Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

De volgende partijen bieden u aan:

UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD
- Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoezicht - Behoorlijke korting op additionele beveiligingsmaatregelen - Behoorlijke korting op verzekeringspremie - Uniek aanbod aanleg glasvezel voor deelnemers IICC

…in samenwerking met…

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure mag zonder toestemming van Stichting IICC of Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg voor andere doeleinden gebruikt worden.

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

Big Brother is Watching You…..
Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg (BTM) heeft in samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg-Zuid, de politie, de ondernemersverenigingen IKHN (Heerlen-Noord) en IKB (De Beitel) en de gemeente Heerlen een innovatief beveiligingsproject voor de ondernemers op de bedrijventerreinen Heerlen-Noord en De Beitel opgezet. Het project heeft als doelstelling:

Het creëren van een optimale veiligheid op bedrijventerreinen,
door middel van

Incidentgestuurde Intelligente Collectieve Camerabewaking (IICC)

Voordelen, wat levert het u op:
• IICC is vooral preventief. Het richt zich op het voorkomen van een strafbaar feit en daardoor dus ook op het voorkomen van schade voor bedrijven; IICC betekent 24 uur per dag cameratoezicht; IICC betekent een veiligheidssysteem over de gehele keten; IICC integreert de activiteiten van de politie, de gemeente, de ondernemer en eventueel door de ondernemer ingeschakelde alarmopvolgingsdiensten op de meest efficiënte wijze; IICC schakelt meteen de juiste persoon of instantie in, vaak al vóórdat er daadwerkelijk iets is gebeurd; IICC is gericht op het voorkomen van ‘valse meldingen’ en onnodige tijd- en geldverspilling; IICC levert ondernemers kostenbesparing op door optimalisatie van uw veiligheid; IICC bespaart de ondernemer én de politie vele uren doordat er minder strafbare feiten gepleegd zullen worden; IICC betekent gerichte snelle alarmopvolging door de juiste instantie; IICC gaat over tot alarmopvolging indien er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op de beveiligde zone; IICC sluit freeriders uit!; IICC combineert collectief & individueel proactief beveiligingsniveau; IICC biedt mogelijkheden van inkoppeling aan reeds bestaande beveiligingsmaatregelen zoals eerder geplaatste camera’s bestemd voor op uw eigen bedrijfsterrein.

• • •

• • •

• •

• • •

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

Vergelijking met de huidige situatie
In de huidige situatie is de ondernemer meestal zelf volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn bedrijfspand. De ondernemer beveiligt zijn eigen pand met goede sloten, deuren, hekken en alarmmeldingsapparatuur. Daarnaast heeft de ondernemer vaak een professionele partij ingeschakeld die een brand- en sluitronde houdt, of die in het geval van een alarm polshoogte gaat nemen. Probleem: inbrekers deinzen niet meer terug voor deze beveiligingsmaatregelen en weten toch ongezien een strafbaar feit te plegen. Dit betekent dat op het moment dat het alarm afgaat, het bedrijf al kosten heeft gemaakt omdat er sprake is van schade. Ook de uren die de ondernemer ‘kwijt’ is aan het bellen met de verzekeringsmaatschappij of de politie kunnen niet meer worden voorkomen. Op de bedrijventerreinen in Heerlen-Noord en op De Beitel hebben de ondernemers een aantal jaren geleden gezamenlijk een extra beveiligingsdienst ingeschakeld. Een collectief ingehuurde surveillancedienst maakt diverse malen per nacht een ‘ronde’ over het bedrijventerrein. In het begin werkte dit zeer effectief. Tegenwoordig wordt deze collectieve bewaking als onvoldoende ervaren, omdat hiermee steeds minder vaak inbraken worden voorkomen. Dit is ook de reden dat de ondernemers aan BTM gevraagd hebben een nieuw beveiligingsproject op te zetten: Het IICC.

