You are on page 1of 5

LESONTWERP

ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING


Naam: Jolien Felis
Campus Heverlee
Hertogstraat 178
3001 Heverlee
Tel. 016 375600
www.khleuven.be

Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Biologie


Stagebegeleider DLO: Mevr. H. Verstappen
Academiejaar: 2014-2015

School: n.v.t.

Les gegeven door: Jolien Felis

Onderwijsvorm: A-stroom

Vak: Aardrijkskunde

Richting: n.v.t.

Onderwerp: Toeristische landschappen in Europa

Klas: 2 jaar

Vakmentor: n.v.t.

Lokaal: Aardrijkskundelokaal

Datum/Data: 12 december 2014

Aantal leerlingen: n.v.t.

Lesuur/-uren: 15 min

BEGINSITUATIE
Situering in de lessenreeks
-

Deze les kadert in het thema Toeristische landschappen. Dit thema wordt behandeld gedurende 6 lessen.
Hiervoor werd thema 4.10 Landschappelijke verkenning van Europa gezien.
In de volgende les zullen de waargenomen toeristische regios en de verschillende vormen van toerisme op
een thematische kaart worden gesitueerd.

Relevante voorkennis (en/of kennis die nog niet aanwezig is)


-

De leerlingen leerden in het lager onderwijs reeds een landschap te beschrijven en landschapselementen op
te merken.
De leerlingen maakten reeds kennis met de termen menselijke landschapselementen en natuurlijke
landschapselementen in het eerste jaar secundair onderwijs.
Leerlingen hebben in de vorige les Europas indeling in verschillende vormen van toerisme o.b.v.
overheersende bestemming of factoren gezien. (Kust-, wintersport-, natuur-, cultuurtoerisme en
pretparktoerisme)

Belevings- en ervaringswereld & Actualiteit


-

Vele leerlingen gaan op vakantie met hun familie, ouders, jeugdbeweging


De school (secundair en lager) organiseert ook uitstapjes waar alle leerlingen meegaan.
Zo kunnen ze hun wel iets voorstellen bij toerisme en verschillende toeristische landschappen.

Leerniveau van de klasgroep, klassfeer,


-

Toerisme is een thema waar de leerlingen niet zo ver af staan. Het is geen ver van hun bed show waardoor
ze eigen ervaringen zullen willen delen, dit wekt hun enthousiasme aan het begin van de les.
De leerlingen kunnen al zelfstandig een kaart opzoeken in een atlas.

DIDACTISCHE VERANTWOORDING
-

Welke (vak)didactische principes komen in je les aan bod? (= opsomming)

Aanschouwelijkheidsprincipe
Er is veel visualisatie van de leerstof in deze les aanwezig: filmpje, fotos, kaarten,
Activiteitsprincipe
Leerlingen mogen zelf de toeristische iconen situeren, ze werken zelf individueel ook een opdrachtje met
fotos uit.
Motivatieprincipe
De (reis-)ervaring van de leerlingen worden gebruikt in deze les.
Geleidelijkheidsprincipe
Eerst wordt er gepolst naar de kennis van de leerlingen (situeren van gekende toeristische iconen) daarna
wordt er dieper ingegaan op de materie.
Beperkingsprincipe
De leerlingen moeten maar enkele toeristische iconen in Europa kennen.
Herhalingsprincipe
Soorten toerisme (termen uit de vorige les) worden nog eens overlopen.

EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN

Situering in de eindtermen:

(Vakoverschrijdend en/of vakgebonden)

Vakgebonden eindtermen
De leerlingen kunnen
ET 4
op werkkaarten van Vlaanderen of Belgi en van andere bestudeerde gebieden diverse
lllllllllllllllllandschapscomponenten benoemen, zijnde relifgebieden, rivieren, landbouwgebieden, industriegebieden,
llllllllllllllllagglomeraties en steden, zeehavens, transportassen, toeristische streken en toeristische centra.
ET 34 een toeristisch en recreatief landschap herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies en eenvoudige
llllllllllllllllobserveerbare kenmerken ervan vergelijken met een toeristisch landschap elders.

Situering in het leerplan:


VVKSO, leerplan aardrijkskunde voor de eerste graad secundair onderwijs A, Brussel, 2008, D/2008/7841/038.
Leerstofthema
4.11 Toeristische landschappen
Leerplandoelstellingen en didactische wenken
1.2
(U) De belangrijkste toeristische iconen van Europa herkennen en met een land, regio of stad verbinden.
Wenken:

Met toeristische iconen worden landschapselementen bedoeld (zowel natuurlijk als menselijk) die met een
bepaalde stad, streek of land kunnen verbonden worden. Bv. de Eiffeltoren, de toren van Pisa, de
Matterhorn, Kastelen van de Loire
Via een ICT-oefening kunnen de leerlingen de iconen per land, regio of stad schikken.
De iconen worden als synthese vastgezet op kaart

ALGEMEEN LESDOEL
Aan de hand van voorbeelden enkele toeristische iconen in Europa aanbrengen en deze linken met een bepaald soort
toerisme en een bepaalde stad, streek of land.

SCHOOLAGENDA

(Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de paginas in het werk- en/of handboek.)

Toeristische iconen in Europa.

BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.)

