Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

3

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Inhoud
Inleiding Gegevens per bedrijfsterrein

Den Haag: Binckhorst Dekkershoek Forepark Fruitweg De Verademing (vh Gemeentelijk Industrieterrein) Kerketuinen Laakhaven Monstersestraat Scheveningen-Haven Ypenburg Westvlietweg II Westvlietweg III Westvlietweg IV Wateringse Veld Zichtenburg

Rijswijk: Broekpolder Plaspoelpolder Hoornwijck (tot 1 januari 2002 geheel behorend bij Rijswijk)

Van elk bedrijfsterrein wordt vermeld:

-

Algemene karakteristiek

4

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

5

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Inleiding
De Bedrijvenatlas Den Haag bevat een uitgebreide hoeveelheid informatie over alle bedrijfsterreinen in deze stad. De atlas wordt jaarlijks geactualiseerd. De peildatum van het merendeel van de informatie is 1 januari 2003. Per bedrijfsterrein is de volgende informatie beschikbaar:
Gegevens:

• In deze atlas zijn ook bedrijfsterreinen opgenomen waar de gemeente Den Haag via een bedrijvenschap (i.o.) in deelneemt. Deze liggen niet op Haags grondgebied vanwege de ruimtebehoefte van Haagse bedrijven.

• Algemene karakteristiek van het terrein • gegevens werkgelegenheid naar economische activiteit met aantal vestigingen en aantal werkzame personen. • aanbod van bedrijfsruimte per bedrijventerrein beschikbaar per 1 juli 2003. Het aanbod aan bedrijfsruimte in Den Haag bedraagt per 1 juli 2003 205.560 m2.
Kaarten:

• Overzichtskaart Toelichting bij de informatie: • algemene karakteristiek van het terrein: korte beschrijving van karakter, historie en activiteiten. Tevens worden vermeld:
Voor nadere informatie kunt U zich richten tot:

-

omvang van het terrein
Bron: Statistiek Bodemgebruik, Bewerking DSO/Onderzoek;

aantal vestigingen en aantal werkzame personen per 1 januari 1998 en 2003
Bron: Werkgelegenheidsregister Den Haag, Bewerking DSO/Onderzoek;

Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid: Afdeling Onderzoek dhr. C.J.A Ritsema tel. 070 - 353 4963 e-mail: c.ritsema@dso.denhaag.nl Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid: Economie & Voorzieningen Mw. drs. I.E. de Roos tel. 070 - 353 48 09 e-mail: i.deroos@dso.denhaag.nl Voor informatie over het vigerende bestemmingsplan van het betreffende bedrijfsterrein kunt U zich richten tot: Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie BTD: Afd. Juridische Zaken Mw. Mr. M.V.I. Balazs-den Hartog tel. 070 - 353 4312 e-mail: m.balazs@dso.denhaag.nl

-

de werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003
Bron: Werkgelegenheidsregister Den Haag, Bewerking DSO/Onderzoek;

-

gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimte per m2 bvo
Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, stafafdeling Uitgifte;

-

bereikbaarheid
Bron: DSO, stafafdeling Verkeer&Infrastructuur;

bebouwing en gebruik
Bron: DSO, stafafdeling Juridische Zaken;

hindercategorie
Bron: DSO, stafafdeling Juridische Zaken;

vigerend bestemmingsplan
Bron: DSO, stafafdeling Juridische Zaken;

6

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Binckhorst, algemene karakteristiek
De Binckhorst is het grootste bedrijfsterrein binnen de bebouwde kom van Den Haag. Door de nabijheid van het Centrum van Den Haag en het nationale wegennet is de ligging bijzonder gunstig. De Binckhorst is een gemengd bedrijventerrein. Zij vervult zowel een locale functie door de vestiging van een groot aantal bedrijven in de verzorgende sfeer als industriële bedrijven, autodealers met bijbehorende showrooms en grootschalige detailhandelsvestigingen, als een regionale en nationale functie door de vestiging van een toenemend aantal kantoren. Met name langs de Regulusweg (Utrechtsebaan), Maanweg en Binckhorstlaan is het aandeel kantoren de laatste jaren sterk gestegen. De Binckhorst vormt een uitstekende locatie voor zowel bedrijven die zich op Den Haag, als voor bedrijven die zich op de regio richten, zoals bijvoorbeeld hoofdvestigingen van concerns. Met de komst van het hoofdkantoor van KPN is de Binckhorst verder uitgebouwd als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven in de ICTsector. Daarnaast heeft de Binckhorst grote potenties voor zowel combinatiegebouwen, dit zijn gebouwen waarin bedrijven hun produktie-, distributie- en kantooractiviteiten geconcentreerd hebben, als voor vestigingen met een groot kantooraandeel. Bedrijven in de sfeer van afvalverwerking en recycling zijn geconcentreerd in het noord-westelijke deel van de Binckhorst, rond het ultramoderne overslagpunt voor de afvaloverslag. In 2002 is een discussiestuk gepresenteerd met een aantal stedenbouwkundige modellen voor de herstructurering van de Binckhorst. In 2003 wordt door de gemeente verder gewerkt aan een meer op ontwikkeling gerichte visie. De ingezette koers van algehele upgrading zal in de komende jaren verder worden doorgezet en er zullen grote investeringen worden gedaan om de bereikbaarheid van het gebied zowel per auto als openbaar vervoer verder te verbeteren.
Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar circa 123,6 ha 94,2 ha 0,5 ha Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 270 9.169 2003 286 10.213

