Duurzame Energie: Samenwerking op bedrijventerreinen

Om de energievoorziening in de toekomst veilig te stellen en tevens de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, streeft de overheid naar een aandeel duurzame energie van tien procent in 2020. De laatste jaren is de aandacht voor duurzame bedrijventerreinen sterk groeiende. Energie is daarbij vaak één van de speerpunten. Gezamenlijke energie-inkoop vindt op steeds meer bedrijventerreinen plaats. Gezamenlijke toepassing van duurzame energie biedt ook goede mogelijkheden op bedrijventerreinen. Door gezamenlijke toepassing van duurzame energie: • kunt u kansen benutten die voor u als individuele ondernemer niet haalbaar zijn; • kunt u synergie bereiken in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door reststromen te gebruiken voor de opwekking van bio-energie; • krijgt uw bedrijventerrein een duurzaam imago; • kunt u invulling geven aan verplichtingen in het kader van Meerjaren Afspraken Energie. Kent u alle mogelijkheden voor duurzame energie voor uw bedrijventerrein?

Energieopwekking
Verwarmen met zonnewarmte Zonnewarmte, of thermische zonne-energie kunt u met behulp van zonnecollectoren gebruiken voor het verwarmen van bijvoorbeeld tapwater en kleine ruimten en voor het verwarmen van cv-water. De zonnecollectoren zijn bovendien goed zichtbaar, wat bijdraagt het imago van uw bedrijf. Elektriciteit uit zonlicht Zonlicht kunt u met zonnecellen (pv) omzetten in elektriciteit, die u teruglevert aan het electriciteitsnet (inkomsten) of zelf gebruikt voor bijvoorbeeld afgelegen apparatuur (bijvoorbeeld verlichtings-armaturen). Vooral het laatste is snel rendabel door de besparing op aanleg en onderhoud van een netleiding. Ook deze panelen zijn goed zichtbaar Windenergie De behoefte aan locaties voor windturbines is groot. Wellicht kunt u een onbenut deel van

uw terrein rendabel maken. Windturbines zijn eveneens een zeer zichtbare energiebron.

Energieopslag
Thermische energieopslag Bij thermische energieopslag wordt warmte of (in de winter) koude via een warmtewisselaar in een bodemlaag opgeslagen. De koude wordt onttrokken aan de buitenlucht of het oppervlaktewater. Met het systeem kunt u bedrijfsprocessen of gebouwen koelen (of in de winter) verwarmen. U kunt een warmtepomp inzetten die de leveringstemperatuur omzet naar gebruikstemperatuur. Thermische energieopslag is een uitstekend alternatief voor grondwater- en compressiekoeling.

Energie uit afvalstromen
Energie uit afvalstromen: verbranding of vergassing van bedrijfsafval (geen kunststof) Door verbranding of vergassing van brandbaar proces- of bedrijfsafval van uw eigen bedrijf,

kunt u energie opwekken. Het is een kosteneffectieve verwijdering van afvalstromen in vergelijking met andere verwerkingsroutes.

Duurzame energiescan Bedrijventerreinen
Vaak is samenwerking nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van duurzame energieopties op een bedrijventerrein. De Duurzame Energiescan Bedrijventerreinen (DEB) is hiervoor een goed hulpmiddel. DE-Scan Bedrijventerreinen is ontwikkeld voor bedrijven en gemeenten die snel de mogelijkheden voor duurzame energie op een bedrijventerrein willen inventariseren, het draagvlak daarvoor willen bepalen en de manier waarop duurzame energie-opties het best kunnen worden gerealiseerd. De DE-scan Bedrijventerreinen: • biedt inzicht in de meest kansrijke duurzame energieopties op het bedrijventerrein; • biedt inzicht in de financiële, juridische en technische consequenties; • geeft inzicht in het draagvlak voor duurzame energie bij ondernemers en bij de gemeente • helpt bedrijven bij het vinden van de juiste publieke of private partners • levert een projectplan op met concrete activiteiten, planning en een financiële onderbouwing. De focus ligt bij de DE-scan Bedrijven op die opties waarvoor samenwerking nodig is, al kan de conclusie van de scan ook zijn, dat een bepaalde duurzame energieoptie het best individueel kan worden opgepakt. Aanpak De DE-scan Bedrijventerreinen onderscheidt vier stappen: • Opstartfase: is er draagvlak aanwezig voor uitvoering quickscan DE-bedrijventerreinen? • Inventarisatiefase: - Zijn er kansen voor duurzame energie opties - Is draagvlak aanwezig bij stakeholders (o.a. bedrijven, gemeente) - Welk vervolgtraject wordt ingezet (individueel of collectief) • Haalbaarheidsfase: zijn duurzame energieopties financieel, technisch, juridisch haalbaar (investeringsbeslissing). • Realisatiefase: uitvoering van duurzame energieopties Voor vragen of advies over de DE-scan Bedrijventerreinen kunt u terecht bij Novem: E-mail: duurzame-energie@novem.nl

Biobrandstoffen
Energie uit afvalstromen: brandstoffen uit dierlijk en plantaardig afval Sommige dierlijke en plantaardige reststromen (biomassa) kunt u omzetten in gasvormige of vloeibare energiedragers, zoals bijvoorbeeld biogas (methaan) en biodiesel. De omzetting geschiedt met technieken als vergisting en pyrolyse. U kunt de biobrandstoffen natuurlijk ook inkopen. Electriciteits- en/of warmteproductie met biobrandstof Een warmtekrachtinstallatie levert elektriciteit én warmte. Doordat weinig energie verloren gaat, is het rendement hoog. Dat geldt vooral als de elektriciteit en de warmte die vrijkomen ook op dat moment nodig zijn, en in de juiste verhoudingen worden geproduceerd. Ook bij wisselingen in de vraag (seizoen). Stoken op biobrandstof is duurzaam.

Pilotprojecten DE-Scan Bedrijventereinen: Hengelo en Uden
De DE-Scan Bedrijventerreinen wordt momenteel toegepast in de gemeenten Hengelo en Uden. In nauwe samenwerking tussen bedrijven en gemeente wordt het draagvlak voor duurzame energie in beeld gebracht, welke gezamenlijke duurzame energieopties technisch en juridisch interessant zijn, hoe de financiële consequenties worden ingeschat en welke organisatievormen het meest geschikt lijken voor de realisatie ervan. De resultaten hiervan worden verwacht in het najaar van 2002.

Andere duurzame energietechnieken
Warmte uit de omgeving Een warmtepomp levert duurzame energie wanneer u beschikt over een duurzame warmtebron zoals duurzame energieopslag, geothermische bronnen of relatief warme of koude omgevingslucht. Ook het asfalt op het parkeerterrein bij uw kantoor kan een warmtebron zijn. De warmtepomp is inzetbaar voor verwarming en/of koeling. Een combinatie met lage temperatuurverwarming voor gebouwen is aan te bevelen. Elektriciteitsopwekking met brandstofcellen Een andere vorm van duurzame energieomzetting is het gebruik van brandstofcellen (waterstof/ zuurstof). De waterstof produceert u zelf duurzaam met behulp van elektriciteit uit wind en zonlicht. Dit is een schoon alternatief voor een accu Inkoop van duurzame energie Inkoop van duurzame energie kan voor uw bedrijf een goede optie zijn. Het energiebedrijf garandeert u dat de elektriciteit duurzaam is opgewekt