You are on page 1of 2

Nieuwsbrief De Mars november 2004

Gemeente en provincie trekken samen op Handen uit de mouwen voor de Mars Hoe gaat De Mars er uitzien? Het convenant Masterplan gereed

euro. Dat kan niet alleen uit gemeentelijke middelen opgebracht worden. We spreken nu over een bijdrage van bijna 90% uit particuliere bronnen, van mensen die ook potentie zien in De Mars en daar risico in willen nemen, als investering. De gemeente speelt daarbij een belangrijke voorwaardescheppende en stimulerende rol. Wat de grond betreft, is onze rol wat bescheidener, omdat wij relatief weinig grond in bezit hebben op De Mars. Toch zijn wij er verantwoordelijk voor, al was het alleen maar vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening en de openbare ruimte. Bovendien willen wij een voortrekkersrol vervullen als het gaat om aanen verkoop van grond. Nu het Masterplan klaar is, kunnen we samen met alle betrokkenen verder aan de slag. En dat zal ook wel moeten, want in een masterplan kun je niet ‘wonen’. Er moet nog heel veel werk verzet worden.”

Samenwerkingsovereenkomst Marswegkwartier ondertekend
De bewonerscommissie Marswegkwartier, Hanzewonen en de gemeente Zutphen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst voor het Marswegkwartier. Op 14 september 2004 werd deze overeenkomst in het college vastgesteld en op 1 november 2004 werd de samenwerkingsovereenkomst door de drie partijen ondertekend. De komende maanden worden de deelplannen van de samenwerkingsovereenkomst verder uitgewerkt: een sociaal plan, een leefbaarheidsplan en een communicatieplan. Aan tafel van links naar rechts: voorzitter van de bewonerscommissie Anke Blitz, burgemeester Arnold Gerritsen en directeur van Hanzewonen Jolande Tijhuis; staand: leden van de bewonerscommissie.

Leven en werken op De Mars!
Er gaat veel veranderen op De Mars, het oudste bedrijventerrein van Zutphen. Samen met de provincie Gelderland gaat de gemeente Zutphen hiervoor hard aan de slag. Bedrijven, parkeergelegenheid, nieuwe toegangswegen, woningen, ze krijgen allemaal een eigen plek op De Mars. Helemaal volgens het masterplan dat nu gereed is. Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

Masterplan gereed!
Op 27 september 2004 is het Masterplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het kan nu uitgevoerd worden. Dat neemt zeker de komende tien jaar in beslag. De projectgroep De Mars tekent voor het Masterplan. Zij heeft het afgelopen half jaar onder leiding van Marsmanager Patries Haberer hard gewerkt aan het Masterplan. Daarin staat wat er met De Mars gaat gebeuren en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Het Masterplan is nauwkeurig afgestemd met alle betrokken partijen.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Gelderland en gemeente Zutphen. Project De Mars Dreef 18 7202 AG Zutphen Telefoon: (0575) 512 868 E-mail: projectbureau@mars-zutphen.nl Website: www.mars-zutphen.nl Redactie en ontwerp: LaVerbe, Nijmegen Fotografie: Willem Feith (foto Henk Aalderink en bewonerscommissie Marswegkwartier), overige fotografie: HENDRIKS FOTOgrafie Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemeente en provincie trekken samen op
Gedeputeerde Henk Aalderink van de provincie Gelderland is als projectgedeputeerde nauw betrokken bij de revitalisering van De Mars. In Gedeputeerde Staten is Henk Aalderink (www.henkaalderink.nl) verantwoordelijk voor de portefeuilles Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Milieu, Buitenlandse Betrekkingen en Algemeen Bestuur.

Aalderink: “De gemeente Zutphen is samen met de provincie Gelderland goed op weg naar het realiseren van de grootse plannen voor De Mars. Het Masterplan kan nu uitgevoerd worden. En dat neemt zeker de komende tien jaar in beslag. Daar zijn veel belangen mee gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan de mensen en bedrijven die met smart wachten op de ontsluiting van het hele gebied. Of denk aan de ruimte die er op De Mars ontstaat voor nieuwe bedrijven, het antwoord op de toenemende behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid.”

Draagvlak en slagkracht Gemeente Zutphen en de provincie Gelderland trekken bij dit project intensief samen op. Aalderink: “Dat is goed, omdat de schaal van het project daar om vraagt. Er zijn zoveel facetten die een rol spelen – regelgeving en geldstromen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau – dat we elkaar echt nodig hebben. Wanneer je daar alleen voor staat, kun je niet zoveel slagkracht en draagvlak ontwikkelen als via een samenwerkingsverband als het onze.
(Lees verder op de volgende pagina.)

Hoe gaat De Mars er uitzien?
Bij De Mars hebben provincie en gemeente duidelijk herkenbare gemeenschappelijke belangen. Die vormen de motor voor het project. Allereerst is er de ontsluiting van het gebied, die al jaren op de gemeentelijke en de provinciale agenda staat. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten besloten om veertig miljoen euro uit te trekken voor de omleiding bij Polbeek/Eefde. Dat is een provinciale weg die een sleutelrol speelt bij de ontsluiting van het zich vernieuwende bedrijventerrein De Mars. Maar dat gaat ook om het welbevinden van de bewoners die al jaren last hebben van verkeersoverlast. Het tweede gemeenschappelijke belang van provincie en gemeente - en dan bekijk ik De Mars ook vanuit mijn portefeuille Economische Zaken – is de wens om Zutphen een economische rol van betekenis te laten spelen. Daarom is de revitalisering van De Mars absoluut noodzakelijk. Dat is een ingewikkeld en kostbaar proces waarbij de inzet en de inbreng van alle betrokkenen noodzakelijk is. Dat geniet gelukkig ook volop belangstelling. Zelfs zoveel dat het Rijk het project prioriteit heeft gegeven: het is een van de topprojecten als het gaat om economische ontwikkeling. Mijn verantwoordelijkheid voor de portefeuille Milieu brengt me op het derde gemeenschappelijke belang: de duurzame ontwikkeling van De Mars. We zien hier het duurzame omgevingsbeleid in de praktijk, met een aanpak van milieu-, water- en ruimteproblemen in samenhang. Neem nu Fort de Pol. Dat is een afvalberg van enorme omvang. Een groot deel daarvan kunnen we bij het saneren hergebruiken; de rest wordt elders opgeslagen. Dat levert een tiental hectares nieuw bedrijventerrein op en kansen voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid.” Logische samenwerking “Het is dus een heel logische samenwerking tussen provincie en gemeente. Wat de organisatie van het project De Mars betreft, overstijgt het de capaciteiten van een gemeente. Wat de financiën betreft, overstijgt het project ook de draagkracht van de provincie en moeten we samen de weg naar het Rijk en naar Brussel zoeken. Gemeente en provincie hebben elkaar in goede harmonie gevonden. En nu er voor Zutphen een Masterplan ligt dat in de gemeenteraad is vastgesteld en dat de lijnen voor het komende decennium uitzet, is een heel mooie volgende fase begonnen van een complex maar zeer interessant project.”
Ron van der Waart is stedenbouwkundige van de gemeente Zutphen. Hij adviseert over de ruimtelijke inrichting van De Mars. Dat betreft het uiterlijk van het bedrijventerrein en het nieuwbouwgedeelte voor woningen. Hoe gaat De Mars er in de toekomst uitzien?

Van der Waart: “Momenteel zijn grote delen van De Mars erg rommelig: fabriekshallen die in slechte staat verkeren, ongelukkig ingerichte terreinen, braakliggende grond. Dat gaan we aanpakken. De Noorderhaven, het zuidelijke deel van De Mars, gaan we omvormen tot een binnenstedelijk woonmilieu, met appartementen en herenhuizen. Heel aantrekkelijk: een eigentijdse vertaling van de historische binnenstad, met straatjes, pleintjes, grachtjes, liggend aan de IJssel, vlak bij het station, met het centrum onder handbereik. De leegstaande opstallen van Reesink worden daarvoor gesloopt en we gaan ruim 850 woningen bouwen, als spiegel van het historische centrum van Zutphen.” De stedenbouwkundige opdracht beperkt zich niet tot nieuwbouw van woningen. Van der Waart: “We gaan ook de resterende 150 hectare van het bedrijventerrein revitaliseren. Een deel daarvan wordt gesloopt, waaronder de Achtermars. Daar willen we nieuwe bedrijven aantrekken met een hoogwaardige kwaliteit. De overgangszone tussen wonen en bedrijventerrein, het middendeel van De Mars, krijgt uiteenlopende functies die de stad als geheel interessanter zullen maken. Het wordt een stedelijk-regionale attractiezone met onder meer een family mall, bioscoop, woonboulevard, en andere aan het wonen gerelateerde functies en parkeergelegenheid.”

Het noordelijke gedeelte van De Mars vormt de hoofdopgave voor dit deel. Van der Waart: “Een groot gedeelte van dit bedrijventerrein gaan we herverkavelen omdat veel percelen slecht bebouwd zijn, heel inefficiënt met grote reststukken. Het is ongewenst om binnenstedelijk gebied zo weinig intensief te gebruiken. Het is geen geringe opgave die de gemeente op zich neemt: gronden en gebouwen aankopen en betrokkenen stimuleren. We willen De Mars intensiever gebruiken en een eigen, aantrekkelijke identiteit geven. Qua ligging is het een fantastisch gebied, aan de IJssel en het Twentekanaal. Dat kan veel beter benut worden, met zichtlijnen, een ander stratenpatroon, en andere straatprofielen. We denken aan veel groen, en bomen langs de wegen, maar ook aan facelifts van de gevels. In sommige gevallen willen we gaan slopen en nieuwe bebouwing toevoegen. Straten worden geherprofileerd en krijgen hier en daar een nieuwe eigentijdse verharding”

Handen uit de mouwen

voor De Mars
Wethouder Kees Luesink is vanuit zijn portefeuilles Financiën, Grondzaken en Verkeer en Vervoer nauw betrokken wij het project De Mars. Hij is bovendien wijkwethouder voor dit gebied. Luesink: “De Mars is zo’n belangrijk deel van Zutphen, zowel vanuit het verleden gezien als met het oog op de toekomst, dat het alle aandacht verdient.”

Marswegkwartier Begin november werd een convenant ondertekend dat gaat over de samenwerking tussen de bewoners van het Marswegkwartier, de woningcorporatie Hanzewonen en de gemeente. Luesink: “Daar kijk ik met pijn in het hart naar. Het wonen op De Mars is heel bijzonder en heeft een lange geschiedenis. Toen De Mars nog geen bedrijventerrein was, lag het rode dorp al in de uiterwaarden. De mensen die daar wonen, voelen zich werkelijk op hun plek. Die geïsoleerde ligging aan de IJssel, die vrijheid, dat vind je nergens anders in de stad. Ook al bouw je iets nieuws, als een prachtige uitdaging voor een stedenbouwkundige en een architect, deze sfeer krijg je niet meer terug.

Een jaar of acht geleden hebben we in nauwe samenspraak met de bewoners besloten om de woonfunctie daar te handhaven. Inmiddels zijn we verder en blijkt dat alsnog niet mogelijk te zijn. Dat heeft te maken met een aantal onvermijdelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. Dat is wel een heel harde maar ook verstandige beslissing. Kijk maar naar Enschede en Volendam en de veiligheidseisen die je nu aan wonen vlakbij industrie moet stellen.” Autoverkeer Als wethouder Verkeer en Vervoer is Luesink blij met de plannen voor de ontsluiting van De Mars: “Het wordt niets met de plannen voor De Mars

als er geen goede ontsluiting is voor auto- en vrachtverkeer. Ik ben dan ook enthousiast over de noordelijke ontsluiting en de omleidingen bij Polbeek en Eefde die volop in ontwikkeling zijn. Daar hebben we de afgelopen zes jaar keihard aan gewerkt, in samenwerking met de provincie en de gemeente Gorssel. We zijn nu zover dat we twee tracés in studie hebben. Het allerbelangrijkste is dat de provincie achter het project staat en er geld voor heeft vrijgemaakt. Alle plannen die ik op dit terrein heb gezien, kwamen vaak niet verder dan de planvorming en de bijbehorende procedures, terwijl het geld pas later op de agenda kwam. Dat is hier omgekeerd, en dat

is een heel belangrijke ontwikkeling. Begin november 2004 legden we de afspraken vast in een convenant tussen de gemeenten Zutphen, Gorssel en de provincie: we spraken af dat de provincie de hele verkeersinfrastructuur gaat trekken, natuurlijk in nauwe samenspraak met ons.” Geld en grond “Natuurlijk zijn de financiën en de grond ook belangrijk. Toen we een paar jaar geleden het boekje Voorwaarts Mars maakten, was er sprake van een investering van ongeveer 360 miljoen
(Lees verder op de volgende pagina.)