Convenant A7 - Landstad Fryslân 2007-2013

Samenwerking op basis van “eenheid in verscheidenheid”

Vervolg op het A7 Convenant 1999-2006

Provincie Fryslân

• • •

Gemeente Heerenveen Gemeente Opsterland Gemeente Skarsterlân Gemeente Smallingerland Gemeente Sneek

-

-

-

-

-

-

-

Versie juni 2006 Partners:

• • •

-

Staten d.d. 27 juni 2006 rekening houdende met de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten, d.d. 1 februari 2006, hierna te noemen “de provincie Fryslân”, De gemeente Heerenveen, te dezer zaken rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester drs. P.M.M. de Jonge, handelende ter uitvoering van een besluit van de gemeenteraad d.d. …….., hierna te noemen “de gemeente Heerenveen”, De provincie Fryslân, gevestigd te Leeuwar den, ten deze vertegen woordigd door de Gedeput eerde de heer T. Baas, daartoe gemachti gd door de Commiss aris van de Koningin de heer E.H.T.M. Nijpels overeenk omstig artikel 176 tweede lid van de Provincie wet, juncto artikel 10.11 eerste lid AWB, handelen de ter uitvoerin g van een besluit van Gedeput eerde De gemeente Opsterland, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester drs. K.S. Heldoorn, handelende ter uitvoering van een besluit van de gemeenteraad d.d. …….., hierna te noemen “de gemeente Opsterland”, De gemeente Skarsterlân, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester G.J. Kuiper, handelende ter uitvoering van een besluit van de gemeenteraad d.d. …….., hierna te noemen “de gemeente Skarsterlân”, De gemeente Smallingerland, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester drs. L.P. Middel, handelende ter uitvoering van een besluit van de gemeenteraad d.d. …….., hierna te noemen “de gemeente Smallingerland”, De gemeente Sneek, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester drs. A. Brok, handelende ter uitvoering van een besluit van de gemeenteraad d.d. …….., hierna te noemen “de gemeente Sneek”, hierna gezamenlijk te noemen “partijen”;

vanaf 1996 een aantal stimulansen noopte tot beleidsintensivering voor de versterking van de positie van de A7-zone Landstad Fryslân, met name het verschijnen van de Noordelijke nota “Kompas voor de Toekomst”; waarin zij hebben uitgesproken dat zij gezamenlijk willen streven naar versterking van de A7-zone Landstad Fryslân; tussen de partijen op 11 februari 1999 het A7-convenant is gesloten met als hoofddoelstelling: ‘Het geven van een krachtige impuls aan de economie van de A7-zone Landstad Fryslân en daarmee aan de Friese economie en de economie van het Noorden des Lands’;

-

vervolg is gegeven aan de samenwerking tussen de gemeenten in de A7-zone Landstad Fryslân en de provincie Fryslân door het opstellen van de “Structuurschets A7, eenheid in verscheidenheid, ruimtelijke ontwikkelingen 2000 – 2030” van maart 2003, die als leidraad wordt gezien voor de gezamenlijke ruimtelijke en economische ontwikkeling van de zone op lange termijn; de gemeenteraden en Provinciale Staten met het vaststellen van de Structuurschets A7 hebben besloten de zone te positioneren als onderdeel van en in samenhang met de verdere ontwikkelingen in Noord-Nederland; dit gezamenlijke beleid heeft geleid tot een versterking van de A7-zone Landstad Fryslân, gelet op ruimtelijk-economische ontwikkeling en in het bijzonder tot bevordering van de werkgelegenheidsgroei, waarmee de A7-zone Landstad Fryslân zich conform de visie ten aanzien van het kernzonebeleid heeft ontwikkeld; in het kader van het A7 Convenant 1999-2006 een aanzienlijk aantal projecten is gerealiseerd en forse investeringen zijn gedaan, die een positieve impuls hebben opgeleverd voor de ontwikkeling van de A7-zone Landstad Fryslân, onder meer op het gebied van werkgelegenheid, bedrijventerreinen, woonklimaat, bereikbaarheid en recreatie en toerisme; de bundeling van krachten, zoals weergegeven in de visie van de provincie Fryslân en in het “Kompas voor het Noorden”, die heeft geleid tot agglomeratievoordelen en positieve schaaleffecten, waardoor de diversiteit van de Stuurgroep A7 een evaluatie heeft gehad van het A7 Convenant 1999 – 2006 met als uitkomst, dat in de Stuurgroep A7 zowel de gemeenten als de provincie tevreden zijn over de reeds bereikte resultaten en dat voortzetting van de samenwerking middels een nieuw convenant wenselijk is, bij voorzetting van de onderlinge samenwerking de mogelijkheden en kansen om opnieuw aanspraak te kunnen op de door het Rijk en de Europese Unie ter beschikking staande middelen worden vergroot; thans de partijen, op basis van de tot nu toe gebleken samenwerking en op basis van de benoemde thema’s waarop gezamenlijke projecten uitgezet zullen worden, de samenwerking willen voortzetten en dit willen bevestigen middels dit convenant, dat in die zin een actualisatie is van het Convenant A7, 1999-2006; Provinciale Staten en de Gemeenteraden van de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Skarsterlân en Sneek ,met gebruikmaking van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te maken op grond van de duale voorhangprocedure op hoofdlijnen hebben ingestemd met het nieuwe Convenant A7, 2007-2013; partijen op 10 december 1997 een de bestuurlijke samenwerking vorm en inhoud wordt gegeven; intentieverklarin de doelstelling en werkwijze voor deze Convenantperiode worden g hebben ondertekend, vastgelegd; gestreefd wordt naar de uitvoering van nader gezamenlijk te definiëren projecten binnen de in het Convenant onderscheiden thema’s;

-

-

-

-

-

-

-

-

waarin : -

-

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. De partijen stemmen in met en zullen uitvoering geven aan de in goed overleg gemaakte afspraken met de daarbij horende werkwijze, de bestuurlijke aansturing, de ambtelijke ondersteuning en de financiële inzet van de partijen, vastgelegd in dit convenant. De partijen streven naar realisatie van de nadere uitwerking en uitvoering van de in dit convenant onderscheiden thema’s; 2. In bijlage 1, de Uitwerking van het Convenant wordt ingegaan op de evaluatie van het convenant 1999 – 2006, de doelstelling en visie, de bestuurlijke aansturing en werkwijze en de financiering van de uitvoering; In bijlage 2 zijn de thema’s van het Convenant nader uitgewerkt, namelijk in de vorm van strategische doelen, operationele doelstellingen en resultaten. Deze bij dit Convenant gevoegde bijlagen maken integraal deel uit van dit Convenant; 3. De partijen zetten zich in om gezamenlijk beleid van de A7-zone, de regio is Landstad Fryslân tot bevorderd herkenning te brengen op alle interne en externe bestuurlijke niveaus, om en de zo tot herkenning en erkenning te komen binnen en buiten de zone. De economisch belangenbehartiging van de zonale belangen buiten de A7-zone wordt e groei is een gestimuleerd primaire taak ; van het projectbureau.

4. De partijen zetten zich in om eigen financiële middelen voor de uitvoering van projecten beschikbaar te stellen. Naast de eigen investeringen zetten de partijen zich in om andere financieringsbronnen voor investeringen te genereren, zoals EUmiddelen en rijksmiddelen. In bijlage 2 zijn per project, daar waar mogelijk, bedragen geraamd. Deze bedragen zijn, voor zover nog niet beschikbaar gesteld door de bevoegde organen van partijen, onderhevig aan het oordeel en de instemming van Provinciale Staten en de Gemeenteraden en zijn daarom in de context van dit convenant nog geen harde juridische aanspraken. Bij de in de bijlage genoemde bedragen geldt het voorbehoud van instemming van Provinciale Staten en de Gemeenteraden; 5. Het convenant vangt aan op 1 januari 2007 en sluit daarmee aan op het huidige convenant. Het convenant heeft een looptijd tot en met 31 december 2013. Dit is gebaseerd op de looptijd van Europese Fondsen en de Strategische Agenda van het Samenwerkingsverband Noord- Nederland. Voor 2010 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Op basis van deze evaluatie zal bepaald worden of en zo ja onder welke voorwaarden de bestuurlijke samenwerking daadwerkelijk gecontinueerd wordt tot en met 2013. Tijdig met het oog op de einddatum van 2013 zullen partijen aan de hand van een (eind)evaluatie met elkaar afspraken maken over continuering van de samenwerking. Jaarlijks zullen partijen de voortgang van de samenwerking bespreken en waar nodig c.q. gewenst komen tot bijstelling van afspraken;

6. In de samenwerking zoveel mogelijk vorm wordt gegeven door middel van alle (gezamenlijke) projecten; ieder voor zich streeft naar de interne financiering en gezamenlijk gestreefd wordt naar de externe financiering van gezamenlijk te definiëren projecten, waarvoor nog geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn; gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet zullen partijen tijdig in goed overleg tot aanvullende afspraken komen, in de geest van de afspraken uit dit convenant. Bij eventuele geschillen zullen partijen eerst in goed overleg in der minne tot een oplossing komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan zullen alle geschillen in verband met dit convenant of afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door een bindend advies, te geven door drie partijen gezamenlijk of, bij gebreke van overeenstemming daarover binnen 4 weken door de president van de rechtbank te Leeuwarden te benoemen, adviseurs. Een geschil bestaat, indien een der partijen dat stelt en schriftelijk aan de andere partijen mededeelt. Aldus overeengekomen en ondertekend in zesvoud op 6 december 2006 te Leeuwarden,

Provincie Fryslân, voor deze

Gemeente Opsterland, voor deze

Gemeente Smallingerland, voor deze

BIJLAGE 1 BIJ HET CONVENANT A7, LANDSTAD FRYSLÂN,

2007-2013:
UITWERKING VAN HET CONVENANT

Inhoudsopgave

1. ACTUALISATIE A7-CONVENANT ......................................7
1.1

Gemeente Heerenveen, voor deze

2. DOELSTELLING EN VISIE ................................................10 3. BESTUURLIJKE AANSTURING EN WERKWIJZE ..........12
3.1 3.3

Gemeente Skarsterlân, voor deze

4. FINANCIERING VAN DE UITVOERING ............................15
4.1 PROJECTEN ......................................................................................................................................... 15 4.1.1 Gezamenlijk projectenfonds .......................................................................................................... 15 4.1.2 Overige convenantmiddelen .......................................................................................................... 16

Gemeente Sneek, voor deze

1. Actualisatie A7-convenant
1.1 Inleiding Gedurende de laatste jaren zijn in de vijf gemeenten in de Friese A7-zone Landstad Fryslân via een intensieve samenwerking tussen de partners goede resultaten bereikt. Dit heeft geleid tot een sterke groei van werkgelegenheid, waarmee de A7-zone Landstad Fryslân van alle kernzones in Noord-Nederland het hoogste scoort. Van evident belang is de uitstekende bereikbaarheid van de zone, die vele nieuwe vestigingen aantrekt en verplaatsingen van bedrijven -gepaard gaand met uitbreidingen- met zich meebrengt. Nog een belangrijke vestigingsfactor is de grote diversiteit en de ruimtelijke kwaliteit van zowel stedelijk als landelijk gebied. De dynamiek die op gang is gebracht, is versterkt door de steeds intensievere samenwerking tussen de betrokken vijf gemeenten samen met de provincie Fryslân. De genoemde partijen streven naar verdere versterking van de regio A7zone Landstad Fryslân, waarbij voorzetting (en waar mogelijk verbreding) van de huidige
1.2 INLEIDING ............................................................................................................................................. 7 EVALUATIE HUIDIGE A7-CONVENANT .................................................................................................. 8

samenwerking het uitgangspunt is. De samenwerking in deze economische kernzone en de daarbij geformuleerde strategische doelen van het convenant zijn gebaseerd op diverse bestuurlijke documenten zoals: Europese akkoorden, waarbij met name genoemd moeten worden: • Lissabon: Europa streeft naar het ontwikkelen van de meest succesvolle en concurrerende kenniseconomie van de wereld; •
3.2 STUURGROEP TAKEN EN WERKWIJZE STUURGROEP .................................................................................................. 12 ...................................................................................................................................... 12 PROJECTBUREAU ................................................................................................................................ 14

Göteborg: Europa kiest bij economische groei voor bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling. Nationale beleidsuitgangspunten, verwoord in: • Nota Pieken in de Delta (en dan met name het daarin verwoorde credo: “versterk vooral datgene wat over voldoende potentieel beschikt!”); • Nota Ruimte; • Nota Mobiliteit ; • Nota Vitaal Platteland; Noordelijk: • Strategische Agenda Noord-Nederland, 2007 – 2013; • ‘De Koers verlegd: aanpak tot transitie naar een kenniseconomie in Noord Nederland’; Provinciaal: • (Ontwerp) Streekplan Fryslân ”Om de kwaliteit van de ruimte”; • Sociaal Economisch Beleidsplan; • Verrassend Fryslân: beleidsnota recreatie en toerisme 2002 – 2010 • Tussentijdse evaluatie beleidsnota recreatie en toerisme (maart 2006) Regionaal: • Structuurschets A7; • Diverse (inter-)gemeentelijke plannen c.q. visies;

4.2

PROJECTBUREAU ................................................................................................................................ 16

De status van de economische kernzone A7 is onder meer verankerd in de rijksnota Ruimte via de aangenomen motie “Van Bochove” (zie kader).

De motie-Van Bochove (29435, nr. 42) luidt thans ( 21 februari 2005, 15.00 uur): De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de eerder in de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening opgenomen regionale stedelijke netwerken in de nota Ruimte als afzonderlijke categorie is komen te vervallen, en dat er geen enkel regionaal stedelijk netwerk aan de categorie nationale stedelijke netwerken is toegevoegd; overwegende dat ook andere stedelijke samenwerkingsverbanden dan de nationale stedelijke netwerken voor financiële steun door het Rijk in aanmerking dienen te komen, wanneer zij met goede, onderling afgestemde plannen komen op het terrein van onder meer wonen, mobiliteit, water, bedrijfsterreinen of bovenlokale voorzieningen; verzoekt de regering, in de PKB, blz. 56, paragraaf 2.2.2.1 (Hoofdlijn nationale stedelijke netwerken en economische kerngebieden), aan het einde van de vierde alinea de volgende zin toe te voegen: "Stedelijke samenwerkingsverbanden die niet tot één van de nationale stedelijke netwerken behoren, maar wel met goede, onderling afgestemde plannen komen op het gebied van onder meer wonen, mobiliteit, water, de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de realisatie van bovenlokale voorzieningen, komen eveneens in aanmerking voor financiële steun door het Rijk. Het stedelijke samenwerkingsverband Apeldoorn-Deventer-Zutphen (Stedendriehoek), de IJsseldelta en samenwerkende Friese steden (liggende in de Westergozone en de Friese A7-zone) komen hier onder de eerder genoemde voorwaarden in elk geval voor in aanmerking."; verzoekt de regering voorts, deze tekst in de PKB op te nemen als beslissing van wezenlijk belang, en gaat over tot de orde van de dag.

1.2 Evaluatie huidige A7-convenant Vanaf het begin van de huidige convenantperiode (1999) is de A7-zone Landstad Fryslân erin geslaagd om de trend, waarbij de regio achterbleef bij het landelijke gemiddelde qua werkgelegenheid, om te buigen in een positieve richting. Ook de uitbreiding van activiteiten, gemeten naar starters, nevenvestigingen en uitgegeven hectares, is boven het provinciale gemiddeld in de A7-zone Landstad Fryslân. Qua werkgelegenheidsgroei presteert de A7-zone Landstad Fryslân beter dan de andere vier economische kernzones in Noord-Nederland. In de periode 1999-2004 groeide de werkgelegenheid in de A7-zone Landstad Fryslân met een jaarlijks gemiddelde van 2,84 % (met zo’n 1575 arbeidsplaatsen per jaar). Hieruit blijkt duidelijk het groeipotentieel van de A7-zone Landstad Fryslân. Er zijn reeds veel A7-projecten gerealiseerd in de Convenantperiode 1999-2006 (65 projecten tot nu toe), waarmee een totale investering gepaard is gegaan/gaat van circa 580

miljoen euro. De grootste investeringen zijn/worden gedaan, in afnemende omvang, achtereenvolgens in de thema’s bedrijventerreinen, ontwikkeling stedelijke gebieden, bereikbaarheid en recreatie & toerisme. Deze thema’s zijn in het huidige convenant geprioriteerd en sluiten onder meer aan bij het regionaal economisch beleid dat gedurende de Convenantperiode 1999-2006 van kracht is (geweest). Verder is de samenwerking tussen de betrokken (gemeentelijke) overheden aanzienlijk versterkt, hetgeen eveneens een zeer belangrijke meerwaarde is. De uitvoering van gezamenlijke projecten heeft hieraan een omvangrijke bijdrage geleverd. Daarnaast is een gezamenlijke ruimtelijk-economische visie ontwikkeld voor de lange termijn, die neergelegd is in de Structuurschets A7. De conclusie is dat ruimschoots voldaan wordt aan de hoofddoelstelling van het (huidige) convenant, namelijk: ‘Het geven van een krachtige impuls aan de economie van de A7-zone Landstad Fryslân en daarmee aan de Friese economie en de economie van het Noorden des Lands’. De status van de A7-zone Landstad Fryslân (als economische kernzone), het Convenant A7 dat op basis daarvan is afgesloten, de internationale samenwerking in het kader van het EU Interreg project Town-Net en de beschikbaar gestelde financiële middelen van de betrokken overheden voor de A7-projecten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze krachtige impuls. In de evaluatie wordt naast samenwerking op de nu reeds bestaande thema’s verdergaande samenwerking tussen A7-gemeenten aanbevolen. Indien op velerlei beleidsvelden meer afgestemd en samengewerkt wordt tussen de A7-gemeenten, kan de complementariteit tussen deze gemeenten vergroot worden en kan in toenemende mate een bijdrage geleverd worden aan ‘een sterk concurrerende regio’ op de middellange en lange termijn.

2. Doelstelling en Visie
Het hoofddoel van de samenwerking in A7-zone Landstad Fryslân-verband is een krachtige impuls te geven aan de economie van de zone en daarmee aan de Friese economie en de economie van Noord-Nederland als geheel. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het gericht stimuleren van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van de A7-zone Landstad Fryslân een belangrijke spin-off tot gevolg heeft voor de provincie Fryslân en Noord-Nederland. Aansluiting zoeken bij recente nota’s, zoals de nota: “Pieken in de Delta” betekent het versterken van datgene waar de A7-zone Landstad Fryslân op dit moment reeds in uitblinkt en waarover ze voldoende potentieel beschikt. In de praktijk zal dit inhouden, dat voor de komende periode meer dan in het verleden de overheid zal gaan samenwerken met het bedrijfsleven om juist ook initiatieven “van onderop” te kunnen ontwikkelen en verder te brengen. In overleg met ondernemers(verenigingen) zullen de meest kansrijke bedrijfssectoren worden getraceerd en zullen projecten worden gestart, die een sterke innovatieve impuls teweegbrengen. Bij het ontwikkelen van deze projecten zal gebruik worden gemaakt van de successen van de “Horizon”-benadering die in Brabant wordt toegepast. Een belangrijk element van deze benadering is de gezamenlijke aanpak waarbij een belangrijke rol wordt weggelegd voor het bedrijfsleven en daarnaast de kennisinstellingen. De overheid vervult daarbij vooral een faciliterende rol. Daarnaast wordt bij het uitwerken van de afzonderlijke thema’s sterk ingezet op een (gemeente-)grensoverschrijdende benadering met daarbij een accent op het (boven-) regionaal belang. In de afgelopen convenantperiode hebben de vijf gemeenten in toenemende mate kennis uitgewisseld en daarmee ervaren, dat hiermee een aanzienlijke meerwaarde is ontstaan. Deze ontwikkeling zal versterkt worden voortgezet. De samenwerking kan in principe een gehele scala van overheidstaken bevatten. Om de positie van de A7-zone Landstad Fryslân te versterken en verder uit te bouwen zal in de volgende convenantperiode een extra inspanning geleverd dienen te worden door de vijf gemeenten en de Provincie Fryslân. Het inrichten van een gezamenlijk projectbureau zal in dit proces een katalyserende werking hebben. Ten aanzien van belangrijke aandachtsgebieden zullen speciale “task forces” worden ingesteld, waarmee ontwikkelingen versneld onder de aandacht kunnen worden gebracht, zodat daar op ingehaakt kan worden middels het uitwerken van concrete projecten. De volgende doelstellingen zijn hierbij aan de orde: •

• • • • • •

Meer dan tot dusver zal bij de uitwerking van deze doelen het (boven-)regionaal belang geaccentueerd worden. De provincie en de vijf afzonderlijke gemeenten in de A7-zone Landstad Fryslân richten zich in de toekomst op een verdere versterking van de samenwerking in de vorm van een meer samenhangend regionaal stedelijk netwerk, waarbij een accent wordt gelegd op de complementariteit en verscheidenheid en de ruimtelijke kwaliteit binnen de zone. Hierdoor wordt beoogd de zone als geheel te versterken. Elk van de partijen kan daaraan haar bijdrage leveren, in de vorm van nu al aanwezige voorzieningen met een lokale, regionale, provinciale dan wel nationale uitstraling, maar ook vanuit aanwezige potenties. Soms is daarbij sprake van overlap, maar in veel gevallen vullen de gemeenten - elk vanuit de eigen sterke punten - elkaar ook aan. Versterking van deze complementariteit is een belangrijk uitgangspunt van dit convenant. Vanuit de hiervoor genoemde doelen is een aantal (sleutel)projecten geïdentificeerd, die in belangrijke mate structuurversterkend zijn voor de A7-zone Landstad Fryslân en die een extra inspanning van het Rijk, de provincie en de vijf gemeenten rechtvaardigen. De realisering van deze projecten zal een grote impact hebben op de economische ontwikkelingen, de sociale structuur en de omgevingskwaliteit. De genoemde doelen en sleutelprojecten zijn ondergebracht in de thema’s van het geactualiseerde convenant. Vanuit het besef, dat een sterke ontwikkeling van de Friese A7-zone Landstad Fryslân voor geheel Fryslân en zelfs voor geheel Noord-Nederland een positieve doorwerking heeft, kan de zone een beroep doen op provinciale middelen en rijksmiddelen. Bij dit laatste kan onder meer worden verwezen naar de Nota Ruimte (Motie Van Bochove, paragraaf 1.1) Het gaat bij de toekomstige ontwikkeling van de A7-zone Landstad Fryslân echter niet alleen om investeringen in en financiering van projecten. De provincie en de vijf gemeenten zoeken ook meerwaarde in bundeling van bestuurskracht en in de ontwikkeling van strategische concepten op diverse beleidsvelden waar er meerwaarde ontstaat door een gezamenlijke aanpak en het uitwisselen van kennis en expertise. Van groot belang blijft dat gezamenlijk wordt geanticipeerd op benutting van bestaande en mogelijke nieuwe instrumenten en middelen en dat daarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht. Door middel van dit convenant handhaven en verstevigen de partijen hun bestuurlijke samenwerking. Hiermee wordt het kader gevormd voor een duurzame bestuurlijke samenwerking, waarbinnen in opeenvolgende jaren gezamenlijke projecten geïnitieerd, opgezet en uitgevoerd gaan worden. versterking van de economische positie van de kernzone op het gebied van de werkgelegenheid in de provincie Fryslân, in Noord-Nederland en (inter)nationaal met een accent op diensten, kennis en (maak-)industrie, innovatie, duurzaamheid, logistiek, recreatie en toerisme en met speciale aandacht voor de sociaaleconomische ontwikkeling en het vergroten van kansen voor sociaal zwakkeren; versterking van de kwaliteiten en de centrumfunctie van de stedelijke versterken van de infrastructuur en het verbeteren van de centra; bereikbaarheid; op elkaar afstemmen van voorzieningen op het gebied van sport, het versterken en recreatie en cultuur(historie); het instandhouden en ontwikkelen van een vitaal stimulering platteland; van een aantrekkelijk gebied waar ‘quality of life, quality of business’ van een zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende aanbod van stimulering woningen, waarmee ook het wonen als een economische factor wordt erkend.

3. Bestuurlijke aansturing en werkwijze
3.1 Stuurgroep De bestuurlijke aansturing van de uitwerking van het A7 Landstad Fryslân Convenant wordt verzorgd door een Stuurgroep, bestaande uit de volgende vertegenwoordigers van de partijen: - namens de provincie Fryslân: • Gedeputeerde T. Baas (voorzitter) • Mevr. drs. S. Schuurman, MBA (secretaris) - namens de gemeente Heerenveen: • Burgemeester drs. P.P.M. de Jonge • Wethouder mevr. J. van der Laan - namens de gemeente Opsterland: • Burgemeester drs. K.S. Heldoorn • Wethouder K. de Boer - namens de gemeente Skarsterlân: • Burgemeester G.J. Kuiper • Wethouder D.S. Hylkema - namens de gemeente Smallingerland: • Burgemeester drs. L. P. Middel • Wethouder F. Veenstra -

De Stuurgroep geeft sturing en uitvoering aan de in dit convenant gemaakte afspraken. De ambtelijke voorbereiding van het overleg van de Stuurgroep ligt in handen van de Ambtelijke Werkgroep, waarin de partijen vertegenwoordigd zijn. Waar het voor een goede uitvoering van projecten nodig wordt geacht, worden uitvoeringsgroepen (task forces) opgezet, waarbinnen de uitwerking wordt gecoördineerd. Partijen dragen aan de Stuurgroep geen publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke bevoegdheden over. 3.2 Taken en werkwijze Stuurgroep Tot de taken van de Stuurgroep behoren: - het initiëren, stimuleren en scheppen van de voorwaarden voor een goede bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, benodigd voor de uitvoering van dit convenant; - het bewaken van de voortgang van de te nemen concrete maatregelen, respectievelijk projecten; - de besluitvorming omtrent -de voortgang- van projecten;

- de gezamenlijke pleitbezorging bij regionale, nationale en Europese overheden; - het onderhouden, intensiveren en stimuleren van de contacten met het bedrijfsleven, enerzijds gericht op deelname aan concrete projecten in de A7-zone Landstad Fryslân, anderzijds gericht op het vergroten van de profilering en positionering van de zone; - het voeren van inhoudelijke en strategische discussies over maatschappelijke en/of beleidsmatige ontwikkelingen, waarbij sprake is van een gemeenschappelijk belang. De werkwijze van de Stuurgroep is als volgt: - de Stuurgroep vergadert minimaal vier maal per jaar, of zoveel vaker dan één van de deelnemende partijen daartoe bij de voorzitter een verzoek indient; - van de vergadering wordt een verslag gemaakt; - de vergaderingen zijn niet openbaar; - de voorzitter van de stuurgroep stelt de agenda vast; - de voorzitter kan besluiten dat bij de behandeling van een agendapunt ambtelijke ondersteuning aanwezig dient te zijn; - de leden van de Stuurgroep zorgen bij verhindering voor vervanging binnen de eigen gelederen; - de Stuurgroepleden zullen gezamenlijk / in overleg naar buiten toe communiceren over zaken aangaande de A7-zone Landstad Fryslân, waarbij de verantwoordelijkheid van de communicatie ligt bij de provincie. De bestuurlijke aansturing van de thema’s en projecten wordt nader aangegeven in het rapport “Oprichting Projectbureau A7-zone Landstad Fryslân”. Provincie en gemeenten stellen met dit convenant de thema’s vast waaraan in de komende jaren uitwerking zal worden gegeven. De Provincie zorgt voor de nodige koppelingen met het Kompasprogramma en het regionale beleid na 2006. Daarnaast zal aansluiting worden gezocht bij Rijksprogramma’s en Europese programma’s. De gemeenten dragen zorg voor de namens de gemeente Sneek: nodige • Burgemeester drs. A. Brok • Wethouder T. Metz koppelingen met de lokale beleidsprogramma’s en overige relevante programma’s. Op basis van de geformuleerde thema’s zullen projecten worden geformuleerd. Tijdens de uitvoering kunnen binnen de thema’s en de gemaakte afspraken projecten worden gewijzigd dan wel toegevoegd. Eventuele veranderingen in die afspraken dienen vooraf goedgekeurd worden door de Stuurgroep, voordat sprake kan zijn van effectuering. Voorbereiding van de jaarprogramma’s en de monitoring van het convenant liggen in handen van de Ambtelijke Werkgroep, daartoe bijgestaan door het Projectbureau. Ieder jaar wordt door de Stuurgroep voor het komende jaar een programma vastgesteld, bestaande uit de geplande activiteiten en projecten. Vervolgens worden de activiteiten en projecten concreet uitgewerkt, inclusief de definitieve financiering. Over de uitvoering van de convenantprojecten wordt jaarlijks gerapporteerd aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.

3.3 Projectbureau In de Provinciale Staten en de Gemeenteraden is reeds eerder ingestemd met een projectbureau, volgens de omschrijving: ‘Praktisch en gericht op uitvoering’ Het opzetten van een uitvoeringsorganisatie, in de vorm van een projectbureau, zal geen extra laag in de besluitvorming tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen, is de taakstelling en de missie van het projectbureau zo concreet mogelijk geformuleerd. Het projectbureau moet zijn nut bewijzen door het initiëren, voorbereiden, ontwikkelen en aanjagen van de gezamenlijke in A7-verband vastgestelde programma’s en projecten. Daarbij moet de betrokkenheid van de overheden (met name Staten- en Raadsleden) en de ondernemers zo veel mogelijk worden gestimuleerd. Het coördineren van de financiering en de uitvoering van projecten is daarnaast ook een concrete taak voor het projectbureau. Een belangrijk onderdeel van de uitvoering is verder het bevorderen van de gezamenlijke beeldvorming over de A7-zone, de communicatie tussen de provincie en vijf gemeenten onderling en het ‘voor het voetlicht brengen’ van de zone. Het projectbureau A7 zal zich moeten concentreren op het aandragen en (doen) uitvoeren van projecten die door of vanuit de vijf Friese A7-gemeenten en de provincie Fryslân worden aangedragen. Daarnaast zal het projectbureau zich namens en in nauw overleg met de gemeenten en de provincie bezighouden met het stimuleren en vooral ook het (doen) uitvoeren van gezamenlijk beleid. De projecten die vanuit het projectbureau worden voorgesteld en uitgewerkt moeten niet alleen passen binnen het strategische beleid van de provincie, de A7-zone en de vijf gemeenten, maar dienen dit beleid ook te versterken en er op dergelijke wijze toe bij te dragen, dat de A7-zone zich ontwikkelt als een sterk concurrerende regio. Bovenstaande heeft geleid tot het volgende mission-statement: “Het Projectbureau A7 ontwikkelt samen met de vijf Friese A7-gemeenten en de provincie Fryslân strategische projecten en concrete acties, die leiden tot een versterking van de ruimtelijk- economische structuur en sociale structuur van het gebied. Bij deze gezamenlijke aanpak wordt gestreefd naar een breed draagvlak onder de betrokken overheden en onder de overige publieke en private partijen.”

4 . Financiering van de uitvoering
4.1 Projecten De partijen verplichten zich in te spannen om in hun begrotingen de middelen beschikbaar te stellen als dekking van hun bijdrage aan het uitvoeringsprogramma. Aangezien deze (te) beperkt zijn, zullen de partijen zich in eerste instantie inspannen de financiering uit externe bronnen te dekken. Voor de financiering van projecten ten behoeve van de uitvoering van het Convenant dient onderscheid gemaakt te worden tussen: 1. een projectenfonds voor gezamenlijke projecten en activiteiten, waarbij de meerwaarde voor de gehele zone voorop staat; 2. financiering van overige ‘lokaal gesitueerde’ A7-zone Landstad Fryslân projecten (van bovengemeentelijk belang), waarbij overige provinciale convenantmiddelen en een aanvullende bijdrage van de (betreffende) gemeente(n) ingezet worden voor de uitvoering. 4.1.1 Gezamenlijk projectenfonds Uitgangspunten voor het projectenfonds zijn: • het projectenfonds wordt gevuld met € 300.000,- per jaar, waarvan de helft wordt bijgedragen door de provincie Fryslân en de helft door de vijf A7-gemeenten gezamenlijk (gelijk bedrag per gemeente) voor de duur van drie jaar. Na drie jaar wordt het projectenfonds geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal worden bepaald of, en zo ja, onder welke voorwaarden, het projectenfonds zal worden gecontinueerd; • het projectenfonds gaat in per 1 januari 2007; • de doelen en ambities van de uit te voeren projecten worden door de Stuurgroep A7 beoordeeld en vastgesteld; • de uit te voeren projecten moeten voortvloeien uit de thema’s van het convenant 2007-2013; • het projectenfonds wordt vooral ingezet om projecten en activiteiten van zonaal belang te stimuleren die een duidelijke meerwaarde hebben voor de gehele zone. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan gezamenlijke, zonaal-brede projecten. Maar overige projecten waar het zonale belang voorop staat, kunnen ook in aanmerking komen; • het projectbureau kan een beroep te doen op het ‘projectenfonds’. Toekenning is afhankelijk van goedkeuring door de Stuurgroep A7-Landstad Fryslân. Uitgaande van een gezamenlijk streefbeeld voor de regio, zal er een concrete uitwerking komen waarin de projecten passen die worden gefinancierd uit het projectenfonds. Daartoe

