BIJLAGEN

Inventarisatie en Analyse
Ontwikkelingsplan A2 ZONE - Januari 2006
verni euwers van bedri j venterrei nen
Opdrachtgever: SRE, B&W Eindhoven,
B&W Veldhoven, B&W Best,
B&W Waalre, B&W Son en Breugel
Contactpersoon: SRE
Dhr. ing. J.A. van Zeeland
Postbus 985
5600 AZ Eindhoven
040 - 259 45 94
Adviseur: Trans4
Postbus 3291
5203 DG ‘s-Hertogenbosch
Contactpersonen: Mw. drs. S. Romkema
T 073 - 6129106
Dhr. ir. R. Veenstra
T 070 - 346 66 00
Project: Ontwikkelingsplan A2-zone
Onderwerp Werkdocument
Datum: 27 januari 2006
Status: Definitief
Gemeente Son en Breugel
T
r
a
n
s
4
2
Overzicht geconsulteerde stakeholders
Interviews Gemeenten
Verslag Gemeente Eindhoven 5
Verslag Gemeente Son en Breugel 13
Verslag Gemeente Veldhoven 15
Verslag Gemeente Waalre 19
Verslag Gemeente Best 21
Interviews overige Stakeholders
Verslag Rijkswaterstaat 25
Verslag Aquabest 27
Verslag Waterschap De Dommel 29
Verslag VDL 31
Philips High Tech Campus 33
Workshop Creatiever
Verslag Workshop 35
Enquete 37
Uitkomsten 45
Literatuurlijst 46
Inhoudsopgave
3
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
4
T
r
a
n
s
4
lntervlews eemeenten
Gemeente Llndhoven Dhr. Hund
Dhr. Bredschnevder
15 november 2005
Gemeente Son en
Breueel
Dhr. L. de Bruln 15 november 2005
Gemeente veldhoven Dhr. M. Bovens
Mw. M. van den
Hooeenhoff
Dhr. L. Beremeester
17 november 2005
Gemeente waalre Dhr. Dlnes 17 november 2005
Gemeente Best Dhr. Hermans 17 november 2005
lntervlews overlee stakeholders
Rljkswaterstaat Hans Klla
laul van Ller
0hrls Naus
22 november 2005
^quabest Dhr. R. van lelt 23 november 2005
waterschap De Dommel Dhr. L. Hendrlcks 30 november 2005
lndustrleschap Lkkersreljt Dhr. 1. van Genueten 8 december 2005
vDL Dhr. w. van der Leeete 9 december 2005
^SML Dhr. Marsellle lm
lhlllps Medlcal Svstems Dhr. Huljeens lm
lhlllps Hleh Tech 0ampus Dhr. verhaeen 20 december 2005
T0N Dhr. Strolnk lm
workshop 0reatleve lndustrle 6 december 2005. 14.30 uur ÷ 17.00 uur blj SRL)
Cencd|gden 4anwez|gen
Deslen ^cademv Llesbeth van der lol
TU/e Kees Doevendans X
Stlchtlne ^llce Han Leblanc
^0L Bert Dlrrlx
Temporarv ^rt 0entre Fulco Treffers X
Urban ^ffalrs Marco vermeulen X
De Kunstpraktljk ^urella van der Bureht X
SRL 1ean van Zeeland X
SRL 0oen Boode X
Overzicht geconsulteerde stakeholders
5
Verslag gemeente Eindhoven
Interviews gemeenten
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Aanwezig:
Dhr. F. Hund: sector strategie
Dhr. M. H.W. Bredschneyder: sector strategie
Sjoukje Romkema
1 Noordrand Eindhoven
a Bedrijventerrein Esp
Functie:
bedrijvigheid
Plannen:
De aanleg van een nieuw bedrijventerrein Esp-Zuid is in uitvoe-
ring. Esp-Zuid is fase 1. Daarna komt de aanleg van fase 2,
Esp-Noord. Het is bestemd voor bedrijvigheid (met kantoorach-
tige uitstraling), maar niet bestemd voor pure kantooractiviteiten.
Er blijft een noordelijk gelegen zone open voor de aanleg van de
oostelijke randweg (BOSE) alsmede een groene buffer tussen
Esp-Zuid en Esp-Noord.
Potentie:
Strategische ligging ten opzichte van knooppunt van wegen,
knooppunt Ekkersrijt.
Info uit Basisdocument:
Kaart: wel ruimtelijke kwaliteit
b Woongebied Blixembosch
Functie: wonen
Blixembosch is een woonwijk, die niet zichtbaar is vanaf de snel-
weg. Het ligt verscholen achter een hoge groenwal.
Plannen:
In dit gebied zal een verdere afronding van woningbouw plaats-
vinden.
Potentie:
Niet. Er vindt geen hoogbouw plaats en de wijk is niet zichtbaar
vanaf de snelweg. Groene afscheiding van de snelweg blijft.
Info uit Basisdocument:
Kaart:kansrijke locatie
Plannen Blixembosch
Uitbreiding van woningbouw in de hoek tussen de A58 en de
nieuwe flyovers bij het knooppunt A50/A58
c Voorzieningenzone Blixembosch
Functie: voorzieningen/recreatie
Het noordwestelijk deel van Blixembosch heeft als bestemming
OBG (scholen, regionaal revalidatiecentrum, ed.). Dit gebied ligt
achter een hoge groenwal verscholen als afscheiding van de
A58.
Plannen
Reservering OBG met groen als beelddrager. Ecologische verbin-
dingszone.
Ontwikkelingen
Er komt een nieuwe afslag van de A58 naar Ekkersrijt. De ont-
sluiting vindt alleen plaats richting Son en Breugel.
Potentie:
- ntensivering: verdichting van functies in dit gebied is mogelijk
en door middel van hoogbouw zou het zichtbaar gemaakt
kunnen worden vanaf de snelweg.
- Profilering: de locatie nabij de nieuwe afslag biedt aankno-
pingspunten.
Info uit Basisdocument:
Kaart: wel ruimtelijke kwaliteit
Geen plannen
0
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Eindhoven
d Achtse Barrier
Functie: wonen
Een woonwijk die verscholen ligt achter een hoge groenwal.
Plannen
geen
Potentie:
Geen, afgeschermd van de A2 door groenzone
2 Kapelbeemd
Functie:bedrijventerrein
Het is een bedrijvenlocatie, die ontwikkeld is in de jaren ’70 en
’80. De locatie is ontwikkeld als een bedrijvenlocatie aan de rand
van de stad. De bedrijven staan ook met de rug naar de snelweg.
De ruimtelijke kwaliteit is laag.
Plannen:
Geen
De Boschdijk is in het Groenbeleidsplan aangeduid als groene
beelddrager.
Potentie:
Zichtlocatie vanaf de snelweg en het spoor. Maar er zal een duide-
lijke kwaliteitsslag gemaakt moeten worden wat betreft de uitstra-
ling van de panden.
Randvoorwaarde:
De aanvliegroute van het vliegveld zal van invloed zijn op de bouw
van hoge objecten.
Info uit Basisdocument:
Het gebied heeft, vooral vanaf de A2 bezien een lage matige ruim-
telijke kwaliteit. Strategie: De A2 ligt hier hoog en biedt uitzicht over
de stad. De ligging van spoor richting het centrum (landmark) is
zichtbaar en biedt kansen met het oog op het geplande IC station
Acht (nieuwe skyline). Kaart: geen ruimtelijke kwaliteit
3 GDC Acht
Functie: bedrijvigheid
Destijds ambieerde Eindhoven een rol als goederendistributie-
centrum en is GDC Acht aangelegd. Er zijn ook de nodige goede-
rendistributiebedrijven gevestigd. De ideeën over de ontwikkeling
van een GDC zijn veranderd. Het terrein moet een meer gemengd
karakter krijgen. Bestemmingsplan is daarvoor gewijzigd.
Een groot deel van het gebied grenzend aan de A2 (bocht bij
knooppunt Batadorp) is niet bebouwd en is in handen van een
particulier. Op dit moment zijn de gesprekken over eventuele aan-
koop door de gemeente afgebroken.
Plannen:
Nieuw intercitystation
Gemeente geeft aan dat een dergelijke ontwikkeling pas op de
lange termijn kan spelen, omdat er momenteel geen massa is
voor voldoende vervoer (personen). Het is geen intensief bebouwd
gebied voor wonen en werken (kantoren).
Potentie:
- Zichtlocatie vanaf de snelweg:
Kwalitatief hoogwaardigere bedrijvigheid en/of uitstraling van
het zittende bedrijfsleven.
- Om een dergelijke intercityontwikkeling kansrijker te maken zal
een sterke intensivering van bedrijvigheid nodig zijn en daar-
naast vestiging van arbeidsintensievere activiteiten.
- Intensivering van de nog vele open ruimtes
Info uit Basisdocument
Gebied heeft een lage ruimtelijke kwaliteit. Het is een open, lege
ruimte met op de achtergrond enkele ‘dozen’. Strategie: Ook hier
zou het toekomstig stedelijke knooppunt IC-Acht een beeldbepa-
lende rol kunnen spelen.
Kaart: kansrijke locatie, geen ruimtelijke kwaliteit, nieuwe kansrijke
locatie
7
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Eindhoven
Plannen:
Planontwikkeling Goederen Distributie Centrum Acht (GDC)
Dit bedrijventerrein is gelabeld als goederendistributiecentrum. De
uitgifte van percelen start in 2005. Inmiddels is ook een onderzoek
gedaan naar een ‘ecozone’ in de zin van een milieupark (recycling-
bedrijvigheid) .
In het RSP is in het gebied naast een GDC, een nieuw intercitysta-
tion voorzien (ter ontlasting van Eindhoven CS en als transferknoop-
punt). Deze ontwikkeling speelt niet op korte termijn, maar moet
zeker meegenomen worden in de te ontwikkelen visie op de A2.
4 Mispelhoef (ten zuiden van de Oirschotsedijk)
Functie: gemengd aangrenzend aan GDC Acht
Groen
Oude hoeve / horecafunctie
Crematorium
Plannen
Geen
Aandacht voor Oirschotsedijk als groene schakel naar het Groene
Woud.
Potenties:
Zichtlocatie
Transformatie, maar groenstructuur overheerst
Maakt onderdeel uit van de groen lob
Aan de afslag van de A2 (Eindhoven Airport)
Info Basisdocument:
De Hoeve en de directe omgeving hebben een hoge ruimtelijke
kwaliteit. Het crematorium is nauwelijks zichtbaar vanaf de A2.
Strategie: Hoeve en landschap zichtbaar houden. Crematorium
onzichtbaar houden. In de directe omgeving liggen enkele kansrijke
percelen. Landschapsstructuur niet aantasten. Kaart: deels wel en
deels geen ruimtelijke kwaliteit
5 BeA2 (afkorting Beatrixkanaal A2)
Functie: bedrijventerrein/groenontwikkeling
Plannen:
Het gebied is nu nog landelijk gebied maar heeft als bestemming
bedrijventerrein in combinatie met groenontwikkeling. Het gebied
omvat in totaal 200 ha. waarvan circa 70 ha. voor bedrijvigheid
zal worden bestemd (waarvan circa tweederde op het grondgebied
van Eindhoven en eenderde op het grondgebied van Best). Het
wordt werken in het groen en de bedrijvigheid en de omgeving
moeten een hoogwaardige, campus-achtige uitstraling krijgen.
Potentie:
Groot: zichtlocatie van bedrijvigheid in groene setting
Gemeente omarmt idee van Urban Affairs: campusachtige omge-
ving realiseren
BeA2 als vervolglocatie op de High Tech Campus Eindhoven.
Randvoorwaarden:
Vliegveld
Groene Hoofdstructuur
Info uit basisdocument:
Landschap heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. Met name de
openheid, de bomenrijen en de zichtbaarheid van het Eindhovens
Kanaal (hoge groene wal) op de achtergrond is zeer kenmerkend.
Strategie: Dit toekomstige bedrijvenpark (bedrijven in het groen)
springt meteen in het oog als je over de A2 de stad in rijdt. Behoud
van openheid en zichtbaarheid (Eindhovens Kanaal)/ landschaps-
structuur, in combinatie met ‘rode druppels’.
Kaart: kansrijke locatie en wel ruimtelijke kwaliteit
Planontwikkeling BeA2
Voor BeA2 is een ontwikkelvisie opgesteld. Deze visie gaat uit
van een campusachtig hoogwaardig bedrijventerrein waarbij de
bedrijvenfunctie gecombineerd wordt met een sterke groene zone
richting Groene Woud (Groene Hoofdstructuur). Deze invulling sluit
aan bij de aanduiding in het RSP ‘integratie stad-land’, maar moet
verder worden ingevuld. Gezien de strategische en zichtbare ligging
van deze grote locatie aan de A2, liggen hier kansen om de beeld-
vorming van de A2 bij Eindhoven sterk te beïnvloeden.
8
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Eindhoven
6 Park Wielewaal
Functie: groen en wonen
Het landgoed is in eigendom van de familie Philips.
Plannen
Aan de noordkant van het park bevond zich een sportcomplex
Tegenbosch. Philips had daar plannen om er een landgoed,
oftewel villa’s in het groen te realiseren en te verkopen. Dit plan
is vooralsnog niet tot uitvoering gekomen vanwege gebrekkige
belangstelling. De verdere plannen (mogelijk een doorstart in iets
andere vorm) zijn nu niet bekend. In het Groenbeleidsplan is het
als natuurgebied aangemerkt. Voor Tegenbosch geldt hetzelfde als
voor Mispelhoef.
