You are on page 1of 44

TTNA VETERINRNA A POTRAVINOV SPRVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanick . 17, 842 13 BRATISLAVA
. k.: 3510/2014

Bratislava 18.11.2014

ROZHODNUTIE O ODVOLAN
ttna veterinrna a potravinov sprva Slovenskej republiky ako odvolac orgn prslun
poda 58 ods. 1 zkona . 71/1967 Zb. o sprvnom konan (sprvny poriadok) v znen neskorch
predpisov a poda 21 ods. 1 psm. c) zkona NR SR . 152/1995 Z. z. o potravinch v znen
neskorch predpisov (alej zkon o potravinch) vo veci odvolania astnka konania:
TESCO STORES SR, a. s., Kamenn nmestie 1/A, 815 61 Bratislava, IO: 31321828 zo da
14.10.2014 a 20.10.2014, zastpenho na zklade plnomocenstva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
proti rozhodnutiu Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza . k. Ro-19/2014RK, 2533/2014 zo da 25.09.2014 o uloen hrnnej pokuty vo vke 1000000 eur (slovom:
jeden milin eur) poda 28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28 ods. 8 zkona o potravinch za
nedostatky zisten pri radnej kontrole potravn da 14.07.2014 v prevdzkarni TESCO STORES
SR, a. s., Hypermarket TESCO, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske, rozhodla takto:
ttna veterinrna a potravinov sprva Slovenskej republiky poda 59 ods. 2 zkona .
71/1967 Zb. o sprvnom konan (sprvny poriadok) v znen neskorch predpisov rozhodnutie
Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza . k. Ro-19/2014-RK, 2533/2014 zo
da 25.09.2014 m e n takto:
astnk konania: TESCO STORES SR, a. s., Kamenn nmestie 1/A, 815 61 Bratislava, IO:
31 321 828, prevdzkare: Hypermarket TESCO, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske
1./ poruil zkaz umiestova na trh potraviny po uplynutom dtume minimlnej trvanlivosti poda
6 ods. 5 psm. d) a 12 ods. 1 psm. h) zkona o potravinch a to tm, e da 14.07.2014 v ase
od 14.15 hod. do 20.45 hod. v prevdzkarni: Hypermarket TESCO, Nitrianska 1771/118,
Partiznske umiestoval na trh 7 druhov potravn v celkovom mnostve 1,9328 kg a cene 19,33
po uplynut ich dtumu minimlnej trvanlivosti a to: APETITO BAMBINO taven syr 125 g, DMT
18.05.2014, v mnostve 1 kus v cene 1,35 ; JACOBS Krnung Tassimo Espresso s intenzvnou
armou a jemnou chuou 118,4 g, DMT 09 07 2014, v mnostve 1 kus v cene 4,11 ; PICKWICK
Zelen a ierny aj aromatizovan s rumanekom a citrnom porciovan 30 g, DMT 06-2014,
v mnostve 2 kusy v cene 2,98 ; Casali Penovit cukrovinka s bannovou prchuou celoman
v horkej okolde (31%) 150 g, DMT 27.06.2014, v mnostve 3 kusy v cene 5,67 ; Nestle Fitness
Cerelna tyinka 23,5 g, DMT 25 06 2014, v mnostve 1 kus v cene 0,47 ; Nestle Fitness
Cerelna tyinka s kskami jahd 23,5 g. DMT 10 07 2014, v mnostve 7 kusov v cene 3,29 ;
Aromatizovan ovocn aj s prchuou brusnice a maliny s kvetom bazy iernej 50 g, DMT 06 2014,
v mnostve 1 kus v cene 1,46 . Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty
inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 4 psm. i) zkona o potravinch.
Vzhadom na to, e v rozhodnut ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy SR . k.: 1841/2014 zo
da 27.06.2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 03.07.2014, bola astnkovi konania poda
28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28 ods. 7 zkona o potravinch uloen hrnn pokuta 25 000 eur
za to, e umiestoval na trh 6 druhov potravn po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti

v celkovom mnostve 3,0285 kg a cene 75,51 eura, o bolo zisten radnou kontrolou potravn
vykonanou da 05.04.2014 v prevdzkarni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska
1771/118, 958 01 Partiznske, priom toto konanie bolo v nadvznosti na rozhodnutie Regionlnej
veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza . k.: Ro-99/2013-K, 3504/2013 zo da 26.11.2013
a . k.: Ro-56/2013-K 2347/2013 zo da 26.07.2013 posden ako konanie opakovan, sprvny
orgn kontatuje, e do jednho roka odo da nadobudnutia prvoplatnosti tohto rozhodnutia
o uloen pokuty dolo k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor bola uloen pokuta poda
odseku 7, m s splnen podmienky pre uplatnenie zvenej sadzby poda 28 ods. 8 zkona
o potravinch.
2./ alej astnk konania poruil zkaz umiestova na trh potraviny, ktor nie s bezpen v
zmysle 4 ods. 1, 6 ods. 5 psm. a) zkona o potravinch a lnku 14 ods. 1 v spojen s ods. 2
a 5 Nariadenia (ES) . 178/2002 Eurpskeho parlamentu a Rady z 28. janura 2002, ktorm sa
ustanovuj veobecn zsady a poiadavky potravinovho prva, zriauje Eurpsky rad pre
bezpenos potravn a ustanovuj postupy v zleitostiach bezpenosti potravn (alej Nariadenie
(ES) . 178/2002) a to tm, e da 14.07.2014 v ase od 14.15 hod. do 20.45 hod v predajni
Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske umiestoval na trh
6 druhov potravn nevhodnch na udsk spotrebu:
- Hrozno stolov tmav, I. trieda, krajina pvodu Maroko, nevhodn na udsk spotrebu
v mnostve 23,58 kg (cel kontrolovan mnostvo); cena za jeden kg 0,99 , spolu 23,34 ;
plody hrozna boli v kadom strapci hnil a plesniv;
- Uhorky pon, krajina pvodu Slovensko, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 3,2 kg
(cel kontrolovan mnostvo); cena za jeden kg 0,79 , spolu 2,52 ; plody boli vrazne
zoltnut, konce boli mkk, nahnit, s vytekajcim obsahom;
- Jablk zelen 2 kg balenie, krajina pvodu Raksko, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve
6 kg (3 balenia) z celkovho mnostva 16 kg; cena za balenie 1,29 , spolu 3,87 ; v kadom
z troch nevyhovujcich balen boli plody s vskytom hniloby;
- Nektarinky, I. trieda, krajina pvodu esk republika, dodvate do TESCO Beckov EFES
s. r. o., K Radotnu 492, Praha 5, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 1,65 kg z celkovho
mnostva 46 kg; cena za jeden kg 0,99 , spolu 1,63 ; plody boli plesniv;
- Anans, krajina pvodu Kostarika, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 8 kusov (cel
kontrolovan mnostvo); cena za kus 1,49 , spolu 11,92 ; v spodnej asti plodov bol siln
vskyt plesn;
- Paradajky datov I. trieda, 500 g vanika, krajina pvodu Holandsko, kd sledovatenosti
3092740, dodvate do TESCO Beckov Vitazel&company s.r.o., Marcelov, Ulica Nov 1473.
Nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 23 balen (11,5 kg) z celkovho mnostva 38 balen
(19 kg); cena za balenie 0,59 , spolu 13,57 ; nevyhovujce balenia obsahovali plesniv
a nahnit plody.
Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28
ods. 4 psm. a) zkona o potravinch.
Vzhadom na to, e v rozhodnut ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy SR . k.: 1841/2014 zo
da 27.06.2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 03.07.2014, bola astnkovi konania poda
28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28 ods. 7 zkona o potravinch uloen hrnn pokuta 25 000 eur
aj za to, e umiestoval na trh 1 druh potraviny nevhodnej na udsk spotrebu a to: TESCO Citrny
- sie 0,5 kg pre vskyt plesne a hniloby, o bolo zisten radnou kontrolou potravn vykonanou
da 05.04.2014 v prevdzkarni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01
Partiznske, priom toto konanie bolo v nadvznosti na rozhodnutie Regionlnej veterinrnej a
potravinovej sprvy Prievidza . k.: Ro-56/2013-K 2347/2013 zo da 26.07.2013 posden ako
konanie opakovan, sprvny orgn kontatuje, e do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti tohto rozhodnutia o uloen pokuty dolo k opakovanmu porueniu povinnost, za
ktor bola uloen pokuta poda odseku 7, m s splnen podmienky pre uplatnenie zvenej
sadzby poda 28 ods. 8 zkona o potravinch.

3./ alej astnk konania poruil povinnos na vetkch stupoch vroby, spracvania a
distribcie, vrtane internetovho predaja, dodriava poiadavky upraven zkonom
o potravinch, osobitnmi predpismi a veobecne zvznmi prvnymi predpismi vydanmi
ministerstvom poda 3 ods. 1, 5, 4 ods. 1 zkona o potravinch v nadvznosti na poiadavku
na oznaovanie prdavnch ltok v potravine - ak sa do potraviny pridva sladidlo, uvdza v nzve
potraviny alebo pri jeho nzve slov ,,so sladidlom; ak sa pridva cukor a sladidlo, uvdza
v nzve potraviny alebo pri jeho nzve oznaenie slovami ,,s cukrom a sladidlom poda 10 ods.
5 Vyhlky Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . 127/2012 Z.
z. o oznaovan potravn (alej Vyhlka . 127/2012 Z. z.) a to tm, e da 14.07.2014 v ase
od 14.15 hod. do 20.45 hod. v predajni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118,
958 01 Partiznske umiestoval na trh 4 druhy potravn v celkovom mnostve 7,088 kg a cene
192,93 bez uvedenho daja a to:
- Ricola originl vajiarske bylinn bonbny bez cukru s vitamnom C 40 g, DMT 03.2015;
predvajci: KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so
sladidlom, v mnostve 3,288 kg v cene 89,38 eura,
- Ricola Brusnice vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r .o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt, sorbitol,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so
sladidlom, v mnostve 0,60 kg v cene 16,35 eura,
- Ricola sviei alpsk vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt, sorbitol,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so
sladidlom, v mnostve 0,68 kg v cene 18,53 eura,
- Ricola baza ierna vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt, aspartm,
acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so sladidlom,
v mnostve 2,52 kg v cene 68,67 eura.
Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28
ods. 2 psm. f) zkona o potravinch.
4.) alej astnk konania poruil povinnos na vetkch stupoch vroby, spracvania a
distribcie, vrtane internetovho predaja, dodriava poiadavky upraven zkonom
o potravinch, osobitnmi predpismi a veobecne zvznmi prvnymi predpismi vydanmi
ministerstvom poda 3 ods. 1, 5, 4 ods. 1 zkona o potravinch v nadvznosti na poiadavku
na oznaovanie msovch vrobkov, ktor nie s oznaen na priamom obale, alebo predajcom
nakrjan v predajni, a ktor musia by pri predaji spotrebiteovi oznaen vhodnm spsobom
obchodnm menom a sdlom vrobcu poda 13 ods. 7 psm. b) Vnosu . 1895/2004-100, ktorm
sa vydva hlava Potravinovho kdexu SR upravujca msov vrobky a to tm, e da 14.07.2014
v ase od 14.15 hod. do 20.45 hod. v predajni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska
1771/118, 958 01 Partiznske boli v chladiacej vitrne v asti msovch vrobkov uloen nebalen
den bravov koleno predn bez kosti, den bravov koleno zadn s kosou, den slanina
s koou, ktor neboli pri predaji spotrebiteovi oznaen obchodnm menom a sdlom vrobcu.
Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28
ods. 2 psm. f) zkona o potravinch.
5.) alej astnk konania poruil povinnos na vetkch stupoch vroby, spracvania a
distribcie, vrtane internetovho predaja, dodriava poiadavky upraven zkonom o potravinch
a osobitnmi predpismi a povinnos umiestova na trh potraviny oznaen dajmi v kodifikovanej
podobe ttneho jazyka poda 4 ods. 1, 9 ods. 1 zkona o potravinch a 3 ods. 1 Vyhlky .
127/2012 Z. z. a to tm, e da 14.07.2014 v ase od 14.15 hod. do 20.45 hod. v predajni

Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske umiestoval na trh 2


druhy potravn v celkovom mnostve 21,625 m. j. a cene 72,95 , ktor neboli oznaen
v kodifikovanej podobe ttneho jazyka povinnmi dajmi:
- WATT ISOTONIC DRINK 0,25 l, krajina pvodu Maarsko, DMT: 04.10.2014, v mnostve
21 l v cene 63 ;
- Skoicov oplatky plnn cukrovou skoic (60 %), ostatn pekrensk vrobky 125 g, DMT
19.03.2015, Distributor pro R: TINA PLUS, s. r. o., 925 63 Doln Streda . 684, SR, v
mnostve 0,625 kg v cene 9,95 .
Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28
ods. 2 psm. f) zkona o potravinch.
Vzhadom na to, e v rozhodnut Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza . k.:
Ro-56/2013-K, 2347/2013 zo da 26.07.2013, ktor nadobudlo prvoplatnos da 06.09.2013,
bola astnkovi konania uloen hrnn pokuta 15 000 eur aj za to, e umiestoval na trh potraviny
neoznaen v kodifikovanej podobe ttneho jazyka, a to: TACO SAUCE MILD 230 g, DMT:
02.01.2015 a alie potraviny s nedostatkami v oznaen, o bolo zisten radnou kontrolou
potravn vykonanou da 22.06.2013 v tej istej prevdzkarni, sprvny orgn kontatuje, e do
jednho roka odo da nadobudnutia prvoplatnosti tohto rozhodnutia dolo k optovnmu
porueniu povinnost, za ktor bola uloen pokuta poda 28 ods. 2 psm. f), m s splnen
podmienky pre uplatnenie zvenej sadzby poda 28 ods. 6 zkona o potravinch.
6./ alej astnk konania poruil povinnos na vetkch stupoch vroby, spracvania a
distribcie, vrtane internetovho predaja, dodriava poiadavky upraven zkonom
o potravinch, osobitnmi predpismi a veobecne zvznmi prvnymi predpismi vydanmi
ministerstvom poda 3 ods. 1, 5, 4 ods. 1 zkona o potravinch v nadvznosti na poiadavku
chrni potraviny pred akoukovek kontaminciou a povinnos uvies na trh hlbokozmrazen
potravinu balen do vhodnho obalu poda 4 Vyhlky Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky . 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazench potravinch (alej Vyhlka
. 99/2012 Z. z.), Prlohy II Kapitola IX ods. 3 Nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (ES)
. 852/2004 z 29. aprla 2004 o hygiene potravn v platnom znen (alej Nariadenie (ES) .
852/2004) a to tm, e da 14.07.2014 v predmetnej prevdzkarni umiestoval na trh potraviny,
u ktorch boli zisten poruen obaly (vkuov balenie) - HOKI filety hlbokozmrazen vkuovo
balen s koou 700 g, DMT: 10 2015 v pote 1 ks, v cene 6,69 bal: RYBA Koice, spol. s r.
o., Jun trieda 54, Koice; Fil z treskovitch rb hlbokozmrazen vkuovo balen 400 g (4x100
g), DMT: 07/2015, v pote 2 ks, v cene 7,38 , bal: RYBA Koice, spol. s r. o., Jun trieda 54,
Koice. Hlbokozmrazen vrobky okrem poruenia obalov mali na povrchu nmrazu a vykazovali
aj zmeny vo farbe (vyblednut po vymrazen). Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej
podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 2 psm. o) zkona o potravinch.
7.) alej astnk konania poruil povinnos na vetkch stupoch vroby, spracvania a
distribcie, vrtane internetovho predaja, dodriava poiadavky upraven zkonom o potravinch
v nadvznosti na povinnos uchovva potraviny a suroviny pri teplotch deklarovanch
prevdzkovateom potravinrskeho podniku poda 4 ods. 1, 12 ods. 1 psm. m) zkona
o potravinch a to tm, e da 14.07.2014 v ase od 14.15 hod. do 20.45 hod. v predajni
Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske v reklamnom stojane
syrov s oznaenm Apetito Lunex, ktor sa nachdzal na predajnej ploche, bolo uloench viac
druhov mlienych vrobkov (Apetito Lunex klasik, Apetito Lunex s nivou, Apetito Lunex unka,
Apetito Lunex Parenica), ktor boli skladovan pri teplote + 21,2 C, priom na obale vrobkov
bolo uveden: ,,Skladujte pri teplote od + 4 C do + 8 C. Uvedenm konanm naplnil vetky
znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 2 psm. o) zkona o potravinch.
Vzhadom na to, e v rozhodnut ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy SR . k.: 1841/2014 zo
da 27.06.2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 03.07.2014, bola astnkovi konania uloen

hrnn pokuta 25 000 eur aj za to, e skladoval minerlne vody, sten npoje, pivo v priestore za
predajou vo vonkajom prostred bez prstreku, nechrnen pred slnenm iarenm a vplyvom
vonkajieho prostredia, priom vrobcovia na obale deklaruj: chrte pred slnenm iarenm,
skladujte na chladnom a suchom mieste, sprvny orgn kontatuje, e do jednho roka odo da
nadobudnutia prvoplatnosti tohto rozhodnutia o uloen pokuty dolo k opakovanmu porueniu
povinnost, za ktor bola uloen pokuta poda 28 ods. 2 psm. p) zkona o potravinch v znen
innom do 30.06.2014, m s splnen podmienky pre uplatnenie zvenej sadzby poda 28 ods.
6 zkona o potravinch.
Za to sa mu poda 28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28 ods. 8 zkona o potravinch uklad
hrnn pokuta vo vke 1000000, slovom: jedenmilin eur.
Uloen pokutu je astnk konania povinn zaplati do 15 dn odo da nadobudnutia
prvoplatnosti tohto rozhodnutia na prjmov et Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy
Prievidza, veden ttnou pokladnicou, slo tu 7000075389/8180, variabiln symbol 2533.

Odvodnenie:
I.
Napadnutm rozhodnutm Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza (alej
RVPS Prievidza) . k. Ro-19/2014-RK, 2533/2014 zo da 25.09.2014 bola kontrolovanmu
prevdzkovateovi potravinrskeho podniku, ako astnkovi konania uvedenmu vo vroku tohto
rozhodnutia, uloen hrnn pokuta vo vke 1000000 eur poda 28 ods. 4 psm. i) v spojen s
28 ods. 8 zkona o potravinch.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli skutonosti zisten inpektormi ttnej
veterinrnej a potravinovej sprvy Slovenskej republiky a RVPS Prievidza pri vkone radnej
kontroly potravn da 14.07.2014 v ase od 14.15 hod. do 20.45 hod. v prevdzkarni Hypermarket
TESCO, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske. radn kontrola bola vykonan v zmysle
oprvnen zkona o potravinch a jej el bol vymedzen nasledovne: cielen kontrola zameran
na dodriavanie poiadaviek zkona NR SR . 152/95 Z. z. o potravinch v znen neskorch
predpisov; cielen kontrola ovocia a zeleniny a ich vhodnosti na udsk spotrebu - CS . 288;
cielen kontrola . 287 vhodnos konzumnch zemiakov na udsk spotrebu pri ich uvdzan na
trh. Pouitou kontrolnou metdou bola inpekcia. V ase radnej kontroly potravn da boli zisten
nedostatky v nasledovnch oblastiach:
1. Dodriavanie teplotnch reimov
Boli prekontrolovan teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach na predajnej ploche. V
reklamnom stojane syrov s oznaenm Apetito Lunex, ktor sa nachdzal na predajnej ploche, bolo
uloench viac druhov mlienych vrobkov (Apetito Lunex klasik, Apetito Lunex s nivou, Apetito
Lunex unka, Apetito Lunex Parenica), ktor boli skladovan pri teplote + 21,2 C, priom na obale
vrobkov bolo uveden: Skladujte pri teplote od + 4 C do + 8 C . Teploty boli meran
kalibrovanm elektronickm vpichovm teplomerom, certifikt o kalibrcii . 2853/312.01/12.
Inpektori kontatovali poruenie 12 ods. 1 psm. m ) zkona o potravinch.
2. Oznaovanie potravn

Ricola originl vajiarske bylinn bonbny bez cukru s vitamnom C 40 g, DMT 03.2015;
predvajci: KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen boli uveden sladidl:
(Izomalt, aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nebolo
uveden so sladidlom. V predaji bolo 82 ks v cene 1,09 eura/ks.
- Ricola Brusnice vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen boli uveden sladidl: (Izomalt,
sorbitol, aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nebolo
uveden so sladidlom. V predaji bolo 15 ks v cene 1,09 eura/ks.
- Ricola sviei alpsk vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015;
predvajci: KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen boli uveden sladidl:
(Izomalt, sorbitol, aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve
nebolo uveden so sladidlom. V predaji bolo 17 ks v cene 1,09 eura/ks.
- Ricola baza ierna vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen boli uveden sladidl: (Izomalt,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nebolo uveden so
sladidlom. V predaji bolo 63 ks v cene 1,09 eura/ks.
Inpektori kontatovali, e uveden vrobky neboli oznaen v zmysle 10 ods. 5 Vyhlky .
127/2012 Z. z. o oznaovan potravn.
- WATT ISOTONIC DRINK 0,25 l, krajina pvodu Maarsko, DMT: 04.10.2014, v predaji bolo
84 ks v cene 0,75 eura/ks.
- Skoicov oplatky plnn cukrovou skoic (60%), ostatn pekrensk vrobky 125 g, DMT
19.03.2015, distributor pro R: TINA PLUS, s. r. o., 925 63 Doln Streda . 684, SR.
V predaji bolo 5 ks v cene 1,99 eura/kus.
Inpektori kontatovali, e uveden vrobky neboli oznaen v kodifikovanej podobe ttneho
jazyka povinnmi dajmi v zmysle 9 ods. 1 zkona o potravinch a 3 ods. 1 Vyhlky .
127/2012 Z. z. o oznaovan potravn.
- V chladiacej vitrne msa v asti msovch vrobkov boli uloen nebalen: den bravov
koleno predn bez kosti, den bravov koleno zadn s kosou, den slanina s koou, ktor
neboli pri predaji spotrebiteovi oznaen obchodnm menom a sdlom vrobcu.
Inpektori kontatovali poruenie 13 ods. 7 psm. b ) Vnosu MP SR a MZ SR . 1895/2004100, ktorm sa vydva hlava Potravinovho kdexu SR upravujca msov vrobky.
-

3. Kontrola dodriavania dtumu spotreby (DS) a dtumu minimlnej trvanlivosti (DMT)


Nmatkovou kontrolou bol zisten predaj potravn po uplynut DMT:
- APETITO BAMBINO taven syr 125 g, DMT 18.05.2014. V predaji bol 1 kus v cene 1,35 .
- JACOBS Krnung Tassimo Espresso s intenzvnou armou a jemnou chuou 118,4 g, DMT
09 07 2014. V predaji bol 1 kus v cene 4,11 .
- PICKWICK Zelen a ierny aj aromatizovan s rumanekom a citrnom porciovan 30 g,
DMT 06-2014. V predaji boli 2 kusy v cene 1,49 eura/ks.
- Casali Penovit cukrovinka s bannovou prchuou celoman v horkej okolde (31%)
150 g, DMT 27.06.2014. V predaji boli 3 kusy v cene 1,89 eura/kus.
- Nestle Fitness Cerelna tyinka 23,5 g, DMT 25 06 2014. V predaji bol 1 kus v cene 0,47 .
- Nestle Fitness Cerelna tyinka s kskami jahd 23,5 g, DMT 10 07 2014. V predaji bolo 7
kusov v cene 0,47 eura/kus.
- Aromatizovan ovocn aj s prchuou brusnice a maliny s kvetom bazy iernej 50 g. V predaji
bol 1 kus v cene 1,64 , DMT 062014.
Inpektori kontatovali poruenie 6 ods. 5 psm. d) a 12 ods. 1 psm. h) zkona o potravinch.
4. Kontrola predvanho erstvho ovocia, zeleniny a zemiakov
alej bola vykonan kontrola predvanho erstvho ovocia, zeleniny a zemiakov. Tieto produkty
s do prevdzky dodvan z DC TESCO Beckov, v predaji bolo 26 druhov zeleniny, 20 druhov
ovocia a 1 druh konzumnch zemiakov. Ako nevhodn na udsk spotrebu boli posden:

Hrozno stolov tmav, I. trieda, krajina pvodu Maroko, nevhodn na udsk spotrebu
v mnostve 23,58 kg (cel kontrolovan mnostvo). Cena za jeden kg 0,99 eura, spolu 23,34
eura. Plody hrozna boli v kadom strapci hnil a plesniv.
- Uhorky pon, krajina pvodu Slovensko, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 3,2 kg
(cel kontrolovan mnostvo). Cena za jeden kg 0,79 eura, spolu 2,52 eura. Plody boli vrazne
zoltnut, konce boli mkk, nahnit s vytekajcim obsahom.
- Jablk zelen 2 kg balenie, krajina pvodu Raksko, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve
6 kg (3 balenia) z celkovho mnostva 16 kg. Cena za balenie 1,29 eura, spolu 3,87 eura.
V kadom z troch nevyhovujcich balen boli plody s vskytom hniloby.
- Nektarinky, I. trieda, krajina pvodu esk republika, dodvate do TESCO Beckov EFES s.
r. o., K Radotnu 492, Praha 5; nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 1,65 kg z celkovho
mnostva 46 kg. Cena za jeden kg 0,99 eura, spolu 1,63 eura. Plody boli plesniv.
- Anans, krajina pvodu Kostarika, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 8 kusov (cel
kontrolovan mnostvo), cena za kus 1, 49 eura, spolu 11,92 eura. V spodnej asti plodov bol
siln vskyt plesn.
- Paradajky datov I trieda, 500 g vanika, krajina pvodu Holandsko, kd sledovatenosti
3092740, dodvate do TESCO Beckov Vitazel&company s. r. o., Marcelov, Ulica Nov
1473. Nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 23 balen (11,5 kg) z celkovho mnostva 38
balen (19 kg). Cena za balenie 0,59 eura, spolu 13,57 eura. Nevyhovujce balenia obsahovali
plesniv a nahnit plody.
Inpektori kontatovali poruenie l. 14 ods. 1 a 2 psm. b) Nariadenia (ES) . 178/2002 Eurpskeho
parlamentu a Rady z 28. janura 2002, ktorm sa ustanovuj veobecn zsady a poiadavky
potravinovho prva, zriauje Eurpsky rad pre bezpenos potravn a ustanovuj postupy v
zleitostiach bezpenosti potravn.
-

5. In zistenia
Boli zisten poruen obaly (vkuov balenie) u potravn:
HOKI filety hlbokozmrazen vkuovo balen s koou 700 g, DMT: 10 2015 v pote 1 ks, v
cene 6,69 eura/ks, bal: RYBA Koice, spol. s r. o., Jun trieda 54, Koice;
Fil z treskovitch rb hlbokozmrazen vkuovo balen 400 g ( 4 x 100 g ), DMT: 07 2015,
v pote 2 ks v cene 3,69 eura/ks, bal: RYBA Koice, spol. s r. o., Jun trieda 54, Koice.
Hlbokozmrazen vrobky okrem poruenia obalov mali na povrchu nmrazu a vykazovali aj zmeny
vo farbe (vyblednut po vymrazen).
Inpektori kontatovali poruenie 12 ods. 1 psm. a) zkona o potravinch a 4 Vyhlky .
99/2012 Z. z. o hlbokozmrazench potravinch.
Na zklade zistench nedostatkov boli v zmysle 20 ods. 9 zkona o potravinch
astnkovi konania uloen opatrenia na mieste s termnom plnenia 14.07.2014:
1. Stiahnu z predaja potraviny nesprvne oznaen uveden v bode 4 tohto zznamu.
2. Stiahnu z predaja potraviny po uplynut DMT uveden v bode 5 tohto zznamu.
3. Stiahnu z predaja potraviny s poruenm obalom uveden v bode 6 tohto zznamu.
4. Stiahnu z predaja potraviny , nevhodn na udsk spotrebu uveden v bode 7 tohto zznamu
5. Zabezpei skladovanie potravn pri teplotch deklarovanch vrobcom na obale potravn.
Poas radnej kontroly potravn bola vyhotoven aj fotodokumentcia zistench
nedostatkov.
Zisten skutonosti s zdokumentovan v Zzname o radnej kontrole potravn . VPS
SR/2014/So,Ja,M,I/37 zo da 14.07.2014, ktor bol prerokovan s riaditeom prevdzky p.
xxxxxxxxxxxxxx, prtomnm pri kontrole, ktor zznam podpsal a k preukzanm kontrolnm
zisteniam uviedol: S vsledkom kontroly neshlasm, k vsledku kontroly sa vyjadr centrlna
kancelria v zkonom stanovenej lehote. Pri kontrole zruk na pred. ploche nebol nikto zo zamest.
spolonosti prtomn. Kvalita ovocia a zeleniny nebola vykonan poda obchodnch noriem.

Da 21.07.2014 bolo RVPS Prievidza doruen vyjadrenie astnka konania k zznamu


o radnej kontrole potravn . VPS SR/2014/So,Ja,M,I/37, v ktorom uvdza:
,,V priebehu radnej kontroly potravn bola vykonan kontrola predvanho erstvho ovocia,
zeleniny a zemiakov. Tieto produkty s do prevdzky dodvan z DC TESCO Beckov, v predaji bolo
26 druhov zeleniny, 20 druhov ovocia a 1 druh konzumnch zemiakov. Ako nevhodn na udsk
spotrebu boli posden:
- Hrozno stolov tmav, l. trieda, krajina pvodu Maroko, nevhodn na udsk spotrebu v
mnostve 23,58 kg (cele prekontrolovan mnostvo). Cena za jeden kg 0,99 , spolu 23,34 . Plody
hrozna boli v kadom strapci hnil a plesniv plody.
- Uhorky pon, krajina pvodu Slovensko, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 3,2 kg (cel
kontrolovan mnostvo). Cena za jeden kg 0,79 , spolu 2,52 . Plody boli vrazne zoltnut, konce
boli mkk, nahnit s vytekajcim obsahom.
- Jablk zelen 2 kg balenie, krajina pvodu Raksko, nevhodn na udsk spotrebu v
mnostve 6 kg (3balenia) z celkovho mnostva 6 kg (3 balenia) z celkovho mnostva 16 kg.
Cena za balenie 1,29 , spolu 3,87 . V kadom z troch nevyhovujcich balen boli plody s
vskytom hniloby.
- Nektrinky, l. trieda, krajina pvodu esk republika, dodvate do TESCP Beckov EFES
s. r. o., K Radotnu 492, Praha 5, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 1,65 kg z celkovho
mnostva 46 kg. Cena na jeden kg 0,99 , spolu 1,63 . Plody bol i plesniv.
- Anans krajina pvodu Kostarika, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 5 kusov (cel
prekontrolovan mnostvo), cena za kus 1,49 , spolu 11,92 . V spodnej asti plodov bol siln vskyt
plesn.
- Paradajky dat ov I. trieda, 500 g vanika, krajina pvodu Holandsko, kd
sledovatenosti 3092740, dodvate do TESCO Beckov Vitazek &company s. r. o., Marcelov,
Ulica Nov 1473. Nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 23 balen ( 11,5 kg) z celkovho
mnostva 38 balen (19 kg). Cena za balenie 0,59 , spolu 13,57 . Nevyhovujce balenia obsahovali
plesniv a nahnil plody.
Uvedenm konanm bol poruen l. 14 ods. 1 a ods. 2 psm. b) Nariadenia . 178/2002.
S tvrdenm sprvneho orgnu neshlasme a uvdzame nasledovn vyjadrenie:
Kontrola kvality ovocia a zeleniny pri obchodovan a predaji spad pod kontrolu spolonej organizcie
trhov ponohospodrskych vrobkov. Zkon . 152/1995 Z. z. o potravinch v znen neskorch
prvnych predpisov nesporne vymedzuje rozsah oblast, na ktor nie je mon tento prvny predpis
aplikova a to aj napriek tomu, e obsahuje veobecn vymedzenie potravinovej ltky alebo
vrobku. V zmysle predmetnho ustanovenia 1 ods. 3 zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch: ,,Tento
zkon sa nevzahuje na vykonvanie radnch kontrol na overovanie dodriavania predpisov o
organizovan spolonho trhu s ponohospodrskymi vrobkami. Na zklade vyie uvedenho trvme
na tom, e kontrolu predvanho ovocia a zeleniny je mon hodnoti a posudzova zsadne v zmysle
obchodnch noriem t. j. Vykonvacie Nariadenie komisie (E) . 543/2011 zo 7.jna 2011, ktorm
sa ustanovuj podrobn pravidl uplatovania Nariadenia Rady (ES) . 1234/2007, pokia ide o
sektory ovocia a zeleniny a spracovanho ovocia a zeleniny (alej iba Nariadenie . 543/2011), ako aj v
zmysle zkona . 491/2001 Z. z. o organizcii trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami v
znen neskorch predpisov. Poda uvedenho Vykonvacieho Nariadenia . 543/2011 sa posudzuje
zhoda vybranch produktov s obchodnmi normami, teda posudzuje sa kvalita ovocia a zeleniny.
Obchodn normy povouj pri jednotlivch komoditch urit maximlne mnostevn percent
odchlok ovocia a zeleniny, ktor mu by napadnut hnilobou. Uveden Vykonvacie Nariadenie
je potrebn aplikova prednostne z dvodu uplatovania zsady prednosti komunitrneho prva pred
vntrottnym prvom. Preto je nevyhnutn, aby sprvne orgny vyhodnocovali kvalitu ovocia a
zeleniny poda obchodnch noriem v slade s metdami a postupmi kontroly uvedenmi vo
Vykonvacom Nariaden . 543/2011 a urili percentulne nevyhovujce mnostvo vrobkov a
vyhodnotili percentulne mnostvo vrobkov napadnutch hnilobou v slade s povolenou odchlkou.
Nsledne je potrebn, aby sprvny orgn aplikoval ustanovenia zkon . 491/2001 Z. z. o organizcii
trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami, ktor v 9 ods. 7 ustanovuje, e kontrola
zhody s obchodnmi normami erstvho ovocia, erstvej zeleniny, rezanch kvetov a kontrolu

erstvosti, minimlnej vekosti a hmotnosti rb a rybch vrobkov podliehajcich spolonej organizcii


trhu vykonva poda osobitnch predpisov (Vykonvacie Nariadenie komisie (E) . 543/2011 zo
7.jna 2011, ktorm sa ustanovuj podrobn pravidl uplatovania Nariadenia Rady (ES) .
1234/2007, pokia ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovanho ovocia a zeleniny) ttna veterinrna
a potravinov sprva Slovenskej republiky a regionlna veterinrna a potravinov sprva. Zkon .
491/2001 Z. z. o organizcii trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami upravuje v 10a
vku pokt pri poruen osobitnch predpisov v oblasti organizovania trhu (s odkazom na
Vykonvacie Nariadenie komisie (E) . 543/2011 zo 7. jna 2011, ktorm sa ustanovuj
podrobn pravidl uplatovania Nariadenia Rady (ES) . 1234/2007, pokia ide o sektory ovocia
a zeleniny a spracovanho ovocia a zeleniny). Na vkon kontroly zhody poda obchodnch noriem
ttna veterinrna a potravinov sprva SR vymenva autorizovanch inpektorov. Za autorizovanho
inpektora mono vymenova zamestnanca kontrolnho orgnu, ktor: a) m aspo stredokolsk
vzdelanie v odbore ponohospodrskom, veterinrnom alebo potravinrskom, b) zskal po
kvalifikanej skke osvedenie o autorizcii na vkon kontroly zhody. Podrobnosti o kvalifikanej
skke a o osveden o autorizcii na vkon kontroly zhody ustanov veobecne zvzn prvny
predpis, ktor vyd ministerstvo. Osvedenie o zhode a nlez o nezhode vydva autorizovan inpektor
na mieste kontroly zhody. Ak sa pri kontrole zhody zist poruenie obchodnm noriem, autorizovan
inpektor me uloi podnikateovi opatrenie na npravu. Poas radnej kontroly potravn bol len
jeden z inpektorov autorizovan na vykonvanie kontroly zhody s obchodnmi normami. Inpektor
(xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx), ktor v priebehu radnej kontroly
potravn vykon senzorick posudzovanie/hodnotenie na mieste (v prevdzkarni) - potravinrskeho
alebo ponohospodrskeho vrobku a vyhodnot tento vrobok ako nevhodn na udsk spotrebu,
mus by na takto konanie odborne spsobil. Certifikt spsobilosti v oblasti senzorickho
posudzovania potravinrskych a ponohospodrskych vrobkov vydva Certifikan
orgn pre certifikciu osb vykonvajcich senzorick posudzovanie- ttny veterinrny a
potravinov stav, Jnokova 1611/58, 026 01 Doln Kubn a Veterinrny a potravinov stav v
Bratislave, Botanick 15, 842 52 Bratislava. V zmysle ustanovenia 23 ods. 9 zkona o potravinch .
152/1995 Z. z. v znen neskorch predpisov: ,,Vkon radnej kontroly potravn mu vykonva len
kvalifikovan a odborne spsobil zamestnanci s ukonenm strednm odbornm vzdelanm v
prslunom odbore alebo s ukonenm vysokokolskm vzdelanm prvho alebo druhho stupa v
prslunom odbore. Vzdelvanie zamestnancov zabezpeuje vzdelvacie zariadenie poveren
ministerstvom alebo ministerstvom zdravotnctva v rmci svojej psobnosti poda osobitnho
predpisu a ustanovenia 1 ods. 1 Vyhlky . 691/2002 Z. z. Ministerstva pdohospodrstva
Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 o poiadavkch na kvalifikciu a odborn spsobilos a
alie vzdelvanie zamestnancov vykonvajcich potravinov dozor: ,,Na ely tejto vyhlky
poiadavkami na kvalifikciu zamestnancov vykonvajcich potravinov dozor s: a) dokonen
vysokokolsk vzdelanie druhho stupa z chmie, potravinrskej chmie, potravinrskej
mikrobiolgie, hygieny potravn, potravinrskej technolgie, ponohospodrstva,
veterinrnej medicny, hygieny a epidemiolgie, priom zamestnanec mus ma: 1. odborn
vedomosti zo zkona o potravinch a svisiacich predpisov, 2. odborn prax najmenej dvojron
a 3. odborn spsobilos v oblasti senzorickho posudzovania potravn. Poda 5 ods. 2, psm. a)
Vyhlka . 691/2002 Z. z. Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky o poiadavkch na
kvalifikciu a odborn spsobilos a alie vzdelvanie zamestnancov vykonvajcich potravinov
dozor, prekolenm z odbornej problematiky opakujcim sa minimlne kad tri roky, na ktorom si
zamestnanci potravinovho dozoru roziruj nadobudnut vedomosti, zskavaj nov poznatky z oblast
uvedench v 2 ods. 2 psm. b) z kontroly potravn, vkonu potravinovho dozoru, hodnotenia a
posudzovania kvality a zdravotnej nekodnosti vrtane technolgie, manipulcie a ich uvdzania do
obehu; doklad o prekolen sa zaklad do osobnho spisu zamestnanca vykonvajceho potravinov dozor.
Poas radnej kontroly potravn da 14.07.2014 v ase od 14.15 hod do 20.45 hod v prevdzkarni HM
TESCO Partiznske, bola kontrola potravn vykonan 4 inpektormi orgnu radnej kontroly potravn, z
ktorch mal len jeden odborn spsobilos v oblasti senzorickho posudzovania potravn. V
dsledku tejto skutonosti mono povaova hodnotene inpektorov za sporn a spochybniten, a to z
dvodu nejednoznanosti , i senzorick posudzovanie potravn bolo vykonan oprvnenou osobou. Tento
stav nebol sprvnym orgnom vbec zdokumentovan a tieto skutonosti nevyplvaj zo Zznamu o radnej

kontrole potravn . VPS SR/2014/So,Ja,M,l/37, zo da 14.07.2014. Na zklade tchto skutonost


neshlasme s posudzovanm kvality ovocia a zeleniny poda zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch v znen
neskorch prvnych predpisov a znenm NARIADENIA (ES) . 178/2002 EURPSKEHO PARLAMENTU
A RADY z 28. janura 2002, ktorm sa ustanovuj veobecn zsady a poiadavky potravinovho prva,
zriauje Eurpsky rad pre bezpenos potravn a stanovuj postupy v zleitostiach bezpenosti
potravn. Pri posudzovan, i je niektor potravina nevhodn na udsk spotrebu a nebezpen sa mus
bra ohad na obvykl podmienky, v akch spotrebite potravinu konzumuje. V tomto prpade spotrebite
konzumuje ovocie a zeleninu po umyt, oisten a odstrnen nejedlch ast. Hodnotenie na mieste
sprvneho orgnu o nevhodnosti pouitia uvedenho ovocia a zeleniny na udsk spotrebu
povaujme za nedostaton, nepreukzan a nezkonn a to z dvodu, e sprvny orgn nevykonal
iadne dokazovanie, ale svoje zistenia opiera len o kontatovanie na mieste. Z predloenej
fotodokumentcie nesporne vyplva, e nedostatky zisten v priebehu radnej kontroly predstavovali
len mal chyby na plodoch, ktor s v zmysle obchodnch noriem povolen. Ovocie a zelenina v ase
obchodovania a predaja prirodzene dozrieva, priom me ojedinele, avak prirodzene dochdza k jej
kvalitatvnym zmenm, na o boli prve z tohto dvodu podrobne prepracovan obchodn normy a to tak,
e presne definuj prpustn percentulne odchlky kvality pre jednotliv druhy ovocia a zeleniny a kontroln
metdy na vykonvanie kontrol kvality erstvho ovocia a zeleniny. V zmysle obchodnch noriem sa vo vetkch
fzach predaja v kadej zsielke povouj odchlky, pokia ide o kvalitu a vekos produktov, ktor nespaj
poiadavky uvedenej triedy. Predmetn Nariadenie ustanovuje minimlne poiadavky pre jednotliv
ovocie a zeleninu vo vetkch triedach kvality, s vhradou osobitnch ustanoven pre kad triedu a
povolen odchlky. Zdrazujeme, e pri predaji ovocia a zeleniny m spotrebite monos
vybra/vybera si z preloiek, kontajnerov alebo zo sboru spotrebiteskch balen v siekach, PVC
vreckch, PVC skladakch s nasvacm viekom (a to vdy priehadnch) a konzumuje ich zsadne a
po vytrieden, umyt, oisten a odstrnen nejedlch ast a pod.. Ovocie a zelenina v ase
obchodovania a predaja prirodzene dozrieva, priom me ojedinele, avak prirodzene dochdza
k jej kvalitatvnym zmenm. Naa spolonos garantuje zkaznkom vrtenie peaz v prpade
nespokojnosti s kvalitou ovocia a zeleniny, ktor s zisten zkaznkom a po zakpen. Vzhadom na
vyie uveden trvme na tom, e pri kontrole zeleniny nebola a nie je vyhodnoten zhoda predvanej
zeleniny v zmysle Nariadenia . 543/2011 a jeho prloh, m dolo k nedostatonmu a nesprvne
zistenmu skutkovho stavu veci. alej nm nie je dostatone zrejm ak metdu/spsob sprvny
orgn pouil pri urovan/vyhodnocovan celkovho nevyhovujceho mnostva z produktu ,,hrozno
stolov tmav, uhorky pon, jablka zelen, nektrinky, anans, paradajky datov, kee tto
informcia nevyplva z obsahu Zznamu o radnej kontrole potravn . VPS
SR/2014/So,Ja,M,I/37. Kontrola zhody sa v zmysle Nariadenia mus vykonva tak, e sa posdia
vzorky odobrat nhodne z rznych miest v dvke, ktor sa m skontrolova. Kontrola je zaloen
na predpoklade, e kvalita vzorky je reprezentatvna pre kvalitu dvky. Vykonvacie Nariadenie .
543/2011 upravuje kontroln metdy na vykonvanie jednotlivch radnch kontrol kvality
erstvho ovocia a zeleniny. V zmysle predmetnho Nariadenia maj prebieha kontroly kvality
erstvho ovocia a zeleniny nasledujcim spsobom: ,,V prpade balench produktov sa na
kontrolu celkovho vzhadu produktu, jeho obchodnej pravy, istoty balenia a oznaovania
pouij primrne vzorky. Vo vetkch ostatnch prpadoch sa tieto kontroly vykonaj na
zklade dvky alebo dopravnho prostriedku. Na ely kontroly zhody sa produkty plne vyber
z balenia. Inpektor nemus toto opatrenie dodra iba v prpade, ke je vzorkovanie zaloen na
zloench vzorkch. Kontrola jednotnosti, minimlnych poiadaviek, tried kvality a vekosti sa
vykon na zklade objemovej alebo zloenej vzorky, priom sa zohadnia informan brory
zverejnen systmom OECD na uplatovanie medzinrodnch noriem pre ovocie a zeleninu. Ak sa
zistia chyby, inpektor ur prslun percento produktov, ktor nie s v slade s normou, a vyj adr
ho bu potom alebo hmotnostne. Vonkajie chyby sa kontroluj na zklade objemovej alebo zloenej
vzorky. Urit kritri, pokia ide o stupe vvinu a/alebo zrelosti alebo prtomnosti alebo
neprtomnosti vntornch chb, sa mu skontrolova na zklade redukovanch vzoriek.
Kontrola na zklade redukovanej vzorky sa tka najm kontrol, v dsledku ktorch dochdza k
znieniu obchodnej hodnoty produktov. Kritri tkajce sa stupa vvinu a/alebo zrelosti sa
preveria pomocou nstrojov a metd ustanovench na tento el v prslunej obchodnej norme
alebo v slade s Usmerneniami o objektvnych skkach na urenie kvality ovocia a zeleniny a
suchch a suench plodn. Kontrola zhody ovocia/zeleniny sa vykon tak, e sa posdia vzorky

10

odobrat nhodne z rznych miest v dvke, ktor sa m skontrolova. alej by sme chceli
poukza na spsob vpotu pokodenia ovocia a zeleniny, ktor nie je mon realizova len z
mnostva vrobkov, ktor boli/s vyloen na ploche prevdzky prevdzkovatea potravinrskeho
podniku, ale pri vpote realizovanom inpektormi RVPS je nevyhnutn a spravodliv zohadni
celkov mnostvo dodanho tovaru na jednotliv prevdzku. Poas radnej kontroly potravn bolo
kontrolovan mnostvo ovocia a zeleniny prebran zkaznkmi, o spsobilo vrazn nepomer nevyhovujcich
vrobkov zistench na predajnej ploche a nesprvne vyhodnotenie zistench nedostatkov v
neprospech prevdzkovatea potravinrskeho podniku. V tejto svislosti je namieste, aby sprvny orgn
prihliadal aj na ustanovenia a zsady Sprvneho poriadku, poda ktorch maj sprvne orgny spoahlivo
a presne zisti skutkov stav veci a postupova v slade so veobecne platnmi prvnymi predpismi. V tomto
prpade nie je mon povaova predmetn konanie v slade s platnou legislatvou a vsledky, ktor boli
zskan takmto konanm za zkonn. Zkladnm prvom astnkov konania je prvo na to, aby sprvne
orgny postupovali v sprvnom konan v slade so zkonom a inmi veobecne zvznmi predpismi.
alej kontrola dodriavania doby spotreby a dtumu minimlnej trvanlivosti potravn boli
nmatkovo prekontrolovan predvan druhy potravn, bol zisten predaj potravn po uplynut
DMT: APETITO BAMBINO taven syr 125 g, DMT 18.05.2014. V predaji bol 1 kus v cene 1,35 ;
JACOBS Krnung Tassimo Espresso s intenzvnou armou a jemnou chuou 118,4 g, DMT 09 07
2014. V predaji bol 1 kus v cene 4,11 ; PICKWICK Zelen a ierny aj aromatizovan s
rumanekom a citrnom porciovan 30 g. DMT 06-2014. V predaji boli 2 kusy v cene 1,49 /ks;
Casali penovit cukrovinka s bannovou prchuou celoman v horkej okolde
(31%)
150 g, DMT 27.06.2014. V predaji boli 3 kusy v cene 1,89 /ks; Nestle Fitness Cerelna tyinka
23,5 g, DMT 10 07 2014. V predaji bolo 7 kusov v cene 0,47 /kus; Aromatizovan ovocn aj s
prchuou brusnice a maliny s kvetom bazy iernej 50g, v predaji bol 1 kus v cene 1,64 , DMT
06 2014. Uvedenm konanm dolo k porueniu 6 ods. 5 psm. d), 12 ods. 1 psm. h) zkona .
152/1995 Z .z. o potravinch. S tvrdenm sprvneho orgnu neshlasme a uvdzame nasledovn
vyjadrenie: Sprvny orgn v priebehu zskavania uvedench dkazov postupoval nezkonnm
spsobom, neprizval a brnil kontrolovanmu subjektu zastni sa kontroly dodriavania DS a DMT na
potravinch pri ich predaji. Fotodokumentcia predloen sprvnym orgnom z priebehu radnej
kontroly pri predaji vrobkov po DS/DMT povaujeme za nedostaton, pretoe z uvedenho nie je
mon sprvne identifikova vrobky pri ktorch bolo kontatovan poruenie 6 ods. 5 psm. d), 12 ods.
1 psm. h) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch. alej sprvny orgn v priebehu radnej kontroly potravn
nevyhotovil fotodokumentciu z vrobku PICKWICK Zelen a ierny aj aromatizovan s rumanekom a
citrnom porciovan 30 g, DMT 06-2014, 2 kusy v cene 1,49 /ks, vzhadom k uvedenmu a priebehu
radnej kontroly potravn je nevyhnutn kontatova, e uveden zistenia je mon povaova za
nezkonn a sporn. Zo znenia 3 ods. 2 zkona . 71/1967 Zb. o sprvnom konan vyplva zsada aktvnej
sinnosti astnka konania, ktor vychdza z koncepcie, e astnk konania je aktvnym initeom tohto
procesu, a nie iba pasvnym objektom innosti sprvnych orgnov. Premietnutie tejto zsady do
sprvneho konania sa prejavuje v tom, e v celom priebehu konania sa rta s aktvnou spoluasou
astnka konania. Sprvny poriadok uklad sprvnym orgnom vytvra pre takto spoluas
optimlne podmienky. Uplatovanie zsady aktvnej sinnosti astnkov konania je dleit najm vo
fze zisovania podkladov pre rozhodnutie. Vzhadom k tomu, e nm bola odat monos zastni sa
radnej kontroly v priebehu kontrolovania dodriavania DS a DMT, povaujeme konanie sprvneho
orgnu za konanie v rozpore s prvom na spravodliv proces, konkrtne s prvom astnka
konania zoznmi sa pri konan s kadm dkazom a monos vyjadri sa. V dsledku nezkonnho
postupu sprvneho orgnu, na ktor poukazuje nmietkou v Zzname o radnej kontrole potravn .
VPS SR/2014/So,Ja,MI/37 aj riadite prevdzky HM TESCO Partiznske- xxxxxxxxxxxxx, iadame,
aby sa v predmetnej veci sprvne konanie nezanalo.

Da 26.08.2014 zaala prslun RVPS Prievidza v slade s 18 zkona . 71/1967 Zb.


o sprvnom konan (sprvny poriadok) v znen neskorch predpisov (alej zkon o sprvnom
konan) sprvne konanie vo veci zistench poruen zkona o potravinch, predpisov vydanch na
jeho vykonanie a osobitnch predpisov a astnkovi konania dala monos, aby sa pred vydanm
rozhodnutia v lehote do 5 dn vyjadril k skutonostiam zistenm pri vkone radnej kontroly da
14.07.2014, uvedenm v Zzname o radnej kontrole potravn . VPS SR/2014/So,Ja,M,I/37,

11

aby navrhol dkazy, prpadne navrhol doplnenie dokazovania vo veci. astnk konania prevzal
upovedomenie o zaat sprvneho konania da 28.08.2014 a v urenej lehote sa k upovedomeniu
o zaat sprvneho konania nevyjadril.
Da 25.09.2014 RVPS Prievidza vydala rozhodnutie . k. Ro-19/2014-RK, 2533/2014
ktorm astnka konania uznala zodpovednm za spchanie sprvnych deliktov poda 28 ods.
2 psm. f) , 28 ods. 2 psm. o), 28 ods. 4 psm. a) a 28 ods. 4 psm. i) zkona o potravinch
a uloila mu hrnn pokutu vo vke 1000 000 eur poda 28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28
ods. 8 uvedenho zkona za to, e umiestoval na trh potraviny po uplynut dtumu minimlnej
trvanlivosti, umiestoval na trh potraviny in ako bezpen, nesprvne oznaen a nedodriaval
povinnosti a poiadavky na hygienu pri manipulovan s potravinami, pri ich skladovan a pri ich
umiestovan na trh. V odvodnen rozhodnutia sa podrobne zaoberala vetkmi tvrdeniami
astnka konania uvedenmi v jeho vyjadren zo da 17.07.2014 (str. 14 a 18). Rozhodnutie
o uloen pokuty prevzal astnk konania da 29.09.2014.
Proti tomuto prvostupovmu rozhodnutiu zaslal astnk sprvneho konania v zkonom
stanovenej 15-dovej lehote odvolanie zo da 14.10.2014, doruen RVPS Prievidza da
16.10.2014. Vo svojom odvolan astnk konania okrem ast preskmavanho rozhodnutia
uvdza: Odvolate napda odvolanm cel rozhodnutie z nasledovnch dvodov:
Kontrolovan subjekt v priebehu radnej kontroly potravn poruil povinnos uchovva potraviny a
suroviny pri teplotch deklarovanch prevdzkovateom potravinrskeho podniku v zmysle 12 ods. 1
psm. m) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch a to tm, e da 14.07.2014 v ase od 14,15 do 20,45
v predajni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske v reklamnom
stojane syrov s oznaenm Apetito Lunex, ktor sa nachdzal na predajnej ploche, bolo uloench viac
druhov mlienych vrobkov (Apetito Lunex klasik, Apetito Lunex s nivou, Apetito Lunex unka, Apetito
Lunex Parenica), ktor boli skladovan pri teplote + 21,2 C, priom na obale vrobkov je uveden:
Skladujte pri teplote od + 4 C do + 8 C". Odvolate by chcel poukza na nezkonn postup
sprvneho orgnu v svislosti s leglnosou vkonu merania teplt v priebehu radnej kontroly.
Leglnos vkonu merania mus spova v presnosti a uritosti merania, ktor m zsadn vplyv na
transparentnos jednotlivch ekonomickch vzahov. V priebehu vkonu radnho merania sa sprvny
orgn dopustil viacerch pochyben, ktor neumouj vyvodenie zveru o sprvnosti uvedench
postupov. U zo samotnho znenia vroku a ani z odvodnenia rozhodnutia nie je odvolateovi
dostatone zrejm, ak meradlo bolo pouit na meranie priestorovej teploty jednotlivch vrobkov.
Sprvny orgn opomenul uvies v rozhodnut zkladn informcie potrebn k sprvnej identifikcii
pouitho meradla (typ, druh,...). A z odvodnenia rozhodnutie je mon uri, e sprvny orgn pouil
vpichov teplomer na meranie priestorovej teploty, priom teplota vystavovania vrobkov nebola
odmeran v jadre vrobku, ale len priloenm meracieho zariadenia k jednotlivm vrobkom (bez
otvorenia obalovho materilu na vrobku). Za elom dosiahnutia presnho vsledku merania sa
vpichov teplomery musia priamo dotka predmetu, alebo prostredia, ktorho teplotu maj odmera.
Pri meran sa teplomer mus ponori do meranho prostredia (meran kvapalina, meran teleso) do
hbky predpsanho ponoru a po predpsanej akacej dobe sa odta nameran hodnota teploty. Je
dleit, aby teplota okolia nekolsala poas merania viac ako 0,5C. akacia doba, km sa ustli
teplota je obvykle do 60 s, pri vch rozdieloch teploty meranho predmetu a teploty okolitho
prostredia a do 3 mint. Odtanie teploty - pri digitlnom zobrazen nameranch dajov je v prpade
kolsania dajov teplomera v uritom intervale a uved sa krajn hodnoty merania. Pri vyhodnoten
vsledku merania je potrebn zohadni aj neistotu merania. Zkladom pre stanovenia neistoty merania
je neistota kalibrcie, ktor je uveden v kalibranom liste, spolu s odchlkou meradla v teplotnom
bode, ktor je najbliie k nameranmu daju. Vzhadom k uvedenm skutonostiam m odvolate
zjavn pochybnosti o presnosti a sprvnosti radnho merania, pretoe u len samotn meradlo, ktor
bolo pouit pri vkone merania- vpichov teplomer, nesli na meranie priestorovej teploty, ale na
meranie teploty v jadre vrobku. Odvolate m rovnako pochybnosti aj vo vzahu k platnosti kalibrcie
meradla pouitho v priebehu radnho merania, vzhadom k tomu, e kalibrcie meradla je asovo
obmedzen. alej sprvny orgn v priebehu vkonu radnho merania nevykonal porovnanie vsledkov
zskanch meranm s vsledkami merania inho kalibrovanho meradla za elom preverenia

12

sprvnosti a objektvnosti vsledkov zskanch meranm a porovnanie monej nepresnosti uvedenho


meradla. V uvedenom prpade sprvny orgn nevykonal ani opakovan meranie s uritm asovm
odstupom na preverenie sprvnosti merania. V zmysle ustanovenia 1 ods. 4 zkona . 152/1995 Z. z.
o potravinch v znen neskorch predpisov: "Ustanovenia osobitnch predpisov (ako napr. zkon .
142/2000 Z. z. o metrolgii), tkajce sa vroby potravn, manipulcie s nimi a ich umiestnenie na trh,
podmienok vroby a zsobovania pitnou vodou nie s tmto zkonom dotknut." Vzhadom k tomu, e
zkon o potravinch nevyluuje aplikciu ustanoven zkona . 142/2000 Z. z. o metrolgii, je orgn
radnej kontroly potravn povinn za elom zabezpeenia jednotnosti a sprvnosti merania postupova
pri vkone radnej kontroly potravn aj v slade so znenm zkona . 142/2000 Z. z. o metrolgii v znen
neskorch predpisov. Odvolate odvolanm nepopiera autorizciu inpektorov na vykonvanie
radnho merania v priebehu radnej kontroly potravn, ale poukazuje na nedostaton, nesystematick
a nezkonn postup v svislosti s jej vkonom. Odvolate je toho nzoru, e v uvedenom prpade nesta
len uvedenie sla kalibrcie teplomeru pouitho na meranie teploty, ale je nevyhnutne potrebn uvies
metdu/postup merania teploty, typ pouitho teplomeru, povolen odchlky merania, podmienky za
akch orgn radnej kontroly vykonal meranie, daje o kalibrcii teplomeru, t. j. zkladn informcie
potrebn k vykonaniu zkonnho a sprvneho merania. slo kalibrcie teplomeru, ktor uvdza
sprvny orgn vo svojom rozhodnut neposkytuje odvolateovi dostaton informcie na preverenie
sprvneho postupu v svislosti s vkonom merania teplt vystavovanch potravn. Prlohe . 2
predkladme Certifikt o podmienkach skladovania vrobku Lunex Lahodn 140 g, predloen
vrobcom, ktor potvrdzuje mikrobiologick nezvanos uvedenho vrobku v zmysle Potravinovho
kdexu SR pri jeho vystavovan poas celej doby trvanlivosti pri teplote do 24 C. Na zklade uvedenho
je potrebn vyvodi zver, e vystavovanie uvedench vrobkov pri teplote do 24 C, nepredstavuje
ohrozenie bezpenosti a kvality vystavovanch potravn. Sprvny orgn alej v rozhodnut o uloen
pokuty neuvdza presn pecifikciu jednotlivch vrobkov (dodvate, ara...) a ich mnostvo, ktor
je potrebn k ich sprvnej identifikcii za elom vyslovenia poruenia povinnosti poda 12 ods. 1
psm. m) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch v znen neskorch prvnych predpisov. Vzhadom na
vyie uveden je potrebn vyvodi zver o nepostaujcej povahe merania vykonanho sprvnym
orgnom z dvodu nedostatone zistenho skutonho stavu veci.
alej poruil poiadavku na oznaovanie msovch vrobkov, ktor nie s oznaen na priamom obale,
alebo predajcom nakrjan v predajni, ktor musia by pri predaji spotrebiteovi oznaen vhodnm
spsobom obchodnm menom a sdlom vrobcu v zmysle 13 ods. 7 psm. b) Vnosu . 1895/2004-100,
ktorm sa vydva hlava Potravinovho kdexu SR upravujca msov vrobky a to tm, e da
14.07.2014 v ase od 14,15 do 20,45 v predajni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska
1771/118, 958 01 Partiznske boli v chladiacej vitrne msa v asti msovch vrobkov uloen
nebalen: den bravov koleno predn bez kosti, den bravov koleno zadn s kosou, den
slanina s koou, ktor neboli pri predaji spotrebiteovi oznaen obchodnm menom a sdlom vrobcu.
Sprvny orgn formuluje vrok rozhodnutia vo vzahu k uvedenmu porueniu veobecne bez bliej
pecifikcie urenia miesta, kde nastalo poruenie. A po preskman fotodokumentcie vyhotovenej z
radnej kontroly je mon vyvodi zver, e sprvny orgn vyslovuje poruenie ustanovenia 13 ods. 7
psm. b) Vnosu . 1895/2004-100, ktorm sa vydva hlava Potravinovho kdexu SR upravujca
msov vrobky vo vzahu k vrobkom nachdzajcich sa v pulte. V zmysle 2 ods. 1 psm. c) Vyhlky
. 127/2012 Z. z. o oznaovan potravn je nebalenou potravinou potravina vloen do obalu na elanie
v prtomnosti kupujceho. Poda ustanovenie 14 ods. 1 a ods. 2 Vyhlky . 127/2012 Z. z. o
oznaovan potravn sa oznaovanie nebalenej potraviny: Nebalen potravinu predvajci pri predaji
spotrebiteovi vhodnm spsobom ozna vveskou alebo ttkom, a to najm jej nzvom, a ak ide o
kusov tovar okrem ovocia a zeleniny, aj hmotnosou," ak ide o nebalen potravinu, pri jej uvdzan
na trh sa uvdza nzov potraviny a alie daje poda 3 ods. 3 psm. c) a d) a 3 ods. 5 psm. b), c)
a e)". Pri nebalenej potravine sa v zmysle ustanovenia 3 ods. 3 psm. c) a d) Vyhlky . 127/2012 Z.
z. uvedie mnostvo potraviny bez obalu a dtum minimlnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu
podliehajcu rchlej skaze z mikrobiologickho hadiska, dtum spotreby. alej ak si potravina
vyaduje osobitn podmienky manipulcie alebo ak spotrebite mus by informovan o vlastnostiach
potraviny, mus by v oznaen uveden aj daj poda 3 ods. 5 psm. b), c) a e) a to: b)pvode potraviny
z hadiska geneticky modifikovanch organizmov, c)oetren potraviny alebo jej zloiek ionizujcim
iarenm, e) monosti nepriaznivho vplyvu na zdravie ud. Ustanovenie 13 ods. 7 psm. b) Vnosu
. 1895/2004-100, ktorm sa vydva hlava Potravinovho kdexu SR upravujca msov vrobky:

13

Msov vrobky, ktor nie s oznaen na priamom obale, alebo predajcom nakrjan msov vrobky
v predajni, musia by pri predaji spotrebiteovi oznaen vhodnm spsobom, napr. ttkom alebo
vveskou najmenej tmito dajmi: a)nzvom msovho vrobku. b)obchodnm menom a sdlom
vrobcu, c) dtumom spotreby poda 15. Uveden ustanovenie Vnosu hovor o jednotlivch
monostiach predajcu na oznaenie nebalench msovch vrobkoch pri ich predaji spotrebiteovi.
Prslun ustanovenie vak neuklad predvajcemu povinnos oznai nebalen msov vrobky
nzvom msovho vrobku, obchodnm menom a sdlom vrobcu a dtumom spotreby na pultovej
etikete, vber oznaenia nechva na predajcu. Sprvny orgn sa v priebehu vkonu radnej kontroly
vbec nezaoberal monosou oznaenia dajov vyplvajcich z ustanovenia 13 ods. 7 psm. b) Vnosu
. 1895/2004- 100, ktorm sa vydva hlava Potravinovho kdexu SR upravujca msov vrobky aj
inm vhodnm spsobom ako oznaenm na pultovej etikete. V priebehu radnej kontroly boli tieto daje
uveden vo vizitkri, ktor je bene dostupn pre spotrebitea na kadom pulte a teda nebalen msov
vrobky boli oznaen v slade s platnou legislatvou. Rovnako bola spotrebiteovi k dispozcii k
nahliadnutiu aj originlna etiketa vrobku. Na zklade uvedenho odvolate kontatuje, e sprvny
orgn pochybil pri zisovan a urovan skutkovho stavu veci.
alej poruil zkaz umiestova na trh potraviny po uplynutom dtume spotreby alebo dtume
minimlnej trvanlivosti v zmysle 6 ods. 5 psm. d) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch v spojitosti
so zkazom toho, kto predva potraviny, predva potraviny po uplynut dtumu spotreby alebo
minimlnej trvanlivosti v zmysle 12 ods. 1 psm. h) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch a to tm,
e da 14.07.2014 v ase od 14,15 do 20,45 v predajni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska
1771/118, 958 01 Partiznske umiestoval na trh 7 druhov potravn v celkovom mnostve 1,9328 kg a
cene 19,33 po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti a to: - APETITO BAMBINO taven syr 125 g,
DMT 18.05.2014, v mnostve 1 kus v cene 1,35 C, - JACOBS Krnung Tassimo Espresso s intenzvnou
armou a jemnou chuou 118,4 g, DMT 09 07 2014, v mnostve 1 kus v cene 4,11 , - PICKWICK
Zelen a ierny aj aromatizovan s rumanekom a citrnom porciovan 30 g, DMT 06-2014, v
mnostve 2 kusy v cene 2,98 , - Casali Penovit cukrovinka s bannovou prchuou celoman v
horkej okolde (31%) 150 g, DMT 27.06.2014, v mnostve 3 kusy v cene 5,67 . - Nestle Fitness
Cerelna tyinka 23,5 g, DMT 25 06 2014, v mnostve 1 kus v cene 0,47 , - Nestle Fitness Cerelna
tyinka s kskami jahd 23,5 g. DMT 10 07 2014, v mnostve 7 kusov v cene 3,29 C, - Aromatizovan
ovocn aj s prchuou brusnice a maliny s kvetom bazy iernej 50 g, DMT 06 2014, v mnostve 1 kus v
cene 1,46 . Dtum minimlnej trvanlivosti predstavuje dtum, do ktorho si potravina za splnenia
vrobcom deklarovanch podmienok zachovva vetky svoje vlastnosti. Po tomto dtume je potravina
aj naalej bezpen a spotrebite ju me konzumova, ak ju skladoval za podmienok deklarovanch
vrobcom. Dtum minimlnej trvanlivosti predstavuje len asov rmec, v ktorom vrobca garantuje,
e vrobok nestrat svoj tvar, chu a konzistenciu. V uvedenom prpade sprvny orgn nevyslovil
poruenie podmienok skladovania a ani pokodenie obalovho materilu, nevykonal ani alie
dokazovanie potrebn na vyslovenie nevhodnosti uvedench vrobkov na udsk spotrebu a preto je
nevyhnutne potrebn vyvodi zver o nepostaujcej povahe vykonanho dokazovania. Vzhadom na
uveden je potrebn uvies, e uveden vrobky nepredstavovali iadne ohrozenie zdravia a ivota
spotrebiteov a boli pri nich zachovan podmienky konzumovania. Odvolate poukazuje na fakt, e
obchodovanie a predaj vrobkov si nie je mon zamiea s jeho priamou spotrebou. Zdrazujeme, e
pri predaji vrobkov m spotrebite monos vybra/vybera si a rovnako m spotrebite monos
prekontrolova vrobky a zvi ich prpadn kpu. alej sprvny orgn vo vroku a ani v odvodnen
rozhodnutia neuvdza presn pecifikciu jednotlivch vrobkov (dodvate, ara...) za elom ich
sprvnej identifikcie a rovnako neuvdza miesto, kde boli uveden nedostatky zisten.
Poruil povinnos zodpoveda za bezpenos a kvalitu predvanch potravn v zmysle 12 ods. 1 psm.
a) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch v spojitosti s povinnosou balenia hlbokozmrazenej potraviny,
ktor je uren na uvedenie na trh konenmu spotrebiteovi do vhodnho obalu, ktor ju chrni pred
vysuenm, zneistenm, mikrobilnou a inou vonkajou kontaminciou v zmysle 4 vyhlky . 99/2012
o hlbokozmrazench potravinch a to tm, e da 14.07.2014 v ase od 14,15 do 20,45 v predajni
Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske umiestoval na trh
potraviny, u ktorch boli zisten poruen obaly (vkuov balenie). Hlbokozmrazen vrobky okrem
poruenia obalov mali na povrchu nmrazu a vykazovali aj zmeny vo farbe (vyblednut po vymrazen):
- HOKI filety hlbokozmrazen - vkuovo balen - s koou 700 g, DMT: 10 2015 v pote 1 ks, v cene 6,69
bal: RYBA Koice, spol. s r. o., Jun trieda 54, Koice, -Fil z treskovitch rb hlbokozmrazen

14

vkuovo balen 400g (4x100 g), DMT: 07/2015, v pote 2 ks, v cene 7,38 , bal: RYBA Koice, spol. s
r. o., Jun trieda 54, Koice. Vo vroku napadnutho rozhodnutia sprvny orgn uvdza e
prevdzkovate svojm konanm poruil povinnos poda 12 ods. 1 psm. a) zkona o potravinch.
Uveden ustanovenie vak nepopisuje iadnu povinnos predvajceho, ale uruje len jeho objektvnu
zodpovednos za kvalitu a bezpenos potravn umiestovanch na trh v jeho prevdzke. Zistenm
predaja 2 druhov tovarov potravn s poruenm obalom odvolate neporuil uveden ustanovenie.
alej poruil zkaz umiestova na trh potraviny, ktor nie s bezpen, priom za nebezpen sa bud
povaova potraviny, ak s nevhodn na udsk spotrebu v zmysle lnku 14 ods. 1, ods. 2 psm. b)
Nariadenia . 178/2002. ktorm sa ustanovuj veobecn zsady a poiadavky potravinovho prva,
zriauje Eurpsky rad pre bezpenos potravn a stanovuj postupy v zleitostiach bezpenosti
potravn a to tm, e da 14.07.2014 v ase od 14,15 do 20,45 v predajni Hypermarket TESCOPartiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske umiestoval na trh 6 druhov potravn nevhodnch
na udsk spotrebu: - Hrozno stolov tmav, I. trieda, krajina pvodu Maroko, nevhodn na udsk
spotrebu v mnostve 23,58 kg (cel kontrolovan mnostvo). Cena za jeden kg 0,99 , spolu 23,34 C.
Plody hrozna boli v kadom strapci hnil a plesniv. - Uhorky pon, krajina pvodu Slovensko,
nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 3,2 kg (cel kontrolovan mnostvo). Cena za jeden kg 0,79 ,
spolu 2,52 . Plody boli vrazne zoltnut, konce boli mkk, nahnit, s vytekajcim obsahom. - Jablk
zelen 2 kg balenie, krajina pvodu Raksko, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 6 kg (3 balenia)
z celkovho mnostva 16 kg. Cena za balenie 1,29 , spolu 3,87 C. V kadom z troch nevyhovujcich
balen boli plody s vskytom hniloby. - Nektrinky, I. trieda, krajina pvodu esk republika, dodvate
do TESCO Beckov EFES s. r. o., K Radotnu 492, Praha 5, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve
1,65 kg z celkovho mnostva 46 kg. Cena za jeden kg 0,99 , spolu 1,63 . Plody boli plesniv. - Anans,
krajina pvodu Kostarika, nevhodn na udsk spotrebu v mnostve 8 kusov (cel kontrolovan
mnostvo). Cena za kus 1,49 , spolu 11,92 . V spodnej asti plodov bol siln vskyt plesn. - Paradajky
datov I. trieda, 500 g vanika, krajina pvodu Holandsko, kd sledovatenosti 3092740, dodvate do
TESCO Beckov Vitazel &company s. r. o., Marcelov, Ulica Nov 1473. Nevhodn na udsk spotrebu
v mnostve 23 balen (11,5 kg)z celkovho mnostva 38 balen (19 kg). Cena za balenie 0,59 , spolu
13,57 . Nevyhovujce balenia obsahovali plesniv a nahnit plody. Kontrola kvality ovocia a zeleniny
pri obchodovan a predaji spad pod kontrolu spolonej organizcie trhov ponohospodrskych
vrobkov. Zkon . 152/1995 Z. z. o potravinch v znen neskorch prvnych predpisov vyluuje oblasti,
na ktor nie je mon tento prvny predpis aplikova. V zmysle predmetnho ustanovenia 1 ods. 3
zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch: Tento zkon sa nevzahuje na vykonvanie radnch kontrol
na overovanie dodriavania predpisov o organizovan spolonho trhu s ponohospodrskymi
vrobkami s odkazom na: 1a) l. 1 ods. 2 Nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (ES) . 882/2004
z 29. aprla 2004 o radnch kontrolch uskutoovanch za elom zabezpeenia dodriavania
potravinovho a krmivovho prva a predpisov o zdrav zvierat a pohode zvierat v platnom znen. V
zmysle Preambuly Nariadenia a Rady (ES) . 882/2004 z 29. aprla 2004 o radnch kontrolch
uskutoovanch s cieom zabezpei overenie dodriavania potravinovho a krmivovho prva a
predpisov o zdrav zvierat a o starostlivosti o zvierat: na overenie dodriavania predpisov o spolonej
organizcii trhov ponohospodrskych vrobkov (pon plodiny, hrozno, olivov olej, ovocie a zelenina,
chme, mlieko a mliene vrobky, hovdzie a teacie, ovie a kozie mso a med) je u dobre zaveden
pecificky systm kontrol. Je preto potrebn, aby sa toto Nariadenie neuplatovalo v tchto oblastiach,
o to viac, e ciele tohto Nariadenia sa lia od cieov, ktor sleduj mechanizmy kontrol pre
organizovanie spolonho trhu ponohospodrskych vrobkov;" a l. 1 ods. 2: Toto Nariadenie sa
nebude uplatova na radn kontroly s cieom overenia dodriavania predpisov o organizovan
spolonho trhu s ponohospodrskymi vrobkami." Nariadenie a Rady (ES) . 882/2004 z 29. aprla
2004 o radnch kontrolch uskutoovanch s cieom zabezpei overenie dodriavania
potravinovho a krmivovho prva a predpisov o zdrav zvierat a o starostlivosti o zvierat vo svojich
vodnch ustanoveniach uruje vecn rozsah svojej psobnosti, kde vslovne vyluuje aplikciu svojich
ustanoven na vkon radnej kontroly ktorej predmetom je ovocie a zelenina. O tom, e zkon o
potravinch sa neuplatuje vo veci radnej kontroly na overovanie dodrovania predpisov o
organizovan spolonho trhu s ponohospodrskymi vrobkami vslovne vyplva i z 18 ods. 3 zkona
o potravinch, ktor hovor, e orgny uveden v 21 ods. 1 psm. b) a d) vykonvaj kontrolu poda
osobitnho predpisu. Inmi slovami lex specialis derogat legi generali. V zmysle Preambuly
VYKONVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (E) . 543/2011, ktorm sa ustanovuj podrobn

15

pravidl uplatovania nariadenia Rady (ES) . 1234/2007, pokia ide o sektory ovocia a zeleniny a
spracovanho ovocia a zeleniny: Ovocie a zelenina kontrolovan z hadiska zhody s obchodnmi
normami by sa mali podrobi kontrolm toho istho druhu na vetkch fzach predaja. Na tento el by
sa mali uplatova usmernenia pre kontrolu odporan EHK/OSN, ktor s v slade s prslunmi
odporaniami OECD. Mali by sa vak ustanovi osobitn pravy pre kontroly v tdiu
maloobchodnho predaja." alej poda lnku 17 VYKONVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (E)
. 543/2011, v ktorom s upraven jednotliv kontroln metdy: ,,Kontroly zhody ustanoven v tejto
kapitole, s vnimkou kontrol v mieste maloobchodnho predaja konenmu spotrebiteovi, sa
vykonvaj, ak nie je v tomto nariaden ustanoven inak, v slade s kontrolnmi metdami ustanovenmi
v prlohe V. lensk tty ustanovia osobitn program kontroly zhody v mieste maloobchodnho predaja
konenm spotrebiteom." Predmetn ustanovuje upravuje len jednotliv kontroln metdy na
vykonanie kontroly zhody v slade s obchodnmi normami. Nevyluuje vak svoju psobnos na
maloobchodn predaj. V svislosti s maloobchodnm predajom mali prija lensk tty osobitn
programy na zklade ktorch by sa ustanovili jednotliv metdy vkonu kontroly zhody. Na zklade
vyie uvedenho odvolate trv na tom, e kontrolu predvanho ovocia a zeleniny je nutn hodnoti a
posudzova zsadne v zmysle obchodnch noriem t. j. Vykonvacie Nariadenie komisie (E) . 543/2011
zo 7.jna 2011, ktorm sa ustanovuj podrobn pravidl uplatovania Nariadenia Rady (ES) .
1234/2007, pokia ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovanho ovocia a zeleniny (alej iba
Nariadenie . 543/2011), a v zmysle zkona . 491/2001 Z. z. o organizcii trhu s vybranmi
ponohospodrskymi vrobkami v znen neskorch predpisov. Poda uvedenho Vykonvacieho
Nariadenia . 543/2011 sa posudzuje zhoda vybranch produktov s obchodnmi normami, teda
posudzuje sa kvalita ovocia a zeleniny. Obchodn normy povouj pri jednotlivch komoditch urit
maximlne mnostevn percent odchlok ovocia a zeleniny, ktor mu by napadnut hnilobou.
Uveden Vykonvacie Nariadenie je potrebn aplikova prednostne z dvodu uplatovania zsady
prednosti komunitrneho prva pred vntrottnym prvom. Preto je nevyhnutn, aby sprvne orgny
vyhodnocovali kvalitu ovocia a zeleniny poda obchodnch noriem v slade s metdami a postupmi
kontroly uvedenmi vo Vykonvacom Nariaden . 543/2011 a urili percentulne nevyhovujce
mnostvo vrobkov a vyhodnotili percentulne mnostvo vrobkov napadnutch hnilobou v slade s
povolenou odchlkou. Nsledne je potrebn, aby sprvny orgn aplikoval ustanovenia zkon .
491/2001 Z. z. o organizcii trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami, ktor v 9 ods. 7
ustanovuje, e kontrola zhody s obchodnmi normami erstvho ovocia, erstvej zeleniny, rezanch
kvetov a kontrolu erstvosti, minimlnej vekosti a hmotnosti rb a rybch vrobkov podliehajcich
spolonej organizcii trhu vykonva poda osobitnch predpisov (Vykonvacie Nariadenie komisie
(E) . 543/2011 zo 7 .jna 2011, ktorm sa ustanovuj podrobn pravidl uplatovania Nariadenia
Rady (ES) . 1234/2007, pokia ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovanho ovocia a zeleniny) ttna
veterinrna a potravinov sprva Slovenskej republiky a Regionlna veterinrna a potravinov sprva.
Na vkon kontroly zhody poda obchodnm noriem ttna veterinrna a potravinov sprva SR
vymenva autorizovanch inpektorov. Za autorizovanho inpektora mono vymenova zamestnanca
kontrolnho orgnu, ktor: a) m aspo stredokolsk vzdelanie v odbore ponohospodrskom,
veterinrnom alebo potravinrskom, b) zskal po kvalifikanej skke osvedenie o autorizcii na vkon
kontroly zhody. Podrobnost o kvalifikanej skke a o osveden o autorizci na vkon kontroly zhody
ustanov veobecne zvzn prvny predpis, ktor vyd ministerstvo. Osvedenie o zhode a nlez o
nezhode vydva autorizovan inpektor na mieste kontroly zhody. Ak sa pri kontrole zhody zist
poruenie obchodnm noriem, autorizovan inpektor me uloi podnikateovi opatrenie na npravu.
Poas radnej kontroly potravn bol len jeden z inpektorov autorizovan na vykonvanie kontroly
zhody s obchodnmi normami. Obchodn normy neslia obchodnkom na obchdzanie veobecnch
zkonov a osobitnch nariaden potravinovho prva, ale uruj zkonn rmec na vkon hodnotenia
tchto pecilnych komodt vo vzhadu k skutonosti, e kvalita ovocia a zeleniny podlieha rchlym
neiaducim kvalitatvnym zmenm, Odvolate trv na tom, e kontrolu predvanho ovocia a zeleniny
je nutn hodnoti a posudzova zsadne v zmysle obchodnch noriem t. j. Vykonvacie Nariadenie
komisie (E) . 543/2011 zo 7.jna 2011, ktorm sa ustanovuj podrobn pravidl uplatovania
Nariadenia Rady (ES) . 1234/2007, pokia ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovanho ovocia a
zeleniny (alej iba Nariadenie . 543/2011), a pokuty je mon uklada na zklade zkona . 491/2001
Z. z. o organizcii trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami v znen neskorch predpisov.
Uvedenm konanm sprvny orgn popiera vznam obchodnm noriem a zkona . 491/2001 Z. z. o

16

organizcii trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami. Inpektor (xxxxxxxxxxxxxxxx,


xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx), ktor v priebehu radnej kontroly potravn vykon senzorick
posudzovanie/hodnotenie na mieste (v prevdzkarni)- potravinrskeho alebo ponohospodrskeho
vrobku a vyhodnot tento vrobok ako nevhodn na udsk spotrebu", mus by na takto konanie
odborne spsobil. Certifikt spsobilosti v oblasti senzorickho posudzovania potravinrskych a
ponohospodrskych vrobkov vydva Certifikan orgn pre certifikciu osb vykonvajcich
senzorick posudzovanie- ttny veterinrny a potravinov stav, Jnokova 1611/58, 026 01 Doln
Kubn a Veterinrny a potravinov stav v Bratislave, Botanick 15, 842 52 Bratislava. V zmysle
ustanovenia 23 ods. 9 zkona o potravinch . 152/1995 Z. z. v znen neskorch predpisov: Vkon
radnej kontroly potravn mu vykonva len kvalifikovan a odborne spsobil zamestnanci s
ukonenm strednm odbornm vzdelanm v prslunom odbore alebo s ukonenm vysokokolskm
vzdelanm prvho alebo druhho stupa v prslunom odbore. Vzdelvanie zamestnancov zabezpeuje
vzdelvacie zariadenie poveren ministerstvom alebo ministerstvom zdravotnctva v rmci svojej
psobnosti poda osobitnho predpisu" ustanovenia 1 ods. 1 Vyhlky .691/2002 Z. z. Ministerstva
pdohospodrstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 o poiadavkch na kvalifikciu a odborn
spsobilos a alie vzdelvanie zamestnancov vykonvajcich potravinov dozor: ,,Na ely tejto
vyhlky poiadavkami na kvalifikciu zamestnancov vykonvajcich potravinov dozor s: a)
dokonen vysokokolsk vzdelanie druhho stupa z chmie, potravinrskej chmie, potravinrskej
mikrobiolgie, hygieny potravn, potravinrskej technolgie, ponohospodrstva, veterinrnej
medicny, hygieny a epidemiolgie, priom zamestnanec mus ma: 1. odborn vedomosti zo zkona o
potravinch a svisiacich predpisov, 2. odborn prax najmenej dvojron a 3. odborn spsobilos v
oblasti senzorickho posudzovania potravn." Poda 5 ods. 2, psm. a) Vyhlka . 691/2002 Z. z.
Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky o poiadavkch na kvalifikciu a odborn
spsobilos a alie vzdelvanie zamestnancov vykonvajcich potravinov dozor, prekolenm z
odbornej problematiky opakujcim sa minimlne kad tri roky, na ktorom si zamestnanci
potravinovho dozoru roziruj nadobudnut vedomosti, zskavaj nov poznatky z oblast uvedench v
2 ods. 2 psm. b) z kontroly potravn, vkonu potravinovho dozoru, hodnotenia a posudzovania kvality
a zdravotnej nekodnosti vrtane technolgie, manipulcie a ich uvdzania do obehu; doklad o
prekolen sa zaklad do osobnho spisu zamestnanca vykonvajceho potravinov dozor. Odvolate je
teda v zmysle vyie uvedenho presveden, e inpektor, ktor nem spsobilos na senzorick
posudzovanie/hodnotenie na mieste, nie je oprvnen rozhodn o nevhodnosti potravinrskeho alebo
ponohospodrskeho vrobku na udsk spotrebu. Takto inpektor je oprvnen len vrobok
pozastavi, odobra vzorku z vrobku na vyetrenie/posdenie do akreditovanho laboratria a
nsledne rozhodn iba na zklade laboratrneho protokolu vydanho akreditovanm laboratriom.
Odvolate by chcel poukza na skutonos, e aj napriek tomu, e zkona . 152/1995 Z. z. o
potravinch v znen neskorch predpisov neobsahuje odkaz na znenie Vyhlky . 691/2002 Z. z.
Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 o poiadavkch na
kvalifikciu a odborn spsobilos a alie vzdelvanie zamestnancov vykonvajcich potravinov
dozor, nebola tto Vyhlka zruen a teda je naalej platn a inn v svislosti s poiadavkami na
kvalifikciu a odborn spsobilos zamestnancov vykonvajcich potravinov dozor. Vyhlka
predstavuje veobecne zvzn prvny predpis vydvan ministerstvom, a to na zklade zkonov a v ich
medziach. Aj napriek tomu, e je vyhlka prvny predpis niej prvnej sily ako je zkon, je naalej
prvne zvzn na vykonvanie radnch kontrol. Zkladn prava vyhlky vyplva z lnku 123
stavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorho: ,,Ministerstv a in orgny ttnej sprvy na zklade
zkonov a v ich medziach mu vydva veobecne zvzn prvne predpisy, ak s na to splnomocnen
zkonom". Poas radnej kontroly potravn da 14.07.2014 v ase od 14.15 hod do 20.45 hod v
prevdzkarni HM TESCO Partiznske, bola kontrola potravn vykonan 4 inpektormi orgnu radnej
kontroly potravn, z ktorch mal len jeden Certifikt spsobilosti v oblasti senzorickho posudzovania
potravinrskych a ponohospodrskych vrobkov. V dsledku tejto skutonosti mono povaova
hodnotenie inpektorov za sporn a spochybniten, a to z dvodu nejednoznanosti, i senzorick
posudzovanie potravn bolo vykonan oprvnenou osobou. Tento stav nebol sprvnym orgnom vbec
zdokumentovan a tieto skutonosti nevyplvaj zo Zznamu o radnej kontrole potravn . VPS
SR/2014/So,Ja,M,I/37, zo da 14.07.2014. Senzorick posudzovanie me sli na urenie kvality
posudzovanho vrobku, ak sa zabezpeia optimlne podmienky hodnotenia. Senzorick hodnotenie
me by ovplyvovan radom initeov, ktorch neiaduci vplyv mus by minimalizovan. Zkladnmi

17

initemi s vber vhodnej metdy, dodriavanie predpsanch podmienok pri hodnoten, vber
schopnch hodnotiteov a voba metd vyhodnocovania vsledkov. Presnos vsledkov mu ovplyvni
subjektvne initele hodnotiteov, ich psychologick a psychofyzick chyby a chyby vyplvajce zo
zdravotnho stavu a momentlnej indispozcie (nava, nesstredenos, neschopnos sprvne hodnoti)
a prpadne alie ruiv vplyvy.
Zmyslov vnmanie vonkajch predmetov je komplikovan proces, ktor informuje loveka nie iba o
existencii okolitho materilneho sveta, ale sasne vyhodnocuje zskan zmyslov vnemy z hadiska
existencie organizmu. Objektvna senzorick analza pracuje s metdami, ktormi oddeuje vnmanie
jednotlivch akostnch znakov od subjektvneho hodnotenia prjemnch alebo neprjemnch pocitov.
Svojou povahou a nrokmi nie je iba vedou, ale aj umenm, ktor si vyaduje okrem citlivosti zmyslovch
orgnov aj urit talent, zvltny vzah k tejto innosti a najm sksenosti. Na to, aby udsk zmysly
dosiahli dostatone presn a reprodukovaten vsledky, je potrebn vytvori jednak optimlne
podmienky pre hodnotenie, ktor zabezpeia vkon a zniuj psobenie subjektvnych vplyvov
hodnotiteov a jednak neustle preskava a cvii zmyslov schopnosti hodnotiteov. V mieste
skania mus by zabezpeen pokoj, aby hodnotitelia neboli vyruovan, preto treba vyli vetky
vplyvy, ktor rozptyuj pozornos, alebo psobia na objektvnos vsledkov. Pred zaiatkom
hodnotenia sa hodnotitelia oboznmia s elom skky a poas hodnotenia sa u nesm medzi sebou
ani rozprva. V priebehu senzorickej analzy ovocia a zeleniny neboli zabezpeen podmienky na jej
vykonanie. Sprvny orgn v Zznamu o radnej kontrole potravn . VPS SR/2014/So,Ja,M,I/37, zo
da 14.07.2014 neuvdza podmienky vizulneho hodnotenia ovocia a zeleniny (metdu, podmienky,
miesto..), ani to, kto tto senzorick analzu vykonal, vzhadom k tomu, e len jeden inpektor mal v
priebehu radnej kontroly Certifikt spsobilosti v oblasti senzorickho posudzovania potravinrskych
a ponohospodrskych vrobkov vydan Certifikanm orgnom pre certifikciu osb vykonvajcich
senzorick posudzovanie ttny veterinrny a potravinov stav, Jnokova 1611/58, 026 01 Doln
Kubn Veterinrny a potravinov stav v Bratislave, Botanick 15, 842 52 Bratislava. alej by chcel
odvolate v svislosti s podmienkami senzorickej analzy poukza aj na dku vkonu radnej kontroly,
ktor mohla ovplyvni presn a objektvne vsledky. Sprvny orgn v rozhodnut neuvdza ak meradlo
pouil na urenie nevyhovujceho mnostva z uvedench produktov a preto vznikaj odvodnen
pochybnosti o sprvnosti vsledku uvedenho vo vroku rozhodnutia.
Pri posudzovan, i je niektor potravina nevhodn na udsk spotrebu a nebezpen sa mus bra ohad
na obvykl podmienky, v akch spotrebite potravinu konzumuje. V tomto prpade spotrebite konzumuje
ovocie a zeleninu po umyt, oisten a odstrnen nejedlch ast. Hodnotenie na mieste sprvneho
orgnu o nevhodnosti pouitia uvedenho ovocia a zeleniny na udsk spotrebu povaujme za
nedostaton, nepreukzan a nezkonn a to z dvodu, e sprvny orgn nevykonal iadne
dokazovanie, ale svoje zistenia opiera len o kontatovanie na mieste. Z predloenej fotodokumentcie
nesporne vyplva, e nedostatky zisten v priebehu radnej kontroly predstavovali len mal chyby na
plodoch, ktor s v zmysle obchodnch noriem povolen. Ovocie a zelenina v ase obchodovania a
predaja prirodzene dozrieva, priom me ojedinele, avak prirodzene dochdza k jej kvalitatvnym
zmenm, na o boli prve z tohto dvodu podrobne prepracovan obchodn normy a to tak, e presne
definuj prpustn percentulne odchlky kvality pre jednotliv druhy ovocia a zeleniny a kontroln
metdy na vykonvanie kontrol kvality erstvho ovocia a zeleniny. V zmysle obchodnch noriem sa vo
vetkch fzach predaja v kadej zsielke povouj odchlky, pokia ide o kvalitu a vekos produktov,
ktor nespaj poiadavky uvedenej triedy. Predmetn Nariadenie ustanovuje minimlne poiadavky
pre jednotliv ovocie a zeleninu vo vetkch triedach kvality, s vhradou osobitnch ustanoven pre
kad triedu a povolen odchlky. Sprvny orgn vo svojom rozhodnut neuvdza prvny zklad, na
zklade ktorho vychdzal pri urovan jednotlivch hodnotiacich aspektov (kvalita a bezpenos)
ovocia a zeleniny. Uveden aspekty hodnotenia nemaj oporu v prvnom predpise. alej sprvny orgn
vo vroku rozhodnutia neuvdza zkonn povinnos predvajceho v zmysle zkona . 152/1995 Z. z. o
potravinch, ktor odvolate svojm konanm poruil. Vo vroku rozhodnutia je len uveden, e
odvolate poruil zkaz umiestova na trh potraviny, ktor nie s bezpen, priom za nebezpen sa
bud povaova potraviny, ak s nevhodn na udsk spotrebu v zmysle lnku 14 ods. 1, ods. 2 psm.
b) nariadenia . 178/2002. ktorm sa ustanovuj veobecn zsady a poiadavky potravinovho prva,
zriauje Eurpsky rad pre bezpenos potravn a stanovuj postupy v zleitostiach bezpenosti
potravn.
Neosveden tvrdenia

18

Odvolate alej poukazuje na to, e RVPS v odvodnen napadnutho rozhodnutia uvdza tvrdenia,
ktor nijakm spsobom nevyplvaj z pouitch dkazov a preto s irelevantn a ako podklad
sprvneho rozhodnutia nezkonn. Odvolate konkrtne poukazuje na vymedzenie trvania
protiprvneho konania pri jednotlivch zisteniach. Sprvny orgn v rozhodnut o uloen pokuty uvdza:
trvanie protiprvneho konania bolo minimlne v ase vkonu radnej kontroly da 14.07.2014, presn
dka protiprvneho stavu pred vkonom kontroly sa nedala zisti, s vnimkou uvdzania na trh potravn
po dtume minimlnej trvanlivosti. Vzhadom k tomu, e sprvny orgn je v zmysle 28 ods. 9 zkona
. 152/1995 Z. z. o potravinch v znen neskorch predpisov povinn obligatrne prihliada pri ukladan
pokuty na trvania protiprvneho konania, odvolate kontatuje, e v uvedenom prpade nebol
preukzan skutkov stav svisiaci s trvanm protiprvneho konania pri jednotlivch porueniach a
samotn neuritos trvania protiprvneho konania predstavuje nezkonn spsob pre uloenie pokuty.
Poruenie procesnch prv
V rmci kontroly vykonanej RVPS a nadvzujceho konania dolo k zvanm procesnm pochybeniam,
najm v otzke zabezpeovania dkazov. V dsledku tchto pochyben je rozhodnutie sprvneho orgnu
v podstatnej miere zaloen na dkazoch, ktorch existenciu, relevantnos a zkonnos zskania sprvny
orgn nevie preukza, a preto by sa na ne nemalo prihliada. Sprvny orgn v priebehu zskavania
dkazov v svislosti s predajom potravn po DS/DMT postupoval nezkonnm spsobom, ke neprizval
kontrolovan subjekt k tejto asti kontroly. Fotodokumentcia predloen sprvnym orgnom z
priebehu radnej kontroly pri predaji vrobkov po DS/DMT povauje odvolate za nedostaton,
pretoe z uvedenho nie je mon sprvne identifikova vrobky pri ktorch bolo kontatovan poruenie
6 ods. 5 psm. d), 12 ods. 1 psm. h) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch. Sprvny orgn v priebehu
radnej kontroly potravn nevyhotovil fotodokumentciu z vrobku PICKWICK Zelen a ierny aj
aromatizovan s rumanekom a citrnom porciovan 30 g, DMT 06-2014, 2 kusy v cene 1,49 /ks,
vzhadom k uvedenmu a nezkonnmu priebehu radnej kontroly potravn je nevyhnutn kontatova,
e uveden zistenia s nezkonn a sporn. Zo znenia 3 ods. 2 zkona . 71/1967 Zb. o sprvnom
konan vyplva zsada aktvnej sinnosti astnka konania, ktor vychdza z koncepcie, e astnk
konania je aktvnym initeom tohto procesu, a nie iba pasvnym objektom innosti sprvnych orgnov.
Premietnutie tejto zsady do sprvneho konania sa prejavuje v tom, e v celom priebehu konania sa
rta s aktvnou spoluasou astnka konania. Sprvny poriadok uklad sprvnym orgnom vytvra
pre takto spoluas optimlne podmienky. Uplatovanie zsady aktvnej sinnosti astnkov
konania je dleit najm vo fze zisovania podkladov pre rozhodnutie. Vzhadom k tomu, e nm bola
odat monos zastni sa radnej kontroly v priebehu kontrolovania dodriavania DS a DMT,
povaujeme konanie sprvneho orgnu za konanie v rozpore s prvom na spravodliv proces, konkrtne
s prvom astnka konania zoznmi sa pri konan s kadm dkazom a monos vyjadri sa. alej by
chcel odvolate' poukza na znenie Upovedomenia o zaat sprvneho konania . k. Ro-19/2014-RK, v
ktorom sprvny orgn neuvdza jednotliv poruenia, voi ktorm zana sprvne konanie a rovnako
neobsahuje vyjadruje sprvneho orgnu k nmietkam odvolatea, ktor boli uplatnen k vsledkom
radnej kontroly. S jednotlivmi nmietkami sa nsledne sprvny organ vysporiadal nedostatone aj v
Rozhodnut o uloen pokuty.
Nedostaton odvodnenie uloenia pokuty
Sprvny orgn v odvodnen rozhodnutia o uloen pokuty nedostatonm spsobom odvodnil uloenie
pokuty v dsledku oho sa rozhodnutie stva nejasnm, neuritm a zmtonm. Vzhadom na vku
uloenej pokuty je mon bez alieho kontatova, e ide o likvidan pokutu pre obchodn jednotku a
jednotlivch dodvateov. Odvolate sa domnieva, e likvidan pokuty s neprpustn a vo svojej
podstate neplnia zkladn funkciu sprvnej sankcie spovajcu v jej preventvnom a represvnom
psoben, kee vo svojej podstate predstavuj konen a radiklny zsah do majetkovch pomerov
podnikatea. alej by chcel odvolate poukza na kontatovanie sprvneho orgnu v svislosti s
poruenm jednotlivch ustanoven zkona, ktor je mon povaova za nedostaujce, pretoe v
uvedenom prpade nesta len uvedenie zkonnch ustanoven, ale je nevyhnutne potrebn, aby sprvny
orgn nlete zdvodnil, ako boli uvedenm konanm poruen predmetn ustanovenia zkona. Za
nleit odvodnenie rozhodnutia nemono povaova tak, ktor je len reprodukciou znenia zkona,
na zklade ktorho sa rozhoduje (Najvy sprvny sd R, Boh. A 2948/23). Uloenie vysokej sankcie
v sprvnom konan vyaduje, aby sprvny orgn svoje rozhodnutie o uloen pokuty podrobne zdvodnil
s uvedenm konkrtnych skutonost, ktor odvoduj uloenie sankcie v uritej vke. Veobecn
kontatovanie protiprvnosti konania a rozsahu jeho nsledkov bez bliej pecifikcie nie je poda

19

nzoru Najvyieho sdu dostatonm pre uloenie pokuty. (Rozsudok Najvyieho sdu SR z 3. mja
2011, sp. zn. 3 So 253/2010.
Zkon o sprvnom konan sa opiera o zsadu materilnej pravdy ktor vyaduje, aby rozhodnutia
sprvnych orgnov vychdzali zo spoahlivo zistenho stavu veci. Poda 3 ods. 5 zkona o sprvnom
konan rozhodnutie sprvnych orgnov mus vychdza zo spoahlivo zistenho stavu veci. Poda 32
ods. 1 zkona o sprvnom konan sprvny orgn je povinn zisti presne a plne skuton stav veci a za
tm elom si obstara potrebn podklady pre rozhodnutie. Poda 46 zkona o sprvnom konan
rozhodnutie mus byt v slade so zkonmi a ostatnmi prvnymi predpismi, mus ho vyda orgn na to
prslun, mus vychdza zo spoahlivo zistenho stavu veci a mus obsahova predpsan nleitosti.
Povinnosou sprvneho orgnu je, aby nlete zistil vetky skutonosti dleit pre rozhodnutie do tej
miery, aby boli spoahlivm zkladom pre vydanie rozhodovania o uloen pokuty. Sprvny orgn je v
zmysle 32 ods. 1 zkona o sprvnom konan povinn zisti presne a plne skuton stav veci a za tm
elom si obstara potrebn podklady pre vydanie rozhodnutia. Pritom nie je viazan len nvrhmi
astnkov konania. Presn a pln zistenie skutonho stavu veci znamen, e je nevyhnutn vykona
vetky vyetrenia potrebn na objasnenie rozhodujcich okolnost a pre posdenie veci (plnos
zistenia), ako aj zabezpei, aby skutkov zistenia odvoden z vykonanch vyetren zodpovedali
skutonosti (presnos zistenia). Sprvnos a plnos zistench podkladov m zrove vies k
presvedivosti rozhodnutia sprvneho orgnu. Tto skutonos sa premieta predovetkm do
odvodnenia rozhodnutia. Sprvny orgn je povinn zaobstara tak podklady pre vydanie rozhodnutia,
ktor mu umonia zisti plne a presne skuton stav veci. V priebehu radnej kontroly pochybil sprvny
orgn pri zisovan skutkovho stavu veci. Nezaobstaral tak podklad pre vydanie rozhodnutia, ktor by
mu umooval zisti presne a plne skuton stav veci. Sprvny orgn oprel svoju prvnu kvalifikciu
o skutkov stav, ktor nem oporu v shre dkazov, ktor boli vykonan. Sprvne orgny s povinn
svedomit a zodpovedne sa zaobera kadou vecou, ktor je predmetom konania a poui najvhodnejie
prostriedky, ktor ved k sprvnemu vybaveniu veci. A pred vydanm rozhodnutia je povinn vykona
tak dokazovanie vo veci, ktor povedie k objektvnemu rozhodnutiu vo veci samej. Vemi dleitou
skutonosou v sprvnom konan je administratvny spis. Kad sprvny orgn je povinn vies pri
kadom konan tzv. administratvny spis, ktor obsahuje vetky podstatn skutonosti svisiace s
konkrtnym sprvnym konanm. Kad spis m svoje osobitn oznaenie (spisov znaku), ktorm je
mon dan spis identifikova. Administratvny spis by mal obsahova vetky podklady a podstatn
skutonosti, ktor sprvny orgn vyuije pre vydanie rozhodnutia. Kad podklad pre vydanie
rozhodnutia o uloen pokuty mus by v spise zaevidovan. Obsah administratvneho spisu mus
odzrkadova to, akm spsobom dospel sprvny orgn k sprvnemu rozhodnutiu, ak podklady na
rozhodnutie pouil a preo. V uvedenom prpade odvolate 'kontatuje, e tto povinnos nebola
naplnen zo strany sprvneho orgnu. Sprvny orgn pri rozhodovan o ukladan pokt za sprvne
delikty uskutouje v rmci vahy sprvneho orgnu tzv. diskrenej prvomoci. Ide o zkonom dovolen
rozhodovac proces, v ktorom sprvny orgn v zkonom stanovench limitoch, hraniciach, uplatuje
svoju prvomoc a ur vku sankcie, priom pouitie sprvnej vahy mus by v slade so zsadami
logickho uvaovania a rozhodnutie, ktor je vsledkom tohto procesu (uvenia) mus by aj nlete
zdvodnen. Prvne posdenie veci znamen, e sprvny orgn subsumuje zisten skutkov stav pod
prslun ustanovenie hmotnoprvneho predpisu. Medzi prvnym posdenm a skutkovmi zisteniami
mus by logick vzah. Prvne posdenie mus obsahova konkrtny odkaz na prslun prvny predpis,
z ktorho sprvny orgn vo vrokovej asti rozhodnutia vychdzal a z ktorho vyvodzuje svoje prvne
posdenie. Nesta len citcia prslunho ustanovenia, ale je iaduce, aby sa vyloil aj obsah prvnej
normy, aby astnci pochopili vzah medzi skutkovm zistenm a prvnym posdenm. Sprvny orgn
by mal vykona dkazy tak, aby logick hodnotenie dkazov umoovalo urobi skutkov zver sprvnej
vahy za preukzan, hodnovern, mon a preskmaten. Sprvny orgn v uvedenom prpade dkazy
nevykonal, obmedzil sa iba na ich kontatovanie bez dkazu. Zsada vonho hodnotenia dkazov
neznamen ubovu zo strany sprvneho orgnu. V odvodnen rozhodnutia je sprvny orgn povinn
uvies skutonosti, ktor boli podkladom pre rozhodnutie, ako sa zhodnotili vykonan dkazy, vrtane
odvodnenia skutonosti, preo niektor dkazy neboli vykonan. Toto odvodnenie mus by relatvne
podrobn. Nesta iba uvies to, ak dkazy boli vykonan, ale mus by uveden aj hodnotenie tchto
dkazov, priom sprvny orgn mus zdvodni, ktor skutonosti m dokazovanm jednoznane
preukzan. Absencia takhoto postupu by robila rozhodnutie nepreskmatenm. Z uvedenho dvodu
by druhostupov orgn, prpadne sd musel takto rozhodnutie zrui." (Sobihard, J.: Sprvny

20

poriadok, komentr, Tretie vydanie, Vydavatestvo prvnickej literatry IURA EDITION, rok 2007, str.
142) Vrok rozhodnutia mus by formulovan presne, urito, strune a mus jasne a zrozumitene
vyjadrova vyrieenie veci, ktor je predmetom sprvneho konania. Vymedzenie predmetu konania vo
vroku rozhodnutia o inom sprvnom delikte mus spova v pecifikcii deliktu, tak aby
sankcionovanie nebolo zameniten s inm konanm. V rozhodnut o inom sprvnom delikte je
nevyhnutn vymedzi presne, za ak konkrtne konanie je subjekt postihnut a to popisom skutku s
uvedenm miesta, asu a spsobu jeho spchania, prpadne uvedenm inch skutonost, ktor s
potrebn na to, aby skutok nemohol by zamenen s inm. Iba vrokov as sprvneho rozhodnutia je
schopn ma dopad k vke pokuty, ktor sprvny orgn uklad, je schopn ma dopad na prva a
povinnosti astnkov konania a me nadobudn prvnu moc, len z vroku je mon zisti i a ak
povinnos bola uloen, je to dleit najm pre urenie rozsahu dokazovania, ako aj na zabezpeenie
riadneho prva na obhajobu. alou vznamnou nleitosou rozhodnutia je jeho odvodnenie.
Zkladnou funkciou odvodnenia je presvedenie astnkov konania o sprvnost postupu sprvneho
orgnu a o zkonnosti jeho rozhodnutia. Tmto sa napa jedno zo zkladnch pravidiel sprvneho
konania- posilovanie dvery obanov v sprvnos rozhodovania, aby prijat rozhodnutia fyzick a
prvnick osoby viedli k dobrovonm plneniam povinnost. V zmysle 47 ods. 3 zkona . 71/1967 Zb.
o sprvnom konan (sprvny poriadok): V odvodnen rozhodnutia sprvny orgn uvedie, ktor
skutonosti boli podkladom na rozhodnutie, akmi vahami bol veden pri hodnoten dkazov, ako
pouil sprvnu vahu pri pouit prvnych predpisov, na zklade ktorch rozhodoval, a ako sa vyrovnal
s nvrhmi a nmietkami astnkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia."
Sprvny orgn je povinn uvies dvody a skutonosti, na zklade ktorch k svojmu presvedeniu dospel,
teda mus uvies a vysvetli vahy, ktor ho viedli k uloeniu pokuty. Len kontatovanie sprvneho
orgnu, na o pri uren vky pokuty prihliadal, bez pouitia sprvnej vahy je v rozpore s 47 ods. 3
zkona o sprvnom konan. Sprvny orgn mus odvodni, ako prihliadol na kad zo zkonnch
kritri ustanovench v zkone o potravinch a vyhodnoti ich vplyv na vku ukladanej pokuty. Mus
dkladne pristupova k hodnoteniu jednotlivho kritria pre urenie vky pokuty a vysvetli ho, aby
bolo zrejm ako dospel ku konkrtnej vke pokuty na zklade uvedench kritri. V zmysle 250j ods.2
psm. d) OSP rozhodnutie sprvneho orgnu povauje sa za nepreskmaten bu pre nezrozumitenos,
alebo pre nedostatok dvodov. Nezrozumitenosou sa rozumie nie len jazykov, ale aj logick
nezrozumitenos. Patria sem prpady, ke z rozhodnutia nie je zrejm, i a ak dkazy boli vykonan,
a alej prpady, ke dkazy s v zjavnom rozpore medzi vrokom a odvodnenm rozhodnutia.
Nepreskmatenos z nedostatku dvodov" neznamen len absoltny nedostatok odvodnenia, ale
zaha aj prpady, ke pre dan rozhodnutie nebol dostatok dvodov. V rmci kontroly vykonanej RVPS
a nadvzujceho konania dolo k zvanm procesnm pochybeniam, najm v otzke vykonvania a
zabezpeovania dkazov. V dsledku tchto pochyben je rozhodnutie sprvneho orgnu v podstatnej
miere zaloen na dkazoch, ktorch existenciu, relevantnos a zkonnos zskania sprvny orgn nevie
preukza, a preto by sa na ne nemalo prihliada. Odvolate je toho nzoru, e sprvny orgn v
uvedenom prpade nepreukzal poruenie povinnost poda zkona o potravinch a preto odvolate
kontatuje, e sprvny orgn v tomto konan neuniesol dkazn bremeno. Rovnako sa sprvny orgn
nevysporiadal so vetkmi predpokladmi obligatrne stanovenmi v 28 ods. 9 zkona o potravinch,
a preto je rozhodnutie sprvneho orgnu nepreskmaten z hadiska dvodov, ktor viedli k ustleniu
vky sankcie.
V zvere by chcel odvolate poukza na skutonos, e v uvedenom prpade sa jedn aj o poruenie
povinnost v svislosti s oznaovanm potravn zo strany vrobcov/dodvateov a vzhadom na vku
pokuty je mon kontatova, e bude pre podnikateov likvidan. Odvolate sa domnieva, e likvidan
pokuty s neprpustn a vo svojej podstate neplnia zkladn funkciu sprvnej sankcie spovajcu v jej
preventvnom a represvnom psoben, kee vo svojej podstate predstavuj konen a radiklny zsah
do majetkovch pomerov podnikatea. Vka uloenej sankcie predstavuje likvidan charakter aj pre
obchodn jednotku HM TESCO Partiznske, vzhadom k tomu, e jednotliv obchodn jednotky
hospodria samostatne. V zvere odvolania astnk konania iada, aby odvolac orgn poda
59 ods. 2 zkona . 71/1967 Zb. o sprvnom konan (sprvneho poriadku) napadnut rozhodnutie
Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza zo da 25.09.2014 . k. Ro-19/2014 - RK
zruil.
Sasou odvolania boli prlohy: Prloha . 1 Plnomocenstvo Ing. Rberta Ostertga, Prloha . 2
CERTIFIKT vrobcu TPK, spol. s r. o. (bez podpisov, prpadne peiatky osvedujcej obsah).

21

Da 23.10.2014 bol na RVPS Prievidza doruen list astnka konania zo da 20.10.2014


Doplnenie odvolania zo da 14.10.2014 podanho proti rozhodnutiu Regionlnej veterinrnej
a potravinovej sprvy Prievidza zo da 25.09.2014, . k. Ro-19/2014-RK, v ktorom astnk
konania uvdza (cit.):
V zmysle vroku rozhodnutia odvolate poruil poiadavku na oznaovanie prdavnch ltok
v potravine, ak sa do potraviny pridva sladidlo, uvdzaj sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve
slov so sladidlom; ak sa pridva cukor a sladidlo, uvdza sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve
oznaenie slovami s cukrom a sladidlom v zmysle 10 ods. 5 vyhlky . 127/2012 Z. z. o oznaovan
potravn a to tm, e da 14.07.2014 v ase od 14,15 do 20,45 v predajni Hypermarket TESCO
Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske umiestoval na trh 4 druhy potravn v celkovom
mnostve 7,088 kg a cene 192,93 a to:
- Ricola originl vajiarske bylinn bonbny bez cukru s vitamnom C 40 g, DMT 03.2015.
Predvajci: KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ. V zloen s uveden sladidl: (Izomalt,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden so sladidlom,
v mnostve 3,288 kg v cene 89,38 .
- Ricola Brusnice vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015. Predvajci: KAUMY
s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ. V zloen s uveden sladidl: (Izomalt, sorbitol, aspartm,
acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden so sladidlom, v mnostve
0,60 kg v cene 16,35 .
- Ricola sviei alpsk - vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015. Predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ. V zloen s uveden sladidl: (Izomalt, sorbitol,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden so sladidlom,
v mnostve 0,68 kg v cene 18,53 .
- Ricola baza ierna, vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015. Predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ. V zloen s uveden sladidl: (Izomalt, aspartm,
acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden so sladidlom, v mnostve
2,52 kg v cene 68,67 . Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho
deliktu poda 28 ods. 2 psm. f) zkona NR SR . 152/1995 Z. z. o potravinch. Vo vroku napadnutho
rozhodnutia sprvny orgn uvdza, e prevdzkovate svojm konanm poruil povinnos poda 10
ods. 5 Vyhlky . 127/2012 Z. z. o oznaovan potravn: Ak sa do potraviny pridva sladidlo, uvdzaj
sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve slov so sladidlom; ak sa pridva cukor a sladidlo, uvdza
sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve oznaenie slovami s cukrom a sladidlom. Odvolate by
chcel poukza na skutonos, e na zadnej strane vrobku je riadne uveden nzov vrobku a pri ou
je uveden informcia se sladidly. Odvolateovi nie je znma iadna legislatvna norma, ktor uklad
povinnos, aby tto informcia musela by uveden na prednej strane vrobku. Navye v zmysle lnku
13 ods. 3 smernice . 2000/13/ES Eurpskeho parlamentu a Rady o aproximcii prvnych predpisov
lenskch ttov, tkajcich sa oznaovania, prezentcie a reklamy potravn: daje vymenovan
v lnku 3 ods. 1 v bodoch 1,4,5 a 10 sa uved v rovnakom zornom poli. Takmto zornm polom je
v tomto prpade zadn strana vrobku, na ktorej je okrem hmotnosti a odkazu na dobu trvanlivosti,
uveden aj nzov vrobku spolu s informciou se sladidly. Na zklade uvedenho je potrebn vyvodi
zver, e oznaenie na vrobku se sladidly spa poiadavku zkladnej zrozumitenosti pre
spotrebitea a informuje ho, e vrobok obsahuje sladidl. V uvedenom prpade sprvny orgn
nesprvne zadefinoval poruenie povinnosti, pretoe odvolate poruil povinnos oznai potraviny
v kodifikovanej podobe ttneho jazyka v zmysle 3 ods. 1 vyhlky . 127/2012 Z. z. o oznaovan
potravn: Slovn oznaenie potraviny poda odsekov 3 a 5 uvdzanej na trh sa uvdza v ttnom jazyku.
Oznaovanie aj v inch jazykoch nie je zakzan, avak nesmie by prekkou itatenosti dajov
uvdzanch v ttnom a nie ustanovenie 10 ods. 5 Vyhlky . 127/2012 Z. z. o oznaovan potravn:
Ak sa do potraviny pridva sladidlo, uvdzaj sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve slov so
sladidlom; ak sa pridva cukor a sladidlo, uvdza sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve oznaenie
slovami s cukrom a sladidlom. Vzhadom na uveden odvolate vyjadruje dvodn pochybnos
o dostatonom zisten skutkovho stavu a jeho prvnom posden a na zklade uvedench skutonost
odvolate optovne iada, aby odvolac orgn poda 59 ods. 2 zkona .71/1967 Zb. o sprvnom
konan (sprvneho poriadku) napadnut rozhodnutie Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy
Prievidza zo da 25.09.2014, . k. Ro-19/2014-RK zruil.

22

RVPS Prievidza ako prvostupov vecne a miestne prslun sprvny orgn po tom, o
odvolaniu nevyhovela, zaslala da 20.10.2014 poda 57 ods. 2 zkona o sprvnom konan
odvolanie spolu so spisovm materilom ttnej veterinrnej a potravinovej sprve Slovenskej
republiky (alej len VPS SR) ako nadriadenmu sprvnemu orgnu najbliieho vyieho
stupa na alie konanie spis doruen VPS SR da 22.10.2014 a zaevidovan pod slom
10268. Zrove listom zo da 20.10.2014 o postpen odvolania informovala astnka konania.
II.
V zmysle 59 ods. 1 zkona o sprvnom konan VPS SR preskmala napadnut
rozhodnutie a cel spisov materil, vrtane zkonnosti postupu RVPS Prievidza, ako aj zkonnosti
a vecnej sprvnosti rozhodnutia. Zhodnotila dokazovanie vykonan orgnom prvho stupa a
dkladne sa zaoberala nmietkami astnka konania. Zistila, e odvolanie je prpustn, bolo
podan oprvnenou osobou a vas. Po oboznmen sa s obsahom spisu odvolac orgn kontatuje:
Poda 3 zkona o potravinch
(1) Podrobnosti o poiadavkch na bezpenos, hygienu, poiadavky na zloenie a kvalitu potravn,
zloky, ako aj technologick postupy pouvan pri ich vrobe a poiadavky na balenie jednotlivch
potravn, ich skupn alebo vetkch potravn, rozsah a spsob ich oznaovania, ich skladovanie,
prepravu, manipulovanie s nimi a ich obeh, ako aj zsady na odber vzoriek a ich vyetrovanie
ustanovia veobecne zvzn prvne predpisy, ktor vyd Ministerstvo pdohospodrstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (alej len ministerstvo).
(5) Poiadavky a postupy poda odsekov 1 a 4 je povinn dodriava kad, kto potraviny vyrba,
manipuluje s nimi a umiestuje ich na trh.
Poda 4 ods. 1 zkona o potravinch s prevdzkovatelia povinn na vetkch stupoch
vroby, spracvania a distribcie, vrtane internetovho predaja, dodriava poiadavky upraven
tmto zkonom a osobitnmi predpismi.
Poda 18 ods. 2 zkona o potravinch sa radnou kontrolou overuje dodriavanie
poiadaviek ustanovench zkonom o potravinch a osobitnmi predpismi na vetkch stupoch
vroby, spracvania potravn a ich distribcie.
Poda 20 ods. 9 zkona o potravinch zamestnanci orgnov radnej kontroly potravn
vykonvajci radn kontroly potravn s oprvnen na zklade skutonost zistench radnou
kontrolou potravn uklada na mieste opatrenia poda ods. 12, 19 ods. 2 a opatrenia poda
osobitnch predpisov (l. 54 ods. 2 psm. a) a e) nariadenia (ES) . 882/2004 v platnom znen).
Poda l. 54 ods. 1 Nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (ES) . 882/2004 z 29. aprla
2004 o radnch kontrolch uskutoovanch s cieom zabezpei overenie dodriavania
potravinovho a krmivovho prva a predpisov o zdrav zvierat a o starostlivosti o zvierat v
platnom znen (alej Nariadenie (ES) . 882/2004), ak prslun orgn zist nedodriavanie
predpisov, bude kona tak, aby zabezpeil, aby prevdzkovate situciu napravil. Prslun orgn
bude pri rozhodovan o tom, ako bude kona, bra do vahy povahu tohto nedodriavania, ako aj
minulos prevdzkovatea pokia ide o nedodriavanie predpisov.
Poda lnku 54 ods. 2 Nariadenia (ES) . 882/2004, pokia je to potrebn, bud sasou
tohto konania tieto opatrenia: a) nariadenie hygienickch postupov alebo akejkovek inej akcie,
ktor povauje prslun orgn za potrebn na zabezpeenie krmivovej a potravinovej bezpenosti
alebo dodriavania potravinovho a krmivovho prva a predpisov o zdrav zvierat a o
starostlivosti o zvierat; b) obmedzenie alebo zkaz uvdza tieto krmiv, potraviny alebo zvierat
na trh, dova ich alebo vyva;...
Poda 23 ods. 5 zkona o potravinch orgny radnej kontroly potravn v rmci svojej
psobnosti ukladaj opatrenia a pokuty.
Poda 28 ods. 12 zkona o potravinch sa na konanie o uloen pokuty vzahuje veobecn
predpis o sprvnom konan.

23

Poda 31 ods. 2 zkona o potravinch sa na konanie poda tohto zkona vzahuj


veobecn predpisy o sprvnom konan okrem konania poda 20 ods. 9 a 12.
Pri rozhodovan o inom sprvnom delikte vychdzala RVPS Prievidza z dkaznch
materilov, ktor tvoria obsah spisu: Zznam o radnej kontrole potravn . VPS
SR/So,Ja,M,I/37 zo da 14.07.2014, fotodokumentcia z radnej kontroly potravn, Vyjadrenie
k zznamu o radnej kontrole potravn . VPS SR/So,Ja,M,I/37 nmietka zo da 17.07.2014.
Z dkazov, ktor boli zisten a zskan zkonnm spsobom poas radnej kontroly
potravn da 14.07.2014 v ase od 14.15 hod. do 20.45 hod. v prevdzkarni Hypermarket
TESCO Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske, bolo poda nzoru
odvolacieho orgnu dostatone preukzan, e astnk konania:
1./
v rozpore s ustanovenm 4 ods. 1 a 12 ods. 1 psm. m) zkona o potravinch nedodral
teplotn podmienky deklarovan vrobcom pri uchovvan mlienych vrobkov
v reklamnom stojane s oznaenm Apetito Lunex, ktor sa nachdzal na predajnej ploche, bolo
uloench viac druhov mlienych vrobkov (Apetito Lunex klasik, Apetito Lunex s nivou, Apetito
Lunex unka, Apetito Lunex Parenica); vrobky boli uloen vone na predajnej ploche mimo
chladiacej vitrny; v tomto priestore bola v ase vkonu radnej kontroly nameran teplota + 21,2
C, priom vrobca na obale deklaruje: Skladujte pri teplote od +4 C do +8 C. Teploty v
chladiacich a mraziacich zariadeniach v zzem a na predajnej ploche boli meran elektronickm
vpichovm teplomerom, slo kalibrcie 2853/312.01/12. Uvedenm konanm prevdzkovate
naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 2 psm. o) zkona
o potravinch.
Vzhadom na to, e v rozhodnut ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy SR . k.: 1841/2014 zo
da 27.06.2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 03.07.2014, bola astnkovi konania uloen
hrnn pokuta 25 000 eur aj za to, e skladoval minerlne vody, sten npoje, pivo v priestore za
predajou vo vonkajom prostred bez prstreku, nechrnen pred slnenm iarenm a vplyvom
vonkajieho prostredia, priom vrobcovia na obale deklaruj: chrte pred slnenm iarenm,
skladujte na chladnom a suchom mieste, odvolac orgn kontatuje, e do jednho roka odo da
nadobudnutia prvoplatnosti tohto rozhodnutia o uloen pokuty dolo k opakovanmu porueniu
povinnost, za ktor bola uloen pokuta poda 28 ods. 2 psm. p) v znen innom do 31.06.2014
(s innosou od 01.07.2014 sa oznaenie skutkovej podstaty uvedenho sprvneho deliktu zmenilo
na 28 ods. 2 psm. o) zkona o potravinch), m s splnen podmienky pre uplatnenie zvenej
sadzby poda 28 ods. 6 zkona o potravinch. Kee prvostupov sprvny orgn uveden
okolnos nevyhodnotil, odvolac orgn doplnil vrok prvostupovho rozhodnutia aj o tto
skutonos.
Poda 12 ods. 1 psm. m) zkona o potravinch ten, kto predva potraviny vrtane
internetovho predaja je povinn uchovva potraviny a suroviny pri teplotch deklarovanch
prevdzkovateom potravinrskeho podniku.
Poda 28 ods. 2 psm. o) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi poruuje zsady sprvnej vrobnej praxe,
povinnosti a poiadavky na hygienu vroby potravn, manipulovania s nimi a pri ich umiestovan
na trh.
Poda 28 ods. 6 zkona o potravinch ak do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia o uloen pokuty djde k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor
bola pokuta uloen poda odsekov 1 a 3, orgn radnej kontroly potravn ulo pokutu a do
dvojnsobku vky sm uvedench v odseku 1 a 3.

24

K nmietkam astnka konania ohadom postupu inpektorov v svislosti s vkonom


merania, ako aj k pouitmu meradlu, odvolac orgn uvdza, e astnk konania pri hodnoten
prce inpektorov pri radnej kontrole potravn da 14.07.2014 s poukzanm na ustanovenia
zkona . 142/2000 Z. z. o metrolgii a o zmene a doplnen niektorch zkonov (alej zkon .
142/2000 Z. z.) vychdza z nesprvnej vahy, a to z nasledovnch dvodov:
Poda 20 ods. 1 zkona . 142/2000 Z. z.: radn meranie je meranie vykonvan stavom
(slovenskm metrologickm stavom), urenou organizciou alebo autorizovanou osobou v
rozsahu urenom v rozhodnut o jej autorizcii (alej len vykonvate radnho merania). Na
zklade uvedenho RVPS nie je vykonvateom radnho merania v zmysle 20 zkona .
142/2000 Z. z. a nevydva doklad o radnom meran. astnk konania vo svojich nmietkach vak
opomenul 20 ods. 5 uvedenho zkona: tmto zkonom nie je dotknut prvomoc ostatnch
strednch orgnov ttnej sprvy autorizova fyzick osoby a prvnick osoby na vykonvanie
inch ako radnch meran poda osobitnch predpisov.
Kompetencie RVPS pri vykonvan radnch kontrol vymedzuje zkon o potravinch. Postup pri
kontrolch upravuje aj nariadenie (ES) . 882/2004, kde je v l. 10 Kontroln innosti, metdy
a techniky, ods. 2 psm. h) taxatvne vymedzen prvomoc kontrolnch orgnov vykonva
merania vlastnmi prstrojmi.
Elektronick teplomery, ktor pouvaj inpektori RVPS pri kontrole teploty v prevdzkach na
meranie teploty priestorov nie s urenmi meradlami v zmysle zkona . 142/2000 Z. z., nakoko
teplomery pre tento el pouitia nie s uveden v prlohe 1 vyhlky NMS SR . 210/2000 Z. z.
o meradlch a metrologickej kontrole. Preto sa pri meraniach na ely v zmysle 8 ods. 2 zkona
. 142/2000 Z. z. uplatuje 9 ods. 7 tohto zkona a merania sa vykonvaj kalibrovanmi
teplomermi.
Odvolaciemu orgnu nie je znmy iadny zvzn predpis, alebo pokyn vrobcu teplomerov, ktor
by uroval, e vpichov teplomer je uren vlune na meranie teploty v jadre vrobku a nie je
mon ho poui na meranie teploty na povrchu potraviny, resp. priestorovej teploty. V skutonosti
na meranie teploty v jadre vrobku je najvhodnej vpichov teplomer, ale to neznamen, e nie je
spoahliv pri meran teploty prostredia meracia as vpichovho teplomera sa nachdza na
pike sondy a pri meran teploty nezle na tom, v akom prostred sa sonda nachdza, pokia je
v skmanom prostred vloen cel. STN EN 13485 Teplomery na meranie teploty vzduchu a
vrobkov pri preprave, skladovan a distribcii chladench, mrazench, hlboko/rchlo
zmrazench potravn a zmrzliny; Skky, prevdzkov charakteristiky, pouitenos
nepredpisuje technick vybavenie teplomerov pouvanch na tieto ely, ale ich prevdzkov
charakteristiky, ako s rozsah merania, dovolen odchlky, presnos a doba odozvy.
Vzhadom k tomu, e v SR nie je iadny zvzn postup pre meranie teploty, bol na VPS SR
vypracovan intern predpis pre meranie teploty, ktor popisuje princpy merania. VPS SR urila
aj poiadavky na teplomery, veobecne v zmysle STN EN 13485, nakoko v sasnosti na je trhu
vek mnostvo rznych typov teplomerov. Vetky pouvan teplomery musia ma v ase
pouvania platn kalibrciu, intervaly medzi dvomi kalibrciami stanovuje ich pouvate v slade
s metodickm pokynom VPS SR. Inpektori poas merania teploty dodriavaj intrukcie vrobcu
poda dokumentcie priloenej k meradlu.
Ako vyplva z vyhotovenho radnho zznamu, teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach
v zzem a na predajnej ploche boli meran elektronickm vpichovm teplomerom, slo kalibrcie
2853/312.01/12. Odvolac orgn v doplnenom dokazovan zistil, e pri meran bol pouit teplomer
pridelen zamestnancom RVPS Bansk Bystrica, ktor sa zastnili predmetnej kontroly. Na
vyvrtenie pochybnost odvolatea o platnosti kalibrcie a zohadnen urenej neistoty merania
VPS SR vyiadala od RVPS Bansk Bystrica doklady o kalibrcii meradla, pouitho pri kontrole
da 14.07.2014. Na pouit elektronick teplomer bol predloen certifikt o kalibrcii .
2853/312.01/12 zo da 10.10.2012, certifikt vydala Slovensk leglna metrolgia, n. o.,
pracovisko Bratislava, laboratrium teploty. Teplomer mal platn kalibrciu. Nameran hodnoty (+
21,2 C) poas radnej kontroly potravn da 14.07.2014 ani po zohadnen rozrenej neistoty
merania (0,2 C) neboli poda deklarcie vrobcu Skladujte pri teplote od +4C do +8C.

25

Inpektori nemali dvod nara obal predmetnch vrobkov a mera teplotu v ich jadre, kee
kontrolovali, i prevdzkovate dodriava povinnos uchovva potraviny za teplotnch
podmienok, urench ich vrobcom.
astnk konania k svojmu odvolaniu priloil prlohu . 2 Certifikt TPK, spol. s r. o.,
ktorm potvrdzuje, e kvalitatvne parametre vrobku Lunex Lahodn 140 g (EAN 8586000042957)
s sledovan a hodnoten poas celej doby trvanlivosti pri teplote do 24 C (Vrobok vyhovuje
mikrobiologickm poiadavkm Potravinovho kdexu SR Vnos Ministerstva pdohospodrstva
a Ministerstva zdravotnctva SR . 2143/2006-100 a Nariadeniu komisie (Eurpske spoloenstvo)
. 14412007 o mikrobiologickch kritrich pre potraviny), ktor je vak v priamom rozpore
s teplotami deklarovanmi vrobcom priamo na obale vrobku Skladujte pri teplote od +4C do
+8C; tka sa inho druhu mlieneho vrobku a navye tento dokument nie je autorizovan (bez
podpisu, peiatky).
Odvolate poukazuje na skutonos, e vo vrokovej asti rozhodnutia o uloen pokuty nie
s uveden zkladn informcie potrebn k identifikcii pouitho meradla. Poda nzoru VPS
SR uveden daj pre pecifikciu tohto deliktu nie je nevyhnutn a postauje, ke podrobn
okolnosti, za ktorch bolo spchanie sprvneho deliktu zisten, je v nadvznosti na vyhotoven
radn zznam popsan v odvodnen rozhodnutia. Vymedzenie sprvneho deliktu tak, ako je to
uveden vo vroku preskmavanho rozhodnutia je dostaujce na to, aby konanie nebolo
zameniten s inm konanm. Tie pre kvalifikciu tohto protiprvneho konania nie je nevyhnut
zisova dodvateov, are a celkov mnostv nesprvne uchovvanho tovaru. Tovar bol
identifikovan jeho nzvom, pokynmi vrobcu na skladovanie a zdokumentovan fotograficky.
Z vyhotovenho radnho zznamu a fotodokumentcie jednoznane vyplva, e sa potraviny
nachdzali na predanej ploche a boli ponkan na predaj z osobitnch stojanov (nie
z chladiarenskho zariadenia) pri teplote prostredia.
2/.
alej astnk konania v rozpore s 3 ods. 1, 5, 4 ods. 1 zkona o potravinch a 10 ods.
5 Vyhlky . 127/2012 Z. z. umiestoval na trh tyri druhy vrobkov, ktor neboli sprvne
oznaen v nadvznosti na pouit prdavn ltku - ak sa do potraviny pridva sladidlo,
uvdzaj sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve slov ,,so sladidlom; ak sa pridva cukor
a sladidlo, uvdza sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve oznaenie slovami ,,s cukrom
a sladidlom , a to:
- Ricola originl vajiarske bylinn bonbny bez cukru s vitamnom C 40 g, DMT 03.2015;
predvajci: KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so
sladidlom, v mnostve 3,288 kg v cene 89,38 eura,
- Ricola Brusnice vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r .o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt, sorbitol,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so
sladidlom, v mnostve 0,60 kg v cene 16,35 eura,
- Ricola sviei alpsk - vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt, sorbitol,
aspartm, acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so
sladidlom, v mnostve 0,68 kg v cene 18,53 eura,
- Ricola baza ierna vajiarske bylinn bonbny bez cukru 40 g, DMT 03.2015; predvajci:
KAUMY s. r. o., Jerlochovice 158, Praha, CZ; v zloen s uveden sladidl: (Izomalt, aspartm,
acesulfm K), priom v nzve potraviny alebo pri jeho nzve nie je uveden ,,so sladidlom,
v mnostve 2,52 kg v cene 68,67 eura.
Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28
ods. 2 psm. f) zkona o potravinch.

26

Poda 10 ods. 5 Vyhlky . 127/2012 Z. z. Oznaovanie prdavnch ltok v potravine


Ak sa do potraviny pridva sladidlo, uvdzaj sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve slov so
sladidlom; ak sa pridva cukor a sladidlo, uvdza sa v nzve potraviny alebo pri jeho nzve
oznaenie slovami s cukrom a sladidlom.
Veobecnou zsadou potravinovho prva je poskytn spotrebiteom podklad na rozhodovanie o
vbere potravn, ktor konzumuj a to na zklade informci uvedench na ich obale a zabrni
akmkovek postupom, ktor mu spotrebitea uvies do omylu. Preto s zaveden konkrtne
pravidl tkajce sa poskytovania informci o potravinch spotrebiteom. Oznaenie potravn
poskytuje spotrebiteovi informciu, na zklade ktorej sa orientuje na trhu potravn a m prvo na
informciu, ktor je pre neho zrozumiten. Neoznaen potraviny neposkytuj spotrebiteovi
v dostatonej podobe informcie o potravinch, m s ohrozen jeho prva na trhu potravn
a monos jeho vberu na zklade dostupnosti vetkch potrebnch informci. Potravinov prvo
je zameran na ochranu zujmov spotrebitea a na to, aby mu boli poskytnut vetky podklady pre
informovan rozhodnutie v svislosti s potravinami, ktor konzumuje a tie je zameran na
predchdzanie podvodnm alebo nekalm postupom.
Poda 28 ods. 2 psm. f) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi vyrba, bal alebo umiestuje na trh
potraviny nesprvne oznaen alebo neoznaen.
K nmietke astnka konania uvedenej v jeho doplnen odvolania zo da 20.10.2014,
v ktorej poukazuje na skutonos, e na zadnej strane vrobku je riadne uveden nzov vrobku
a pri om je uveden informcia se sladidly a e sprvny orgn nesprvne zadefinoval poruenie
povinnosti, pretoe odvolate poruil povinnos oznai potraviny v kodifikovanej podobe ttneho
jazyka, odvolac orgn uvdza:
Ako vyplva z fotodokumentcie vyhotovenej poas kontroly, predmetn vrobky boli oznaen
dajmi v inom jazyku a na zadnej strane dodatone oznaen dolepkou v kodifikovanej podobe
ttneho jazyka ako bylinn bonbny bez cukru, avak v nzve potraviny, alebo pri nzve
potraviny chba oznaenie so sladidlom, tto informcia sa nachdza a v popise o zloen
vrobkov. Argument odvolatea, e posta, ak s daje uveden v rovnakom zornom poli a na
zadnej strane vrobku, nie je mon akceptova. Sprvny orgn v iadnom prpade v svislosti
s uvedenm oznaenm nevytkal, e oznaenie dajmi v ttnom jazyku bolo na zadnej strane
vrobku a vyznaen na dolepke. Na tejto dolepke boli uveden vetky poadovan daje, a na
oznaenie so sladidlom. Platn legislatva jednoznane uruje, e tento daj mus by uveden
v nzve potraviny, alebo pri jeho nzve. Oznaenie na inom mieste a v inom jazyku nemono
povaova za oznaenie v slade s 10 ods. 5 Vyhlky . 127/2012 Z. z. Potraviny boli oznaen
povinnmi dajmi v ttnom jazyku, avak toto oznaenie nebolo pln.
3/.
alej prevdzkovate nesplnil poiadavku na oznaovanie msovch vrobkov, ktor
nie s oznaen na priamom obale, alebo predajcom nakrjan v predajni, ktor musia by pri
predaji spotrebiteovi oznaen vhodnm spsobom obchodnm menom a sdlom vrobcu
v zmysle 13 ods. 7 psm. b) Vnosu . 1895/2004-100, ktorm sa vydva hlava Potravinovho
kdexu SR upravujca msov vrobky a to tm, e v chladiacej vitrne msa v asti msovch
vrobkov boli uloen nebalen den bravov koleno predn bez kosti, den bravov koleno
zadn s kosou, den slanina s koou, ktor neboli pri predaji spotrebiteovi oznaen obchodnm
menom a sdlom vrobcu. Uvedenm konanm naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho
sprvneho deliktu poda 28 ods. 2 psm. f) zkona o potravinch.
Poda 13 ods. 7 psm. b) vnosu . 1895/2004-100, ktorm sa vydva hlava Potravinovho
kdexu SR upravujca msov vrobky - msov vrobky, ktor nie s oznaen na priamom obale,
alebo predajcom nakrjan msov vrobky v predajni, musia by pri predaji spotrebiteovi

27

oznaen vhodnm spsobom, napr. ttkom alebo vveskou najmenej tmito dajmi a) nzvom
msovho vrobku, b) obchodnm menom a sdlom vrobcu, c) dtumom spotreby poda 15.
astnk konania vo svojom odvolan namieta, e: Uveden ustanovenie Vnosu hovor o
jednotlivch monostiach predajcu na oznaenie nebalench msovch vrobkoch pri ich predaji
spotrebiteovi. Prslun ustanovenie vak neuklad predvajcemu povinnos oznai nebalen
msov vrobky nzvom msovho vrobku, obchodnm menom a sdlom vrobcu a dtumom spotreby
na pultovej etikete, vber oznaenia nechva na predajcu. Sprvny orgn sa v priebehu vkonu radnej
kontroly vbec nezaoberal monosou oznaenia dajov vyplvajcich z ustanovenia 13 ods. 7 psm.
b) Vnosu . 1895/2004 - 100, ktorm sa vydva hlava Potravinovho kdexu SR upravujca msov
vrobky aj inm vhodnm spsobom ako oznaenm na pultovej etikete. V priebehu radnej kontroly
boli tieto daje uveden vo vizitkri, ktor je bene dostupn pre spotrebitea na kadom pulte a teda
nebalen msov vrobky boli oznaen v slade s platnou legislatvou. Rovnako bola spotrebiteovi k
dispozcii k nahliadnutiu aj originlna etiketa vrobku. Na zklade uvedenho odvolate kontatuje, e
sprvny orgn pochybil pri zisovan a urovan skutkovho stavu veci.
S uvedenou nmietkou odvolac orgn neshlas. Z predloenej fotodokumentcie jednoznane
vyplva, e uveden nebalen msov vrobky boli oznaen ttkami v blzkosti vystavenho
tovaru. Kad z tchto nebalench vrobkov bol oznaen dvoma ttkami zkladnm a
akciovm, na ktorch boli uveden daje nzov potraviny, jednotkov cena, akciov cena, dtum
spotreby, teplota skladovania, alergny, zloenie, prpadne pokyny pre prpravu. Na tchto ttkoch
bol uveden daj vrobca: , ale bez jeho skutonej identifikcie.
Poas kontroly prtomn zamestnanec prevdzkovatea neinformoval inpektorov, e okrem
ttkov s potraviny oznaen aj inm spsobom a to v tzv. vizitkri. O tejto skutonosti neboli
informovan ani spotrebitelia prpadnm odkazom na pulte s ponkanmi potravinami. Odvolac
orgn kontatuje, e prevdzkovate poas kontroly iadnym spsobom nepreukzal, e oznaenie
nebalench msovch vrobkov je v slade so vetkmi urenmi poiadavkami. Naopak,
inpektori odtanm dajov z oznaenia, ktor si zvolil predvajci, zistili a preukzali chbajce
oznaenie vrobcu tchto potravn. Rovnako odvolac orgn neme shlasi so sprvnosou
postupu, ke je spotrebite informovan o zkladnch dajoch iba na zklade poiadania o
predloenie originlnej etikety.
4/.
alej bolo v konan dostatone preukzan, e prevdzkovate v rozpore s ustanovenm
9 ods. 1 zkona o potravinch a 3 ods. 1 Vyhlky . 127/ 2012 Z. z. umiestoval na trh dva
druhy vrobkov v celkovom mnostve 21,625 m. j. v cene 72,95 eura, ktor neboli oznaen
v kodifikovanej podobe ttneho jazyka iadnymi povinnmi dajmi, a to: WATT ISOTONIC
DRINK 0,25 l, krajina pvodu Maarsko, DMT: 04.10.2014, v mnostve 21 l v cene 63 eur;
Skoicov oplatky plnn cukrovou skoic (60 %), ostatn pekrensk vrobky 125 g, DMT
19.03.2015, Distributor pro R: TINA PLUS, s. r. o., 925 63 Doln Streda . 684, SR, v mnostve
0,625 kg v cene 9,95 eura, m naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu
poda 28 ods. 2 psm. f) zkona o potravinch.
Poda 9 ods. 1 zkona o potravinch ten, kto vyrba potraviny, manipuluje s nimi alebo
ich umiestuje na trh, je povinn ich oznai v kodifikovanej podobe ttneho jazyka tmito dajmi:
a) nzvom, pod ktorm sa potravina predva, b) obchodnm menom a adresou prevdzkovatea
potravinrskeho podniku, baliarne, distribtora alebo dovozcu so sdlom v rmci spoloenstva, c)
o mnostve; pri pevnch potravinch nachdzajcich sa v nleve mus by okrem celkovej hmotnosti
uveden i hmotnos pevnej potraviny, d) dtumom spotreby, ak ide o druhy potravn podliehajcich
rchlej skaze z mikrobiologickho hadiska, e) dtumom minimlnej trvanlivosti, f) o osobitnom
spsobe skladovania; ak ide o potraviny, pri ktorch by po otvoren obalu spotrebiteom dolo k
rchlemu pokodeniu kvality alebo bezpenosti, uved sa konkrtne podmienky na uchovanie po
otvoren obalu u spotrebitea, prpadne lehota spotreby potraviny,...

28

Poda 3 Vyhlky . 127/2012 Z. z. ods. 1 - Slovn oznaenie potraviny poda odsekov 3


a 5 uvdzanej na trh sa uvdza v ttnom jazyku. Oznaovanie aj v inch jazykoch nie je zakzan,
avak nesmie by prekkou itatenosti dajov uvdzanch v ttnom jazyku.
Vzhadom na to, e v rozhodnut Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza
. k.: Ro-56/2013-K, 2347/2013 zo da 26.07.2013, ktor nadobudlo prvoplatnos da
06.09.2013, bola astnkovi konania uloen hrnn pokuta 15 000 eur aj za to, e umiestoval
na trh potraviny neoznaen v kodifikovanej podobe ttneho jazyka, a to: TACO SAUCE MILD
230 g, DMT: 02.01.2015 a alie potraviny s nedostatkami v oznaen, o bolo zisten radnou
kontrolou potravn vykonanou da 22.06.2013 v tej istej prevdzkarni, sprvny orgn kontatuje,
e do jednho roka odo da nadobudnutia prvoplatnosti tohto rozhodnutia dolo k optovnmu
porueniu povinnost, za ktor bola uloen pokuta poda 28 ods. 2 psm. f), m s splnen
podmienky pre uplatnenie zvenej sadzby poda 28 ods. 6 zkona o potravinch. Kee
prvostupov sprvny orgn uveden okolnos nevyhodnotil, odvolac sprvny orgn doplnil vrok
prvostupovho rozhodnutia aj o tto skutonos.
Poda 28 ods. 6 zkona o potravinch ak do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia o uloen pokuty djde k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor
bola pokuta uloen poda odsekov 1 a 3, orgn radnej kontroly potravn ulo pokutu a do
dvojnsobku vky sm uvedench v odseku 1 a 3.
5./
alej bolo v konan dostatone preukzan, e prevdzkovate v rozpore s 6 ods. 5 psm.
d) a 12 ods. 1 psm. h) zkona o potravinch umiestoval na trh 7 druhov potravn po uplynut
dtumu minimlnej trvanlivosti (DMT) v celkovom mnostve 1,9328 kg, v celkovej cene 19,33
eura a to: APETITO BAMBINO taven syr 125 g, DMT 18.05.2014 v celkovom mnostve 125 g a
cene 1,35 eura; JACOBS Krnung Tassimo Espresso s intenzvnou armou a jemnou chuou 118,4
g, DMT 09 07 2014 v celkovom mnostve 118,4 g a cene 4,11 eura; PICKWICK Zelen a ierny
aj aromatizovan s rumanekom a citrnom porciovan 30 g, DMT 06-2014 v celkovom mnostve
60 g a cene 2,98 eura; Casali Penovit cukrovinka s bannovou prchuou celoman v horkej
okolde (31%) 150 g, DMT 27.06.2014 v celkovom mnostve 450 g a cene 5,67 eura; Nestle
Fitness Cerelna tyinka 23,5 g, DMT 25 06 2014 v celkovom mnostve 23,5 g a cene 0,47 eura;
Nestle Fitness Cerelna tyinka s kskami jahd 23,5 g, DMT 10 07 2014 v celkovom mnostve
164,5 g a cene 3,29 eura; Aromatizovan ovocn aj s prchuou brusnice a maliny s kvetom bazy
iernej 50 g, DMT 062014 v celkovom mnostve 50 g a cene 1,64 eura. Potraviny boli
umiestovan na trh 4, 5, 14, 17, 19 a v jednom prpade dokonca 57 dn po uplynut ich dtumu
minimlnej trvanlivosti. Uvedenm konanm astnk konania naplnil vetky znaky skutkovej
podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 4 psm. i) zkona o potravinch.
Vzhadom na to, e v rozhodnut ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy SR . k.: 1841/2014 zo
da 27.06.2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 03.07.2014, bola astnkovi konania poda
28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28 ods. 7 zkona o potravinch uloen hrnn pokuta 25 000 eur
za to, e umiestoval na trh 6 druhov potravn po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti
v celkovom mnostve 3,0285 kg a cene 75,51 eura, o bolo zisten radnou kontrolou potravn
vykonanou da 05.04.2014 v prevdzkarni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska
1771/118, 958 01 Partiznske, priom toto konanie bolo v nadvznosti na rozhodnutie Regionlnej
veterinrnej a potravinovej sprvy Prievidza . k.: Ro-99/2013-K, 3504/2013 zo da 26.11.2013
a . k.: Ro-56/2013-K 2347/2013 zo da 26.07.2013 posden ako konanie opakovan, sprvny
orgn kontatuje, e do jednho roka odo da nadobudnutia prvoplatnosti tohto rozhodnutia
o uloen pokuty dolo k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor bola uloen pokuta poda
odseku 7, m s splnen podmienky pre uplatnenie zvenej sadzby poda 28 ods. 8 zkona
o potravinch.

29

Poda 2 psm. i) zkona o potravinch dtumom minimlnej trvanlivosti potraviny je


dtum, do ktorho si potravina pri sprvnom skladovan uchovva svoje vlastnosti.
Poda 6 ods. 5 psm. d) zkona o potravinch na trh je zakzan umiestni potraviny po
uplynutom dtume spotreby alebo dtume minimlnej trvanlivosti.
Poda 12 ods. 1 psm. h) zkona o potravinch ten, kto predva potraviny vrtane
internetovho predaja nesmie predva potraviny po uplynutom dtume spotreby alebo dtume
minimlnej trvanlivosti.
Poda 28 ods. 4 psm. i) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 1000 eur do 500 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi umiestuje na trh potraviny po uplynut
dtumu spotreby alebo po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti.
Poda 28 ods. 8 zkona o potravinch Ak do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia o uloen pokuty djde k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor
bola uloen pokuta poda odseku 7, orgn radnej kontroly potravn ulo pokutu od 1000000 eur
do 5000000 eur.
astnk konania v svislosti s uvedenm protiprvnym konanm namieta: Dtum
minimlnej trvanlivosti predstavuje dtum, do ktorho si potravina za splnenia vrobcom
deklarovanch podmienok zachovva vetky svoje vlastnosti. Po tomto dtume je potravina aj naalej
bezpen a spotrebite ju me konzumova, ak ju skladoval za podmienok deklarovanch vrobcom.
Dtum minimlnej trvanlivosti predstavuje len asov rmec, v ktorom vrobca garantuje, e vrobok
nestrat svoj tvar, chu a konzistenciu. V uvedenom prpade sprvny orgn nevyslovil poruenie
podmienok skladovania a ani pokodenie obalovho materilu, nevykonal ani alie dokazovanie
potrebn na vyslovenie nevhodnosti uvedench vrobkov na udsk spotrebu a preto je nevyhnutne
potrebn vyvodi zver o nepostaujcej povahe vykonanho dokazovania. Vzhadom na uveden je
potrebn uvies, e uveden vrobky nepredstavovali iadne ohrozenie zdravia a ivota spotrebiteov a
boli pri nich zachovan podmienky konzumovania. Odvolate poukazuje na fakt, e obchodovanie a
predaj vrobkov si nie je mon zamiea s jeho priamou spotrebou. Zdrazujeme, e pri predaji
vrobkov m spotrebite monos vybra/vybera si a rovnako m spotrebite monos prekontrolova
vrobky a zvi ich prpadn kpu. alej sprvny orgn vo vroku a ani v odvodnen rozhodnutia
neuvdza presn pecifikciu jednotlivch vrobkov (dodvate, ara...) za elom ich sprvnej
identifikcie a rovnako neuvdza miesto, kde boli uveden nedostatky zisten. alej namieta
nezkonn postup pri zskavan dkazov: Sprvny orgn v priebehu zskavania dkazov v svislosti s
predajom potravn po DS/DMT postupoval nezkonnm spsobom, ke neprizval kontrolovan subjekt
k tejto asti kontroly. Fotodokumentcia predloen sprvnym orgnom z priebehu radnej kontroly pri
predaji vrobkov po DS/DMT povauje odvolate za nedostaton, pretoe z uvedenho nie je mon
sprvne identifikova vrobky pri ktorch bolo kontatovan poruenie 6 ods. 5 psm. d), 12 ods. 1
psm. h) zkona . 152/1995 Z. z. o potravinch. Sprvny orgn v priebehu radnej kontroly potravn
nevyhotovil fotodokumentciu z vrobku PICKWICK Zelen a ierny aj aromatizovan s rumanekom
a citrnom porciovan 30 g, DMT 06-2014, 2 kusy v cene 1,49 /ks, vzhadom k uvedenmu a
nezkonnmu priebehu radnej kontroly potravn je nevyhnutn kontatova, e uveden zistenia s
nezkonn a sporn. Zo znenia 3 ods. 2 zkona . 71/1967 Zb. o sprvnom konan vyplva zsada
aktvnej sinnosti astnka konania, ktor vychdza z koncepcie, e astnk konania je aktvnym
initeom tohto procesu, a nie iba pasvnym objektom innosti sprvnych orgnov. Premietnutie tejto
zsady do sprvneho konania sa prejavuje v tom, e v celom priebehu konania sa rta s aktvnou
spoluasou astnka konania. Sprvny poriadok uklad sprvnym orgnom vytvra pre takto
spoluas optimlne podmienky. Uplatovanie zsady aktvnej sinnosti astnkov konania je
dleit najm vo fze zisovania podkladov pre rozhodnutie. Vzhadom k tomu, e nm bola odat
monos zastni sa radnej kontroly v priebehu kontrolovania dodriavania DS a DMT, povaujeme
konanie sprvneho orgnu za konanie v rozpore s prvom na spravodliv proces, konkrtne s prvom
astnka konania zoznmi sa pri konan s kadm dkazom a monos vyjadri sa.
Odvolac orgn vyhodnotil uveden nmietky ako irelevantn a odkazuje na stanovisko
prvostupovho orgnu vysloven v tejto veci v odvodnen prvostupovho rozhodnutia, kde uviedol:

30

Poda 2 psm. i) zkona o potravinch na ely tohto zkona dtumom minimlnej trvanlivosti
potraviny je dtum, do ktorho si potravina pri sprvnom skladovan uchovva svoje vlastnosti. V
nadvznosti na uveden ustanovenie je potrebn uvies, e potraviny po uplynut dtumu
minimlnej trvanlivosti nemusia javi znmky kazenia, m by mohli ohrozi zdravie spotrebitea,
mu vak meni svoju kvalitu a zniuje sa ich biologick hodnota, m sa stvaj pre spotrebitea
neplnohodnotnmi a tm s poruen jeho prva na trhu potravn, zvl v prpade, e sa predvaj
vemi dlh as po uplynut ich dtumu minimlnej trvanlivosti. Na zklade prslunch ustanoven
zkona o potravinch je jednoznan, e potraviny po uplynut DMT je zakzan umiestova na
trh a je zkonnou povinnosou prevdzkovatea vyradi z predaja potraviny po uplynut DMT,
nakoko takto predaj je neprpustn, a to bez ohadu na poet, druhy a mnostvo potravn. O tom,
e astnk konania zanedbval povinnos neumiestova na trh potraviny po dtume minimlnej
trvanlivosti, sved aj dka doby umiestovania potravn po ich DMT (4 a 57 dn).
Poda 6 ods. 5 psm. d) zkona o potravinch na trh je zakzan umiestni potraviny po uplynutom
dtume spotreby alebo dtume minimlnej trvanlivosti.
Poda 12 ods. 1 psm. h) zkona o potravinch ten, kto predva potraviny vrtane internetovho
predaja nesmie predva potraviny po uplynutom dtume spotreby alebo dtume minimlnej
trvanlivosti.
Poda 20 ods. 8 psm. a), b) zkona o potravinch zamestnanci orgnov radnej kontroly potravn
vykonvajci radn kontroly s pri vkone kontroly oprvnen vstupova v prevdzkovom ase
a mimo prevdzkovho asu do priestorov, v ktorch sa preukzatene zdriavaj osoby a v ktorch
sa potraviny vyrbaj, manipuluje sa s nimi alebo sa umiestuj na trh; poadova od
prevdzkovateov vysvetlenie, informcie, daje, doklady a in psomnosti potrebn na vkon
kontroly a nazera do nich a vyhotovova z nich kpie alebo vpisy, ako aj vyhotovova
fotografick dokumentciu, ak to povauj za potrebn; ak s tieto sasou obchodnho tajomstva,
zamestnanci orgnov radnej kontroly potravn s povinn o tchto skutonostiach zachovva
mlanlivos.
Sprvny orgn neshlas s nmietkou astnka konania, e pri vkone radnej kontroly potravn
inpektori postupovali nezkonnm spsobom, neprizvali a brnili kontrolovanmu subjektu
zastni sa kontroly dodriavania DS a DMT na potravinch pri ich predaji. Poas radnej kontroly
potravn v zzem prevdzky bol s inpektormi prtomn riadite prevdzky HM TESCO
Partiznske xxxxxxxxxxxx. Inpektori nebrnili zamestnancom HM TESCO Partiznske, aby sa
zastnili s nimi radnej kontroly potravn aj na predajnej ploche, ke sa kontrolovalo dodriavanie
DS/DMT u potravn, oznaovanie predvanch potravn prp. dodriavanie teplotnch reimov.
Tto kontrola sa predsa vykonvala na predajnej ploche, kde sa vone pohybuj aj zkaznci a tak
pri inpektoroch mohli by prtomn aj zamestnanci prevdzkarne.
o sa tka fotodokumentcie z priebehu radnej kontroly, fotodokumentcia bola po skonen
radnej kontroly poskytnut riaditeovi prevdzky HM TESCO Partiznske xxxxxxxxxxxxx
v elektronickej podobe. Vyhotovova fotodokumentciu poas radnej kontroly nie je povinnos
inpektorov, ale ich prvo. Podkladom pre vydanie rozhodnutia je zznam o radnej kontrole
potravn a nie iba fotodokumentcia, ktor sli na podporou popsanch zisten.
Poda nzoru odvolacieho orgnu je nepochybn, e predvajci umiestoval na trh
potraviny po uplynutom dtume minimlnej trvanlivosti a tm poruil zkaz uren veobecne
zvznmi prvnymi predpismi Slovenskej republiky, ktor nie s v rozpore so iadnym predpisom
Eurpskeho spoloenstva. Tieto potraviny boli nleite identifikovan nzvom, vekosou,
celkovm mnostvom, cenou a dtumom minimlnej trvanlivosti, o je postaujce. Udaj
o dodvateovi, ari vrobkov pre posdenie veci nie je nevyhnutn. Z vyhotovenho radnho
zznamu a fotodokumentcie jednoznane vyplva, e potraviny sa nachdzali na predanej ploche.
Inpektori nekontatovali poruenie podmienok skladovania a pokodenie obalu, pretoe uveden
skutonosti neboli zisten. Tie nevykonvali dokazovanie nevhodnosti tchto potravn na udsk
spotrebu, nakoko pre posdenie sprvneho deliktu poda 28 ods. 4 psm. i) sa takto dkaz
nevyaduje. Poka by bolo zisten, e ide zrove o potraviny nie bezpen, ilo by o jednoinn

31

sbeh viacerch sprvnych deliktov (poda 28 ods. 4 psm. a) a i) zkona o potravinch). Odvolac
orgn neshlas ani s presvanm zodpovednosti na spotrebitea tm, e si m sm prekontrolova
a zvi kpu vrobkov.
6/.
alej bolo dostatone preukzan, e astnk konania v rozpore s 3 ods. 1, 5, 4 ods. 1
zkona o potravinch v nadvznosti na povinnos poda 4 Vyhlky . 99/2012 Z. z. a povinnos
poda Nariadenia (ES) . 852/2004 - Prloha II Kapitola IX ods. 3 umiestoval na trh 2 druhy
hlbokozmrazench potravn v pokodench obaloch, v dsledku oho tieto potraviny neboli
chrnen pred vysuenm, zneistenm a akoukovek kontaminciou. Ilo o nasledovn potraviny:
HOKI filety hlbokozmrazen vkuovo balen s koou 700 g, DMT: 10 2015, v celkovej
hmotnosti 700g a cene 6,69 eura, bal: RYBA Koice, spol. s r. o., Jun trieda 54, Koice; Fil
z treskovitch rb hlbokozmrazen vkuovo balen 400 g(4x100g), DMT: 07 2015, v celkovom
mnostve 800 g a cene 7,38 eura, bal: RYBA Koice, spol. s r. o., Jun trieda 54, Koice, m
poruil povinnos chrni potraviny pred akoukovek kontaminciou a povinnos uvies na trh
potravinu balen do vhodnho obalu. Hlbokozmrazen vrobky okrem poruenia obalov mali na
povrchu nmrazu a vykazovali aj zmeny vo farbe. Uvedenm konanm naplnil vetky znaky
skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 2 psm. o) zkona o potravinch.
Poda 4 Vyhlky . 99/2012 Z. z. - hlbokozmrazen potravina, ktor je uren na
uvedenie na trh konenmu spotrebiteovi, mus by balen do vhodnho obalu, ktor ju chrni pred
vysuenm, zneistenm, mikrobilnou a inou vonkajou kontaminciou.
Poda Nariadenia (ES) . 852/2004 - Prloha II Kapitola IX ods. 3 sa potraviny musia na
vetkch stupoch vroby, spracovania a distribcie chrni pred akoukovek kontaminciou, ktor
by mohla spsobi, e potraviny bud nevhodn na udsk spotrebu, kodliv pre zdravie alebo
kontaminovan takm spsobom, e by bolo bezdvodn oakva, e by sa mohli v takom stave
konzumova.
Poda 28 ods. 2 psm. o) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi poruuje zsady sprvnej vrobnej praxe,
povinnosti a poiadavky na hygienu vroby potravn, manipulovania s nimi a pri ich umiestovan
na trh.
Tm, e prevdzkovate umiestoval na trh hlbokozmrazen potraviny s naruenm
obalom, v dsledku oho tieto potraviny neboli chrnen pred vysuenm, zneistenm a
akoukovek kontaminciou, poruil poiadavky na hygienu potravn pri ich umiestovan na trh.
Obal vrobkov predstavuje jeden z prvotnch a zkladnch prvkov ochrany potraviny pred rizikom
kontamincie z vonkajieho prostredia. Poruenm balenia potraviny nie je zabezpeen, aby
potravina nepodliehala vonkajm vplyvom, oho dkazom je v tomto prpade aj zmena farby
hlbokozmrazench potravn, o mono povaova za zmenu ich kvalitatvnych (senzorickch)
vlastnost.
Odvolac orgn poukzal na nesprvnu citciu 12 ods. 1 psm. a) zkona o potravinch
v prvostupovom rozhodnut, ktor poda neho neuruje iadnu povinnos, ale upravuje objektvnu
zodpovednos predvajceho za kvalitu a bezpenos predvanch potravn. S uvedenou
nmietkou odvolac orgn shlas, preto vo vrokovej asti rozhodnutia o odvolan uveden
ustanovenie vypustil. Zrove doplnil al dotknut predpis - Nariadenia (ES) . 852/2004 Prloha II Kapitola IX ods. 3.
7./
alej bolo poda nzoru odvolacieho orgnu v konan dostatone preukzan, e
prevdzkovate opakovane umiestoval na trh 6 druhov ovocia a zeleniny nevhodnch na
udsk spotrebu a to: Hrozno stolov tmav, I. trieda, krajina pvodu Maroko, v mnostve 23,58
kg (cel kontrolovan mnostvo) v celkovej cene 23,34 eura, plody hrozna boli v kadom strapci

32

hnil a plesniv; Uhorky pon, krajina pvodu Slovensko, v celkovom mnostve 3,2 kg (cel
kontrolovan mnostvo) v celkovej cene 2,52 eura, plody boli vrazne zoltnut, konce boli mkk,
nahnit s vytekajcim obsahom; Jablk zelen 2 kg balenie, krajina pvodu Raksko, v celkovom
mnostve 6 kg (3 balenia) z celkovho mnostva 16 kg, v celkovej cene 3,87 eura, priom v kadom
z troch nevyhovujcich balen boli plody s vskytom hniloby; Nektarinky, I. trieda, krajina pvodu
esk republika, dodvate do TESCO Beckov EFES s. r. o., K Radotnu 492, Praha 5 v mnostve
1,65 kg z celkovho mnostva 46 kg v celkovej cene 1,63 eura, plody boli plesniv; Anans krajina
pvodu Kostarika v mnostve 8 kusov (cel kontrolovan mnostvo), v celkovej cene 11,92 eura,
v spodnej asti plodov bol siln vskyt plesn; Paradajky datov I trieda, 500 g vanika, krajina
pvodu Holandsko, kd sledovatenosti 3092740, dodvate do TESCO Beckov Vitazel &company
s.r.o., Marcelov, Ulica Nov 1473 v mnostve 23 balen (11,5 kg) z celkovho mnostva 38 balen
(19 kg) v celkovej cene13,57 eura, nevyhovujce balenia obsahovali plesniv a nahnil plody; o
je v rozpore s 6 ods. 5 psm. a) zkona o potravinch a l. 14 ods. 1 v nadvznosti na ods. 2 psm.
b) Nariadenia (ES) . 178/2002 Eurpskeho parlamentu a Rady z 28. janura 2002, ktorm sa
ustanovuj veobecn zsady a poiadavky potravinovho prva, zriauje Eurpsky rad pre
bezpenos potravn a ustanovuj postupy v zleitostiach bezpenosti potravn (alej len
Nariadenia (ES) . 178/2002). K uvedenmu je potrebn uvies, e potraviny s vskytom plesne
a hniloby predstavuj riziko pre spotrebitea a mu ohrozi jeho zdravie, nakoko nielen
mikroorganizmy plesne, ale aj ich toxny mu spsobi ochorenie ud. Umiestovanm na trh
takchto potravn predvajci naplnil znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda
28 ods. 4 psm. a) zkona o potravinch.
Vzhadom na to, e v rozhodnut ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy SR . k.: 1841/201 zo
da 27.06.2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 03.07.2014, bola astnkovi konania poda
28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28 ods. 7 zkona o potravinch uloen hrnn pokuta 25 000 eur
aj za to, e umiestoval na trh 1 druh potraviny nevhodnej na udsk spotrebu a to: TESCO Citrny
- sie 0,5 kg pre vskyt plesne a hniloby, o bolo zisten radnou kontrolou potravn vykonanou
da 05.04.2014 v prevdzkarni Hypermarket TESCO - Partiznske, Nitrianska 1771/118, 958 01
Partiznske, priom toto konanie bolo v nadvznosti na rozhodnutie Regionlnej veterinrnej a
potravinovej sprvy Prievidza . k.: Ro-56/2013-K 2347/2013 zo da 26.07.2013 posden ako
konanie opakovan, sprvny orgn kontatuje, e do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti tohto rozhodnutia o uloen pokuty dolo k opakovanmu porueniu povinnost, za
ktor bola uloen pokuta poda odseku 7, m s splnen podmienky pre uplatnenie zvenej
sadzby poda 28 ods. 8 zkona o potravinch.
Poda 28 ods. 4 psm. a) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 1000 eur do 500 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi vyrba alebo umiestuje na trh potraviny,
ktor nie s bezpen, s zdraviu kodliv a nevhodn na udsk spotrebu alebo s skazen.
Poda 28 ods. 8 zkona o potravinch Ak do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia o uloen pokuty djde k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor
bola uloen pokuta poda odseku 7, orgn radnej kontroly potravn ulo pokutu od 1000000 eur
do 5000000 eur.
astnk konania vo svojom vyjadren zo da 17.07.2014 ako aj samotnom odvolan
namieta, e posudzovanie ovocia a zeleniny malo by vyhodnoten poda Vykonvacieho Nariadenia
komisie (E) . 543/2011 zo 7. jna 2011, ktorm sa ustanovuj podrobn pravidl uplatovania
Nariadenia Rady (ES) . 1234/2007, pokia ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovanho ovocia a
zeleniny (alej len Nariadenie . 543/2011), ako aj v zmysle zkona . 491/2001 Z. z. o organizcii
trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami v znen neskorch predpisov, a nie poda Nariadenia
(ES) . 178/2002.
Odvolac orgn s uvedenmi nmietkami neshlas. Ovocie a zelenina s v zmysle 2
psm. a) zkona o potravinch a l. 2 Nariadenia (ES) . 178/2002 potravinou a teda predpisy
v oblasti potravinovho prva s rovnako uplatniten u ich prvovrobcov, dovozcov,

33

distribtorov, ako aj u samotnch predajcov ovocia a zeleniny. Je potrebn ma na zreteli, e


potraviny, teda aj ovocie a zelenina, sa hodnotia z dvoch aspektov, a to z hadiska kvality a z
hadiska bezpenosti. radn kontrola potravn da 14.07.2014 bola vykonan v zmysle zkona
o potravinch, o je jasne vymedzen na prvej strane zznamu o radnej kontrole potravn . VPS
SR/2014/So,JaM,I/37. Zrove je tu uveden el kontroly (cielen kontrola zameran na
dodriavanie poiadaviek zkona NR SR . 152/95 Z. z. o potravinch v znen neskorch
predpisov; cielen kontrola ovocia a zeleniny a ich vhodnosti na udsk spotrebu - CS . 288;
cielen kontrola . 287 vhodnos konzumnch zemiakov na udsk spotrebu pri ich uvdzan na
trh) a pouit kontroln metda (inpekcia)
Poda 23 ods. 1 zkona o potravinch Orgny ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy
uveden v 21 ods. 1 psm. c) a d) vykonvaj radn kontrolu potravn nad ich vrobou, v
obchodnej sieti, pri manipulovan s nimi a pri ich umiestovan na trh
a) potravn ivoneho pvodu,
b) potravn rastlinnho pvodu vrtane erstvho ovocia, erstvej zeleniny, zemiakov a ostatnch
ponohospodrskych produktov v ponohospodrskej prvovrobe po zbere rody, npojov vrtane
potravn s niektormi zlokami ivoneho pvodu, cukrrskych vrobkov, zmrzliny a vody v
spotrebiteskom balen,
c) geneticky modifikovanch potravn,
d) ponohospodrskych produktov a potravn predvanch priamo konenmu spotrebiteovi,
e) ponohospodrskych produktov a potravn oznaench dajmi poda 9b.
Poda 1 ods. 3 zkona o potravinch: tento zkon sa nevzahuje na vykonvanie radnch
kontrol na overovanie dodriavania predpisov o organizovan spolonho trhu s
ponohospodrskymi vrobkami.
Poda 2 zkona o potravinch - Na ely tohto zkona sa rozumie a) potravinou ltka
alebo vrobok, ktor s spracovan, iastone spracovan alebo nespracovan a s uren na
udsk spotrebu alebo pri ktorch sa odvodnene predpoklad, e bud poit umi, vrtane
npojov, uvaiek, vetkch ltok vrtane pitnej vody, ktor s zmerne pridvan do potravn
poas ich vroby, prpravy alebo pravy, prdavnch ltok urench na predaj spotrebiteom a
potravn na osobitn vivov ely vrtane dietetickch potravn na osobitn medicnske ely
ustanoven osobitnm predpisom.
Poda l. 2 Nariadenia (ES) . 178/2002 potraviny znamenaj akkovek ltky alebo
vrobky, i u spracovan, iastone spracovan alebo nespracovan, ktor s uren na udsk
spotrebu alebo o ktorch sa predpoklad, e s na u uren.
Poda l. 3 ods. 1 Nariadenia (ES) . 178/2002 potravinov prvo znamen zkony, in
prvne predpisy a sprvne opatrenia, upravujce potraviny vo veobecnosti, a najm potravinov
bezpenos, i u na rovni spoloenstva alebo na vntrottnej rovni; vzahuje sa na vetky
stupne vroby, spracvania a distribcie potravn a tie krmv vyrbanch pre zvierat uren na
produkciu potravn alebo pre zvierat uren na kmenie takchto zvierat.
Poda l. 3 ods. 7 Nariadenia (ES) . 178/2002 maloobchod predstavuje znamen
manipulciu s potravinami a/alebo ich spracvanie a ich skladovanie v mieste predaja alebo
dodvky konenmu spotrebiteovi a zaha distribun zakonenie, stravovacie prevdzky,
zvodn jedlne, intitucionlne stravovanie, retaurcie a podobn prevdzky stravovacch
sluieb, obchody, distribun centr v supermarketoch a vekoobchodn predajne.
Poda l. 3 ods. 18 Nariadenia (ES) . 178/2002 konen spotrebite znamen
poslednho spotrebitea potravn, ktor nevyuva potraviny ako sas akejkovek potravinrskej
prevdzky alebo innosti.
Poda l. 14 ods. 1 Nariadenia (ES) . 178/2002 Potraviny sa nesm umiestova na
trhu, ak nie s bezpen.
Poda l. 14 ods. 2 Nariadenia (ES) . 178/2002 Za nebezpen sa bud povaova
potraviny, ak s a) zdraviu kodliv; b) nevhodn na udsk spotrebu.

34

Poda l. 14 ods. 5 Nariadenia (ES) . 178/2002 Pri urovan toho, i je nejak potravina
nevhodn pre udsk spotrebu, sa mus bra ohad na to, i je potravina neprijaten pre udsk
spotrebu poda jej urenho pouitia, a to z dvodov kontamincie vonkajm vplyvom alebo inm
hnilobnm procesom, pokazenm alebo rozkladom.
Poda l. 73 Hlavy II Pravidl tkajce sa uvdzania vrobkov na trh a organizci
vrobcov, Kapitola 1, Oddiel 1 Obchodn normy nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (E)
. 1308/2013, ktorm sa vytvra spolon organizcia trhov s ponohospodrskymi vrobkami, a
ktorm sa zruuj nariadenia Rady (EHS) . 922/72, (EHS) . 234/79, (ES) . 1037/2001 a (ES)
. 1234/2007 Bez toho, aby boli dotknut akkovek in ustanovenia uplatniten na
ponohospodrske vrobky, ako aj ustanovenia prijat vo veterinrnom, fytosanitrnom a
potravinrskom sektore, a s cieom zabezpei, aby vrobky spali hygienick a zdravotn normy,
a chrni zdravie zvierat, rastln a ud, sa v tomto oddiele ustanovuj pravidl pre
ponohospodrske vrobky tkajce sa obchodnch noriem.
Poda lnku 17 vykonvacieho nariadenia Komisie (E) . 543/2011, ktorm sa
ustanovuj podrobn pravidl uplatovania nariadenia Rady (ES) . 1234/2007, pokia ide o
sektory ovocia a zeleniny a spracovanho ovocia a zeleniny Kontroly zhody ustanoven v tejto
kapitole, s vnimkou kontrol v mieste maloobchodnho predaja konenmu spotrebiteovi, sa
vykonvaj, ak nie je v tomto nariaden ustanoven inak, v slade s kontrolnmi metdami
ustanovenmi v prlohe V. lensk tty ustanovia osobitn program kontroly zhody v mieste
maloobchodnho predaja konenm spotrebiteom.
Z vyie uvedenho vyplva, e Nariadenie (ES) . 178/2002 sa vzahuje na radn kontroly
vetkch potravn, vrtane ovocia a zeleniny, preto je nevyhnutn aj ovocie a zeleninu, ako aj
ostatn potraviny, kontrolova z hadiska dodriavania poiadaviek poda l. 14 vyie uvedenho
nariadenia pokia ide o ich bezpenos, zdravotn kodlivos alebo nevhodnos na udsk
spotrebu.
Vykonvanie radnch kontrol potravn (ovocia a zeleniny nevynmajc) poda
predpisov vo veterinrnom, fytosanitrnom a potravinrskom sektore s cieom zabezpei,
aby vrobky spali hygienick a zdravotn normy, a chrni zdravie zvierat, rastln a ud,
nesmie by nijako dotknut uplatovanm pravidiel tkajcich sa obchodnch noriem.
Nie kad kontrola ovocia a zeleniny je vlune kontrolou na overovanie dodriavania
predpisov o organizovan trhu s ponohospodrskymi vrobkami. Potraviny, teda aj ovocie
a zeleninu je mon hodnoti z hadiska kvality a z hadiska bezpenosti. Poda vykonvacieho
Nariadenia . 543/2011 sa posudzuje zhoda s obchodnmi normami pre vybran produkty, teda
kvalita (poruenos, pokodenie, istota, erstvos, prtomnos kodcov, povrchov vlhkos, pach
a chu a pod.). Aj na vykonvanie tchto kontrol s prslun orgny ttnej veterinrnej
a potravinovej sprvy a to prostrednctvom autorizovanch inpektorov. Avak v prpade, ak s
plody napadnut hnilobou, plesou, jedn sa o bezpenos potravn a uplatuje sa l. 14 Nariadenia
(ES) . 178/2002. Tmto nie s dotknut predpisy o organizovan spolonho trhu s
ponohospodrskymi vrobkami, ktor maj v sektore ovocia a zeleniny zabezpei dodriavanie
jednotnch obchodnch noriem organizciami vrobcov a obchodnkmi s erstvm ovocm a
zeleninou. Obchodn normy nemaj sli maloobchodnkom ovocia a zeleniny na obchdzanie
veobecnch zkonov a osobitnch nariaden potravinovho prva.
Odvolac orgn shlas s tvrdenm astnka konania, e ovocie a zelenina v ase
obchodovania a predaja prirodzene dozrieva, priom me ojedinele, avak prirodzene dochdza
k jej kvalitatvnym zmenm. Prve z uvedenho dvodu je potrebn venova tejto komodite
zven pozornos a vykona vetky opatrenia, aby sa k spotrebiteovi nedostalo ovocie alebo
zelenina, vykazujce znmky hnitia, plesnivenia, prpadne inho skazenia, nakoko takto
potravina je nevhodn na udsk spotrebu. Vntorn kontroln systm prevdzkovatea m by
inn natoko, aby prediiel porueniam zkona, pretoe prevdzkovate potravinrskeho podniku
je zo zkona o potravinch povinn dodriava poiadavky potravinovho prva. Je povinn
zabezpei cez kolench pracovnkov ich pravideln kontrolu, preberanie a operatvne

35

odstraovanie prezretch, hnilch i pokodench produktov z predajnej plochy. Ovocie a zeleninu,


ktor s uren na predaj spotrebiteovi v erstvom stave, mono predva, len ak s zdrav,
bezchybn a predajnej kvality. astnk konania neme svoje konanie obhajova tvrdenm, e
spotrebite m monos vybra/vybera si z preloiek, kontajnerov alebo zo sboru
spotrebiteskch balen a konzumuje ich zsadne po vytrieden, umyt, oisten a odstrnen
nejedlch ast a pod., m prena zodpovednos na spotrebitea. Nie je na mieste ani jeho tvrdenie,
e kontrolovan mnostvo bolo u prebran zkaznkmi, o spsobilo vrazn nepomer
nevyhovujcich vrobkov zistench na predajnej ploche a nesprvne vyhodnotenie zistench
nedostatkov v neprospech odvolatea. Je povinnosou prevdzkovatea ovocie a zeleninu nahnit,
zhnit, s vskytom plesn, so zmenenou konzistenciou, nevhodn na udsk spotrebu ihne vyradi
z trhu. Vytvorenie viditenho myclia plesne je dlh proces, preto je mon poveda, e astnk
konania zanedbva svoje povinnosti pri manipulcii s erstvm ovocm a zeleninou a spolieha sa
na skutonos, e spotrebite si ovocie a zeleninu sm vytriedi.
Odvolate poukazuje na 1 ods. 3 zkona o potravinch (tento zkon sa nevzahuje na
vykonvanie radnch kontrol na overovanie dodriavania predpisov o organizovan spolonho
trhu s ponohospodrskymi vrobkami) a lnok 1 ods. 2 Nariadenia (ES) . 882/2004 (toto
nariadenie sa nebude uplatova na radn kontroly s cieom overenia dodriavania predpisov o
organizovan spolonho trhu s ponohospodrskymi vrobkami) zo znenia ktorch vyvodil, e
kontrolu ovocia a zeleniny mono vykona len poda predpisov o organizovan spolonho
trhu s ponohospodrskymi vrobkami a teda nespadaj pod zkon o potravinch. Poda
nzoru VPS SR takto vklad je nesprvny, nakoko dikcia uveden v tchto ustanoveniach
znamen, e pokia sa radnou kontrolou bude overova dodriavanie vymedzenho okruhu
prvnych predpisov, t. j. predpisov upravujcu oblas organizcie spolonho trhu
s ponohospodrskymi vrobkami, pri vkone kontrol nie je mon postupova spsobom
zakotvenm v zkone o potravinch a Nariaden (ES) . 882/2004, ale spsobom urenm
v tchto predpisoch, v ktorch je odlinm spsobom upraven organizcia a priebeh
kontroly (kontrola zhody s obchodnmi normami), poiadavky na kvalifikciu inpektorov
(osvedenie o autorizcii), vyhotovovan dokumentciu (osvedenie o zhode, nlez o
nezhode), systm sankci. V iadnom prpade vak z toho nemono vyvodi, e ovocie
a zelenina s vyat z psobnosti zkona o potravinch.
Jeho tvrdenie o tom, e sprvny orgn neakceptuje nadradenos prva Eurpskej nie
voi vntrottnemu prvu, sa taktie nezaklad na pravde, nakoko prvny predpis, o ktor
sa opiera pri posden nebezpenosti predvanho ovocia a zeleniny, je Nariadenie (ES) .
178/2002 Eurpskeho parlamentu a rady z 28. janura 2002, ktorm sa ustanovuj veobecn
zsady a poiadavky potravinovho prva, zriauje Eurpsky rad pre bezpenos potravn
a stanovuj postupy v zleitostiach bezpenosti potravn, ktor presne definuje, o sa
povauje za potravinu, priom ani z tohto zkladnho predpisu eurpskeho potravinovho
prva nevyplva, e otzka bezpenosti ovocia a zeleniny by mala by posudzovan odlinm
spsobom ako u ostatnch potravn.
Z popsanch skutonost je mon vyvodi nasledovn zver:
Ovocie a zelenina sa povauje poda 2 psm. a) zkona o potravinch, ako aj poda lnku
2 nariadenia (ES) . 178/2002 za potraviny. radn kontroly ovocia a zeleniny je z prvneho
hadiska mon vykonva poda zkona o potravinch (z hadiska bezpenosti potravn
definovanej v l. 14 nariadenia . 178/2002), ako aj poda zkona . 491/2001 Z. z. o organizcii
trhu s vybranmi ponohospodrskymi vrobkami v znen neskorch predpisov (z hadiska kvality
definovanej v nariaden . 543/2011). O spsobe vkonu radnej kontroly potravn rozhoduje
tatutrny zstupca orgnu radnej kontroly potravn, t. j. riadite RVPS (ak kontrolu vykonva
RVPS), stredn riadite VPS SR (ak je kontrola vykonvan v rmci programu potravinov
kobra) a nie je v kompetencii kontrolovanho subjektu, aby si vybral zkon, poda ktorho chce
by kontrolovan. Vzhadom k tomu, e radn kontrola potravn, ktorej vsledky s predmetom

36

tohto konania, bola vykonvan v zmysle zkona o potravinch, z prvneho hadiska nie je mon
pri jej vkone vyhodnocova potraviny na nariadenie . 543/2011. V prpade, e by bola z pokynu
VPS SR, alebo RVPS vykonvan kontrola dodriavania poiadaviek zkona . 491/2001 Z. z.,
inpektor by bol povinn aplikova ustanovenia nariadenia . 543/2011.
Nmietka astnka konania o odbornej nespsobilosti inpektorov radnej kontroly je
rovnako irelevantn, pretoe kompetenciu na posudzovanie odbornej spsobilosti inpektora
radnej kontroly potravn m riadite RVPS (VPS SR) a nie kontrolovan subjekt. Vetci
zamestnanci VPS SR Bratislava, RVPS Bansk Bystrica a RVPS Prievidza, vykonvajci radn
kontrolu potravn (inpektori), preli vberovm konanm v zmysle zkona NR SR . 400/2009 Z.
z. o ttnej slube a o zmene a doplnen niektorch zkonov v platnom znen, dosiahli
vysokokolsk vzdelanie druhho stupa v prslunom odbore, absolvuj priebene vzdelvanie z
prslunch prvnych predpisov a spaj poiadavky pre vkon radnej kontroly potravn poda
23 ods. 10 zkona o potravinch, ako aj l. 6 nariadenia (ES) . 882/2004. Inpektori pravidelne
kadorone absolvuj alie vzdelvanie na Intitte vzdelvania veterinrnych lekrov v
Koiciach v zmysle Vyhlky MP SR . 480/2007 Z. z., ktorou sa stanovuj podrobnosti o
postgradulnom vzdelvan veterinrnych lekrov a zamestnancov orgnov veterinrnej sprvy
a v zmysle Plnu vzdelvacch aktivt na prslun rok, o om sa vedie na prslunej RVPS (VPS
SR) evidencia. tatutrny zstupca kontrolnej organizcie, ktor vysiela inpektora na vkon
radnej kontroly potravn me vysla na kontrolu len inpektora, ktor je odborne spsobil pre
vkon kontroly, na ktor bol vyslan. V prpade, e by bola vykonvan radn kontrola v zmysle
zkona o organizcii trhu, riadite RVPS (VPS SR) by bol povinn na takto kontrolu vysla
pecializovanho inpektora autorizovanho na kontrolu zhody s obchodnmi normami
definovanmi v nariaden . 543/2011. Vzhadom k tomu, e predmetn radn kontrola, bola
vykonvan v zmysle zkona o potravinch, nie je potrebn, aby ju vykonvali autorizovan
inpektori pre kontrolu zhody s obchodnmi normami. VPS SR zdrazuje, e kontrola
bezpenosti ovocia a zeleniny bola vykonan na zklade zkona o potravinch, poda ktorho sa
osvedenie o akreditcii inpektora nevyaduje.
iadny prvny predpis neustanovuje povinnos, aby inpektor radnej kontroly potravn
bol driteom certifiktu spsobilosti pre senzorick posudzovanie potravinrskych a
ponohospodrskych vrobkov, rovnako ako iadny prvny predpis neustanovuje, aby bol uveden
certifikt dokladom o odbornej spsobilosti inpektora pre vkon radnej kontroly potravn.
V svislosti s Vyhlkou Ministerstva pdohospodrstva Slovenskej republiky . 691/2002 Z. z.
o poiadavkch na kvalifikciu a odborn spsobilos a alie vzdelvanie zamestnancov
vykonvajcich potravinov dozor, ktorej obsah odvolate cituje vo svojom podan pri napdan
odbornej spsobilosti zamestnancov regionlnych veterinrnych a potravinovch sprv, odvolac
orgn poukazuje na skutonos, e hoci je uveden vyhlka stle platn, ako podzkonn prvny
predpis stratila s innosou od 01.05.2007 svoje opodstatnenie, nakoko odkaz v zkone
o potravinch, na zklade ktorho bola vydan a uplatovan, bol zruen ( 25 ods. 3 zkona
o potravinch v znen innom do 30.04.2007: Vkon potravinovho dozoru mu vykonva len
kvalifikovan a odborne spsobil zamestnanci. Podrobnosti o poiadavkch na kvalifikciu a
odborn spsobilos a alie vzdelvanie zamestnancov vykonvajcich potravinov dozor
ustanov veobecne zvzn prvny predpis, ktor vyd ministerstvo.) Poiadavky na kvalifikciu
inpektorov s v sasnosti priamo zakotven v zkone o potravinch 23 ods. 10 zkona
o potravinch (Vkon radnej kontroly potravn mu vykonva len kvalifikovan a odborne
spsobil zamestnanci s ukonenm strednm odbornm vzdelanm v prslunom odbore alebo s
ukonenm vysokokolskm vzdelanm prvho alebo druhho stupa v prslunom odbore.
Vzdelvanie zamestnancov zabezpeuje vzdelvacie zariadenie poveren ministerstvom alebo
ministerstvom zdravotnctva v rmci svojej psobnosti poda osobitnho predpisu).
Poda odvolatea prvostupov sprvny orgn pochybil tie v tom, e vo vroku
rozhodnutia neuviedol zkonn povinnos predvajceho v zmysle zkona o potravinch, ktor

37

odvolate svojm konanm poruil. Vo vroku poukzal iba na lnok 14 ods. 1, ods. 2 psm. b)
nariadenia (ES) . 178/2002. S tmto tvrdenm odvolac orgn shlas, preto doplnil vrok
rozhodnutia o uveden zkonn ustanovenie - 6 ods. 5 psm. a) zkona o potravinch.
K alm nmietkam prednesenm v odvolan VPS SR uvdza:
-

VPS SR neshlas s tvrdenm, e prvostupov sprvny orgn poruil povinnos vies


v danej veci administratvny spis. astnkovi konania bolo v slade so zkonom o sprvnom
konan prostrednctvom splnomocnenho zstupcu umonen da 08.10.2014 nahliadnu do
administratvneho spisu a vyhotovi si kpie vetkch dotknutch psomnost
a fotodokumentcie v konan vedenom pod . 19/2014-RK. Aj ke spis nebol urnalizovan,
obsahoval vetku potrebn dokumentciu, a na poverenia inpektorov, ktor s v prpade
vykonvania radnch kontrol v zemnom obvode inej RVPS, evidovan poverujcim
orgnom - VPS SR ( 23 ods. 11 zkona o potravinch).
astnkovi konania bolo zaslan upovedomenie o zaat sprvneho konania, z ktorho je
zrejm, e predmetom konania s nedostatky zisten poas radnej kontroly potravn da
14.07.2014 v prevdzkarni Hypermarket Tesco, Partiznske, Nitrianska 1771/118 s odkazom
na zznam o radnej kontrole . VPS SR/2014/So,Ja,M,i/37, ktor podrobne popisuje
vetky zisten skutonosti a dotknut prvne predpisy. alej upovedomenie obsahuje zkonn
pouenia a lehotu na vyjadrenie. Upovedomenie bolo doruen da 28.08.2014.
K vyjadreniu astnka konania zo da 17.07.2014 prvostupov sprvny orgn zaujal
podrobn stanovisko v odvodnen rozhodnutia (str. 14 a 18). Skutonos, e s jeho
tvrdeniami neshlasil neznamen, e jeho vyjadrenie je nedostaton.
III.

Nmietky popsan astnkom konania v odvolan nemaj vplyv na posdenie jeho


zodpovednosti za zisten protiprvne konanie. Poda nzoru odvolacieho orgnu boli v konan
dostatone preukzan nedostatky pri dodriavan teploty skladovania vrobkov, umiestovanie na
trh potravn nedostatone oznaench, v pokodench obaloch, ako aj predaj potravn po uplynut
dtumu minimlnej trvanlivosti a potravn inch ako bezpench.
K jednotlivm nmietkam astnka konania sa odvolac orgn vyjadril v predchdzajcej
asti tohto rozhodnutia. Za dodriavanie zkonnch ustanoven potravinovho prva objektvne
zodpoved ten, kto potraviny umiestuje na trh (predvajci), teda astnk konania. Je povinn
dodriava vetky zkonom stanoven podmienky, za ich dodriavanie zodpoved bez ohadu na
akkovek okolnosti, ktor spsobili ich poruenie. Ide o objektvnu zodpovednos bez monosti
libercie. Zisten poruenie prvnych predpisov bolo dostatone preukzan a zdokumentovan.
Jednou zo zkladnch povinnost astnka konania ako prevdzkovatea potravinrskeho podniku
je, aby si vzhadom k vekosti prevdzky a rozsahu sortimentu vas prijal vhodn a inn opatrenia
k tomu, aby vetky povinnosti a poiadavky potravinovho prva boli nepretrite dodriavan a
jeho vntorn kontroln systm m by inn natoko, aby prediiel porueniam zkona. Je
zkonnou povinnosou prevdzkovatea vyradi z predaja potraviny po uplynut dtumu
minimlnej trvanlivosti a nevhodn na udsk spotrebu, nakoko takto predaj je neprpustn, ako
aj potraviny nedostatone alebo nesprvne oznaen a s pokodenm obalom. Poda nzoru
odvolacieho orgnu boli v konan dostatone preukzan nedostatky pri umiestovan potravn tak,
ako je to popsan v predchdzajcej asti odvodnenia tohto rozhodnutia. Neboli predloen
iadne relevantn dkazy, ktor by vyvracali zistenia popsan v radnom zzname z kontroly.
V zmysle zkona o potravinch sankciou za poruenie jeho ustanoven je pokuta vo vke
urenej v 28 tohto zkona. Stanovenie vky pokuty je vecou sprvnej vahy vecne a miestne
prslunho orgnu radnej kontroly potravn, priom pri jej uren sa poda 28 ods. 9 zkona

38

o potravinch prihliada na zvanos, trvanie, nsledky protiprvneho konania, minulos


prevdzkovatea a na to, i ide o opakovan protiprvne konanie.
V konan bolo preukzan, e sa astnk konania dopustil sprvnych deliktov poda
28 ods. 2 psm. f), 28 ods. 2 psm. o), 28 ods. 4 psm. a) a 28 ods. 4 psm. i) zkona
o potravinch, v niektorch prpadoch opakovane.
Poda 28 ods. 2 psm. f) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi vyrba, bal alebo umiestuje na trh
potraviny nesprvne oznaen alebo neoznaen.
Poda 28 ods. 2 psm. o) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi poruuje zsady sprvnej vrobnej praxe,
povinnosti a poiadavky na hygienu vroby potravn, manipulovania s nimi a pri ich umiestovan
na trh.
Poda 28 ods. 4 psm. a) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 1000 eur do 500 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi vyrba alebo umiestuje na trh potraviny,
ktor nie s bezpen, s zdraviu kodliv a nevhodn na udsk spotrebu alebo s skazen.
Poda 28 ods. 4 psm. i) zkona o potravinch orgn radnej kontroly potravn ulo
prvnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateovi pokutu od 1000 eur do 500 000 eur, ak v
rozpore s tmto zkonom alebo osobitnmi predpismi umiestuje na trh potraviny po uplynut
dtumu spotreby alebo po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti.
Poda 28 ods. 6 zkona o potravinch ak do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia o uloen pokuty djde k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor
bola pokuta uloen poda odsekov 1 a 3, orgn radnej kontroly potravn ulo pokutu a do
dvojnsobku vky sm uvedench v odseku 1 a 3.
Poda 28 ods. 7 zkona o potravinch ak do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia o uloen pokuty djde k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor
bola pokuta uloen poda odseku 4, orgn radnej kontroly potravn ulo pokutu a do
dvojnsobku sadzby pokuty poda odseku 4.
Poda 28 ods. 8 zkona o potravinch ak do jednho roka odo da nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia o uloen pokuty djde k opakovanmu porueniu povinnost, za ktor
bola pokuta uloen poda odseku 7, orgn radnej kontroly potravn ulo pokutu od 1000000 eur
do 5000000 eur.
Uveden sprvne delikty s v zkone sankcionovan rznou sankciou. Nakoko zkon o
sprvnom konan neupravuje postup sprvnych orgnov pri postihu za sbeh viacerch sprvnych
deliktov, sprvny orgn m pri ukladan pokuty uplatni na zklade analgie legis tzv. absorpn
zsadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prsnej trest pohlcuje miernej) a uloen pokuty
poda ustanovenia vzahujceho sa na in sprvny delikt najprsnejie postihnuten. Najprsnejie
postihnuten sprvny delikt je delikt, za ktor mono uloi pokutu s najvyou sadzbou. Pri
rovnakej sadzbe pokt sprvny orgn ulo hrnn sankciu poda toho ustanovenia, ktor sa
vzahuje na najzvanej delikt. Pokutu s vyou sadzbou mono uloi poda ods. 4 uvedenho
ustanovenia. astnk konania sa dopustil dvoch sprvnych deliktov poda ods. 4. Sprvny orgn
ako najprsnejie postihnuten in sprvny delikt posdil umiestovanie na trh potravn po
uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti a to s ohadom na mnostvo potravn (7 druhov)
a skutonos, e bola preukzan postupn opakovanos v prpade a troch predchdzajcich
rozhodnut tak, ako je to uveden niie, pri skman minulosti prevdzkovatea. Opakovan
umiestovanie na trh potravn nie bezpench (6 druhov), opakovan umiestovanie na trh potravn
s nedostatkami v oznaen, potravn s naruenm obalom, opakovan nedodranie urench
podmienok skladovania povaoval sprvny orgn pri uren vky pokuty za priaujcu okolnos.

39

Aj ke uveden konanie priamo zasiahlo do prv spotrebitea prvo na zakpenie potravn


zodpovedajcich poiadavkm veobecne zvznch prvnych predpisov, priame nsledky na
zdravie spotrebitea umiestovanm na trh takchto potravn vak neboli preukzan.
Odvolac orgn zohadnil, e astnk konania, ako predvajci, je povinn dodriava
vetky zkonom stanoven podmienky a za ich dodriavanie zodpoved objektvne, tzn. bez ohadu
na akkovek okolnosti, ktor spsobili ich poruenie. Zavinenie sa v tomto prpade neskma. M
teda aj povinnos vyradi z trhu potraviny po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti a potraviny
in ako bezpen. Je evidentn, e prevdzkovate m dlhodobo problmy so zabezpeenm
dodriavania povinnost v oblasti bezpenosti potravn a sledovania plynutia dtumov spotreby
a dtumov minimlnej trvanlivosti. Celkov mnostvo tchto nevyhovujcich potravn poukazuje
na to, e nejde o nhodn a ojedinel zistenie. alej sprvny orgn posdil charakter nedostatkov
v oznaen, v dsledku ktorch neboli spotrebiteovi poskytnut nleit informcie o potravinch.
Aj ke predvajci objektvne zodpoved za oznaenie predvanch potravn, odvolac orgn vzal
do vahy skutonos, e neoznaenia balench potravn dajmi v ttnom jazyku sa dopustil
predovetkm vrobca, dovozca, resp. dodvate potravn (a na nepln oznaenie nebalench
msovch vrobkov). Predvajci v dsledku nedostatonej kontroly dodanch vrobkov nezistil
uveden nedostatok a preto umiestoval na trh potraviny nesprvne oznaen. o sa tka nedrania
urench podmienok skladovania je zrejm, e pri nevyhovujcej teplote boli skladovan vrobky
rzneho druhu, ale jednho vrobcu, priom teplotn odchlka bola znan. Avak na rozdiel od
hlbokozmrazench potravn u ktorch v dsledku poruenia obalu dolo evidentne k zmene ich
kvalitatvnych vlastnosti (kvrny na povrchu po vymrazen), u tchto potravn nebolo preukzan
naruenie ich kvality alebo bezpenosti. K zvanosti jednotlivch sprvnych deliktov sa odvolac
orgn podrobnejie vyjadril v predchdzajcej asti odvodnenia tohto rozhodnutia (v bode II) pri
kvalifikcii jednotlivch protiprvnych konan.
o sa tka trvania protiprvneho stavu, vetky nedostatky boli zisten v ase radnej
kontroly potravn da 14.07.2014. Umiestovanie na trh potravn po uplynut dtumu minimlnej
trvanlivosti bolo zisten v ase kontroly da 14.07.2014 tieto potraviny astnk konania predval
4 a 57 dn po uplynut ich dtumu minimlnej trvanlivosti a je odvodnen predpoklad, e v tomto
konan by predvajci pokraoval aj alej, pokia by zamestnanci orgnu radnej kontroly potravn
tto skutonos neodhalili. Presn as trvania umiestovania na trh potravn nie bezpench,
s pokodenm obalom a nevhodne uchovvanch nebolo mon zisti.
Odvolac sprvny orgn sa tie zaoberal minulosou prevdzkovatea a opakovanosou jeho
protiprvneho konania, skmal nedodriavanie predpisov v danej prevdzkarni za obdobie
poslednch dvoch rokov a zistil, e v predchdzajcom obdob:
Rozhodnutm RVPS Prievidza . k.: Ro-9/2013-K, 789/2013 zo da 08.03.2013, ktor
nadobudlo prvoplatnos da 30.03.2013, bola astnkovi konania poda 28 ods. 4 psm.
a) zkona o potravinch uloen hrnn pokuta 3 000 eur za to, e umiestoval na trh
potraviny nesprvne oznaen, 4 druhy potravn po uplynut dtumu spotreby alebo
dtumu minimlnej trvanlivosti, potraviny in ako bezpen a nezabezpeil
poadovan prevdzkov hygienu, o bolo zisten radnou kontrolou potravn vykonanou
da 14.02.2013 prevdzkarni Hypermarket TESCO, Nitrianska 1771/118, Partiznske.
Rozhodnutm RVPS Prievidza . k.: Ro-27/2013-K, 1502/2013 zo da 07.05.2013,
ktor nadobudlo prvoplatnos da 12.06.2013, bola astnkovi konania poda 28 ods. 2
psm. i) zkona o potravinch v znen innom do 31.03.2013 uloen hrnn pokuta 1500
eur za to, e umiestoval na trh potraviny klamlivo oznaen, 10 druhov potravn po
uplynut dtumu spotreby alebo dtumu minimlnej trvanlivosti a nezabezpeil
poadovan prevdzkov hygienu, o bolo zisten radnou kontrolou potravn vykonanou
da 21.03.2013 v tej istej prevdzkarni.

40

Rozhodnutm RVPS Prievidza . k.: Ro-56/2013-K, 2347/2013 zo da 26.07.2013,


ktor nadobudlo prvoplatnos da 06.09.2013, bola astnkovi konania poda 28 ods. 4
psm. i) zkona o potravinch uloen hrnn pokuta 15 000 eur za sprvne delikty poda
28 ods. 4 psm. a), 28 ods. 4 psm. i), 28 ods. 2 psm. f) a 28 ods. 2 psm. p), o bolo
zisten radnou kontrolou potravn vykonanou da 22.06.2013 v tej istej prevdzkarni.
Prevdzkovate - umiestoval na trh 4 druhy potravn v celkovom mnostve 13,942 kg
a cene 44,73 po uplynutom dtume spotreby a 4 druhy potravn v celkovom
mnostve 6,45 kg a cene 39,01 po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti a to:
Smotana pasterizovan 12% tuku 200 g, DS: 20.6.2013, v celkovom mnostve 7,8 kg
a cene 23,01 eura; Smotana na varenie 12 % tuku 250 g, DS: 21.06.2013, v celkovom
mnostve 5 kg a cene 9,20 eura; Toscnska gril klobsa 250 g, DS: 21.06.2013, v celkovom
mnostve 0,75 kg a cene 7,35 eura; Hovdzia falon sviekov pltky balen v ochrannej
atmosfre, DS: 21.06.2013, v celkovom mnostve 0,392 kg a cene 5,17 eura; Orechy Mix
DeLux 100 g, DMT: 09/06/2013, v celkovom mnostve 0,9 kg a cene 17,01 eura; Cerelna
tyinka s mliekom 25 g, DMT: 13.05.2013, v celkovom mnostve 0,05 kg a cene 0,90 eura;
VENGA FOCUS Nealkoholick npoj 0,5l, DMT: 12.06.13, v celkovom mnostve 4,5 l
a cene 19,71 eura; Cappy grapefruitov nektr 1l, DMT: 05.06.2013, v celkovom
mnostve 1 l a cene 1,39 eura, m naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho
sprvneho deliktu poda 28 ods. 4 psm. i) zkona o potravinch. alej umiestoval na
trh potraviny in ako bezpen 5 druhov a to: TESCO Slanina oravsk den vkuovo
balen, DS: 06.07.2013, vrobca: Pchovsk msov priemysel a. s., Pchov, v celkovom
mnostve 0,512 kg a cene 2,30 eura - zisten vskyt plesne na povrchu vrobku; TESCO
Gazdovsk slanina, DS: 28.06.2013, vrobca: Pchovsk msov priemysel a. s., Pchov,
v celkovom mnostve 8,906 kg a cene 61,45 eura - zisten vskyt plesne na povrchu
vrobku; Zemiaky skor pran 2 kg, dodvate: BROP Slovakia s. r. o., Krlov pri Senci
455, odroda: Adora, farba duiny lt, krajina pvodu: Slovensko, vystavujte do:
22.06.2013, v celkovom mnostve 18 kg, v celkovej hodnote 18 eur - pokoden huzy,
napadnut hnilobou; Zemiaky skor pran 1 kg, dodvate: BROP Slovakia s. r. o., Krlov
pri Senci 455, odroda: Adora, farba duiny lt, krajina pvodu: Slovensko, vystavujte do:
22.06.2013, v celkovom mnostve 7 kg a cene 7 eur - pokoden huzy, napadnut
hnilobou; TESCO erstv bylinky 40 g, vystavujte do: 22.06.2013, pvod Izrael,
v celkovom mnostve 0,08 kg a cene 1,38 eura - v ase radnej kontroly potravn
nevykazovali erstvos zvdnut; m naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho
sprvneho deliktu poda 28 ods. 4 psm. a) zkona o potravinch. alej umiestoval na
trh potraviny neoznaen v kodifikovanej podobe ttneho jazyka, a to: TACO SAUCE
MILD 230 g, DMT: 02.01.2015 a umiestoval na trh 4 druhy potravn s prekrytmi
dajmi a 1 druh so zotretm dtumom minimlnej trvanlivosti, m naplnil vetky
znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 2 psm. f) zkona
o potravinch. alej boli zisten hygienick nedostatky: v chladiacej vitrne na seku
pultovho predaja boli umiestnen spolone veda seba nakrjan msov vrobky uren
na priamu konzumciu s msovmi vrobkami vo vkuovom obale, lon priestor
mraziacej vane pre uskladnenie hydiny bol zneisten poteenm obsahom z potravn
mrazenej hydiny a zvykami obalovho materilu, v sklade pekrskych vrobkov boli
zneisten euro palety na uskladnenie prepraviek s pekrskymi vrobkami, v sklade
pekrskych vrobkov boli zneisten steny a v mraziacom boxe . 2 zneisten podlaha pri
vstupe, v mraziacom boxe . 2 bola zisten vysok vrstva nmrazy na mraziacom zariaden,
v sklade pekrskych vrobkov boli nezakryt prepravky s nebalenmi pekrskymi
vrobkami, m naplnil vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda
28 ods. 2 psm. p) zkona o potravinch.
Rozhodnutm RVPS Prievidza . k.: Ro-99/2013-K, 3504/2013 zo da 26.11.2013,
ktor nadobudlo prvoplatnos da 17.12.2013, bola astnkovi konania poda 28 ods. 4
psm. i) zkona o potravinch uloen pokuta 20 000 eur za to, e umiestoval na trh sedem

41

druhov potravn po uplynut dtumu spotreby alebo po uplynut dtumu minimlnej


trvanlivosti v celkovej hmotnosti 5,30 kg, v celkovej hodnote 90,66 eura a to: Milik 125
g, DS: 15.10.2013; Bnoveck smotanov ntierka s paprikou 150 g, DS: 23.10.2013;
Mozzarella 125 g, DS: 18.10.2013; Omka z hb 150 ml, DMT: 9/2013; Olivov olej
macerovan v cesnaku 250 ml, DMT: 8/2013; Cukrrska poleva jogurtov 100 g, DMT:
16.8.2013; Mysli Premium 3 druhy orechov 500 g, DMT: 10.9.2013; o bolo zisten
radnou kontrolou potravn vykonanou da 24.10.2013 v prevdzkarni Hypermarket
TESCO, Nitrianska 1771/118, 958 01 Partiznske.
Rozhodnutm ttnej veterinrnej a potravinovej sprvy SR Bratislava . k.:
1841/2014 zo da 27.06.2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 03.07.2014 (ktorm bolo
zmenen rozhodnutie RVPS Prievidza . k. Ro-44/2014-K, 1345/2014 zo da 05.05.2014)
bola astnkovi konania uloen hrnn pokuta za sprvne delikty poda 28 ods. 4
psm. a), 28 ods. 4 psm. i) a 28 ods. 2 psm. p), o bolo zisten radnou kontrolou
potravn vykonanou da 05.04.2014 v tej istej prevdzkarni. Prevdzkovate umiestoval
na trh 6 druhov potravn po uplynut dtumu minimlnej trvanlivosti (DMT)
v celkovom mnostve 3,0285 kg, v celkovej cene 75,51 eura a to: Challenger cerelna
tyinka s brusnicami a malinami 45 g, DMT: 01.04.2014, v celkovom mnostve 0,225 kg
a cene 2,75 eura; Dolcela puding s okoldovou prchuou 3x43g, DMT: 18.03.2014,
v celkovom mnostve 0,903 kg a cene 11,55 eura; ArRashid praen mandle solen 60 g,
DMT: 30.11.2013, v celkovom mnostve 0,12 kg a cene 2,38 eura; Fitness tyinka natur
23,5 g, DMT: 03.04.2014, v celkovom mnostve 0,0705 kg a cene 1,05 eura; Baronie
mliena okolda s pomaranovou prchuou 75 g, DMT: 31.03.2014, v celkovom
mnostve 1,35 kg a cene 55,62 eura; Tesco nutty nougar caramel 40 g, DMT: 3/2014,
v celkovom mnostve 0,36 kg a cene 2,16 eura, m naplnil vetky znaky skutkovej
podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 4 psm. i) zkona o potravinch.
Vzhadom na rozhodnutie RVPS Prievidza . k.: Ro-99/2013-K, 3504/2013 zo da
26.11.2013 a . k.: Ro-56/2013-K 2347/2013 zo da 26.07.2013 bolo toto konanie
posden ako opakovan poruenie povinnost poda 28 ods. 7 zkona o potravinch.
alej prevdzkovate umiestoval na trh ovocie nevhodn na udsk spotrebu - 1 druh
a to: TESCO Citrny sie 0,5 kg, krajina pvodu: panielsko, trieda II, vystavujte do
08.04.2014, u ktorch bol vskyt plesne a hniloby, v celkovom mnostve 18 kg, v celkovej
cene 24,84 eura, m naplnil znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28
ods. 4 psm. a) zkona o potravinch. Vzhadom na rozhodnutie RVPS Prievidza . k.: Ro56/2013-K 2347/2013 zo da 26.07.2013 bolo toto konanie posden ako opakovan
poruenie povinnost poda 28 ods. 7 zkona o potravinch. Tie bolo zisten nedranie
urench podmienok skladovania, ke prevdzkovate skladoval minerlne vody, sten
npoje, pivo v priestore za predajou vo vonkajom prostred bez prstreku, nechrnen
pred slnenm iarenm a vplyvom vonkajieho prostredia, priom vrobcovia na obale
poadovali: chrte pred slnenm iarenm, skladujte na chladnom a suchom mieste. alej
boli zisten rozsiahle nedostatky v hygiene priestorov a zariaden, m naplnil astnk
konania vetky znaky skutkovej podstaty inho sprvneho deliktu poda 28 ods. 2 psm.
p) zkona o potravinch. Vzhadom na rozhodnutie RVPS Prievidza . k.: Ro-56/2013-K
2347/2013 zo da 26.07.2013 boli tieto hygienick nedostatky posden ako opakovan
poruenie povinnost poda 28 ods. 6 zkona o potravinch. Za popsan sprvne delikty
bola astnkovi konania poda 28 ods. 4 psm. i) v spojen s 28 ods. 7 zkona
o potravinch uloen hrnn pokuta 25 000 eur.
Odvolac orgn kontatuje, e do jednho roka odo da nadobudnutia prvoplatnosti tohto
rozhodnutia (03.07.2014) dolo k optovnmu porueniu povinnost, za ktor bola uloen
pokuta, nakoko da 14.07.2014 bol zisten opakovan predaj potravn po uplynutom
DMT, potravn nie bezpench, m s splnen podmienky pre uplatnenie zvenej sadzby
poda 28 ods. 8 zkona o potravinch a teda sprvny orgn bol povinn uloi pokutu

42

v prpade sprvneho deliktu poda 28 ods. 4 psm. i) v nadvznosti


zkona o potravinch v sadzbe od 1000000 eur do 5000000 eur.

na 28 ods. 8

Odvolate uvdza, e ide o likvidan pokutu pre obchodn jednotku a jednotlivch


dodvateov.
Odvolac orgn v tejto svislosti poukazuje na skutonos, e sprvne orgny s oprvnen
kona iba na zklade zkona a v medziach zkona. Preto v prpade uloenia pokuty za sprvny
delikt mu jej vku stanovi iba v rozpt urenej sadzby. Hadisk, ktor s vymedzen zkonom
o potravinch (zvanos, trvanie, nsledky protiprvneho konania, minulos prevdzkovatea,
opakovanos protiprvneho konania) slia na to, aby po ich posden a zven rozhodol o pokute,
ale iba v zkonnom rozpt. Ani z odvolateom citovanej judikatry a prvnickej literatry
nevyplva, e by sprvny orgn pri uren pokuty mohol nerepektova rozptie sadzby a nad rmec
zkona uloi pokutu pod, alebo nad stanoven hranicu. Zkon o potravinch na rozdiel od
Trestnho zkona (. 300/2005 Z. z.) neumouje mimoriadne znenie pokuty pod doln hranicu
sadzby, alebo upustenie od potrestania. Preto pokia prvostupov sprvny orgn pri ukladan
sankcie za opakovan sprvny delikt poda 28 ods. 4, pvodne posden aj poda 28 ods. 7
uvedenho zkona, uril pokutu v rozpt od 1000000 eur do 5000000 eur a uloil pokutu na plne
spodnej hranici tohto zkonnho rozptia, takmto postupom nepochybil. Aj ke existovali
okolnosti, ktor by odvodovali uloenie pokuty nie na plne spodnej hranici sadzby (spchan
viacer sprvne delikty, minulos prevdzkovatea), zkonom definovan spodn hranica pokuty
pri opakovanom konan je natoko vysok, e postauje na dosiahnutie represvneho a vchovnho
elu, ktor sankcia sleduje.
IV.
Odvolac orgn zhodnotil kvalitu preskmavanho rozhodnutia RVPS Prievidza nielen
z hadiska zkonnosti, ale aj z hadiska jeho vecnej sprvnosti a dospel k nzoru, e protiprvne
konanie astnka konania bolo dostatone preukzan. Odvolac orgn kontatuje, e
prvostupov sprvny orgn pri vydvan rozhodnutia vychdzal zo spoahlivo zistenho stavu
veci, ktor zaklad prvnu zodpovednos astnka konania.
VPS SR zo strany prvostupovho orgnu nezistila poruenie prvnych predpisov a ani
astnk konania vo svojom odvolan neuviedol tak skutonosti, ktor by boli dvodom na
zruenie napadnutho rozhodnutia. Zistila vak dvody na jeho zmenu, ktor odvoduje
nasledujcimi zvermi:
Poda 46 zkona o sprvnom konan rozhodnutie mus by v slade so zkonmi
a ostatnmi prvnymi predpismi a mus obsahova predpsan nleitosti. Poda 47 zkona
o sprvnom konan mus rozhodnutie obsahova vrok, odvodnenie a pouenie o odvolan. Vrok
mus by formulovan presne, urito, strune a mus jasne a zrozumitene vyjadrova vyrieenie
veci, ktor je predmetom sprvneho konania. Vymedzenie predmetu konania vo vroku rozhodnutia
o inom sprvnom delikte mus spova v pecifikcii deliktu tak, aby sankcionovan konanie
nebolo zameniten s inm konanm. V rozhodnut o inom sprvnom delikte je nevyhnutn
vymedzi presne, za ak konkrtne konanie je subjekt postihnut a to popisom skutku s uvedenm
miesta, asu a spsobu jeho spchania, aby skutok nemohol by zamenen s inm. V odvodnen
rozhodnutia sprvny orgn uvedie, ktor skutonosti boli podkladom na rozhodnutie, akmi
vahami bol veden pri hodnoten dkazov, ako pouil sprvnu vahu pri pouit prvnych
predpisov, na zklade ktorch rozhodoval, a ako sa vyrovnal s nvrhmi a nmietkami astnkov
konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Po preskman napadnutho rozhodnutia vydanho RVPS Prievidza . k.: Ro-19/2014-RK,
2533/2014 zo da 25.09.2014 odvolac orgn dospel k zveru, e tieto podmienky neboli splnen,
priom nedostatky, ktorch sa dopustil prvostupov sprvny orgn mohol z hadiska ich obsahu
a rozsahu odstrni samotn odvolac orgn, nakoko vychdzal z tch istch vsledkov radnej

43

kontroly potravn a zmenu vroku rozhodnutia bolo mon uskutoni vlune na zklade
dokazovania vykonanho ete pred vydanm prvostupovho rozhodnutia. Preto VPS SR
postupovala v slade s ustanovenm 59 ods. 2 zkona o sprvnom konan a odvolanm napadnut
rozhodnutie zmenila tak, e vo vrokovej asti doplnila oznaenie alch dotknutch prvnych
predpisov - 3 ods. 1, 5, 6 ods. 5 psm. a) zkona o potravinch, Nariadenia (ES) . 852/2004 Prloha II Kapitola IX ods. 3, v svislosti s umiestovanm na trh vypustila 12 ods. 1 psm. a)
zkona o potravinch a alej popsala okolnosti preukazujce opakovan protiprvne konanie
poda 28 ods. 6 zkona o potravinch v prpade alch sprvnych deliktov poda 28 ods. 2
psm. f) a o) zkona o potravinch.
Na zklade uvedench skutonost odvolac orgn rozhodol tak, ako je uveden vo
vrokovej asti tohto rozhodnutia.

Pouenie:
Toto rozhodnutie je konen a poda 59 ods. 4 zkona o sprvnom konan sa nemono
proti nemu alej odvola. Rozhodnutie je preskmaten sdom.

Prof. MVDr. Jozef Bre, DrSc.


stredn riadite

44