dienen er voor die projecten wel concrete doelomschrijvingen worden geformuleerd, naast criteria waar ze aan moeten voldoen om als ‘regionaal project’ te worden gehonoreerd. Het ligt niet op voorhand vast, dat alle in aanmerking komende projecten volledig uit het projectenfonds worden gefinancierd. Deze middelen kunnen in bepaalde gevallen als “aanjaaggeld” worden gezien, waarmee andere middelen kunnen worden aangetrokken. Een belangrijk uitgangspunt is om zoveel mogelijk beroep te doen op ‘externe’ financiële middelen, om zo de “eigen” middelen zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. Het projectenfonds hoeft de middelen niet jaarlijks uit te geven, dus reservering is mogelijk. Projecten worden uitgevoerd met een personele inzet van alle partners in dat project. Per samenwerkingsproject worden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van het project en de te leveren personele inzet. Jaarlijks vinden inhoudelijke en financiële rapportages plaats die zullen worden meegenomen in de reguliere planning- en controlcyclus. Het projectenfonds wordt beheerd vanuit het projectbureau. Projecten worden beoordeeld door de Stuurgroep. Deze beoordeling wordt voorbereid door het projectbureau. Het beheer van het projectenfonds (juridisch en financieel kader) zal in overleg met partijen worden vastgelegd. Aansluiten bij reeds bestaande modellen lijkt hier de best begaanbare weg. 4.1.2 Overige convenantmiddelen Los van de middelen die via het projectenfonds kunnen worden besteed, zijn er de convenantmiddelen, die per A7-zone Landstad Fryslân project in de (afzonderlijke) gemeenten worden uitgezet. Dit is vergelijkbaar met de situatie van het A7 Convenant 19992006. De daarbij gehanteerde systematiek is dat provinciale Convenantmiddelen pas dan als financieringsbron in zicht komen, wanneer andere financieringsbronnen geen of onvoldoende mogelijkheden bieden. Voor de provinciale Convenantmiddelen A7-zone is 1 miljoen euro per jaar begroot. 4.2 Projectbureau Naast middelen voor de projecten (projectenfonds en convenantmiddelen) is er € 300.000 per jaar voor de duur van drie jaar begroot voor de organisatiekosten van het projectbureau (procesgeld). De helft hiervan wordt bijgedragen door de provincie Fryslân en de helft door de vijf A7-gemeenten gezamenlijk (gelijk bedrag per gemeente). De stuurgroep bepaalt welke bedragen waaraan worden besteed. Voor de uitvoering daarvan wordt het projectbureau gemandateerd. A7 Landstad Fryslân beschikt over een eigen begroting en rekening. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de Stuurgroep en volgt in de Staten en Raden de reguliere plannings- en controlcyclus. Op basis van de voorgestelde formatie (2 fte) is gezien het ambitieniveau en de nieuwe taken waarvoor nog geen capaciteit is, een budget van € 300.000,- vastgesteld. Daarbij is ook een zekere taakverdeling en specialisatie mogelijk, waarbij op projectbasis specialistische kennis kan worden ingehuurd. Uitgaande van een samenstelling van het projectbureau van 2 fte vast, kan de volgende bijbehorende inschatting van de kosten op jaarbasis van de organisatie van het projectbureau worden gegeven:

Kostenbegroting (indicatief) 1 hoofd projectbureau (0,5 fte) 1 projectcoördinator (1 fte) 1 secretarieel medewerker (0,5 fte) beschikbaar voor externe expertise bureaukosten en huisvesting Totaal 40.000 euro 60.000 euro 20.000 euro 150.000 euro 30.000 euro + 300.000 euro