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw,jacht en bosbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal: 24 29 100 10 32 3 59 4 5 6 14 286 werkzame personen 477 1.094 1.502 87 3.594 28 1.313 1.258 329 59 472 10.213

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

€ 210,= tot € 295,= per m2 grond
Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: varieert van 15 tot 60 meter maximaal bebouwingspercentage: niet vastgesteld Toegestane hindercategorieën: Afhankelijk van exacte locatie t/m categorie 4 en vrijstellings-mogelijkheid voor categorie 5.
vigerend bestemmingsplan Binckhorst bereikbaarheid

Afstand tot A12: 1km Afstand tot NS station Voorburg: 1km Afstand tot luchthaven Schiphol: 43km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km
aanbod bedrijfsruimte Binckhorst

per 1 juli 2003: 17.940 m2

7

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Dekkershoek, algemene karakteristiek
Het bedrijventerrein Dekkershoek is tezamen met de bedrijventerreinen Zichtenburg en Kerketuinen gesitueerd in het zuidwestelijke gedeelte van de gemeente Den Haag nabij de belangrijke toevoerweg Lozerlaan. Het terrein Dekkershoek grenst nagenoeg direct aan het bedrijventerrein Zichtenburg, maar het is veel kleiner van omvang. De randen van het terrein aan de Escamplaan en de Margaretha van Hennebergweg worden gekenmerkt door een redelijk moderne bebouwing met een goede uitstraling. De hier gevestigde bedrijven betreffen o.a. een transportbedrijf, een bouwbedrijf en een bouwmarkt. Ook is er sinds enige jaren op het terrein een kleine feestzaal gevestigd. Het gedeelte van het terrein aan/nabij de Q.A. Nederpelstraat en het woonwagenkamp wordt gedomineerd door een groot aantal bedrijfsverzamelgebouwen. Hierin zijn verschillende ambachtelijke bedrijven gehuisvest, voornamelijk afkomstig uit de stadsvernieuwingsgebieden. Ook hier is de autobranche (autoreparatie, -spuiterij e.d.) sterk vertegenwoordigd.
Omvang van het terrein bruto netto 6,9 ha 6,2 ha Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 57 467 2003 51 440

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

niets meer uitgeefbaar
Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Vervoer/Opslag/Communicatie Zakelijke dienstverlening Overige diensten Totaal: 10 7 25 3 4 2 51 werkzame personen 36 111 119 148 8 18 440

Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 9 meter maximaal bebouwingspercentage:80% Toegestane hindercategorieën: maximaal categorie 3; A-inrichtingen uitgesloten.
vigerend bestemmingsplan Houtwijk 2E

aanbod bedrijfsruimte Dekkershoek

per 1 juli 2003: 730 m2

bereikbaarheid

Afstand tot A 4: 7km Afstand tot NS station Moerwijk: 6 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

8

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Fruitweg, algemene karakteristiek
Het bedrijfsterrein “Fruitweg” kan verdeeld worden in 2 delen: ten noorden en ten zuiden van de Fruitweg. Het terrein wordt omsloten door: - de 19e eeuwse stadsvernieuwingswijken Schilderswijk en Transvaalkwartier; - de spoorlijn Den Haag-Rotterdam en het Laakkanaal; - de naoorlogse stadsuitbreidingswijk Moerwijk. Het terrein is een voortzetting van de binnenstedelijke bedrijfsterreinen Binckhorst en Laakhavens, die aan het begin van deze eeuw langs de Haagse binnenhavens en het spoorwegemplacement werden opgericht. De Fruitweg zelf is de hoofdontsluitingsroute. Aan de zuidzijde van de Fruitweg bevindt zich voornamelijk oudere bebouwing in 2 à 3 bouwlagen, die geleidelijk zal worden verbouwd of vernieuwd. Het architectonisch bijzondere complex, waar voorheen de HTM (stalling bussen) was gevestigd is verbouwd tot moderne, kleinschalige bedrijfsruimten voor onder andere startende ondernemingen, inmiddels genaamd bedrijvencentrum Fruitweg. Dit complex is in 2001 gereedgekomen. In het gebied tussen de Viaductweg en de Troelstrakade zijn diverse ambachtelijke bedrijven gevestigd. De noordelijke zijde van de Fruitweg heeft een ander aanzicht. Langs de Fruitweg domineren twee grote bedrijfscomplexen met bijbehorende kantoorruimte, waarvan een complex recent is verbouwd voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Ook voor starters is ruimte. Het gebied tussen de Televisiestraat en het Laakkanaal is geheel vernieuwd. Recentelijk is de bouw gereedgekomen van circa 11.000 m2 bedrijfsruimte in diverse type units en 35 woon-werkwoningen. Voor bedrijven die zich willen vestigen zijn hier nog mogelijkheden aanwezig.
Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: 36,0 ha 29,2 ha - ha bereikbaarheid vigerend bestemmingsplan Groothandelsmarktterrein e.o. Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 51 2.321 2003 45 1.759