Potentie
Deze locatie moet wel als een mogelijke transformatielocatie mee-
genomen worden. De huidige stedelijke ontwikkelingen, de verbre-
ding van de A2, de nabijheid van Eindhoven Airport maken dit tot
een interessante ontwikkelingslocatie. Het gebied heeft de poten-
tie om bedrijvigheid te ontwikkelen op een afslag langs de A2.
7 Meerbos
Functie
Waterwingebied
Toerisme en recreatie: jachthaven en golfbaan
Het Novotel wordt daar nog net gedoogd, maar verder bebouwing
is uitgesloten.
Plannen:
Geen
Gebied is onderdeel van een verbindende groenschakel.
Het Beatrixkanaal is een ecologische verbindingszone.
Potentie:
Versterken toerisme en recreatie jachthaven en een kwaliteitsslag
realiseren
Randvoorwaarde:
Waterwingebied
Groenstructuur
Info basisdocument:
Gebied heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit (golfterrein en Brabant
Water). De volkstuintjes en de jachthaven springen er echter in
negatieve zin uit.
Strategie: Zichtbaar maken en ontwikkelen van de jachthaven in
combinatie met het golfterrein biedt kansen. De volkstuinen kunnen
wellicht verplaatst worden.
Kaart: kansrijke locatie, geen ruimtelijke kwaliteit
8 Philips van Lenneppark
Functie: park
Het park is een geschenk van de familie Philips en zal waarschijn-
lijk geschonken zijn onder de voorwaarde dat het park zal blijven.
Het park met een kinderboerderij en een rosarium heeft een
lokale recreatieve functie. Deze functie is niet zichtbaar vanaf de
snelweg. Langs de A2 overheerst het beeld van groen.
Plannen
Geen
Potentie
Het is een strategisch gelegen gebied om een landmark te rea-
liseren. Er is in het verleden door Philips Lightning een TL-plan
gemaakt. Om hier enorme pijlers van gekleurde TL lampen neer te
zetten als kunst. Het plan is nooit gerealiseerd.
Info Basis document
Gebied heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Strategie: Gezien de ligging en zichtbaarheid op een cruciaal
punt aan de A2, liggen hier grote kansen om een landmark toe te
voegen. Op de achtergrond is het Evoluon (icoon) zichtbaar. Nieuw
icoon toevoegen of Evoluon zichtbaar maken? Kaart: wel ruimtelijke
kwaliteit + mogelijkheden landmark
0
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Eindhoven
9 Lievendaal
Functie: woongebied
Plannen: geen
Potentie: beperkt
Info Basisdocument
Het gebied heeft een redelijke kwaliteit. Het gebouw ‘Metzpoint’
springt er in positieve zin uit. Strategie: zichtbaar houden.
10 Meerhoven
Meerhoven is de nieuwste grote stadsuitbreiding van Eindhoven.
Ambitieus, eigentijds en met alle ruimte voor prettig wonen en
leven. Meerhoven bestaat uit diverse deelgebieden. Zo komen
er vier woongebieden, een centrumgebied met alle voorzieningen
waar ook gewoond kan worden, een groot park en vier gebieden
voor bedrijvigheid, Flight Forum, Trade Forum. Park Forum, Land
Forum.
Flight Forum
Flight Forum Eindhoven is een hoogwaardig, gemengd bedrijventer-
rein direct nabij Eindhoven Airport. Deze gezamenlijke ontwikkeling
van Schiphol Real Estate BV en de gemeente Eindhoven heeft
een omvang van 65 hectare. Het project voorziet in een kantoren-
cluster met percelen voor 20 tot 25 zelfstandige kantoorpanden.
Variërend in omvang van 2.500 tot 10.000 m². Tevens komen er
vijf bedrijvenclusters die in totaal ruimte bieden aan 270.000 m²
percelen voor 175.000 m² loodsoppervlakte. Het gebied is volop
in ontwikkeling.
Trade Forum
Trade Forum zou geen gewoon bedrijventerrein worden , maar
een Family Entertainment Center met voorzieningen en attracties
voor volwassen en kinderen. Daarnaast waren er kantoren en een
hotel voorzien. Trade Forum is 11 hectare groot Trade Forum ligt
ingesloten tussen de A2, de Noord-Brabantlaan en de Heistraat.
De gemeente Eindhoven heeft in 1999 aan TCN gevraagd om een
plan te maken voor het gebied Trade Forum. Na de nodige studies
is in 2001 door de gemeente Eindhoven gekozen voor het concept
van het Family Entertainment Centre met als ondertitel: Gezond
Vermaak. Dit concept is vervolgens uitgewerkt in een stedenbouw-
kundig plan: het Ontwikkelingsplan Trade Forum.
Naar aanleiding van gewijzigde inzichten en reacties van onder-
nemers, gemeente Veldhoven en de Provincie op de in het pro-
gramma opgenomen aard en omvang van de winkelvoorzieningen,
zullen de betrokken partijen opnieuw nadenken over de meest
gewenst invulling van dit strategisch gelegen gebied.
Park Forum
Aan de westzijde van Meerhoven komt Park Forum. Dit bedrijven-
terrein is bedoeld voor handelsbedrijven, lichte industrie en kleine
bedrijven aan huis. Het definitieve ontwerp voor de aanleg van
het nieuwe bedrijventerrein Park Forum is vastgesteld door bur-
gemeester en wethouders. Het bedrijventerrein wordt nu bouwrijp
gemaakt zodat vanaf najaar 2005 de kavels op de markt kunnen
worden gebracht.Het bedrijventerrein Park Forum is één van de
onderdelen van de Vinex-locatie Meerhoven. Park Forum komt in
het verlengde van Flight Forum te liggen. Er komen drie bedrijfs-
clusters met elk een eigen doelgroep:
- Park Forum West (41 ha) voor de gemengde bedrijvigheid.
- Park Forum Oost (20 ha) voor de hoogwaardige en technologi-
sche bedrijvigheid.
- Park Forum Zuid (4 ha) voor de woonvriendelijke bedrijvigheid.
Elk kavel bestaat hier uit een bedrijf en een woning.
Land Forum
In de omgeving van de Poot van Metz en het Beatrixkanaal komt
Land Forum. In de toekomst wordt dit een zone met kantoren en
aanverwante voorzieningen. Het gebied Land Forum zal pas over
enkele jaren ontwikkeld worden. Hierdoor is er momenteel nog
geen verdere informatie over Land Forum.
Potentie
Groot
Er zijn al veel plannen voor nieuwe hoogwaardige ontwikkelingen.
Probleem van dit gebied is de zichtbaarheid vanaf de A2. De hoge
dichte geluidsschermen die vanaf Land Forum tot en met Trade
Forum zullen lopen ontnemen het zicht op dit gebied. Alleen bij de
onderdoorgangen zullen transparante schermen staan.
10
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Eindhoven
Info uit Basisdocument
Plannen
Ontwikkelingsplan Trade Forum
Multifunctioneel complex onder één dak (wolk) met hoogteaccenten
van 100-60-80 meter aan de A2: kantoren, retail, museum (Askle-
pion met een ‘Nana’ a 42 meter hoog); beursgebouw, detailhandel
en transfercenter (HOV); parkeren. Het complex wordt architecto-
nisch en stedebouwkundig ‘los’ van zijn omgeving ontwikkeld. Ont-
sluiting wordt gedacht via een extra lus in de aansluiting Veldhoven
vanaf de Heerbaan (de ‘ontvlechtingsvariant’).
Trade Forum is in het RSP aangeduid als ‘stedelijk knooppunt’ en
knooppunt van ‘intensieve regionale recreatie’ ontsloten door HOV.
Een brandpunt van activiteit aan de A2. Dat zou in zijn uitstraling
en zichtbaarheid vanaf de A2 maximaal benut moeten worden. Punt
van kritiek is dat de ontwikkeling en visie ‘los’ van z’n omgeving is
opgesteld. Bovendien worden vraagtekens gezet bij de in het gebied
geplande detailhandel en kantoren.
Planontwikkeling Landforum-Oost
Deze kantoorlocatie ligt direct aan de A2. De locatie wordt pas
ontwikkeld als de ontsluiting op de A2 goed geregeld is. De grond
is inmiddels minnelijk verworven. De uitgifte van gronden gebeurd
gefaseerd, afhankelijk van de vraag uit de markt (Flight Forum heeft
prioriteit).
Stedelijke ontwikkeling sluit aan bij het RSP, hoewel vraagtekens
worden gezet bij de grote hoeveelheid bedrijfsvloeroppervlakte voor
kantoren op deze snelweglocatie in relatie tot het grote tekort op
centrumlocaties (Ecorys-Kolpron, kantorenprogramma Stadsregio
Eindhoven, mei 2003).
11 De Hurk
Functie: bedrijventerrein
Het gebied is een belangrijk gemengd bedrijventerrein voor Eind-
hoven. Sommige delen hebben een lage ruimtelijke kwaliteit, maar
dat geldt niet voor het gehele terrein. Op het terrein is een actieve
en goed georganiseerde ondernemersvereniging actief. Beeldkwa-
liteit langs snelweg kan beter.
Plannen
- Revitalisering
- Met de ombouw van de A2 ontstaat een nieuwe afslag (regio-
nale baan) en een tunnel onder de A2. Zo ontstaat een betere
ontsluiting en een nieuwe verbinding met Veldhoven.
- De ombouw van de A2 brengt hoge geluidsschermen met zich
mee, die de zichtbaarheid van dit gebied vanaf de doorgaande
baan sterk beperken.
Potentie
De locatie rond de nieuwe afslag biedt kansen voor hoogwaardige
bedrijvigheidontwikkeling.
Randvoorwaarde
Plannen RWS en de daarna resterende ruimtelijke mogelijkheden.
Info uit Basisdocument
Gebied heeft een lage ruimtelijke kwaliteit.
Strategie: Herstructurering en toevoeging van kwaliteit. VDL heeft
veel (kansrijke) percelen in bezit op strategische locaties.
Kaart: kansrijke locatie, geen ruimtelijke kwaliteit
Plannen Revitalisering De Hurk
Er ligt een ontwikkelingsvisie die uitgaat van kantoorachtige bedrij-
vigheid langs de A2. Rondom knooppunt Meerenakkerweg is ruimte
voor intensivering en ‘smoel’ richting de A2.Deze ontwikkeling sluit
aan bij het RSP waar De Hurk is aangemerkt als herstructurerings-
gebied.
12 Croy
Functie: bedrijventerrein
Hoewel dit gebied later (’80) ontwikkeld is dan De Hurk heeft het
gebied een lage ruimtelijke kwaliteit. Er bevinden zich kleinschali-
ger bedrijven en ook veel woon-werkeenheden. Ook hier geldt dat
de bedrijven met de rug naar de snelweg zijn gebouwd.
Plannen
Geen
11
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Eindhoven
Potentie
De afslag Veldhoven-Zuid biedt kansen als ontwikkellocatie. Ook
hier geldt dat de zichtbaarheid vanaf de doorgaande banen van de
a2 zeer beperkt zullen zijn door de hoge geluidsschermen.
Randvoorwaarde
Plannen RWS: volgens de gemeente wordt de afslag omgeklapt,
waardoor de nu zichtbare ruimtelijke mogelijkheden worden inge-
nomen door de snelweg.
Info uit Basisdocument:
Gebied heeft een lage ruimtelijke kwaliteit.
Strategie: Aan het zicht onttrekken. Sloop en nieuwbouw, verplaat-
sing van bedrijven, gevelaanpassing. De strook direct tegen de
snelweg biedt kansen voor nieuwbouw.
Kaart: kansrijke locatie, geen ruimtelijke kwaliteit
13 Ooievaarsnest
Functie: wonen
Het gebied is nu en straks niet zichtbaar vanaf de snelweg van-
wege geluidsschermen. Het aangrenzende Klotputten is een
mooie plas in een parkachtige omgeving.
Potenties:
Geen: voor wonen
Zichtbaarheid natuur/De Dommel vanaf nieuwe hoge flyover ver-
groten
Randvoorwaarde
Dit gebied maakt onderdeel uit van het Dommeldal
Info uit Basisdocument
Gebied heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Strategie: Behoud. Niet zichtbaar vanwege geluidsscherm. Het
zuiden, nabij de Klotputten mag veel beter zichtbaar worden vanaf
de A2
Kaart: ruimtelijke kwaliteit
14 Beemden/ Dommelvallei
Functie: natuur
Het groen en de waterwinfunctie staan voorop.
Plannen:
Beekherstel en herinrichtingsplan, uitgaande van groen en recre-
atie.
Ter hoogte van de Dommel komt een onderdoorgang voor lang-
zaam verkeer.
Potentie:
Bebouwing geen
Natuur: wel
Randvoorwaarde
Ecologie: De Dommel
Info basisdocument
Gebied heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Strategie: De Klokputten en De Dommel goed zichtbaar maken.
Kaart: ruimtelijke kwaliteit
15 High Tech Campus
Functie
Bedrijvenpark
Plannen
Nieuwe en eigen aansluiting op de A2 (vanaf de regionale banen)
High Tech Campus gaat een groot lichtobject realiseren. Ter
hoogte van de Campus is aandacht nodig voor een groene verbin-
ding tussen het ten noorden en het ten zuiden van de A2 gele-
gen gebied. De plannen van HTC staan apart beschreven in het
verslag HTC.
Potentie
groot voor High Tech Campus
12
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Eindhoven
Info Basisdocument
Het landschap heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. De Campus
springt er echter negatief uit. De zichtbaarheid vanaf de A2 en de
uitstraling van de bebouwing is laag. Strategie: De strook grond op
de High Tech Campus, direct tegen de A2 is nog niet uitgegeven.
Hier liggen grote kansen om kwaliteit in de vorm van een land-
mark/icoon toe te voegen. Philips is eigenaar.
Kaart: geen ruimtelijke kwaliteit, kansrijke locatie, landmark
Plannen: High Tech Campus Eindhoven
Krijgt een eigen exclusieve aansluiting op de A2. Het terrein is
volop in ontwikkeling bij Philips. De zone direct achter de groene
(geluids)wal is bouwrijp maar nog niet in gebruik genomen/ uitgege-
ven. De presentatie richting de A2 laat momenteel sterk te wensen
over (groene wal ontneemt het zicht). De campus als hotspot
binnen Brainport verdient een veel prominentere presentatie en uit-
straling richting de A2. De aansluiting van de campus op Het Broek
en de Klokputten laat eveneens te wensen over.
16 Genneperparken
Functie:
De Genneperparken wordt extensief gebruikt voor sport en recre-
atie. In het gebied zijn naast lokale en regionale voorzieningen,
topvoorzieningen met een landelijke functie (Wedstrijdsporthal,
Topzwembad) geconcentreerd. Doordat het onderdeel uitmaakt
van het waterwingebied zijn er weinig mogelijkheden voor intensi-
vering.
Plannen:
Voor de Genneperparken is in maart 2004 een structuurvisie
vastgesteld. In die visie wordt het belang aangegeven van een
integrale benadering van de aspecten natuur/landschap, sport/
recreatie en kunst/cultuur in dit fraaie gebied.
17 Eikenburg
Functie:
groen/landgoed/educatieve functies
Plannen
Geen concrete plannen, wel geleidelijke functionele veranderin-
gen.
Potentie
Beperkt als gevolg van ligging achter geluidsschermen.
Groen profileren en bij geleidelijke functieverandering onder bren-
gen van bijzondere functies.
13
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Son en Breugel
Verslag gesprek gemeente Son en Breugel en Industrieschap
Ekkersrijt, d.d. 15 november en 8 december 2005
NOTITIE
Project : Ontwikkelingsplan A2
Onderwerp : verslag gesprek gemeente Son en Breugel, d.d. 15
november 2005
Datum verslag : 18 november 2005
Opsteller : Sjoukje Romkema
Kenmerk : Trans4.2005.016.Son.1
Aanwezig:
Dhr. E. de Bruin
Dhr. J. van Genugten
Sjoukje Romkema
Son en Breugel maakte aanvankelijk geen deel uit van het project
Ontwikkelingsplan A2 Zone. De gemeente heeft zich ingezet om
deel uit te maken van het project. Dit geeft ook aan dat zij het
belang acht onderdeel te zijn van het plangebied en de ambitie
heeft om het gebied van Son en Breugel daarin te positioneren.
Toekomstvisie Son en Breugel
Aan de hand van een vijftal thema’s wordt het toekomstbeeld van
de gemeente Son en Breugel geschetst. Met betrekking tot het
thema economie wordt bedrijventerrein Ekkersrijt genoemd. Dit
terrein is nu en in de toekomst één van de belangrijke economi-
sche dragers binnen de gemeente Son en Breugel. In het RSP is
Ekkersrijt benoemd als ‘stedelijk knooppunt in ontwikkeling’. Dit
knooppunt zal in de toekomst ontsloten worden door een HOV-ver-
binding.
Ontwikkelingsplan Bedrijventerrein Ekkersrijt (wordt toege-
stuurd)
Het bedrijventerrein wordt ten opzichte van 2005 slechts in
beperkte mate uitgebreid. Door zuinig(er) en intensief ruimtege-
bruik worden bestaande bedrijven (beperkte) uitbreidingsmogelijk-
heden geboden.
Onderdelen A2 Zone: beschrijving deelgebieden in Son vanaf
Aquabest: Visvijver, Ekkersrijt met als deelgebieden: Science Park,
Ekkersrijt (6000,4600 en 4100/4400) met voor de A2 Zone rele-
vant deel het Meubelplein en Ekkersrijt ten oosten van de A50.
Visvijver e.o.
Huidige functie:
recreatie en groen
Plannen:
behoud huidige functies, geen versterking recreatieve activiteiten
zoals in Aquabest, uitloopgebied/ontspanningsruimte Science-
park.
Potentie
Beperkt: mogelijkheid zichtbaarheid groen/water versterken
Sciencepark
Huidige functie:
bedrijventerrein met hoogwaardige bedrijvigheid. Het gebied heeft
een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ruim opgezet. Bebouwing is goed,
maar veel laagbouw. Het springt weinig in het oog. Parkeren vormt
een belangrijk probleem in het gebied. Brede groenstrook naar de
A58.
Plannen
- Intensivering ruimtegebruik en versterken huidige functie.
Bestemmingsplan wordt nu herzien om dit mogelijk te maken.
- Zichtbaarheid: stimuleren hoogbouw
- Er komt een nieuwe afslag vanaf de A58 op het Sciencepark.
De aansluiting is alleen voor Son en geeft geen ontsluiting aan
de kant van Eindhoven. Ruimtelijke mogelijkheden moeten
blijken uit het Tracébesluit van A50. Informatie RWS over A50
en knooppunt Ekkersrijt projectleider Frank Fiman.
Potenties
- Zichtbaarheid huidige bedrijvigheid versterken bijv dmv hoog-
bouw
- Nieuwe ontwikkellocatie bij knooppunt bij afslag van op de A58.
14
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Son en Breugel
Meubelplein
Huidige functie:
grootschalige detailhandel. Dit gebied heeft een lage ruimtelijke
kwaliteit. De bebouwing heeft ook geen hoogwaardige uitstraling.
Dominant in het beeld is IKEA.
Plannen
- Uitbreidingsplannen van IKEA
- Revitalisering en uitbreiding meubelplein
- Ontwikkeling van Ekkersrijt als stedelijk knooppunt in ontwikke-
ling (RSP)
- Aanleg van een nieuw en verhoogd knooppunt Ekkersrijt ver-
groot de zichtbaarheid van het Meubelplein
Potenties
Dit gebied kan aan de entree van Ekkersrijt een nieuwe eyecat-
cher worden voor het home&livingcentrum Meubelplein en Ikea.
Bij de groei naar een bovenregionaal meubelcentrum dient aan-
dacht te worden besteed aan de kwaliteit van het aanbod, van
de ruimtelijke omgeving en van het verblijfklimaat.
Ekkersrijt-Oost: oostelijke zone aan de A50
Huidige functie:
bedrijvigheid (grootschalig en zwaardere milieucategorie).
In het oogspringend is het huidige extensieve gebruik van de
ruimte in dit deelgebied. Belangrijke partijen aan de rand van het
gebied aangrenzend aan de A50 zijn De Rooij (autohandelaar)
en Betonson. Deze grootschalige bedrijven hebben een geringe
ruimtelijke kwaliteit.
Plannen
- De aanleg van het nieuwe knooppunt Ekkersrijt
- De aanleg van de oost tangent (BOSE)
Potentie:
De strategische positie van het gebied is sterk veranderd als
gevolg van de aanleg van de A50 en door de toekomstige aanleg
van een nieuw knooppunt Ekkersrijt en de mogelijke aanleg van
de oost-tangent. De aan de infrastructuur grenzende randen
van het gebied worden een zichtlocatie. Herstructurering ten
behoeve van hoogwaardige bedrijvigheid is een kans.

15
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Veldhoven
Verslag gesprek gemeente Veldhoven, d.d. 17 november 2005
NOTITIE
Project : Ontwikkelingsplan A2
Onderwerp : verslag gesprek gemeente Veldhoven, d.d. 17
november 2005
Datum verslag : 29 november 2005
Opsteller : Sjoukje Romkema
Kenmerk : Trans4.2005.016.Veldhoven.def.3
Aanwezig:
Meindert Bovens
Marjan van den Hoogenhoff
Eric Bergmeester (milieu)
Sjoukje Romkema
Randvoorwaarden ruimtelijke ontwikkelingen in de
A2 Zone
Vliegveld
Het merendeel van het Veldhovense deel van de A2 Zone ligt niet
binnen de invloedssfeer van het vliegveld. Een uitzondering vormt
het meest noordelijke deel van het Veldhovens grondgebied, waar
de gemeente met woningbouw bezig is (geen onderdeel A2 Zone).
Hier speelde de bouwhoogte een rol. Er zijn vanuit het vliegveld
belemmeringen in relatie tot de hoogte (45 tot 145 meter) in
verband met aanvliegroutes en radarverstoring. Voor het gebied
ten noorden van de Kruisstraat geldt een hoogtebeperking van 45
meter.
Transportroutes
Er ligt een ondergrondse hoge druk gasleiding aan de noordzijde
van Veldhoven. Deze gasleiding werkt belemmerd ingeval van
bouw van kwetsbare objecten, zoals woningen en kantoren. Deze
gasleiding is verlegd ten behoeve van de aanleg van de woon-
wijk Meerhoven. De vraag is hoe deze leiding exact loopt richting
Eindhoven en op het Eindhovens grondgebied door loopt.Voor het
A2-grondgebied van Veldhoven levert deze leiding geen problemen
op.
Natuurwaarde
- Natuurcompensatie
Dit aspect speelt met name aan de zuidzijde van Veldhoven.
Door de aanleg van een nieuw knooppunt De Hogt wordt er
door Rijkswaterstaat groen aantoegevoegd in het kader van
het natuurcompensatieplan. Er ontstaan daardoor geen nieuwe
ruimtelijke mogelijkheden rond het knooppunt en voor bedrijven-
terrein De Run.
- Dommeldal
De plannen voor de ontwikkeling van natuur rond knooppunt
de Hogt zijn de volgende: versterking van de zichtbaarheid van
de Dommel en intensivering van het gebruik dit groengebied
(ook richting Eindhoven). Het knooppunt wordt zo aangelegd dat
recreatieve routes (wandelen en fietsen) onder het knooppunt
door kunnen.
- Agrarisch gebied zuidzijde van de A67
Het gebied maakt onderdeel uit van het beekdal. De ruimte-
lijke kwaliteit van het gebied ten zuiden van de A67 is groot te
noemen en heeft de potentie om verder versterkt te worden.
Luchtkwaliteit
Dit is een probleem dat overal in de A2 Zone speelt. De lucht-
kwaliteit in de regio Eindhoven is zo slecht dat elke ruimtelijke
ontwikkeling hiermee te maken krijgt aan de hand van het Besluit
luchtkwaliteit 2005.
Externe veiligheid
De A2 en de A67 zijn hoofdtransportroutes voor gevaarlijke stof-
fen. Dit brengt belemmeringen met zich mee voor de bouw van
kwetsbare objecten als woningen en kantoren. Extra investeringen
zullen hiervan mogelijk het gevolg zijn. Oranjewoud heeft voor de
gemeente een rapport externe veiligheid A2 en A67 opgesteld (dit
rapport is toegestuurd, SRE heeft een verkeersmilieukaart).
Punt van aandacht is de wederzijdse beïnvloeding van de functies
en ontwikkelingsmogelijkheden van Veldhoven en Eindhoven. De
ontwikkelingen aan de bijvoorbeeld de Peter Zuidlaan (wonen) in
Veldhoven hebben te maken met de invloeden van bedrijventer-
rein De Hurk in Eindhoven en vice versa. Dit geldt ook bij De Run
(Veldhoven bedrijven) en Ooievaarsnest (Eindhoven wonen).
10
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Veldhoven
Helikoptervluchten MMC
Er is een helikopterlandingsplaats bij het ziekenhuis. In hoeverre
die belemmerend werkt is niet bekend.
Typering en identificatie ruimtelijke ontwikkelings-
mogelijkheden per deelgebied
1. Trade Forum
Functie:
Kantoren en regionale voorzieningen
Plannen
Trade Forum bevindt zich op het grondgebied van Eindhoven. In
het bestemmingsplan van Meerhoven is dit gebied bestemd tot
“kantoren en regionale voorzieningen”. Trade Forum CV heeft
een plan ontwikkeld rondom het thema family entertainment.
De gemeente Veldhoven heeft geen bezwaar tegen de ontwikke-
ling van het gebied op basis van het geldende bestemmingsplan
Meerhoven. De gemeente Veldhoven heeft bezwaar aangetekend
tegen de wijziging van dit bestemmingsplan vanwege de aard en
de omvang de geplande winkelvoorzieningen en de daarbij beho-
rende verkeersproblematiek (bereikbaarheid en parkeren) Veld-
hoven geeft aan dat zij alleen die winkels daar wil zien die geen
verstoring betekenen van de winkelvoorzieningen in Veldhoven. De
winkelvoorzieningen in Trade Forum moeten daarom van bijzon-
dere kwaliteit zijn en aanvullend op het bestaande aanbod. Ook
de provincie heeft de gepresenteerde plannen niet goedgekeurd.
Vandaar dat momenteel de plannen voor Trade Forum worden
herzien.
Potentie
Groot. Zichtlocatie. Het zal een markant punt worden langs de A2.
Info over plannen bij TCN.
2. Peter Zuidlaan (grenzend aan de A2)
Functie:
Wonen, groen en voorzieningen
Het gebied heeft een woonfunctie met langs de A2 een groen-
strook/park, waarin een kinderboerderij en een middelbare school
(Sondervick College) is gevestigd. Op dit moment wordt de wijk
afgeschermd van de A2 door tijdelijke geluidsschermen. Nauwe-
lijks zichtbaarheid vanaf snelweg. De definitieve schermen die
geplaatst gaan worden samen met de reconstructie van de Rand-
weg zullen nog hoger worden en niet-transparant, waardoor de
zichtbaarheid van het aangrenzende gebied nog beperkter wordt.
In het gebied bevinden zich nog enkele bedrijven (ten zuiden van
de Kruisstraat). Idee: bedrijven trekken weg, ontwikkelaar wil
transformatie naar wonen.
Plannen/ontwikkelingen:
- Het noordelijk deel van gebied heeft een nieuwe verkeersontslui-
ting met een onderdoorgang (tunnel) naar het Eindhovense deel,
de Meerenakkerweg.
- Aan de noordelijke rand van het gebied (tegenover Trade Forum)
gaat nieuwbouw van woningen plaatsvinden (Slot Oost fase 3)
- De ombouw van de A2 en de nieuwe randwegstructuur zorgen
er voor dat een belangrijke strook van dit gebied afgehaald
wordt. De Peter Zuidlaan wordt opgeschoven. De ruimtelijke
mogelijkheden zijn daarom beperkt. Vooral in het noordelijke
deel blijft er weinig ruimte over. Er heeft een reconstructie
plaatsgevonden van de groenstrook.
- Het zuidelijke deel van de Peter Zuidlaan bestaat uit een
groenstrook waarin zich een school en een kinderboerderij
bevinden. Het Sondervick College gaat naar een locatie elders
in Veldhoven en de Prins Willem Alexander school wil herbouwen
op de plaats van de huidige kinderboerderij. In het groengebied
zal de nieuwbouw van het PWA school gerealiseerd worden.
- Ook hier is een verdere versterking van de woonfunctie gepland
(project Blaarthemseweg).
- Er blijven dan nog enkele restlocaties over, die mogelijk ingevuld
zouden kunnen worden met wonen. Indien zichtbaarheid vanaf
de A2 gewenst is zal het moeten gaan om hoogbouw.
Potenties (in relatie tot de A2)
Beperkt
17
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Veldhoven
Blokhutterrein/sportcomplex
Functie:
Recreatie
Plannen:
Geen. In principe blijven de recreatieve voorzieningen, zoals het
Sportcomplex.
Potentie:
Beperkt. Op het gebied van de Blokhut is transformatie mogelijk.
Afslag Veldhoven-Zuid (exclusief De Run)
Functie:
Groen. Beperkt gedeelte recreatieve doeleinden (hondenclub).
Plannen: geen
Potentie: groot
Het gebied heeft geen bestemming en het is een open gebied.
Grote zichtbaarheid vanaf de A2 bij ombouw A2. Haarlem-
mermeeroplossing, waardoor er nog ruimtelijke mogelijkheden
bestaan langs de afrit vanaf de A2.
De Run
Functie:
Bedrijventerrein
De ruimtelijke kwaliteit van het terrein laat sterk te wensen over.
De uitstraling van de bedrijven is over het algemeen slecht. Bij de
afrit van de A2 ligt een carpoolplaats.
Plannen
Door de ombouw van de A2 ontstaat er een nieuw soort afslag
waardoor de ruimtelijke mogelijkheden rond die afslag worden
vergroot. Momenteel is de grond in handen RWS als werkterrein
voor de ombouw. Op langere termijn zou die grond weer in handen
kunnen komen van de gemeente en ontstaat daar een nieuwe
ontwikkellocatie.
Gemeente zou graag een kwaliteitsslag op het terrein maken en
de ruimte rondom de afslag van de A2 (Veldhoven-Zuid) gebruiken
als “poort” naar Veldhoven. Het moet een aansprekende entree
hebben met kwalitatief hoogwaardiger uitstraling. Daarnaast zijn
delen van het terrein verouderd en zouden in aanmerking kunnen
komen voor een kwaliteitsslag (naar hoogwaardiger functies en
uitstraling) Er vindt nu ook een herziening plaats van het bestem-
mingsplan. Er is geen sprake van transformatie, de bedrijvigheid-
functie blijft. De aanleg van een verhoogd knooppunt De Hogt
zorgt voor een vergroting van de zichtbaarheid van het terrein. Des
te meer reden om te werken aan een verbetering van de uitstra-
ling van De Run.
De groenstroken rondom het knooppunt zijn in handen van RWS
en zullen deze functie zeker behouden. (landschapscompensatie).
Hier is de inpassing van het nieuwe knooppunt en het Dommelge-
bied een ingewikkeld traject geweest. Groen is en blijft de functie.
Potentie
Ja, strategische locatie en goede zichtbaarheid en bereikbaarheid
vanaf de A2. Kwaliteitsslag bedrijvigheid langs de A2 op De Run
MMC (Maxima Medisch Centrum)
Functie:
ziekenhuis
Plannen:
er zijn plannen om het ziekenhuis uit te breiden. Er komen hoge
geluidsschermen langs de A67. Die worden door RWS gereali-
seerd en het ziekenhuis legt ook nog een hogere groenwal aan.
Potenties
Geen
18
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Veldhoven
De Run 6000 (voor ¾ ASML terrein)
Functie:
Bedrijventerrein
Plannen
ASML heeft een markant hoog gebouw en is daardoor van grote
afstand zichtbaar. Het is een bekend landmark in de regio. De
meest recente plannen van ASML in relatie tot nieuwbouw zijn bij
de gemeente onvoldoende bekend. In apart hoofdstuk staat het
verslag van het gesprek met ASML.
Potentie:
Groot, grote zichtbaarheid, markant gebouw, branding van high
tech
De Run 7000
Functie
Groen met enkele bedrijfsmatige activiteiten en een tennishal
Plannen
Bedrijventerrein in ontwikkeling als gemengd bedrijventerrein. Is
niet speciaal aangelegd voor high tech industrie.
Potentie
Beperkt
Veldhoven-West
Functie
Wonen
Het gebied Pegbroeken staat ten onrechte op de kaart als onder-
deel van het studiegebied A2-zone.
De Run 8000
Functie
Gemengd bedrijventerrein
Plannen
Geen
Potentie
Geen, ligging achter geluidsschermen en geen aansluiting op de
snelweg
Koningshof
Functie:
Congres- en hotelfunctie
Plannen
geen
Potentie
Is een belangrijk element van het vestigingsklimaat van de regio.
Zichtbaarheid vanaf de A67 is er niet. Dus in die zin geen poten-
tie.
Het gebied ten zuiden van de A67
Functie
Het agrarische/groengebied is op dit moment een vrij harde schei-
ding tussen rood en groen (buitengebied, Dommeldal).
Plannen
- voor rode functies geen. Versterken groen.
- de studie naar het tracé van de N69 en de mogelijke conse0-
quenties voor een aansluiting hiervan op de A67.
Potentie
Relatie met snelweg: profileren groenfunctie aan de zuidzijde
Op de aansluiting van de N69 op de A67 ontstaat een nieuw
knooppunt: potentiële ontwikkellocatie. Alleen de locatie is nog
niet bekend.
10
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Waalre
Verslag gesprek gemeente Waalre, d.d. 17 november 2005
NOTITIE
Project : Ontwikkelingsplan A2
Onderwerp : verslag gesprek gemeente Waalre, d.d. 17 novem-
ber 2005
Datum verslag : 20 november 2005
Aantal pagina’s : 2
Opsteller : Sjoukje Romkema
Kenmerk : Trans4.2005.016.Waalre.2.def
Aanwezig
Gemeente Waalre: dhr. Dirk Dings
Sjoukje Romkema
Achtergrond
De gemeente Waalre bestaat uit twee dorpen Waalre en Aalst.
Aalst is vergeleken met Waalre meer verstedelijkt. Waalre is
meer een dorp. Tussen de dorpen ligt een belangrijke groenstruc-
tuur met een beek Tongelreep. Ten westen van het dorp Waalre
stroomt De Dommel. De gemeente vervult voornamelijk een
woonfunctie en biedt een hoogwaardig woonmilieu in het groen.
De werkfunctie is overwegend lokaal verzorgend van aard.
Waalre-noord
Huidige functie:
Agrarisch grondgebied, natuur
Midden in het gebied is een ontgrondingput Het Gat van Waalre.
De noordrand van het gebied is nu agrarisch en daar bevindt zich
ook de Dommel. Het gebied maakt onderdeel uit van de groene
Hoofdstructuur van de provincie en het is een gebied voor de stru-
weelvogels. Het uitgangspunt voor dit gebied is groen.
Plannen
- Ten zuiden van het Gat van Waalre zijn plannen voor woningbouw
- Daarnaast wordt er een kleinschalig bedrijventerrein ontwikkeld
voor lokale . bedrijvigheid
- De Grontmij is bezig met het opstellen van een Gebiedsvisie,
waarin de opgave is de bouw van 600 woningen, een betere
inpassing van Het gat van Waalre en een groene geledingszone
naar het noorden.
- Plannen voor het gebeid langs de A2 zal blijken uit de studie van
de Grontmij, maar er worden geen grootschalige bedrijvigheid
functies voorzien. Groen zal overheersen.
- Aansluiting van High Tech Campus op de A2 ter hoogte van dit
gebied.
Potenties
- Ontwikkeling van kansrijke percelen, direct aan de A2 (tegenover
de High Tech Campus). De ontwikkeling van een kleinschalige
hoogwaardige bedrijvenlocatie rond de afslag.
- Versterken groenfuncties door verbinden Dommel e.o. /Waalre-
Noord naar het Eindhovense deel (Genneperparken).
Diepenvoorde/ EekenrooiEkenrooi-noord
Huidige functie
Bedrijvigheid
Diepenvoorde is een hoogwaardige kleinschalige kantoorlocatie
met natuurontwikkeling aan de voorzijde. Het gebied is al uitont-
wikkeld.
Ekenrooi Noord (12 ha) is een groengebied met een lage ruimte-
lijke kwaliteit. Het is nu voor een klein deel in gebruik door een
kantoor Van Boomen. Het gebied is voor de helft in handen van
Van Boomen en voor de helft in handen van Ballast Nedam.
Plannen
Zowel in het Regionaal Structuurplan alsook in het gemeentelijk
Structuurplan Waalre is deze locatie aangewezen voor hoogwaar-
dige bedrijvigheid in een groene parkachtige omgeving. In het
gemeentelijk Structuurplan Waalre staat ook aangegeven dat deze
locatie kan worden bestemd voor een eventuele verplaatsing van
het Sportpark Aalst. Er ontstaat dan op het huidige sportpark
meer ruimte voor versterking/herstel van het beekdal van de Ton-
gelreep (verbetering landschappelijke kwaliteit), eventueel in com-
binatie met hoogwaardige woningbouw aan de rand. De gemeente
heeft in deze nog geen definitieve keuze gemaakt. Medio 2006
zal de nieuwe raad een uitspraak doen over het te kiezen ontwik-
20
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Waalre
kelscenario voor Ekenrooi Noord.
Potenties
Hoogwaardige bedrijvigheid rond afslag Waalre
Leenderheide
Functie
Natuur
Landschap heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Plannen
geen
Strategie
Versterken zichtbaarheid en behoud van landschap

21
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Best
Verslag gesprek gemeente Best, d.d. 17 november 2005
NOTITIE
Project : Ontwikkelingsplan A2
Onderwerp : verslag gesprek gemeente Best, d.d. 17
november 2005
Datum verslag : 29 november 2005
Opsteller : Sjoukje Romkema
Kenmerk : Trans4.2005.016.Best.def.2
Aanwezig:
Werner Hermans Gemeente Best
Sjoukje Romkema
Afslag Best-West (westzijde)
Functie
Agrarisch gebied
Het gebied vormt een overgang naar Het Groene Woud (natuur)
Plannen
De noordelijke en westelijke kant langs de Ringweg zijn bestemd
voor woningbouw. Geen bedrijvigheidontwikkeling in dit gebied.
Gemeente heeft het standpunt dat bedrijvigheidontwikkeling aan
de zuidkant van Best moet plaatsvinden.
Potentie (in relatie tot profilering langs de A2)
Het gebied wordt een aantrekkelijk woongebied, dat in die zin een
bijdrage levert aan een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrij-
ven. De profilering van dit woongebied langs de A2 zal door de
beperkte zichtbaarheid, beperkt zijn.
Afslag Best-West (oostzijde)
Functie
agrarisch gebied, met natuurfuncties en recreatieve voorzieningen
(Toon Vertier, pannenkoekenhuis, dierenpark ed.) Het aanbod is
nu sterk versnipperd.
Maakt onderdeel uit van Het Groene Woud
Plannen
Versterking recreatieve en natuurfuncties: De Vleut. Aandacht
voor agrarisch natuurbeheer. Grontmij heeft een ontwikkelingsplan
(2003) opgesteld (in mijn bezit).
Potentie
mogelijkheden profilering recreatieve functie en groen langs snel-
weg.
Geen verstedelijking
Hoge Akker
Functie
Wonen
De snelweg ligt hier verdiept. Er is vanaf de snelweg een groene
wal te zien. Bovenaan die wal is nog een groenstrook die tussen
snelweg en de Oude Rijksweg is gelegen. In deze groenstrook
staat een reclamemast die zichtbaar is vanaf de snelweg.
Plannen
Geen
Potentie
Beperkt.
Smalle groenstrook als zichtlocatie voor kunst.
Afslag Best/Acht (westzijde)
Huidige functie
Bedrijventerrein ’t Zand. Het merendeel van het terrein is verou-
derd. Gebied heeft een lage ruimtelijke kwaliteit. Bij de afslag
vindt nieuwbouw plaats van Volvo. Verderop langs de A2 ligt nog
een rommelgebied.
Plannen
Herstructurering en sloop. Er vind versterking plaats van de hoog-
waardige uitstraling van het gebied door vestiging van showroom-
achtige functies. In het gebied ten noorden van de Mc Donalds
is nieuwbouw van een Volvo experience-centre voorzien (concrete
bouwplannen). Dit nieuwe gebouw wordt een eyecatcher.
Potenties
22
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Best
Groot. Door kwaliteitsimpuls en intensivering bedrijvigheid en
uitstraling kan dit gebied de entree worden voor Best en wat
betreft de A2 kan dit als de poort tot Brainport Eindhoven worden
bestempeld. Goede zichtbaarheid vanaf de A2.
