40

Op zoek naar dossiers van bedrijven in het Handelsregister
WAT IS HET HANDELSREGISTER?
"et "andelsregister is sinds 1921 onderdeel van de 2amer van 2oop5andel; 5et registreert gegevens van bedrijven. :an ieder bedrijf dat in 5et "andelsregister is ingesc5reven wordt een dossier aangelegd. "et "andelsregister wordt in principe bijge5ouden door de 2amer van 2oop5andel in 5et gebied waar 5et bedrijf is gevestigd. "et dossier bevat een aantal gegevens over 5et bedrijf. :erandert er iets bij 5et bedrijf, dan komt dat in 5et dossier. Wordt een bedrijf opge5even, dan wordt 5et dossier !""#$%&''(!) Dat gebeurt ook als een bedrijf verplaatst wordt naar een gemeente buiten 5et werkgebied van de desbetreffende 2amer van 2oop5andel. VEEr 1922 bestonden er ook al Kamers van Koophandel. Deze oudere archieven bevinden zich bij de archiefdienst in de plaats of regio van vestiging (bij een gemeentelijke archiefdienst of Regionaal Historisch Centrum. Van welke bedrijven zijn dossiers in het Handelsregister bijgehouden ? :an ieder bedrijf - ook een eenmansDaak - wordt in 5et "andelsregister een dossier bijge5ouden, be5alve van over5eidsbedrijven, landbouwbedrijven (wel weer als 5et een N: of G: is) en straat5andel. In 5et "andelsregister worden alle bedrijven opgenomen die 5un Detel in Nederland 5ebben, ook filialen of bijkantoren van buitenlandse bedrijven.
Ook van bedrijven die in 1921, toen het Handelsregister werd ingericht, al bestonden is een dossier aangelegd.

Welke gegevens kunt u in de Handelsregisterdossiers aantreffen? J een korte bedrijfsomsc5rijving J de 5andelsnaam J de rec5tsvorm (eventueel met een eKemplaar van de statuten) J 5et volledige adres J gegevens over eigenaren, bestuurders, vennoten, commissarissen en procuratie5ouders Als in MMn van deDe gegevens verandering komt, dan wordt dat in 5et dossier vermeld.

HOE VINDT U HET DOSSIER VAN EEN BEDRIUF?
1. Van een nog bestaand bedrijf Als 5et gaat om een dossier van een bedrijf dat nog bestaat, moet u Dic5 wenden tot de 2amer van 2oop5andel waaronder 5et desbetreffende bedrijf ressorteert. Nederland is ingedeeld in ressorten (werkgebieden) van 2amers van 2oop5andel. Om 5et dossier van een bedrijf of een vestiging van een bedrijf te vinden moet u eerst weten tot welk ressort de gemeente be5oort waarin 5et bedrijf is gevestigd. Oie voor nadere informatie en adresgegevens de site 5ttpPQQwww.kamervankoop5andel.nl. Ook is er een landelijk telefoonnummer waar u deDelfde informatie kunt krijgenP 0900-1234UV7. Van een bedrijf BUITEN ZUID-HOLLAND dat is opgeheven, of veranderd van rechtsvorm of vestigingsplaats De dossiers van bedrijven die Dijn opge5even, ver5uisd naar een andere regio of een nieuwe rec5tsvorm 5ebben verkregen- de Dogenaamde !""#$%&''(!% !"++,%#+ - vindt u bij de voormalige rijksarc5ieven in de provincie, nu Regionaal "istorisc5 Centra, gevestigd in de 5oofdstad van de betreffende provincie. "et betreft doorgaans doorgehaalde dossiers van 20 jaar en ouder. Ooekt u 5et dossier van een bepaald bedrijf, dan kunt u 5et beste telefonisc5 contact opnemen met de desbetreffende 2amer van 2oop5andel. Daar kan men u 5et dossiernummer geven en Deggen of 5et dossier bij de 2amer of bij een arc5iefbewaarplaats ter inDage is. Oie ook de publicatie van Z.F.M.]. ^imons, genoemd in de literatuurlijst aan 5et eind van dit blad. 2.

