■ ■

HIRB

■ ■ ■

Een subsidieregeling voor Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen in Noord-Holland

Streekplannen maken is een kerntaak van de provincie Noord-Holland. In zo’n plan leg je vast hoeveel ruimte er nu en in de toekomst beschikbaar moet zijn voor wonen, werken en recreëren. Hierin wordt dus ook ruimte gereserveerd voor bedrijventerreinen. Dit betekent schikken en herschikken van ruimte zonder dat de kwaliteit verloren gaat. Dat is een hele uitdaging, want er moet invulling worden gegeven aan efficiënt ruimtegebruik, goede bereikbaarheid, zorgvuldig beheer, vernieuwing in technologie, duurzaamheid en veiligheid. Via de subsidieregeling ‘Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen’, afgekort HIRB, willen de provincie Noord-Holland en haar economische partners samen met u deze uitdaging aangaan. Hiervoor stelt de provincie 23,5 miljoen euro beschikbaar in een periode van vier jaar (2003-2007). Gemeenten, bedrijven en beroepsorganisaties krijgen de gelegenheid per tender projecten in te dienen. De provincie wil met het HIRB voortbouwen op het succes van de oude regelingen Herstructurering op Bedrijventerreinen en Duurzame Inrichting van Bedrijventerreinen. Het accent van de nieuwe regeling ligt op het zo optimaal mogelijk benutten van de ruimte, waarvoor een doelstelling van 15% ruimtewinst geldt.
■ ■ ■

Speerpunten van het HIRB: Efficiënt ruimtegebruik Meervoudig grondgebruik en intensivering van het grondgebruik. Denk aan het gezamenlijk en gelaagd bouwen of het gemeenschappelijk gebruik van een niet-openbaar terrein.

Bereikbaarheid Efficiënt vervoer van goederen en personen kan bijdragen aan een goed functionerend bedrijventerrein. Parkmanagement Beheer en parkmanagement spelen een sleutelrol om de kwaliteit op een bedrijventerrein op langere termijn te kunnen waarborgen. Door goed georganiseerd beheer kan immers voorkomen worden, dat na een aantal jaren opnieuw een grote en kostbare herstructurering noodzakelijk is. Innovatie (vernieuwing) in milieu en technologie Wordt gestimuleerd, omdat dit kan resulteren in een hogere toegevoegde waarde en omzet, maar ook in groei

J. J. Schipper Gedeputeerde Economie, Arbeidsmarkt, Landbouw, Recreatie en Toerisme Provincie Noord-Holland

van hoogwaardige werkgelegenheid. Duurzame maatregelen Het realiseren van voorzieningen op het gebied van energie, water, grondstoffen, afval, nutsvoorzieningen, gebouwen, verkeer en vervoer, etc. die leiden tot een lagere milieubelasting.

Veiligheid Het garanderen van een goede sociale, milieu- en verkeersveiligheid en calamiteitenbeheer.

1

Wat is het doel? De doelstelling van de provincie met het HIRB is tweeërlei: Tussen 2003 en 2007 wil de provincie 1.000 ha bestaande bedrijventerreinen herstructureren. Hierbij wordt uitgegaan van een ruimtebesparing van 15% in 2005. Tegelijkertijd wil de provincie aandacht voor Innovatief Ruimtegebruik. Dat betekent op vernieuwende wijze omspringen met de schaarse ruimte. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van duurzame terreinen, waarbij een goede inpassing in de omgeving een rol speelt. Minimaal 10% van de door de provincie beschikbaar gestelde middelen moet worden ingezet op duurzame innovatieve maatregelen. Voor wie? Een aanvraag op de subsidieregeling HIRB kan worden ingediend door gemeenten, bedrijven en organisaties zoals bedrijvenverenigingen, industriekringen en Kamers van Koophandel, energie- en waterschapsleveranciers, milieu- en maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus, samenwerkingsverbanden van verschillende bedrijven of bedrijventerreinen. Waarvoor? Voor de uitwerking van uw ideeën omtrent vernieuwing en verbetering zodat bestaande en nieuwe terreinen optimaal kunnen worden benut, nu en in de toekomst.

Wat heeft het HIRB u te bieden?

Maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten voor onderzoeken met een bovengrens van € 25.000,–. Maximaal 75% van de in aanmerking komende kosten voor procesmanagement met een bovengrens van € 50.000,–. Maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten voor uitvoering van innovatief ruimtegebruik met een bovengrens van € 100.000,–. Maximaal 35% van de in aanmerking komende kosten voor uitvoering van herstructurering ruimtegebruik met een bovengrens van € 1.500.000,–.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen? Projecten worden volgens een tenderprocedure beoordeeld. Om uw kans op toekenning te vergroten moet uw project aan zoveel mogelijk van de in de verordening genoemde criteria en doelen voldoen. Wanneer kunt u aanvragen? Een subsidieaanvraag moet worden ingediend uiterlijk drie maanden voor het begin van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Tot en met 2007 kan twee keer per jaar een aanvraag worden ingediend: ➔ ➔ ➔ onderzoek vóór 1 maart en voor 1 september procesmanagement vóór 1 maart en voor 1 september uitvoering van innovatief ruimtegebruik vóór 1 maart

Informatie

Vraag een aanmeldingspakket aan via de Afdeling Subsidies, tel. (023) 514 35 00, www.noord-holland.nl

2