You are on page 1of 4

W

Written by sowa (») 17.01. n category law, read: 34×

A

Canis, czy penis PDO24 Czy Bergoglio ma racje ograniczajac sie do wypowiedzi
z pozycji rezydenta Domu sw. Marty FO391 von Stefan Kosiewski ZR ZECh

az
i

n

SO

Dla Zastêpcy Jezusa Chrystusa na Ziemi, za jakiego
katolicy maj¹ ka¿dego czùowieka na fotelu papie¿a, nie
jest wszak najwa¿niejsza godnoœã wùasnej mamy i nie s¹
jego braãmi jego bracia czekaj¹cy nañ na ulicy przed
domem, lecz uczniowie s¹ dlañ najwa¿niejsi, którzy
sùuchaj¹ gùosu Nauczyciela. I uczniowie s¹ Jego Braãmi.
Tak naucza wszystkich ludzi na caùym œwiecie i ka¿dego
katolika Pan Jezus w Ewangelii œw. http://shoud.io/16381


is

ch

es

M
ag

Zatem zamiast bergoliã infantylnie w samolocie, na zaimprowizowanej bez potrzeby
konferencji prasowej, gaworzyã tym razem na temat ewentualnej obrony godnoœci
swojej wùasnej mamy, miaù chyba 79-letni starzec psi obowi¹zek (vide: canis) zajêcia
oficjalnego stanowiska nie jako rozbawiony, jurny rezydent Domu œw. Marty, znajomy znanego z uprawiania praktyk homoseksualnych ks. Batisty Ricca, lecz jako gùowa
pañstwa koœcielnego Watykanu winien siê opowiedzieã Bergoglio w stosunku do
antykatolickich, nieetycznych i ob¿ydliwych prowokacji ¿ydoskich bezbo¿ników,
którzy dla zrobienia kasy posunêli siê do wywoùania w Pary¿u publicznej obrazy Bo¿ej
Trójcy Przenajœwiêtszej; obrazek triady: Bóg Ojciec, zmartwychwstaùy Jezus Chrystus
i Duch œwiêty w masoñskim trójk¹cie kazirodczo-pedalskim, w pozycji jak wy¿ej,
winien chyba zostaã zbadany przynajmniej przez kogoœ na tyle wyksztaùconego,
jak doktor teologii Janssen, który za nasze pieni¹dze robi za sêdziego w Limburgu/
Untersuchungsrichter w mojej Diecezji.

Eu

ro

A konkretnie: pod wzglêdem
wywoùania zgorszenia
publicznego tudzie¿ obrazy uczuã
religijnych milionów Polaków i
Katolików w Niemczech przez
prostackie ¿ydostwo naigrywaj¹ce
siê we Francji z Pana Boga w
Trójcy Przenajœwiêtszej
Jedynego.
QR code for this recording:

Czy Bergoglio nie umie skoñczyã z barachùem? Choãby nawet,
jak skoñczyù na wojskowych Pow¹zkach pochowany przez
kapelana Gùodzia po ¿ydokatolicku Olin?
Z Panem Bogiem, pytanie zasadnicze dla katolickiego
nauczania spoùecznego postawiù Stefan Kosiewski z Frankfurtu
nad Menem
https://shoudio.com/user/sowa/status/16381
Stefan Kosiewski
Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

W

"W ludzie, który nigdy siê nie myli, jest coœ, co go jednoczy" - powiedziaù Bergoglio w
samolocie ze Sri Lanki na Filipiny.

A

4 min

n

SO

Na Filipinach natomiast miliony katolików poù¹czyùo uczucie zawodu i rozczarowania
w stosunku do antychrysta z Domu œw. Marty, który niemiùosiernie wybraù dla siebie
wygody osobiste, zamiast poœwiêciã cztery godziny swojego ¿ycia dla powierzonych
mu owiec. Bergoglio daù tym samym jeszcze jeden dowód na to, ¿e nie jest katolikiem,
albowiem nie stosuje siê do nauczania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

M
ag

az
i

Komentarz do Ewangelii œw. Jana, 10,3: Prawdziwy pasterz
daje ¿ycie swoje za owce

Eu

ro


is

ch

es

Papie¿ skraca wizytê w Tacloban przez burzê
tropikaln¹ Papie¿ Franciszek byù zmuszony skróciã
sw¹ wizytê w mieœcie Tacloban na Filipinach z
powodu nadciagaj¹cej nad ten region burzy
tropikalnej. Wierni nie kryli zaskoczenia. Wczeœniej
odprawiù mszê dla oc... wiadomosci.onet.pl

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/814597678596753
Bergoglio nie ma w sobie wiary, uciekù przed tropikalnym deszczem,
egoistycznie skróciù sobie o 4 godz. zapowiedzian¹ wizytê apostolsk¹ na Filipinach,
gdzie czekaùy na niego miliony katolików, dla których miaù obowi¹zek gùosiã Jezusa
Chrystusa uciszaj¹cego burzê na Jeziorze Genezaret i przemawiaj¹cego do góry: rusz
cztery litery, podnieœ spasion¹ górê tùuszczu!
http://www.spreaker.com/user/sowa2/canis-czy-penis-pdo24-bergoglio-fo391
Uciszenie burzy.
On wstaù, rozkazaù wichrowi i rzekù do jeziora: "Milcz, ucisz siê!" Wicher siê uspokoiù i
nastaùa gùêboka cisza. (...) Oni zlêkli siê bardzo i mówili jeden do drugiego: "Kim
wùaœciwie On jest, ¿e nawet wicher i jezioro s¹ Mu posùuszne?" (Mk 4, 39, 41).
Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

