INTENTIEVERKLARING 

 

Noordwest‐Holland: de digitale toekomst 
      Partijen (zie onderstaand) bijeen op 26 september te Niedorp,       Overwegende:    1. Dat Noordwest‐Holland een groeiende netwerkeconomie is die de Noordvleugel van  de Randstad flankeert; dat het gebied wordt gekenmerkt door enkele grootschalige  activiteiten (Marine, Agriport) en door een sterk MKB (industrie, bouw, toerisme);  dat digitale bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is voor verdere groei.    2. Dat Noordwest‐Holland de kwaliteiten, de ambitie en de ruimte heeft om aan te  sluiten bij digitale ontwikkelingen in de Randstad, met name op het gebied van  breedband; dat er, ook in de sfeer van dienstverlening door maatschappelijke  organisaties en overheden, goede kansen liggen om innovatie op ICT‐gebied te  stimuleren.     3. Dat Noordwest‐Holland beschikt over een arbeidsmarkt die perspectief wil bieden  aan middelbaar en hoger opgeleide mensen; dat het de verwachting is dat bedrijven  en instellingen steeds meer behoefte krijgen aan hoogwaardige kennis op het gebied  van ICT; dat een gericht opleidings‐ en stagebeleid hieraan een bijdrage kan leveren.    4. Dat Noordwest‐Holland beseft dat de aanwezigheid van kennis een voorwaarde is  voor innovatie; dat er geleerd kan worden van ervaringen die in andere regio’s zijn  opgedaan; dat voor de overdracht van kennis geen fysieke nabijheid is vereist, maar  dat deze ook via de digitale weg kan worden gerealiseerd.       Spreken de intentie uit:    Doel    1. Te inventariseren welke digitale behoeften er in de regionale markt voor de komende  jaren verwacht mogen worden, hoe daarop kan worden ingespeeld met een ‘virtueel’  kennisinstituut en op welke wijze de verschillende partijen hierbij betrokken kunnen  worden.        

2. De inventarisatie te vertalen in concrete projecten, bijvoorbeeld door de vraag naar  digitale voorzieningen gezamenlijk in de markt te zetten en aansluiting te zoeken bij  initiatieven binnen de Noordvleugel.    3. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van innovatieve ICT‐toepassingen via  breedband.    4. De wijze waarop een ‘virtueel’ kennisinstituut zou kunnen functioneren, nader in te  vullen.    Werkwijze    1. Op initiatief van de ondertekenende partijen wordt een Regiegroep ICT voor  Noordwest‐Holland in het leven geroepen; aan een aantal toonaangevende partijen in  de regio zal worden gevraagd om in de regiegroep zitting te nemen.    2. De Regiegroep laat een inventarisatie uitvoeren waarin bovenstaande doelen aan de  orde zullen komen. Voor het opzetten van een ‘virtueel’  kennisinstituut zal contact  worden gelegd met opleidingsinstellingen in de provincie.    3. De uitkomsten van de inventarisatie zullen aan de regio worden aangeboden op een  speciaal daartoe te organiseren bijeenkomst in de eerste helft van 2008.   

  De partijen: 
    Provincie Noord‐Holland      Stimuleert een eerste inventarisatie naar behoeften in de ICT‐markt op basis van  betrokkenheid bij de breedbandinitiatieven binnen de Noordvleugel.     NoordWest8  Brengt partijen bij elkaar en stimuleert de regionale samenwerking.    Kamer van Koophandel voor Noordwest‐Holland  Treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het regionale bedrijfsleven.