Info uit Basisdocument Bestemmingsplan ‘t Zand
Tussen het bestaande bedrijventerrein ’t Zand, Rijksweg A2 en het
Wilhelminakanaal ligt een grotendeels onbenutte strook grond.
Gelet op de ligging ervan en de behoefte aan bedrijfskavels in de
gemeente Best ligt een invulling met bedrijvigheid voor de hand. De
ontwikkeling vormt als het ware de ruimtelijke afronding van het
bedrijventerrein t Zand. Momenteel wordt de actualisering van de
ter plekke vigerende bestemmingsplannen voorbereid. De gemeente
Best staat een ontwikkeling voor met voornamelijk representatieve
bebouwing, met in het noordelijk deel van het plangebied, nabij afrit
28, een echte “eye-catcher”.
Deze ontwikkeling sluit aan bij het RSP. Wat betreft de ‘eye-cat-
cher’ is van belang te constateren dat deze aan het begin van het
plangebied staat (de poort tot Brainport). Het is van belang om dit
gebouw qua architectuur een high-tech uitstraling te geven.
Aquabest/ Ekkerswijer
Huidige functie
recreatiegebied
Het gebied heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit en een duidelijke
meerwaarde voor Brainport.
Plannen
Uitbreiding
Info via de heer van Pelt interview staat gepland.
Potentie
De waterplassen en recreatie als eyecatcher beter zichtbaar
maken vanaf de A2/ A58. Wellicht een nieuwe toeristische attrac-
tie als landmark.
Info basisdocument
Bestemmingsplan Ekkersweijer/Aquabest
Momenteel wordt het bestemmingsplan Ekkersweijer herzien.
Het heeft betrekking op het gebied rondom het recreatieterrein
Aquabest, gelegen tussen A2, A58, het Wilhelminakanaal en de
gemeentegrens met Son en Breugel. Het bestemmingsplan maakt
uitbreiding van de bestaande voorzieningen mogelijk, waarbij met
name een betere spreiding van bezoekers over het jaar wordt voor-
gestaan. Dit uit zich vooral in uitbreidingsmogelijkheden voor het
kinderspeelpaleis.
De uitbreiding sluit aan op het RSP waarin Aquabest is aangemerkt
als ‘intensieve regionale recreatie’. Deze aanduiding opent ook de
deur voor een stedelijke vorm van (verblijfs)recreatie.
Ploegstraat/Eindhovenseweg-Zuid
Functie
Agrarisch grondgebied en groen. Vanaf het Wilhelminakanaal naar
het zuiden langs de A2 en dan naar knooppunt Batadorp ligt een
groenstrook die onbenut is. In het gebied liggen nog plassen
(ophoog zand).
Randvoorwaarden
- De plassen maken onderdeel uit van de Groene Hoofdstructuur
(zie RSP).
- Daarnaast is in het gebied een trafostation aanwezig en lopen
er electriciteitsleidingen over het gebied. Deze zullen van
invloed zijn op de bebouwingsmogelijkheden.
Plannen
Transformatie van deze onbenutte zone richting bedrijvigheid. De
gemeente laat binnenkort een visie voor dit gebied opstellen.
Uit deze visie zal komen voor welke bedrijvigheid deze locatie
geschikt is.
Vanuit de gemeente/bedrijven liggen er verschillende ruimte-
claims:
- Uitbreiden golfterrein
- Uitplaatsen hinderlijke bedrijvigheid
- Natuurcompensatie RWS (ruimteclaims bij RWS inventariseren)
23
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gemeente Best
Info Basisdocument Ploegstraat
Gebied heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Strategie: Zichtbaar maken van de plassen, het landschap en de
elektriciteitscentrale. In het gebied liggen een aantal kansrijke plek-
jes voor toevoeging van ‘rode functies’.
Potenties
Groot.
- Goede zichtlocatie en ruimte voor ontwikkeling rode functies.
Gemeente heeft onvoldoende zicht op belemmeringen vanuit
natuur en milieu. Dit nog nagaan bij provincie.
- Gebruik van plassen
- De ontwikkeling van dit gebied als bedrijvenlocatie kan als alter-
natieve ontwikkellocatie dienen van Heide-West.
Breeven
Functie
Bedrijvigheid
De ruimtelijke kwaliteit van het terrein is redelijk. Door groen
afgescheiden van de snelweg. Door twee hoge reclamemasten
wordt de aandacht voor het bedrijventerrein gevraagd. Slechts één
daarvan is zichtbaar vanaf de snelweg.
Plannen
Ook hier zal natuurcompensatie plaatsvinden door de aanleg van
het nieuwe knooppunt.
Potentie
beperkt
Info basisdocument:
Direct ten noorden van het knooppunt zal nieuwe natuur worden
ontwikkeld (compensatie). Het bedrijventerrein ligt met de ach-
terzijde naar het knooppunt en is niet zichtbaar. Er liggen enkele
kansrijke percelen direct tegen de A2/A58.
Heide
Functie
bedrijventerrein
Belangrijkste eigenaar is Philips Medical Systems. Het complex is
ingebed in het groen en is niet zichtbaar vanaf de snelweg. Philips
heeft er een reclamemast staan, die zichtbaar is vanaf de A58.
Het gebied heeft een op-en afrit van de A58 (afslag 7). Rond de
afslag liggen nog enkele restlocaties, die nu niet in gebruik zijn.
Plannen
Philips is van plan om zijn activiteiten daar te gaan uitbreiden
en er zal ook bijgebouwd gaan worden (ca. 12.000 m²). Over de
inhoud van de plannen zal gesproken worden met Philips.
Voor de restlocaties geen plannen.
Potentie
Groot.
- In principe zijn er ruimtelijk gezien volop mogelijkheden voor
Philips om zich langs de snelweg te presenteren. Daar is tot
nu toe nog geen aandacht aan besteed door Philips. Bij Philips
nagaan of zij die ambitie hebben om zich langs de A58 te pre-
senteren als high tech bedrijf.
- Ontwikkeling bij op -en afrit van restlocaties.
Heide West
Huidige functie:
Natuur (heidevelden)
Plannen
Er zijn plannen om Heide-West te transformeren naar bedrijventer-
rein. De discussie hierover is groot. Tegenstanders (o.a. provincie)
vinden de natuurlijke kwaliteiten zo groot dat er geen sprake kan
zijn van bedrijvigheidontwikkeling. Voorstanders zijn van mening
dat de natuurlijke kwaliteiten van dit gebied beperkt zijn (ecologi-
sche soortenrijkdom) en willen de ontwikkeling tot bedrijventerrein
(gemeente, SRE).
24
T
r
a
n
s
4
Verslag gemeente Best
Potentie
Groot.
Er is ruimte, het is een zichtlocatie en het vormt de entree vanuit
westelijke richting over de A58.
BeA2
Huidige functie:
Agrarisch gebied en natuur
Plannen
Er zijn plannen om hier een bedrijventerrein te ontwikkelen ter
grootte van 75 ha (netto). Hiervan is 50 ha op het grondgebied
van Eindhoven en 25 ha op het grondgebied van Best. In totaal
beslaat het gebied circa 200 ha. Het belang van natuur is groot.
Vandaar dat hier een hoogwaardig bedrijvenpark in het groen is
gedacht.
De wens is er om op de hoogte van BeA2 en de A2 een nieuwe
afslag /ontsluiting van het terrein te krijgen. Deze afslag is niet in
het Tracébesluit meegenomen. Realisatie zal afhangen van nut en
noodzaak.
Potentie
Groot. Zichtlocatie alleen vanaf de A58 en vanaf het knooppunt
Batadorp voor het grondgebied van Best. Het deel van Eindhoven
zit langs de A2.
Nieuwe afslag A2, in potentie een interessante ontwikkellocatie.
25
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag gesprek Rijkswaterstaat, d.d. 22 november 2005
NOTITIE
Project : Ontwikkelingsplan A2
Onderwerp : verslag gesprek Rijkswaterstaat, d.d. 22
november 2005
Datum verslag : 24 november 2005
Opsteller : Sjoukje Romkema
Kenmerk : Trans4.2005.016.RWS.1
Aanwezig
Hans Kila (RWS)
Paul van Lier (RWS betrokken bij landschaps- / inrichtingsplan)
Chris Naus (RWS projectleider A2 Randweg Eindhoven)
Sjoukje Romkema (Trans4)
Rikko Fransen (Trans4)
1. Snelweglandschap, (reikwijdte, visuele invloedssfeer A2)
d.i. geheel van de weg, bermen en kunstwerken plus die delen
van de omgeving die visueel en/of direct functioneel een relatie
hebben met de snelweg.
Stand van zaken Routeontwerp A2?
Nog in een pril stadium. De ideeën rond het ontwerp A2 rond
Eindhoven zullen eerder input zijn voor het routeontwerp dan
andersom (contactpersoon: Henri Schuurmans)
2. Tracéverbreding A2, tracébesluit, ruimtelijke consequenties
verbreding
Ruimtebeslag nieuwe op- afritten A2, aansluiting onderliggend
wegennetwerk
Idem voor de A58: plannen vanaf A2 tot aan knooppunt Ekkers-
rijt
3. Landschaps- en compensatieplan
4. Inrichtingsplan
Status van deze rapportages
- Tracébesluiten (TB): hard
- Landschaps- en compensatieplan: hard
- Inrichtingsplan:geven de bouwstenen aan. De binnen het TB
genoemde compensatiegebieden zijn wel hard
Benodigde info:
- Verkregen is het Tracébesluit A2
- Toezenden info Tracébesluit A58 (via Ronald Fiman)
Inhoeverre is de groene ruimte te gebruiken voor realisatie kunst?
In de groene ruimten, die als compensatiegebied dienen niet,
maar er is ook ander groen dat wel gebruikt kan worden. Ook in
gebieden die op de kaart staan aangeduid met “gesloten beplan-
ting” kan niet iets neer worden gezet.
Het neerzetten van artistieke kunstwerken zal altijd beoordeel
worden door de wegbeheerder (RWS) op veiligheid (vormt het geen
obstakel, leidt het niet teveel af etc.). Voorkeur voor een statisch
object.
Overkluizingen
In principe mogelijk. Er is al eens naar gekeken bij Poot van Metz.
Hoge kosten, aspect externe veiligheid weegt zwaar. RWS betaalt
dit niet.
Verbindingen onder en boven A2
De bestaande situatie wordt bij de ombouw van de A2 weer terug-
gebracht. Alleen bij de Van Meerenakkerweg is een nieuwe onder-
doorgang gerealiseerd. RWS signaleert het beperkte gebruik van
sommige onderdoorgangen.
Geen afslag bij BeA2
In Tracébesluit A2 geen afslag bij bedrijventerrein BEA2. Er is wel
een verzoek ingediend maar niet gehonoreerd door Ministerie.
Nut en noodzaak zijn nu nog niet voldoende aangetoond.Indien
gemeenten wel een afslag willen op termijn dan zelf betalen. Toe-
stemming verkrijgen bij Ministerie.
Geen verzorgingsplaatsen binnen het Ontwikkelingsplan A2
gebied
Interviews overige stakeholders
Verslag Rijkswaterstaat
20
T
r
a
n
s
4
Verslag Rijkswaterstaat
5. Geluidsschermen en kunstwerken, mitigerende maatregelen
Ontwikkelingen in de discussie over vormgeving geluidsscher-
men: inhoud en stand van zaken
VHP verzorgt de vormgeving. Status is hard. Ontwerpen zijn al
bij de welstand geweest. Uitwerking vindt nog plaats voor het
stuk geluidsschermen ter hoogte van de Poot van Metz. Voor-
stel 2 km geluidsscherm met verlichting.
Knooppunt De Hogt krijgt een lichtlijn
Philips: bouwt zelf viaduct met kunst
Overdag spiegels met weerkaatsing wolken
’s Avonds: een verlichte printplaat
Algemeen
RWS signaleert het gevaar van dreigende vervoersproblemen als
gevolg van verdere intensivering in het gebied. De voorgestelde
infrastructurele ingrepen zullen de doorstroming van de A2 veilig
(proberen) te stellen, maar op lokaal niveau voorziet RWS veel
problemen. Daarom verknopen ruimtelijke ontwikkelingen en HOV
van belang.
Stadslandschap speelt geen rol bij verbreding A2. A2 wordt eerder
als bedelarmbandje gezien. Hier en daar maatregelen die zich
aaneen rijgen.
Routeontwerp A2 geen input voor Ontwikkelingsplan . Routeont-
werp (landelijk) via ruimte tijdsplanning. Ontwikkelingsplan kan
input vormen voor routeontwerp.
Inrichtingsplan A2 dient als basis voor de verdere uitwerkingen.
Landschaps compensatieplan maatgevend en bepalend voor de
mogelijkheden en mitigerende maatregelen.
A2 er wordt direct aan de weg gecompenseerd. Dit is niet zomaar
gangbaar. Met name rond de knooppunten.
Uitwerking is geheel binnen de TB-grenzen gedaan. Geprobeerd is
daar waar mogelijk groen neer te leggen.
VHP verhaal betreft alleen de vormgeving van wegmeubilair,
geluidsschermen en viaducten.
Hightech-achtige uitstraling geclusterd in 2 kilometer.
Welke ruimtelijke mogelijkheden ziet RWS voor inpassingen voor
bv kunstwerken.
- als het maar niet gebeurt in de compensatiegedeelten. Medege-
bruik van deze delen op te nemen met de gebiedsbeheerders.
- RWS ziet in de oksels van de knooppunten wellicht mogelijkhe-
den.
