CHƯƠNG II

:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

CHƯƠNG II:GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN ---- ---I.
MAÏCH THU.

II.

LINH KIỆN.

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 4

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

Bao gồm: 1. Bộ thu: - 1 Led thu TSHOP1838 - 1 tụ 47 µF - 1 điện trở 10k 2. Bộ vi xử lý: - 1 89c51 - 1 ULN 2803 - 2 điện trở thanh 103 - 8 led đơn - 8 điện trở 330 - 8 role 5v - 1 thạch anh 12 - 2 tụ 33P - 1 BUTTON - 2 điện trở 100Ω, 10 k - 1 tụ 10µF 3. Bộ nguồn: - 1 cục biến áp - 1 tụ 2200 µF - 2 tụ 104 - 1 tụ 470µF - 1 LM 7805 - 1 BJT A671 - 1 điện trở 330 - 1 led đơn III. CHI TIẾT CÁC LINH KIỆN. 1. LED thu TSOP18… Kieåu TSOP1830 TSOP1833 TSOP1836 TSOP1837 Taàn soá thu 30 kHz 33 kHz 36 kHz 36,7 kHz Kieåu TSOP1838 TSOP1840 TSOP1856 Taàn soá thu 38 kHz 40 kHz 56 kHz

Mô tả Các TSOP18 .. Series - là miniaturized thu cho hệ thống điều khiển từ xa hồng ngoại. PIN diode và GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 5

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

preamplifier được lắp ráp trên khung chì, các epoxy gói phần mềm được thiết kế như IR lọc. Tín hiệu đầu ra demodulated trực tiếp có thể được giải mã bằng một bộ vi xử lý. Lợi ích chính là chức năng đáng tin cậy ngay cả trong môi trường xung quanh và băn khoăn bảo vệ chống lại xung đầu ra không kiểm soát được. 14 500 Những đặc tính - Ảnh soi và preamplifier trong một gói - Nội bộ lọc cho PCM tần số - TTL và CMOS khả năng tương thích - Sản lượng thấp đang hoạt động - Cải thiện vệ chống lại điện trường xáo trộn - Burst phù hợp với chiều dài ≥ 6 chu kỳ / burst Tính năng đặc biệt - Nhỏ kích thước gói - Tăng cường miễn dịch, chống các loại - xáo trộn của ánh sáng - Không có sự xuất hiện của các xung nhiễu loạn tại đầu ra - Giải quyết thời gian ngắn sau khi điện ngày (<200 ms) Sơ đồ khối

Sô ñoà maïch öùng duïng :

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 6

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

Định dạng dữ liệu phù hợp Các mạch của TSOP18 các .. được thiết kế theo cách đó mà đầu ra xung đột xuất do tiếng ồn hoặc xáo trộn tín hiệu được tránh. Một bandpassfilter, một tích hợp giai đoạn và kiểm soát một giành được tự động được sử dụng để ngăn chặn tình trạng rối loạn như vậy. Các nhãn hiệu phân biệt giữa các dữ liệu tín hiệu (không dập tắt) và tín hiệu xáo trộn (đàn áp) là tàu sân bay tần số, độ dài burst và tín hiệu Gap Thời gian (xem biểu đồ dưới đây). Các tín hiệu dữ liệu nên fullfill các điều kiện sau đây: • nhà cung tần phải được gần trung tâm fre quency của bandpass (ví dụ 38kHz). • Burst dài nên được 6 chu kỳ / burst hoặc lâu hơn. • Sau khi mỗi burst một khoảng cách thời gian ít nhất là 9 chu kỳ là cần thiết. • Các định dạng dữ liệu không nên thực hiện một liên tục truyền dẫn tín hiệu. Có phải là một tín hiệu Gap Thời gian (dài hơn 15ms) ít nhất mỗi 90ms (xem hình A). Một số ví dụ cho các định dạng dữ liệu phù hợp là: NEC Mã (lặp đi lặp lại xung), NEC Mã (lặp đi lặp lại dữ liệu), Toshiba Micom Format, Sharp Mã, RC5 Mã, recs-80 Mã, R-2000 Mã. Khi một tín hiệu xáo trộn được áp dụng cho các TSOP18 .. nó vẫn có thể nhận được tín hiệu dữ liệu. Tuy nhiên, nhạy cảm là giảm đến mức đó mà không có bất ngờ xung sẽ occure. Một số ví dụ cho các tín hiệu xáo trộn như vậy mà đang bị đàn áp bởi TSOP18 các .. là: • DC ánh sáng (ví dụ như từ bóng đèn vonfram hoặc ánh sáng mặt trời), • Liên tục tín hiệu ở 38kHz hoặc bất kỳ lúc nào khác GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 7

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

tần số, • tín hiệu từ đèn huỳnh quang (xem hình B). • Liên tục IR tín hiệu (ví dụ như burst 1ms, 2ms tạm dừng) 2. Bộ vi xử lý.