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw, jacht en bosbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar Bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal: 1 6 4 14 4 5 1 3 2 1 4 45 werkzame personen 20 118 160 186 12 799 5 138 264 39 18 1.759

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

niet meer van toepassing, geen uitgeefbaar terrein meer
Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 10 meter met enkele uitzonderingen tot maximaal 40 meter. maximaal bebouwingspercentage:70% Toegestane hindercategorieën: maximaal categorie 4; A-inrichtingen niet toegestaan.

aanbod bedrijfsruimte Groente- en Fruitmarkt

per 1 juli 2003: 5.850 m2

Afstand tot A 4: 4 1/2 km Afstand tot NS station Hollands Spoor: 2 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

9

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

De Verademing (voorheen G.I.T), algemene karakteristiek
De Verademing (het vroegere GIT-terrein) ligt tegenover het bedrijventerrein Monstersestraat, aan de andere zijde van de Loosduinseweg. Evenals de Monstersestraat is het terrein midden in de stad gesitueerd, te midden van woonbuurten. Het gebied heeft een transformatie ondergaan naar een gemengde bestemming waarin werkwoningen, kantoren, bedrijven en zelfs maatschappelijke voorzieningen een plek hebben gevonden. Het voormalige bedrijventerrein is hierdoor verkleind. In 2003 wordt het laatste deel van de leegstaande kavel in ontwikkeling genomen.
Omvang van het terrein bruto netto 10,1 ha 10,1 ha Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 33 1007 2003 28 692

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en reparatie Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten 4 5 7 2 5 3 2 28 werkzame personen 16 70 48 42 451 54 11 692

bereikbaarheid

Totaal:

Afstand tot A 4: 5 km Afstand tot NS station HS/CS: 2 1/2 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

geen uitgeefbaar terrein meer
Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: maximaal bebouwingspercentage: Toegestane hindercategorieën: Afhankelijk van de exacte locatie t/m categorie 4 en vrijstellingsmogelijkheid voor categorie 5.
vigerend bestemmingsplan Loosduinseweg

10

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Kerketuinen, algemene karakteristiek
Kerketuinen is een betrekkelijk nieuw bedrijfsterrein. De uitgifte is gestart in 1982. Evenals Dekkershoek en Zichtenburg is Kerketuinen gelegen in het zuidwestelijk deel van Den Haag. Kerketuinen is in de eerste plaats een bedrijventerrein voor Haagse bedrijven, die sterk op de stad en de regio zijn gericht. In het uitgiftebeleid is (wordt) prioriteit gelegd bij bedrijven die vanwege stadsvernieuwing verplaatst moesten (moeten) worden en bedrijven die relatief veel werknemers hebben. Qua aard van de bedrijvigheid zijn de traditionele ambachtelijke en industriële bedrijven dominant. Veel voorkomende vestigingen zijn drukkerijen, garagebedrijven - Autoplaza Kerketuinen (autoreparatie en verkoop)-, groothandelsbedrijven en bedrijven met activiteiten in de dienstverlenende sfeer.
Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar 26,0 ha 21,8 ha - ha Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 136 5.007 2003 122 4.350

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Extra-territoriale lichamen Totaal: 1 30 17 45 2 6 12 2 4 3 122 werkzame personen 4 2.203 214 608 3 295 668 243 99 13 4.350

geen uitgeefbaar terrein meer
bereikbaarheid

Afstand tot A 4: 7 km Afstand tot NS station Moerwijk: 5 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 5 bouwlagen maximaal bebouwingspercentage: 80% Toegestane hindercategorieën: Afhankelijk van de exacte locatie t/m categorie 4 en vrijstellingsmogelijkheid voor categorie 5.
vigerend bestemmingsplan Kerketuinen aanbod bedrijfsruimte Kerketuinen