1

Van een bedrijf dat is opgeheven, of veranderd van rechtsvorm of vestigingsplaats binnen ZUID HOLLAND "et Nationaal Arc5ief vervult tevens de functie van 5et voormalige Rijksarc5ief in Ouid-"olland. De !""#$%&''(!% !"++,%#+ van Ouid-"ollandse 2amers van 2oop5andel worden bewaard bij 5et Nationaal Arc5ief. U kunt een dossier komen inDien in de studieDaal of u kunt fotokopie`n bestellen. U moet dan ec5ter wel besc5ikken over 5et dossiernummer van 5et door u geDoc5te bedrijf. Dit dossiernummer is te vinden in een databank op de website van 5et Nationaal arc5iefP 5ttpPQQwww.nationaalarc5ief.nlQregisteraD5Q (let op: /register_zh/)

3.

ZOEKEN IN DE DATABASE ^BEDRIUVENREGISTER ZUID-HOLLAND_
In de database Dijn de gegevens ingevoerd van de 2amers van 2oop5andel in de regio’s Haaglanden (inclusief Zoetermeer), Dordrecht, Leiden, Gouda, Delft, en Rotterdam (inclusief Vlaardingen). Er kan geDoc5t worden op een van de volgende gegevens of een combinatie daarvanP ! (een deel van de) naam van de onderneming ! plaats van vestiging ! (een deel van) 5et nummer van 5et dossier van de onderneming in 5et arc5ief van een 2amer van 2oop5andel, Doals aanweDig bij 5et Nationaal Arc5ief. Denk bij het zoeken aan het volgende: Ook al is een bedrijf in een bepaalde regio gevestigd, dan kan insc5rijving toc5 in een ge5eel andere regio 5ebben plaatsgevonden. :andaar dat bij voorbeeld Amsterdamse bedrijven in "aaglanden Dijn ingesc5reven en Wassenaarse bedrijven (regio "aaglanden) in ]eiden (regio Rijnland) 5un dossier 5ebben etc. Voorbeeld van het resultaat van een zoekopdracht -#,%&.,/%01 23 4("%56"((%06%!#,78 9%6#"%!%#+ :('';+ <'0 <%+;,$,0$ =,++% !"++,%#0.55%# =>?@@ABCD EBFG Als resultaat van een succesvolle Doekopdrac5t krijgt u dusP ! de volledige naam van de onderneming ! de plaats van vestiging ! de volledige aanduiding van 5et dossier van de onderneming in 5et Nationaal Arc5ief (=>?@@ABCD EBFGH. De dossieraanduiding bestaat uit ac5tereenvolgensP een tweeletterige code voor de desbetreffende 2amer van 2oop5andel, 5et eigenlijke dossiernummer en 5et inventarisnummer waaronder 5et dossier bij 5et Nationaal Arc5ief is op te vragen. Let op: als er geen inventarisnummer staat vermeld is het betreffende dossier nog niet aan het NA overgedragen In de database worden de volgende lettercodes gebruikt: DE voor Kamer van Koophandel regio Delft DO voor Kamer van Koophandel regio Dordrecht GO voor Kamer van Koophandel regio Gouda. HA voor Kamer van Koophandel regio Haaglanden (incl. Zoetermeer) LE voor Kamer van Koophandel regio Leiden RO voor Kamer van Koophandel regio Rotterdam en Benedenmaas

2

Hoe kunt u het dossier aanvragen?
Om een dossier uit een arc5ief aan te vragen 5ebt, u be5alve de gegevens die u in de database gevonden 5ebt, 5et Dogenaamde toegangsnummer van 5et betreffende arc5ief nodig. CODE DE f DO f eO f "A f ]E f RO f ARC"IEF "andelsregister Delft "andelsregister Dordrec5t "andelsregister eouda "andelsregister "aaglanden "andelsregister ]eiden "andelsregister Rotterdam en Genedenmaas 1921-199U 1921 g 19V9 1921 g 1979 1921 g 19V9 1970 g 1979 1921 g 1980 1921 g 1970 1971 g 1979 dOEeANe^NUMMER 3.17.19 3.17.01.02 3.17.11.01 3.17.13.03 3.17.13.04 3.17.12.01 3.17.17.01, inv.nrs. 1- 3418 3.17.17.02, inv.nrs. 3419 e.v.

Voorbeeld van het resultaat van een zoekopdracht -#,%&.,/%01 23 4("%56"((%06%!#,78 9%6#"%!%#+ :('';+ <'0 <%+;,$,0$ =,++% !"++,%#0.55%# =>?@@ABCD EBFG Als u 5et dossier uit 5et voorbeeld Dou willen aanvragen dan gaat u als volgt te werkP Met be5ulp van 5et bovenstaande lijstje ivertaalt’ u de lettercode => in 5et bijbe5orende toegangsnummerP "andelsregister ]eiden, nummer toegang 3.17.12.01. "et nummer na de sc5uine streep is 5et inventarisnummer, in dit geval 312, dat u moet aanvragen. "et dossiernummer 837U Dult u in inv.nr. 312 kunnen vinden N.G.1 In 5et 5andelsregister van de 2amer van 2oop5andel van "aaglanden wordt 5et inventarisnummer soms voorafgegaan door 2. ('twee punt'). Dit betekentP in 5et tweede blok van dit arc5iefP 3.17.13.04, periode 19701979. N.G.2 In de database is ook een aantal dossiers opgenomen van de regio's Dordrecht en Leiden die nog niet bij 5et Nationaal Archief in be5eer Dijn. DeDe dossiers 5ebben in de database nog geen inventarisnummer. N.G. 3 In 5et "andelsregister Rotterdam komen soms inventarisnummers (nummers na de sc5uine streep) voor met een : erac5ter. Gij 5et aanvragen de : weglaten. De : staat voor de voormalige 2v2 :laardingen die nu bij Rotterdam 5oort. NG4. "etDelfde geldt voor inventarisnrs. met een O erac5ter in 5et "andelsregister van Den "aag (De O staat voor de voormalige 2v2 Ooetermeer) Gij 5et aanvragen de O weglaten.. Telefoonnummers van de Kamers van Koophandel in Zuid Holland Rijnland (]eiden e.o.) 071 g U2U0U00 "aaglanden (Den "aag met Delft) 070 g 3287100 Rotterdam (met eouda en Dordrec5t) 010 - 4027777

MEER INFORMATIE
Bedrijfsarchieven Een dossier van 5et "andelsregister bevat geen brieven, foto’s of lijsten van personeelsleden. Dergelijke gegevens vindt u in 5et arc5ief van 5et desbetreffende bedrijf. Informatie over de verblijfplaats van bewaard gebleven arc5ieven van ondernemingen die opge5even Dijn dan wel (een deel van) 5un oud-arc5ief elders in bewaring gegeven 5ebben is te vinden bij de Gedrijfsarc5ieven Registratie Nederland (GARN) van 5et Nederlandsc5 Economisc5 "istorisc5 Arc5ief (NE"A), ondergebrac5t in 5et Internationaal Instituut voor ^ociale eesc5iedenis (II^e), Crukuiusweg 31 1019 Ad Amsterdam , tel 020 VV8U8VV, faK 0 20 VVU4181, website 5ttpPQQwww.ne5a.nl 3

Faillissement ^oms is 5et op5effen van een bedrijf een gevolg van een faillissement. In dat geval is in 5et dossier 5et vonnis vermeld waarin die faillietverklaring is uitgesproken. Aan de 5and van dat gegeven kunt u naar faillissementsdossiers Doeken in de arc5ieven van de Arrondissementsrec5tbanken. DeDe dossiers bevatten gegevens over dat bedrijf, Doals de oorDaak van 5et faillissement, de sc5uldeisers en dergelijke (alle stukken betr. burgerlijke zaken van de Arrondissementsrechtbank Den Haag zijn in 1945 verloren gegaan). Meer informatie over 5et Doeken naar stukken betreffende faillissementen vindt u in 5et informatieblad(39) I',((,++%5%0;%0 ,0 #%J&;6'0K'#J&,%<%01 <'0'8 FAFF)

LITERATUUR
De wetgeving over 5et "andelsregister is vastgelegd in de "andelsregisterwet van 1918. eegevens over afDonderlijke 2amers van 2oop5andel vindt u in de 2v2 eids, uitgegeven in opdrac5t van de :ereniging van 2oop5andel en Fabrieken in Nederland. ! G.W. Guenk, C.F.A. Een5orst en C.W. Mark -% L'5%#+ <'0 L"":&'0!%( ,0 !% M#'K;,7K, Deventer 19V9. ^ignatuur bibliot5eek van 5et NAP 72 F2 ! Z.].Z.M. van eerwen, Z.Z. ^egers en ^.W. :erstegen N%#J.#,.+O >#8%0,+) >%0 $%+J&,%!%0,+ %0 6#"00%0"<%#/,J&; <'0 !% L'5%#+ <'0 L"":&'0!%( %0 I'6#,%K%0 ,0 2%!%#('0!) Uitgave NE"A, Amsterdam 1990. ^ignatuur bibliot5eek van 5et NAP : 8V2.4 ! Z.F.].M. ^imons, P"0;,0.Q;%,; ,0 <%#'0!%#,0$R !% L'5%#+ <'0 L"":&'0!%( '(+ ,0;%#5%!,',# ;.++%0 "<%#&%,! %0 6%!#,78+(%<%0) AmsterdamP ^tic5ting Ge5eer II^e 1999 (niet in de bibliot5eek van 5et NA aanweDig). In deDe publicatie wordt een overDic5t gegeven van de bestaande 2amers van 2oop5andel en de arc5iefbewaarplaatsen waarin 5un arc5ieven bewaard worden. S,% <""# %%0 .,;$%6#%,!% (,;%#';..#(,7+; %0 5%%# ,08"#5';,% "<%# !% $%+J&,%!%0,+ <'0 !% L'5%#+ <'0 L"":&'0!%( !% #%%!+ $%0"%5!% T%6+,;% 5ttpPQQwww.nationaalarc5ief.nlQregisteraD5Q Overzicht van de secretariaatsarchieven van de Kamers van Koophandel, die bij het Nationaal Archief bewaard worden "et bij5ouden van 5et 5andelsregister is slec5ts MMn van de taken van de 2amers van 2oop5andel; ook geven Dij voorlic5ting en Dorgen voor dienstverlening aan 5et bedrijfsleven. De neerslag van deDe activiteiten is in 5et secretariaatsarc5ief van de 2amers van 2oop5andel terug te vinden. "ierin kunt u b.v. ook de correspondentie betreffende 5et "andelsregister aantreffen; mogelijk vindt u 5ier nog aanvullende informatie betreffende 5et door u geDoc5te bedrijf. NAAM ARC"IEF Kamer van Koophandel te Delft ^ecretariaat 1922-1979 Kamer van Koophandel te Dordrecht ^ecretariaat 1922-19V9 Dossierarc5ief 1922-19V8 Kamer van Koophandel te Gouda ^ecretariaat 1922-1979 Kamer van Koophandel te bs-Gravenhage (Haaglanden) ^ecretariaat 1922-1979 Kamer van Koophandel te Rotterdam (sedert 197V tevens 2v2 te Vlaardingen) ^ecretariaat 1922-19V9 ^ubgroepen Winkels en Gedrijven eemeente Rotterdam (stadsvernieuwing) 19V9-199U Kamer van Koophandel te Vlaardingen ^ecretariaat 1922-197U dOEeANe^NUMMER

3.17.20 3.17.01.03 3.17.01.01 3.17.11.03 3.17.13.0U 3.17.17.04 3.17.17.0U 3.17.21

mrt 2006.doc 4