2

EXTRA

EDIT

Wilt u ook meedoen?
Met deze 2e extra editie van de Nieuwsflits SIM wil ik u informeren over de activiteiten en projecten die wij als Stichting Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) gezamenlijk met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) in het kader van het bedrijventerreinmanagement gaan opstarten.
Naast het samenstellen en organiseren van werkgroepen, nemen we in september een officiële aftrap voor een aantal concrete projecten waarvan ook uw bedrijf op korte termijn zal kunnen meeprofiteren. Ik nodig u daarom uit deze Nieuwsflits door te lezen en u ervan te laten overtuigen dat deelname aan één of meerdere projecten of werkgroepen u tal van (financiële) voordelen en nieuwe, misschien op dit moment nog onbekende, kansen kan bieden. Op bijgaand inlegvel verzoek ik u aan te kruisen of u met ons wilt meedoen. Wij zorgen er dan voor dat het één en ander nog deze zomer in gang wordt gezet. Ruud Burlet (vice-voorzitter SIM)

Enthousiasme tijdens themabijeenkom
De door de ondernemersverenigingen van Beatrixhaven, Bosscherveld, Randwyck en Scharn georganiseerde themabijeenkomsten "Met gezamenlijke projecten aan de slag" werden door de ondernemers enthousiast ontvangen.
Tijdens deze bijeenkomsten werd aandacht besteed aan de resultaten van de uitgevoerde inventarisaties. Verder werd tekst en uitleg gegeven over de "Top-5" met projecten en de werkgroepen die op korte termijn zullen worden opgestart. Met name het animo voor deelname aan de verschillende werkgroepen scoorde ver boven verwachting. Er waren veel positieve reacties en er werden verschillende nieuwe projectideeën aangekaart. Verder werd door de aanwezige bedrijven ook uitvoerig gediscussieerd over de samenstelling en de bevoegdheden van de werkgroepen, het tijdig opstarten van projecten waarvoor een "langere adem" benodigd is en de financiering van het bedrijventerreinmanagement op de middellange termijn. Het lijkt er sterk op dat er in de loop van de komende maanden in Maastricht een heleboel van de grond zal komen.

de

ecten

ding

op van

"Top-5"
In de afgelopen drie maanden is door de LWV met succes een inventarisatie uitgevoerd van de wensen en behoeften van de op de Maastrichtse bedrijventerreinen gevestigde ondernemers.
Gebaseerd op de van de ondernemers ontvangen reacties hebben wij een "Top-5" met projecten en gezamenlijke activiteiten samengesteld. Hierbij is gekozen voor projecten die Maastricht-breed worden aangeboden. Voor deze projecten geldt dat wij kunnen garanderen dat deelname hieraan de ondernemer op korte termijn tal van voor"meeliften" op de inzet en expertise van de werkgroepleden. De werkgroepen worden samengesteld uit deskundigen en collegaondernemers die hierin vanuit hun eigen kennis en ervaring een bijdrage willen leveren. Voornaamste taken van de werkgroepen bestaan uit het definiëren en uitwerken van de gezamenlijke projecten en activiteiten, het nemen van

wyck bent

rtij?

op

Colof

de

Nieuwsfli uitgave va Samenwe terreinen

Per adres LWV, Pos 6040 AL

De "Top-5" met projecten vormt naar onze mening slechts een eerste aanzet tot nauwe Wij zijn er namelijk van overtuigd dat vanaf het moment waarop de ondernemers d samenwerking gaan ervaren, er automatisch behoefte ontstaat om ook andere activi op te pakken.
Daarom worden de komende weken een zevental werkgroepen in het leven geroepen die zich niet alleen gaan bezig houden met het aansturen van de projecten die deel uitmaken van de "Top-5", maar ook met het bedenken en toetsen van de haalbaarheid van nieuwe projecten.Wij zien daarom voor de werkgroepen een belangrijke rol weggelegd door steeds weer nieuwe gezamenlijke projecten en activiteiten op te starten. Om het één en ander in goede banen te leiden, zullen bij het samenstellen en opstarten van de werkgroepen duidelijke spelregels worden vastgelegd en afspraken worden gemaakt omtrent het van de werkgroepleden verwachte commitment.

turen in erkgroep?
u verschillende motieven om deel één of meerdere werkgroepen.
Hierin zitten naast de voorzitters van de vier Maastrichtse ondernemersverenigingen ook vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht, de provincie, de Kamer van Koophandel en LIOF Bedrijventerreinen.

e te e teressant d een aakvelden De venterinmiddels

groep Bedrijventerreinmanagement

Taakveld werkgroep Terreinbeheer
➞ bedenken, toetsen van de haalbaarheid, uitwerken,

Taakveld werkgroep Personeel e

ment rondom het bedrijventerrein-

➞ aansturing en uitvoering van het "To

de werkgroepen ernetpagina "Promotie Samenwerkende en Maastricht" lijk en bestuurlijk overleg met de nt beleidsmatige en operationele zaken ijventerreinen

aansturen en bewaken van de uitvoering van nieuwe projecten. Bijvoorbeeld: • Inrichting, beheer en onderhoud van het bedrijventerrein • Verkeersveiligheid • Raamcontract voor groenonderhoud en bedrijfspandonderhoud • Aanleg glasvezelkabelnetwerk met voldoende ICT-capaciteit

"Gezamenlijke opleiding bedrijfshul

➞ bedenken, toetsen van de haalbaarh

roep Grond- en gement

tvoering van het "Top-5"-project gezamenlijke afvalinzameling" en van de haalbaarheid, uitwerken, waken van de uitvoering van nieuwe orbeeld: n themabijeenkomst gewijd aan mogelijkheden" wijdte en opstellen afvalpreventieplan milieupark fenbeurs gericht op uitwisseling en extern n reststoffen afvalstoffen voor energieopwekking

aansturen en bewaken van de uitvoe projecten. Bijvoorbeeld: • Gezamenlijke arbeidspool, uitleen vacaturebank en aanbieden van sta • Gezamenlijke opleidingen • Raamcontract met uitzendbureaus • Collectieve beveiliging • Raamcontract voor het controleren apparaten • Opstellen van bedrijfsnoodplannen overkoepelend calamiteitenplan

Taakveld werkgroep Facilities

➞ aansturing en uitvoering van het "To

"Raamcontract motorbrandstoffen"

➞ bedenken, toetsen van de haalbaarh

roep Vervoer en bereikbaarheid

tvoering van het "Top-5"-project Het Nieuwe Rijden" en van de haalbaarheid, uitwerken, waken van de uitvoering van nieuwe orbeeld: oer met een hoge frequentie op loopafstand psvervoer (voorbeeld: "Directbus") nt personenvervoer ebruik interne transportmiddelen

aansturen en bewaken van de uitvoe projecten. Bijvoorbeeld: • Broodjesservice, (Eet-)café, brasse copyshop, sport- en fitnessfacilitei • Raamcontracten voor post haal- en kantoorartikelen, computerbenodi multimediadiensten, onderhoud en wagenpark, leasemaatschappij, ond gebouwtechnische installaties, waa bedrijven, schoonmaakdiensten, et

Taakveld werkgroep Energie- en waterbeheer
➞ aansturing en uitvoering van het "Top-5"-project

Taakveld werkgroep Efficiënt rui

➞ bedenken, toetsen van de haalbaarh

"Gezamenlijke inkoop van energie" ➞ bedenken, toetsen van de haalbaarheid, uitwerken,

aansturen en bewaken van de uitvoe projecten. Bijvoorbeeld: • Gezamenlijk gebruik van vergader

r starten wij met de uitvoering ie projecten.
project een omschrijving van de doelstelling, onze aanpak, de beoogde resultaten en de kosten samenhangend met deelname. Met behulp van bijgaand inlegvel kunt u zich inschrijven voor deelname aan één of meerdere projecten. Na ontvangst van uw inschrijving nemen wij contact met u op om het één en ander in gang te zetten.

afvalinzameling

et den

In navolging van eerdere door de LWV uitgevoerde succesvo starten wij in september met het project "Raamcontract gez afvalinzameling".
Doel hiervan is het realiseren van een efficiënte en milieuverantwoorde afvoer en verwerking van alle vrijkomende afvalstoffen tegen zo laag mogelijke kosten. Om hieraan invulling te geven, wordt in september gestart met het inventariseren van de huidige afvalstromen van de deelnemende bedrijven. Vervolgens wordt een bestek opgesteld dat deel zal uitmaken van de te versturen offerte-aanvraag. In principe wordt de aanvraag verstuurd naar alle afvalafvoerders die op dat moment voor de deelnemende bedrijven werkzaam zijn. Op basis van de ontvangen offertes wordt door de werkgroep "Gronden reststoffenmanagement" een advies opgesteld. Aan de deelnemende bedrijven wordt vervolgens gevraagd met dit advies in te stemmen. De laatste fase bestaat uit het afsluiten van een raamcontract en de daarop gebaseerde individuele contracten. Uitgaande van een doorlooptijd van 6 à 9 maanden verwachten wij dat de contracten in het voorjaar van 2004 kunnen worden afgesloten. In de werkgroep zullen nog afspraken worden gemaakt over de contractduur. De kosten voor deelname aan dit project bedragen éénmalig 1.000,-. Dit bedrag bent u echter alleen aan ons verschuldigd indien uw jaarlijkse besparing 1.000,- of meer bedraagt. Indien deze besparing lager uitvalt, bent u géén kosten

er-

per

contract brandstoffen
Deelname aan dit project is gratis! Wij verwachten van de deelnemende bedrijven wel dat zij snel zullen reageren wanneer hen wordt gevraagd om gegevens aan te leveren.

gestart met een traject dat zal resulteren in het afsluiten ntract voor de inkoop van motorbandstoffen.

verschuldi Wij verwa deelnemen benodigde gegevens ( kopiefactu tijdig word dat de lop tracten pe opgezegd. wij dat zij afvalinzam onvoorwa deelnemen aantonen minimaal lager zulle

e akt

Beoogde resultaten:

t. n van emers n n een nden

Beoogde resultaten:
• Raamcontract motorbrandstoffen • Gemiddeld circa 5% besparing op de brandstofkosten

het orden

• Milieuverantwoorde "afvoer op maat", w containertypes en ledigingsfrequenties zi individuele behoeften van elk bedrijf • Onderlinge uitwisseling en hergebruik va • Minder vervoersbewegingen en -kilomet gecombineerd afvaltransport • Raamcontract afvalinzameling met betro afvalafvoerder(s) • Gemiddeld minimaal 10% besparing op

training "Het Nieuwe Rijden"
wordt gekenmerkt door een vlottere wijze van schakelen gecombineerd met defensief weggedrag. De voordelen voor de ondernemer bestaan uit een combinatie van een lager brandstofverbruik (gemiddeld 10%), minder slijtage resulterend in lagere onderhoudskosten en een beduidend geringere kans op schades. Omdat wij zelf reeds verschillende keren hebben ervaren dat deze rijstijltraining zowel door getrainde chauffeurs als door werkgevers zeer positief werd ontvangen, hebben we besloten Het Nieuwe Rijden ook in Maastricht als project aan te bieden. De trainingen worden verzorgd door ervaren werking van de hedendaagse moderne diesel- en benzinemotoren. De ritten vinden plaats onder begeleiding van de instructeurs. Om het brandstofverbruik en de besparingen te kunnen meten, wordt er gebruik gemaakt van voertuigen voorzien van een boordcomputer waarmee het verbruik precies kan worden bijgehouden. De werkgroep "Vervoer en bereikbaarheid" zal nader invulling geven aan de datums, de locatie en de opzet van de trainingen. In principe kunnen de eerste trainingen nog dit najaar plaatsvinden. De trainingskosten bedragen circa 180,- per automobilist en 291,- per beroeps-

n van een raamcontract en bespaart u al een aardig sten samenhangend met de rbrandstof.
niet meer op de openbare weg zijn terug te vinden. Nieuwe generaties motoren zijn daarvoor in de plaats gekomen. Het Nieuwe Rijden is een nieuwe rijstijl die past bij de huidige generatie van moderne benzine- en dieselmotoren. De rijstijl

enlijk enken uw uw un

et and

25,- per cursist per dagdeel indien de cursus op een reguliere werkdag tijdens kantooruren wordt gevolgd.

De kosten de organis trainingen onze reken

Beoogde resultaten:

• Aanleren van nieuwe defensieve, brandsto vlotte rijstijl (géén tijdsverlies) • Vrachtwagen- en buschauffeurs: gemiddel op de brandstofkosten

Sinds de liberalisering van de energiemarkt biedt de LWV haar leden de mogelijkheid om gezamenlijk met leden van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) elektriciteit en aardgas in te kopen.
Op dit moment is het weer mogelijk om in te schrijven op de volgende onderhandelingsronde. Deze nieuwe ronde start dit najaar en is gericht op het afsluiten van een mantelovereenkomst voor de levering van energie in 2004 tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Indien u hiervan zo snel mogelijk wilt meeprofiteren, adviseren wij u uw huidige energiecontract nu al op te zeggen. Deelname aan dit project is financieel interessant vanaf een elektriciteits- of aardgasverbruik van respectievelijk 50.000 kWh en 25.000 m3 per jaar. De in de afgelopen jaren bij meer dan 300 bedrijven gerealiseerde

gemiddelde besparing bedroeg 10 à 15%. De kosten voor deelname bedragen 150,- per elektriciteitsaansluiting en 250,- per aardgasaansluiting

of 30 Daarb kosten LWV-l 660 omvan medew

menlijke ding BHV

Beoogde resultaten:

ten we met het aanbieden van opleidingen bedrijfshulpverlening

• Gezamenlijke mantelovereenkomst m energieleverancier • Elk bedrijf beschikt over een individu dat precies aansluit bij de met de bedr samenhangende energiebehoeften • Gemiddeld minimaal 10% besparing

w wij met u m uw ng tot de

riseren. e wensen oor de el en

bedrijfsveiligheid" als uitgangspunt gehanteerd bij het opvragen van offertes bij verschillende professionele aanbieders van BHVtrainingen. Wij verwachten dat de eerste trainingen nog dit jaar op locatie te Maastricht kunnen plaatsvinden.

"Directbus" voor bedrijven op Ran

Ingegeven door capaciteitsproblemen op de parkeerplaatsen is het academisch zieken (azM) tien jaar geleden gestart met het nemen van maatregelen om het woon- en wer medewerkers te beïnvloeden. Hierbij is gedacht aan het invoeren van betaald parkeren werkers, het stimuleren van het carpoolen en het promoten van het fietsgebruik.
Vorig voorjaar is het azM gestart met een experiment om vanuit de wijk Daalhof besloten busvervoer aan te bieden. De organisatie hiervan is in handen van M.M. Logistiek en wordt uitgevoerd door Besloten Vervoer, een onderdeel van "Stadsbus". Dit besloten vervoer is zo georganiseerd dat de medewerkers een kortere reistijd hebben dan wanneer zij met de auto zouden komen. Uit enquêtes is gebleken, dat 70% van de medewerkers deze voorziening regelmatig gebruikt en 50% structureel heeft gekozen voor deze wijze van vervoer. Gebaseerd op dit succes is deze vorm van woonwerkvervoer sinds afgelopen maand uitgebreid tot een viertal lijnen vertrekkende uit Eijsden, Caberg, Bunde en Riemst. Deze vier lijnen bedienen in totaal 15 wijken. Omdat voor de komende jaren een explosieve groei van de verkeersstromen wordt verwacht en gezien het feit dat we op Randwyck op dit moment al vrijwel dagelijks worden geconfronteerd met toenemende problemen rondom de verkeersafhandeling, de bereikbaarheid en het parkeren, hebben het azM en Directbus besloten deze vorm van vervoer met onmiddellijke ingang ook voor andere bedrijven op Randwyck open te stellen. Uit schattingen en onderzoek is gebleken, dat op Randwyck ruim 6.000 medewerkers van deze voorziening gebruik zouden kunnen maken.

taten:

organisatie- en reistijd training tegen de scherpste prijs

bijeenkomst: t toch ook e partij?

De tot netwer lijnen 750. Uitgaa bijdrag 25,omslag gebrui tijdens kunne gekoze bedrijv afnem medew kader

ftrap van de werkgroepen en de rojecten behorend tot de "Top-5" ber tijdens de startbijeenkomst

Beoogde resultaten:

aand inlegvel kunt u zich nu al opgeven voor rtbijeenkomst. Noteer de datum van de bedrijventerrein alvast met stip in uw

woensdag 3 september vanaf 16.00 uur bij aan de Lage Frontweg 2A donderdag 4 september vanaf 16.00 uur bij Galjoenweg 5 maandag 8 september vanaf 16.00 uur bij Weerhuisweg 4 ensdag 10 september vanaf 16.00 uur bij bert Schumandomein 4

• Besloten woon-werkvervoer beteken op de wensen van de deelnemende b medewerkers • Voordelen voor de reiziger: instappe huisomgeving, kortere reistijd, mind comfortabel op het werk • Ontlasting van de infrastructuur, ver bereikbaarheid tijdens de spitsuren e parkeerplaatsen bezet • Kostenbesparing door minder parke huren • Minimale bedrijfsbijdrage afhankelij gebruikers

Actuele informatie op