per 1 juli 2003: 2.440 m2

11

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Laakhaven, algemene karakteristiek
Het bedrijventerrein Laakhaven ligt ten zuidoosten van het station Hollands Spoor. Laakhaven behoort tot de oudste bedrijventerreinen van Den Haag en wordt momenteel gefaseerd herontwikkeld. Het gebied is in 1910 ontwikkeld als handels-, industrieen overslaggebied voor aan- en afvoer per binnenschip en per spoor, maar het water en spoor hebben hun functie voor het vervoer van goederen verloren. Het gebied wordt geherstructureerd ten behoeve van stedelijk verzorgend midden- en kleinbedrijf. Er is in Laakhaven sprake van 4 deelgebieden, ieder met een heterogeen gebruikersprofiel. De herontwikkeling van de deelgebieden Hollands Spoor en Centraal nadert zijn voltooiing. Naast een onderwijs- en woonbestemming heeft dit gebied een kantorenbestemming gekregen. Laakhaven Centraal is gericht op grootschalige detailhandel (Megastores) en bedrijven- complexen, welke deels in meerdere bouwlagen met de mogelijkheid voor laden en lossen op een tweede straatniveau zijn gerealiseerd. Het deelgebied Laakhaven West wordt ontwikkeld met als uitgangspunt de combinatie van woningen en bedrijfsruimte ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Momenteel worden de uitgangspunten geformuleerd en het programma van eisen opgesteld. Hierna zullen de ontwikkelaars worden benaderd voor de ontwikkeling van het gebied. Het deelgebied Petroleumhaven zal de komende jaren worden geherstructureerd tot een modern bedrijventerrein voor het MKB. Hier zal een hoger percentage kantooractiviteiten worden toegestaan dan in Laakhaven West door de ligging nabij het NS station Moerwijk en diverse tramlijnen.
Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: - Petroleumhaven - Laakhaven West - KPN Hallen aanbod bedrijfsruimte Laakhaven 1,8 ha 4 ha 0,45 ha bereikbaarheid 41,0 ha 35,2 ha vigerend bestemmingsplan Laakhaven Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 151 5.559 2003 205 9.094

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal: 3 1 8 98 13 9 3 42 4 11 6 7 205 werkzame personen 269 52 150 1.467 108 417 3 3.988 1.700 67 563 310 9.094

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

€ 132,= tot € 230,= per m2 bvo excl. BTW
Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 20 meter maximaal bebouwingspercentage: 100% Toegestane hindercategorieën: t/m categorie 3 en vrijstellingsmogelijkheid voor categorie 4.

Er is inmiddels een nieuw bestemmingsplan in procedure genomen.

per 1 juli 2003: 13.260 m2

Afstand tot A 4: 3 km Afstand tot NS station Hollands Spoor: 0,1 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

12

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Monstersestraat, algemene karakteristiek
Uitenhagestraat/Monstersestraat is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein, gelegen in de wijk Transvaal aan de rand van het centrum van Den Haag. Het terrein wordt begrensd door de Monstersestraat, de Loosduinsekade, de Engelenburgstraat, de Steijnlaan, de Herman Costerstraat en de Delftselaan. Enige jaren geleden is het terrein - voormalig NS emplacement - geherstructureerd en uitgegeven aan bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden. Het bedrijventerrein is onderdeel van de Westland-as en de lijn-11 zone en ligt aan het ontsluitingsnet van de Haagse wegenstructuur. De gevestigde bedrijven bestaan voornamelijk uit ambachtelijke bedrijven (drukkerij, metaalbewerking, aannemers, autoreparatie e.d.) en groothandel (houthandel, papierrecycling, metaal e.d.). Tevens zijn er ook enkele autobedrijven (met showroom) en een detailhandelsvestiging (bouwmarkt) aanwezig.
Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 31 322 2003 30 303

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Zakelijke dienstverlening Vervoer/Opslag/Communicatie Totaal: 6 8 15 1 30 werkzame personen 56 137 92 18 303

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

geen uitgeefbaar terrein meer
Bebouwing en gebruik

Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: 4,0 ha 3 ha - ha

maximale bouwhoogte: maximaal bebouwingspercentage: Toegestane hindercategorieën: Afhankelijk van de exacte locatie t/m categorie 4 en vrijstellingsmogelijkheid voor categorie 5.
vigerend bestemmingsplan Transvaal

bereikbaarheid

Afstand tot A 4: 5 km Afstand tot NS station Hollands Spoor: 2 1/2 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

13

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Scheveningen-Haven, algemene karakteristiek
Scheveningen-Haven is gesitueerd aan de zuidzijde van Scheveningen. Het havengebied wordt globaal omsloten door de Houtrustweg, de Westduinweg, de Korbootstraat en de zee. Scheveningen-Haven is één van de oudste bedrijventerreinen van Den Haag, daterend uit het begin van de vorige eeuw. Het gaat om een uniek bedrijventerrein in de stad en de regio door de aanwezigheid van een zeehaven, bestaande uit drie aparte havens die in open verbinding staan met de zee. In de 1e haven zijn voornamelijk havengebonden bedrijven gevestigd: visafslag, visverwerkende bedrijven en scheepsreparatie. In de 2e haven is een transformatie gaande naar steeds meer maritieme recreatie, horeca en detailhandel, terwijl de visserij beperkt blijft tot kotters. In de 3e haven is met name het transportbedrijf Norfolk Line te vinden. Voorts is er ook sprake van wonen, horeca en enige detailhandel, al dan niet geliëerd aan de visbedrijfstak. Het gebied is gelegen tussen woongebieden en bevindt zich op enige afstand van snelwegen. Er zijn plannen om het havengebied beter te ontsluiten.
Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Visserij Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal: 4 16 18 62 30 13 5 39 7 2 12 208 werkzame personen 356 125 77 585 214 459 35 269 53 2 101 2.276 231 2.095 2003 208 2.276

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

€ 150,= tot € 220,= per m2 grond
Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar circa 65,2 ha 27,2 ha 1 ha Bebouwing en gebruik

bereikbaarheid

Afstand tot A 4: 11 km Afstand tot NS station CS: 6 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km
aanbod bedrijfsruimte Scheveningen-Haven

maximale bouwhoogte: afhankelijk van locatie: 25 meter maximaal bebouwingspercentage: zie bestemmingsvoorschriften Toegestane hindercategorieën: gezoneerd terrein, zie bestemmingsplankaart. Afhankelijk van de exacte locatie varieert de toegestane categorie tussen 3 en 5.
vigerend bestemmingsplan Scheveningen Haven

per 1 juli 2003: 5.460 m2

14

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

g: Lou Fruitwe

llaan Mazire

Binckhorst: ‘H

aagse Arc’ Binckhorst: Ha agse Milieu Se rvices

Scheve

ningen

-Haven

: Dr. Le

Scheveningenlykade

Haven: Norfo

lk Line
Bin rst: ckho

Binck

horst

laan

rsest Monste

raat

Scheveningen

- Haven

Binck

horst

Monste

rsestraa

t Binckho rst: Afv alovers lag

Binckhorst: Pa

metex

15

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Binckhorst: ‘B

inck Twins’

Dekkers

hoek
Binck : KP horst

NM

aanw

eg

Binckho

rst: BAM

NBM

Kerketuinen: Ke

rketuinenweg Laakhaven: Lu

lofsstraat

Forepa

rk
Kerk etuin

en: K

uine erket

nweg

Forepark: Food

center

D

rsho ekke

ek

Zichtenburg: Zin

kwerf

Fruitwe

g: Telev

isiestra

at

16

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Zichtenburg, algemene karakteristiek
Het bedrijventerrein Zichtenburg is eind zestiger jaren ontwikkeld. Het terrein ligt aan de zuidwestzijde van Den Haag; grenst aan het bedrijventerrein Dekkershoek en ligt in het verlengde van het bedrijventerrein Kerketuinen. De hier gevestigde bedrijven zijn in het algemeen grootschalig. Vooral het zuidelijk en het middendeel heeft gemiddeld grootschalige kavels. Hier waren onder meer een tweetal grote distributiecentra gehuisvest. De opstallen staan thans leeg. Momenteel wordt aan de De Werf een metaalpark gerealiseerd ter plaatse van het voormalige sportterrein. Het noordelijk deel huisvest de wat kleinere bedrijven (al dan niet gestapeld en gemengd met kantoorachtige functies). Zichtenburg biedt ruimte voor vestigingen in de hogere hindercategorieën (t/m categorie 5). Gezien de ligging aan de zuidzijde van Den Haag is het terrein met name geschikt voor bedrijven, die gericht zijn op dit deel van de stad en het Westland.
Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 116 3.154 2003 110 2.661

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Extra-territoriale lichamen Totaal: 1 17 20 26 5 3 3 21 1 5 6 2 110 werkzame personen 3 278 679 368 90 350 10 584 31 185 83 0 2.661

Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: 47,8 ha 27,8 ha 0,7 ha Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

€ 185,= tot € 220,= per m2 grond
Bebouwing en gebruik

aanbod bedrijfsruimte Zichtenburg

per 1 juli 2003: 9.050 m2

maximale bouwhoogte: 5 bouwlagen maximaal bebouwingspercentage: 80% Toegestane hindercategorieën:
vigerend bestemmingsplan Zichtenburg bereikbaarheid

Afstand tot A 4: 7 km Afstand tot NS station Moerwijk: 6 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,2 km

17

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Forepark, algemene karakteristiek
Forepark is een groot regionaal bedrijventerrein. Het terrein is direct gelegen aan de rijksweg A4 (Den HaagAmsterdam) en rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht) in de oksel van het Prins Clausplein. Het terrein wordt doorsneden door de Zoetermeer- en de Hofpleinspoorlijn. Een onderdeel van het Forepark is het bedrijventerrein Middenweg (zie kaart). Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein was het creëren van een relatief modern hoogwaardig gemengd bedrijventerrein met een regionale functie. Op beperkte schaal is ook kantoorontwikkeling en detailhandel in volumineuze goederen mogelijk gemaakt. Langs de snelweg hebben zich hoogwaardige bedrijven met een representatieve uitstraling gevestigd. Forepark wordt in 3 fasen ontwikkeld. De 1e fase (58 ha), die in 1990 van start is gegaan, is geheel uitgegeven. Het betreft hier het noordoostelijke gedeelte. Er zijn inmiddels een aantal kantoorgebouwen gerealiseerd o.a. het Castellum (van Albers). Aan de zuidoostzijde is een foodcenter ontwikkeld (het nieuwe “regionale groothandelsterrein”) en een koudvleesdistributiecentrum. De 2e fase omvat bruto 39 ha. Met name in de tweede fase lag de nadruk op hoogwaardige bedrijven i.v.m. de “Poortfunctie” voor Den Haag. De gefaseerde uitgifte van het terrein werd eind 1994 gestart. De 3e fase kwam vanaf 1997 op de markt en omvat bruto 13 ha. Voor de zogenaamde “prime location” is inmiddels het raadsbesluit genomen om hier de ontwikkeling van het nieuwe voetbalstadion van ADO Den Haag te realiseren. In 2005/06 komt de bouw hiervan gereed. Het stadion zal gecombineerd worden met commerciële- en maatschappelijke voorzieningen of kantoren
aanbod bedrijfsruimte Forepark Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 183 3438 2003 212 7.268

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw, jacht en bosbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overige diensten Totaal: 1 22 31 98 1 12 3 41 3 212 werkzame personen 8 933 832 1.756 9 1.275 98 2.336 21 7.268

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

geen terrein meer uitgeefbaar
Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 9 meter (achteraf), tot 25 meter (snelweglokatie) maximaal bebouwingspercentage: 60% Toegestane hindercategorieën: 3 terreinen voor categorie 1 en 2; 2 en 3; 3,4 en 5. A-inrichtingen uitgesloten.
vigerend bestemmingsplannen:

per 1 juli 2003: 8.000 m2

Forepark 1e fase Forepark fase 1A 1993 Forepark 2e fase 1993 Forepark 3e fase Buitengebied Nootdorp bestemmingsplan ADO in voorbereiding
bereikbaarheid

Omvang van het terrein Fase I : Fase II : Fase III: - Fase I bruto bruto bruto 58 ha 39 ha 13 ha 0 ha 0 ha 0 ha (7,5 ha ADO) netto netto netto 34 23 ha ha

8,4 ha

nog uitgeefbaar: - Fase II - Fase III -

Afstand tot A 4: 1 km Afstand tot A 12: 1 km Afstand tot NS station Voorburg: 2 1/2 km Afstand tot NS station L’damVoorburg: 2 1/2 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 38-40 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 19 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

18

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Plaspoelpolder, algemene karakteristiek
Plaspoelpolder is een vrij groot bedrijventerrein, gesitueerd aan de oostzijde van de gemeente Rijswijk, in de directe nabijheid van de rijksweg A4. Het bedrijventerrein is grotendeels ontwikkeld in de jaren zestig en heeft van oorsprong een bedrijfsbestemming. In de loop van de jaren hebben kantoren nadrukkelijk de overhand gekregen. Het terrein, waarin de Gemeente Den Haag via het industrieschap “De Plaspoelpolder” participeert (Den Haag en Rijswijk 50/50), is nagenoeg geheel uitgegeven. In het gebied zijn veel (inter)-nationaal georiënteerde bedrijven gevestigd. Verouderde gedeelten - zoals aan de haven (noordelijk gedeelte) en hier en daar ook op het meer centrale gedeelte - zullen gerenoveerd worden, zodat enkele nieuwe locaties beschikbaar komen.
Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: 95,0 ha 61,5 ha 1,0 ha Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 432 21.734 2003 394 20.515

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal: 40 22 82 8 18 16 157 19 5 9 18 394 werkzame personen 1.681 491 1.527 87 888 241 12.492 1.977 119 288 724 20.515

€ 130,= tot € 220,= per m2 grond (bedrijven) € 220,= tot € 300,= per m2 bvo (kantoren)
bereikbaarheid

Afstand tot A 4: 0,5 km Afstand tot NS station Rijswijk: 0,5 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: variabel maximaal bebouwingspercentage: 80% Toegestane hindercategorieën: maximaal t/m categorie 4

19

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Broekpolder, algemene karakteristiek
De Broekpolder is een perfect ontsloten snelweglocatie met een mengeling van kantoren en bedrijven. Het kleinschalige bedrijventerrein is in de “oksel” van het verkeersknooppunt Ypenburg (rijkswegen A4 en A13) gelegen en bevindt zich in het verlengde van het bedrijventerrein Plaspoelpolder (aan de overzijde van de Vliet). Broekpolder valt onder hetzelfde industrieschap als dat van Plaspoelpolder. De uitgifte van het terrein is gestart in 1986. Een belangrijk kenmerk van deze locatie is, dat het in zeer korte tijd is uitgegeven. Momenteel is het gehele terrein gevuld. Evenals in de Plaspoelpolder is het grootste gedeelte van de kavels uitgegeven aan bedrijven uit de dienstensector. Door de architectonische vormgeving van de bedrijven heeft Broekpolder een moderne en hoogwaardige uitstraling.
Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 35 1.652 2003 27 1.246

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Industrie Handel en reparatie Horeca Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal: 4 2 1 2 4 11 1 2 27 werkzame personen 139 195 2 94 218 496 20 82 1.246

Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: 10,4 ha 6,2 ha - ha Bebouwing en gebruik bereikbaarheid Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

geen terrein meer uitgeefbaar

Afstand tot A 4: 0,5 km Afstand tot NS station Rijswijk: 3 km Afstand tot NS station Voorburg: 3 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

maximale bouwhoogte: variabel maximaal bebouwingspercentage: 80% Toegestane hindercategorieën: maximaal t/m categorie 4

20

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Hoornwijck, algemene karakteristiek
Het bedrijventerrein Hoornwijck is gesitueerd bij het verkeersknooppunt Ypenburg (rijkswegen A4 en A13). Het ligt in het verlengde van de bedrijventerreinen Broekpolder (aan de overzijde van de A13) en Plaspoelpolder (aan de overzijde van de Delftse Vliet). Hoornwijck maakt deel uit van het Industrieschap “De Plaspoelpolder”, dat ook de Plaspoelpolder en de Broekpolder exploiteert. Sedert 1 januari 2002 maakt Hoornwijck deels deel uit van de gemeente Den Haag en deels van de gemeente Rijswijk. Het gebied wordt met het openbaar vervoer ontsloten door sneltram 15.
Ontwikkeling Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 2 180 2003 48 2.255

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en reparatie Horeca Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal: 2 3 4 2 8 24 1 2 2 48 werkzame personen 68 303 160 23 70 1.299 19 10 303 2.255

De uitgifte van het terrein is in 1996/1997 gestart en vindt plaats in fasen. In fase I is de uitgifte van grond gepland voor de ontwikkeling van 50.000 m2 kantoren. In fase II zal 6 ha hoogwaardig/modern + bedrijfsterrein worden gerealiseerd. Afhankelijk van de marktontwikkeling en de ontwikkeling van Ypenburg (aanleg sneltram) zal worden bezien, waaraan in fase III de meeste behoefte is: kantoren of hoogwaardig bedrijfsterrein.

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

geen terrein meer uitgeefbaar
Bebouwing en gebruik

Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: aanbod bedrijfsruimte Hoornwijck 20,8 ha 9,5 ha - ha

nog niet gedetaileerd aan te geven Toegestane hindercategorieën: categorieën 1,2 en 3.
vigerend bestemmingsplan Hoornwijck bereikbaarheid

per 1 juli 2003: 4.175 m2

Afstand tot A 4: 0,2 km Afstand tot NS station Voorburg: 2,2 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthavenRotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

21

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Ypenburg, algemene karakteristiek
De locatie Ypenburg maakt deel uit van de woningbouwlocaties, die in het kader van de VINEX-operatie zijn aangewezen om te kunnen voldoen aan de grote woningbehoefte in de regio Haaglanden. Naast woningbouw (ruim 11.000) wordt binnen het plangebied circa 85 ha bedrijventerrein ontwikkeld, waarvan ruim 11 ha voor kantoorontwikkeling. De bedrijventerreinen betreffen drie locaties te weten: deelplan 21: bedrijvenpark Ypenburg en voormalige Fokkerterrein met hoogwaardige bedrijven rond de bestaande vestiging van Fokker: 23,4 ha. Deelplan 21: nog 3 ha uitgeefbaar. Ypenburg/deelplan 22: een bedrijventerrein bij de Brasserskade nog in ontwikkeling: 6,4 ha. het GAVI-terrein is nog in ontwikkeling
Industrie Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Totaal: Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 10 100 2003 13 513

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen 6 2 1 3 1 13 werkzame personen 114 335 11 24 29 513

-

De locatie Ypenburg ligt tegenover Hoornwijck.

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

€ 190,= tot € 230,= per m2 grond *) Vanaf 1-1’2002 behoort Ypenburg tot de gemeente Den Haag
Omvang van het terrein bruto netto direct uitgeefbaar 85 ha 50 à 60 ha 3 ha vigerend bestemmingsplannen: Ypenburg Oost aanbod bedrijfsruimte Ypenburg/vm. Fokkerterrein Ypenburg Rijswijk bereikbaarheid Bebouwing en gebruik

nog niet gedetaileerd aan te geven Toegestane hindercategorieën: categorieën 1,2 en 3, vermoedelijk ook categorie 4.

per 1 juli 2003: 24.325 m2 Afstand tot A 4: 0,7 km Afstand tot NS station Rijswijk: 2,4 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 46 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 13 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

22

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Wateringse Veld, algemene karakteristiek
Wateringse Veld is een snelweg bedrijventerrein, gesitueerd aan de zuidzijde van de nieuwe Haagse wijk Wateringse Veld - op Waterings grondgebied -, in de directe nabijheid van de rijksweg A4/N211. Het bedrijventerrein is grotendeels gerealiseerd. Zowel bedrijfsverzamelgebouwen, als zelfstandige bedrijven hebben zich hier gevestigd. Het terrein, waarin de Gemeente Den Haag via het industrieschap “De Plaspoelpolder” participeert (Den Haag en Rijswijk 50/50), is vrijwel geheel uitgegeven. In het gebied zijn veel regionaal georiënteerde bedrijven gevestigd.
Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen n.v.t. n.v.t. 2003 96 1.236

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw, jacht en bosbouw Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Vervoer/Opslag/Communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening 1 7 22 30 4 3 23 1 5 96 werkzame personen 9 135 506 230 52 4 265 13 22 1.236

Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: direct op termijn 38 ha 25 ha 2 ha 3 ha

Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal:

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond bereikbaarheid

€ 195,=tot € 230,= per m2 grond (bedrijven) € 250,=tot € 300,= per m2 bvo (kantoren)
Bebouwing en gebruik

Afstand tot A 4: 1 1/2 km Afstand tot NS station Rijswijk: 5 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 49 km Afstand tot luchthavenRotterdam Airport 21 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

maximale bouwhoogte: 18 meter maximaal bebouwingspercentage: 60% Toegestane hindercategorieën: deels categorie 3, deels categorie 4

23

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Westvlietweg II, algemene karakteristiek
Westvlietweg II is een vrij klein bedrijventerrein, gesitueerd aan de zuidzijde van de gemeente LeidschendamVoorburg - op Haags grondgebied -, aan de Westvlietweg tegenover het Zeeheldenkwartier in Leidschendam-Zuid. Het bedrijventerrein omvat onder andere een vestiging van de NS. Het terrein is geheel uitgegeven.
Bouwnijverheid Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: 16 ha 16 ha niet van toepassing Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond bereikbaarheid Vervoer/Opslag/Communicatie Zakelijke dienstverlening Totaal: 2 2 Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 3 403 2003 2 445

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen werkzame personen 445 445

geen terrein meer uitgeefbaar

Afstand tot A 4: 1,3 km Afstand tot NS station L’dam-Voorburg: 0,2 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 18 meter maximaal bebouwingspercentage: 60% Toegestane hindercategorieën: deels categorie 3, deels categorie 4
vigerend bestemmingsplan Westvlietweg 1992

24

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Westvlietweg III, algemene karakteristiek
Westvlietweg III is een klein bedrijventerrein, gesitueerd aan de zuidzijde van de gemeente LeidschendamVoorburg - op Haags grondgebied -, aan de Westvlietweg tussen Park Leeuwenbergh en de spoorlijn Den Haag-Utrecht. Het bedrijventerrein is nog in ontwikkeling. Diverse zelfstandige bedrijven vinden hier nieuwe huisvesting. Het terrein is vrijwel geheel uitgegeven. In het gebied zijn veel lokaal georiënteerde bedrijven gevestigd.
Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen 49 648 2003 60 914

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Landbouw, jacht en bosbouw Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en reparatie Vervoer/Opslag/Communicatie 2 2 3 10 23 5 1 7 1 6 60 werkzame personen 32 13 289 182 150 84 82 1 81 914

Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: 22,3 ha 19 ha niet van toepassing

Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Gezondheids- en welzijnszorg Overige diensten Totaal:

bereikbaarheid

Afstand tot A 4: 2 km Afstand tot NS station Voorburg: 0,5 km Afstand tot luchthaven Schiphol: 50 km Afstand tot luchthaven Rotterdam Airport 20 km Afstand tot bus- of tramhalte: 0,1 km

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

geen terrein meer uitgeefbaar
Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 18 meter maximaal bebouwingspercentage: 60% Toegestane hindercategorieën: deels categorie 3, deels categorie 4
vigerend bestemmingsplan Westvlietweg 1992 aanbod bedrijfsruimte Westvlietweg III

per 1 juli 2003: 740 m2

25

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Westvlietweg IV, algemene karakteristiek
Westvlietweg IV is een vrij klein bedrijventerrein, gesitueerd aan de zuidzijde van de gemeente LeidschendamVoorburg - op Haags grondgebied -, aan de Westvlietweg tussen de spoorlijn Den Haag-Utrecht en het sportpark Westvliet. Het terrein is geheel uitgegeven.

Omvang van het terrein bruto netto nog uitgeefbaar: na herstructurering op termijn 4,0 ha 3,4 ha 3,4 ha

Vestigingen en aantal werkzame personen 1998 aantal vestigingen aantal werkzame personen n.v.t. n.v.t. 2003 2 21

Werkgelegenheid naar economische activiteit per 1 januari 2003 vestigingen Industrie Bouwnijverheid Totaal: 1 1 2 werkzame personen 15 6 21

Gemiddelde grondprijzen voor bedrijfsruimten per m2 grond

€ 185,=tot € 220,= per m2 grond (bedrijven)
Bebouwing en gebruik

maximale bouwhoogte: 18 meter maximaal bebouwingspercentage:60% Toegestane hindercategorieën: deels categorie 3, deels categorie 4

vigerend bestemmingsplan Westvlietweg 1992 aanbod bedrijfsruimte Westvlietweg IV

per 1 juli 2003: 480 m2

26

Bedrijvenatlas Den Haag 2003

Colofon

Uitgave:

Gemeente Den Haag
Productie:

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Informatie:

Directie Beleid: Afdeling Onderzoek C.J.A. Ritsema, tel. (070) 353 4963 december 2003

27

Bedrijvenatlas Den Haag 2003