Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven Tel: 040 2594594 Fax: 040 2594540 E-mail: info@rez

.sre.nl Internet: www.sre.nl

Eindhoven, 2 maart 2007

PERSBERICHT
Het Geniale Landschap – Ruimtelijke scenario’s voor Brainport
De economische prestaties van de regio Zuidoost-Brabant blijft bij bestuurders niet onopgemerkt. Zij stellen zich pro-actief de vraag welke ruimtelijke randvoorwaarden de overheid moet creëren om het bedrijfsleven internationaal te laten excelleren. Bedrijventerreinen als campussen, betere bereikbaarheid of met prioriteit werken aan een uitmuntend woonklimaat. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Eindhoven en Helmond hebben gezamenlijk een essay laten opstellen over de ruimtelijke randvoorwaarden ter versterking van de kenniseconomie toegespitst op Brainport Eindhoven. De studie is uitgevoerd door ontwerpbureau Urban Affairs in samenwerking met VHP. Tijdens een speciale debatmiddag in het Evoluon op vrijdag 2 maart zijn ongeveer 100 bestuurders van provincie en gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in gesprek gegaan. De ruimtelijke ordening van de regio biedt als basisvoorwaarde kansen voor de verdere economische ontwikkeling van Brainport. Met het presenteren van het essay en het openen van het debat daarover wordt een groter bewustzijn nagestreefd over hoe wij naar de toekomst toe met de ruimtelijke basiskwaliteiten van deze regio omgaan en hoe dat de ontwikkeling van Brainport kan versterken. Het bedrijfsleven vraagt daar ook om.

Scenario’s Ter versterking van de kennisregio Zuidoost-Brabant zou het landschap benut moeten worden als denkruimte en de cultuurhistorie als decor voor ontspannen wonen en werken. Dit soort “zachte factoren” zijn integraal meegenomen in een aantal ruimtelijke perspectieven. Deze factoren worden niet alleen benoemd en vermarkt, maar ook versterkt. Dit vraagt niet alleen om fysieke ruimte, maar ook om ruimte voor flexibiliteit binnen de regelgeving.


De contrasten die Zuidoost-Brabant kent, worden veel verder opgevoerd. Ruimtelijke knopen met een hoogstedelijke cultuur en concentraties van voorzieningen bestaan naast een fijnmazig dorpstedelijk netwerk in een regiospecifieke landschappelijke omgeving dat op complementaire wijze denk- en leefruimte biedt. De studie daagt uit om hierop in te spelen en vraagt om ruimtelijke planfiguren en mechanismen om de ruimtelijke mogelijkheden van de regio te verzilveren. De toekomstbeelden voor de ruimtelijke vertaling van Brainport zijn verwerkt tot een aantal ruimtelijke perspectieven over de thema’s “werkmilieus”, “het publiek domein” (belevenisclusters van sport, technologie, voeding en design), “Supervillage” (woonmilieus) en “mobiliteitscultuur”. De vier perspectieven laten zien dat vele strategische, ruimtelijke agendapunten zijn op te stellen die de moeite van uitvoering waard zijn.

Eindresultaat van het essay Het essay is een studie naar ruimtelijke verschijningsvormen van Brainport, nu en in de toekomst. Tijdens de studie is op zoek gegaan naar nieuwe, andere invalshoeken, in aanvulling op de meer bekende onderwerpen zoals hoofdinfrastructuur, internationale bereikbaarheid en grote ruimtevragers. Een hoofdstuk van het essay bevat een onderzoek naar de historische sleutelfactoren. Deze sleutelfactoren hebben er toe bijgedragen dat Zuidoost-Brabant een van de meest kennisintensieve regio van Nederland en Europa is. Het onderzoek heeft inzichten geleverd over hoe overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen (de Triple Helix) zich in ruimtelijke zin verhouden. De studie vormt de start voor het debat over de ruimtelijke kansen voor Brainport. Het vormt een krachtige impuls voor grootschalige herstructureringen, forse beeldbepalende ingrepen, baanbrekende ruimtelijke experimenten, subtiele kleinschalige initiatieven, ingrijpende hervormingen en alles wat er nog meer bedacht kan worden dat de kennisregio Zuidoost-Brabant versterkt. Het essay is aanvullend op onder andere de strategische gebiedsontwikkelingen uit het Regionaal Structuurplan, de Netwerkanalyse BrabantStad en het Ontwerpatelier BrabantStad. Bovendien heeft het essay een tijdshorizon die verder weg ligt.

Achtergrondinformatie over Brainport De 'footprint' van Brainport is de regio van 21 samenwerkende gemeenten met ongeveer 725.000 inwoners en 355.000 arbeidsplaatsen. Het gebied heeft de kennisindustrie in zijn haarvaten. Een groot aantal (hoog)technologische bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisintensieve organisaties clusteren samen in deze regio en complementeren de keten van fundamentele research tot en met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten. Brainport is niet alleen het trekpaard van de Nederlandse economie, maar scoort ook hoog in de top van Europa. Het is dan ook in het belang van de regio Zuidoost-Brabant, maar ook Nederland als geheel, om deze status te behouden. De regio wil zich ontwikkelen als


toptechnologische hotspot in Europa, waarin kwaliteit van wonen, werken en leven belangrijk zijn en economische continuïteit centraal staat. Om deze ambities te verwezenlijken slaan bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de handen ineen. Brainport office draagt zorg voor de uitvoering van deze plannen.

Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Edgar van Leest, email: e.vanleest@rez.sre.nl, tel. 06-23240039 of met de projectsecretaris Coen Boode, email: c.boode@rez.sre.nl. Een exemplaar van het essay is op te vragen bij het SRE. Onderschrift bijgevoegde foto: Historisch erfgoed als beeldmerk en katalysator voor kennisuitwisseling