Hoe werkt het IICC ?
 Door toevoeging van camera’s zijn er 24 uur per dag ogen èn oren op het terrein aanwezig. Vanuit een meldkamer wordt ‘live’ meegekeken en kan direct actie ondernomen worden.  Door intelligente camera’s kunnen virtuele detectielijnen op het bedrijventerrein worden aangebracht, waarmee reeds in de beveiligde openbare ruimte potentiële inbrekers kunnen worden opgemerkt.  Zowel het openbare gebied als de perceelsgrenzen van private gebieden (voor zover ze langs een openbare weg gesitueerd zijn) worden bewaakt.  De videomeldkamer schakelt meteen de juiste organisatie in. Geen tijdsverlies. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente en de politie en worden maatwerkafspraken gemaakt per ondernemer (protocol).  U bepaalt de beveiligingsgraad van uw eigen private terrein naar eigen wens. o Bij calamiteiten kunnen mensen worden aangesproken vanuit een videomeldkamer; o Indien gewenst kan vanuit een meldkamer tijdelijk verlichting (schijnwerpers) ingeschakeld worden; o Indien gewenst kunt u uw commerciële alarmopvolgingsdienst laten profiteren van de beelden die via IICC binnenkomen.  Freeriders worden uitgesloten! Ze profiteren niet meer. Het systeem blokt deze gebieden!  Proactieve en snellere alarmopvolging n.a.v. een melding is mogelijk. Bij constatering van een ‘ongewenste’ situatie wordt direct actie ondernomen, op basis van collectieve en individuele afspraken.

Dit heeft tot gevolg:
    Snellere reactietijd door meekijken en oplettendheid van de meldkamer; Uw pand kan 24 uur per dag in de gaten gehouden worden; Weinig valse alarmen door virtuele verificatie vooraf; U betaalt niet meer voor de ‘meelifters’ (freeriders)!

Geïnteresseerd?
Neem contact op met onderstaande personen voor het maken van een afspraak. - Voor Heerlen-Noord: Math L’Ortye 06-50 25 25 05 - Voor De Beitel: Huub Wiermans 045-570 01 68 - Algemene informatie: Dennis Kierkels 045-570 01 66 Per e-mail kan contact worden opgenomen via btm@parkstad-limburg

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

INFORMATIE OVER HET BEVEILIGD GEBIED
 Op bedrijventerrein De Beitel en de Bedrijventerreinen Heerlen-Noord worden in totaal circa 100 intelligente camera’s geïnstalleerd.  Het gebied dat door de openbare camera’s beveiligd wordt, is op de bijgevoegde kaartbeelden met rode lijnen gearceerd.  Deze camera’s zijn gekoppeld aan de meldkamer van de Gemeente Heerlen, waar altijd iemand aanwezig is die de beelden live kan uitlezen. De camera’s werken dag en nacht.  Per camerabeeld kunnen virtuele detectielijnen worden aangebracht. Deze detectielijnen zullen voornamelijk ’s nachts actief zijn, zodat de meldkamer meteen het beeld voor zich krijgt, indien iemand of iets een detectielijn passeert.  De detectielijnen kunnen ook geplaatst worden op de grens van het openbare gebied (de weg en/of berm) en de private kavels. Dit zal alleen daar gebeuren waar ondernemers gevestigd zijn die deelnemen aan het collectief. Freeriders worden van deze dienst uitgesloten.  Voor elke ondernemer die deelneemt aan het collectief wordt een protocol opgesteld waarin vermeld wordt wat de meldkamer moet ondernemen in het geval zich er een verdachte situatie voordoet. Zo kan de ondernemer aangeven of er bij een verdachte situatie contact dient te worden opgenomen met de ondernemer zelf of bijvoorbeeld met een door de ondernemer ingeschakelde beveiligingsdienst.  Indien duidelijk is dat er een inbraak voorbereid of gepleegd wordt, dan wordt meteen de politie ingeschakeld. Geen tijdverlies!

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

Uitbreidingsmogelijkheden
Een ondernemer kan op privaat terrein een aantal uitbreidingen laten aanbrengen:  Een ondernemer heeft de mogelijkheid om op eigen terrein extra camera’s te laten installeren. Deze camera’s dienen uitgelezen te worden door een commerciële videomeldkamer.  Er zijn camera’s verkrijgbaar die gekoppeld kunnen worden aan een aantal elektronische koppelingen (I/O schakelingen). Op deze wijze kan op afstand licht worden aangezet of kunnen poorten en deuren worden vergrendeld.  Er zijn tevens camera’s verkrijgbaar waarmee een live-audio verbinding tot stand gebracht kan worden. Deze uitbreidingsmogelijkheden zijn maatwerk en elke ondernemer dient zelf te beslissen of ze deze inkopen. Voor de duidelijkheid, de hiermee gepaard gaande extra kosten zullen door de ondernemer zelf betaald dienen te worden. De Stichting IICC zal zich inspannen om aan deelnemende ondernemers voordelige tarieven te bieden. Hiertoe zal de Stichting IICC een raamcontract afsluiten met een videomeldkamer en een cameraleverancier, waardoor ondernemers deze uitbreidingsmogelijkheden goedkoper kunnen inkopen.