• AT 89C51 . Giôùi thieäu khaùi quaùt veà hoï IC MCS-51™MCS51™ laø moät hoï IC vi ñieàu khieån do Intel phaùt trieån vaø saûn xuaát. Moät soá nhaø saûn xuaát ñöôïc pheùp cung caáp caùc IC töông thích vôùi caùc saûn phaåm MCS-51™ cuûa Intel laø Siemens, Advanced Micro Devices, Fujitsu, Philips, Atmel… Caùc IC cuûa hoï MCS-51™ coù caùc ñaëc tröng chung nhö sau: • • • • • ñôn) •

4 port I/O 8 bit Giao tieáp noái tieáp 64K khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng 64K khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng Moät boä xöû lyù luaän lyù (thao taùc treân caùc bit 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa

Boä nhaân/chia 4 µ s. Ngoaøi ra, tuøy theo soá hieäu saûn xuaát maø chuùng coù nhöõng khaùc bieät veà boä nhôù vaø boä ñònh thôøi/boä ñeám nhö trong baûng so saùnh döôùi ñaây: TEÂN LINH KIEÄN 8051 8031 8751 8951 8052 8032 BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH TREÂN CHIP 4 KB MROM 0 KB 4 KB EPROM 4 KB flash ROM 8 KB MROM 0 KB BOÄ NHÔÙ DÖÕ LIEÄU TREÂN CHIP(BYTES) 128 128 128 128 256 256 TIMER 2 2 2 2 3 3

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 8

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

8752 8 KB EPROM 256 3 8952 8 KB flash ROM 256 3 AT89C51 laø moät Microcomputer 8 bit, loaïi CMOS, coù toác ñoä cao vaø coâng suaát thaáp vôùi boä nhôù Flash coù theå laäp trình ñöôïc. Noù ñöôïc saûn xuaát vôùi coâng ngheä boä nhôù khoâng bay hôi maät ñoä cao cuûa haõng Atmel, vaø töông thích vôùi chuaån coâng nghieäp cuûa 80C51 vaø 80C52 veà chaân ra vaø boä leänh. Vì lyù do ñoù, keå töø ñaây veà sau ta seõ duøng thuaät ngöõ “80C51” (hoaëc "8051") A. ÑAËC TRÖNG + Töông thích vôùi caùc saûn phaåm MCS-51 + 4KByte boä nhôù Flash coù theå laäp trình laïi vôùi 1000 chu kyø ñoïc/xoaù + Hoaït ñoäng tónh ñaày ñuû: 0Hz ñeán 24MHz + Khoaù boä nhôù chöông trình ba caáp + 128 x 8 bit RAM noäi + 32 ñöôøng xuaát-nhaäp laäp trình ñöôïc (töông öùng 4 port) + Hai timer/counter 16 bit + Moät port noái tieáp song coâng laäp trình ñöôïc + Maïch ñoàng hoà vaø boä dao ñoäng treân chip Caáu hình chaân cuûa AT89C51 nhö sau:

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 9

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

Sô ñoà khoái cuûa AT89C51:
INT1\ INT0\ SERIAL PORT TIMER 0 TIMER 1 TIME 2

128 byte RAM 8051\805 2
INTERRUPT CONTROL

OTHER REGISTER

128 byte RAM

ROM 4K: 8031 4K: 8051 EPROM 4K: 8951

TIMER 2 TIMER1 TIMER0

CPU

BUS CONTROL OSCILATOR

I/O PORT

SERIAL PORT

EA\ RST

ALE\ PSEN\

P0 P 1 P 2 P 3 Address\Data

TXD RXD

B. CHÖÙC NAÊNG CAÙC CHAÂN Goàm 40 chaân :  Port 0 : Coù 8 chaân töø P0.0 ñeán P0.7 . Coù 2 chöùc naêng : Data / Ñòa chæ : coù saün ñieän trôû keùo leân beân trong . Data / Ñòa chæ ñöôïc Multiplex theo thôøi gian : nöõa chu kì ñaàu Port 0 laø ñòa chæ , nöûa chu kì sau noù laø Data .
GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 10

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

I /O : khoâng coù saün ñieän trôû keùo leân beân trong , khi söû dung chöùc naêng naøy phaûi keùo ñieän trôû beân ngoaøi .
 Port 1 : 8 chaâ n P1.0 - P1.7 . Coù 1 chöùc

naêng : I / O : coù saün ñieän trôû keùo leân beân trong .
 Port 2 : 8 chaân P2.0 – P2.7 . Coù 2 chöùc naêng :

I / O : coù saün ñieän trôû keùo leân beân trong . Ñòa chæ : coù chöùc naêng laø ñòa chæ byte cao .
 Port 3 : 8 chaân P3.0 – P3.7 . Coù 2 chöùc naêng :

I / O : coù saün ñieän trôû keùo leân beân trong . Chöùc naêng rieâng cho töøng chaân : P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 RxD TxD
IN 0 T I T 1 N

T0 T1
W R

R D

Ngoõ thu noái tieáp Ngoõ phaùt noái tieáp Ngoõ Interrupt 0 Ngoõ Interrupt 1 Ngoõ vaøo Timer 0 Ngoõ vaøo Timer 1 Tín hieäu ñieàu khieån ghi Tín hieäu ñieàu khieån ñoïc

 ALE (Adress Latch Enable ) : tín hieäu choát

ñòa chæ . (Program Store Enable ) : tín hieäu cho pheùp boä nhôù chöông trình .  E (External Access ) : tín hieäu ñieàu khieån A truy xuaát ngoaøi .  RST : chaân Reset , tích cöïc möùc cao .  XTAL1 , XTAL2 : chaân gaén thaïnh anh.  VCC : chaân nguoàn .

PE SN

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 11

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

 VSS : chaân mass .

C . BOÄ NHÔÙ
 RAM NOÄI

Coù 128 byte RAM noäi ñöôïc ñaùnh ñòa chæ töø 00H : 7FH vaø ñöôïc chia laøm 3 vuøng :
 VUØNG BANK THANH GHI

• • • • theo thöù 0.

Goàm 32 byte Bank 0 : 00h : 07H. Bank 1 : 08H : 0FH Bank 2 : 10H : 17H Bank 3 : 18H : 1FH Trong moãi bank caùc thanh ghi ñöôïc saép xeáp töï töø R0 ñeán R7 . Bank maëc nhieân laø bank
 VUØNG RAM ÑÒNH VÒ BIT

Goàm 128 byte ñöôïc ñaùnh ñòa chæ töø 20H : 2FH . Ngoaøi khaû naêng ñònh vò theo byte coøn coù khaû naêng ñònh vò theo bit .
 VUØNG RAM ÑA DUÏNG

Goàm 80 byte töø 30H : 7FH Vuøng boä nhôù töø 80H : FFH laø vuøng chöùa caùc thanh ghi chöùc naêng goàm : • Thanh ghi A (Accomulator ) . Ñoù chính laø oâ nhôù ACC ( hay oâ nhôù E0H) • Thanh ghi B : coøn goïi laø oâ nhôù B hay oâ nhôù F0H . • Thanh ghi PSW ( Program Status Word – thanh ghi traïng thaùi chöông trình ) : hay coøn goïi laø oâ nhôù D0H hay oâ nhôù PSW . CY

AC

F0

RS1

RS2

OV

-

P

Bit CY : côø nhôù C trong caùc pheùp toaùn soá hoïc .  Bit AC ( Auxilary Carry ) : côø nhôù phuï .

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 12

CHƯƠNG II: 

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

Bit F0 : côø nhôù daønh cho ngöôøi söû suïng ) : duøng ñeå Ban 0 1 2 3

. Bit RS1 , RS0 ( Register Bank choïn bank thanh ghi hoaït ñoäng . RS RS 1 0 k 0 0 0 1 1 0 1 1
 

Bit OV (Over Flag ) : côø traøn , ñöôïc set leân khi pheùp toaùn bò traøn ( vöôït quaù taàm giaù trò soá coù daáu töù –127 – +128 ).  Bit Parity : côø Parity . Thanh ghi SP ( Stack Pointer ) coù nhieäm vuï laø con troû ngaên xeáp duøng ñeå xaùc ñònh vuøng ñòa chæ ngaên xeáp . Maëc nhieân SP = 07H . Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa stack :

 Caát döõ lieäu vaøo Stack : PUSH ñòa chæ oâ nhôù  Laáy data töø Stack : POP ñòa chæ oâ nhôù . Thanh ghi DPTR ( Data Pointe ) : laø thanh ghi 16 bit duøng laøm con tro döõ lieäu . Ñöôïc taïo töø 2 oâ nhôù 8 bit ñoù laø DPH vaø DPL . • Thanh ghi Port : coù 4 thanh ghi Port ñaïi dieän cho 4 Port P0 , P1 , P2 , P3 . • Thanh ghi Timer :

 Thanh ghi TH0 , TL0 cuûa Timer 0 .  Thanh ghi TH1 , TL1 cuûa Timer 1 .
GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 13

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

 Thanh ghi TMOD : Timer Mode .  Thanh ghi TCON : Timer Connntroller . • Thanh ghi Serial  Thanh ghi SBUF : Serial Buffer .  Thanh ghi SCON : Serial Contrller . • Thanh ghi Interrupt  Thanh ghi IE : Interrupt Enable .  Thanh ghi IP : Interrupt Priority .

Thanh ghi PCON (Power Contrl ) : khoâng coù khaû naêng ñònh vò bit . GF1 GF2 PD IDL

SMOD

 Khi SMOD = 1 thì toác ñoä truyeàn noái tieáp taêng gaáp ñoâi .  GF1 , GF2 : laø 2 côø daønh cho ngöôøi söû duïng .  Khi PD = 1 89C51 seõ vaøo traïng thaùi Power Down (Standby ) , chæ thoaùt ra ñöôïc khi coù tín hieäu Reset .  IDL =1 , thì 89C51 vaøo traïng thaùi IDLE chì thoaùt ñöôïc khi coù tín hieäu Reset hay Interrupt .
 BOÄ NHÔÙ NGOAØI

89C51 coù khaû naêng quaûn lí toái ña 64K RAM ngoaøi vaø 64K ROM ngoaøi . D . TIMER - Hoï 8051 coù 2 boä Timer 16 bit : Timer 0 vaø Timer 1 . - Timer 0 söû duïng 2 thanh ghi TH0 vaø TL0 laøm boä ñeám . - Timer 1 söû duïng 2 thanh ghi TH1 vaø TL1 laøm boä ñeám .

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 14

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

- Ñeå söû duïng Timer tröôùc heát caàn xaùc laäp thanh ghi TMOD ( khoâng coù khaû naêng ñònh vò bit ) . GATE C/ T M1 Timer 1

M0

GATE

C/

T

M1

M0 Timer 0

M1 , M0 : duøng ñeå choïn cheá ñoä hoaït ñoäng . M 1 0 0 1 1

M 0 0 1 0 1

Mode 0 1 2 3

Gate : maëc nhieân Gate = 0 ( cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng ) . Khi Gate = 1 boä ñeám chæ hoaït T ñoäng khi tín hieäu vaøo ngoõ IN x = 1 . Thanh ghi TCON ( Timer Controller ) : coù khaû naêng ñònh vò bit

TF1

TR1

TF0

TR0

IE1

IT1

IE0

IT0

TFx (Timer Flag ) : côø traøn . Ngay khi boä deám traøn thì TFx = 1 . Côø naøy chæ coù theå xoaù baèng phaàn meàm .  TRx ( Timer Run ) : TRx = 1 : boä ñeám hoaït ñoäng . TRx = 0 boä ñeám ngöng hoaït ñoäng . Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng :

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 15

CHƯƠNG II: •

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

Mode 0 : cheá ñoä hoaït ñoäng 16 bit , Timer chæ söû duïng 5 bit thaáp cuûa thanh ghi TL , vaø 8 bit cao cuûa thanh ghi TH . • Mode 1 : cheá ñoä hoaït ñoäng 16 bit . • Mode 2 : cheá ñoä hoaït ñoäng 8 bit vôùi khaû naêng töï ñoäng naïp laïi . Timer söû duïng thanh ghi TL laøm boä ñeám , khi traøn giaù trò cuûa thanh ghi TH seõ ñôïc naïp laïi cho thanh ghi TL . • Mode 3 : cheá ñoä taùch Timer Timer 0 ñöôïc taùch laøm 2 boä ñeám . Coù 3 boä ñeám goàm :    TL0 : coù côø traøn laø TF0 . TH0 : coù côø traøn laø TF1 . Timer 1 : khoâng coù côø traøn .

E . SERIAL PORT Coù 2 thanh ghi SBUF cuøng ñòa chæ : 1 daønh cho phaùt , 1 daønh cho thu . Ñeå khôûi ñoäng boä thu phaùt noái tieáp , tröôùc heát caàn xaùc laäp thanh ghi SCON ( khoâng coù khaû naêng ñònh vò bit ) . TF1 TR1

TF0

TR0

IE1

IT1

IE0

IT0

SM0 , SM1 : xaùc ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng . SM 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 SM Mode

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 16

CHƯƠNG II: 

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

SM2 : duøng ñeå xaùc laäp cheá ñoä truyeàn

thoâng ña xöû lý .  REN (Receive Enable ) : tín hieäu cho pheùp thu . REN = 1 : cho pheùp thu . REN = 0 : khoâng cho pheùp thu .  TB8 ( Transmit Bit 8 ) : laø bit phaùt thöù 9 , chæ söû duïng trong cheá ñoä 9 bit  RB8 ( Receive Bit 8 ) : bit thu thöù 9 , chæ söû duïng trong cheá ñoä 9 bit .  TI ( Transmit Interrupt ) : côø ngaét phaùt , ñöôïc set leân 1 khi phaùt xong 1 byte , chæ xoaù ñöôïc baèng phaàn meàm .  RI ( Receive Interrupt ) : côø ngaét thu , ñöôïc set leân 1 khi thu xong 1 byte , chæ xoaù ñöôïc baèng phaàn meàm . Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng : Mode 0 : cheá ñoä thanh ghi dòch 8 bit . Trong cheá ñoä naøy , Data ñöôïc dòch ra hoaëc vaøo thoâng qua chaân RxD , chaân TxD ñaûm nhaän vieäc phaùt ra xung clock cho vieäc dòch . • Mode 1 : cheá ñoä UART 8 bit , toác ñoä baudrate thay ñoåi ñöôïc . Data ñöôïc thu phaùt theo töøng khung 10 bit : - 1 Start bit möùc 0 . - 8 bit Data theo thöù töï töø D0 ñeán D7 . - 1 Stop bit möùc 1 . - Toác ñoä truyeàn Baudrate = Taàn soá traøn cuøa Timer 1 / 32 (neáu SMODE = 0) . Baudrate = Taàn soá traøn cuûa Timer 1 / 16 (neáu SMODE = 1) . • Mode 2 : UART 9 bit , toác ñoä baud coá ñònh . Moät khung döõ lieäu goàm 11 bit : - 1 Start bit möùc 0 . - 8 bit Data ( töø D0 ñeán D7) .
• GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 17

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

- 1 bit thöù 9 ñöôïc laáy töø TB8 khi phaùt vaø RB8 khi thu . - 1 Stop bit . • Mode 3 : UART 9 bit , toác ñoä Baud thay ñoåi ñöôïc . Laø söï keát hôïp giöõa mode 1 vaø Mode 2 . F . NGAÉT ( INTERRUPT ) Coù 5 ngaét : - 2 ngaét ngoaøi - 2 ngaét Timer . - 1 ngaét Serial Port . Cho pheùp ngaét baèng caùch xaùc laäp thanh ghi IE ( Interrupt Enable ) coù khaû naêng ñònh vò bit . EA      

-

ES

ET1

EX1

ET0

EX0

EA : Enable All ES : Enable Serial ET1 : Enable Timer 0 ET1 : Enable Timer 1 . EX1 : Enable External 1 . EX0 : Enable External 0 .

Moät ngaét ñöôïc cho pheùp khi bit EA = 1 vaø bit cho pheùp töông öùng baèng 1 . Xaùc laäp öu tieân baèng thanh ghi IP ( Interrupt Priority ) coù khaû naêng ñònh vò bit . EA ES ET1 EX1 ET0 EX0

 Möùc 0 : öu tieân thaáp .  Möùc 1 : öu tieân cao . Khi 2 ngaét xaûy ra ñoàng thôøi ngaét naøo coù öu teân cao hôn thì ñöôïc thöïc hieän tröôùc . Khi 2 ngaét coù cung öu tieân xaûy ra thì seõ ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï sau : ngaét ngoaøi 0 , ngaét Timer 0 , ngaét ngoaøi 1 , ngaét Timer 1 , Ngaét Serial .
GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 18

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

Quaù trình thöïc hieän ngaét : • Ngaét ngoaøi : taùc ñoäng ngaét xaûy ra khi coù 1 tín hieäu möùc thaáp hoaëc caïnh xuoáng ñöa ñeán chaân IN x . Vieäc xaùc laäp tích cöïc möùc thaáp hay caïnh T xuoáng baèng caùch xaùc laäp bit ITx trong thanh ghi TCON . ITx = 0 : ngaét ngoaøi taùc ñoâng möùc thaáp . ITx = 1 : ngaét ngoaøi taùc ñoäng caïnh xuoáng . Khi coù söï taùc ñoäng möùc thaáp hay caïnh T xuoáng ôû chaân IN x thì côø ngaét ngoaøi IEx ñöôïc set leân 1 . • Ngaét Timer : xaûy ra khi Timer bò traøn . • Ngaét Serial : taùc ñoäng ngaét xaøy ra khi thu hoaëc phaùt xong 1 byte . Quaù trình xaûy ra ngaét  Khi côø ngaét leân 1 seõ xaûy ra ngaét .  Goïi chöông trình phuïc vuï ngaét .  Xong khi thöïc hieän xong ngaét , côø ngaét töông öùng seõ ñöôïc xoaù veà 0 ( tröø côø TI vaø RI ) vaø quay veà chöông trình hieän haønh . • ULN 2803

CAO ÁP, CAO HIỆN Darlington Arrays FEATURES s TTL, DTL, PMOS, hoặc CMOS tương thích đầu vào s ra hiện tại đến 500 mA s Điện áp đầu ra đến 95 V s Transient-bảo vệ đầu ra s Dual In-Line Package hay Wide-Body Small-Outline Package Data Sheet GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 19

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

29304.3E Với đặc trưng liên tục tải xếp hạng hiện tại đến 500 mA cho mỗi các trình điều khiển, các ULN28xxA/LW Series và ULQ28xxA/LW cao điện áp cao hiện tại Darlington mảng rất lý tưởng cho interfac ing giữa thấp mạch logic cấp và quyền lực nhiều thiết bị ngoại vi tải. Chuẩn điện tải tổng cộng hơn 260 W (350 mA x 8, 95 V) có thể được kiểm soát tại một chu kỳ nhiệm vụ thích hợp tùy thuộc vào môi trường xung quanh nhiệt độ và số lượng lái xe bật đồng thời. Tiêu biểu tải bao gồm các rơ le, Solenoids, động cơ bước, từ in ấn ham Mers, multiplexed LED và hiển thị các sợi đốt, và máy sưởi. Tất cả thiết bị tính năng kết quả đầu ra thu mở với điốt kẹp tách rời. Các ULx2803A, ULx2803LW, ULx2823A, và ULN2823LW có điện trở đầu vào loạt lựa chọn cho các hoạt động trực tiếp với 5 V TTL hoặc CMOS. Các thiết bị này sẽ xử lý các nhu cầu của nhiều giao diện -đặc biệt là những người vượt ra ngoài khả năng của bộ đệm logic tiêu chuẩn. Các ULx2804A, ULx2804LW, ULx2824A, và ULN2824LW có điện trở đầu vào loạt hoạt động trực tiếp từ 6 V đến 15 V CMOS hoặc ra logic PMOS. Các ULx2803A/LW và ULx2804A/LW là những tiêu chuẩn Darlington mảng. Các đầu ra có khả năng chìm 500 mA và sẽ chịu được ít nhất 50 V ở bang OFF. Kết quả đầu ra có thể là song song với cao hơn khả năng tải hiện tại. Các ULx2823A/LW và ULx2824A / LW sẽ chịu được 95 V ở trạng thái OFF. Những mảng Darlington được trang bị trong 18-pin dual in-line bao bì nhựa (hậu tố 'A') hoặc 18-chì nhỏ cương bao bì nhựa (hậu tố 'LW'). Tất cả các thiết bị được pinned đối diện với kết quả đầu ra đầu vào để tạo điều kiện dễ dàng bố trí board mạch. Tiền tố 'ULN' thiết bị được đánh giá cao nhất cho hoạt động trên phạm vi nhiệt độ -20 ° C đến 85 ° C; tiền tố 'ULQ' thiết bị được đánh giá cao nhất cho hoạt động đến -40 ° C. x = tự để xác định các thiết bị cụ thể. Đặc điểm hiển thị áp dụng cho gia đình với các thiết bị còn lại của chữ số như được hiển thị.

IV.

MẠCH PHÁT TÍN HIỆU.

Thu phát tín hiệu -Phát tín hiệu: Dùng remote của TV sony hoặc bộ phát hồng ngoại. Tín hiệu từ remote Sony có dạng:

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 20

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

-Phần đầu tiên của tín hiệu có độ dài 3T bằng 1800µs gọi là header hay satart bit. Các bit còn lại được mã hóa như sau: 500µs im lặng + 700µs hồng ngoại = bit 0 500µs im lặng +1300µs hồng ngoại = bit 1

Bit start đặt là bit B0, bit cuối là B11. Với 7 bit đầu là bit lệnh, 5 bit cuối là bit địa chỉ. Vì các tín hiệu đều lấy từ cùng renote nên ta chỉ cần giải mã 7 bit lệnh đầu tiên. -Thu tín hiệu Dùng led thu hồng ngoại để thu tín hiệu. Tín hiệu qua led thu sẽ bị đảo như sau:

bit 0=500µs mức cao+700µs mức thấp
GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 21

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

bit 1=500µs mức cao+1300µs mức thấp -Giải mã tín hiệu: Để thu được 7 bit lệnh ta cần nạp cho thanh ghi A giá trị 01000000B để sau 7 lần quay trái có cờ nhớ C thì giá trị thanh ghi A chính là mã lệnh điều khiển của phím bấm remote. Thuật toán giải mã: 1.Nạp thanh ghi A giá trị 04H 2.Chờ tín hiệu đi xuống( bit start) 3.Chờ tín hiệu đi lên(khởi đầu của 1 bit) 4.Chờ tín hiệu đi xuống 5.Chờ khoảng 700µs<t<1300µs, chon t=1000µs=1ms 6.Đo tín hiệu: + Nếu ở mức cao bit nhận được là bit 0, đặt C=0 quay phải A có cờ C, quay lại bước 4. + Nếu ở mức thấp bit nhận được là bit 1, đặt C=1 quay phải A có cờ C, quay lại bước 3. 7.Nếu C=1, giá trị trong thanh ghi A= D6D5D4D3D2D1D00, quay phải A thu được A=0 D6D5D4D3D2D1D0 -Xuất nội dung thanh ghi A ra port 1 hiển thị bằng các led( đây chính là mã lệnh từ remote mà VDK giải mã được).

Mã lệnh điều khiển TV SONY Phím Mã lệnh
1 0H 2 1H 3 2H 4 3H 5 4H 6 5H 7 6H 8 7H 9 8H 10 9H PROGRAM + PROGRAM VOLUME + VOLUME -

10H 11H 12H 13H

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 22

CHƯƠNG II: MUTING POWER DISPLAY

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN 14H 15H 3AH

Ở đây chỉ dùng 8 mã lệnh để đóng mở 8 relay ( phím 1-8). Khi bấm các phím trên remote TV thì led thu IR sẽ thu tín hiệu qua VDK 89c51 sẽ giải mã đưa vào thanh ghi A và xuất hiển thị mã này ra port 1, đồng thời mã này sẽ so sánh với các mã lệnh của các phím xuất ra port 0 để đóng mở các relay tương ứng.

START

Khởi động trạng thái đầu P1=0.DELAY chờ tín hiệu bít start

LÖU ÑOÀ GIAÛI THUAÄT 1. Giải mã tín hiệu
Nạp giá trị 40H vào thanh ghi A

;Tắt tất các relay

;p3.3 là đầu vào TH P3.3 = 1 ? N Y GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 23

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

JB N

P3.3 = 1 ?

;để sau 7 lần quay (RRC A)thì cờ C=1 để kiểm tra mã tín hiệu. ;chờ tín hiệu cạnh xuống.

DELAY 900Us Nạp tín hiệu thu được vào cờ C Y ;chờ tín hiệu cạnh lên

JNB P3.3 = 0 ? N TH vào mức cao thì TH ra là bít 0 TH vào mức thấp thì TH ra là bit 1 Y JB P3.3 = 1 ? Ghi từng bít mã lệnh vào A Y ;chờ tín hiệu cạnh xuống

N

Nhảy đến nhản kết thúc

TH mức cao, bit nhận được là bit 0 ;TH lấy từ led thu

Cờ C =1 ? GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN Kết thúc quá trình nhận TH trang 24

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN N Y

Nhản BT0:

;C=1 nhận đủ 7 bit Mã lệnh nhảy đến Nhản kết thúc

Cờ C =1 ? N START Nhản KẾT THÚC: Y

P1.0 = 0 2. Điều khiển tín hiệu P1.1 = 0

A = 0H ? Y N A = 01H ? Y N

P1.2 = 0

P1.3 = 0

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 25

P1.7 = 0

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN A = 02H ? Y N A = 03H ? Y N

A = 07H ? Y N

3. Lưu đồ của chương trình

START

GIẢI MÃ TÍN HIỆU

ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU

ĐÓNG MỞ CÁC DELAY

GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 26

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

VI. CODE THU
ORG 00H MOV P1,#0 LCALL LONG_DELAY bÞ sai MAIN: SETB P3.3 ; Bíc 1 MOV A,#01000000B ®Ó kiÓm tra. ; Bíc 2 RP1: JB P3.3, RP1 ; Bíc 3 RP2: JNB P3.3, RP2 ; Bíc 4 RP3: JB P3.3, RP3 LCALL DELAY MOV C,P3.3 JC BIT0 lµ bit 0 SETB C 1 RRC A JC END_SIGNAL lÖnh, kÕt thóc ; nhËn SJMP RP2 hiÖu tiÕp theo BIT0: CLR C RRC A JC END_SIGNAL lÖnh, kÕt thóc ; nhËn SJMP RP3 hiÖu tiÕp theo END_SIGNAL: LCALL LONG_DELAY LSB = 0 GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 27 ; Cho tÝn hiÖu ®Çu tiªn nhËn ®îc không ; P3.3 lµm ®Çu vµo nhËn tÝn hiÖu ; Sau 7 lÇn quay (RRC A) th× C = 1 ; Chê cho tÝn hiÖu ®i xuèng ; Chê cho tÝn hiÖu ®i lªn ; Chê cho tÝn hiÖu ®i xuèng ; T¹o trÔ 900 us ; Ghi tÝn hiÖu thu ®îc vµo C ®Ó ®o ; NÕu tÝn hiÖu møc cao th× bit nhËn ®îc ; TÝn hiÖu møc thÊp , bit nhËn ®îc lµ bit ; Ghi tõng bit m· lÖnh vµo A ; NÕu C = 1 th× ®· nhËn ®ñ 7 bit m· ; kÕt thóc qu¸ tr×nh nhËn tÝn hiÖu ; NÕu C = 0 th× quay l¹i bíc 3 chê tÝn ; TÝn hiÖu møc cao, bit nhËn ®îc lµ bit 0 ; NÕu C = 1 th× ®· nhËn ®ñ 7 bit m· ; kÕt thóc qu¸ tr×nh nhËn tÝn hiÖu ; NÕu C = 0 th× quay l¹i bíc 4 chê tÝn ; KÕt thóc qu¸ tr×nh nhËn tÝn hiÖu ; T¹o trÔ ®Ó chèng nhiÔu ; 7 bit tr¸i cña A ®ang chøa m· lÖnh, bit

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

RR A ; 7 bit bªn phi cña A chøa m· lÖnh, bit MSB = 0 ;-----------------------------------------------------------------------------; Mçi mét nót bÊm ®a tÝn hiÖu ra mét ch©n cña VXL ; ë ®©y chØ ®a tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra 8 ch©n cña cæng P1 ; BÊm phÝm 1 th× ®o møc ch©n P1.0 ; ... ; BÊm phÝm 8 th× ®o møc ch©n P1.7 ; Sö dông cÊu tróc If ... Then ®Ó kiÓm tra phÝm bÊm ; KiÓm tra xem phÝm bÊm cã phi phÝm 1 kh"ng ? NÕu ®óng th× thùc hiÖn ®o bit P1.0 råi ; quay l¹i tõ ®Çu ; NÕu kh"ng phi phÝm 1 th× kiÓm tra xem phi phÝm 2 kh"ng ? ... ;-----------------------------------------------------------------------------KEY_1: CJNE A,#00000000B,KEY_2 ; BÊm phÝm 1 ? ;---KEY = 1--CPL P1.0 ; §ảo bit SJMP MAIN ; quay l¹i tõ ®Çu ;------------KEY_2: CJNE A,#00000001b,KEY_3 ; BÊm phÝm 2 ? ;------------;---KEY = 2--CPL P1.1 SJMP MAIN ;------------KEY_3: CJNE A,#00000011b,KEY_4 ; BÊm phÝm 3 ? ;------------;---KEY = 3--CPL P1.2 SJMP MAIN ;------------KEY_4: CJNE A,#00000100b,KEY_5 ; BÊm phÝm 4 ? ;------------;---KEY = 4--CPL P1.3 SJMP MAIN ;------------KEY_5: CJNE A,#00000100b,KEY_6 ; BÊm phÝm 5 ? ;------------;---KEY = 2--CPL P1.4 LJMP MAIN GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 28

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN

;------------KEY_6: CJNE A,#00000101b,KEY_7 ;------------;---KEY = 6--CPL P1.5 LJMP MAIN ;------------KEY_7: CJNE A,#00000110b,KEY_8 ;------------;---KEY = 7--CPL P1.6 LJMP MAIN ;------------KEY_8: CJNE A,# 01000111b,KEY_POWER ;------------;---KEY = 8--CPL P1.7 LJMP MAIN ;----------------KEY_POWER: CJNE A,#00010101, OTHER_KEY ;------------;---KEY POWER= 15--CPL P1.0 LJMP MAIN ;----------------------------------OTHER_KEY: kh"ng lµm g× LJMP MAIN ;----------------------------------; C¸c chương tr×nh con ;----------------------------------DELAY: MOV R5,#165 = 900µs AGAIN: NOP NOP NOP DJNZ R5,AGAIN RET ;----------------------------------LONG_DELAY: GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 29

; BÊm phÝm 6 ?

; BÊm phÝm 7 ?

; BÊm phÝm 8 ?

; BÊm phÝm POWER ?

; BÊm c¸c phÝm kh¸c 1--8 th× ; quay l¹i thùc hiÖn tõ ®Çu

; T¹o trÔ 900 s ; Thêi gian trÔ = 165 x 5 x 1.085s

; DELAY 1ms

CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU VỀ MẠCH THU, PHÁT VÀ LINH KIỆN ; T¹o trÔ dµi ®Ó chèng nhiÔu

MOV R5,#200 REPEAT: MOV R6,#255 HERE: DJNZ R6,HERE DJNZ R5,REPEAT RET

;-----------------------------------------------------------------------------------------; M· lÖnh ®iÒu khiÓn TV SONY ;-----------------------------------------------------------------------------------------; TÝn hiÖu tíi P3.3 PhÝm M· lÖnh (HEXA) ; --------------------------------; 00000000B ;1 ;0 ; 00000001B ;2 ;1 ; 00000010B ;3 ;2 ; 00000011B ;4 ;3 ; 00000100B ;5 ;4 ; 00000101B ;6 ;5 ; 00000110B ;7 ;6 ; 00000111B ;8 ;7 ; 00001000B ;9 ;8 ; 00001001B ; 10 ;9 ; 00010000B ; PROGRAM + ; 10 ; 00010001B ; PROGRAM ; 11 ; 00010010B ; VOLUME + ; 12 ; 00010011B ; VOLUME ; 13 ; 00010100B ; MUTING ; 14 ; 00010101B ; POWER ; 15 ; 00111010B ; DISPLAY ; 3A ;-----------------------------------------------------------------------------------------END

---- ---GVHD: VÕ VĂN NGUYÊN trang 30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful