FACTS & FIGURES

april 2003
Bedrijvenpark Medel is 220 hectare groot, waarvan 115 hectare uitgeefbaar is. Volgens de toelichting van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Medel is het de bedoeling de uitgeefbare grond als volgt naar bedrijfstak te verdelen:
Handel Transport Industrie Bouw 35 tot 45 hectare 30 tot 35 hectare 25 tot 30 hectare 15 tot 20 hectare

Behalve de beschikbare grond voor bedrijven, is het bedrijvenpark bestemd voor andere zaken:
Elementen in exploitatie Groen Water Wijkweg Woonstraat Fietspad Voetpad Totaal Hectare 46,9 ha 15,1 ha 12,1 ha 4,2 ha 1,7 ha 0,7 ha 80,7 ha

Tot maart 2003 is uitgegeven:
Bedrijf Daalderop Danzas Eurolacke AVRI Donker Cultuurtechniek Totaal Hectare 3,0 ha 3,4 ha 0,6 ha 0,5 ha 0,5 ha 8,0 ha Werknemers 100 werknemers 100 werknemers 15 werknemers 5 werknemers 30 werknemers 250 werknemers Bedrijfstak Handel (en industrie) Transport Industrie Overig Overig

Tevens zijn er elementen met een eigen exploitatie. Deze grond valt buiten de 220 hectare die Medel groot is.
Elementen met eigen exploitatie Kanaal Kanaaloever en dijk Gebied nabij de Linge Laad- en loswal Totaal Hectare 7,2 ha 8,3 ha 3,5 ha 1,3 ha 20,3 ha

Uitgiftebeleid Bedrijvenpark Medel
Medel moet bedrijven enerzijds vestigingsmogelijkheden om groei van de werkgelegenheid te bewerkstelligen, anderzijds biedt Medel mogelijkheden om de regionale werkgelegenheid te behouden door bedrijfsverplaatsingen naar Medel. De mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor bebouwing en gebruik moeten zo goed mogelijk worden benut. Factoren als milieu- en geluidzonering, fasering, bebouwingsmogelijkheden, architectonische kwaliteit en segmentering bepalen in hoge mate de locatiekeuze. Het uitgifteteam bewaakt dit proces zorgvuldig. Bedrijven in dezelfde sectoren worden zoveel mogelijk geclusterd.

ruimtegebrek, milieuproblematiek e.d. op hun huidige locatie in hun bestaan worden bedreigd.
2. Het effect van de vestiging op de regionale werkgelegenheid

Het Industrieschap Medel ontwikkelt Bedrijvenpark Medel met het oog op het creëren van gedifferentieerde werkgelegenheid en streeft naar een werklocatie voor ongeveer 3500 arbeidsplaatsen. Bij de uitgifte wordt gestreefd naar een gemiddelde werkgelegenheid van minimaal 30 arbeidsplaatsen per hectare.
3. Herkomst bedrijven

Vestigingscriteria
Bedrijven die zich willen vestigen op Medel worden getoetst aan vier criteria:
1. Bedrijfsverplaatsing

Bedrijvenpark Medel heeft een opvangfunctie voor lokale bedrijven (uit de gemeenten Kesteren en Tiel), voor bedrijven uit de subregio (zoals Buren, West Maas en Waal en Zaltbommel) en voor bedrijven uit het Rivierenland (behorend tot het gebied van de STer) die naar aard en schaal niet (meer) passen bij lokale en subregionale bedrijvenlocaties. Bedrijven van buiten het Rivierenland komen in aanmerking voor vestiging als ze een meerwaarde hebben voor de regio. Dat wil zeggen, als zij de werkgelegenheid vergroten of de regionaal economische structuur versterken.
4. Duurzaamheid

Bedrijven vragen grond om verschillende redenen: ruimtegebrek op de huidige locatie, bereikbaarheid, eigendomssituatie, milieuproblematiek, ligging et cetera. Medel biedt bij voorkeur plaats aan bedrijven die gevestigd zijn op een locatie die strijdig is met een goede ruimtelijke ordening en/ of milieuwetgeving. Door verplaatsing naar Medel maken deze bedrijven ruimte voor stads- of dorpsvernieuwing. Ook biedt Medel plaats aan bedrijven die door de ligging,

Bedrijven op Medel participeren in de duurzame ontwikkeling van Medel. Aankoop van grond op Medel betekent verplichte deelname aan het parkmanagement met onder meer collectieve bewegwijzering, collectieve beveiliging, extra onderhoud van de openbare ruimte, afvalmanagement en afvalbeheersing.

GROEI VOOR UW REGIO!