Reeds bestaande alarmsystemen integreren
 Een ondernemer heeft in de meeste gevallen al een alarmsysteem geïnstalleerd in zijn bedrijf. Vaak gaat het hierbij om intern detectieapparatuur (bewegingssensors). Deze sensors zijn vaak doorgekoppeld naar een particuliere alarmcentrale. Indien gewenst kan een deelnemer in het protocol (dat afgesloten wordt tussen de gemeentelijke meldkamer en de ondernemer) laten opnemen dat in een vooraf bepaalde situatie contact wordt opgenomen met deze PAC.  Indien bij een bedrijf reeds camera’s zijn geïnstalleerd, dient per bedrijf bekeken te worden in hoeverre deze gekoppeld kunnen worden aan het IICC traject. In principe is veel mogelijk mits de camera’s beelden via internet worden verzonden naar een meldkamer elders. Per bedrijf zal maatwerk nodig zijn.

Verzekeringsvoordelen – Directe terugverdienmogelijkheid!
 De Stichting IICC is in gesprek met een aantal grote verzekeringsmaatschappijen. De Stichting IICC heeft reeds met INTERPOLIS een raamcontract afgesloten waardoor aan deelnemers van het IICC een korting van minstens 15% kan worden geboden op de jaarpremie gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie. Deze korting zal groter worden naarmate meer ondernemers participeren in het collectief en de schadecijfers gaan dalen!  De ondernemer dient wel op eigen terrein voldoende beveiliging te hebben aangebracht. Een kostenloze scan zal uitwijzen of de ondernemer daaraan voldoet.  Deze korting van 15% weegt in vele gevallen op tegen het jaarlijks deelnamebedrag dat een ondernemer aan Stichting IICC dient te betalen!  De Stichting IICC wil graag per ondernemer weten: o Of deze geïnteresseerd is in deze terugverdienmogelijkheid. o Bij welke verzekeringsmaatschappij men nu verzekerd is voor wat betreft ‘gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie’. o Wat men nu betaalt voor de verzekering ‘gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie’.

Unieke aanbieding glasvezelverbinding
 De IICC camera’s worden met een glasvezelverbinding met elkaar en met de meldkamer ontsloten.  De Stichting IICC kan i.s.m. KPN een uniek glasvezelaanbod doen. Indien een ondernemer deelnemer wordt van het IICC én de ondernemer plaatst op eigen terrein ook camera’s en/of men neemt internet, telefonie af van KPN, dan zorgt KPN ervoor dat er tegen een zeer geringe eenmalige investering een glasvezelverbinding wordt aangelegd. e  Dit is het 1 bedrijventerrein in Nederland dat op deze manier en tegen deze gunstige voorwaarden voorzien kan worden van glasvezel.

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

Ons aanbod: wat is het, wat kost het?
De Stichting IICC heeft het volgende aanbod voor u!

A. IICC intelligente camera’s in de openbare ruimte
Ondernemers sluiten een contract met Stichting Beveiliging BTM voor de komende 3 jaar! De jaarlijkse deelnameprijs wordt gebaseerd op de verdeelsleutel die ook is toegepast op de collectieve surveillanceprojecten. De verdeelsleutel houdt o.a. rekening met de perceelsoppervlakte, de strekkende meters grens aan een openbare weg, het aantal werkzame personen, de attractiviteit van aanwezige goederen, mate van beveiliging van het eigen kavel etc. Op deze wijze wordt elk bedrijf tot een cluster toebedeeld en wordt het jaarbedrag berekend. Cluster 1:  82,50 per maand Cluster 2:  116,67 per maand Cluster 3:  150,- per maand Cluster 4:  216,67,- per maand Cluster 5:  283,33,- per maand Cluster 6:  350,- per maand (bedragen exclusief BTW) ( 990,- per jaar) ( 1.400,- per jaar) ( 1.800,- per jaar) ( 2.600,- per jaar) ( 3.400,- per jaar) ( 4.200,- per jaar)

U krijgt hiervoor: • Een preventief camerasysteem op het bedrijventerrein dat 24 uur per dag werkt! • Een permanente toegangscontrole van het bedrijventerrein! • Een permanente controle van de openbare wegen op het bedrijventerrein! • Een permanente controle van de private grenzen van deelnemers aan de openbare wegen op het bedrijventerrein! • Een camerasysteem dat acuut inschakelt bij een verdachte situatie of bij een incident! • Een directe inschakeling van de juiste organisatie. Bij een potentiële inbraak wordt meteen de politie ingeschakeld, die dit als een 112 melding afhandelt (grote voorrang)! • Koppelingsmogelijkheden met uw eigen beveiligingssysteem (zie B)!

