Directie Regionale Zaken

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AA 's-GRAVENHAGE

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

11 juli 2007
onderwerp

07-LNV-B-57

DRZw. 2007/3145
doorkiesnummer

25 september 2007
bijlagen

Intentieverklaring Greenports

1

Geachte Voorzitter, Op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeer ik u over de door mij ondertekende intentieverklaring Greenport(s) Nederland, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W). De minister van Economische Zaken (EZ) is bij de verdere uitwerkingen betrokken. Wat vooraf ging aan de intentieverklaring In het voorjaar van 2005 zijn de eerste initiatieven genomen die hebben geleid tot het concept Greenport(s) Nederland, in het verlengde van de evaluatie van het ruimtelijk beleid voor de glastuinbouw. Dit laatste resulteerde op 13 september 2005 in de beleidsbrief ‘Nadere uitwerking ruimtelijk beleid voor de glastuinbouw’ (29800 XIV, nr. 111) die mijn voorganger u mede namens de toenmalige minister van VROM heeft gestuurd. Hoofdlijnen van de brief waren: !" Introductie van het concept Greenport(s) Nederland (glastuinbouw). Dit zijn de greenports voor glastuinbouw als kerngebieden, inclusief de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) voor glastuinbouw, allen van betekenis voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van de internationaal concurrerende tuinbouw in Nederland; !" Verder voortzetten van de inzet op een gebundelde ontwikkeling van de glastuinbouw in Nederland en sanering van verspreid en ‘papieren’ glas; !" Komen tot bestuurlijke afspraken om het concept te realiseren. Dit als vervolg op het Bestuurlijk Afsprakenkader Glastuinbouw uit 2000 van mijn voorganger minister Brinkhorst met de sector. De bij de tuinbouw betrokken overheden en het bedrijfsleven hebben deze beleidsbrief omarmd. Onder leiding van burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland is succesvol ingezet op verbreding van het beleidskader tot de gehele tuinbouwsector (dus ook de bomen- en bollenteelt). Tevens zijn overheden en sectorpartijen een traject ingegaan om voor deze gehele tuinbouw tot bestuurlijke afspraken te komen. In 2005 is tijdens de eerste greenportconferentie een gezamenlijke strategische agenda bepaald en tijdens de tweede conferentie in 2006 is een gezamenlijke visie vastgesteld, genaamd ‘Greenports Nederland - manifest in uitvoering’.

Datum

Kenmerk

Paraaf:

Vervolgblad

25 september 2007 DRZw. 2007/3145

2

Op de derde greenportconferentie in juni 2007 is de derde stap in het proces gezet met het gezamenlijk ondertekenen van de intentieverklaring. Hiermee verklaren alle betrokkenen, verenigd in de Stuurgroep Greenport(s) Nederland, zich in te zullen spannen om de gemaakte afspraken en acties na te komen en in te vullen. Het uitvoeringsprogramma van de Stuurgroep Greenport(s) Nederland Het document ‘Bestuurlijke Afspraken Greenport(s) Nederland 2007-2011’ (zie bijlage), bevat zeventien heldere productgerichte procesafspraken en is door alle betrokken partijen met de intentieverklaring bekrachtigd. Regievoerende en betrokken partijen zijn concreet benoemd alsook de data waarop producten klaar zullen zijn. Het uiteindelijke resultaat wordt de uitkomst van een politiek en bestuurlijk proces; daarom kunnen er nu nog geen harde producten gedefinieerd worden. Het geeft wel aan dat er voldoende vertrouwen is om tot een vruchtbare samenwerking te komen. De Stuurgroep Greenport(s) Nederland coördineert, houdt de vinger aan de pols voor wat betreft de voortgang, verzorgt de communicatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de afspraak ‘Lange termijnvisie Greenport(s) Nederland 2025’. De afspraken betreffen inhoudelijk vier opgaven: !" Kennis en innovatie; !" Ruimtelijk-economisch; !" Infrastructureel en logistiek; !" Europese agenda. Voor de kennis- en innovatieopgave heeft de stuurgroep Greenport(s) Nederland dit voorjaar met de Stichting Innovatie Flowers & Food afspraken gemaakt over samenwerking. Aangelegenheden die betrekking hebben op innovatie van bedrijven, ketens en techniek zullen door Flowers & Food worden begeleid. De ruimtelijk-economische aspecten worden door Greenport(s) Nederland ingevuld. Flowers & Food brengt hierbij de ruimtelijke consequenties van innovatieontwikkelingen in bij de Stuurgroep Greenport(s) Nederland. Er zal worden onderzocht wat de ruimtelijke samenhang binnen Greenport(s) Nederland kan betekenen voor het innovatief vermogen en vice versa. In essentie gaat het hierbij om een effectieve samenwerking, niet alleen op beleidsniveau maar zeker ook op projectniveau. Beide organisaties zullen in dit verband partijen enthousiasmeren en mobiliseren om tot concrete projecten te komen. Beide organisaties hebben hierbij de ambitie om aanjager te zijn van vernieuwende projecten in de tuinbouw met wederzijdse versterking en synergie en zonder onnodige dubbeling. Dit najaar zal de Stichting Innovatie Flowers & Food mijn collega van Economische Zaken en mij het innovatieprogramma ‘Winnen aan Waarde’ aanbieden. Dit programma is de uitwerking van de ‘Innovatie- en Kennisagenda Tuinbouwcluster 2020’ die ons vorig jaar is aangeboden. Voor de ruimtelijk-economische opgave zijn afspraken gemaakt om de herstructurering, de ontwikkeling van nieuwe gebieden (inclusief agro-bedrijventerreinen) en de sanering van verspreid en ‘papieren’ glas samenhangend, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ter hand te nemen.

Datum

Kenmerk

Paraaf:

Vervolgblad

25 september 2007 DRZw. 2007/3145

3

Zoals gemeld in het beleidsprogramma van het kabinet wil ik samen met mijn collega van VROM en medeoverheden aan de slag met het bundelen en saneren van verspreid liggend glas om zo de ongewenste toename van verspreid liggend glas te keren. Het Rijk spant zich in voor enkele stimuleringsacties die momenteel volop in uitvoering zijn: !" De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit: Bij de uitwerking van de integrale gebiedsopgaven door de greenportgemeenten is de ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. Indien gewenst ondersteunt het rijk de greenports bij het uitwerken van de ruimtelijke kwaliteit en de integrale opgaven in de greenports. Hiertoe wordt een ontwerpatelier gestart, evenals een onderzoek naar de mogelijke instrumenten voor de ruimtelijke kwaliteit. !" Het saneren van ‘papieren’ glas: Het Rijk onderzoekt de mogelijkheid om nog niet verwezenlijkte glastuinbouwbestemmingen (= ‘papieren’ glas), met name buiten de greenports, in streeken bestemmingsplannen te saneren, dit alles met minimale planschade. Het Rijk zal aangeven welke mogelijkheden hiervoor bestaan, op het gebied van regelgeving en instrumentarium, en op welke wijze ze de provincies en gemeenten kan ondersteunen. !" Herziening van de onteigeningswet: In het kader van algehele herziening van deze wet onderzoekt het Rijk de mogelijkheden van de herziening voor de herstructurering van tuinbouwgebieden. !" Het besluit over de verlenging lopende STIDUG-beschikkingen1: De termijn voor de lopende beschikkingen is op basis van de evaluatie van het ruimtelijk beleid van de glastuinbouw reeds verlengd met maximaal 2,5 jaar. Daarnaast wordt de procedure gevolgd om rijksmiddelen beschikbaar te stellen (FES) voor de herstructurering, ontwikkeling en sanering van de greenports (Aalsmeer, Venlo, Duin/ Bollenstreek, Zuid-Hollands glasdistrict en Boskoop). Begin dit jaar heeft het kabinet een voorlopige maximale reservering goedgekeurd in het Nota Ruimte budget. Op dit moment worden businesscases uitgewerkt, waarna het kabinet een besluit neemt over een definitieve rijksbijdrage. Naar verwachting neemt het kabinet voor het merendeel van de versnellingsprojecten uit het Nota Ruimtebudget vóór 2009 een besluit over de definitieve bijdrage. Voor de infrastructurele en logistieke opgave, de derde opgave, zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot investeringen in het oplossen van infrastructurele knelpunten en in logistieke verbeteringen en vernieuwingen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Platform Agrologistiek.

1

STIDUG= Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden

Datum

Kenmerk

Paraaf:

Vervolgblad

25 september 2007 DRZw. 2007/3145

4

Binnen het Rijk is Verkeer & Waterstaat primair verantwoordelijk voor de acties met betrekking tot een onderzoek naar de bereikbaarheid voor goederenvervoer van mainports en greenports en regelingen ten behoeve van Lange Zware Voertuigen (LZV). Met de Europese Agenda ten slotte wil de internationaal opererende tuinbouwsector ook in Brussel een eendrachtige en daardoor krachtiger Nederlandse tuinbouwlobby laten opereren. Het gaat hierbij om het behoud van steun uit Brussel voor bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke Marktordening, het benutten van Europese fondsen en het creëren van een level playing field. Deze agenda zal door de Stuurgroep worden uitgewerkt. Met de hiervoor in het kort geschetste uitvoeringsafspraken wil de Stuurgroep Greenport(s) Nederland de positie van de Nederlandse tuinbouw met al zijn dynamiek behouden en zo mogelijk verder versterken. Overheden en bedrijfsleven die in de Stuurgroep zijn verenigd, willen hiermee de ambitie waarmaken die ervoor zorgt dat Nederland ook in 2020 een vitaal en concurrerend tuinbouwcluster van wereldformaat heeft. Deze tuinbouw is niet alleen voor de Nederlandse economie van belang, maar draagt ook bij aan maatschappelijke waarden als duurzaamheid en een mooi Nederland. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg