemeyiz; o gelsin yeter.


Aye:

Bence de...

syledi.
iste _ __

Mdr: yi gnle~ Buyrun, oturun.


Sekreter adayw: Teekl@ ederim.
Mdr: Bilgisayar kullanyor musunuz?
Sekreter adayl: Evet, tabi.
Mdr: Daha nce bir yerde altnz m?
Sekreter adayw: Evet, Frat irketler Grubunda sekreter olarak
5 yl altm.
Mdr: ngilizce biliyor musunuz? Bu mektubun imdi evirisini yapabilir misiniz?
Sekreter adayw: Tabii.
Mdr: Hmm! Gzel. Sannm aradmz zelliklere sahipsiniz..
Sekreter adayw: Ne kadar cret olacam syler misiniz?
Mdr: Dier adaylarla grtkten sonra, sizi tekrar arayacaz ve bu konuyu o zaman greceiz. yi gnler.

A. Bu arada evlerinin her yerinin suyla

dolduunu

grrler. Kulbeleatdaki somonlar altnla,

ri gzleri nnde bir tapnaa dnr.


kaplar oymalarla yerler de mermerle denir.
B. Gnn birinde Zeus ile Hermes iki yolcu gibi Frigyo'y dolamaya
karar verirler. Dinlenmek isterler fakat hi kimse onlara kapy amaz. Tekrar kap kap dolamaya balarlar. lerinden bir ev onlan
kabul eder. Bu ev kck. saman sap ve bataklk sazyla rtl
bir evdir. Bu evde Baukis ile kocas Philemon yaamaktadr.
C. Onlar tapnan bakcs olurlar. Nihayet mrleri sona erince Baukis, Philemon'un yaprakla donandn grr. Bugn hala insanlar onlann yan yara duran aa gvdelerini gsteriyorlar.
D. Bu arada kan koca sk sk boalan arap testisinin kendiliinden
dolduunu fark eder ve korkuya kaplrlar. Ellerini ge kaldnp dua
ederler. Bu hazrlksz yemek iin balanmalann dilerler. Bu yal
kar kocann bir kaz vardr. Bu kaz konuklonno kesip onlara yedirmek isterler oma konuklan buna izin vermezler.
E. Yal adam onlara oturacak bir yer gsterene kadar tonnlar bu basit bannan eiini gemek iin balann emeyi pek istemezler.
Baukis oturacak yere hemen bir ul seriverir. Hemen arkasndan
ayaklar arpk masada konuklanna yemek hazrlarlar.
F. Zeus onlara dileklerini sorar: 'Rahipleriniz olmak. tapnanza hizmet etmek. Ayrca ecel her ikimize de birlikte gelsin.'
1. Paragraf: -~-3. Paragraf: _ _ __

2. Paragraf: _ _ __

5. Paragraf:

6. Paragraf:

4. Paragraf:

il

il

yazalm

9 Tekrar

Mdr, bize 'Bu

2. Burak,

akam

arkadalanna

lemem.'

mesaiye

'ok

iim

kalmanz

gerek.' dedi.

var, sizinle sinemaya ge-

demi.

3. Sen, her zaman 'ok almam gerek. diyorsun.

4. Doktor,

hastasna

rekli tahlilleri

'Bu ilalan

yaptrmalsnz.'

zamannda kullanmal,

ge-

dedi.

5. Ben, size 'Bir hafta sonra snavnz var. ok iyi

hazrlanma

lsnz.' demitim.

Yok
6. ocuk annesine
runda

mym?'

'Tabamdakilerin

hepsini bitirmek zo-

diye soruyor.

l . Pandora'nn kiisel zellikleri


2. Promethus'un ktlkleri bir kasaya
kilitlemesi
3. Promethus'un Zeus'un tm planlann
bozmas

7.

Aye

ve Hlya, bana 'Sence Mehmefi

aramal myz?'

di-

4. Epimethus'un

aabeyinin

tavsiyesine

uymamas

ye sordular.

o o
o o
o o

'Pandora, Zeus'un insan soyuna oynad!O yeni bir oyundur.


Ltfen beni oyalama; alyorum, oyun oynamyo
rum.
O Tatilde can skntsndan bir sr oyun oynadk.
O Aslnda beni bu kadar kolay kandramazdnz; bana
oyun oynadnz.
O Oyun oynamak sanld gibi basit deil, ciddi bir eylemdir.

O
8. Adam, bankadaki grevliye u anda yanmda para yok.
demeyi

imdi

yapmam gerekiyor mu?' diye soruyor.

9. Otogardaki grevli, telefonda bana 'Biletinizi otobs kalkmadan yanm saat nce

almalsnz.'

dedi.

'Ta

batan

beri en acmasz sorunlara kattanmada intek destei umut olmutur.'


Bu sene ansszlm yznden sorunlanm ikiye kat-

sanolunun

O
l O.

Asl, Yiif e 'Akama

kadar raporlan bitirmelisin. Dinlen-

mek iin vaktimiz yok.

demi.

11 . Deniz 'Son zamanlarda


meliyim.'demi.

bam

ok anyor; bir doktora git-

land.

O
O
O

irketin kOr

'Bu

gelen en byk felakettir.'


yenilip kutuyu amas.
Zeus'un ktlklerle dolu kutuyu eyiz olarak gndermesi.
Kutunun iinde hi iyi bir eyin bulunmamas.

O
O
O

katlanarak

artyor.

Her eye katlanrm, sensizlie asla!


Onun geliiyle mutluluum ikiye katland.
insanolunun bana

Pandora'nn merakna

12

11 Tekrar yazalm
1.

Programn

sunucusu konua az vakitlerinin


son cmlelerini sylemesi gerektiini syledi.

olduunu

Mteri

1.
2.

2. Kantinciye bir tost

istediimi

3.

syledim.

4.
3.

Kardeim

yanna kadar devini bitirmesi


siz olmamz syledi.

gerektiini,

ses5.
6.

4. Diyetisyen kilo vermem iin diyetle birlikte spor yapmam


gerektiini syledi.

7.
8.

5. Pelin yorgun

olduunu

biraz dinlenmesi gerektiini syledi.


9.

6. Avukat hakime mvekkilinin susuz


nn dinlenmesi gerektiini syledi.

olduunu

ve

tankla

1O.

8.

Eim

duvarlann ok kirli
rektiini sylyor.

olduunu

Dii ekerin d iler

zararl olduunu

gerektiini

9.

iin

ve az yememiz

makinesini kullanmadan nce kullanma


syledi.

klavuzunu okumamz gerektiini

1O. Annesi ocua yemek yemeden nce ellerini


syledi.

11 . Mdr ekonomik

ykamasn

skntlar

kartlmas gerektiini

12. Gner ok uykusuz


gerekti ini sylyor.

nedeniyle fabrikadan eleman


syledi.

olduunu,

salatas

iste

ni

Tamamlayalm

badana yapmamz ge-

s.. yledi.

Satc amar

garsona mevsim

syledi.
Biz size evde oturmak iste
, sinemaya
gitmek iste
sylemitik.
Dedem eskiden bu binalarn yerinde meyve
baheleri ol
syledi.
Siz burada kalmaktan memnun ol _ _ __
sylememi miydiniz?
Esma Trkan'a kazadan sonra iyi ol _ _ __
ol
sordu.
Asl bize yann evde ol
ol _ _ __
soruyor.
Trafik polisi sarho srcye alkoll ara kullan
gerek
syledi.
Uzmanlar ocuklarn yalanna uygun programlar
seyret
gere
sylyor.
renciler derse gelirken kitap getir_ _ __
gerek
gerek
soruyorlar.
Tamer Didem'e toplantya ka1l _ _ __
gerek
gerek
sordu.

15
7.

Tamamlayalm

erkenden

yatp uyumas

Gaziantep-in Nizip ilesinde, Frat Nehri kysnda


bulunan Belks Zeugma antik kentindeki kaz al
malan tamamland ve Roma dneminden gnmze kalan Zeugma, k uykusuna ekildi. Gaziantep Arkeoloji Mzesi Mdr vekili ve Zeugma
Kazlan Koordinatr Kemal Sertok. Zeugma'da iyi
ileryaptk/am , gzlerinin arkada kal _ __
ve bu adan huzurlu ol
syledi. Zeugma'da yaplan kazlan deQerlendirdiinde, ie yarar almalar gerekletirildiini grmenin mutluluunu yaa
belirten Sertok. birbirinden deerli mozaikler, Trkiye mzelerinde bir rneQi olmayan 155 cm byklndeki bronz Mars
heykeli, heykelcikler, freskler, bullalar (mhr bask
lanl, bronz kandiller, Helenistik dneme ait stel, altn yzk ve figrler bul
syledi.
Sertok. Zeugma'da Trk, talyan, lngiliz ve Fransz
uzmanlarn
ortak almas ile sonuca
git
ifade ederek. yz akyla iin iinden
k
, almalann kusursuz olarak bitmesi iin ellerinden geleni yap
belirtti . Zeugma'daki kazlann ada teknoloji ve yntemlerle yap
szlerine ekledi.

il

alm

1 Tamamla

niden

1. iiler gelecek hafta greve bola..-...==""'-'="-'-~'-'-'--- fabrikada bir sreliine retim


2. Geen ylki "Dil
_ _ _ bu

konferansta

Yemei yaktm.

Onun iin

dondo

yemek zorunda

kaldk.

yaplmayacak.

Konferons"ndo konumac

ylki

1.

azalm

ben ol _ __

2.

konuma yapmayacam .

Ba

balerin bileini burktu. Onun iin bu


gsteri iptal edildi.

akamki

3. Sokak ocuklon yoranno kermes dzenle _ _ _ __


hani hani
4. Uzun
klk

3. 3 gn sonra bayram. Onun iin tm derslikleri


bayrak ve balonlarla ssledik.

almaya boladk.

zamandr

sistemim

dzenli beslen _ _ _ _ _ _

ba-

4.

zayflam.

5. Metin, vejetaryen ol _ _ _ _ _ _ bizimle lokantaya


geldii

6. Dnk

zaman et kokusundan
toplantda

maalk

ron beni iki


7. Bir

ok

aydr odasn

boonl

rahatsz

oluyor.

ol _ _ _ _ _ _ pot-

ikramiye ile dllendirdi.

topla

kzma harlk

Kapy

amaya

alrken

anahtarc armak

onohton krdm. Onun iin


zorunda kaldm.

5. Bu hafta mamz yok. Onun iin antrenman yapmak


istemiyoruz.
6. Bu evde snamyoruz. Onun iin yeni bir eve tanmak
tan baka aremiz yok.

vermiyorum.
8. Hi et ve hayvansal rn ye _ _ _ _ _ _ unutkanlk yaayan kiiler

B vitamini olarak bu problemi zmeye

alabilirler.

2
1.

azalm

1. Annem baklava yapyor, nk yonn bayram.


Yann ba m ldu u i in annem baklava 'O

tla alm

Komuna

nid n

niin selam vermedin?

2. Niin bavulunu

hazrladn?

2. Martino iin bir veda partisi dzenlemeye karar verdik.


nk kursu bitirip lkesine dnecek.
3. 2 aydr sevdiim dizileri seyredemiyorum, nk televizyonum bozuk.

3. Onlar asansre niin binmediler?


4. O niin erkenden

iten kt?

5. Niin bu kadar kilo


6. Neden

araban

7. Niin tatile

aldn?

aramyorsun?

9. Niin bugn bu kadar yorgunsun?


1O.

Diinin ans

5. Tahtaya yozlonlan
evde unutmuum .

okuyamyorum,

nk

snma

gzlm

satmaya karar verdin?

kamadn?

8. Neden beni hi

4. Buzullar byk bir hzla eriyor, nk kresel


gn getike artyor.

iin neden doktora gitmiyorsun?

6. Nooko Trk geleneklerini ok iyi biliyor, nk uzun


sredir Trkiye'de yayor.
7. Fatma
nk

Hanm
kz

eyiz sondndokileri
bu hafta sonu evlenecek.

8. Evin terasna

kamyorum,

ykayp

tledi,

nk ykseklik korkum var.

temin etmek imkanszm. Gemidekiler herkesi doyurabilmek iin, ellerinde azar azar kolon malzemelerin
hepsini kartnp bir yemek yapmaya karar vermiler.
Bylece ilk aure ortaya km.
Eskilere sorarsanz aure krk trl malzeme ile hazr
lanmal. stelik malzemelerin aureye konmadan nce
biraz piirilmesi de gerekiyor. Ama gnmzde bir tatl
iin krk eit malzeme satn olmak, bunlan piirip hazrlamak eskisinden ok daha zor. Ama yine de herkes
kendi belirledii miktarda malzemeyle kendi auresini
yapmaya devam ediyor.

1.

Aurede

2.

Geen hafta, aure zaman olduu iin 'Anne, ltfen


yap! demeye baladm. Btn hafta sonu 'Bu
daylan slatalm m?', 'Nohutlar hazr m?' trnden sorulanm sonucu pes eden annem szn tutmu ve

Aure yapmann

kolay bir

3.

Aurenin

4.

Aurenin yapm aamalar

ne tr bir yiyecek

5. Gnmzde

Aure

ne mi? Trk mutfann en lezzetli tatllanndan


biri. ok sayda malzemeyi barndrd iin damakta b
rakt tadn tarifi imkansz. Tatlsyla, tuzlusuyla, eitli
baharotlonylo, inanlmaz bir konm! Geleneksel Trk
kltrnn ok renkli bir yn aure. Hazrlan belki biraz zahmetli, ama sonuta alnan tat iin o zahmete
girmeye deer.
Aure'nin haz n ile ilgili ilk ve en nl efsane Nuh
Tufan'na dayanyor. Efsaneye gre tufan srasnda gemide aylarca denizde kalnd iin doal olarak yiyecek sknts bo gstermi. Zira yamur dinmek. sular
ekilmek bilmiyormu ve bu yzden bir yerden yiyecek

gn enlik fener

olay

sayg duruu

Meydan'nda

toplanan devlet yetkilileri ve halk

lunulur sonra

sylenir.

_ _ _ _ _ caddede
Akam

askerler

ar ar

tarafndan

balar.

Halk

neden

4. Aure iine _ _ _ _ _ iin


bir tatl .

tren korteji milli

mar

nce _ _ _ _ _ bu-

katlanlar cokuyla alklar.

_ _ _ _ _ dzenlenir.

konserlerle harika bir _ _ _ _ _

mi.

trene geilir. Trenden sonra

ilerler. halk da trene

1. Annesi; kz
ona aure yapm.
2. Sonunda ok lezzetli bir tatl
aure
piirmek iin zahmete girmeye deer.
3. Efsaneye gre Nuh Tufan srasnda iddetli yamur
_ _ _ _ _ hibir yerden erzak temin edileme-

tarafndan

Ardndan

olduu

daha zor olduu

9 Eyll izmi(in _ _ _ _ _ olduu iin her yl trenlerle kutlanr. Sabah Cumhuriyet

o
olup

aure yapmann

6 Yerle tir lim


kurtulu

olmad

aure piirmi.

Yok

hangi malzemelerin

kullanld

aure

Var

Ardndan

doyasya elenir.

dans gsterileri ve

piirilmesi

zahmetli

il

Bayramda

ocuunuza

rebileceinizi

ok nemli hayat dersleri ve-

dndnz

hi

m? Bayramlar ve

dier

zel gnler ocuklar iin ok nemlidir. Neden mi?


ncelikle
m olmas
candan

ni

dier

bile

gnlerden

ocuun

farkl

bir isimle

bayrama olan ilgisini

bayram; yardmlama ve

paylam

deerlerin ocua kazandnlmas

mandr.

adlandnl
arttra

gibi insa-

iin en uygun za-

ocuk bayramda evresindeki

kiilerin ilikileri

ni ve davranlann gzlemleme frsat bulur. Bayram ziyaretleri, bayram tebrikleri, bayram sohbetleri ... Bunlann
hepsi ocuk iin adeta birer derstir.
ayrca

Bayramlar

ocuun

anlarnda

deerlendirilebilir.

nemli zaman dilimleri olarak da


Bayramlk

giymek, bayram

luk duygusu da

geliir.

harl

Elbette anne babalar

Bayram ncesinde ya da en
yararl

harln nasl harcayaca

azndan bayramn

olur. Bayram programlan

belirlendii programlardr. Yaplacak

ona gre

ocuun dnyasn zenginletirir.

Bunlar sayesinde

konusunda

ocuun

sorumlu-

ocua karmamal

sadece

bulunmaldr.

nerilerde
ok

almak bile

yer eden

ekillendirecek

ve anne

ocuun

deerli

hissetmesini

bayram boyunca neler

yapabileceinin

program ile birlikte ocuk zgr kalabilecei

babasn

ocuklar, bayramlar ile birlikte hem


dilerini daha

ilk saatlerinde ocukla birlikte bir bayram

srpriz sonularla

Bu durum ise

da

ve bayrama zg hedeflerin

snrlan bileceinden

beklentilerini

ba baa brakmayacaktr.

ocukluklarn doyasya yaarlar

salar.

program yaplmas

hem de bu ocukluk duygusu

ocuklarnzla paylamlarnz artracak

ve

onlarn

ken-

kolaylatracaktr.

Yasemin Yalm Aktosun

D~ru

1. Bayramlar ocuklara
paylam

gibi nemli

iin bir frsat olarak


2.

ocua eitli
srasnda

yardmlama

deerlerin retilmesi

konusunda

2.

3.
4.

ocua

verilen bayram

ocuklar snrlamamak,

Bayramlarn
asndan

5.

harlnn

anne-baba-ocuk

ilikileri

nemi

Anne-babann

insani

ocua

olmas gerektii

rnek

ziyaretleri

ne

gerektii

6. Bayramlarda ailece

Yok

kazanabilecei

etkileri

kadar olmas

plan yaplmas ocuun

onlara zgrlk tanmak gereklidir.

bayramda

Var

Bayramlarn ocuklarn arkadalk


ilikilerine

ocuklarn

hissetmesini salar.

ocuklarn
deerler

harlklarn nasl

deerli

5. Bayramda

deerlendirilebilir.

ynlendirmelidir.
kendini

hayat derslerinin bayram

harcayacaklar

4. Bir bayram

1.

ve

verilmesi daha etkilidir.

3. Anne babalar

Yanl

deerler

yaplan

konusunda

akraba

9 Yeniden yazalm

Tamamlayalm
kard mdan

1. Otobs

d la

randevuma ge

kaldm.

1. Bagaj

ilemlerini

uan kalkna

2. Gelecek hafta teyzemler gel _ _ _ _ _ _ ok mutlu-

bir an nce halletmeliyiz nk


ok az zaman kald .

yum.
3. Dn ok yorgun ol _ _ _ _ _ _ erken
4.

Yanmda

yattm .

2.

beendiim

yeterli para ol

Kzma

bir sr oyuncak aldm nk


timdeyken onu ok zledim.

seyaha-

ayakkaby alamadm .

5. Bana yalan syle _ _ _ _ _ _ sana olan gvenim


3. Marketteki fiyat etiketlerini okuyamadm nk
gzlm evde unutmuum.

sarsld.

6. Ablam

akam nianlsyla

bul

saatler-

ge kal

herkes-

yakn

dir ssleniyor.
7. Ayhan Bey

toplantya

4. ok heyecanlym nk gelecek hafta bir sempozyumda konuma yapacam.

ten zr diledi.
8. Gece iyi uyu

bu sabah biraz yorgun ve

halsiz hissediyorum.
9. Annemin ok sinirlenecein i bil _ _ _ _ _ _ ona bu

5.

konudan sz etmedim.
1O. Doktor baka bir hastayla ilgilen _ _ _ _ _ _ sizi bi11 . Dnya nfusu giderek art _ _ _ _ _ _ evre sorunhzla

12. Geen

yeterince

tantm

iyi

yaplamad.
yamur ya _ _ _ _ __

mah-

alamadk.

sul

yardm

etmiyorum diye yallndan

dolay

anlamadm

Sabahleyin evde bir tela


unu

seyrettiimi

fark edip

tut' dedi. Ben de "Tamam,

layp

Annem bir

iini

grtmzden dolay gelmemem nedeniyle


iin yaadmdan dolay

bitirmeden

alrken

dierine balyordu.

ben de

merakl

ilere

yardm

edeyim de bu

yurt

dnda

sorduum

soru

karsnda aknln

kouturma

kt.

konuyu benim kendi kltrme

gelenekleri
_ _ _ _ _ _ _ _ _ yzm bile

'Yarnn

yabanclatma

Safiye Teyzeyi bu bayramda mutlaka ziyaret etmemiz

bayram

olduu

olduunu

oturacana

bir iin ucundan

Keke sormasaydm.

ne

yazk

ki

unutmutum.

Annem

bilmiyor musun yoksa?' diye

ba

kadar getirdi. Hi nefes almadan, benim, lkeme

unuttuumu,

hatrlamadklann

'Orada

neden?' diye sordum.

bugnn bayram
gizleyemedi.

Onun neden bu kadar telal oldu-

gzlerle onu seyrediyordum. Annem ok ge-

bana

yllardr

Uzun
ona

vard.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ annem toz

meden onu

tm.

6. Konsere ok az seyirci geldi nk konserin

byyor.

yl

kutlamak iin hepsine


birer kart gnderdim nk bayramda onlarn ziyaretine gidemeyeceim .

zorundaym.

raz bekletmek
lan

Akrabalarmn bayramlarn

baz

akrabalarmzn

en son

be

alt

ve en son, _ _ _ _ _ _ _ _ _ evden

gerektiini anlatt.

Sadece 'Tamam anne, gideriz.' diyebildim ve elime bir toz bezi

Annem

konuurken azm

bile

yl

sk

nce

kamayan

aamam

aldm.

il

il

11 T

anla alm

1. Sizinle tan t
2. Ev

ma

arkadayla

ok memnun oldum.
anlaamad

hi

ok

3. Bu kadar iinizin

iin yurttan

aynlp

eve

pimanm.

arasnda

piman

bana araba al _ _ __

oldu.

Snavdan

ok seviniyorum.

iyi not al

7. Benim bu

ok sevindim, tebrik ederim.

ii zamannda

bitir

hi kimse

inanmyordu.

8. Sibel'le tatile

sinirlendik.

4.

ok

piman

oldum.

piman olacaksn!

9. Bu szleri syle

1O. Onun niversitede de ok baanl ol

eminim.

sanyorum.

11 . Onu ikna edebil


12. Onun bize gnlden

yardm

et

hi

inanm-

kzd.

ok ardm.

5.
yaptm renince

5. Yaz tatilinde kye git


6.

inanamad.

2.
3.

bize de vakit ayr_ _ _ __

ok sevindik.
4. Babam kaza

memnun oldum.

1.

piman

6.

7.

oldum.

gcenmi.

knldn, deil

8.

mi?

9.

zlme.

10.

sz vermisiniz.

11.

bir neden yok.

12.

ok bozuluyor.

13.

inanyorum.

14.

unuttum.

15.

bilmiyor musun?

yorum.
13. Onun restorana bir

kzla

kol kola gir_ _ _ _ _ inana-

myorum!

14. Her partide kavga


gel

konyor. Dorusu

onun bu

akam

ok memnun oldum.

lim
grmek hazrlamak katlmak giymek
geirmek unutmak yapmak yolan sylemek
olmak anlatmak

15. Bizi bu akam sinemaya gtr_ _ _ _ _ sz vermitin!

Doum

gnn iin

_____
2.
konumamzdan
sevdiine

1.

yaknmasndan gelmesini grdn


konumamalann braklmasna yapacan
tantma vermeyeceinden

Aye'den

2. Hakim,

yann erken _ _ _ _ _ istedim.

ocuun

cilerden

istedi.

5. Onun her konuda _ _ _ _ _ bkp

usandm artk!

6. Annem bana dn seni tiyatroda _ _ _ _ _ syledi.


7. Koridordakilerden yksek sesle

rica ettim.

bayram tatilini benimle

yl

balosunda yksek topuklu bir

ayakkab

_ _ _ _ _ piman oldum.
6.

Yaknda

emekli _ _ _ _ _ zlyor musu-

gerekten

7. Byle nemli bir gn _ _ _ _ _

inanam-

yorum!
8. Ne kadar

boboazmsn!

_____

piman

Sana her

eyi

ettin beni!

9. Ben senin _ _ _ _ _ kzdm .

sevindim.

9. O gnk _ _ _ _ _ aramzdaki buzlar eridi.


1O. Onun seni

arkadamn

nuz?

4. Ahmefin sana bu konuda hak _ _ _ _ _ ok eminim.

8. Sizinle

Yakn

memnun oldum.

_ _ _ _ _ ok seviniyorum.

serbest _ _ _ _ _ karar verdi.

susmalann

sz veriyorum.

3. Seni yeniden
4.

sana srpriz

knldn m?

Dnne

5. Yeni

3. Akrobat, tehlikeli bir gsteri _ _ _ _ _ syleyerek seyir-

arkadalannn

inanyor

musun?

1O. Annemden ok lezzetli yemekler _ _ _ __


rendim .

15 1

tle elim
lazm

1. Hemen eve dnmem


fiini

ektiimi
Ayen'in

O
O

aynldna

6.

ziyaret ettiinize

onun

gerekten

aldna

7. Maalesef araba

O
O

ziyaret etmenize

snavda

hayrt

olsun.

kazanmana
inanyor

musunuz?

almasna

bilmiyorum.

kullandm

8. Hepinizin

aynlmaya

ok sevindim,

kazandna

Paray

evlenmesini

ne kadar sevindim, bilemezsiniz...

5. niversiteyi

ekmeyi

piman msn?

4. ocuklar, beni

tnn

bilmiyor musun?

evlendiini

3. iten

dan karken

unuttum!

2. A! Sen

nk

ok

baarl

_ _ _ eminim.

olacanza

kullanmay

olmanza

10.

Yaknda

uramadna

dnyorum.

yeni bir araba

alacam

11 . Yelitin bu hediyeye

O
12.

baylacandan

Oretmen

almay

hi

phem

baylmasndan

yok.

yaptn
aldm

getirdiini

yapmay

CD'yi

unuttum.

getirmeyi

14. Senin bu _ _ _ ok ierledim.

yaptna

15. Bu olay

karsnda

verdiine

yapmana

byle bir tepki _ _ _ ardm.

vermesine

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

DoQru

Yanl

1. Sevgilinizi sadece Sevgililer Gn'nde


hatrtyorsanz ilikinizi

gzden

geirmeniz gerekir.
2. Sevgililer Gn

nceki derste origami _ _ _ retti.

13. Eyvah! Senden

uramamasna

Yok

1. Sevgilisi olmayan kiilere Sevgililer


Gn nerileri
2. Sevgililer Gn'nde gidilebilecek
elence mekanlan
3. Sevgililer Gn iin hazrtanabilecek
yemeklerden rnekler
4. Sevgililer Gnnde verilebilecek
hediyeler
5. Sevgililer Gn iin hazrtanabilecek
srprizler

9. Onun buraya kadar gelip bize _ _ _ zldk dorusu .

Var

anlamn yitirmitir.

3. Sevgililer Gn'n

eitli yaratc

o o
o o

fikirterte

o o

zel bir hale getirebilirsiniz.

Oneriliyor
Sevgiliyle karaoke gecesine
Sevgiliye

iir

katlmak

yazmak

Sevgiliye yemek

piirmek

Sevgiliye posta hediye etmek


Srpriz parti dzenlemek
Kalp
El

ii

eklinde

bir yastk vermek

gz nuru bir hediye yapmak

Sevgilinin

fotoQrafn

ereveletmek

Size ait bir fotoraf albm yapmak

il

ti] beni offtemedi.

1. Srekli diyet yapt holde


2. Hi sigara
3. Srekli

imedii

alt

holde

holde
bildiin

4. Yerine getiremeyeceQini
5. ReddedeceQini
6. Hi

bildiin

beQenmediim

holde

holde

holde

7. Trke bildiQi holde


8. Hi Trke

bilmedii

9. Mdr odasnda
1O. Ondan hi
11. ok

holde

olduu

holde

holonmodQm

megul

holde

olduQunuz holde

12. Defalarca zr dilediQim holde

2 Tamamla

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

neden ona evlenme teklif ettin ki.


her gn Trke gazeteler alyor.
sekreterine, arayanlara yok dedirtti.
bono zaman ayrdnz iin teekkr ederim.
bir trl kilo veremiyor.
bu kitab sonuna kadar okudum.
snavlarda boonl olamyor.

srekli yannda ienler yznden sigara kokuyor.


birlikte almak zorunda olduQumu biliyorum.
neden byle szler veriyorsun anlamyorum.
lngilizce konuuyor.

alm

1. ok zengin olduQu halde


r

1.

olmad

2.

2. Param

Tamamla
syledii

halde

sana

3. Onu hi

tanmad

halde

alm

her eyi

yardm

etmeye

okumad

halde

olduu

halde

olduu

halde

sarho

7. Dn gece hi uyumad halde

almyor.

7.
tatile

8. Beni ok iyi tand halde

kmaktan

vazgemedik.

8.
hibir ey

yaptmz

olmuyor

6.
hi kilo

9. Elimizden gelen her eyi

gibi yapt.

5.

hi

6. Hava ok kt

inanmyorsun.

4.
grmemi

5. ok uykum

halde

olmam

Zaman nda geldiim

halde

gibi

iin i yapt.

9
bir sr yeni elbise

10.

alyorum.

3.
neden hala bana

4. Hi kitap

anladm

10.
araba

kullanyor.

alm .

insanlar, aldktan eQitime, yaam deneyimlerine gfarkl kiilik

re

zelliklerini kazanabilirler ve kendi ya-

amlannda farkl

bir kiilii ortaya koyabilirler.

l kiiliklerin bak alann

zenginlik

oluturabilir.

da kazanarak

Ancak temel

kiilik

Kii

1.

D yardm sever
D sadk sorgulayc
D kaif
D iddial

2. cesaret

fark-

3. diyalog

yaamnda

4. darkllk

deQi-

5. gzlem

motifi

[[] aratrmac

ballk

D
D
D
D

6. hedef

mez.
Yaplan aratrmalar

zellii bulunduunu

insanlarda 9

farkl

temel

kiilik

ortaya koyuyor. Temelde bu kii

lik zelliklerinin herhangi birisinin, dierine stnl

7. prensip
8. sahiplenme
9. yenilik

boan odakl

zgn
bont

mkemmeliyeti

yoktur. Her kiiliin kendisine gre gl ynleri ve zayf

temel

ynleri vardr. Kiiliklerin kendi ierisinde salkl, or-

malar,

kiilik

motifinin kendi ierisindeki farklla

kiiliklerin ksa

ve net olarak

zorlatrmaktadr. Aada
kiilik

de eden
ckler

tanmlanmalann

her biri ayn bir zenginlii ifa-

motiflerinin ana

hatlann

gsteren sz-

bulunmaktadr.

zen,

Eletiri,

insanlarn kiilik zellikleri _ _ _ _ _ _ _ ve

_ _ _ _ _ _ _ bal olarak farkllk gsterebilir. Ancak bunlardan hibiri

Gerilim, Objektiflik

dierine

gre daha _ _ _ __

deildir.
Ayrca

1. Mkemmeliyeti: ideal, Kural, ihtiyat, Detay, D-

stn yaamlanna
zellii

tanmlamak

talama ve salksz olarak adlandnlan seviyeleri vardr.


Her bir temel

eitimlerine

hibir insan tek bir kiilik _ _ _ _ _ _ _ ile

_ _ _ _ _ _ _ mmkn

olmad

halde

_ _ _ _ _ _ _ zellikleri

deimemektedir.

kiiliklerin

2. Yardmsever: ligi, Sevgi, ihtiya, Hizmet, iliki, Empati, Ynlendirme, Sempati


3. Boan Odakl: imaj, Motivasyon, Geliim, retim,

or?

Hz, lkolik, Rekabet, Hrs

4. zgn: Sonat, Estetik, Tasanm, Bireysellik, Sezgi,

Beni de>Qru anlatan

kiilik zellii

_ _ _ _ __

Derinlik, Duygu, Melankoli


5.

Aratrmac: Uzmanlk,
nzlk, Arivleme,

6.

Nesnellik, Mahremiyet

Sadk Sorgulayc:
e,

Bilgi, Kavrama, Merak, Yalnk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tedbir, Gven, Sistemci tik, Endi-

Gizem, Sorumluluk, Savunma

7. Kaif: iyimserlik, ilham, Vizyon, DeQiim, Sradlk,


Macera, Doyumsuzluk, Haz
8. iddial: Adalet, G, Bamszlk, Liderlik, Mert, Koruma, Aksiyon, Mdahale
9. Banl: Uyum, Huzur, Doallk, Sabr, inat, ikna,
Arballk, Kararszlk

il

8 Yeniden yazalm

1. Onlar kiilik olarak birbirlerine hi benzemiyorlar ama


ok iyi arkadalar.
Onlar kiilik olarak birbirlerine hi benzememelerine
ragmen ok iyi arkadaslar
2. Onu defalarca davet ettim ama
medi.

doum

3. Srekli kt notlar alyor ama hala

gnme gel-

Yerletirelim, sralayalm

Oysa kendimizi sempati kurduumuz kiinin yerine


koymamz ve onu anlamamz art deildir; sempatide "yanda' olmak esastr.
Bir halk masalnda empoti yle anlat lr
Dardon baktmzda bunu gremeyiz ve bu yzden de onun baz dovranlanno anlam veremeyiz.
Empati yetenei gnmzde insan ilikilerinde yaa
nan bir ok sorunun zmnde nemli bir rol oynar.

almyor.

D -----------

4. Vakit gece yans ama sokaklar hala

5. Bizim

takm

ok iyi

oynad

oma

6. Bir ok insan hi sigara

cvl cvl .

ma

kaybetti.

kullanmyor

ama sigaraya

bal hastalklara yakalanyor.

7. Onu yllardr tanyorum ama bu


miyordum.

kskan

ynn hi bil-

8. Murat ok skntl gnler yayor ama bu durumu evresine hi belli etmiyor.

9.

Aye salna

ok dikkat eder ama srekli

hastadr.

1O. Bu ehirde yaadm iin kendimi ok ansl hissediyorum ama eimin grevi nedeniyle gelecek ay buradan tanmak zorundayz.

11 . Trkeyi ok iyi biliyor ama


iin hi konumuyor.

il

yanl

12. ok ciddi ve sert grnr ama


i nsandr.

yapmaktan

korktuu

Bir sere gk grledii zaman ok korkar ve bir ie yoramayacan bilmesine ramen her gk grlediinde titreyerek yere yatar, gk yklmasn diye de oyaklann havaya
kaldnrm. Bir yandan do "Korkumdan be kilo yam eridi
dermi. Bir gn bu durumu gren biri 'Sen kendin elli
gram bile gelmezsin nasl oluyor da korkudan be. kilo yan eriyor?" diye sormu. Bunun zerine sere u cevab
vermi; 'Herkesin kendine gre bir ls vardr. Siz benim
ka gram geldiim i nereden bileceksiniz:
O Bir insana sempati duymak ise, o i nsann sahip olduu duygu ve dncelerin aynsna sahip olmak demektir. Karmzdaki kiiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte ac ekeriz ya da seviniriz. Empati kurduumuzda karmzdakinin duygu ve dncelerini anlamak esastr.

Empati
lan ve

kurduumuzda

ise

karmzdaki kiiyle ayn

duygugerekmez; sadece onun


duygulann ve dncelerini anlamaya aln. Bir insan
anlamak baka eydir, ona hak vermek baka ey. Empatide anlamak. sempati de ise anlam olalm ya do olmayalm, karmzdakine hak vermek sz konusudur.
O Bu masalda anlatlmak istenen her insann -hatta her
canlnn- olaylara kendine zg bir bak as olduudur.
grleri paylamamz

Kendimizi karnzdakinin yerine koyup olaylara onun gzyle bakabilirseniz, onlann duygulann ve dncelerini
anlamanz, dolaysyla da davranlarna anlam vermeniz
mmkn olur.

D----------aslnda

ok sevecen bir

Peki nedir empat? Bir kiinin kendisini karsndaki kiinin


yerine koyarak olaylara onun bak asyla bakmas, o kiinin duygularn ve dncelerini doru olarak anlamas,
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi srecine 'empati'
ad verilir.

8 Y rl

10

olmasna ramen
o l masna ramen

1.

Ameliyatnn

dini

1.

gemesine ramen
aza lmas na ramen

stnden iki oy

hala ken-

2.

kayna bulunamad.

henz alternatif bir enetji

ok

3. Otelinizi ilk ziyaretimiz

etkilend i i-

mizi syleyibiliriz.
dk

ok para

bir

maa

nasl

bu kadar

harcadn anlayamyorum .

3.
oluturalun

1.

kz

kmak

/ gzel / bir /

do / ol / ok /

fotoraflarda

/ gzel /

asln-

ramen

2. btn gn / hissetmek / yapmak / yorgun / hibir ey /


ramen

4.

/ kendimi / ok

3. okuldan / bulmak / ok / bir / mezun olmak / hala /


derece /

4. kendisi /

ramen

/ iyi / ile /

hazrlanmak

doum

haberi / gibi davranmak /

5.

gn partisi / bilmek /

yokmu

ramen

/ iin

6.

5.

olumak

/ insanlar / bilmek / felaketleri / evre sorun-

lan / hibir ey /

6.

tleyelim
insanlar sigara ier _ _ .

Baz

zorarlonn

baml

sevmelerine

bilmelerine

olmolonno

ramen

ramen

toparlayamad.

2. Dnyadaki petrol kaynaklan gnden gne

4. ok

varlk

ramen

I konusunda yapmak

gstermek / nl sporcu / ok / skorlar /

ramen

iyi / elde etmek / olimpiyat oyunlonnda / antrenmanlarda / dereceler

7.

ramen

insanlar hi kitap okumaz _ _ .

Baz

okumay

zamanlan do

kitaplar

Baz

ok sevmelerine

olmasna ramen

pahal olmasna ramen

insanlar yabanc dil

renmeye

ok kolay

yabanc

gnmzde ok nemli

Baz

dil bilmelerine

ie yaramadn

ok

insanlara

Baz

ilgi duymaz _.

olmasna ramen

insanlar srekli

ey

ramen

ramen
olmasna ramen

bokolonno t

bilmelerine

bilmelerine
yardm

verir _ _ .

ramen

ramen

etmek istemelerine

insanlar teknoloji rnlerinden

holanmaz _ _ .

yaam koloylotrmolonno ramen

ou

genellikle

Baz

zaman

insanlar

kullanm

zor olmasna

pahal olmasna ramen


hzl

araba

kullanr

__.

ok zevkli

ok tehlikeli olmasna ramen

ok gerekmesine

Baz

olmasna ramen

ramen

insanlar sakardr _ _ .

ok dikkatli dovranmalonna

ok dikkatsiz olmolanna

ok dikkat etmelerine ramen

ramen

ramen

ramen

ramen

il

12

Tamamlayalm

benimle gelmek

1.

zorundasn .

2. Tm olumsuz zellikleri n

onu

ok seviyorum.
3. Artk l

4.

Dier

gam yemem.

partilerin muhalefet

hkmet yeni kanunlan uygulamaya koydu.

5. nl pop

yldz hastalk

kon-

seri ertelemedi.
kal-

6. Murat ok gururludur a
1. satanlar / film / kalan / uzun / sre / uyarlanmtr / ok
/ bir / beyaz / listesinde / perdeye / kitaptan

_ _ _ _ _ _ _ kimseden
7. Ben seni hep

2. mezun / Mccandless / iyi / atlmamtr / bir / ramen /


alma / olmasna / hayatna / niversiteden
3. kopanp / kardeine / olmasna I kar I yola I karn I
ailesiyle / dkn / ilikilerini / zgrle / doru

seveceim

sev _ _ _ _ __
8. Daha abuk Trke

11 .

12.

kaldnda

ok

belli etmemelisin.

DC>Qru

Chris Mccandless adl gen;


1. yi bir ailesi olmasna ramen onlarla
grmeyi reddetmitir.

2. zgrlk yolculuuna be parasz ve


kimlikleri olmadan kmtr.
3. niversiteden sonra parasn eitli yardm
kurululanna balamtr.

Harcadmz

onca para

baansz

oldu.

Hastann

durumu ok kt,

Yanl

proje

artk

ameliyat

iyileemeyecek.

13. Spor yap _ _ _ _ _ _ _ kilo veremiyorum.


14. O benimle

teklifimi reddetti.

ol _ _ _ _ _ _ _ tam olarak

yaadklann

hayatn kaybetm itir.

iin hibir ey

1O. Btn srarlar

2. Film
anlatmaktadr.
O modem dnyann yapaylklann
O modem hayattan kaan bir gencin hikayesini
O bir gencin Amerika yolculuu srasnda

yedii

olur.

renmek

kork

1. Filmin ynetmeni _ _ _ _ _ _ _ __

4. Zehirli bir otu bilmeden

sen beni

izleyin. Trke gazeteler okuyun.


9. Zor bir durumda

Sean Penn'dir.
Jon Kra aue(dir.
Alexander Sperberdu'tur.

istemez.

anla _ _ _ _ _ _ _ Trke TV kanallan

4. hazin / aslnda / Mccandless'n / bir / sonla I ulam


tr / yolculuu / bitse / hikayesi / amacna I de

O
O
O

yardm

konu

ben onunla

konuacam.

15. niversite bitir_ _ _ _ _ _ _ iyi bir

16. Dondurucu

tklm tklm

nzn

bulma-

garantisi yok.
souk _ _ _ _ _ _ _

iin
doluydu.

konser alan

yapmasa do istese de istemese olmasa bile


her eye ramen forkllklonmzo ramen azaltsa bile
iletiim iki veya daha fazla kii arasnda dil aracl ile
haberleme, iliki

lerde.

Kii

kurma olarak

tanmlanr

ansiklopedi-

sosyal bir ortamda dier insanlarla birlikte ya-

amak zorundadr.

zorunlu

baka kiilerle iliki

olarak

min insan

yaamndaki

iindedir. Bu nedenle

iletii

bilgi toplayn, imkan

bulursanz

evremizdekilerle

ansz olsanz

boanszlk hayatn

sonu

sunuz. Can Ycel'in

Ne in, ne Hindistan

l,

tek, biricik olarak grmeye

gr ve

sayg deer

Beklentilerinizi

biri

aln.

olduunu

Ona

bamsz,

z-

drstlk, itenlik,

samimiyet erevesinde ortaya koyun. Bu onlon elde etme

Grnnz

ur.

bakalan

hem sizinle hem de

baanl

olur-

Afrika'dr

Ne seyyareler
Ne de geceleri

ldayan yldzlar

Birbirini anlamayan
iki kafa arasndaki mesafedir.'
Mustafa Klf

_ _ _ _ _ _ _ __

ansnz

Gayret ederseniz,

En uzak mesafe

hissettirin.

saydamlk doruluk,

deildir.

u iirini aklnzdan karmayn

ka neri:
fark-

soba-

ederseniz kesinlikle

'En uzak mesafe ne

kiiyi

kullann,

bile aba gstermeye devam edin. Bir

salkl iletiim kurmak mmkndr. te bunun iin bir-

yle _ _ _ _ _ _ _ _ karnzdaki

bu bilgileri

rular sorun, neri getirin.

sabrl olursanz, srar

yeri nemli ve nceliklidir.

Tm

iletiim kurmak istediiniz kii ile ilgili olarak nceden

ile konu-

Fiziksel grntnz zihinsel grntnz etkiler,

kendinize gveninizi
tl,

arttnr.

ayakkabnz boyal

lu olsun.

Solonz

taranm,

olsun. Duruunuz

elbiseniz

canl coku-

iletiim kurmak istediiniz kii ile gz temas kurun,


baklannz karmayn,

nizi yantsn .

yz ifadeniz kendinize gveni-

Karnzdaki

sizin gibi _ _ _ _ _ __

siz olumlu bir dil kullan ve de glmseyen biri ol.

1. aba gsterirseniz herkesle


iletiim

2.

Saydamlk,

drstlk, itenlik
ulamanz kolaylatnr.

3. evremizdekilerle

iliki

seimimiz

deildir.

Salkl

iletiim

bir

Yok

bir

kurabilirsiniz.

hedeflerinize

4.

salkl

Var

deerli olduklann

iin

kurmak bizim
dier

insanlara

hissettirmek gerekir.

il

il

Bahk

Sayfa

Kaynak

28

Perugun Tarihi

www.bianet.org

33

rnek Bir Sanat

www.hurriyet.com.tr

35

SaQlld

www.maksimum.com

39

Dnyay

46

Gereksiz lcattar Yanyor

www.potenthatti.com

47

Kagdn

www.webhatti.com

49

En Tehlikeli Kolleksiyon

www.hurriyet.com.tr

53

Gezegenimiz iin Son On Yl

www.gezegenimiz.com

57

Trk Sinema Tarihinden Notlar

www.turksinemasi.com

63

Philemon ile Boukis

www.kgenclik.com

64

Pandoro'nn

www.blog.milliyet.com.tr

68

ocugunuz Bayram

71

Sevgililer Gn Rehberi

www.istengec.com

73

Kiilikler

www.kisiliktesti.com

77

insan ve letiim

www.caginpolisi.com.tr

Yemek Kursu
Dans Ederek Gezmek

www.cnnturk.com

Hikayesi

Kutusu
Cokusunu

Hissetsin

www.zomon.com.tr