Geïnteresseerd?
Neem contact op met onderstaande personen voor het maken van een afspraak of vul hieronder uw gegevens in en retourneer dit blad aan ons. Post: Mailen naar: Faxen naar: Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, Postbus 200, 6400 AE HEERLEN (t.a.v. V. Tummers) v.tummers@parkstad-limburg.nl 045-574 09 08

Wij leggen u graag het gehele project uit! Voor Heerlen-Noord: Math L’Ortye 06-50 25 25 05 Voor De Beitel: Huub Wiermans 045-570 01 68 Algemene informatie: Dennis Kierkels 045-570 01 66 Per e-mail kan contact worden opgenomen via btm@parkstad-limburg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Ja, ik wil een gesprek over het IICC camerabeveiliging. Neem contact met mij op
Uw vestigingsgegevens Vestigingsnaam Straat + Huisnummer Postcode Plaats Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Postcode Plaats Telefoonnummer Fax E-mail Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, email of fax)

Bij voorkeur faxen naar:

045-574 09 08

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

B. Additionele beveiligingsmaatregelen op maat
Wellicht wilt u op eigen terrein ook camera’s die kunnen profiteren van de techniek en intelligentie van IICC. De private camera’s dienen uitgelezen te worden door een private videomeldkamer. Hiertoe heeft Stichting IICC een contract gesloten met het bedrijf C&N. Het combineren van camera’s in het openbare gebied met camera’s op het eigen perceel c.q. gebouw maken de kans op een inbraak zeer gering. Indien gewenst kan de videomeldkamer op afstand lichten aan/uitschakelen of via een audioverbinding de persoon toespreken die door de camera’s wordt gedetecteerd. Investering (volledig werkend opgeleverd, prijzen gebaseerd op eenvoudige installatie) Vanaf  1.200,Vanaf  1.900,Vanaf  3.700,Vanaf  5.400,Op basis van offerte Op basis van offerte Op basis van offerte Vaste jaarlijkse kosten (abonnement meldkamer + onderhoudscontract, onbeperkt aantal kijkminuten)

Richtprijzen

1 extra camera 2 extra camera’s 4 extra camera’s 6 extra camera’s Maatwerk (intern/extern of combinatie) Audioverbinding I/O schakeling op afstand (licht aanschakelen / poorten openen) Additionele opties op aanvraag

 65, 60, 55, 50,-

per maand per camera per maand per camera per maand per camera per maand per camera

Vanaf  45,- per camera per maand  20, 100,per maand per jaar

De genoemde prijzen zijn richtprijzen en exclusief BTW Integreren eigen camera’s Heeft u uw eigen private kavel reeds met eigen camera’s beveiligd dan hoeft u meestal geen nieuwe camera’s te kopen. Om gebruik te kunnen maken van de ‘IICC-intelligentie’ zal een afspraak met u worden gemaakt. Duidelijk wordt dan welke mogelijkheden er zijn om de beelden van uw camera’s door te zetten naar de private videomeldkamer van C&N. Beelden van uw eigen camera kunnen zo efficiënt benut worden in het voorkomen van een incident. C&N heeft ook indien nodig rechtstreeks contact met de gemeentelijke meldkamer. Wilt u de mogelijkheden weten, vul dit formulier in en stuur het terug aan ons. Wij zorgen dat C&N contact met u opneemt.

Bent u geïnteresseerd?
U kunt zich voorstellen dat elk bedrijf een andere situatie kent. De exacte prijsstelling die behoort tot het aanbrengen van extra camera’s op privaat terrein, zal dan ook duidelijk worden wanneer een maatwerkofferte is gemaakt. Uit de Europese Aanbesteding is naar voren gekomen dat een combinatie van Worksphere, C&N en KPN het IICC zullen gaan aanleggen. In dit geval zal C&N een offerte op maat opstellen. Bent u geïnteresseerd, wilt u een offerte op maat inzake additionele beveiligingsmaatregelen? Vul dan onderstaande gegevens in en stuur dit retour. Post: Mailen naar: Faxen naar: Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, Postbus 200, 6400 AE HEERLEN (t.a.v. V. Tummers) v.tummers@parkstad-limburg.nl 045-574 09 08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil een maatofferte voor camerabeveiliging op eigen terrein. Neem contact met mij op
Uw vestigingsgegevens Vestigingsnaam Straat + Huisnummer Postcode Plaats Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Postcode Plaats Telefoonnummer Fax E-mail Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, email of fax)

Bij voorkeur faxen naar:

045-574 09 08

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

C. Korting op verzekeringspolis
De Stichting IICC heeft met INTERPOLIS een contract afgesloten, waardoor deelnemende bedrijven aan het IICC kortingen van minimaal 15% kunnen krijgen op de jaarpremie voor de verzekering van gebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie. Deze korting geldt alleen voor deelnemers aan het IICC project! Om exact de korting te kunnen bepalen is een gesprek nodig met u en de Rabobank Parkstad Limburg, die in dit verband namens INTERPOLIS, optreedt. Om u meer duidelijkheid te geven over uw besparingsmogelijkheden, is het gemakkelijk dat u van te voren 3 vragen beantwoord. Wij zijn er zeker van dat de bedragen die de ondernemer hiermee bespaart behoorlijk zijn, waardoor de jaarlijkse deelnamekosten aan het IICC project feitelijk drastisch verlaagd worden!

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd, wilt u een weten hoe hoog uw financieel voordeel precies is? Vul dan onderstaande gegevens in stuur dit retour aan: Post: Mailen naar: Faxen naar: Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, Postbus 200, 6400 AE HEERLEN (t.a.v. V. Tummers) v.tummers@parkstad-limburg.nl 045-574 09 08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Ja, ik ben (geïnteresseerd om) deelnemer (te worden) aan het IICC systeem en wil ook een gesprek om de mogelijkheden van verzekeringskorting te bekijken. Neem contact met mij op!
Uw vestigingsgegevens Vestigingsnaam Straat + Huisnummer Postcode Plaats Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Postcode Plaats Telefoonnummer Fax E-mail Aanvullende vragen 1. Mijn huidige verzekeraar is….. Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, email of fax)

2. Mijn huidige tussenpersoon is….. 3. Het bedrag dat ik op dit moment aan verzekeringspremie betaal is…..

Bij voorkeur faxen naar:

045-574 09 08

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie

D. Internet, Bellen en meer glasvezeldiensten (“fiber to the office”)
Uit de Europese Aanbesteding is naar voren gekomen dat een combinatie van Worksphere, C&N en KPN het IICC zullen gaan aanleggen. KPN gaat een glasvezelnetwerk (fiber to the office) aanleggen op de bedrijventerreinen. Aan deelnemers aan het IICC wil KPN eenmalig een uniek aanbod voorleggen. Dit is naar onze mening zeer interessant voor ondernemers! Indien een ondernemer deelneemt aan het IICC project én de ondernemer wil op eigen terrein ook additioneel een camarasysteem (pakket B) en/of men blijft of gaat bellen en internetten met KPN, dan maakt KPN voor een gering bedrag een 100 MB glasvezel aansluiting bij de ondernemer. Dit aanbod geldt tot 1 oktober 2007. Dit is het moment waarop er gestart wordt met graven voor de aanleg van de openbare IICC camera’s. KPN kan zo namelijk meteen ook de graafwerkzaamheden richting ondernemers oppakken, hetgeen zo voordelig is, dat KPN dit voordeel naar de ondernemer wil laten terugvloeien. Er zijn diverse pakketen mogelijk voor ondernemers. In bijgevoegd overzicht van KPN staan een aantal mogelijkheden. Natuurlijk is het afnemen van extra diensten mogelijk. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u dit formulier invullen en aan ons terugsturen. Wij zorgen er dan voor dat er binnen enkele dagen contact met u wordt opgenomen.

------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Ja, ik ben (geïnteresseerd om) deelnemer (te worden) aan het IICC systeem en wil ook een gesprek om de mogelijkheden van telefonie + internet via glasvezel te bekijken. Neem contact met mij op!
Uw vestigingsgegevens Vestigingsnaam Straat + Huisnummer Postcode Plaats Bedrijventerrein Contactgegevens van de contactpersoon Postadres Postcode Plaats Telefoonnummer Fax E-mail Vul deze gegevens in en stuur het retour (post, email of fax)

Bij voorkeur faxen naar:

045-574 09 08

Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Heerlen, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie