Samen werken aan een sterke stad

7 juni 2002

PLANGEBIED

Overzicht Koers West

Ruimte voor de rivier

Waalsprong

Stadsbrug: betere bereikbaarheid

3 PIJLERS : één samenhangende visie en aanpak
Bedrijventerreinen: versterking economische structuur Waalfront: nieuw wervend stadsmilieu

Wijkvisie Park West Waterkwartier / Biezen

Stadsring

AMBITIES

•Versterken ruimtelijke kwaliteit •Verbeteren leefbaarheid •Aanpak milieuproblematiek •Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen •Nieuwe kansen voor wonen en werken •Verbeteren van de bereikbaarheid

CULTUUR HISTORIE
Het gebied kent een rijke historie, die teruggaat tot aan de romeinse tijd: Ulpia Noviomagus Batavorum (70 na Chr.). In de 19de eeuw reiken de vestingwerken tot ver in Nijmegen West: Fort Kraijenhoff

CULTUUR HISTORIE
Het huidige beeld wordt in belangrijke mate bepaald door de volkswoningbouw en industrie uit de 20 ste eeuw.

Amsterdam

INSPIRATIE / REFERENTIES
Vele steden hebben hun waterfronten inmiddels ontdekt als aantrekkelijk nieuw stedelijk woonmilieu. Ook het Nijmeegse Waalfront wordt door ontwerpers al jaren als een enorme uitdaging gezien.

Rotterdam

Nu Nijmegen & Arnhem Ontwerpen 1989

KANSEN
STEDENBOUW EN LANDSCHAP: vanuit dit perspectief zijn tal van thema’s en mogelijkheden interessant

• Stad aan de Waal • Impuls voor bestaande wijken • Uitbouwen Park West • Inpassing nieuwe infrastructuur • Nieuwe functies dicht bij de binnenstad

KANSEN
De Waal is een belangrijke inspiratiebron, maar kent ook zijn keerzijde. Mogelijk liggen er in Koers West kansen in het kader van het beleid “Ruimte voor de rivier”. De binnenvaart geeft het gebied een extra dimensie en zorgt voor levendigheid en identiteit.

Ruimte voor de rivier Binnenvaart

KANSEN
Het Waalfront biedt ruimte voor woningen op een van de boeiendste plekken in de stad. Cultuurhistorische elementen zullen een plek moeten krijgen in de toekomstige invulling van het gebied.

Nieuw woon- / werkmilieu

Inpassing cultuur historie

KANSEN
Ten aanzien van de huidige milieuproblematiek valt er in het gebied veel te winnen. Een samenhangende aanpak is gewenst. (Stolpbenadering). De bedrijventerreinen in het gebied kunnen in het kader van Koers West een sterke kwaliteitsimpuls krijgen. Het beter benutten van de havens staat centraal..

Milieu: Stolpbenadering

Economische ontwikkeling: revitalisering en herstructurering

BEDRIJVENTERREINEN

• • • • • • •

Reductie milieubelasting Goed functionerend bedrijventerrein Behoud en versterking werkgelegenheid Intensivering ruimtegebruik Stimuleren watergebonden bedrijvigheid Versterken kwaliteit openbare ruimte Verbetering bereikbaarheid

2007:Stadsbrug
STADSBRUG

1879: Spoorbrug 2002: Snelbinder

1936: Waalbrug

STADSBRUG
Een nieuwe stadsbrug is van belang vanuit verschillend invalshoeken:

•Bereikbaarheid van de stad •Verbinding Waalsprong •Impuls voor Koers West •Icoon voor de stad

WAALFRONT

Het Waalfront behelst het gebied tussen de Waal en de Weurtseweg, direct aansluitend op de wijken Waterkwartier en de Biezen. Bij de toekomstige invulling zijn de volgende thema’s en kansen van wezenlijk belang:

•Versterken relatie met de Waal •Meervoudig intensief ruimtegebruik: wonen, werken en recreëren •Aantrekkelijk stedelijk leef- en woonmilieu, nieuwe stedelijke functies •Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur •Uitbouwen Park West tot rivierpark

WAALFRONT
Tal van inspiratiebronnen schetsen een mogelijk toekomstbeeld voor het Waalfront.

Waterfront Sound, Helsingborg

Venetië, Canaletto 1730

Fri haven , Kopenhagen

Laan op Zuid Rotterdam

Frankfurt am Main

Java eiland Amsterdam