You are on page 1of 32

xty texty texty texty texty texty texty texty t

ty texty texty texty texty texty texty texty tex


y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t
ty texty texty texty texty texty texty texty tex
y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t
ty texty texty texty texty texty texty texty tex
y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t
ty texty texty texty texty texty texty texty tex
y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t
ty texty texty texty texty texty texty texty tex
y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t
ty texty texty texty texty texty texty texty tex
y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t
ty texty texty texty texty texty texty texty tex
y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t
ty texty texty texty texty texty texty texty tex
y texty texty texty texty texty texty texty text
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
xty texty texty texty texty texty texty texty t

slo 65
zima 2014/15

Maska
Vty dny ped Mikulem se mne zmocuje
jaksi radostn oekvn. Nen to jet radost
z Vnoc a z t velk udlosti, kter pijde.
Jet ne. Je to radost zehosi pln jinho.
Radost ztoho, e si po roce zas nasadm tu
tkou ertovskou masku, kter zakryje mou
tv a dokon promnu. Kdesi se ve mn
vtom okamiku mihne vzpomnka na Frazera,
Buuela, Borgese, Junga, Freuda (toho nelze
pominout) ana dal literrn souvislosti a cosi
vytenho. Ale jsou to jen mylenky na dalekm a vzdlenm okraji ahned jsou potlaeny
dvnou aprimitivn ivoinou radost.
Mm ji na sob. Na dvacet kilo beran ke
aetz, zahnut rohy, vruce ern vidly. Potm
se aipes mrz bych mohl bt jen ve spodnm
prdle. Je to vyzkouen. Zima se zaene pohybem a tekutm teplem. Funguje to oboje.
Nen to maska nov. Je pjen anoen.
Asi bezpotukrt propocen apropotm ji ij.
Apropot ji ikdosi dal. Lze vhat, ovat se,
pesto se neodmt. Amm dojem, e i tak
se pijm se skrvanou, ale chtivou radost
avoekvn. Ato vechno do n vsakuje, ato
vechno vn je.
Nen to maska, ve kter se veer obchz
dti. Je to maska chlapsk. Snad ne belsk, ale kdo v Cosi vn bude. Svt je jejm
pohledem jin. Nemm otom pochyb. zk
trbiny vmasce vyezan do chlupat ke
rmuj azpesuj realitu. Svt vidn se zmen
a promlouv trochu jinak. Mluv dvnem. Jet
ho lze zaslechnout. Aj mu naslouchm a snad
i trochu rozumm. Arozumm iradosti masky.
Take pt snad opt.
Pavel Kotrla

Obsah:
vodnk
Pavel Kotrla: Maska___2
prza
Zbynk Vybral:
Mly barvu tlnch dutin___4_6
poezie
Vojtch Kuera: * * *___7
Petr Hruka: * * *___12
Pavel Rajchman: * * *___13_14
Radek tpnek: * * *___14_16
Jakub Chrobk: * * *___22
drama
Judit gnes Kissov:
Pannonia Express___17_22
jen tak
Dalibor Malina: ei kmatce
ajejmu domu___8_12
recenze
Adla Hazuchov:
Trable spekraovnm ar___22_24
Jakub Gromb:
Apokalypsa vetatlu___24_28
Stanislava Schupplerov: Nkde mezi,
ovem, kdo za to me? ___28_30
Pavel Kotrla: Podruh___30_31

Kontaktn adresy:
Pavel Kotrla
Bystika 267
75624
http://kotrla.com
pavel@kotrla.com

Dalibor Malina
Doln nmst 344
75501 Vsetn
tel.:571419531
knihkup@vsnet.cz

TEXTY, literrn tvrtletnk, slo 65, ronk XVIII.,


fredaktor: Pavel Kotrla, vydavatel: Dalibor Malina,
redakce: Ji Hrabal, Jakub Chrobk, Ren Kok,
Dalibor Malina, Martin kabraha, Martin Luk;
redakn rada: Jakub Gromb, Tom Vaut;
registrace MK R E 13264, ISSN 1804-977X
internetov adresa: http://casopis-texty.cz
Nevydan texty nevracme ani nelektorujeme.

Zbynk Vybral
Mly barvu tlnch dutin
Dopoledne konilo, kdy se odvil
vyjt ven a vykroil na erstv asfalt poloen vparku. Zokna pozoroval, jak ponm
proli u nejmn dva znm pejskai. Hust a drobn prelo. Prelo po celou noc
a prelo dosud. Kdy vstoupil na nehezk
bl povrch pomouen drobnou drt blch kamnk, nco nehrlo. Zjistil to pi
tetm nebo tvrtm kroku. Naasfalt vylezly
od rna stovky deovek. Mu se zastavil
a chvli ho napadalo vrtit se, vycouvat
nebo aspo te, te hned vestoje zkontrolovat podrky, ale to by nezvldl, upadl by
mezi n, atak ohromen azaskoen, shemcmi se mitkami ped oima pokraoval
dl. Nkte klikuj mezi kapkami det,
napadlo ho, ale mon se mu vynoil jen
nzev knky nebo filmu, nco jako u zase
sku pes kalue, nco takovho Usmyslel si, e mezi deovkami projde, ani jim
ubl. Kolik jich museli zalpnout pejskai
ajejich psi! Najednou ho pepadlo to, kvli
emu vyel zbytu ven, pepadlo ho smutno, ji dve zpsoben vytrvalm detm,
smutno nad rovmi tly, kter na prvn
pohled spchala hromadnou sebevradu.
Nkter tenk vleky se jet protahovaly
aposunovaly, jin byly zkroucen, svinut,
nkter rozlpla ta poloslep doktorka
zvedlejho domu, kter chod sv hluch
psy venit tikrt denn.
V, e je osm rno, kdy sly zezdola
z parku: Zuzano! Zuzano! Poj! Ona m
nesly! Ty jsi hluch jak poleno! Poj! Rno
co rno. Nedvno byla doktorka pes msc
nemocn avparku bylo pornu ticho. Chybla mu! Ate ten nov asfalt. Dnes si zase
se Zuzanou vyly.
Ze veho nejmn si chce pins t
na podrkch dom rozplcl rov
maso.
Doktorka, ale i mal dti. Chodvaly
sem, dokud tu byl star asfalt, adnes odpoledne sem u zase pijdou. A pestane
pret. U imal dti trp samomluvou. Ped
tdnem se mu pod nohy zamotalo dvtko, pedelo ho, aby se mu vzpt otoilo
pod koleny a proneslo si pro sebe: Maj

oteveno? Aprosmyklo se kolem jeho nohou


zase nazpt, zmizelo mu zazdy autkalo
doprodejny. Pro si to muselo ct nahlas?
Tm by dti nemly trpt. Nebo si v tomto parku mluv kad pro sebe? Vidl jin
dvtko, kter vnru svrala arodjnice
bydlc za rohem, kter ho nikdy nepust,
nikdy si neme jt hrt s dtmi. Nechtl
slyet, co mu k, dnes ne, je to jej vnuka
amli by ji ochrnit jej rodie, on neme.
M holiku cel dny nastarosti, protoe ji
nevzali dokolky, vekolce by nani mluvili
rozumn, ale star arodjka j kad den
hodiny hust dou: Tak jako ty vysl ener
gii na druh dti, tak i dti vyslaj energii
natebe aholika neme utct, babika
j vymv mozek. Mon spolu maj tajemstv
aml otom ped maminkou. arodjnice
by nemly muit mal dti, grilovat je zaiva,
bruel si mu pro sebe.
Anajednou vedle nj vybuchl hlas. Mm
vbornou zprvu. U tden nekak. Posad
me ji vdycky nanonk
Nekak doplnek, pomyslel si mu.
Nemla ct doplnek? Nebo m dcko
u tden zcpu?
Pro lid mluv nepesn?
Deovky se prosmkaly pod podrkami, nesm zvednout oi.
Dva mui se rozpojili ped nm akad
ho obeel zjin strany, schytal vtu pmo
doucha: Jedna miliardina metru adotoho
napere ti tisce informac.
Mus hldat deovky. Kolik informac
vsob nese jedna deovka?
Jdem!
Kam?
Nkam!
Toto byly dti. Nesm se ponich dvat,
nejmn jednu by zalpl. Mon, e u
nen dopoledne, ale odpoledne, mon
se spletl, dti by pece mly bt vekole.
Pestalo drobn pret. Holika promluvila
nachlapeka athla ho dokov. Podrky
mly pln deovek.
Pedely ho dv studentky.
Zizek je pravik, levik je Salt.
Slyel dobe? Mon, e neekla Salt,
ale vyslovila jmno njakho filosofa, kterho nezn. Mon to bylo Sal, polkla koncovku, asi to bylo francouzsk pjmen. Ale pro
ubrala iekovi hky? On dv, kdy jet
uil nauniverzit, iekovi hky neubral.

Holika thla kluka nkam. Aon el sn.


Budou si hrt. Ne, u toto je hra. To, e spolu
jdou, je hra. Jdem. Kam? Nkam.
Jde tak nkam. Tak by se zeptal Kam,
ale nem se koho zeptat. Zeptal by se sv
eny. ekla by mu, kam m jt, poslala by
ho tam. Ale ena se sebrala, vzala si vci
a odela. U jde nkam hodn dlouho,
u jsou tu vichni, kter zn. Drobn anka, kter spch v pedklonu a m
oteven sta, mu z ulice za rohem, ktermu bude padest, pesto nos erven
manestrky azucha mu zervenho sluchtka vede pes bundu ra, tak mlad
dvka, kter se mu kdysi lbila, mui se
vdy lbily kypr dvky, ale u to pehnala,
z tloustla a tloustne dl, ani us tavin
kouen j nepomh, kdy se j nadzvedv
triko nad pasem, vytk odtamtud bicho obalen nehezkou napnutou k.
Veer vyel ven jet jednou, zkontrolovat, kolik jich zstalo naivu. Zuzano, Zuzano,
volala star doktorka nasv tet prochzce
po erstvm asfaltu. Stmvalo se. Stovky,
mon tisce deovek byly rozlapan.
Hromadn sebevrada.
Mu by se zabil tak. Kdy je pod nohama tolik krutosti a kolem tolik samomluvy
lid, kdy vichni maj v uch sluchtka
a na lavikch v parcch sed arodjnice,
kdy je u tak dlouho sm, e u nev ani,
jestli se dnes k jet iek nebo u Zizek.
Zabil by se, protoe v lidech exploduje
radost leda tak nad hovny. Copak vs toto
m dret pi ivot?
Pipomnaly mu tln dutiny. Rov tln
dutiny. Dutiny tla, kter ji pozbyl, jeho tlo
vybledlo, zeloutlo azhndlo. Kdyby vdl
kam, pjde se zabt.
Jdem, eklo mu dt apodalo ruku.
Kam?
Nkam.
Zbynk Vybral (* 1961) pedn psychologii na vysok kole, je autorem a editorem nkolika odbornch knih (Psychologie
komunikace, Psychologie jinak, Souasn
psychoterapie) a dvou knek glos a esej
(Vymoderovan svt a Vyokovan svt).
Povdka je vybrna z rukopisu Nocleh na
letiti Gatwic.

Vojtch Kuera
.....................................smyky a jin psmena
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
tlo bsn prochz prostor............................
prostor prochz tlo bsn............................
............................................................................
............................................................................
............................................kam jsem to piel
....................................... kdy jsem piel sem
............................................................................
............................................................................
svj ivot probvat v cizch bsnch................
ve svch bsnch probvat ciz ivoty.............
............................................................................
............................................................................
............................................. nevidm neslym
................................................................utkm
............................................................................
odpor..................................................................
soucit..................................................................
............................................................................
............................................................................
....sdlen kter je obsaeno samo v sob....
............................................................................
............................................................................
.................................................................. vb
...................................................................... bl
............................................................................
jt dl i kdy to....................................................
zdnliv nejde...................................................
............................................................................
............................................................................
............... v cizch bsnch probvat svj ivot
.............. ciz ivot probvat ve svch bsnch
............................................................................
............................................................................
rovn rovn........................................................
rovn rovn........................................................
............................................................................
............................................................................
........................... prostor bsn prochz tlo
........................... tlo bsn prochz prostor
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
psmena a jin smyky......................................

Dalibor Malina
ei kmatce ajejmu domu
Sobotn as, jiskiv lednov odpoledne pivd pomalu soumrak, modr obloha
tmavne. Myslm na chladn dm, na tvj
hnd pokoj pln znmch pedmt, tvarovanch dotyky tvch rukou, kter se vracely
stle kmenmu potu mst avc, snad aby
zpevnily svt, kter se ti rozbhal pod rukama,
kter se chvl vnejistot aobavch ze veho,
co bylo, je aco pijde.
Krom sestry, bratr ani j, jsme nemli
slu ani dost odvahy zpevnit ten svt svou
stlej ptomnost. Co jsme dokzali? Vypoutt omluvy apedstavy vlastn chatrn
logiky, na n falen upnuty dr se nae
ivoty, ale pro nevysloviteln obrazy skryt
za tvma oima astle hledajcma rukama
to bylo mlo.
Vtom studenm dom zstanou vechny
pbhy, kter jsme zaali adokonili, zaali
a nedovyprvli, dal jenom tuili a ekali
na n s naivitou mld a thou nekonen
budoucnosti. Vnich jsme se chtli vydat za
tajemstvm lidsk blzkosti alidskm pochopenm. Vdl jsem, ale mlo dval znt, e
od vech podstatnch vc u dvno utekla
slova, e rozhodujc je vpov uinn
lidskou ast bez nakyslho pachu stle
opakovanch dvod, e prv ono aprv
to je nemon.
A tvoje smrt m znovu pesvdila, jak
zoufale sloit jsou obsahy skryt ve skopce lidsk hlavy ajak znovu aopakovan jsou
nesrozumiteln jinm.
Do doby, ne je as pivede kredukovan podob svtakbarv nebe ajedinmu
stromu za oknem, ke skni snikdy nevydanm svdectvm bnch vc, kzbleskm
postav na promujc se ulici, ktragice naplnn vlastnho osudu, kter je jen chvilkovm
vzdorovnm asu, jeho chvilkovm pozapomenutm, potom vak u jen jeho trvalm
a stle halasnjm postupem a konenm
ironickm vtzstvm.
Ve prosvcuj tv vlastn nvraty do
dtstv, knkolika vzpomnkm, kter dobe
chpu, tebae je tak tk pochopit, co je to
tst. Chpu je proto, e tyto okamiky podobaj se chvnm mm zitkm zvlastnho
dtstv, vnm ty jsi stla uprosted autvela

jejich pitalivost. Bylo vnich nco zkladnho, co pat kvbav lovka, kjeho obrazu,
tak jako khladin zalit sluncem pat mihotav zblesky, kter dok z chvle udlat
mal zzrak anatrvalo jej vepsat do pamti.
Tolik jsem poteboval ve sv stl zkosti
okamiky prostoupen bezstarostnost apocitem zpevnn obrys vzcnch chvil spolenho porozumn. Neml jsem dispozice
k tomu, abych uzavral svou osobnost, sv
vidn, pedstavy astrachy svou vl asebejistotou apracoval tak knjakmu vsledku,
kterm je nebo me bt zajmav lovk
nebo spoleensk spch. Dodnes ctm, e
msto, nezapomenuteln msto naeho dtstv, naeho domova, m svou tragiku danou
asem, ve kterm jsme ili, kter spltal prapodivn mlen aotzky, na kter se dtem
neodpovd, protoe na smutek altost maj
dost asu.
Nyn je tvj dm przdn, obklopen tichem a chladem, jejich vrazem je tkot
psa. Ten, kter jsem vzim slchval akter
m vsob nco ze zoufalstv osamlc alid
ztracench vpustin vlastn due.
*
Je norov rno, rno skoro jarn, kdy
lehce namrzl blto se pod nohama propad
avre pod nimi. as, kdy obdivovan kamard Honza Vojt oblkal navzdory edn
zim krtk kalhoty.
Tys ns starostliv vypravovala do koly
aztoho mla, co jsme mli na sebe, bylo ctit
tvj stesk nad celm tm podivnm ivotem,
kter se ti obrtil ped stle ivou, ale u
dvnou vlkou.
Ve svm obrcen pokraoval vpodivn
studen dob, tom ase pevrcen vech
hodnot, kdy ichudoba se zrove sutrpenm mla oslavovat. Tys je ob dobe znala
apece jsi je vt jejich nasupen demonstrativnosti nechpala anikdy nepijala. Mj otec,
tvj manel, vtinou pichzel pozd dom,
protoe kdesi vrestauraci, vevelmi iv spolenosti vytvel djiny malho, skoro zapomenutho msta, jeho vznam udrovaly
star mapy, oprskan star budovy atyc
se v star radnice. Ptomnost von iv
spolenosti jako by tata zpevoval svoji plachost akehkost, kter mu obvykle odprala
ptelit se pes vci lidsk avty zcela vcn

se svm okolm apivdla ho kpochybnm


rozmluvm do kulis politickch. Vidm ho
vedle zaatch dlnickch pst, vedle kterch jsou jeho dlan stavn sp pro dtskou
ruku podivn drobn. Nikdy jsem nebyl
revolucion, ekl mi mnohem pozdji, kdy
m u povaoval za dost dstojnho partnera ke spolenm eem. Bylo to vdob, kdy
revoluce nosila pl ze zdechliny.
Vzlatav namodralm ase dtstv zily
jasn zchytn hvzdy domova. Neztratily
svj lesk ani po dlouhch letech.
Vdy jsem spdal vnvratech, postupn
jen obasnjch, zchrannou s z malch
mst a drobnch vc, do n jsem vpltal
pohodu ptomnosti astle id pocity tst
anadje.
Tady jsou ta msta, kter jsem pi nvratech dom obchzel skuten nebo jen
popamti:
Klika takzvanch zadnch dve, je se
pouvala nikoliv stlaenm, ale vyvrcenm
nahoru (dvee byly nasazeny obrcen),
se skoro neznateln upinnm mstem na
desce dve, kam jsem vepsal datum, znho u vm jen letopoet: 1957. I na jin
msta vdom jsem vepisoval data. Pokouel
se tak zastavovat as zobav, e pli rychle
odnese vechno to, co bylo, jak bylo. Nemiloval jsem zmny stejn jako ty, maminko,
protoe pinely nebezpe neblahch pekvapen, atak jsem se radoval znemnnho
stavu vc.
Vstupn branka do na pedzahrdky,
dlouh as devn, sbetonovm sloupkem
pekrytm vtvikami zlatho det. Poslal mi
ji ped destkami let na fotografii tata, kdy
zamoval objektiv svho milovanho fotoapartu Werra na svt. Sm netuil, e nm
odkazuje popis vlastn plach due, pro ni
mlo cenu, te to vm jist, toto: rodina, proda aktersi ztajemnch mst bez lid, kam
by trefil iposlepu: Pemyslov? Pro jen toto
msto, z nho po zmizen mal nmeck
vesnice na severn Morav zstalo jen jmno?
Pro jen toto msto tolikrt pefotografovval,
ato dvno pot, kdy ztratilo ivot?
Nejhoej vtev na na velk teni
ped domem, vtev ohlazen tiscerm
dotknm. S vdomm nepostradatelnosti
pi chlapeckm vstupu ohlazen a do
kovovho lesku vzdorovala nporu asu,
ajednoho dne, za m neptomnosti, zmizela

10

tak jako budoucnost vech plod, na kter,


jet nezral, se vrhala kadoron cel nae
chlapeck ulice.
Nae majesttn meruka, strom se svtlehndou krou s kmenem kadoron se
staecky pibliujcm zemi, zzrak naeho
dtstv, partner rozprav, chystajc kad
rok pekvapen, jednou v obrovsk rod
krsnch, velkch plod, jindy vjejich chudob i pooban nadlce, kter n zjem
pli nepitahovala. Vase tch krsnch let
jsme soima pimhouenma proti nporu
slunce sledovali dozrvn tch lkavch
vn hlavn na vtvch nejvych, ale tak
kehkch!, a pokoueli se je dostat dol.
Abychom potom smliv ekali na rno
a dychtiv sbrali po zemi krsn, tebae
pdem poznamenan, zlatav plody. Itebe,
maminko, vidm, jak nkde po stran, tm
sprovinnm vyjm pecku ze sv meruky
spocitem, e ns pipravuje osladk tst,
kter pat jen dtem. Z vc, kter nejsou
nezbytn k ivotu, tm nikdy jsi dn
nepijmala. Bonbony, pomerane a jin
dobroty, kterch mnoho nebylo, rozdvalas
nm, dtem, mn, brkovi aseste, nepotalas pitom, spravedlnost byla zena nai
ltost, naimi nladami, kter rozpoznvalas
vnaich och.
Nae besdka na zahrad s uhlazenmi
trmky uvstupu, snazelenalou, dnes u sp
zernalou devnou stnou proti vstupu,
kterou jsme, u dnes nevm se kterm kamardem, natrali, abychom si vase kluboven
pipravili svoji klubovnu. Dodnes vyhlodan
msta devn podlahy nesou stopy pobytu je rodiny a dobvn tchoe, kter se
kdysi pod podlahou usdlil. Jet dnes se
pnou po asu vzdorujcch lakch stonky
zplanlho hroznovho vna, vysazenho
nkdejm majitelem, tajemnm Nmcem.
Mon tady, maminko, je kl kmm astm
otzkm po osudech Nmc vnaem mst,
na n dvalas skoup odpovdi, jako bys
chtla zapudit neblah vzpomnky, ukonit
ten drsav rozhovor djin, do nho stle,
amnohdy u bez pamti, vstupujeme.
Trm na pd pod mansardovm vbkem stechy naeho domu. Tam jsem
ukrval vci vna rodin psn zatajovan
acudn zamlovan. Patila knim inahota.
Apak cigarety. Jet ped nedvnm asem
jsem nostalgicky mtral za trmem, hledaje

11

tam pracn a tajn poizovan fotografie


nah uitelky Behkov, kter jsme vzrueni
a s tce zadrovanm dechem poizovali s Jirkou Zapletalem z negativu, kter za
sebou pithl na ulici jej tlet syn amy ho
snm vymnili za tvrd karamelov bonbon.
Podili jsme fotografie krsn rusovlas uitelky, knim jsme se sobdivem, okouzlenm
avdoposud nezaznamenanm rozpoloen
asto vraceli. Po letech jsem za trmem nenael nic. Hledal jsem marn. Tehdy jsem
netuil, e podobn kon vechny krsn
vci. Nae dtstv odchzelo.

Petr Hruka
KRESBY
Na idli sed nkdo bez krku
a vol ho.
Tady je tal strachu
a lce.
Nklad pad zvlaku
za zbsil jzdy.
Kresby,
jsou to odpoledn kresby,
vratk domy tenkou tukou.
Na stole
narstaj kresby,
ne si pro nj pijdou.
Nakonec dlouh,
a pli dlouh ra,
nedokonen ruka.
KOKA
Zvata ovldaj podstatu geometrie
mnohem lpe.
ern koka zhy nachz
osu situace,
sted msta,
zlat ez odpoledne a ulh do nj.
Vprostednoci se posad,
napicuje svj obrys
a zjist,
e nikam nepat.

12

Pavel Rajchman
Osvcen
znoci snem
upjm ze tmy
ke dnu se propjm
svit prostupuje spnkem
sen osvcen
spoe sen ozen
nikoliv znm zm
i zeelm rozumem
nikoliv ohonem ohn
i loskm svitem
sen osvtlen
lhostejno km m
neli probudm se
do tmy
Msto
je naladno,
dobe je slyet podzim.
To msto skly,
krlk, matky a otce,
jetrky, bratra,
mne samho
a stovek bezejmennch.
Stojm tu, sedm,
nepokleknu.
Jmna se zjevuj
neekan.
Vyslovovna
ustnm list,
srozumiteln,
bez cizokrajnho pdechu.
zved se
vtr
vtr nadzvedv
den
den po dni
stoup
ode dna vzhru
na vrchol
vky
odtud zahled se
do dli
ne padne noc
usne svtlo

13

Na tpna
Procitm
podoboj.
Obojek na krku
zkolony automobil.
Rozsvcen svtla.
Svteln dm na dlnici
1+1. Na vodtku vak
nejsem. To-jako
had obepn
hvzdu. T+O=TO
Neuctvm TO. To
je pouh vztah.
Svteln dm 1+1 odfukovnm
rozohuje, rozdmchv,
rozhne, upesn.
He, che!
Nasvm ten oud
a vyhrknu paprsek
ostr jak trva. Zelen
jak Rana ridibunda.
Druh paprsek napnut
mezi pochybnost a jistotu
pejdu jej se zavenma oima.
Otevu oi ob modr
jezera pozou pravdu
a zamrznou.
A bruslai rsuj
do ledu budoucnost.
Rukama se dotkaj
jeden druhho.
Pavel Rajchman (* 1958) je bsnk narozen
vPardubicch, kter m nejkrsnj prci na
svt, jezd toti pro esk drhy stzv. mc
dreznou, kter se t po kolejch loklnch
trat rychlost nkdy i 60 km/hod.

Radek tpnek
Dvanct volavek
Usmyslel jsem si, e tch blch volavek
bude dvanct, ale stejn dobe jich mohlo bt
vce imn; mnily sv formace vbahn rybnka abylo u hodn ero. Ale nakonec jsem
napsal dvanct a bylo to patn, krtl jsem
slo anestailo to: nakonec jsem krtl celou
bse (vdy to tak bse bt nemohla!),
azstal mi div nad hejnem blch volavek,
zkterho nezbylo ani slovo.

14

Opona se zatahuje
Nen den ani noc, svtlo i tma jsou jen
tuen. Zane to ve vtvch akon a vjejich
odrazu na hladin. Stromy odhaluj sv neviditeln zklady, nic jinho u potok neunese,
jen ern pae napaen proti sob zmst
pod svtem anad nm. Rovnovha se bort,
zaat svaly rostou asl apitahuj se ksob
pod bl, a vnich svt zmiz.
Pln
Obloha je ist, bez pamti avn. Barvy
se slvaj do ostrch ploch, ze kterch vzely:
do smutku ern a bl. Snh pikryl kdla
hmyzu amokvajc jablka vzahrad, nejsou
hladiny, jen msta, kde nic nen, plochy lemovan stromy. Nekonen bl bod do
o. Den se dl od noci avechno pozdji
je najednou pozd. Blzkost konce zjednoduuje a k jdru podstaty. Na em zle,
le a za pln. Prosvtajc dry bdcch oken,
lid, domov.
Svah
Stle plat, e si meme vybrat. Bu stoupat do kopce a potom klesat zptky, nebo
naopak. Ale nevychzme zroviny astoupn
iklesn ns vjednu chvli tak i tak dostihnou. Pod pemlme, co je snaz, jak je
ten n zpsob, co stoj mn sil. A zda je
vlastn nutn se vracet, kdy u jsme konen
nkam doli.
Snh jet nestihl omrznout na povrchu
azrour kalhot se d pod vyskkat avydupat, zvrty stop vzvji vtr rozer a kjeskynnm labyrintm hraboch nor, jazyky se
plaz po stnech a lep ke kmenm strom.
Slab devo se ohb, siln lme pod thou
nmrazy, ttn je nejastj zvuk, krom
ticha padajcch vloek ve zdech rotundy
naeho vhledu.
To mlo, kter vidme, je velkolep. Osaml vci, stvoen tuenm slunce, ovaj
ve vlastnm prostoru. Smr uruje jen svah,
stoupn aklesn, pomal atrpliv pohyb
naeho pohledu.
Netop zpv
Zpv netopr se nese nocaje to, jako
by sama noc zpvala. Obas se od n oddl
pohyb a zase s n splyne, chestot pskotu
pulzuje tmou aprohmatv se, jako kdy se
ena dotk svch prs ahled rakovinnou

15

bulku. Nen vtom dn nnost, sp brutalita strachu, ato ive chvli, kdy prsty nic nevydotkaj, kdy zvuky nevymodeluj nic ne
prostor nebo nejsp prv tehdy. Na konci
tto tmy toti nesed netopr na parapetu
za rozbesku dne, to by se musel promnit
vkosa avechno tpn by ztratilo svj smysl: zpv netopr je zpvem hledn ajako
takov mus zstat bez nalezen. Kdo ho kdy
slyel, ten ho usly pokad, kdo ho neslyel
nikdy, pro toho ani nezane existovat.
Takov nadje
Snh zahladil vechny stopyate kdy
taje, miz istopy vnm. Svt je jako po vymen. Nevidme pod kru strom, kudy u
od koen stoup mza kvtvm. Rostliny pro
ns ij jen kvtem arodou. Ite ekme na
ptka solivovou ratolest. Ale pilet vrabec,
kter si vzobku nese klubko psky zrozbit
videokazety. Mus to stait.
Ukolbavka
Nejdv projde cel stdo umavek, rohat ovce knerozeznn od beran, berani,
ovce bez roh, leton jehata snaloutlm
rounem. Zvonky potom vystd pliv narejc na ticho, vyblen kosti, vlna na trn
ustezek sotva znatelnch vkamen aprv
narozen hlas, kter vol.
Jdu za nm, otevrm drtnou branku,
lapu na paty svmu stnu v pustin. Snh
akamen. Nevede to nikam.
Vechno zastrm do prvn zsuvky
mho psacho stolu. Do dal zsuvky zavu
psac stl.
Po dlouhm mlen
Jet je tma. Monotnnost kesn hmyzu
vystdalo sekrabvn nmrazy zoken aut
aozvny krok zlomench vzamrzlch kaluch, zledovatlch zvjch, koich hlavch.
Je pli brzy, ulice tepe podpatky akuckm
chrchlnm studench motor.
Nemm to rd, zanat den bez ohledu
na svtlo. Znovu se ocitm mimo rytmus.
Aulic se nese pach jdelny, vn, kter nepat kniemu astejn mi nco nevslovn
pipomn. Duen jtra, mln polvka
nebo pomaznka zdrod? Nic ztoho jsem
nikdy nejedl. Ale pokad je to nvrat, kter
se me neustle opakovat, ani by ztratil
cokoli ze sv plnosti.

16

Judit gnes Kissov


PANNONIA EXPRESS
Milostn drama odvou djstvch
Osoby:
JANA, 19 let, prodavaka
DARJA, 60 let, prodavaka
ALBTA, 50 let, vedouc prodejny
ANA, 40 let, prodavaka
PEPIK, 26 let, zamstnanec bezpenostn
sluby
VLA, 50 let, knihkupec
PREK BEZDOMOVC
Djit: obchod smenm zbom uhlav
nho ndra, pravideln zn vzdlen hlen
staninho rozhlasu, oznamujc odjezdy apj
ezdy vlak. Krom nzv stanic nen hlen
tm rozumt.
I. DJSTV
1. VOBCHOD
Jana v podepu u pultu, ukld zbo.
Darja rovn ukld zbo, t kusy na hor
n polici. Pepik pobaven zevluje, vyhl ven
vkladem. Ana ukld noviny, zahled se do
enskho magaznu.
JANA: Ty okoldy taky?
DARJA: No ovem! Co se vbec pt?
Pece sem kala, e vecko, tak okoldy
asi taky, n?
ALBTA (vychz prv ze skladu): Darjo,
co zas tu holku sekruje? Mme ji tu teprve
druh den, tak se asi me zeptat. Vak ji to
vecko naume.
DARJA: J e ji sekruju? Prost kdy jednou eknu, co m dlat, tak to asi udl, n?
ALBTA (kJan): Nic si ztoho nedlej.
Vona u je holt takov, starm lidem se to holt
stv. Pkn to vechno ulo, akdyby nco,
zeptej se klidn m. Fajn?
JANA: Ano, pan vedouc.
ALBTA: V co, tu pan vedouc si me
vodpustit. Tak star zase nejsem au nejsme
nkde ve kole. Tady v krmu si vichni tykme, docela jako jedna rodina. Vi, Darjo?
DARJA: No.
JANA: Aco Pepik?

17

ALBTA: No, jako mezi enskejma. Pece si nebudeme tykat stakovm bulkem. e
jo, ensk?
ANA (zahledn do asopisu): Rozhodn vdnm ppad!
JANA: J, to furt k Aurlia vt maarsk telenovele, Vchodn ndra, e jo?
ALBTA: Vak m recht. Chlapi se musej
dret zkrtka. Akter ensk si chlap nev,
dobe j tak. Ty se zlob, Darjo?
DARJA: le, coby.
PEPIK: Ven dmy, pozor! Bl se
pohroma zvan Bonnie a Clyde! Na scnu
pichz Duo Smraoch!
JANA: Jakej Smraoch?
ALBTA: Ne smraoch, ale smraoi.
PEPIK: J, vy jste jet nemla tu est?
ANA (stle zahledn do asopisu) To
je pece ta dvojice, jak vradili vtom filmu.
JANA: Ty jo, fakt?
ALBTA: Ale kdee, to jenom Pepik
jim tak k.
DARJA: To jsou takov dva vn zamilovan voralkov. Nkde tady vokounj kolem
ndra. Rno si vdycky koupj po dvoudecku, apotom se nkam ztratj.
ANA: Odr teda maj podn, ale nikdy
nic neukradli.
JANA: Ble.
DARJA: To by si taky mohli zkusit. Vak
tady n Pepik by jim dal.
PEPIK: , samosebou, drah dmy, vdy
kslubm. Ve pro vai bezpenost, pro vae
zdrav. Duevn itlesn.
ALBTA: No prv, co my bysme si bez
vs poaly.
PEPIK: Njni, jak kdy je doma muskej,
e ano? No, vak vod toho jsme my mui tady.
ALBTA: U stm zase zante?
PEPIK: Ale kdepak, pan vedouc. J jsem
vlastn jet neskonil.
DARJA: Vy jste ale kecka, pane Pepi.
PEPIK: Mm tedy pejt, jak se k, kinm?
ALBTA: Jet to tak.
PEPIK: Nou prublem.
ALBTA: Jene na to musej bejt dva,
vme?
ANA: Vak taky sou.
ALBTA: No, nechme toho. Janiko, u
m hotov ty okoldy?

18

2. VOBCHOD
Pichz prek bezdomovc. Kupuj dv
dvoucecovky vodky. Kdy maj platit, za
naj po kapsch hledat penze. Na vodku
to vak nesta. Ana netrpliv poklepv
prsty o pokladnu. Zkaznk stojc ve front
za bezdomovci pod mui chybjc penze.
Mu beze slova podkuje. ena se na nj
vdn usmje.
VLA: Filmn aBaukis Ti jsou jako
Filmn aBaukis, kte si pli, aby je bohov nechali zemt vjeden den, aby se jim po
sob nestskalo. A bohov je promnili ve
stromy, ji uinili lpou ajeho dubem.
ANA: Tak podle vs stromy, jo? Mn sp
pipomnaj houby. Nsosky. Celej den vlihu.
Nechpu, jak stm houmlesem me vydret?
VLA: Jestli to nebude lska? Vs jet
nezashl p Amorv?
ANA: To by tak jet schzelo.
VLA: Ale na obd se mnou pjdete?
ANA: Prosm?
VLA: Jenom mi tedy jet eknte,
vkolik mte poledn pauzu.
ANA: Vod jedn. Pro?
VLA: Tak v jednu nashledanou. (odchz)
ALBETA: , dnes va fkucha?
3. PED OBCHODEM
Ana vychz z obchodu, odchz na
obd, Vla se kn pipojuje skvtinou vruce.
VLA: (podv kvtinu) Ta je pro vs.
ANA: Vdy ani nevte, jak se jmenuju.
VLA: To zle jen na vs, nenalhm.
J u pro vs ostatn jmno nael. Dost mon krsnj, ne vm dali rodie.
ANA: Ajak jste si m teda poktil?
VLA: Vidte sama: Frzie.
ANA: Jmenuji se Anna. Ale klidn mi
kejte Frzie.
VLA: T m, Vladimr. Tak kam vs
mohu pozvat?
ANA: Ale j nekala, e jdu svmi na
obd.
VLA: Chpu. M pozvn vak stle
plat.
ANA: Tak kam teda pjdem?
VLA: Nechte se pekvapit.

19

4. VATN
ALBTA: Dobr jitro.
ANA: Ahoj, Btu.
ALBTA: Tak jak byla nedle?
ANA: Docela normln. Kluci li nkam
za kamardama.
ALBTA: Aco jste mli kobdu?
ANA: Ten recept, jak jsi mi ho dala
vptek.
ALBTA: Aco kluci?
ANA: Dobr. Ty ani doma nevdm. Furt
nkde ltaj.
ALBTA: Aco Franta?
ANA: Franta? Co by, celej den byl nkde
na melouchu.
ALBTA: Nebylo mu nco divn?
ANA: To m bejt vejslech?
ALBTA: No, j jen, e jsem byla pi tom,
kdy t pozval. Take jsi snm la?
ANA: No, tak m pozval, no aco? Je to
milej muskej, dali jsme si obd. To je toho.
ALBTA: Okej, okej.
ANA: Franta taky chod na obd senskejma vod nich zprce.
DARJA (ze dve): Pane Pepi, pinesla
jsem vm medovnk!
ALBTA: Pepik tu jet nen. Ale my
vm s tm medovnkem taky rdy pom
eme.
DARJA: Panenko skkav, to je mi dochvilnost. Co e dnes tak brzy, Andulko?
ALBTA: Pedstav si, Darjo, e nai
Anu vera pozval jeden zkaznk na rande.
To je, co?
ANA: Co je komu do toho.
DARJA: No ale nela snm, e ne?
ANA: Adn rande to nebylo!
JANA: Dobrtro.
ALBTA: Janinko, poslyte, u ns se
chod do prce vas.
JANA: Vdy jet nen
ALBTA: To jenom pro podek. Uns je
zvykem, e ped otevenm vytrme.
JANA: No, ale j pece
ALBTA: jet jsem nevytrala.
ANA: Nech ji. Vak ona si zvykne.
Jana odbh, ve dvech se sraz s Pe
pikem
PEPIK: Dobr jitro, m drah dmy. Zd
se e pichzm prv vhod. Pevlkn jet

20

nezaalo? e u skonilo? Ach, promite tedy,


pt si jist pivstanu.
ALBTA: To bych vm tedy radila.
PEPIK: Mm se tedy radji vzdlit?
ANA: Jen pojte dl, Darja vm pinesla
medovnk.
DARJA: Jen pojte, pane Pepi, je sam
chu, pekla jsem ho vera veer.
PEPIK: No teda, tomu km fakt medov ivot.
Darja sPepikem odchzej.
ALBTA: A ty se nemus hnedka uret. To j jen tak. Na pozvn na obd fakt
nic nen
5. V TULN HOSPDCE III. CENOV
KATEGORIE UKAVALRA
Zrdia zn pse skupiny Lojzo, Ana, si
drah
VLA: Je spousta vc, kterm prost
nerozumme. N ivot je, abych tak ekl, pespli pohodln. Mme vlastn vechno, aproto ztrcme jeden druhho. Oni nemaj nic, vbec nic. Jen sebe navzjem. Dovedete si pedstavit, e bohov ekli: dejte cokoli! Cokoli,
chpete? Sami bohov nabzej cokoli, aona
nechce nic, ne zemt zrove smanelem!
ANA: Ale to jsou jenom takov ty mty.
VLA: Jene oto prv jde! Buhuel j
bych si te doma pl prav opak. Avte, co je
nejhor? e po nkolika letech manelstv takhle dopadnou tm vichni. Ato si vlastn docela dobe ijeme. Nemusme spt na ndra,
mme co jst, nejsme zvisl na n almun.
ANA: Ato musme pod mluvit otch
dvou pobudech?
VLA: To nejsou dn pobudov, ale
muzikanti. Lid jim hz drobn, ale openze
neebraj.
ANA: J slyela, e tady na tom ndra
vydlvaj penze, okterch se nm nesnilo.
Vude samej turista
VLA: Tihle dva ne. Ti ij jen jeden pro
druhho anic jinho je nezajm. Jenom lska. Tedy lska, se vm vudy, tlesnou lsku
nevyjmaje. Onen nekonen okamik, kter
tehdy provme
ANA: To se v,kdy jim nic jinho stejn
nezbv.

21

VLA: Ale to se mlte.


ANA: Myslte?
Vla ml
ANA: Snad jste snimi otom nemluvil?
Stakovmi
VLA: Jako spisovatel se nemohu stranit nieho, co je lidsk
ANA: Ani toho jejich piritusovho
odru?
VLA: Tebas i vodkou zalvan skuten lidsk ivot mne zajm mnohem vce,
ne nae zbabl apodl vednost.
ANA: Musm jt. U je pl tet.
VLA: Ale vdy je teprve za pt minut
tvrt. Mohu vs doprovodit?
ANA: J trefm.
VLA: Jak si pejete. Nezapomete
tady kvtinu. Nashledanou.
z maartiny peloil Tom Vaut

Jakub Chrobk
Je stran
pomal as
do 12:00 a 12:05
se vejdou:
dti, ena,
prsty i nohy,
a Pnbh;
zplcals modlitby,
nakonec ale kon:
ote n...

Trable spekraovnm
ar
Zavi oi, otevi pusu hra, pi n obvykle
dospl nut dt kesplnn absurdnch pokyn zaelem odmny, anzev nejnovj
przy Jany ervenkov. Na jejm pebalu
stoj psno, e jakoby mimochodem, ale ve
lice pesn apsobiv evokuje tehdej dobu
ipolitick dn aukazuje, jak ovlivovalo ade
formovalo existenci obyejnch lid. Skuten
se lze takovho zdn pi etb dobrat, jene
ne bez dodatku, e je zcela jist rozdl mezi
tm, jak it obyejnch osob rozkldaj velik
Pravdy, a tm, nakolik jsou jedinci bytostn

22

labiln temperamentn. Dost vak u svahami zabhajcmi imimo literrn text.


Promnliv pravidelnm stdavm vyprvnm odmotvaj oba protagonist,
Pavel aMarcela, kousek pokousku provzku
znarativnho klubka. Obas je pze hladk,
vevtin ppad vak zamodrchan rznmi udlostmi zdtstv adospvn. Klubko
se pak smenmi i vtmi obtemi vyplete
zezmti, odvj se vlnm tempem dl aobasn se navrac zpt namsta uzlk, aby se
je jet jednou pokusilo vyhladit. Zmho pohledu nkdy zbyten. Se stejnmi zdrhely
jako klubko se me potkat iten. Zvlt
v pasch vymykajcch se obsahov i jaksi
fyzicky hlavnmu nasmrovn, kurzivou oddlench od ostatnho textu, v motivu ble
neznm, nazvan Bkyn. Smysl tchto
neposlunch odstvajcch vlken se pak
vynouje postupn, v gradaci vztahu dvou
hlavnch pedstavitel.
Nejryzej st pbhu zan piblin
vpolovin strnkovho rozsahu knihy, vsituaci seznmen Pavla sMarcelou. Moment jejich
poznn vykazuje prvky erven knihovny:
Pak pila ta zlomov chvle vPavlov ivo
t. Poznal ji neomyln ze zoufalho voln
o pomoc. Kik t neznm holky byl uren
jemu, jemu jedinmu, on jedin el setmlou
ulic (s. 110) Protjek vnm totonou
situaci takto: Sedmihlavmu draku utnal
jednu hlavu za druhou, nen to snad sen,
sen nkoho jinho? J, Marcela, jsem pece
mla vdycky smlu! Princeznou vnkolika
vteinch. (s. 111) Zde kontrastuj charaktery postav, odstnn vpovd se jim rovn;
Pavel je vystudovan, ideov uvdoml, m
dobrou prci, je hotov, suvernn, zatmco
Marcela studuje, hled jistoty, zav zmaten
zesebe sam izokolnho svta. Prv Marcele je vpbhu dn prostor krozvoji, ikdy
pouze naomezenm poli ohranienm linkou
politiky akonvenc.
Prostednictvm Marcely se odkrv cel
kla emotivndojmovho rozjmn, z niternho provn je toho vyjeveno opravdu
mnoho: stud, zvdavost, touha, oekvn,
obdiv, naden, marnost, przdnota, zklamn vnkolikrt obmovanch podobch.
Aktivitu lze postehnout izpohybu vefiknm
svt. Marcela, oproti stagnujcmu Pavlovi,
by chystajcmu se nacestu doPae, jezd
zprce vpohrani doPrahy azpt, azav

23

alespo mal tlesn iduevn osvobozen.


Paradoxn vprosted uzavenho mikrosvta
(v obdobn zzenm svt) vedenm zvrcenmi pravidly amanipultorskou vdkyn,
vstavu pro handicapovan dti. Natomto
mst pravdpodobn ten pochop, kam
se rozprostel motouzek, zda chtl nkdo
pekroit ru, jak to ssebou nese nsledky
atak, kdo je Bkyn.
Romn je pln nadjn vry jedinc zaloivch svj dal ivot naurputnm upnut
se kpocitu, e vnovm reimu se mus mt
skvle, e se on spolenost sama postar,
pokud budou dret krok. Nkomu to nesta. Chce se ci, e nmt v esk literatue
nikterak vjimen. Autorka pidala nov
rozmr tmatu poznamenn, prozen a(ne)
monho smen zapinnho provinnm
v minulosti. Vystn z t motanice, stejn
jako tento pspvek, smuje sp doneurita, neutrlna.
Adla Hazuchov
Jana ervenkov: Zavi oi, otevi pusu. Doplnk, Brno 2014.

Apokalypsa vetatlu
Jak trefn napsal Ji Such, Praha je Brnem ech. Vzhledem k tomu, kolik existuje
literrnch pragensi, nememe se divit, e
druh nejvt msto republiky nechce zstat
pozadu. O svrznm brnnskm bohmskm prosted psal u Pavel eznek veHvz
dch kvelbu, pak Bogdan Trojak vBrnnskm
metru, relie moravsk metropole jsou neodmyslitelnou soust knih Jiho Kratochvila.
A naposledy oslavil toto msto Pavel Trtlek
svoj Posledn knihou. Je vtom jist itrochu
kalkulu: Brno magick, otom si kad patriot
rd pete, zvl kdy vknize hraj podstatnou
roli nlevny oblben mezi mstnmi intelektuly. V pozad je i Jarryho doktor Faustroll
aMurgerovo Zeivota pask bohmy, vlivy
surrealismu ipoetismu, Josefa Vchala iIvana
Wernische, snad tak Jchym Topol a jeho
spojen souasnch reli sdionskm svtem
temnch ritul.
Dj Posledn knihy se odehrv vnkolika
letnch dnech vBrn aokol. Hlavnmi hrdiny
jsou dva zneuznan umlci Monty aLeopold
a jejich partnerky: Monty chod s kehkou

24

intelektulkou Perikou, kter m dui zoblak, kdeto Leopoldovou manelkou je poivan Matylda, dajn kanibalka. Tato tveice
zav adu podivuhodnch phod vesvt,
kter ztrc d asmysl, jak se probouzej bsy,
kter industriln civilizace uspala jen zdnliv
apechodn.
Leopold, zamstnanec slvrny a vizionsk tvrce vjedn osob, siln pipomn
Nnho barbara. Jene zatmco Vladimrek
tou svoj Kolbenkou opravdu intenzivn il,
oLeopoldov prci se navce ne ti sta stranch nedozvme vbec nic, je to jen paprov
ifra (Leopoldovy nkolikadenn bohmsk
tahy navc vzbuzuj pochybnost, zda je autor
knihy vbec informovn otom, e vtovrn to
nechod jako vesvobodnm povoln: muste kad den vest rno razit, jinak konte).
Trtlek se sna napodobovat ultl npady
Mariana Pally, ale vjeho podn jsou a pli
keovit aupovdan, jako scna sdegustac
esti rznch polvek nebo snkupem suchho amponu. Jako by autor neml trplivost
ekat, a knmu inspirace pijde sama; jeho
humor asto m naty nejlacinj tere, jako
jsou hateiv dchodkyn doadujc se
vtramvaji msta ksezen.
Znm bonmot prav, e abyste se stali
vBrn osobnost, muste bt figurka. Knihou
se skuten mihne ada vstednch individu:
pravnuka Lva Nikolajevie Tolstho plhajc
postromech, intelektul Vladimr, kter chod
vpotpskm obleku apron pohospodch sv jurodiv litanie, dvka, kter vypad
imluv jako Smrtka, maskovan albnsk mafin ihysterick psycholoka, kter se neustle
kadmu vnucuje se svmi rychlokvaenmi
diagnzami. Bohuel dn z tchto postav
nepekro rozmr figurky, kter se obas
objev, aby se nco dlo, avzpt zmiz, ani
by komukoli chybla. Hrabalovi hrdinov se
chovaj vstedn, protoe si nemohou pomoci, je to vnich jako vkoze. Naproti tomu
Trtlkovi hrdinov jsou podivn afektovan
anepesvdiv, asi jako kdy se ednkm
navnonm verku poru, e se maj chovat
spontnn.
Rovn brnnsk hospody jsou v knize
asto jmenovny, ale autorovi se nepodailo
zachytit atmosfru jednotlivch podnik, jejich
nzvy jsou jen przdn zvuky. Snad jedinou
vjimkou je ji zanikl Hospdka za divadlem, podobu jejho interiru navc autor

25

vtipn vysvtluje. Mon by Trtlek mohl bt


nakonec dobr humorista vandrlkovskho
stihu, npad m opravdu hodn ankter
stoj zato: napklad setkn smalem, kter
dostal zakzku pemalovat Boticelliho Venui
dle souasnho masmedilnho vkusu. Pkn
je i scna, kdy se oba ptel po vzjemn
hdce jakoby seznamuj znovu odnuly. Jene
u velk alda pravil, e npad dostane kad
blbec, ale skuten umn je zbavit se nepotebnho npadu. Publikum, kter by ocenilo
vtipy, jako je zmna eshopu se sexshopem,
zase vtinou nezajm surrealismus. Asi bych
byl k Posledn knize shovvavj, kdyby se
autor drel hospodskch historek anesnail
se hrt si navelk umn. Prv ty ctidostiv pase popisujc ekologickou katastrofu
zknihy nestrojn tr (jako by autor naposledn chvli chtl sv takaice vyvit nm,
co zaujme i serizn kritiku), snaha pst co
nejmetaforitji se zvrhv v pehldku kli
anevrohodnho patosu.
Posledn kniha je v mnohm smyslu
odrazem dobov atmosfry: eklekticismus,
skepse, pesimistick a chiliastick nlady,
kombinovan skeovitm hedonismem. Kdo
nepedpovd, e nejpozdji ztra nastane
konec svta, je pokldn zanaivnho troubu
nebo agenta njak rozvdky. Trtlek stle
operuje se smrt apeklem, ale vjeho podn
jsou to jen mdn ornamenty, kter nevzbuzuj
ani tolik hrzy jako panci vpouovm straidelnm zmku. Pi etb Posledn knihy jsem
si vzpomnl napoznmku Jana ulka vjeho
knize Jac jsme, srovnvajc odflknut film
F.A. Brabce Krysa stm, jak ten kluk Nezval tah dobsniek nebeskou hierarchii, e
toti jednoho jak druhho vzruuje povrchn
romantick exotinost starobyle znjcch
vrok i skutenost (zpov, bel, pro
stopnost), ani by byl schopen proniknout
kjejich hlubmu vznamu nebo mu otakov
proniknut vbec lo. Trtlek jako by nechpal,
e prost nen mon vit vprodn bostva
starch pohan azrove veZjeven svatho
Jana. Bh abel jsou pro nho prost stejn
bizarn postaviky jako tenka detektivek
hrajc naharfu srevolverem zapasem nebo
bsnk Barchovsk zamilovan dokrejovsk
figurny. Oblbenm motivem je ukiovan
Kristus, nejde vak o duchovn rozmr jeho
utrpen, ale prost je to jenom dal efektn obraz. (Oky jsou dobr, schvlila to koika,

26

ale mla by tam jist tak pijt okurka, adala


tam okurku. Akosti, zvolal pejsek, musme
tam pece dt njak kosti!)
Pi sledovn sportovnch penos jsem si
poviml jedn vci, kdy hraj hymny zastnnch stt: tradin velmoci mvaj hymny
vrazn azapamatovateln, jejich melodie m
ipro laika zejmou strukturu agradaci. Men
stteky pak vesvch hymnch jen napodobuj zaveden vzory (teba vppad bvalch
britskch koloni God Save the Queen) akdy
u je znm melodie pli rozpoznateln,
narz uhnou azaad takt, kter svoj nepatinost tah zaui ilovka bez hudebnho
sluchu. A tak souasn literatura cosi napodobuje, ani podn nev co. Autor cituje
aparafrzuje adu text, pracuje spohanskmi
ikesanskmi mty. Jene jako by ty historky
oShakespearovi, ingischnovi, Golemovi i
Gilgameovi mly jedin smysl: demonstrovat
autorovu setlost. Nejsilnj je prv tam,
kde se odvolv najin texty, jako pi svrznch kznch staenky Tich. Pokud se spolehne navlastn imaginaci, je vsledkem spe
trapno. Nkter pase, tkajc se napklad
intenzivnho pit piva, jsou Hrabalovi poplatn a pli. Co naopak chyb, je hrabalovsk
imaginativn prce sjazykem. Hrabalovy vty
si prost narozdl odTrtlkovch pamatujete.
K jazyku knihy: je pravda, e brnnsk
hantec dnes u pouvaj jenom televizn
komici, ale obecn pratina, kterou Trtlek
napsal vtinu dialog, se mi tak nejev pro
knihu odehrvajc se v Brn pln ideln.
Hrdinov navc hovo nepirozenou sms
uenosti a argotu. Akoli je Trtlek spn
dramatik, dialogy jsou slabinou jeho knihy. Ale
mon je to prv ta teatrlnost, kter vknize
psob nepatin. Doku si pedstavit, e
mnoh vyinut promluvy by vnjakm studiovm divadlku vzbudily spikleneck smch,
zvlt pokud by herec dostaten pehrval
avpubliku byli jeho kamardi. Vytitny ern
nablm vak psob pouze trapn.
Kniha doplc na plin mnostv rznorodch ambic: chtla by bt zrove
rozvernm pbhem brnnskch bohm,
ultlou surrealistickou fri isyrovm popisem
vudyptomn entropie. Proto nen podn
ani jednm. Banln moudra typu kolem
bsnka je nechat nazemi svou dui take
bsnci nemohou donebe svdj kdomnnce, e kniha je vlastn parodi nagrafomansk

27

narcisismus. Monty a Leopold stle mluv


osvch budoucch veledlech, ale vptomnm ase pouze pij a flirtuj se servrkami
nebo sopilou baletkou. Jene kniha je stejn
povrchn jako jej hrdinov. Trtlek zaslou
uznn za snahu pst s humorem a fantazi,
bez tkopdn didaktinosti asnaiv vypotavosti, kter jsou pro souasnou literaturu
typick. Bohuel se ukzalo, e jet nen dost
vyzrlm autorem nato, aby zvldl romnov
tvar asnahu ogeneran vpov.
Jakub Gromb
Pavel Trtlek: Posledn kniha. Vtrn mlny,
Brno 2013.

Nkde mezi, ovem, kdo za


to me?
Podzim roku 2014 se stal podzimem bsnickm; roda byla bohat a vylo nkolik
velmi zajmavch bsnickch sbrek, jmenujme
alespo nkter Na Knec; Jak przdn
kolo, po rfku; Nhl vtr, kter je ti svdkem;
Mal exily. Mezi nimi se objevila tak kniha
Petra Motla sprostm, kzkladnm vcem odkazujcm nzvem Zlat potok (Ostrava: Protimluv) vychzejc upleitosti bsnkovch padestin. Jedn se ovbor zdevti rukopisnch
sbrek, je vznikly v prbhu ty let (2009
2012), co se me zdt neuviteln jen tomu,
kdo nezn umleck naturel autorajubilanta.
Zlat potok je tl, ist typograficky udlan knka jen papr, bsnk ajeho vere.
Nenajdete vn autorv medailonek i soupis
vydanch knih, co by ten vzhledem kbsnkovm narozeninm mohl oekvat, aeknme rovnou, e to knce slu, toto je prav
bsnick zpsob oslavy, bez ceremoni, vdy
podstatn je tlo, kter se ukrv na strnkch
uvnit. Oto vc zaraz, e tch pr informac,
kter se zde peci jen objevuj, tene mate.
Na vod se toti dotete, e kniha je autorskm
vborem, vzvren tiri se ale pe: K50.
narozeninm autora pipravila Ivana Motlov. Me se zdt nepodstatn, kdo bsn
vybral, jene j jsem pesvdena, e je to vc
odpovdnostinkdo tu pece mus ruit za
vbr jednotlivch bsn.
Jak je vak samotn tlo sbrky, jak je
udlan, zeho bylo stvoeno? Dr pohromad, nebo si protie jako informace, do nich

28

je vklnno? Zlat potok se vymyk zdla Petra


Motla zvlt svoj tematikou. Izde se objevuje msto (Praha), periferie, jejich obyvatel
uvznuv vnepli astnch chvlch svho
ivota, ale ve Zlatm potoku jde spe okulisu, obrazy jemn doplujc jin, podstatnj
rozmr. Mnohem silnj hlas tentokrt maj
lyrick tnyobrazy prody, nlady spojen
sdennmi i ronmi dobami: na morui nahnv mlha / vtr zachvv beanem vzcm
vmokr zdi // u za podzimem / na mi zaplen druh svce na vnci (50). Znm Motlovo
propojen jakhosi archaickho svta stivou
realitou je slyet izde, ovem ve Zlatm potoku
jej daleko silnji pociujeme jako skuten,
ostr stet a kontrast, co vyvolv adu tm stroboskopickch, ale velmi pesnch
a nalhavch obraz: noc / dvoukolk na
kterm kdysi vozili seno / na kterm te smkaj kabely spokladem mdi () noc asnh /
trbina svtla za zlostn piraenou okenic /
apruh zlatho msla zn pad ped dm / ty
kurvo! Chrapt hlas zevnit / prachy rozfrcalas
aani neuva! / dr hubu ty ochlasto! / ln jsi
jak ve! / pleskne facka adruh tet / avztekl
lomoz tl odhazuje vkiky a na dvr // noc
asnh ahvzdy / dvoukolk aMagdo sp? /
anebo pot otisky ovch koptek vzvjch
/ tv pitisknutou na sklo okna? (7)
Melodinost, rytmus ipravideln rm jako
kdyby uMotla evokovaly tm folklorn podlo, je to obraz archaickho svta protkanho
biblickmi ipohdkovmi tmaty, kter ovem
nejsou pouze zaznamenan, ale tak jakoby
konfrontovan s dnekem (z cigarety kou
hlaviku Madony hal / brouci by jenom spali
aspali aspali / popel asnh tie ahust pad
/ Madona lape bosou nohou na hada [48]),
najdeme obrazy pvabn impresionistick:
ern vrati zahndl zlatobl / do strn jen
hebk zlata vbil (74), lampa u zhasla / do
rna na plnch ho / ho snh (52). Ovem
napsat bse tak, aby nesklouzla kbanalit,
je obtn a, bohuel, ani Petr Motl se neum
vyvarovat ponkud ohranch pirovnn: kafe
hork jako dech (57).
Sbrka je sloena zkrtkch oddl zhruba po pti bsnch, znich nkter uhranou
svou obraznost i syrovost zrove: krev
pk podzim zvrac do tanky (74), stejn
tak se zde ovem objevuj bsn bez vrazu,
bez hloubky, jen jaksi kaky: svka blik /
voda von // vlese je tma / vknce psmena //

29

netopi v / zhvzd snu kape mlko // lto!


lto! lto! (67) Nevyrovnanost sbrky je asi
jej nejvt slabinou. Meme jen hdat, pro
tomu tak je, vdy devt (!) rukopis muselo
poskytovat dostatek bsn. Aejhle, komu to
pipsat na vrub, autorovi nebo Ivan Motlov?
Shrnuli, musm napsat, e i kdy je Petr
Motl bsnkem zkuenm i zavedenm,
snepochybnm astle prokazovanm talentem, mm stle dojem, e neme navzat
na spch, ale pedevm slu acelistvost
lenho Fridricha (1992), jako by trochu ztratil
tu sprvnou nit, co dokazuje i Zlat potok.
Knka nabz ist obrazy imetafory, ale ukazuje tak jistou neohrabanost, kter ovem
mohla bt minimln omezena vbrem jednotlivch bsn.
Stanislava Schupplerov
Petr Motl: Zlat potok. Protimluv, Ostrava
2014.

podruh
V dob, kdy si vtina populace, a nanetst i st odborn veejnosti, vysta
mnohdy pouze sinformacemi na zskanmi na
internetu akdy ivelk encyklopedie ustupuj
verzm ist elektronickm, je vydvn tchto
publikac inem nejen obtnm, ale svm zpsobem iodvnm. Mm ale dojem, e ty sregionlnm dopadem budou nadle existovat
ve verzch titnch, nebo prv jen titnch.
Apokud se nkter toto dlo objev vnovm
vydn, tak ji to samo si zaslou pozornost.
Kulturnhistorick encyklopedie eskho
Slezska aseverovchodn Moravy (svroenm
2013) je druhm, rozenm apozmnnm
vydnm spn Kulturnhistorick encyklo
pedie Slezska aseverovchodn Moravy zroku
2005. Jedn se ozmny pomrn rozshl,
atak itoto vydn si zaslou pozornost.
Encyklopedie vyla jako komplet dvou
svazk (doplnn o kartonov obal), pin
vce jak 2500 hesel aje rozena ioCDROM
sobrazovm materilem. Disk obsahuje pes
1100 vyobrazen, a to ve slunm rozlien,
kter umouje insledn vyuit. Nov vydn
pipravil autorsk tm pod vedenm Jakuba
Ivnka aZdeka Smolky amimo jin obsahuje
i270 zcela novch hesel. Pedmluva Jiho Svobody pak vysvtluje historii vzniku publikace
ijej ideov zzem.

30

Jak nzev sm napovd, tak oblast zjmu


je pomrn pesn vymezena. Ostatn ktomu
svd atento dojem navozuje imapa otitn
na oblce. Ale ve skutenosti ta hranice tak
jasn nen. Jsou zde hesla zpomez, ale jin
zase chyb. Napklad u vodnch dl, pokud
je zaazeno severn Valasko, bych oekval
zmnku ondri Horn Beva.
Autoi aeditoi odvedli kus poctiv prce,
ale pr drobnost, pochybnost nebo chybnch informac by se pece jen nalo. Napklad Marie astn sv prvn vere neotiskla,
jak je uvedeno, v roce 2002 na strnkch
asopisu Host. Autoriny vere nachzme ji
vroce 2000 vsedmnctm sle asopisu Tex
ty. Ale sm si nejsem jist, zda se jedn opln
prvn autoriny publikovan vere. Tak mne
zarazilo pro nem sv heslo napklad asopis Tramp? Nen zmnn ani v hesle noviny
aasopisy.
Zoblasti, kterou mohu nejsnze posoudit,
jsou uvedena hesla jen sdrobnmi pesahy.
Valasko je zastoupeno jen severn sti, nap.
hesly manel Podevovi, porti, Radho, Valasko, Valai, Richard Sobotka, Jaroslav tika,
Miloslav Bal, Meislav Bork, Ilja Hartinger,
Jaroslava Hov. Anemohu opomenout ani
heslo spolutvrce Text Dalibora Maliny, kter
je zde uvedeno pedevm dky jeho psoben
vroli editele Sttnho divadla vOstrav.
Pli mi vak nen jasn kl vbru. Pro
nkdo ano, nkdo u ne. Pro jsou napklad
zahrnuti spisovatel, mn ji hudebnci.
Pedpokldm, e udalch okrajovch st
tomu me bt podobn. Ale to je obecn
problm, kter je dn rozsahem publikace,
tak iskutenost, e na tak malm zem vst
pesn dlc ry lze jen st. Je dlem encyklopedickch svazk, e vdy mus bt nco
ponechno mimo.
Vechno jsou to vak jen drobn vtky
kopravdu rozshl publikaci, navc dan mm
osobnm zaujetm pro nco, kter nijak nesniuj jej nezanedbateln pnos. Novmu vydn encyklopedie jsem rd. Pedevm proto,
e obsahuje adu jinde nedostupnch hesel.
Nklad 500 kus se mi zd vzhledem kproblematice tak pomrn realisticky zvolen.
Pavel Kotrla
Kulturnhistorick encyklopedie eskho
Slezska a severovchodn Moravy, stav pro
regionln studia FF OU, Ostrava 2013.

31

y texty texty texty texty texty texty texty tex


texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex
texty texty texty texty texty texty texty text
exty texty texty texty texty texty texty texty
exty texty texty texty texty texty texty texty
ty texty texty texty texty texty texty texty te
y texty texty texty texty texty texty texty tex

You might also like