Boeken
Coppenholle, J., Gaeremynck, V., Neyt, R., Tibau, G., Van Broeck, C., Van Mol, R. & Verstappen H. (2014) Geogenie
2, leerwerkboek. Antwerpen: De Boeck. (Thema 2)
Rondeaux, B., Slootmans, T., van Boven, M. & Wauters, J. (2009) Werkmap Aardrijkskunde 2, leerwerkboek.
Hemiksem: WDM (Thema 4)
Derouck, E. (2012-2013). Aardrijkskunde. Onuitgegeven cursus 2e jaar Latijn, Heilig-Hart & College: Halle (Thema 4)
Mizielinscy, A. & Mizielinscy D. (2013) Atlas. Lannoo (108 p.)
Internet
VIMEO, Magical Europe- Timelaps, Chang, S. (2014) (http://vimeo.com/92179785)

LEERMIDDELEN & MEDIA

PowerPoint of Prezi
Atlas
Kaarten (vergroot) op prikbord

AANWEZIG IN HET LOKAAL

Beamer
Krijtbord
Projectiebord + overheadprojector
Atlassen

Didactisch lesontwerp
KRACHTIGE LEEROMGEVING
Leerdoelen
De leerlingen
kunnen

Lesfasen
& timing
Instapfase
(5 min)

Onderwijs- en leeractiviteiten

Media

Goeiemorgen, mijn naam is Jolien Felis en dit is mijn PowerPoint


aller eerste les.
Vimeo (230)
INSTAP leerlingenproef

Ik laat jullie een filmpje zien gemaakt door


een man die met zijn gezin Europa (=waar?)
rond trok. Hij maakte een timelaps van al zijn
bestemmingen. Kijk aandachtig en onthoud
de plaatsen, monumenten of gebouwen
(=wat?) die jullie herkennen. Veel
kijkplezier!

(http://vimeo.com/92179785)

Iedereen die iets heeft herkent mag naar


voor komen en deze stad, monument,
gebouw, eens proberen situeren op de
kaart van Europa.

Kaart van
Europa
(vooraan op
prikbord +
prikkertjes)

Leerlingen komen naar voor en proberen hun


toeristische iconen te situeren d.m.v. een prikker op
de kaart van Europa prikbord vast te pinnen. Dit
lukt echter niet bij elke leerling.
PROBLEEMSTELLING

Je voelt aan dat het niet zo makkelijk is om


een toeristische trekpleister/icoon op een
kaart te situeren. Hierrond zullen we vandaag
werken.

AGE
Toe

AGENDA
Toeristische iconen in Europa.
Begrippen
natuurlijke en
menselijke
landschapselemen
ten herhalen. (C2)

Lesfase 1:
OLG:
Herhaling +

Elke stad, streek of land heeft zijn eigen


koppeling aan
kenmerkende landschapselementen en
nieuwe
aantrekkingsfactoren. Er zijn twee
leerstof
mogelijkheden waaruit deze
(5 min)
landschapselementen en
aantrekkingsfactoren zijn ontstaan.

Welke zijn deze twee ontstaansfactoren?

(Menselijke aantrekkingsfactoren en natuurlijke


aantrekkingsfactoren.)
Soorten toerisme
herhalen. (C2)

Noteren in schema op bord!

Al deze door de natuur gevormde (fauna,


flora, klimaat, ) of door de mens gevormde
(architectuur, hotels, musea, )
aantrekkingsfactoren bepalen het toeristische
landschap van een gebied.

Er zijn dan ook 5 soorten van toerisme in


Europa.

Bord

Lan
Elem
doo

Aan
Lan
een

Weten jullie welke 5 soorten er zijn?


Kan je bij elke soort een voorbeeld verzinnen
dat zich binnen Europa bevindt?
1. Kusttoerisme (vb. Costa Brava in Spanje)
2. Natuurtoerisme (vb. Pyreneen in
Frankrijk) )
3. Cultuur-/stadstoerisme (vb. Rome in
Itali)
4. Pretparktoerisme (vb. Fantasialand in
Duitsland)
5. Wintersporttoerisme (vb. Val Thorens in
Frankrijk)

Noteren in schema op bord!


Dit zijn de verschillende vormen van toerisme die je
kan terugvinden in Europa.
Dit kan je ook zien op de volgende kaart.

De belangrijkste
toeristische iconen
in Europa
herkennen en
deze met regio,
stad, streek,
linken door ze te
situeren op de
kaart van Europa.
(C3)

Lesfase 2:
Toeristische
iconen
Europa
(5 min)

OLG:

Volgens Sightmap heeft Europa de meeste


fotogenieke plekjes over de hele wereld.
Europa overheerst zelfs in de top 20 van de
meest gefotografeerde locaties ter wereld.

Kaart Sightmap

Toe
Bek
verb
land

Maar wat zijn nu deze populairste plekjes van


Europa? Ook wel toeristische iconen
genoemd.

We vormen samen de definitie.


OPRDRACHT:

Hier zie je 10 Europese


bezienswaardigheden.

Welke vorm van toerisme vertegenwoordigen


deze toeristische iconen?

Waar (in welke stad, land, streek, )


bevinden ze zich binnen Europa?

10 E

Kaart aan bord


+ werkblad lln

We duiden ze samen aan op de kaart.

Jullie hebben nu zelf een aantal populaire


toeristische iconen in Europa op de kaart
aangeduid.
Hopelijk bezoeken jullie er vele van!
Bedankt voor jullie aandacht!

Opmerkingen i.v.m. bijlagen:


Steeds kopie toevoegen van ingevuld werkblad of -boek.
Indien gebruik gemaakt wordt van transparanten of digitale presentatie: handouts toevoegen
(verkleind, zwart/wit).
Indien de klasopstelling gewijzigd wordt: plan en/of omschrijving toevoegen.

BORDSCHEMA
AGENDA
Toeristische iconen in Europa.

TOERISME in Europa
Aantrekkingsfactoren of
Landschapselementen
1. menselijk
2. natuurlijk

bepalen

Toeristisch landschap

Soorten toerisme:
1. Kusttoerisme
2. Natuurtoerisme
3. Cultuur/stads-toerisme
4. Pretparktoerisme
5. Wintersporttoerisme
trekpleisters in Europa?