Maatregelen langs de A2 (hoofdas) beperken zich tot 1/3 van de
lengte van de A2. Schermen met name voor woonwijken (woon-
functies)
In knooppunt De Hogt is een lichtplein meegenomen. In de ande-
ren niet.
Phillips bouwt kunstwerk, redelijk volgens richtlijnen VHP. In pla-
fond van viaduct digitaalscherm.
Wegbeheerder als belangrijkste partij voor integratie kunstwerken.
Veiligheid staat hierbij voorop.
RWS (op hoger niveau) heeft toetsende rol op aspect veiligheid.
Dynamische elementen, projecties op geluidswanden e.a. stuiten
met grote waarschijnlijkheid op bezwaren bij RWS.
Overkluizen A2 (Poot van Metz), wat ouder initiatief. Door toch
ruime beschikbaarheid grond rond Eindhoven is de overkluizing
nog niet verder vormgegeven. RWS moet vergunning geven.
Er liggen onder de A2 nu al veel onderdoorgangen. Het lijkt of
deze niet optimaal worden gebruikt. Onderdoorgangen blijven
gehandhaafd bij de verbredingen, is randvoorwaarde.
Schuiven met bomen en groen belichten tegen de kaders van de
Flora en Faunawet. Compensatie kan ook verderop liggen.
Er zijn geen brandstofverkooppunten of gewone rustplaatsen lang
het bedoelde tracé A2.
27
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag Aquabest
Verslag gesprek Aquabest, d.d. 23 november 2005
NOTITIE
Project : Ontwikkelingsplan A2
Onderwerp : verslag gesprek Aquabest, d.d. 23
november 2005
Datum verslag : 24 november 2005
Opsteller : Sjoukje Romkema
Kenmerk : Trans4.2005.016.Aqua.1
Aanwezig
Dhr. R.J.J. van Pelt: directeur Ekkersweijer Recreatie BV
Mw. Jose van Gassel
Sjoukje Romkema
Huidige situatie Aquabest
Ligging en begrenzing
Aquabest is gelegen in de oksel van de A2/A58 (richting Son).
Aan de noordkant grenst het aan het natuur- en recreatiegebied
Nieuwe Heide. Aan de oostzijde ligt op het grondgebeid van de
gemeente Son het bedrijventerrein Ekkersrijt met de visvijver en
het bedrijventerrein (met aan de noordoostelijke zijde zwaardere
hinderlijke industrie).
Eigendomssituatie
Aquabest is gelegen op het grondgebied van de gemeente Best.
De grond is in handen van het SRE en wordt sinds medio ’90 ver-
pacht aan Ekkersweijer Recreatie BV.
Functies
Het recreatiepark bestaat uit een waterplas (ontstaan agv zand-
winning voor snelweg A2) en aangrenzend bosgebied. De functies
richten zich op dagrecreatie. Oorspronkelijk was de doelstel-
ling van SRE om hier laagdrempelige dagrecreatie te realiseren
dmv strandpark en waterskicentrum. Bezoekersdoelstellingen
(250.000 bezoekers) werden niet gehaald. Medio ’90 Ekkerswe-
ijer Recreatie BV heeft een impuls gegeven aan de activiteiten die
er plaatsvinden. Nu zijn de volgende activiteiten in het gebied te
vinden:
- Dippie Doe:kinderspeelparadijs
- Beach Clubs
- Strand/recreatieplas
- Waterskibaan
- Adventurebedrijf
Op dit moment is het bezoekersaantal gestegen tot 450.000. Het
gebied heeft een bovenregionale functie.
Ontsluiting
Het gebied is nu slecht ontsloten, zowel vanuit Best, Eindhoven
als Son. De infrastructuur (toegangswegen beperkt en de weg
langs de plas is te smal) schiet tekort en ook de vindbaarheid
(dmv bewegwijzering) is slecht.
28
T
r
a
n
s
4
Verslag Aquabest
Plannen
Diversificatie en intensiveren dagrecreatie
Inmiddels heeft er wijziging van het bestemmingsplan plaatsge-
vonden. Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter goedkeuring bij
gemeente Best. Als er goedkeuring is verkregen maakt dit de weg
vrij voor een sterke uitbreiding van de recreatieve activiteiten.
Verwachting is dat op de langere termijn dit gebied 700.00 bezoe-
kers zal trekken. Doelstelling is niet alleen intensivering van de
dagrecreatie, maar ook diversificatie. De bebouwing kan met circa
10.000 m² uitgebreid worden.
(zie ook info Bestemmingsplan Natuur- en Recreatiegebied Ekkers-
weijer, 2005)
Mogelijkheden voor verblijfsrecreatie zijn er niet als gevolg van de
ligging in de aanvliegroute van het vliegveld.
De realisatie van een nieuwe afslag van de snelweg op de A58
Ter hoogte van het Science Park in Son en Breugel komt een
nieuwe aansluiting op de snelweg. Dit zal de bereikbaarheid van
Aquabest verbeteren. Niettemin zal dan nog een kwaliteitsslag
gemaakt moeten worden in de kwaliteit van de lokale infrastruc-
tuur, oftewel de wegen en routing van de snelweg naar Aquabest.
Profilering langs de A2/A58
Hoewel de plas aan snelwegen ligt, is de zichtbaarheid beperkt als
gevolg van bomengroei. Deze bomen zorgen voor demping van het
geluid (ruis) van de snelweg en zorgen voor een groene aanblik
vanaf de plas richting omgeving. Hierdoor is er geen uitzicht vanaf
de plas op de snelweg. Aquabest wil graag zichtbaar worden vanaf
de snelweg (vb. groot bord) of door middel van een hoge attrac-
tie (idee: reuzenrad). Ook het realiseren van een aansprekend
kunstwerk als landmark op een strategische locatie als knooppunt
Ekkersweijer is een mogelijkheid. Het gaat om het realiseren van
een herkenningspunt.
20
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag waterschap De Dommel
Verslag Interview met Ws de Dommel d.d. 30 november 2005
NOTITIE
Aan : Werkgroep Ontwikkelingsplan A2
Van : R. Fransen
Betreft : Verslag Interview met Ws de Dommel.
Ref. : TR4.01
Datum : 30 november 2005
Respondent: Toon van Ham
Interviewer : R. Fransen
Interview vond plaats op het regiokantoor in Veldhoven vanaf
13.00 uur.
Het gesprek duurde ruim 1 uur.
Ws Dommel bestrijkt een groot gebied. Het plangebied Ontwik-
kelingsplan A2 valt binnen het deelgebied Stroomgebied Boven
Dommel.
In het plangebied lopen:
- de Ekkersrijt
- de Grote Beek
- de Gender
- de Run
- het Beatrixkanaal
- de Dommel
- de Tongelreep
Waterschap gaat uit van hydrologisch neutraal bouwen. Verbreding
A2 mag dan ook geen invloed hebben op de afwatering van de
omgeving. A2 zal vertraagd water moeten afvoeren.
Dommel bezig met beekherstel. Dit betekent het teruggeven van
de meander aan beken.
Beekdalen ingericht als overstromingsgebieden.
De beek de Ekkersrijt als ecologische verbindingslijn versterkt,
volgens “kralensnoer” methode.
Knooppunt De Hogt na reconstructie A2 als groot Fly-over in het
landschap. De Dommel wordt hier op dit knooppunt goed zicht-
baar. = markant punt. Langs Dommel recreatieve routes.
Geen ruimtelijke ontwikkelingen en/of objecten in de beekdalen.
In de oksels van de knooppunten zijn/worden infiltratievelden aan-
gelegd. Bij overvloedige neerslag wordt via deze velden infiltratie
geregeld. Ook hier geen objecten, die de infiltratiefunctie kunnen
bedreigen.
Waterschap heeft geen technische (kwaliteits) elementen die
zichtbaar in het landschap zijn en kunnen worden benadrukt cq
verwijzen op historie/genese.
30
T
r
a
n
s
4
Verslag Industrieschap ekkersreijt
31
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag DVL
Interview VDL
Aanwezig
dhr. W. van der Leegte
Sjoukje Romkema
1. Typering activiteiten
Activiteiten VDL, 5000 werknemers
De VDL Groep is een internationale, industriële onderneming die
zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffa-
brikaten en eindproducten. Vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven
begeleidt zij haar werkmaatschappijen, die zoveel mogelijk zelf-
standig functioneren en resultaatverantwoordelijk zijn.
- Toeleveringsbranche halffabrikaten:
metaalbewerking, kunststofverwerking, oppervlaktebehandeling
en modulebouw.
- Bussen:
touringcars, chassis modules, openbaarvervoerbussen en mini-
& midibussen.
- Eindproducten:
veersystemen voor de automotive industrie, productie-automati-
seringssystemen, warmte-, koel- en luchttechnische installaties,
installaties voor de petrochemische, olie- en gasindustrie, zonne-
banken en dakkoffers, systemen voor de intensieve veehouderij,
buissystemen, sigaren- en verpakkingsmachines, containerhand-
lingsystemen en productiesystemen voor optische media.
Internationaal opererend
De productievestigingen zijn in Nederland en in België gevestigd.
Slechts enkele verkoopkantoren in het buitenland. VDL geeft
aan dat zij zich erg inzet voor behoud van werkgelegenheid in
Nederland. Geen verplaatsing van het productieproces naar het
buitenland. Door automatisering van het productieproces wordt er
met hetzelfde aantal mensen steeds meer geproduceerd. VDL is
erg concurrerend en er is jaarlijks sprake van een forse omzet- en
winststijging.
Kennisintensief?
In principe zijn de producten die ze maken niet kennisintensief.
Het productieproces is innovatief.
2. VDL en de regio Eindhoven
Waarom VDL in Eindhoven
Historisch zo gegroeid. Hij heeft het bedrijf van zijn vader overge-
nomen. Toen een vestiging in Hapert en daarna door groei een
locatie gezocht in Eindhoven. De huidige plek (kantoor en produc-
tiehallen) langs de A2 op De Hurk stond toen leeg. Toen toevallig
langs de A2 komen zitten. Nu ervaart hij deze locatie langs de
A2 als erg belangrijk. Zichtbaarheid vanaf de snelweg wordt sterk
gewaardeerd. Het logo van VDL is ook overal goed te zien.
Tevredenheid over investeringsklimaat Eindhoven: bbh, arbeids-
mark, etc
- Er is te weinig uitbreidingsruimte voor bedrijven
- Te lange doorlooptijd aanleg nieuwe terreinen en nieuwe wegen
- Slechte aansluiting arbeidsmarkt op VMBO niveau (techniek) en
de arbeidsmarkt. Het is moeilijk goed gekwalificeerd technisch
geschoold personeel te krijgen.
- Goede werkmentaliteit werknemers in de regio
3. VDL en Brainport Eindhoven
Beeldvorming Brainport
Hij geeft aan dat Brainport teveel de associatie heeft met denken,
een haven voor de hersenen. Terwijl de regio Eindhoven heel veel
maakindustrie heeft. Het is lang niet allemaal high tech. Dus ver-
breding van het begrip naar industrie, ook maakindustrie.
Hoewel VDL aangeeft dat Brainport teveel de nadruk legt op de
brains, moet je het concept omarmen. Juist nu er nationaal veel
aandacht voor is en men daadwerkelijk de regio op de kaart wil
zetten. Daar moeten we dan maar gebruik van maken. VDL partici-
peert in overlegstructuren over Brainport (Commissie Sistermans:
Brainport Navigator) en hij is voorzitter van de Fabrikantenkring,
waarin dit onderwerp ook aan de orde is geweest.
32
T
r
a
n
s
4
Verslag VDL
4 VDL en de A2 Zone
Hoeveel ha. op de De Hurk en elders in de A2: grondeigendom-
men in de A2 Zone?
VDL heeft op De Hurk en op De Run (Veldhoven) 3 locaties en
in totaal circa 8 ha. Op De Hurk staat het hoofdkantoor en het
merendeel van de productiehallen. Op De Run staat een verflak-
kenfabriek.
Vestiging op De Hurk: belang van uitstraling VDL langs de A2?
Reclamemast, interesse in andere vormen van reclame uitingen
Hoe denkt u dat uw onderneming zich het beste kan presenteren
in de A2-zone?
De ligging langs de A2 is toeval maar daar maakt hij nu dankbaar
gebruik van. Door middel van reclamemasten en logo op het dak
wordt aandacht gevraagd voor VDL. VDL moet het niet hebben van
hoogwaardige uitstraling van gebouwen. Dat is ook niet iets waar
VDL in de toekomst meer aandacht aan wil besteden. Bebouwing
moet functioneel zijn.
Plannen rond uitbreiding VDL
VDL wil erg graag uitbreiden. Door het opkopen van aangrenzend
e panden wordt aan de groei tegemoet gekomen. VDL heeft aan
de Meerenakkerweg nog een stukje braak liggen, maar ook daar
verrijst bedrijfsbebouwing voor VDL zelf.

33
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
High Tech Campus
Project :Ontwikkelingsplan A2 Zone / Brainport Eindhoven
Onderwerp : verslag interview Jerome Verhagen (High Tech
Campus)
Datum :20 december 2005
Opsteller : Trans4/KOW/RV
Kenmerk :S-2005110 – interview stakeholders HTC-JV
1.
Korte introductie bedrijf (waar gevestigd, hoe groot, specialis-
men)?
High Tech Campus Eindhoven is onderdeel van Elektronicaconcern
Philips en is gevestigd in Eindhoven. In de toekomst wil Philips
haar rol reduceren, denkt hierbij aan erfpachtachtige constructie
voor de grond en parkmanagement.
Het terrein van de High Tech Campus is ca. 95 ha groot waarop
op dit moment 130.000 m2 bvo bedrijfsbebouwing, gepland totaal
160.000 m2, met uitgroei mogelijkheid naar 240.000 m2
Op de High Tech Campus werken ca. 5.000 mensen (ca. 80% in
dienst van Philips), in 2007 werken er naar verwachting ca. 6.000
mensen, qua opzet is het terrein geschikt voor 8.000 – 9.000
mensen.
De High Tech Campus is een grote R&D omgeving inclusief pilot-
productie met mogelijkheid van een kleine productiecapaciteit.
Belangrijk in de filosofie van de campus is dat mensen elkaar
informeel ont-moeten (het fysieke contact), hiertoe is de infor-
mele strip met diverse facilitaire voorzieningen (café, restaurants,
supermarkt, sport) ontwikkeld.
Philips stelt technologie-faciliteiten beschikbaar voor zowel kleine
techno starters als de gevestigde ondernemingen (technologie
en kennis). De vestigingscriteria hebben betrekking op techno-
logie-samenwerking; indien bedrijven zich alleen voor hun high
tech imago op de campus willen vestigen, is dit onvoldoende voor
toelating.
Belangrijke overweging om de campus op te zetten is de consta-
tering dat snel in spelen op ontwikkelingen (in bijvoorbeeld de
bio- en nanotechnologie) van levensbelang is in de wereld van
vandaag. Dit kan niet meer alleen op eigen kracht; hierbij zijn
partners noodzakelijk.
Voor bedrijven is het interessant als ze belangrijke partners op de
High Tech Campus ontmoeten.
2.
Wat zijn de specifieke eisen die u als onderneming stelt aan uw
omgeving?
a. Zowel voor de korte termijn (10 jaar), als de lange termijn (20
jaar)?
Vestigingsfactoren voor hoogwaardige bedrijvigheid en hun werkne-
mers:
Hoogwaardig vestigingsmilieu:
- Goede bereikbaarheid over infrastructuur (lucht, weg, water,
spoor);
- hoogwaardige arbeidsmarkt (kwaliteit van de beroepsbevolking);
- Hoogwaardige productiestructuur (aanwezige hoogwaardige type
bedrijvigheid, multinationals, hoofdkantoren, R&D instellingen,
toeleveranciers e.d.);
- Gevarieerd aanbod van kwalitatief hoogwaardige voorzieningen
(bedrijventerreinen, kantorenvoorraad, etc.).
Hoogwaardig leefmilieu:
- Voorzieningen (onderwijs, HBO/universiteit, cultuur- en vrijetijds-
bestedingsmogelijkheden, congres- en beursfaciliteiten)
- Woonmilieu (aanbod kwalitatief hoogwaardige woningen in de
stad en in de omgeving)
- Natuurlijk milieu (groenvoorzieningen, water ed.)
34
T
r
a
n
s
4
High Tech Campus
De High Tech Campus is een wereld op zich (klein ecosysteem).
Bedrijven willen hier zijn omdat ze gebruik kunnen en willen
maken van de aangeboden faciliteiten van Philips (engineers,
functioneren en prototype), of omdat ze vanwege het imago erbij
willen zijn, of omdat ze hier belangrijke partners ontmoeten, of
omdat het een walhalla is qua potentie medewerkers (groei/
krimp), omdat het aantrekkelijk is (facilitaire strip, geen parkeer-
problemen, ruimte, design omgeving).

De ligging is gunstig (20 min fietsen NS, 5 min fietsen Waalre,
10-12 min rijden naar vliegveld), Voor buitenlandse medewerkers
(nu ca. 600 – 700) is het belangrijk dat er voorzieningen als de
internationale school aanwezig zijn.
Soms willen bedrijven zichtbaar zijn vanaf de snelweg (bijv. Atos).
High Tech cq technologie speelt zich af achter de gevels.
3.
Hoe denkt u dat uw onderneming een bijdrage levert / kan leveren
aan de Brainport Eindhoven? En wel op de volgende gebieden:
a. imago versterken van de Brainport Eindhoven,
b. de daadwerkelijke output van de Brainport: te weten
producten en ideeën,
c. de fysieke ruimtelijke bijdrage aan de (re)presentatie
van Brainport.
Deze vragen zijn min of meer impliciet beantwoord in de vorige
vragen.
4.
Hoe denkt u dat uw onderneming zich het beste kan presenteren
in de A2-zone?
Belangrijk is dat de campus een eigen en zichtbare identiteit
heeft. Het is volgens de burgemeester een belangrijk visitekaartje.
Er is nu een plan voor een lichtbaken*, op dit moment wordt een
mogelijke (noodzakelijke) functionaliteit onderzocht. De burge-
meester van Eindhoven wil hierin best investeren, maar dan moet
er wel een publieksfunctie in zitten. De investering is nog niet
rond.
Jérôme Verhagen – vice president High Tech Campus Eindhoven
Door geïnterviewde genoemde contactpersonen:
- Elies Lemkes-Straver – 040 244 40 10 - directeur NV Rede
(Brainport Navigator)
- Sakkers – burgemeester Eindhoven
- Roel Fonville – Philips Medical Systems (evenknie van J. Verha-
gen)
- Ed Velthuis – Philips Vastgoed
35
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Aanwezig:
TU/e: Kees Doevendans
Temporary Art Centre: Fulco Treffers
Urban Affairs: Marco Vermeulen
De Kunstpraktijk: Aurelia van der Burght
SRE: Coen Boode en Jean van Zeeland
Trans4: Hans Kuiper, Martin Paasman, Sjoukje Romkema en
Remko Veenstra
Afwezig:
Design Academy, Liesbeth van der Pol
Stichting Alice, Han Leblanc
Architectuur Centrum Eindhoven, Bert Dirrix
De opgave
Hans Kuiper lichtte de opgave toe. De doelstelling is om de
A2-zone te transformeren naar een kwalitatief aansprekend,
samenhangend en onderscheidende zone waarlangs de regio zich
presenteert als toptechnologieregio. Het is dus niet alleen een
stedenbouwkundige opgave, maar ook een brandingopgave. In
onderstaand kader staat omschreven wat daaronder kan worden
verstaan. In dit project gaat het om de branding van Brainport
Eindhoven. In het ontwerp zal de branding van de regio tot uitdruk-
king moeten komen. De vraag die in de workshop centraal staat
is:
Hoe geef je vorm aan Brainport?
Dit is in twee workshoprondes besproken. De eerste ronde ging in
op de vraag wat de output van Brainport is om dit vorm te kunnen
geven. De andere vraag was wat de fysieke invloed van Brainport
is.
Imaginair
De daadwerkelijke output van de Brainport; te weten producten
en ideeën. Wat is de betekenis van Brainport los van de fysieke
plek?
Er wordt niet getwijfeld aan het bestaan van Brainport. Wel is de
vraag gesteld wat het is. Het is een verbastering van het begrip
mainport uit de nota ruimte. De ruimtelijke neerslag is interna-
tionaal; Brainport strekt zich uit tot Aken en Leuven. Het is een
economisch begrip en ruimtelijk herkenbaar. Het onderscheidt
zich door o.a.: R&D, hoog aantal patenten per m2 / personen,
sterke ICT-infrastructuur (surfnet), TU/e, broedplaats, aanwezig-
heid van veel specifieke bedrijven, landschapstad, goede woon- en
omgevingskwaliteit, cultuur, mensen, kennisindustrie (producten,
patenten, mensen). Brainport wordt niet zo ervaren; het ontbreekt
aan beleving. Brainport is maar één van de werelden die er zijn.De
gewone burger heeft er niets mee te maken.
De transformatie van de A2-zone biedt kansen om Brainport te
verbeelden. In deze zone is al veel Brainport aanwezig. Het moet
merkbaar, meetbaar en kenbaar gemaakt worden en men moet er
trots op kunnen zijn.
Han Leblanc (afwezig) reageerde per e-mail en constateerde dat
de nabijheid van het vliegveld en de snelheid van reizen per vlieg-
tuig beter past bij Brainport dan het Nederlandse snelwegennet.
Fysiek-ruimtelijk
De fysieke bijdrage aan de (re)presentatie van Brainport aan de
A2-zone. Welke invloed heeft dit op de fysieke omgeving?
Eindhoven als lichtstad is van oudsher een merk dat voor ieder-
een herkenbaar was en is (De Witte Dame). Later is het Evoluon –
gelegen aan de randweg - het icoon geworden van technologische
vernieuwing. Wat zou nu de Brainport kunnen representeren?
Er kan gedacht worden aan:
- De A2 als parkway: Tussen Veldhoven en Eindhoven kan de A2
als stedelijke parkway (vergelijk Kennedylaan) worden vormgege-
ven. Aan deze parkway kunnen bedrijven zich etaleren (zie
ASML).
- Digital City Gates: De A2 is nu saai, ‘s avonds is deze donker,
je weet niet waar je bent. Door bij de entrees poorten te maken,
markeer je de plek/zone. Deze poorten dienen Brainport uit te
stralen. Bijvoorbeeld door digitale schermen met informatie over
gebeurtenissen erop, of verkleurend bij drukte. Philips heeft
plannen om een viaduct een hightech uitstraling te geven.
- De hoofdweg lag voorheen door de stad, is er omheen geleid,
maar ligt nu weer in de stad. Dit betekent dat de A2 als zodanig
vormgegeven dient te worden.
- Interlokaal verkeer ligt verhoogd en rijdt harder dan het regio-
nale verkeer. Deze twee snelheden kunnen een bron van inspira-
Verslag Workshop Creatieven
30
T
r
a
n
s
4
Verslag Workshop Creatieven
tie zijn.
- Voorgesteld wordt om de beleving als uitgangspunt te nemen.
Op bijzondere plekken kan je bakens plaatsen en de overige
gebieden juist rustig inrichten als contrast. Bijzonder plekken
zijn: Poot van Metz (flyovers), Strijp (Evoluon e.o.), ASML, Bose,
Veldhoven – Eindhoven, Trade Forum en Aquabest (recreatie).
Als contrast (sereniteit) kan de natuur versterkt worden. Bijvoor-
beeld door een ecoduct.
Afronding
De gelijktijdigheid van de processen (ombouw A2, branding van
Brainport en het faciliteren van het stedelijk programma) biedt
kansen om een meerwaarde te creëren
Samengevat kan Brainport zichtbaar gemaakt worden door high-
tech vorm te geven aan de weg, markeringen te plaatsen op
belangrijke plaatsen, en de kwaliteiten van de stad aan de weg te
laten zien.
Verbeeldende referenties
Als beeldende referenties zijn genoemd:
- Sillicon Valley: het begrip overstijgt de ruimtelijk fysieke neer-
slag.
- Singapore: in vijf jaar tijd is met behulp van grote investeringen
en een strenge regie een hightech bioscience park neergezet.
- Parijs: de Eiffeltoren als icoon van Parijs. Deze zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden.
- Brandevoort: Brandevoort is een wijk die zichzelf overstijgt. Het
is een icoon geworden dat gebruikt wordt tijdens discussies.
- Taipe: De hoogste toren van de wereld staat midden in een laag-
bouw stad en is zo een sterk icoon.
- Ringstrasse Wenen, als aantrekkelijke binnenstedelijke rondweg.
- Barcelona: in de knooppunten van wegen zijn parken en sport-
voorzieneningen (zwembad, tennisbanen) opgenomen.
- Lichtplan Eindhoven

37
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
1 van 8
Geachte heer, mevrouw,
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft het Regionaal Structuurplan
(RSP) ontwikkeld en vastgesteld. In het RSP zijn drie gebieden aangewezen die strategisch
en integraal ontwikkeld worden. De uitwerking van deze gebieden is van strategisch belang
in relatie tot de positie die de regio op (inter)nationale schaal inneemt als 'Brainport
Eindhoven'.
De regio Eindhoven wil zich in ruimtelijke en functionele zin langs de A2-zone presenteren
als toptechnologische regio. Het gebied moet een hoogwaardige uitstraling krijgen,
kwalitatief aansprekend zijn, samenhangend en onderscheidend. Op dit moment ontbreekt
het in het gebied aan samenhang en uitstraling.
38
T
r
a
n
s
4
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
2 van 8
Om hieraan vorm te geven heeft SRE, namens de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Son
en Breugel, Waalre en Best, Trans4 gevraagd om een Masterplan op te stellen, waarin:
 De A2 wordt benut als venster waarlangs de regio zich in ruimtelijk-functionele zin
presenteert als toptechnologie regio, als Brainport Eindhoven;
 De meerwaarde en samenhang van de verschillende locaties en kwaliteiten in de A2-
zone worden getoond en maximaal benut;
 De gewenste ruimtelijke en functionele structuur wordt geboden voor toekomstige
ontwikkelingen (voor de komende 15 jaar);
 Een ontwikkelstrategie wordt opgesteld waarin projectenveloppen van kansrijke
projecten binnen de A2-zone worden gedefinieerd.
Trans4 benadert deze opgave beeldend: gebiedsontwikkeling gebaseerd op de interactie
van creativiteit, technologische kennis en beleving. Deze aanpak zorgt voor flexibiliteit,
waarbij binnen de beleving van de ruimte het programma vorm gegeven kan worden.
In onze visie wordt voor de A2 kennis-as de nadruk gelegd op enerzijds de verbeelding en
anderzijds de dynamische ontwikkelingsruimte. Hierbij geldt niet langer het klassieke
onderscheid tussen stad en landschap.
Cruciaal hierbij is de aantrekkingskracht. De aantrekkingskracht op bedrijven, op
ondernemers, werknemers, eigenlijk op een ieder die deel wil zijn van de kwaliteitswereld
Brainport Eindhoven. We willen dat de mensen het gevoel krijgen, hier gebeurt het! Als deel
van de collectieve creatieve energie.
Met de ombouw van de A2 wordt zowel de doorstroming als de bereikbaarheid verbeterd.
Onze stedenbouwkundige visie sluit hierop aan en bestaat uit zowel het hechten als het
herkenbaar maken van het gebied. De A2 is hierbij de verbindende factor.
Dit doen we door het gebied (functioneel) te:
 markeren (gebiedsaanduiding),
 hechten (relaties leggen tussen nieuwe en aanwezige functies),
 etaleren (technologie, kennis, infrastructuur en sereniteit).
De eerste fase om te komen tot een masterplan is de inventarisatieronde. Hierin wordt de
ruimtelijk functionele structuur van het gebied in kaart gebracht. Daarnaast benaderen wij
belanghebbenden in het gebied om hun mening te peilen over de belangen en ambities.
In bijgaande enquête nodigen wij u uit uw visie met ons te delen.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Zend u uw ingevulde enquêteformulier uiterlijk vrijdag 20 januari 2006 per fax of
per post of via uw contactpersoon in de projectgroep Masterplan A2-zone naar:
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
T.a.v. dhr. C. Boode
Antwoordnummer 10240
5600 VB Eindhoven
SvD Procesmanagement
T.a.v. Matthijs Noordermeer
Postbus 7020
2701 AA Zoetermeer
Fax: 079 - 361 42 27
Tel: 079 - 361 61 21
30
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
3 van 8
Naam:
Organisatie:
Telefoon: E-mail:
 
In de regio vallen een aantal kenmerken op. Dit zijn:
 bereikbaarheid: complete infrastructuur (lucht, weg, spoor),
 sereniteit: in ruime mate aanwezige natuur en landschap met eigen signatuur
(bijvoorbeeld het riviertje de Dommel inclusief bijbehorende beekdal),
 dynamiek: sterk potentieel van veelal technologische bedrijven (ruim 45.000 bedrijven,
bijna 300 buitenlandse ondernemingen).
Stelling 1a. De regio is goed bereikbaar.
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
Stelling 1b. De regio heeft een serene uitstraling; natuur en rust zijn in ruime mate
voorhanden.
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
Stelling 1c. De regio heeft een dynamisch uitstraling; er is een groot potentieel aan
innovatieve bedrijven.
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
40
T
r
a
n
s
4
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
4 van 8
 
De aanwezigheid van kennisintensieve bedrijven, high tech campus, technische universiteit
en culturele instellingen zorgt voor een meerwaarde. Deze bestaat uit een grote dynamiek,
uitwisseling van kennis en synergie tussen de onderdelen. Vergelijk dit met een opgeladen
condensator, of met de zoemende energie van bijen rond een bijenkorf.
Stelling 2a. Er wordt voldoende ruimte geboden aan creativiteit en technologische kennis,
aan vindingrijkheid en innovatie.
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
Stelling 2b. De A2-zone draagt bij aan een internationaal vestigingsklimaat.
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
Stelling 2c. Cruciaal is de aantrekkingskracht op een ieder die deel wil zijn van de
kwaliteitswereld Brainport Eindhoven. Zodat de mensen het gevoel krijgen, hier gebeurt
het! Deel worden of zijn van de collectieve creatieve energie.
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
41
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
5 van 8
3. Branding
De Brainport Eindhoven is een merk dat internationaal versterkt moet worden. Dit kan door
de kwaliteiten goed te etaleren. De middelen/gereedschappen hiervoor zijn het creëren van
een sterke identiteit, het maken van een herkenbaar geheel en voldoende diversiteit. Een
analogie met een warenhuis is te maken. Een warenhuis heeft een grote diversiteit die goed
is georganiseerd. In de etalages van het warenhuis moet de eigenheid en de diversiteit van
het warenhuis duidelijk herkenbaar zijn (bijv. door de vaste wijze van communiceren, de
logo´s, het kleurgebruik, de snelle wisseling, etalage opbouw en de grote aandacht voor de
etalage-inrichting).
Stelling 3a. De regio heeft een sterke identiteit (eigenheid voor de gebruiker).
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
Stelling 3b. De regio heeft een sterke herkenbaarheid (eigenheid voor de buitenstaander).
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
Stelling 3c. De regio heeft voldoende diversiteit.
mee eens neutraal oneens
Ruimte voor toelichting:
42
T
r
a
n
s
4
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
6 van 8
4. Associaties
De Regio Eindhoven staat te boek als Brainport, hot spot binnen de toptechnologieregio
Zuidoost-Nederland. Ook internationaal dankzij de vooraanstaande positie op het gebied
van Onderzoek & Ontwikkeling (R&D). Brainport scoort in Europa hoog op productiviteit,
werkgelegenheid, R&D uitgaven, innovatiepotentieel en opleidingsniveau van de bevolking.
Vraag 4a. Welke associaties heeft u bij het begrip Brainport?
Vraag 4b. Op welke wijze kan de Brainport gedachte tot uiting komen in de A2-zone?
43
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
7 van 8
5. Beleving
Vraag 5a. Wij zijn benieuwd naar uw beleving bij het begrip Brainport. Benoem maximaal
vijf beelden die voor u het begrip Brainport typeren (kruis het vakje rechtsonder aan).
44
T
r
a
n
s
4
Verslag Workshop Creatieven: Enquete
8 van 8
6. Wilt u bij het vervolg van deze opgave actief meedenken?
a. Neen.
b. Ja, door middel van
7. Ruimte voor aantekeningen/opmerkingen/aanvullingen
45
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Verslag Workshop Creatieven: Uitkomsten
UITKOMSTEN ENQUETE VERBEELDING EN BELE-
VING BRAINPORT EINDHOVEN
1.
De enquête is verspreid onder de volgende instanties:
- Stuurgroep en projectgroep met daarin vertegenwoordigers van
SRE, Gemeenten Waalre, Veldhoven, Son en Breugel, Eindhoven,
Best, Rijkswaterstaat, Milieudienst Regio Eindhoven en de Provin-
cie Noord-Brabant.
- Deelnemers workshop
- Respondenten interviews
- Trans4
2.
Er zijn ingevulde 28 enquêtes retour ontvangen,. Dat is een res-
pons van bijna 30%.
3.
De resultaten van een cross-check in deze notitie worden beschre-
ven.
SCORES GESLOTEN VRAGEN
Mee eens Neutraal Oneens
Vraag 1A 17 4 8
Vraag 1B 17 9 3
Vraag 1C 12 15 1
Vraag 2A 10 14 5
Vraag 2B 13 11 4
Vraag 2C 16 7 5
Vraag 3A 6 13 10
Vraag 3B 3 9 16
Vraag 3C 16 5 6
Vraag 6A 3 (nee)
Vraag 6B 18 (ja)
ANALYSE GESLOTEN VRAGEN
1.
Vraag 1: De regio is goed bereikbaar, heeft een volop rust, natuur
en sereniteit en heeft een redelijk potentieel aan innovatieve
bedrijven.
2.
Vraag 2: Brainport biedt redelijk ruimte aan technologie en innova-
tie, draagt redelijk bij aan een internationaal vestigingsklimaat en
heeft een sterke aantrekkingskracht.
3.
Vraag 3: Brainport heeft nog geen sterke identiteit, is nog onvol-
doende herkenbaar, maar heeft voldoende diversiteit.
4.
Vraag 6: De respondenten zijn bereid actief mee te denken bij het
vervolg van deze opgave.
BELEVING
Hieronder wordt per vak aangegeven hoe vaak bij vraag 5 een
beeld door de respondenten als beleving is aangemerkt. Ieder
vak in het tabel staat voor het beeld op dezelfde plaats als in de
enquête.
3 1 2 1
1 1 12 4
1 6 10 15
1 17 1
15 2 2 3
12 4 1
ANALYSE OPEN VRAGEN
1. Vraag 4A: Brainport wekt de associatie op met de begrippen
high tech, zowel voor bedrijven als onderwijsinstellingen. Minder
wordt Brainport geassocieerd met leisure, wonen en airport.
2. Vraag 4B: De Brainport gedachte kan tot uiting komen door een
hoogwaardige uitstraling en een uitstekende infrastructuur. De
uitstraling wordt bereikt door architectuur en stedenbouw middels
herkenbare gebieden (science park, wonen, groen) en landmarks.
40
T
r
a
n
s
4
Publicaties SRE
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Basisdocument Ontwikkelingsplan A2-zone, Eindhoven, juli 2005
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Regionaal structuurplan regio Eindhoven, Eindhoven 2004
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Provinciaal uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant, Eindhoven, 2004
Cd-materiaal SRE
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, documenten randweg Eindhoven, V-0718_T0447-01-001_Eindrapport 1 april 2004, Eindhoven,
april 2004
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, documenten randweg Eindhoven, technische rapportage, Eindhoven, april 2004, effecten, plots
behorend bij hoofdrapport, rapportage afwikkelingskwaliteit kruispunten randweg
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, herinrichtingsplan randweg Eindhoven + bijlagen, bijlage inrichtingsplan, Eindhoven, juni 2005
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, herinrichtingsplan randweg Eindhoven + bijlagen, inrichtingsplan randweg eindhoven maart 2005,
Eindhoven, maart 2005
Kaartmateriaal
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, luchtfoto’s en topografische kaart Ontwikkelingsplan A2, Eindhoven, oktober 2004
- Provincie Noord-Brabant, afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Kaart uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant, Eindhoven, maart
2005, tekening nummer: 22.455
- Provincie Noord-Brabant, afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Plankaart Regionaal Structuurplan regio Eindhoven Eind-
hoven, maart 2005, tekening nummer: RSP07122004
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Kaart Randvoorwaarden vanuit milieu voor wonen en
werken Regio Zuidoost-Brabant, Eindhoven, oktober 2003
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Detailkaart Natuur, Eindhoven, oktober 2003
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
- Kaart Basisstructuur, Eindhoven, april 2003
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Detailkaart landschap, Eindhoven, maart 2003
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Belemmeringenkaart landschap, Eindhoven, maart 2003
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Detailkaart water, Eindhoven, maart 2003
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Belemmeringenkaart water, Eindhoven, maart 2003
- Provincie Noord-Brabant afdeling GEO; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Detailkaart Groene contour, Eindhoven, maart 2003
- Gemeente Eindhoven, Obstakelvrije Zones Eindhoven belemmeringentekening, 2005
- Gemeente Veldhoven, ontwerp Peter Zuidlaan, zonder grondaankoop
- Gemeente Veldhoven, plattegrond terrein Peter Zuidlaan, 2004
- Gemeente Veldhoven, notitie over de ontvlechtingsvariant voor de aansluiting Veldhoven op de Randweg Eindhoven, 2004
Literatuurlijst
47
O
n
t
w
i
k
k
e
l
i
n
g
s
p
l
a
n

A
2

Z
o
n
e
Overige Publicaties
- Ministerie van verkeer en waterstaat, Kompas voor het Routeontwerp, Delft, oktober 2003, Publicatienummer: DWW-2003-102
- Ministerie van verkeer en waterstaat, Routeontwerp van de omgeving; Verslag Zomeratelier, Amsterdam, september 2003
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Tracebesluit A2/A76 Randweg Eindhoven, januari 2003 (tracebesluit, toelichting en bijlage, kaarten)
- Commissie Sistermans, Brainport Navigator 2013, 2005
- Bureau Venhuizen i.s.m. SKOR, De Fenomenale weg; een visie vanuit de kunst op de snelweg en het landschap, Amsterdam, 2002
- Etin adviseurs, Regionale Bedrijventerreinenstructuurvisie SRE 2000, Tilburg, december 2000
- Rijkswaterstaat, Inrichtingsplan Randweg Eindhoven, definitief rapport,maart 2005
- Architectuur Centrum Eindhoven, Eindhoven SUPERvillage plan de campagne, november 2005
- VHP, A2/Randweg Eindhoven: esthetisch programma van eisen, 2005
- Gemeente Eindhoven, Groenbeleidsplan,2001
- Gemeente Eindhoven, Nota van Toelichting Structuurvisie Genneperparken, 2003
- Gemeente Eindhoven, Ruimtelijk-economische visie Bedrijventerrein De Hurk, 2005
- Gemeente Eindhoven, Eindhoven Lichtstad, 1999
- Gemeente Best, Bestemmingsplan Natuur- en recreatiegebied Ekkersweijer, 2005
- Gemeente Best, Ruimtelijke Onderbouwing Inspirationcenter Volvo De Beemd, 2005
- Gemeente Best, Ontwikkelingsplan De Vleut, 2003
- Gemeente Son en Breugel, Masterplan Bedrijventerrein Ekkersrijt, 2004
Publicaties en Presentaties Trans4
- Trans4, Referentieprojecten t.b.v. Acquisitie A2-Zone, Den Haag, september 2005
- Trans4, Brainport Eindhoven, Visie op een ontwikkelingsruimte zonder begrenzing rond de A2, Den Haag, 29 september 2005
- Trans4, Brainport Eindhoven, Offerte - Visie op een ontwikkelingsruimte zonder begrenzing rond de A2, Den Haag, 29 september 2005
- Trans4, Poster Branding Brainport Eindhoven, Den Haag, 29 september 2005
- Trans4, Brainport Eindhoven, Ontwikkelingsplan A2-zone; Van Scheiding naar verbinding, Den Haag, 24 oktober 2005
- Trans4, Presentatie Panelen Brainport Eindhoven, Den Haag, 31 oktober 2005
- Trans4, Presentatie Ontwikkelingsplan A2-zone – van scheiding naar verbinding – visie op Brainport Eindhoven als dynamisch ontwikkelings-
gebied, 9 december 2005 (t.b.v. delegatie Ministerie VROM)
Literatuurlijst