W
SO

Stefan Kosiewski 3 min Perfidny Wróg Koœcioùa
Rzymskokatolickiego, ukryty agent ¿ydomasoñskich
kryptosyjonistów, czy mo¿e jednak Zastêpca Chrystusa na Ziemi i
Gùowa Koœcielnego Pañstwa Miasta Watykanu? seguir

A

Escrito por sowa (») 16.01. en categoría przecieki - sowa, leído: 41×


is

ch

es

M
ag

az
i

n

„Nie mo¿na obra¿aã, prowadziã wojny, zabijaã w imiê religii, czyli
w imiê Boga – zaznaczyù Franciszek. – Dziwi nas to, co siê teraz
dzieje, ale pomyœlmy o naszej historii, ile¿ to mieliœmy wojen
religijnych. Pomyœlmy o nocy œw. Bartùomieja. Jak widaã,
równie¿ my byliœmy pod tym wzglêdem grzesznikami, ale nie wolno zabijaã w imiê
Boga. A jeœli chodzi o wolnoœã sùowa, to ka¿dy ma nie tylko wolnoœã, ale i prawo
wypowiedzenia tego, co myœli, by sùu¿yã dobru wspólnemu. Ale bez obra¿ania. Jeœli
pan Gasbarri, który jest przyjacielem, obrzuci moj¹ mamê przekleñstwami, to
dostanie cios. To normalne. Nie mo¿na prowokowaã, nie mo¿na zniewa¿aã wiary
innych ludzi. Papie¿ Benedykt w jednym z przemówieñ mówiù o mentalnoœci i
metafizyce postpozytywistycznej, która przekonuje, ¿e religie to swoista subkultura,
s¹ tolerowane, ale maùo wa¿ne, nie nale¿¹ce do kultury oœwieconej. Takie jest
dziedzictwo oœwiecenia. Tak wielu ludzi szydzi i naigrywa siê z religii innych, bawi siê
ich kosztem. Prowokuj¹ i staje siê to, co mogùoby siê przytrafiã panu Gasbarriemu,
gdyby powiedziaù coœ przeciwko mojej mamie. S¹ granice, ka¿da religia, która szanuje
ludzkie ¿ycie i osobê ludzk¹, ma sw¹ godnoœã. Nie mo¿na siê z niej naigrywaã” –
podkreœliù Papie¿. kb/ rv
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/01/15/papieska_konferencja_prasowa_w_sa
molocie_/pol-843901

Eu

ro

Chrzeœcijanie krytykuj¹ Charlie Hebdo
pl.radiovaticana.va

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/9US1qnSGLWt
http://przekapane.blox.pl/2015/01/Chrzescijanie-krytykuja-Charlie-Hebdo-aBergoglio.html
----- Original Message ----- From: sowa-frankfurt To: forum@onet.pl Sent:
Saturday, January 17, 2015 10:48 AM Subject: Re: Twój komentarz zostaù
usuniêty [1459826,153156497]
cz zyd ma prawo usuwac komentarze do Ewangelii œw. Jana, 10,3:
Prawdziwy pasterz daje ¿ycie swoje za owce "?
http://sowa2.quicksnake.net/law/Canis-czy-penis-PDO24-CzyBergoglio-ma-racje-ograniczajac-sie-do-wypowiedzi-z-pozycjirezydenta-Domu-sw-Marty-FO391-von-Stefan-Kosiewski-ZR-ZECh
----- Original Message ----- From: forum@onet.pl To: kultur@gazeta.pl Sent:
Saturday, January 17, 2015 10:10 AM Subject: Twój komentarz zostaù usuniêty
[1459826,153156497]

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

n

SO

W

Twój komentarz: …uczucie zawodu i rozczarowania w stosunku do antychrysta z
Domu œw. Marty, który niemiùosiernie wybraù dla siebie wygody osobiste, zamiast
poœwiêciã cztery godziny swojego ¿ycia dla powierzonych mu owiec. Bergoglio daù
tym samym jeszcze jeden dowód na to, ¿e nie jest katolikiem, albowiem nie stosuje
siê do nauczania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Komentarz do Ewangelii œw.
Jana, 10,3: Prawdziwy pasterz daje ¿ycie swoje za owce " dotycz¹cy artykuùu Papie¿
skraca wizytê w Tacloban przez burzê tropikaln¹
zostaù usuniêty poniewa¿ naruszaù zasady forum.

A

Witaj Stefan Kosiewski,

Lojalka w
Bistum
Limburg
PDO23 O
zobowiazaniu
siê do zach...
...Nadzieja
nasza w Panu
Bogu, ¿e
niegodnym i
niezgodnym z
prawem
Koœcioùa

Eu

ro


is

ch

es

M
ag

az
i

Administracja Forum

Rzymskokatolickiego dziaùaniom osobników ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego,
zatrudnionym na etatach w Kurii Diecezjalnej w Limburgu, poùo¿on...
Pages: 2 Reads: 29 Published 2 days ago
Charlie na Sri Lance PDO22 Croce, krocze, wkrocze FO389 vo...
...Bergolio poleciaù z tzw. podró¿¹ apostolsk¹ do wiernych Koœcioùa
Rzymskokatolickiego na Sri Lankê, a¿eby po przylocie do Kolombo okazaã najwy¿sze
lekcewa¿enie Episkopatowi Sri Lanki; nie spotkaù siê z miejscowymi...
Pages: 7 Reads: 38 Published 3 days ago
http://sowa2.quicksnake.net/law/Canis-czy-penis-PDO24-Czy-Bergoglio-ma-racjeograniczajac-sie-do-wypowiedzi-z-pozycji-rezydenta-Domu-sw-Marty-FO391-vonStefan-Kosiewski-ZR-ZECh
Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF