Nieuwsbrief

Nummer 5 – Oktober 2005

Stichting Bedrijventerreinen Ede:

Samen meer dan elk apart

Duurzame bedrijventerreinen

‘Een formaliteit’, noemen wethouder Roel Kremers en Rudi Roels, voorzitter van het Ede’s Bedrijfs Contact (EBC), het ondertekenen van de akte op 12 oktober, waarmee de oprichting van de Stichting Bedrijventerreinen Ede nu officieel is bekrachtigd. ‘Vooruitlopend hierop hebben we niet stil gezeten en is een aantal zaken gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om gezamenlijk energie in te kopen en de uniforme bebording op de bedrijventerreinen. Ook hebben we inmiddels het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen.’
Naast de gemeente en het EBC zijn ook de politie en de brandweer in de stichting vertegenwoordigd. Omdat veiligheid en beveiliging belangrijke aandachtspunten zijn, ligt hun betrokkenheid voor de hand. Wat betreft Roels wordt de nieuwe stichting een ‘doe-stichting’ en geen praatclub. ‘Onze aanpak zal zakelijk zijn, waarbij wij die diensten en producten in de markt zetten, waaraan het bedrijfsleven behoefte heeft. Bedrijven hebben hun handen vol aan hun ‘corebusiness’, maar er zijn natuurlijk tal van nevenactiviteiten waarmee elk bedrijf heeft te maken en die de bedrijfsvoering direct raken. Ik noem dat wel eens de noodzakelijke ballast. Door bundeling kun je dat soort zaken vaak beter en efficiënter samen regelen dan elk apart’, vindt hij en voegt eraan toe dat dit energie, tijd en geld bespaart. Wethouder Kremers noemt de rol die de gemeente hierbij speelt faciliterend. ‘De initiatieven moeten komen van het bedrijfsleven’, vindt hij. ‘Men weet zelf het beste wat gewenst en nodig is. Wij werken altijd mee, tenzij . . ., want als ambtelijke organisatie zijn
Na de ondertekening werd het glas geheven

wij natuurlijk gebonden aan bestaande spelregels rond procedures en vergunningen. Ik vind het wel erg belangrijk dat de ambtelijke organisatie nog beter prioriteiten leert stellen en het bedrijfsleven goed en snel van dienst is, zodat zaken niet onnodig stagneren.’ Van de komst van het Facilitypoint verwacht hij veel. ‘Een centraal aanspreekpunt om de hoek, waar je als ondernemer dingen kunt regelen en diensten kunt afnemen.’ Het stimuleren van een duurzame en solide ontwikkeling van alle bedrijventerreinen in de gemeente Ede is het oogmerk van de nieuwe stichting. Dat leidt tot een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat, wat in het belang is van het bedrijfsleven, maar vanzelfsprekend ook van de gemeente. Zowel Roels als Kremers onderschrijven dit. Het bestuur van de stichting is dan ook van plan slagvaardig en doelgericht aan het werk te gaan.

Het bestuur van de Stichting Bedrijventerreinen Ede wordt gevormd door:
Roel Kremers, o.m. wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid Peter van ’t Hoog, o.m. wethouder Milieu Rudi Roels, voorzitter EBC Wim Plokhooij, ondernemer/lid EBC Ton Mol, unitchef Politie Ede Michel Kamphuis, commandant Brandweer Ede
Staand de wethouders Roel Kremers (l) en Peter van ’t Hoog en zittend v.l.n.r. Michel Kamphuis, Rudi Roels en Wim Plokhooij. Ton Mol ontbreekt op de foto

Toename collectieve inkoop in 2005
Het implementeren van duurzame ontwikkeling op bedrijventerreinen is een proces. Ze zeggen wel eens ‘eerst zien, dan geloven’. Iedere rechtgeaarde ondernemer wil er eerst van zijn overtuigd dat collectiviteit kostenbesparend is en loont. Naast collectieve beveiliging bestaan de mogelijkheden van collectief afvalmanagement en collectieve inkoop van energie. Vijftien bedrijven hebben in 2005 een contract gesloten voor collectief afvalmanagement. Ongetwijfeld leidt hun positieve ervaring tot het sluiten van nog meer contracten in 2006. Binnenkort wordt ook een nieuw contract afgesloten voor de collectieve inkoop van energie. Bij de start van deze mogelijkheid waren er 33 deelnemende bedrijven en inmiddels zijn dat er 38, terwijl nog eens vijftien bedrijven inmiddels hun interesse hebben getoond. Het mag duidelijk zijn dat de gezamenlijke inkoop van energie nog interessanter wordt als meer bedrijven een contract sluiten. Er worden drie prijscategorieën gehanteerd om deze mogelijkheid ook voor grootgebruikers, die vaak zelf al met hun energieleverancier onderhandelen, extra aantrekkelijk te maken. De deelnemende bedrijven nemen dit jaar gezamenlijk circa 3,5 miljoen kWh af. Voor de collectieve inkoop van opleidingen bedrijfshulpverlening, adviesproducten op het gebied van bedrijfsveiligheid en veiligheidsmiddelen hebben zich bij het aangaan van een raamovereenkomst 32 bedrijven gemeld, die hiervan gebruik wilden maken. Er wordt nu eerst nagegaan of deze bedrijven ook daadwerkelijk diensten en producten hebben ingekocht en dus van de kortingen tot 25 procent hebben geprofiteerd. Afhankelijk daarvan en van de interesse hiervoor van de zijde van het bedrijfsleven wordt besloten of er per 1 januari 2006 met deze vormen van collectieve inkoop wordt doorgegaan.

Bedrijventerreinen ‘geslaagd’ voor keurmerk Veilig Ondernemen
De bedrijventerreinen hebben het keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ verworven. Zo’n keurmerk krijg je niet zomaar. Er moet een beveiligingsplan zijn, waaraan uitvoering wordt gegeven in de vorm van concrete maatregelen. Daarnaast moet beveiliging goed zijn georganiseerd door middel van samenwerking tussen de betrokken partijen, waartoe ook de politie en brandweer behoren. In Ede is dit het geval. Per 1 oktober 2004 is met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuwe raamovereenkomst gesloten. Het gebied, waar wordt gesurveilleerd, is daarbij uitgebreid met het bedrijvenpark De Vallei, Kievitsmeent en de bedrijventerreinen Reehorsterweg en Ede Noord, het kantorenpark Stadspoort en het Horapark. Er rijden inmiddels dan ook twee surveillancewagens. Sindsdien neemt het aantal deelnemers toe. Er zijn nu honderdzestig deelnemende bedrijven (een toename met veertig). Gehoopt wordt dat nog meer bedrijven zich bij de collectieve beveiliging aansluiten en een raamovereenkomst tekenen. Natuurlijk grijpt de surveillance in als er bij niet-deelnemende bedrijven iets aan de hand is, maar zal vervolgens aandringen op deelname, zodat deze bedrijven niet meer meeliften met de bedrijven die wel zijn aangesloten. Zo’n dienstverlening aan een niet-deelnemend bedrijf is overigens uiteraard slechts éénmalig. Een veilig bedrijventerrein is in ieders belang. Daarvoor is deelname aan de collectieve beveiliging van zoveel mogelijk bedrijven noodzakelijk. Bedrijventerreinen Ede gaat werken. Op het gebied van beveiliging gaat het om verdere uitvoering van maatregelen, zoals die in het beveiligingsplan zijn opgenomen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een centraal meldpunt, maar ook aan het beperken van de toegankelijkheid van delen van de bedrijventerreinen buiten de bedrijfstijden. Een andere manier om de bedrijventerreinen veiliger te maken is het plaatsen van camera’s. In de komende tijd wordt bekeken of dergelijke maatregelen wenselijk en haalbaar zijn.

Facilitypoint
Gezamenlijk zaken aanpakken, die elke onderneming anders apart doet, heeft alles te maken met duurzame ontwikkeling. Voor de coördinatie van de diverse diensten is het de bedoeling te komen tot een gezamenlijk Facilitypoint. Van daaruit wordt ook het bedrijventerreinmanagement gecoördineerd. Momenteel wordt nog onderzocht wat de meest geschikte locatie is voor dit Facilitypoint. Naar verwachting is dat binnenkort bekend.

Initiatieven
Er staat nog een aantal initiatieven op de rol waaraan de Stichting 2 Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen

Twee proeven met duurzaam waterbeheer
De bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng bestaan niet alleen uit gebouwen, steen en asfalt. Voor groen en water is er eveneens ruimte. De groene ruimte vraagt onderhoud, maar water ook. Meestal worden sloten en vijvers gebaggerd als ze dreigen dicht te slibben of bij warm weer stank verspreiden. Een omvangrijk en kostbaar karwei, dat je zoveel mogelijk kunt voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld door het zuiveren van het regenwater voordat het in het oppervlaktewater terecht komt, maar ook door het regenwater zoveel mogelijk in het gebied te houden waar het valt. Op dit moment lopen er twee proeven met duurzaam waterbeheer op de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng. Zij worden uitgevoerd door de afdeling Beheer van de gemeente. ‘Vooruitstrevend en vrij uniek’, noemt projectleider Arie van namelijk over de benodigde meetapparatuur.’ De tweede proef is op Heestereng. ‘Daar zijn twee pompjes geplaatst op het punt waar het vuilwatersysteem en het regenwatersysteem zijn gekoppeld. De werking van het systeem is een vrij technisch verhaal. Het komt erop neer dat tijdens en na een regenbui het ergste vuil wordt afgevoerd en het schone regenwater in het gebied blijft. Daarmee voorkom je overbelasting van het rioolstelsel en onnodige zuivering tijdens en na zware regenbuien. Ook bij deze proef vindt regelmatig monitoring plaats, wat kan leiden tot een verbeterde afstelling van de pompjes.’ Na afloop wordt bekeken of beide systemen effectief zijn. De verwachting is dat deze vorm van waterbeheer naast milieuwinst ook een kostenbesparing op de langere termijn betekent. Bij het slagen van de proeven wordt deze techniek ook op de nieuwe bedrijventerreinen toegepast. We houden u op de hoogte.

De lamellenafscheider is een soort filter dat het slib tegenhoudt, waardoor het oppervlaktewater niet vervuilt

den Andel het en voegt eraan toe dat deze proeven kunnen rekenen op grote belangstelling van het Waterschap Vallei en Eem. ‘Op Frankeneng is bij één van de negen regenwateruitlaatpunten een zogenaamde lamellenafscheider geplaatst. Dat is een soort filter dat het slib tegenhoudt, zodat alleen schoon regenwater rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht komt. De proef loopt een jaar, waarbij het waterschap het monitoren voor zijn rekening neemt. Zij beschikken

Onderzoek belangstelling breedbandnetwerk
Geen ontwikkeling heeft de laatste jaren zo’n vlucht genomen als de digitale snelweg. Elektronische communicatie is niet meer weg te denken en het bedrijfsleven is er dan ook sterk afhankelijk van. Probleem is dat er zoveel verschillende providers zijn, die elk een eigen en vaak hoge toetredingsdrempel hanteren voor nieuwe dienstenaanbieders. Daarin zit de beperking. Ideaal zou zijn als je als ondernemer niet meer alleen bent gebonden aan de diensten, die de leverancier van je aansluiting levert, maar ook toegang hebt tot de diensten van andere leveranciers. Hoe realiseer je nu? Het antwoord is met een hoogwaardige, open en betaalbare breedbandinfrastructuur, wat resulteert in continue bereikbaarheid en zeer hoge capaciteit. naar glasvezel onvermijdelijk is. Op dit moment zijn de glasvezelnetwerken, die door operators zijn aangelegd, doorgaans gesloten netwerken. Dat betekent dat er selectief wordt omgegaan met dienstenaanbieders. Hoe breek je dat nu open? Initiatieven als in Deventer en Enschede hebben laten zien dat het mogelijk is om samen met toekomstige gebruikers een open en betaalbare breedbandinfrastructuur te realiseren. De diensten van concurrerende aanbieders worden aangeboden via een zogenaamde marktplaats, zodat gebruikers kunnen kiezen wat ze afnemen. De aanleg van een breedbandinfrastructuur betekent niet alleen een sprong vooruit voor het bestaande bedrijfsleven, maar maakt de betreffende bedrijventerreinen nog aantrekkelijker als vestigingsplaats. open breedbandnetwerk op de bedrijventerreinen. Om de belangstelling te meten en de vraag te bundelen worden er bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Daarnaast zijn er ook individuele gesprekken met ondernemers, waarin wordt bepaald wat de voordelen en het rendement zijn. Het onderzoek wordt betaald door de gemeente. Daarna wordt besloten of de aanleg haalbaar is, waarbij de gebruikers de kosten van realisatie voor hun rekening nemen.

Meer informatie?
Voor vragen over het project ‘Duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen’ kunt u bellen met projectleider Arie van den Andel, telefoon: (0318) 680 430. U kunt hem ook mailen:

arie.van.den.andel@ede.nl
De projectorganisatie wordt gevormd door de projectleider en projectsecretaris Jossy Vedder (0318- 680 313). 3

Glasvezel
Inmiddels is wel duidelijk dat bestaande infrastructuren op termijn niet meer voldoen en de overgang

Project
Binnenkort start een project om na te gaan of er bij de ondernemers in Ede animo is voor de aanleg van een Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen

Provincie volgt ontwikkelingen in Ede met belangstelling
‘De stappen die in Ede worden gezet op het gebied van duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen volgt de provincie met belangstelling. Met hun ervaringen kunnen namelijk ook andere Gelderse gemeenten hun voordeel doen. Op een aantal terreinen hoeven zij het wiel dan niet meer opnieuw uit te vinden’, zegt Yvonne Tieleman. Zij is namens de provincie Gelderland projectleider voor dit pilotproject. ‘Eén van de elf stimuleringsprojecten binnen het Gelders Milieu Plan, waarbij we ‘een vlaggetje’ hebben gezet, zodat het ook de aandacht van andere gemeenten trekt. Ede heeft dus een voorbeeldfunctie en de ontwikkelingen daar moeten zich in de toekomst als een olievlek verspreiden.’ Volgens Tieleman is Ede op de goede weg. ‘Er komt heel wat bij kijken om collectieve inkoop van producten en diensten van de grond te krijgen, maar in Ede zie je dat bedrijven graag aanhaken bij het gezamenlijk inkopen van energie of het gezamenlijk regelen van afvalmanagement en beveiliging omdat zij het directe voordeel ervan inzien. Veel verwacht ik van het Facilitypoint, van waaruit je veel zaken gezamenlijk kunt regelen en waarin ook een informatiepunt voor duurzaam ondernemen is voorzien. Het pand zelf kan eveneens als voorbeeld dienen als je het hebt over duurzaam bouwen en efficiënt ruimtegebruik, zodat duurzaamheid letterlijk zichtbaar wordt.’ Dat nu ook de Stichting Bedrijventerreinen Ede officieel een feit is, noemt Tieleman een mijlpaal. ‘De in de stichting vertegenwoordigende partijen hebben een gezamenlijk doel, namelijk te komen tot vermindering van de milieubelasting in directe samenhang met het verbeteren van het bedrijfseconomische resultaat.’ De rol van de provincie in het project noemt zij volgend. ‘Het is uiteindelijk een lokale aangelegenheid, waarbij de provincie niet de dienst uitmaakt. Wat ik wel probeer is alle informatie zoveel mogelijk te bundelen en de verschillende disciplines, die raakvlak met het onderwerp ‘duurzaamheid’ hebben, in provinciehuis bij elkaar te brengen. Duurzaamheid is een omvangrijk begrip. Het leggen van verbanden is daarbij erg belangrijk.’ Tieleman hoopt tenslotte dat het lukt de vaart in het project te houden. ‘Procedures mogen niet te lang slepen en je moet de interesse goed proberen vast te houden.’

Straat en adres zo gevonden door uniforme bebording
Het snel vinden van de plaats van bestemming voorkomt zoekgedrag, overbodig omrijden en natuurlijk irritaties en onveilige situaties. Om de interne bereikbaarheid op de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng te optimaliseren, zijn er langs de hoofdwegen daarom verwijsborden geplaatst naar bedrijventerreinclusters en straten. Daarnaast wordt bij elk bedrijf een huisnummerportaal geplaatst. Deze huisnummerportalen zijn uniform vormgegeven, wat niet alleen deze portalen in het resterende deel van Heestereng aan bod. De plaatsing van een huisnummerportaal wordt door de gemeente betaald. Als een bedrijf het op prijs stelt dat onder het huisnummer ook een paneel komt met de bedrijfsnaam dan is dat mogelijk. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Het extra paneel kost éénmalig b 70 en het onderhoudsabonnement b 57 per jaar. Beide bedragen zijn exclusief BTW. De bedrijven worden individueel benaderd of zij van deze extra mogelijkheid gebruik willen maken.

de herkenbaarheid vergroot maar ook netjes en verzorgd staat. Bij de meeste bedrijven staat inmiddels zo’n huisnummerportaal, al dan niet met de toevoeging van de bedrijfsnaam. Dit najaar is plaatsing van

Ik heb belangstelling voor één of meer van de onderstaande producten of diensten en ontvang graag meer informatie over: Collectieve inkoop energie Collectievieve beveiliging Collectief afvalmanagement Collectieve inkoop opleiding bedrijfshulpverlening Collectieve inkoop adviesproducten bedrijfsveiligheid Collectieve inkoop veiligheidsmiddelen Fax het formulier naar: (0318) 68 04 59 of stuur het naar: Arie van den Andel, Gemeente Ede, Sector ROB, Postbus 9024, 6710 HM Ede Naam bedrijf: Contactpersoon: Vestigingsadres Postadres: Telefoonnummer: e-mailadres:

Colofon
Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen, nr. 5 oktober 2005 Uitgave Gemeente Ede Tekst ‘Trefwoord Teksten’, Bennekom Foto’s Gemeente Ede Janus Visser Lay-out en druk Drukkerij Modern, Bennekom Oplage 1.000 exemplaren

4

Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen