Revitalisering en herstructurering Isselt

Onderzoek onder bedrijven en instellingen

Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening en Algemene Zaken (DAZ)

Onderzoek en Statistiek
Marieke Boekenoogen

Uitgave en rapportage:
Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, kamer 4.13. Telefoon (033) 469 45 97. Fax (033) 461 07 10. E-mail: statistics@amersfoort.nl april 2002.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Samenvatting 1.
1.1 1.2 1.3

3 5 7
7 7 7

Inleiding
Achtergrond Onderzoeksopzet Opzet van de rapportage

2.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

De bedrijven op Isselt
Inleiding Soort en grootte van bedrijven Werktijden Pendel Grootte in oppervlakte

9
9 9 10 10 10

3.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Ruimtegebruik en veiligheid
Inleiding Tevredenheid over de openbare ruimte Knelpunten op Isselt Plannen om uit te breiden, te verbouwen of te renoveren Verhuizen Huur en verhuur Veiligheid op Isselt

13
13 13 14 15 16 17 17

4.
4.1 4.2 4.3 4.4

Bereikbaarheid, transport en parkeermogelijkheden
Inleiding Bereikbaarheid Aan- en afvoer van goederen Parkeermogelijkheden

19
19 19 21 22

5.
5.1 5.2 5.3 5.4

Energiegebruik
Inleiding Gas- en elektriciteitsverbruik Restwarmte en klimaatbeheersing Samenwerking en energiebesparing

23
23 23 24 25

Revitalisering Isselt

3

6.
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Water
Inleiding Watergebruik Grondwater (Her)gebruik van afvalwater Samenwerking en waterbesparing

27
27 27 28 28 28

7.
7.1 7.2 7.3

Afval en reststoffen
Inleiding Soorten afval en hoeveelheden Afvalpreventie, samenwerking en maatregelen

29
29 29 31

8.
8.1 8.2

Collectieve voorzieningen en overige onderwerpen
Interesse in collectieve voorzieningen Overige onderwerpen

33
33 34

Bijlage 1: Vragenlijst met scores in procenten Bijlage 2: Antwoorden op open vragen
A Energiebesparingsmaatregelen B Milieumaatregelen ten aanzien van afval C Aandachtspunten bij de herstructurering van Isselt

35 45
45 46 47

4

Revitalisering Isselt

Samenvatting
Om het grootste en oudste bedrijventerrein van Amersfoort ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, is in 1993 een revitaliseringsplan gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de meningen, ideeën en wensen van de bedrijven op Isselt meegenomen worden in dit veranderingsproces hebben alle bedrijven eind september 2001 een schriftelijke vragenlijst gekregen van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amersfoort. De respons was hoog: 73%. In deze vragenlijst zijn aan alle op dat moment bekende bedrijven vragen gesteld over het gebruik van de ruimte, veiligheid, bereikbaarheid, transport, vervoer, energiegebruik, water, afval en collectieve voorzieningen.

De bedrijven op Isselt
Ongeveer 7.500 mensen werken op Isselt in zo’n 400 bedrijven. Er zijn, vergeleken met de rest van de bedrijventerreinen in Amersfoort, veel reparatiebedrijven, groot- en detailhandel en autobedrijven. De helft van de werkenden op Isselt woont ook in Amersfoort.

Ruimtegebruik en veiligheid
• De meeste bedrijven op Isselt zijn tevreden over de openbare ruimte. Wel wil men graag dat er meer zwerfvuil verwijderd wordt en wenst men ook een betere kwaliteit en onderhoud van de wegen. Regelmatig voorkomende knelpunten op Isselt zijn stank- en geluidsoverlast. Bodem- of grondwaterverontreiniging wordt bijvoorbeeld bij uitbreidingsplannen regelmatig als knelpunt ervaren. Men voelt zich erg verbonden met Isselt. De meeste bedrijven zijn niet van plan te verhuizen. Driekwart heeft geen uitbreidings-, verbouwings- of renovatieplannen. Als men wel dergelijke plannen heeft, wil men ze meestal realiseren op Isselt en gaat het vaak om het uitbreiden of veranderen van het kantoor. Op Isselt kunnen de bedrijven meedoen aan een collectief beveiligingsproject. De helft van de bedrijven doet daaraan mee. Vooral ’s nachts vindt men het niet veilig op Isselt.

Bereikbaarheid, transport en parkeermogelijkheden
• • Buiten de spits is Isselt met allerlei vervoermiddelen goed te bereiken, behalve per openbaar vervoer. In de spits is de bereikbaarheid duidelijk minder, vooral voor vrachtwagens. Op Isselt staan bewegwijzeringsbordjes. Deze moeten leveranciers en klanten helpen snel op de plek van bestemming te komen. Eenderde van de bedrijven vindt dat de bewegwijzering niet goed functioneert. Vooral de bedrijven aan de randen van Isselt (oost- en westkant) vinden dat. De aan- en afvoer van goederen gaat bij één op de tien bedrijven per container. De Eem wordt door een veel kleiner groepje bedrijven voor goederentransport gebruikt. Slechts 6% toont belangstelling voor een samenwerkingsproject tussen bedrijven om het goederentransport efficiënter te laten verlopen. Veel bedrijven zijn van mening dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Eenderde deel van de bedrijven vindt dat ze onvoldoende parkeerplaatsen hebben op eigen terrein en 60% vindt dat er onvoldoende parkeerplaatsen op de openbare weg zijn in de directe omgeving van het bedrijf.

• •

Energiegebruik
Tweederde deel van de bedrijven op Isselt verbruikt per jaar minder dan 10.000 m3 gas en minder dan 50.000 Kwh elektriciteit. Enkele bedrijven gebruiken ook andere energiebronnen dan gas en elektra, zoals zonne-energie en stookolie.

Revitalisering Isselt

5

Enkele bedrijven op Isselt produceren restwarmte en hergebruiken deze weer. Ook een kleine groep, 8% van de bedrijven, geeft aan interesse te hebben in de toelevering van restwarmte van andere bedrijven. Voor een samenwerkingsproject om efficiënter met energie om te gaan is meer belangstelling (25%).

Water
Ruim 80% van de bedrijven gebruikt minder dan 500 m3 water per jaar. Een kleine groep bedrijven gebruikt naast leidingwater ook ander water zoals afvalwater en grondwater. Er is nauwelijks interesse in een project waarin onderzocht wordt of het mogelijk is om het watergebruik en de verwerking van afvalwater efficiënter te laten verlopen.

Afval en reststoffen
Bij de meeste bedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden kantine-, kantoor-, magazijn- en verpakkingsafval vrij. Tegelijkertijd blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven deze afvalsoorten gescheiden inzamelt. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Veel bedrijven hebben zelf initiatieven genomen of hebben deelgenomen aan activiteiten op milieugebied. Als men dat niet heeft gedaan, komt dat maar zelden door gebrek aan financiële middelen. Een op de vijf bedrijven op Isselt heeft interesse getoond in een afvalpreventie doorlichting, waarbij de mogelijkheden tot het verminderen van afval in het bedrijf worden bekeken. Samenwerken om de verwerking van reststoffen of de afvalverwijdering efficiënter te laten verlopen, is voor een kwart van de bedrijven een interessante optie.

Collectieve voorzieningen
De meeste bedrijven willen gezamenlijk brand en calamiteiten bestrijden, preventieve maatregelen nemen en andere veiligheidsvoorzieningen samen regelen. Ook heeft ongeveer de helft van de bedrijven interesse in een gezamenlijk gebruik van een restaurant of een cafetaria.

Conclusies
Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van bedrijven die tevreden zijn over het bedrijventerrein Isselt. Ze zien wel verbeterpunten, maar er zijn geen echte grote problemen. Aangezien de respons hoog is, kan er van worden uitgegaan dat dit beeld representatief is voor de hele Isselt. Zoals gezegd zijn er wel verbeterpunten of aandachtspunten te noemen: - zwerfvuil; - kwaliteit en onderhoud van wegen; - stankoverlast - geluidshinder; - bodem- of grondwaterverontreiniging; - sociale veiligheid ’s nachts; - bereikbaarheid met openbaar vervoer; - bereikbaarheid Isselt in spits; - parkeergelegenheid op openbare weg; scheiden van afval. Ook is er interesse voor een aantal samenwerkingsprojecten. Te beginnen bij het project waarvoor de meeste belangstelling bestaat: - gezamenlijke veiligheidsvoorzieningen (69% toont interesse); - restaurant en/of cafetaria (42%); - efficiënter energiegebruik (25%); - efficiënter verwerken van reststoffen en afvalverwijdering (24%); - efficiënter watergebruik (10%); - toelevering van restwarmte van andere bedrijven (8%); efficiënter goederentransport (6%).
6

Revitalisering Isselt

1. Inleiding

1.1 Achtergrond
Ten noordwesten van het centrum ligt het grootste en oudste bedrijventerrein van Amersfoort: Isselt. Het is gebouwd in de jaren 50, 60 en 70. Er werken ongeveer 7.500 mensen in zo’n 400 bedrijven. Om te zorgen dat ondanks de leeftijd van Isselt het toch een aantrekkelijk bedrijventerrein blijft, is in 1993 een revitaliseringsplan gemaakt. De afgelopen jaren is in het kader van dit plan vooral veel geïnvesteerd in de infrastructuur. Nu zijn het ruimtegebruik, de veiligheid, de bereikbaarheid, het transport en last but not least het milieu aan de beurt. De gemeente Amersfoort, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) werken nauw samen in dit project. De projectleiding is in handen van Adecs bv uit Zwolle. Om te zorgen dat de meningen, ideeën en wensen van de bedrijven op Isselt meegenomen worden in het veranderingsproces, hebben alle bedrijven eind september 2001 een schriftelijke vragenlijst gekregen van Onderzoek en Statistiek (O&S).

1.2 Onderzoeksopzet
De gemeente Amersfoort, de Kamer van Koophandel, Provincie Utrecht, Vereniging van Amersfoortse Bedrijven, het Gewest Eemland en Adecs hebben gezamenlijk de onderwerpen voor de vragenlijst bepaald. Op deze manier zijn alle relevante zaken voor Isselt aan bod gekomen. Het eerste deel van de vragenlijst gaat over ruimtegebruik en veiligheid. Daarna is een blok vragen opgenomen over de bereikbaarheid van Isselt, de bewegwijzering, het vervoer van goederen en de parkeermogelijkheden. Vervolgens zijn er vragen over het energiegebruik, water- en afval gesteld. In het voorlaatste blok zijn vragen gesteld over de interesse van bedrijven in collectieve voorzieningen. Tot slot zijn er algemene vragen over kenmerken van het bedrijf zelf gesteld. De vragenlijst is met een begeleidende brief en een folder met informatie over het project naar alle op dat moment bekende bedrijven en instellingen op Isselt gestuurd. Een deel van deze vragenlijsten kwam via de post terug met de vermelding dat het bedrijf was verhuisd, vertrokken, failliet, etc. Na ongeveer twee weken zijn drie enquêtrices van O&S op pad gegaan om de ingevulde vragenlijsten bij de bedrijven op te halen. Tijdens het ophalen, hebben zij nog meer bedrijven afgevoerd van de lijst en ook nog nieuwe bedrijven toegevoegd. Deze “nieuwe” bedrijven kregen ter plekke ook nog een vragenlijst met het verzoek die in te vullen. Al met al hebben zo 407 bedrijven een vragenlijst gekregen en hebben 299 deze vragenlijst ook ingevuld en meegegeven aan een enquêtrice of opgestuurd naar O&S. Dit is een respons van 73%.

1.3 Opzet van de rapportage
De opbouw van dit rapport volgt grotendeels de volgorde van de vragen in de vragenlijst. In bijlage 1 staat de vragenlijst met de scores per vraag. Een beschrijving van de bedrijven die meegedaan hebben aan dit onderzoek is in hoofdstuk 2 gegeven. In hoofdstuk 3 komt het gebruik van de ruimte en de veiligheid aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat over bereikbaarheid, transport en parkeermogelijkheden. Het energiegebruik staat centraal in hoofdstuk 5, watergebruik in hoofdstuk 6 en afval en reststoffen in hoofdstuk 7. Het laatste hoofdstuk gaat vooral over het gebruik van collectieve voorzieningen.

Revitalisering Isselt

7

2. De bedrijven op Isselt
Ongeveer 7.500 mensen werken op Isselt in zo’n 400 bedrijven. Er zijn, vergeleken met de rest van de bedrijventerreinen in Amersfoort, veel reparatiebedrijven, groot- en detailhandel en autobedrijven. De helft van de werkenden op Isselt woont ook in Amersfoort.

2.1 Inleiding
Voordat de inhoudelijke vragen van de vragenlijst aan de orde komen, is in dit hoofdstuk eerst een beschrijving gegeven van de bedrijven op Isselt die meegedaan hebben aan het onderzoek. In de volgende hoofdstukken zullen deze kenmerken soms als achtergrondvariabele gebruikt worden.

2.2 Soort en grootte van bedrijven
Zoals in het eerste hoofdstuk al is beschreven werken op Isselt ongeveer 7.500 mensen in zo’n 400 bedrijven. Driekwart van al deze bedrijven heeft de enquête ingevuld. Aan de bedrijven is gevraagd om aan te geven tot wat voor een soort bedrijf ze gerekend kunnen worden. In onderstaande tabel zijn de verschillende categorieën genoemd met daarachter het percentage bedrijven dat dit heeft aangekruist. In de volgende kolom staat het percentage bedrijven op Isselt, Calveen en De Hoef volgens de meest recente gegevens uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en in de derde kolom staat het totaalbeeld voor Amersfoort.

Tabel 1. Percentage bedrijven per categorie volgens enquête en PAR
enquête Isselt reparatie (geen auto-reparatie), groothandel, detailhandel voorbeelden: Meubelstoffeerderij de Vooght, Flevolicht en wonen, Kringloopcentrum dienstverlening voorbeelden: IF Automatisering bv, ROC de Amerlanden, SW Administratiekantoor industrie voorbeelden: Metaalwarenfabriek Haceka bv, drukkerij Wilco bv, Sita Papierrecycling auto (reparatie) bedrijven voorbeelden: Auto Vandermeer, Autosloperij de Birkt, Budget Rent A Car bouwnijverheid voorbeelden: Aannemingsmaatschappij ABM, van der Linden Elektrotechniek, Cirkel vervoer, opslag en communicatie voorbeelden: Transportbedrijf J.G. v.d. Berg, René Koller Transport anders totaal Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002, PAR 1-4-2001 32% PAR Isselt 32% PAR Calveen 23% PAR De Hoef 30% Amersfoort totaal 23%

26%

26%

14%

42%

56%

15%

17%

38%

9%

5%

12%

12%

-

-

3%

8%

8%

17%

10%

6%

6%

5%

8%

9%

3%

1% 100%

0% 100%

100%

100%

4% 100%

Revitalisering Isselt

9

In de tabel is te zien dat meer dan de helft van de bedrijven op Isselt behoort tot de categorie reparatiebedrijven, groothandelszaken, detailhandel en dienstverlenende bedrijven. Uit de tabel kan ook worden afgelezen dat de bedrijven die meegedaan hebben aan het onderzoek (vrijwel) net zo verdeeld zijn over de verschillende categorieën van bedrijven als uit het PAR blijkt. Dit betekent dat behalve dat de totale respons bij dit onderzoek hoog is, alle soorten bedrijven ook goed gerespondeerd hebben. Er is dus niet een bepaalde bedrijfstak die veel minder vaak aan het onderzoek heeft meegewerkt dan andere bedrijfstakken. De verdeling van de categorieën bedrijven in Calveen, in De Hoef en in heel Amersfoort wijkt wel af van Isselt. De bedrijfstakken reparatiebedrijven, groothandel en detailhandel en autobedrijven komen op Isselt meer dan gemiddeld voor. Tegelijkertijd zien we dat dienstverlenende bedrijven op Isselt minder dan de helft zo vaak voorkomen als gemiddeld in Amersfoort. Vergeleken met Calveen is er echter nog veel dienstverlening op Isselt. Calveen kent verreweg de meeste industrie (38%). Isselt staat qua industrie op een tweede plaats. In De Hoef is bijna geen industrie. Daar zie je voornamelijk dienstverlenende (it-)bedrijven. Van alle bedrijven op Isselt beschikt 92% over één vestiging, 6% heeft twee vestigingen en nog eens 2% heeft meer dan twee vestigingen. Van alle directeuren van bedrijven op Isselt is 34% eigenaar van één of meer vestigingen en 71% is (soms ook) huurder of least één of meer vestigingen.

2.3 Werktijden
Op Isselt wordt vooral in dagdienst gewerkt (93% van de bedrijven). De rest werkt of gedeeltelijk in dagen ploegendienst (6%) of vooral in ploegendienst (1%). Eenderde deel van de bedrijven waar ook in ploegendienst gewerkt wordt behoort tot de industriële bedrijven. De overige (13) bedrijven zijn gelijk verdeeld over auto (reparatie)bedrijven, overige reparatie, groothandel en detailhandel, vervoer, opslag en communicatie en dienstverlening. In de bouwnijverheidsbedrijven komt op Isselt het werken in ploegendienst niet voor.

2.4 Pendel
Waar wonen de mensen die op Isselt werken? Uit cijfers van het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register blijkt dat van alle mensen die op Isselt werken, 51% in Amersfoort woont. Dit is veel vergeleken met andere bedrijventerreinen. In Calveen is het percentage dat daar werkt en in Amersfoort woont 44% en in de Hoef maar 36%. Voor alle werkenden in heel Amersfoort ligt dit percentage op 48%.

2.5 Grootte in oppervlakte
Een op de tien bedrijven geeft aan dat ze niet kunnen aangeven hoe groot het perceel is waarop het bedrijf zich bevindt omdat ze op een verdieping of een deel van een verdieping gehuisvest zijn. De overige 90% beschikt gemiddeld over een perceel van zo’n 2.500 m2. Natuurlijk is de variatie groot. Het kleinste perceel is 25 m2 en het grootste is 40.000 m2. Een kwart van de bedrijven heeft een perceel niet groter dan 200 m2. Nog eens een derde is groter dan 200 m2 maar niet groter dan 1.000 m2. In de volgende figuur is dit te zien.

10

Revitalisering Isselt

Figuur 1: Perceelsoppervlakte van de bedrijven in m2
10.440 40.000 4% 2.600 - 10.000 18%

25 - 200 25%

1.030 - 2.500 20% 210 - 1.000 33%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Kantoorruimtes op Isselt zijn gemiddeld zo’n 400 m2 groot. De kantoorvloeren variëren van 5 m2 tot bijna 13.000 m2. De productieruimtes op Isselt zijn gemiddeld twee keer zo groot als de kantoorvloeren, namelijk 800 m2. Deze ruimtes variëren van 5 m2 tot 5.000 m2. De overdekte opslagruimte is gemiddeld ruim 1.100 m2 groot en variëert van van 10 m2 tot ruim 30.000 m2.

Revitalisering Isselt

11

12

Revitalisering Isselt

3. Ruimtegebruik en veiligheid
Gemiddeld is meer dan de helft van de bedrijven op Isselt tevreden over de openbare ruimte. Vooral het verwijderen van zwerfvuil en een betere kwaliteit en onderhoud van de wegen zijn punten waarop winst is te behalen. De meest voorkomende knelpunten op Isselt zijn stank- en geluidsoverlast en bodem- of grondwaterverontreiniging bijvoorbeeld bij uitbreidingsplannen. Driekwart van de bedrijven heeft geen uitbreidings-, verbouwings- of renovatieplannen. Als men dit wel van plan is, wil men het meestal op Isselt en gaat het vaak om het uitbreiden of veranderen van het kantoor. Ook willen de meeste bedrijven niet weg van dit bedrijventerrein. Op Isselt kunnen de bedrijven meedoen aan een collectief beveiligingsproject. De helft van de bedrijven doet daaraan mee. Met de sociale veiligheid is het met name ’s nachts slecht gesteld.

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de vragen aan de orde die gaan over de tevredenheid over de openbare ruimte op Isselt en de ervaren knelpunten. Ook de vragen over uitbreidings-, verbouwings- of verhuisplannen worden hier behandeld. In de laatste paragraaf geven de respondenten aan wat ze vinden van de veiligheid op Isselt.

3.2 Tevredenheid over de openbare ruimte
De eerste vraag die aan de bedrijven op Isselt is voorgelegd gaat over de tevredenheid over de openbare ruimte. In figuur 2 is aangegeven hoeveel procent van de bedrijven (zeer) tevreden is over verschillende aspecten van deze openbare ruimte.

Revitalisering Isselt

13

Figuur 2: Tevredenheid over de openbare ruimte (in procenten)

zicht op bedrijf vanaf weg straatverlichting hoeveelheid openbaar groen onderhoud openbaar groen onderhoud voet- en fietspaden aanzicht van 'uw' straat onderhoud overige wegen kwaliteit van wegdek verwijderen van zwerfvuil 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

De bedrijven op Isselt zijn vooral tevreden over het zicht op het bedrijf vanaf de openbare weg, de straatverlichting en de hoeveelheid openbaar groen. Over het verwijderen van zwerfvuil en de kwaliteit van het wegdek is de helft of net iets minder van de bedrijven tevreden. Streven naar 100% tevredenheid is niet nodig, maar uit de figuur komt wel naar voren dat er op alle aspecten een behoorlijke ruimte is voor verbeteringen. Vooral veel bedrijven aan de Chromiumweg tot de Magnesiumweg zijn ontevreden over het onderhoud van de wegen en de kwaliteit van het wegdek. Ook relatief veel bedrijven langs de Amsterdamseweg van de Brabantsestraat tot aan de Industrieweg zijn hierover ontevreden. Deze bedrijven zijn eveneens vaker ontevreden over het onderhoud van voet- en fietspaden dan op andere plaatsen op Isselt. Op alle andere aspecten die in figuur 2 staan, is er geen duidelijk onderscheid te maken naar plaats op Isselt.

3.3 Knelpunten op Isselt
Aan alle bedrijven is gevraagd aan te geven of ze een aantal zaken op Isselt als een knelpunt ervaren. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is te zien in de volgende figuur.

14

Revitalisering Isselt

Figuur 3: Ervaren knelpunten op Isselt (in procenten)

stankoverlast hinder door geluid bodem- of grondwaterverontreiniging risicovolle (zware en/of mil.belastende) bedrijven hinder door stof (dienst)woningen in omgeving 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Van de aanwezigheid van (dienst)woningen in de omgeving heeft vrijwel niemand last. Stankoverlast is het meest voorkomende knelpunt. Dit wordt door 34% van de bedrijven genoemd. Bodem- of grondwaterverontreiniging (bijvoorbeeld bij uitbreidingsplannen) en hinder door geluid zijn voor (ruim) een kwart van de bedrijven knelpunten. Alleen voor de aspecten stankoverlast en hinder door geluid is er een concentratie in bepaalde gebieden op Isselt te zien. Zo hebben vooral bedrijven in het vierkant Havenweg, Industrieweg, NijverheidswegNoord en de Zwaaikom last van stank- en geluidsoverlast. Relatief veel bedrijven met stankoverlast bevinden zich ook nog in het vierkant van de Uraniumweg, Neonweg, Nijverheidsweg-Noord en Radonweg.

3.4 Plannen om uit te breiden, te verbouwen of te renoveren
Van alle bedrijven die meegedaan hebben aan het onderzoek heeft driekwart geen uitbreidings-, verbouwings- of renovatieplannen. Van de bedrijven die wel dit soort plannen hebben, willen verreweg de meeste dit realiseren op Isselt. Zie figuur 4.

Figuur 4: Uitbreidings-, verbouwings- of renovatieplannen?

ja, op Isselt 19% ja, maar niet op Isselt 4%

nee 77%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Van de bedrijven die op Isselt willen uitbreiden, verbouwen of renoveren, (19% is 57 bedrijven, zie figuur 4) is bijna 90% van plan dat binnen vijf jaar te doen. Deze bedrijven willen iets vaker verbouwen of renoveren dan uitbreiden.

Revitalisering Isselt

15

Van alle uitbreidingsplannen gaat het meestal om het uitbreiden van het kantoor en minder vaak om de productieruimte en de overdekte opslagruimte (zie figuur 5).

Figuur 5: Uitbreiden van kantoor, productieruimte of overdekte opslag?

opslag overdekt 29% kantoor 44%

productieruimte 27%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Het gaat dan wel vaker om uitbreidingen van het kantoor, maar zoals we in hoofdstuk 2.5 zagen, zijn kantoorruimtes gemiddeld half zo groot als productieruimtes en is de overdekte opslag gemiddeld bijna drie keer zo groot als een kantoor. Het totale ruimtebeslag van uitbreiding van de productieruimte en de overdekte opslag zal daardoor groter zijn. Bij de verbouwingen zien we vrijwel dezelfde verdeling als bij de uitbreidingen.

Figuur 6: Verbouwen of renoveren van kantoor, productieruimte, overdekte opslag?

opslag overdekt 31%

kantoor 40%

productieruimte 29%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

De helft van de bedrijven die op Isselt willen uitbreiden of verbouwen, verwacht dat er voldoende ruimte is om dit te doen. Bijna eenderde deel (30%) denkt van niet en 21% weet het (nog) niet.

3.5 Verhuizen
Willen bedrijven op Isselt blijven zitten waar ze zitten of willen ze liever verhuizen? Het antwoord is duidelijk. Bijna driekwart (72%) is niet van plan te verhuizen. Ruim één op de vijf bedrijven overweegt binnen een termijn van vijf jaar te verhuizen. De rest, een klein groepje van 7% denkt op langere termijn te verhuizen.

16

Revitalisering Isselt

Van de bedrijven die willen verhuizen, wil bijna eenderde deel naar een andere locatie op Isselt verhuizen. Slechts 5% wil naar een bedrijventerrein buiten Amersfoort. In onderstaande figuur staan alle antwoordmogelijkheden met de bijbehorende percentages.

Figuur 7: Waar naartoe verhuizen?
bedrijventerrein buiten Amersfoort 5%

andere locatie op Isselt 30%

(nog) onbekend 41%

ander bedrijventerrein in Amersfoort 24%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Ongeveer een kwart van de bedrijven (20 bedrijven) met verhuisplannen wil naar een ander bedrijventerrein in Amersfoort verhuizen. Bijna de helft van deze bedrijven valt in de categorie reparatie (geen auto’s), groothandel en detailhandel.

3.6 Huur en verhuur
Aan de bedrijven op Isselt zijn twee vragen voorgelegd over de eventuele wensen om op Isselt opslagruimte te huren of te verhuren. Eerst het huren van extra opslagruimte. De overgrote meerderheid heeft daar geen belangstelling voor (90%). Het kleine groepje dat daar wel belangstelling voor heeft wil meestal overdekte opslagruimte huren. Voor het verhuren van opslagruimte geldt ongeveer hetzelfde als voor het huren ervan. Bij iets meer dan de helft is er geen (verhuurbare) opslagruimte beschikbaar en 39% heeft geen belangstelling. Van het geringe aantal bedrijven dat wel belangstelling heeft, gaat het net als bij het huren vrijwel altijd om het verhuren van overdekte opslagruimte.

3.7 Veiligheid op Isselt
Wat vinden de bedrijven op Isselt van de veiligheid? Alle bedrijven is gevraagd aan te geven hoe ze verschillende aspecten van veiligheid beoordelen. Vinden ze bijvoorbeeld de sociale veiligheid overdag goed, redelijk, matig of slecht. Bij de antwoordmogelijkheden stond ook ‘geen mening / niet van toepassing’. In figuur 8 zijn de bedrijven die dit antwoord hebben aangekruist buiten beschouwing gelaten. ‘Geen mening / niet van toepassing’ is door meer dan 10% van de bedrijven ingevuld bij de aspecten ‘sociale veiligheid ’s avonds en ’s nachts, functioneren van de collectieve beveiliging’ en ‘beveiliging van bedrijfspanden’. In de figuur zijn de percentages bedrijven die een veiligheidsaspect met ‘goed’ of ‘redelijk’ hebben beoordeeld, samengenomen. In bijlage 1 bij vraag 11 zijn alle antwoordcategorieën met de daarbij behorende percentages te zien.

Revitalisering Isselt

17

Figuur 8: Percentage bedrijven dat veiligheid met goed of redelijk beoordeelt

sociale veiligheid overdag beveiliging van bedrijfspanden

openbare verlichting

verkeersveiligheid

functioneren collectieve beveiliging sociale veiligheid avond/nacht 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Ruim driekwart van de bedrijven vindt Isselt overdag veilig. In de avond en de nacht vindt iets minder dan eenderde deel van de bedrijven Isselt sociaal veilig. Eenderde vindt de sociale veiligheid ’s avonds en ’s nachts zelfs ronduit slecht. Meer dan 60% van de bedrijven oordeelt positief over de overige veiligheidsaspecten. Bedrijven op Isselt kunnen meedoen aan een collectief beveiligingsproject. Precies de helft van bedrijven doet mee en de andere helft niet.

18

Revitalisering Isselt

4. Bereikbaarheid, transport en parkeermogelijkheden
Buiten de spits is Isselt met allerlei vervoermiddelen goed te bereiken, behalve per openbaar vervoer is. In de spits is de bereikbaarheid duidelijk minder, vooral voor vrachtwagens. Eenderde van de bedrijven vindt dat de bewegwijzering niet goed functioneert. Vooral de bedrijven aan de randen van Isselt (oost- en westkant) vinden dat. De aan- en afvoer van goederen gaat bij één op de tien bedrijven per container. De Eem wordt door een veel kleiner groepje bedrijven voor goederentransport gebruikt. Slechts 6% toont belangstelling voor een samenwerkingsproject tussen bedrijven om het goederentransport efficiënter te laten verlopen. Veel bedrijven zijn van mening dat er te weinig parkeerplaatsen zijn op Isselt. Eenderde deel van de bedrijven vindt dat ze onvoldoende parkeerplaatsen hebben op eigen terrein en 60% vindt dat er onvoldoende parkeerplaatsen op de openbare weg zijn in de directe omgeving van het bedrijf.

4.1 Inleiding
Bereikbaarheid is het onderwerp van paragraaf 4.2. In de daarop volgende paragraaf gaat het over de aanen afvoer van goederen op Isselt. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk staan de parkeermogelijkheden centraal.

4.2 Bereikbaarheid
Vinden de directeuren op Isselt dat hun bedrijven goed te bereiken zijn? Om hier zicht op te krijgen is eerst gevraagd hoe ze de bereikbaarheid op verschillende momenten en met verschillende vervoermiddelen beoordelen. In de volgende figuur zijn de oordelen te zien. De antwoorden ‘goed’ en ‘redelijk’ zijn samengenomen. Zoals ook in bijlage 1, vraag 13 te zien is, kon men ook aangeven geen mening te hebben. In onderstaande figuur zijn de bedrijven die dit antwoord gegeven hebben niet meegenomen. In bijlage 1 vraag 13 zijn alle gegeven antwoorden te zien.

Revitalisering Isselt

19

Figuur 9: Percentage bedrijven dat bereikbaarheid met goed of redelijk beoordeelt

per personenauto buiten spits per fiets / te voet per vrachtwagen buiten spits per personenauto tijdens spits per vrachtwagen tijdens spits per openbaar vervoer tijdens spits per openbaar vervoer buiten spits 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Isselt is buiten de spits voor zowel personenauto’s als vrachtwagens en per fiets en te voet goed te bereiken (80% of meer). Tijdens de spits is de bereikbaarheid zowel per personenauto als per vrachtwagen aanzienlijk minder goed (respectievelijk 65% en 54%). Slechts eenderde of minder van de bedrijven vinden de bereikbaarheid per openbaar vervoer zowel tijdens als buiten de spits goed of redelijk. Op de bereikbaarheid per openbaar vervoer na, is het wel de vraag of deze antwoorden specifiek voor Isselt zijn of voor heel Amersfoort gelden. Het lijkt logisch om er vanuit te gaan dat de meningen van de directeuren op Isselt niet zullen afwijken van de meningen van die op de andere Amersfoortse bedrijventerreinen. Op Isselt staan bewegwijzeringsbordjes. Deze moeten leveranciers en klanten helpen snel op de plek van bestemming te komen. Eenderde deel vindt dat deze bewegwijzering niet goed functioneert. Iets minder dan eenderde heeft er geen mening over of weet het niet en de rest, iets meer dan eenderde, vindt dat de bewegwijzering goed functioneert. De bedrijven aan de Radonweg tussen de Krypton- en Fluorweg vinden dat de bewegwijzering niet goed functioneert. Ook helemaal aan de andere kant van Isselt, in de driehoek Amsterdamseweg, Geldersestraat en Nijverheidsweg-Noord, zijn de bedrijven hierover niet tevreden. Isselt is ingedeeld in sectoren (A t/m E). Aan de bedrijven is gevraagd wat men vindt van de sectorindeling. In de volgende figuur staan de oordelen van de bedrijven.

20

Revitalisering Isselt

Figuur 10: Oordeel over sectorindeling

weet niet / geen mening 37%

goed 40%

niet goed 23%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Bijna een kwart vindt dat de sectorindeling niet goed functioneert. Dit is bijna 10% minder dan bij de bewegwijzering. Toch oordelen bedrijven niet veel vaker positief over de sectorindeling dan over de bewegwijzering. Het verschil zit met name in het aantal bedrijven dat geen mening heeft over de sectorindeling (6% meer dan bij bewegwijzering).

4.3 Aan- en afvoer van goederen
Containervervoer
Er zijn twee vragen gesteld over containervervoer. De eerste is of aan- of afvoer van goederen per container plaatsvindt en als dat zo is, om hoeveel containers het dan gaat. Een op de tien bedrijven vervoert goederen per container. De overige bedrijven doen dit niet. Het totaal aantal containers dat de 26 bedrijven vervoeren, is 24.169. Dat is een gemiddelde van 930 containers. Twee bedrijven zijn naar eigen zeggen al goed voor 22.500 containers. Als we deze twee bedrijven buiten beschouwing laten, daalt het gemiddelde naar 70 containers. Van de 26 bedrijven vervoert 65% (17 bedrijven) niet meer dan 20 containers per jaar. Uit de tweede vraag over aan- of afvoer van goederen per container blijkt dat slechts 11 bedrijven (4% van alle bedrijven) van plan is (meer) goederen per container te gaan vervoeren.

Vervoer over de Eem
Slechts 2% van de goederen voor of van de bedrijven op Isselt wordt over de Eem vervoerd. Deze vijf bedrijven vervoeren gemiddeld ruim 100 ton per jaar over de Eem. Ook is gevraagd of men geïnteresseerd is in de verdere ontwikkeling van de mogelijkheden voor vervoer van goederen over de Eem. Van alle bedrijven is 4% (11 bedrijven) daarin geïnteresseerd. Dit zijn voor een belangrijk deel bedrijven die nu ook al goederen over de Eem vervoeren.

Samenwerkingsproject goederentransport
Er liggen plannen om te onderzoeken of het mogelijk is om het transport van goederen van en naar bedrijven efficiënter te laten verlopen als bedrijven samenwerken. Als genoeg bedrijven op Isselt daar interesse in hebben, kan zo’n project opgestart worden. Daarom is in dit onderzoek gevraagd of bedrijven interesse hebben in een dergelijk project. De belangstelling is klein. Slechts 6% zegt ronduit ja, 18% weet het (nog) niet en 76% heeft geen interesse.

Revitalisering Isselt

21

4.4 Parkeermogelijkheden
Deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over parkeermogelijkheden op Isselt. Eerst is gevraagd of bedrijven parkeergelegenheid hebben op eigen terrein. Bijna alle (91%) bedrijven beantwoorden deze vraag bevestigend. Van deze bedrijven vindt 65% dat ze beschikken over voldoende eigen parkeerplaatsen. Vervolgens is gevraagd of directeuren van bedrijven vinden dat er voldoende parkeerplaatsen zijn op de openbare weg in de directe omgeving van het bedrijf. Deze vraag is door 40% met ‘ja’ beantwoord. De meerderheid, 60%, vindt dat dus niet. Als we alleen naar de groep van 40% kijken die vindt dat er genoeg parkeerplaatsen op de openbare weg zijn, blijkt dat verreweg de meeste van hen (81%) ook tevreden is over het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Als we kijken waar de bedrijven zich bevinden die niet tevreden zijn over de parkeermogelijkheden, zowel op eigen terrein als op de openbare weg, zien we dat deze zich vooral bevinden aan de Chromiumweg in het deel tot de Magnesiumweg. Ook in het vierkant tussen de Zwaaikom, Havenweg, Kaliumweg en Nijverheidsweg-Noord bevinden zich veel bedrijven die ontevreden zijn over de parkeermogelijkheden. In hoofdstuk 8 staat beschreven hoeveel procent van de bedrijven interesse heeft in allerlei collectieve voorzieningen. Een hiervan is de collectieve parkeervoorziening. Als we even vooruit kijken naar wat hieruit komt, zien we dat 35% van de bedrijven interesse heeft in een vorm van collectieve parkeervoorziening. Dit zijn meestal de bedrijven die vinden dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn op de openbare weg.

22

Revitalisering Isselt

5. Energiegebruik
Tweederde deel van de bedrijven op Isselt verbruikt per jaar minder dan 10.000 m3 gas en minder dan 50.000 Kwh elektriciteit. Een op de vijftig bedrijven op Isselt gebruikt ook andere energiebronnen dan gas en elektra. Enkele bedrijven op Isselt produceren restwarmte en hergebruiken deze weer. Ook een kleine groep, 8% van de bedrijven, geeft aan interesse te hebben in de toelevering van restwarmte van andere bedrijven. Een kwart van de bedrijven toont belangstelling voor een samenwerkingsproject over energiegebruik.

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de vragen aan de orde die gaan over het gebruik en verbruik van gas en elektriciteit. Ook klimaatbeheersing, restwarmte en energiebesparing komen aan de orde.

5.2 Gas- en elektriciteitsverbruik
Hoeveel gas verbruiken de bedrijven op Isselt? Gevraagd is om, onderverdeeld in een aantal categorieën, aan te geven hoeveel gas men op jaarbasis verbruikt. In onderstaande figuur is dit te zien. De bedrijven die ‘weet niet’ hadden aangekruist zijn buiten beschouwing gelaten. Dit was 42% van alle bedrijven.

Figuur 11: Gasverbruik
meer dan 100.000 500.000m3 500.000m3 2% 5% 10.000 100.000m3 24%

minder dan 10.000 m3 69%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Uit de figuur blijkt dat 69% minder dan 10.000m3 aan gas verbruikt. Drie bedrijven zijn echte grootverbruikers. Zij gebruiken ieder meer dan 500.000m3 per jaar.

Revitalisering Isselt

23

Ook is gevraagd hoeveel elektriciteit op jaarbasis wordt verbruikt. In de volgende figuur staat het resultaat.

Figuur 12: Elektriciteitsverbruik
meer dan 500.000 - 1.000.000 Kwh 4% 1.000.000 Kwh 2% 50.000 500.000 Kwh 26%

minder dan 50.000 Kwh 68%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Tweederde deel van de bedrijven verbruikt minder dan 50.000 Kwh per jaar. Een klein deel, 6%, verbruikt meer dan 500.000 Kwh. Ook hier wist 42% van de bedrijven geen antwoord te geven op de vraag. Deze zijn in de figuur buiten beschouwing gelaten. De kleinverbruikers van elektriciteit zijn bijna ook altijd de kleinverbruikers van gas. Ook aan de kant van de grootverbruikers zien we dat gas- en elektra-verbruik vaak gelijk op gaan. Naast aardgas en elektriciteit gebruikt 2% van de bedrijven ook andere energiebronnen, zoals zonneenergie, stookolie, gas en diesel en biogas van de waterzuiveringsinstallatie.

5.3 Restwarmte en klimaatbeheersing
Restwarmte
Restwarmte is warmte die vrijkomt bij allerlei (productie)processen en die soms hergebruikt kan worden. Zo levert een telefooncentrale van een groot bedrijf een heleboel warmte op die meestal via een pijp naar buiten wordt geblazen. Er zijn verschillende vragen gesteld over restwarmte. De eerste vraag is of er restwarmte vrijkomt. Hierop antwoordt 81% met ‘nee’, 9% met ‘ja’ en 10% met ‘weet niet’. Alleen aan de bedrijven die deze vraag bevestigend hebben beantwoord, is doorgevraagd over restwarmte. Uit de volgende vraag blijkt dat slechts zeven bedrijven de restwarmte hergebruiken. Vier van deze bedrijven gebruiken de restwarmte voor luchtkoeling, één voor lucht- en waterkoeling en twee bedrijven gebruiken het voor iets anders dan lucht- of waterkoeling. Een van deze twee bedrijven gebruikt de restwarmte om slib, de gebouwen en installaties op te warmen. Het slib wordt gebruikt om biogas uit te winnen dat vervolgens via een warmtekrachtkoppeling omgezet wordt in elektriciteit. De volgende vraag over restwarmte is: “Komt er bij uw bedrijf restwarmte vrij die aan andere bedrijven geleverd zou kunnen worden?”. Geen enkel bedrijf levert al restwarmte aan een ander bedrijf. Wel zijn er twee bedrijven die aangeven restwarmte te kunnen leveren aan andere bedrijven. Aan alle bedrijven is over restwarmte tot slot gevraagd of ze interesse hebben in toelevering van restwarmte van andere bedrijven. In de volgende figuur is dit te zien.

24

Revitalisering Isselt

Figuur 13: Interesse in toelevering van restwarmte van andere bedrijven?

ja 8% weet niet 25%

nee 67%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

In de figuur is te zien dat een groep van 8% (23 bedrijven) interesse heeft in de toelevering van restwarmte van andere bedrijven.

Klimaatbeheersing
Over klimaatbeheersing is één vraag gesteld: “Wordt in uw bedrijf gebruik gemaakt van klimaatbeheersing in, of koeling van ruimten die bestemd zijn voor personeel?” Ruim de helft, 56%, beantwoordt deze vraag met ‘nee’, de rest, 44%, zegt ‘ja’.

5.4 Samenwerking en energiebesparing
Samenwerkingsproject energiegebruik
Aan de bedrijven is de vraag voorgelegd of ze interesse hebben in een project waarin de mogelijkheden om het energiegebruik efficiënter te laten verlopen door samenwerking, onderzocht worden. Een kwart van de bedrijven antwoordt hierop bevestigend, 37% zegt ‘nee’ en de rest, 38%, weet het (nog) niet.

Energiebesparingsmaatregelen
Wellicht kunnen bedrijven op Isselt van elkaars ervaringen gebruik maken als het gaat om het besparen van energie. Daarom is gevraagd welke energiebesparingsmaatregelen in het bedrijf zijn toegepast die ook voor andere bedrijven interessant kunnen zijn. De overgrote meerderheid, 90%, maakt geen melding van dergelijke maatregelen. In bijlage 2A staan alle 39 genoemde maatregelen vermeld. De meest genoemde maatregelen zijn: licht uit wanneer de ruimte niet in gebruik is, energiezuinige verlichting, HR ketels en goede isolatie.

Revitalisering Isselt

25

6. Water
Ruim 80% van de bedrijven gebruikt minder dan 500 m3 water per jaar. In totaal twaalf bedrijven gebruiken naast leidingwater ook ander water zoals afvalwater en grondwater. Een op de tien bedrijven heeft interesse in een project waarin onderzocht wordt of het mogelijk is om het watergebruik en de verwerking van afvalwater efficiënter te laten verlopen.

6.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over water. Hoeveel water gebruiken de bedrijven op Isselt? Waarvoor gebruikt men het water allemaal? Gaat het alleen om leidingwater en wordt (afval)water hergebruikt? Ook samenwerking en waterbesparingsmaatregelen komen aan de orde.

6.2 Watergebruik
Hoeveel water gebruiken de bedrijven op Isselt? Onderverdeel in een aantal categorieën konden de bedrijven aangeven hoeveel water men op jaarbasis verbruikt. In onderstaande figuur is dit te zien. De bedrijven die ‘weet niet’ hadden aangekruist (42%) zijn buiten beschouwing gelaten.

Figuur 14: Watergebruik
10.000 - meer dan 50.000m3 50.000m3 3% 1% 500 - 10.000m3 15%

minder dan 500m3 81%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Ruim 80% gebruikt minder dan 500m3 water per jaar. Slechts één enkel bedrijf geeft aan meer dan 50.000m3 water te gebruiken. Alle bedrijven gebruiken water voor huishoudelijk en sanitaire doeleinden. Door nog eens 20% wordt water ook voor reiniging gebruikt. Ander watergebruik komt vrij weinig voor. Telkens 3% van de bedrijven gebruikt water ook als product-, proceswater en koeling. Een groepje van 12 bedrijven (4%) gebruikt naast leidingwater ook afvalwater (7 bedrijven), grondwater (6 bedrijven), oppervlakte- en regenwater (beiden 2 bedrijven).

Revitalisering Isselt

27

6.3 Grondwater
Zoals uit paragraaf 6.2 al bleek zijn er zes bedrijven die naast leidingwater grondwater gebruiken. Zij pompen dit grondwater zelf op. De ene helft pompt meer dan 10m3 water op, de andere drie minder. Het opgepompte water wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, maar vooral voor reiniging. Voor alle gegeven antwoorden, zie bijlage 1, vraag 36.

6.4 (Her)gebruik van afvalwater
Bij 95% van de bedrijven op Isselt wordt water niet hergebruikt. Slechts 1% (3 bedrijven) geeft aan water beschikbaar te hebben dat in principe door andere bedrijven zou kunnen worden gebruikt. Iets meer bedrijven, namelijk 13 ofwel 4%, geven wel aan interesse te hebben in het gebruik van ander water dan leidingwater, bijvoorbeeld door water afkomstig van andere bedrijven te hergebruiken.

6.5 Samenwerking en waterbesparing
Samenwerkingsproject watergebruik en verwerking van afvalwater
Aan de bedrijven is gevraagd of ze interesse hebben in een project waarin onderzocht wordt of het mogelijk is om het watergebruik en de verwerking van afvalwater efficiënter te laten verlopen als bedrijven op Isselt samenwerken. Een op de tien bedrijven heeft interesse, 57% niet en een derde weet het (nog) niet.

Waterbesparingsmaatregelen
Tot slot is over water gevraagd of de bedrijven waterbesparingsmaatregelen toegepast hebben die ook voor andere bedrijven interessant zijn. Vrijwel geen enkel bedrijf noemt maatregelen. In totaal zijn er acht verschillende maatregelen genoemd. De meest genoemde maatregelen zijn: zuinig zijn (4x genoemd) en betere sanitaire voorzieningen (2x genoemd). Zie voor alle antwoorden bijlage 1, vraag 41.

28

Revitalisering Isselt

7. Afval en reststoffen
Winst valt vooral te halen bij het gescheiden inzamelen van kantine-, kantoor-, magazijn- en verpakkingsafval omdat aan de ene kant de meeste bedrijven vaak grote hoeveelheden van deze afvalsoorten hebben en aan de andere kant deze afvalsoorten relatief vaak niet gescheiden worden ingezameld. Een op de vijf bedrijven op Isselt heeft interesse getoond in een afvalpreventie doorlichting, waarbij de mogelijkheden tot het verminderen van afval in het bedrijf worden bekeken. Samenwerken om de verwerking van reststoffen of de afvalverwijdering efficiënter te laten verlopen, is voor een kwart van de bedrijven een interessante optie. Ruim een kwart van de bedrijven heeft al initiatieven genomen of heeft deelgenomen aan initiatieven van anderen op milieugebied. Als men dat niet heeft gedaan, komt dat maar zelden door gebrek aan financiële middelen.

7.1 Inleiding
Hoeveel en wat voor soort afval komt vrij bij de bedrijven op Isselt, welke kosten zijn daarmee gemoeid en is men geïnteresseerd in een afvalpreventie doorlichting? Deze vragen, maar ook weer de vragen naar interesse voor samenwerking op het gebied van afvalverwerking en –verwijdering en de al genomen milieumaatregelen op dit gebied, komen aan de orde.

7.2 Soorten afval en hoeveelheden
Welke afval- en reststoffen komen vrij bij de bedrijven op Isselt?

Revitalisering Isselt

29

Figuur 15: Percentage bedrijven waarbij genoemd afval vrijkomt

kantoorafval kantine-afval magazijn- en verpakkingsafval hout, metaal, glas, textiel chemisch afval olie puin,zand, klei, grof vuil organisch afval rioolslib 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Bij driekwart of meer bedrijven komt kantine-, kantoor-, magazijn- en verpakkingsafval vrij. Puin, zand, grond, klei, grof vuil, organisch afval en rioolslib komt vrij bij maximaal 10% van de bedrijven. Minimaal 28% van de bedrijven zamelt deze afvalstromen gescheiden in. In de volgende figuur is dit te zien.

Figuur 16: Percentage bedrijven dat genoemd afval gescheiden inzamelt

chemisch afval olie rioolslib hout, metaal, glas, textiel puin,zand, klei, grof vuil magazijn- en verpakkingsafval kantoorafval organisch afval (GFT) kantine-afval 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

30

Revitalisering Isselt

Alle bedrijven die chemisch afval (inclusief chemische oplos- en ontvettingsmiddelen), olie en rioolslib produceren, moeten deze afvalsoorten gescheiden inzamelen. Uit de figuur blijkt dat verreweg de meeste bedrijven dit ook doen. Echter, een paar bedrijven scheiden deze soorten afval niet. Zij zijn nog eens nader onder de loep genomen. Hieruit is gebleken dat ze in de vragenlijst meestal niet expliciet hebben aangegeven het afval gescheiden in te zamelen. Hoogstwaarschijnlijk doen ze het dus toch wel. Een hoop winst valt er nog te halen bij vooral het scheiden van kantine- en kantoor-, magazijn- en verpakkingsafval. Een minderheid van de bedrijven zamelt dit gescheiden in, terwijl de meeste bedrijven dit afval produceren. Ook organisch afval (GFT) wordt door een minderheid van de bedrijven gescheiden ingezameld, maar zoals we al in figuur 15 zagen, gaat het om een beperkt aantal bedrijven waar dit afval vrijkomt. Aan de bedrijven is ook gevraagd om aan te geven welke van de afvalstromen het meeste geld kost en welke het grootst in omvang is.

Tabel 2. Percentage bedrijven dat afvalstroom het duurst en het grootst vindt
magazijn- en verpakkingsafval kantoorafval chemisch afval kantine-afval hout, metaal, glas, textiel puin, zand, grond, klei, grof vuil olie rioolslib organisch afval totaal Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002 het duurst 31% 22% 17% 10% 7% 5% 5% 2% 1% 100% het grootst 37% 30% 4% 10% 8% 5% 4% 1% 1% 100%

De afvalstromen die het meeste geld kosten, zijn ook het grootst in omvang. Alleen chemisch afval is hierop een uitzondering. Bijna eenvijfde deel van de bedrijven noemt dit het kostbaarste afval en slechts voor 4% is dit ook de grootste afvalstroom.

7.3 Afvalpreventie, samenwerking en maatregelen
Afvalpreventie
Aan alle bedrijven is de vraag voorgelegd of ze geïnteresseerd zijn in een afvalpreventie doorlichting, waarbij de mogelijkheden tot het verminderen van afval in het bedrijf vrijblijvend worden bekeken. Een op de vijf is geïnteresseerd, de rest toont geen interesse.

Samenwerkingsproject afvalverwijdering
Samenwerken om de verwerking van reststoffen of de afvalverwijdering efficiënter te laten verlopen, is voor een kwart van de bedrijven een interessante optie. De helft van de bedrijven heeft geen interesse in een project waarin de mogelijkheden worden onderzocht. De rest, 27%, weet het (nog) niet.

Milieumaatregelen
Ook is gevraagd welke milieumaatregelen ten aanzien van afval- en/of reststromen genomen zijn die wellicht interessant zijn voor andere bedrijven. De meeste bedrijven (90%) hebben geen voor andere bedrijven interessante maatregelen te melden. De 22 verschillende maatregelen die door 10% van de bedrijven genoemd zijn, staan allemaal in bijlage 2B. Het scheiden van afval is verreweg het meest genoemd. Tot slot is gevraagd of bedrijven reeds initiatieven genomen hebben op milieugebied of deelnemen aan bestaande initiatieven op dit terrein. Voorbeelden die bij deze vraag gegeven werden, zijn energiebesparing, uitwerking van bodemsanering, Bedrijfsinterne Milieuzorg en Duurzaam Bouwen. In figuur 17 is te zien dat ruim een kwart dergelijke initiatieven al genomen heeft.

Revitalisering Isselt

31

Figuur 17: Percentage bedrijven dat milieu-initiatieven neemt of er aan deelneemt
nee, andere reden 17% nee, geen financiële middelen 5%

ja 27%

nee, geen prioriteit 26%

nee, geen interesse 25%

Bron: O&S / Revitalisering Isselt 2002

Het niet nemen van initiatieven of het niet deelnemen aan bestaande initiatieven is nauwelijks een kwestie van financiële mogelijkheden. Bij de helft van de bedrijven heeft het of geen prioriteit of ze hebben geen interesse.

32

Revitalisering Isselt

8. Collectieve voorzieningen en overige onderwerpen
De meeste bedrijven willen gezamenlijk brand en calamiteiten bestrijden, preventieve maatregelen nemen en andere veiligheidsvoorzieningen samen regelen. Ook heeft ongeveer de helft van de bedrijven interesse in een gezamenlijk gebruik van een restaurant of een cafetaria.

8.1 Interesse in collectieve voorzieningen
De gemeente is geïnteresseerd in de mogelijkheden om op Isselt bepaalde collectieve voorzieningen te realiseren. Het doel hiervan is kostenvermindering, verbetering van het milieu en/of verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Om zicht te krijgen wat de bedrijven hier van vinden is voor allerlei collectieve voorzieningen gevraagd aan te geven of er interesse in bestaat. In onderstaande figuur is te zien in welke voorzieningen de bedrijven interesse hebben. De voorziening waarin men het meeste interesse heeft staat bovenaan. Ook kon men aangeven geen mening te hebben of het gewoonweg niet te weten. Bij elke voorziening heeft minimaal 10% tot maximaal 23% dit antwoord gegeven. In bijlage 1 bij vraag 51 zijn alle antwoorden te zien. In de volgende figuur zijn de bedrijven die ‘weet niet’ of ‘geen mening’ hebben aangekruist buiten beschouwing gelaten.

Figuur 18: Percentage bedrijven met interesse in collectieve voorzieningen

gezamenlijke veiligheidsvoorzieningen restaurant en/of cafetaria winkels en/of kiosk collectieve parkeervoorziening gezamenlijk gebruik kinderopvang databank met actuele milieu-informatie servicepunt oriënterende vragen milieubesparing gezamenlijk gebruik arbodiensten gezamenlijk onderhoud part. verhardingen en groen gezamenlijk gebruik bedrijfsrestaurantfaciliteiten fitnesscentrum kennisuitwisseling rendabele milieu-initiatieven gezamenlijk creëren werkervaringsplaatsen gezamenlijke cursussen gezamenlijk gebruik vergaderfaciliteiten openbare wasstraat voor vrachtwagens gezamenlijk gebruik van transportmiddelen gezamenlijke opslagruimte collectief vervoer werknemers 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Revitalisering Isselt

33

Bijna 70% van de bedrijven wil gezamenlijk brand en calamiteiten bestrijden, preventieve maatregelen nemen en andere veiligheidsvoorzieningen samen regelen. Bijna de helft wil gezamenlijk een restaurant of een cafetaria. Voor alle overige collectieve voorzieningen toont een groep groter dan 10% interesse, behalve voor het gezamenlijk gebruik van transportmiddelen, gezamenlijke opslagruimte en collectief vervoer van werknemers.

8.2 Overige onderwerpen
Een van de doelstellingen van deze enquête is ook het betrekken van de ondernemers bij de revitalisering en herstructurering van Isselt. Een dergelijk groot project heeft immers alleen maar kans van slagen als de wensen, behoeften en meningen van de betrokkenen er zoveel mogelijk in mee worden genomen. In de enquête zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen. Om een beeld te krijgen van of dit ook de belangrijkste onderwerpen zijn, is gevraagd welke onderwerpen uit de enquête of nog heel andere onderwerpen volgens de bedrijven prioriteit zouden moeten krijgen bij de revitalisering van Isselt. Tweederde deel van de bedrijven heeft deze vraag niet ingevuld. In bijlage 2C staat een overzicht van alle gegeven antwoorden. De meest gegeven antwoorden gaan over veiligheid en inbraakpreventie, bereikbaarheid, parkeerproblematiek, onderhoud van het wegdek en onderhoud algemeen. Veel minder vaak gaat het over milieu, energie en afval. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wil de projectgroep verder praten met bedrijven op Isselt. Het zou kunnen zijn dat voor deze vervolggesprekken de in de enquête gegeven antwoorden interessant zijn om de gespreksonderwerpen te bepalen. Daarom is in de enquête een allerlaatste vraag gesteld of de bedrijven nogmaals benaderd mogen worden over de door hun gegeven antwoorden. De meerderheid, 65%, vindt dit geen probleem. De rest, 35% wenst anoniem te blijven.

34

Revitalisering Isselt

Bijlage 1: Vragenlijst met scores in procenten
Tussen haakjes ziet u het percentage respondenten dat de vraag niet heeft ingevuld.

RUIMTEGEBRUIK EN VEILIGHEID
1
Kunt u aangeven hoe tevreden of ontevreden op Isselt u bent over: zeer tevreden tevreden 2% 61% 3% 68% 2% 73% 1% 55% 1% 51% 2% 48% 0% 48% 1% 54% 8% 71% ontevreden 28% 23% 21% 33% 34% 33% 39% 33% 14% zeer ontevreden 9% 6% 4% 11% 14% 17% 13% 12% 7%

A B C D E F G H I

het onderhoud van het openbaar groen (2%) de hoeveelheid openbaar groen (3%) de straatverlichting (2%) het onderhoud van voet- en fietspaden (4%) het onderhoud van overige wegen (4%) de kwaliteit van het wegdek (3%) het verwijderen van zwerfvuil (3%) het aanzicht van ‘uw’ straat (2%) het zicht op uw bedrijf vanaf de openbare weg (3%)

2
A B C D E F

Ervaart uw bedrijf de volgende zaken op Isselt als een knelpunt? ja de aanwezigheid van (dienst)woningen in de omgeving de aanwezigheid van risicovolle (zware en/of milieubelastende) bedrijven bodem- of grondwaterverontreiniging (bijv. bij uitbreidingsplannen) hinder door stof hinder door geluid stankoverlast 4% 22% 25% 18% 28% 34% nee 96% 78% 75% 82% 72% 66%

3

Heeft u uitbreidings-, verbouwings- of renovatieplannen?

19% ja, op Isselt 4% ja, maar niet op Isselt à ga naar vraag 7 77% nee à ga naar vraag 7

4

Op welke termijn wilt u de uitbreidings-, verbouwings- of 70% binnen een termijn van twee jaar 19% binnen een termijn van twee tot vijf jaar renovatieplannen uitvoeren? 6% op langere termijn 5% weet ik (nog) niet

5

Kunt u per categorie aankruisen of u uitbreidings- of verbouwings- of renovatieplannen heeft?

uitbreiding
A. kantoor B. productieruimte C. opslag overdekt 9% ja 6% nee 85% niet van toepassing 6% ja 4% nee 90% niet van toepassing 6% ja 7% nee 87% niet van toepassing

verbouwing of renovatie
9% ja 5% nee 86% niet van toepassing 6% ja 4% nee 90% niet van toepassing 7% ja 5% nee 88% niet van toepassing

Revitalisering Isselt

35

6

Is er voldoende ruimte beschikbaar om te kunnen uitbreiden?

49% ja 30% nee 21% weet ik (nog) niet

7

Overweegt u een verhuizing van uw bedrijf?

12% ja, binnen een termijn van twee jaar 9% ja, binnen een termijn van twee tot vijf jaar 7% ja, op langere termijn 72% nee à ga naar vraag 9

8

Waar zou u naartoe willen verhuizen?

30% naar een andere locatie op Isselt 24% naar een ander bedrijventerrein in Amersfoort 5% naar een bedrijventerrein buiten Amersfoort 41% (nog) onbekend

9

Heeft uw bedrijf belangstelling om op Isselt extra opslagruimte te huren?

1% ja, in de openlucht 7% ja, overdekt 2% ja, zowel in de openlucht als overdekt 90% nee, geen belangstelling

10 Heeft uw bedrijf belangstelling om opslagruimte te
verhuren aan andere bedrijven? (Bijvoorbeeld voor het opvangen van seizoenpieken.)

0% 7% 1% 39% 53%

ja, in de openlucht ja, overdekt ja, zowel in de openlucht als overdekt nee, geen belangstelling nee, niet beschikbaar

11 Hoe beoordeelt u de veiligheidssituatie op Isselt?
goed
A B C

redelijk 48% 47% 23% 47% 37% 43%

matig 21% 16% 31% 21% 23% 19%

slecht 14% 7% 30% 11% 7% 5%

geen mening/ nvt 2% 3% 11% 2% 18% 17%

de verkeersveiligheid op Isselt sociale veiligheid overdag (te voet of met de fiets) sociale veiligheid ’s avonds en ’s nachts (te voet of met de fiets) de openbare verlichting functioneren van de collectieve beveiliging beveiliging van bedrijfspanden

15% 27% 5% 19% 15% 16%

D E F

12 Neemt uw bedrijf deel aan het project collectieve
beveiliging van bedrijfspanden op Isselt?

50% ja 50% nee

36

Revitalisering Isselt

BEREIKBAARHEID, TRANSPORT EN VERVOER
13 Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van uw bedrijfspand(en) op Isselt?
goed
A B C D E F G

redelijk 38% 25% 25% 23% 12% 10% 26%

matig 18% 6% 17% 9% 24% 18% 9%

slecht 17% 5% 19% 7% 22% 32% 4%

geen mening 1% 1% 21% 20% 32% 33% 16%

per personenauto tijdens de spits per personenauto buiten de spits per vrachtwagen tijdens de spits per vrachtwagen buiten de spits per openbaar vervoer tijdens de spits per openbaar vervoer buiten de spits per fiets / te voet

26% 63% 18% 41% 10% 7% 45%

14 Wat vindt u van de bewegwijzering op Isselt?

37% functioneert goed 32% functioneert niet goed 31% weet niet / geen mening

15 Wat vindt u van de sectorindeling (sector A t/m E) op
Isselt?

40% functioneert goed 23% functioneert niet goed 37% weet niet / geen mening

Onderstaande vragen gaan over vervoer van goederen van en naar uw bedrijfspand(en). Als er geen (noemenswaardige) aan- en afvoer van goederen plaatsvindt ten behoeve van uw bedrijf, kunt u doorgaan met vraag 21 van dit vragenblok. 16 Vindt aan- of afvoer van goederen voor uw bedrijf (ook)
per container plaats? 91% nee, geen containervervoer 9% ja, nl. | 930 | per jaar (gemiddeld geschat aantal containers)

17 Is uw bedrijf van plan (meer) goederen per container te
gaan vervoeren?

4% ja 92% nee 4% weet ik (nog) niet

18 Worden goederen voor of van uw bedrijf over de Eem
vervoerd?

98% nee, geen vervoer over de Eem 2% ja, nl. | 108 | per jaar (gemiddeld geschat aantal ton)

19 Bent u geïnteresseerd in verdere ontwikkeling van de
mogelijkheden voor vervoer van goederen over de Eem?

4% ja, daar ben ik in geïnteresseerd 96% nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd

20 Wellicht zijn er mogelijkheden om het transport van
goederen van en naar bedrijven efficiënter te laten verlopen als bedrijven samenwerken. Zou u interesse hebben in een project waarin deze mogelijkheden onderzocht worden?

6% ja 76% nee 18% weet ik (nog) niet

Onderstaande vragen gaan over parkeermogelijkheden. 21 Heeft u parkeergelegenheid op eigen terrein?
91% ja 9% nee à ga naar vraag 23

Revitalisering Isselt

37

22 Heeft u voldoende parkeerplaatsen op eigen terein?

65% ja 35% nee

23 Zijn er voldoende parkeerplaatsen op de openbare weg in
de directe omgeving van uw bedrijf?

40% ja 60% nee

ENERGIEGEBRUIK
24 Gebruikt u andere energiebronnen naast aardgas en
elektriciteit? (meerdere antwoorden mogelijk) 2% overig, namelijk ................................................. 98% nee

25 Wordt in uw bedrijf gebruik gemaakt van
klimaatbeheersing in, of koeling van ruimten die bestemd zijn voor personeel?

56% nee 44% ja

26 Komt er in uw bedrijf restwarmte vrij?

81% nee à ga naar vraag 29 9% ja 10% weet niet

27 Hoe wordt deze restwarmte in uw eigen bedrijf gebruikt?
(meerdere antwoorden mogelijk)

7% luchtkoeling 0% waterkoeling 4% anders 87% wordt niet gebruikt 2% lucht-, waterkoeling en anders

28 Komt er bij uw bedrijf restwarmte vrij die aan andere
bedrijven geleverd zou kunnen worden?

0% ja, wij leveren al restwarmte aan andere bedrijven 4% ja, wij zouden restwarmte kunnen leveren aan andere bedrijven 45% nee 51% weet niet

29 Heeft uw bedrijf interesse in toelevering van restwarmte
van andere bedrijven?

8% ja 67% nee 25% weet niet

30 Wekt uw bedrijf zelf elektriciteit op?

1% ja, d.m.v. warmtekrachtkoppeling 99% nee

31 Wellicht zijn er mogelijkheden om het energiegebruik
efficiënter te laten verlopen als bedrijven samenwerken. Zou u interesse hebben in een project waarin deze mogelijkheden onderzocht worden?

25% ja 37% nee 38% weet ik (nog) niet

38

Revitalisering Isselt

32 Kunt u aangeven welke energiebesparingsmaatregelen in uw bedrijf al toegepast zijn, die ook voor andere bedrijven
interessant kunnen zijn? 90% geen energiebesparingsmaatregelen gemeld Zie voor een overzicht van de antwoorden bijlage 2A.

WATER
33 Voor welk doeleinden gebruikt u leidingwater?
(meerdere antwoorden mogelijk) voor elk antwoord staat het percentage respondenten dat dit antwoord heeft gegeven 99% huishoudelijk / sanitair 3% productwater 3% proceswater 20% reiniging 3% koeling

34 Gebruikt u behalve leidingwater ook nog andere soorten
water? (meerdere antwoorden mogelijk) voor elk antwoord staat het percentage respondenten dat dit antwoord heeft gegeven

2% grondwater 1% oppervlaktewater 1% regenwater 2% (hergebruik van) afvalwater 96% nee à ga naar vraag 37

De vragen 35 en 36 gaan over grondwater. Indien uw bedrijf zelf geen grondwater oppompt, ga naar vraag 37.
Voor 98% van de bedrijven zijn de vragen 35 en 36 niet van toepassing. Daarom is bij deze vragen niet het percentage, maar het aantal bedrijven aangegeven dat een bepaald antwoord heeft gegeven.

35 Is de capaciteit van uw grondwaterpomp meer of minder
dan 10 m per uur?
3

¨ meer (3 bedrijven hebben dit antwoord gegeven) ¨ minder (3 bedrijven hebben dit antwoord gegeven)

36 Voor welke doeleinden gebruikt u het opgepompte
grondwater? (meerdere antwoorden mogelijk)

¨ proceswater (1 bedrijf) ¨ productwater (1 bedrijf) ¨ reiniging (4 bedrijven) ¨ koeling (1 bedrijf) ¨ anders, namelijk: warmte (1x genoemd)

De volgende vragen gaan over het (her)gebruik van afvalwater 37 Wordt binnen uw bedrijf water hergebruikt?
5% ja 95% nee

38 Heeft uw bedrijf water beschikbaar dat in principe door
andere bedrijven zou kunnen worden gebruikt?

1% ja 90% nee 9% weet niet

39 Heeft uw bedrijf interesse in het gebruik van ander water
dan leidingwater? (bijv. hergebruik van water afkomstig van andere bedrijven)

4% ja 82% nee 14% weet niet / geen mening

Revitalisering Isselt

39

40 Wellicht zijn er mogelijkheden om het watergebruik en de 10% ja
verwerking van afvalwater efficiënter te laten verlopen als 57% nee 33% weet ik (nog) niet bedrijven samenwerken. Zou u interesse hebben in een project waarin deze mogelijkheden onderzocht worden?

41 Kunt u aangeven welke waterbesparingsmaatregelen in uw bedrijf al toegepast zijn, die ook voor andere bedrijven interessant kunnen zijn? 97% geen waterbesparingsmaatregelen gemeld zuinig zijn (4x genoemd) betere sanitaire voorzieningen (2x genoemd) hergebruiken na recyclen (1x genoemd) hergebruik koelwater (1x genoemd) bewust maken van medewerkers (1x genoemd) regenwater opvangen en hergebruiken (1x genoemd) reservoirs (1x genoemd) lekkages snel oplossen (1x genoemd)

DROOG AFVAL EN RESTSTOFFEN
42 Maakt u kosten voor de verwijdering van afval- en/of reststoffen? (inclusief: huur containers, lediging, stortrecht, inzameling) 70% ja 30% nee, geen noemenswaardige hoeveelheid afvalen/of reststoffen à ga naar vraag 44 0% nee, bedrijf ontvangt geld voor afval- en/of reststoffen à ga naar vraag 44

43 Kunt u de totale kosten op jaarbasis aangeven die u moet 40% minder dan ƒ 2.500,betalen voor de verwijdering van afval- en/of reststoffen? 40% ƒ 2.500,- tot ƒ 15.000, 17% ƒ 15.000,- tot ƒ 50.000,(inclusief: huur containers, lediging, stortrecht, 3% meer dan ƒ 50.000,inzameling) (4%)

44 Wilt u in de eerste kolom aankruisen welke afval- en reststoffen vrijkomen in uw bedrijf en in de volgende kolom of uw bedrijf de stoffen gescheiden inzamelt? komt vrij? ja nee 81% 19% 87% 13% 74% 26% 36% 64% 10% 90% (indien vrijkomt) gescheiden inzameling? ja nee 28% 72% 44% 56% 49% 51% 58% 42% 55% 45%

A B C D E F G H I

kantine-afval kantoorafval magazijn- en verpakkingsafval hout, metaal, glas, textiel puin, zand, grond, klei, grof vuil chemische oplos- en ontvettingsmiddelen, chemisch afval olie rioolslib (geen chemisch afval) organisch afval (GFT)

25% 15% 6% 7%

75% 85% 94% 93%

92% 91% 90% 41%

8% 9% 10% 59%

40

Revitalisering Isselt

45 Welke afval- / reststroom uit vraag 44 is voor uw bedrijf het duurst?

magazijn- en verpakkingsafval (31%) kantoorafval (22%) chemisch afval (17%) kantine-afval (10%) (overige afvalsoorten: door minder dan 10% van de bedrijven als duurste genoemd)

46 Welke afval- / reststroom uit vraag 44 is het grootst bij uw magazijn- en verpakkingsafval (37%) kantoorafval (30%) bedrijf ? kantine-afval (10%) (overige afvalsoorten: door minder dan 10% als grootste genoemd)

47 Bent u als bedrijf geïnteresseerd in een afvalpreventie doorlichting, waarbij de mogelijkheden tot het verminderen van afval in uw bedrijf vrijblijvend worden bekeken?

19% ja 81% nee

48 Wellicht zijn er mogelijkheden om de verwerking van reststoffen of de afvalverwijdering efficiënter te laten verlopen als bedrijven samenwerken. Zou u interesse hebben in een project waarin deze mogelijkheden onderzocht worden?

24% ja 49% nee 27% weet ik (nog) niet

49 Kunt u aangeven welke milieumaatregelen ten aanzien van afval- en/of reststromen in uw bedrijf al toegepast zijn, die ook voor andere bedrijven interessant kunnen zijn? 90% geen milieumaatregelen gemeld Zie voor een overzicht van de antwoorden bijlage 2B.

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN
50 Heeft uw bedrijf reeds initiatieven genomen op milieugebied of neemt uw bedrijf deel aan bestaande initiatieven op het gebied van milieu? (zoals energiebesparing, uitwerking van bodemsanering, Bedrijfsinterne Milieuzorg, Duurzaam Bouwen, etc.) 27% ja 25% nee, geen interesse 26% nee, geen prioriteit 5% nee, geen financiële middelen 17% nee, andere reden

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om op Isselt bepaalde collectieve voorzieningen te realiseren, met als doel kostenvermindering, verbetering van het milieu en / of verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving.

Revitalisering Isselt

41

51 Heeft uw bedrijf in principe interesse in de volgende collectieve voorzieningen? ja
A B C D E

nee 83% 85% 75% 61% 53%

collectief vervoer werknemers (vervoersmanagement) gezamenlijke opslagruimte openbare wasstraat voor vrachtwagens kennisuitwisseling over rendabele milieu-initiatieven goed toegankelijke databank met actuele milieu-informatie over bijv. bouwen, bodem, subsidies en milieuregels een servicepunt voor de eerste oriënterende vragen naar milieubesparings- en preventiemogelijkheden gezamenlijke cursussen gezamenlijk gebruik van arbodiensten (inclusief arbotrainingen) gezamenlijk creëren van werkervaringsplaatsen gezamenlijk gebruik van kinderopvang gezamenlijk gebruik van vergaderfaciliteiten gezamenlijk gebruik van bedrijfsrestaurantfaciliteiten gezamenlijk gebruik van transportmiddelen collectieve parkeervoorziening gezamenlijke bestrijding en preventie van brand en calamiteiten, gezamenlijke veiligheidsvoorzieningen gezamenlijk onderhoud particuliere verhardingen en groen winkels en/of kiosk restaurant en/of cafetaria fitnesscentrum

3% 5% 11% 19% 24%

weet niet/ geen mening 14% 10% 14% 20% 23%

F G H I J K L M N O

23% 14% 23% 19% 27% 14% 22% 8% 29% 57% 23% 32% 42% 21%

55% 67% 59% 63% 53% 71% 63% 79% 55% 26% 61% 53% 43% 62%

22% 19% 18% 18% 20% 15% 15% 13% 16% 17% 16% 15% 15% 17%

P Q R S

ALGEMENE VRAGEN
52 Hoeveel bedrijfsvestigingen heeft u op Isselt? 92% 1 vestiging 6% 2 vestigingen 2% meer dan 2 vestigingen

53 Bent u eigenaar of huurder van deze bedrijfsvestiging(en) 34% is eigenaar van 1 of meer vestigingen op Isselt? 71% is huurder (of lease) van 1 of meer vestigingen (beide antwoorden mogelijk)

54 In welke categorie kan uw bedrijf worden ingedeeld?

15% industrie 8% bouwnijverheid 12% auto (reparatie) bedrijven 32% overige reparatie, groothandel en detailhandel 6% vervoer, opslag en communicatie 26% dienstverlening 1% anders, namelijk ………

55 Hoeveel personen zijn werkzaam bij uw bedrijf op Isselt? (personeel, inclusief eigenaar / directeur en eventueel meewerkende gezinsleden, exclusief ingehuurde uitzendkrachten) (beide antwoorden mogelijk) (1%)

in |97%| van de bedrijven werken in totaal |5419| personen meer dan 12 uur per week in |22% | van de bedrijven werken in totaal |486| personen minder dan 12 uur per week

42

Revitalisering Isselt

56 Wordt in de bedrijfsvestiging(en) op Isselt in dagdienst en/of ploegendienst gewerkt? (1%)

93% (vooral) dagdienst 1% (vooral) ploegendienst 6% gedeeltelijk dag- en ploegendiensten

57 Hoe groot is de totale oppervlakte van uw perceel / percelen in Isselt? (een globale aanduiding is voldoende) (6%)

90% gemiddeld circa |2500| m 10% niet van toepassing (gebruik bijvoorbeeld alleen een (deel van een) verdieping)

2

58 Kunt u hieronder de specifieke oppervlaktes van uw bedrijfsvestiging(en) per functie vermelden in vierkante meters? (een globale aanduiding is voldoende)
A B C D

kantoorruimte (12%) productieruimte (12%) overdekte opslagruimte (13%) overige overdekte ruimte (13%)

Aantal m circa |400| (gemiddeld) circa |800| (gemiddeld) circa |1100| (gemiddeld) circa |1000| (gemiddeld)

2

59 Kunt u aangeven hoeveel aardgas uw bedrijf op Isselt ongeveer op jaarbasis verbruikt?

40% minder dan 10.000 m per jaar 14% 10.000 – 100.000 m per jaar 3% 100.000 – 500.000 m per jaar 1% 500.000 – 1.000.000 m per jaar 0% meer dan 1.000.000 m per jaar 42% weet niet
3 3 3 3

3

60 Kunt u aangeven hoeveel elektriciteit uw bedrijf op Isselt ongeveer op jaarbasis verbruikt?

39% minder dan 50.000 KWh per jaar 16% 50.000 – 500.000 KWh per jaar 1% 500.000 – 1.000.000 KWh per jaar 2% 1.000.000 – 10.000.000 KWh per jaar 0% meer dan 10.000.000 KWh per jaar 42% weet niet

61 Kunt u aangeven hoeveel water uw bedrijf op Isselt op jaarbasis verbruikt?

47% minder dan 500 m per jaar 9% 500 – 10.000 m per jaar 2% 10.000 – 50.000 m per jaar 0% meer dan 50.000 m per jaar 42% weet niet
3 3 3

3

62 In deze vragenlijst zijn vele onderwerpen aan de orde gekomen, zoals milieu, onderhoud, veiligheid, bereikbaarheid, energie en collectieve voorzieningen. Welke van deze onderwerpen of nog heel andere onderwerpen zouden volgens u prioriteit moeten krijgen bij de herstructurering van Isselt? 69% niets genoemd Zie voor een overzicht van de antwoorden bijlage 2C.

63 Mogen we u eventueel over de door u gegeven antwoorden 65% ja, dat is goed 35% nee, ik wens anoniem te blijven op de vragen nog eens benaderen?

Revitalisering Isselt

43

44

Revitalisering Isselt

Bijlage 2: Antwoorden op open vragen

A Energiebesparingsmaatregelen
Vraag 32: Kunt u aangeven welke energiebesparingsmaatregelen in uw bedrijf al toegepast zijn, die ook voor andere bedrijven interessant kunnen zijn? Aantal keer genoemd 8 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 39

Licht uit wanneer niet in gebruik Energiezuinige verlichting HR ketels Goede isolatie Tijdklok verwarming Tochtscherm bij aanvoerdeur Dubbelglas PV cellen (zonne-energie) Reflectorkappen achter TL-buizen Tijdschakelaars op apparatuur Klimaatbeheersing door weerstation Warmte terugwinning Kachel op 18 graden Celsius Dubbele ketelinstallatie Luchtbehandeling koel-warmte systeem Betere gasproductie biogas met gebruik van restwarmte Diverse maatregelen Totaal

Revitalisering Isselt

45

B Milieumaatregelen ten aanzien van afval
Vraag 49: Kunt u aangeven welke milieumaatregelen ten aanzien van afval- en/of reststromen in uw bedrijf al toegepast zijn, die ook voor andere bedrijven interessant kunnen zijn? Aantal keer genoemd 14 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Gescheiden afval inzamelen, reststromen scheiden Papier en plastic scheiden Recyclen (bijvoorbeeld papier) Speciale wasmachines voor wassen van inktbussen Al het afval gezamenlijk verwerken Uitsluitend gebruik van K3 producten (wettelijk voorgeschreven) Olievet afscheider Hergebruik van verpakkingsmateriaal Papier uit vernietiger als vulmateriaal Cardrigde inleveren Niet onnodig printen Zoveel mogelijk opslaan in de computer GIBA regelgeving Inventarisatie en advies van Rova Afvoer (olie, banden accu’s) Olie-water afscheider Bewust maken van medewerkers Met inkoopbeleid rekening met afval houden Gewichtsvermindering verpakkingsmateriaal Energieverbruik terugdringen Bulktransporten in plaats van containers, vaten, big bags, etc. Oude toners leveren aan toner-recycling bedrijven Totaal

46

Revitalisering Isselt

C Aandachtspunten bij de herstructurering van Isselt
Vraag 62: In deze vragenlijst zijn vele onderwerpen aan de orde gekomen, zoals milieu, onderhoud, veiligheid, bereikbaarheid, energie en collectieve voorzieningen. Welke van deze onderwerpen of nog heel andere onderwerpen zouden volgens u prioriteit moeten krijgen bij de herstructurering van Isselt? Aantal keer genoemd 26 22 19 17 10 7 6 6 6 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 163

Veiligheid c.q. inbraakpreventie Bereikbaarheid Parkeergelegenheid, -overlast, -problematiek Slecht wegdek (onderhoud) Onderhoud (algemeen) Verkeersveiligheid (fietsers, auto’s, voetgangers) Nettere wijk, meer uitstraling Bewegwijzering (vanuit Utrecht) Collectieve voorzieningen Milieu Openbaar vervoer (bereikbaarheid) Verlichting Groenvoorziening Veranderen knelpunt Chromiumweg-Magnesiumweg Stankoverlast Goede omleidingen bij onderhoud aan wegen Van Nijverheidsweg Noord voorrangsweg maken Eetgelegenheid op woonpromenade Isselt Goede (gezonde) lunchmogelijkheid Droog afval Reclame uitingen Combinatie winkelpromenade en bijvoorbeeld auto-industrie (Zware) transportindustrie apart Opruimen zwerfafval Bijpraten over nieuwe mogelijkheden op industrieterrein Bouwen van bruiloftzalen Winkel of kiosk Aansluiting Nijverheidsweg op Industrieweg Langere voorsoorteerstroken voor rechtdoor en linksaf Komst ziekenhuis aan de Maatweg Laad- en losmogelijkheden Verkeersremmende maatregelen op Kalium- Natriumweg Afwatering Kaliumweg Imago van Isselt ten opzichte van andere bedrijfsterreinen Energie Controle op het gedrag van brommers Spoorwegovergang bij het dierenpark Veiligheid ten aanzien van calamiteiten Geen herstructurering waarbij de weg opengebroken wordt Totaal

Revitalisering Isselt

47