KANSEN BIJ VERKASSEN

no 1

Verhuisplannen maken
MILIEUWIJZER VOOR VERHUIZENDE BEDRIJVEN

Er kiemt een plan: verhuizen. Hoe eerder u rekening houdt met ideeën voor een efficiënte bedrijfsvoering, energie-efficiënte installaties en duurzaam bouwen, hoe goedkoper en makkelijker het is om grote besparingen te realiseren.

uitgegeven door

2002

WENSEN, EISEN EN AMBITIES VASTSTELLEN Voordat u gaat verhuizen, stelt u vast wat uw eisen en wensen zijn voor de nieuwe huisvesting. Kosten, locatie, afmeting en functionaliteit zijn daarbij meestal de hoofdzaken. Daarnaast wilt u natuurlijk via de juiste investeringen uw bedrijfsvoering efficiënter inrichten, lage exploitatiekosten regelen en van het pand een visitekaartje maken voor uw gasten. In gesprekken met de gemeente, architect, verhuurder, aannemer, installateur of andere partijen geeft u aan wat u wilt. Hiervoor moet u uw ambities kennen. Duurzaam ondernemen wordt de trend van de toekomst en uw ambities op dit vlak kunt u nu invullen. Denk voor uw ambities bijvoorbeeld aan: • de uitstraling ‘Pand van de toekomst’, met o.a. energiezuinige accentverlichting; • zonnepanelen, verwerkt in de zonwering; • energiebesparingsopties die zich in zes jaar terugverdienen; • bouwen met de vaste Duurzaam Bouwen (DuBo)maatregelen, plus een minimum aantal punten aan variabele maatregelen; • het uitstralen van onafhankelijkheid met een nulenergiegebouw, (een gebouw dat netto geen energie verbruikt); • een gebouw met een natuurlijke uitstraling, met grondstoffen zoals hout en glas en een grasdak; • een compleet demontabel gebouw, waarvan de onderdelen bij sloop herbruikbaar zijn • voor de indeling gebruikmaken van verplaatsbare en herbruikbare binnenwanden. Vertaal uw ambities naar het Programma van Eisen voor de nieuwe huisvesting. Wees concreet en noem waar mogelijk streefwaarden. Bij nieuwbouw en verbouw kunt u met uw architect het niveau van duurzaamheid bespreken (zie het informatieblad Ontwerpen en (ver)bouwen van een pand). WAAR LIGGEN UW KANSEN BIJ EEN VERHUIZING? Bij de overgang naar nieuwe huisvesting kunt u letten op verbetering van het pand en de werklocatie, maar ook zoeken naar verbeteringen in uw huidige bedrijfsactiviteiten. Door eerst te analyseren welke verbeteringen er in uw huidige bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunt u de eisen voor de toekomstige huisvesting effectiever bepalen.

Licht uw huidige bedrijf door op energie- en waterverbruik, afvalproductie, grondstofverbruik en transport en ga na waar de grootste milieubelasting en kostenposten in de huidige situatie liggen. Zo komt u erachter waar u het meeste kunt besparen. Deze kennis vertaalt u naar de nieuwbouw. Een milieuadviseur kan u met 1-2 dagen advies veel kennis aanleveren. Ga ook na of u veranderingen in uw bedrijfsvoering wilt doorvoeren die ruimte opleveren, bijvoorbeeld door een andere manier van opslag, activiteiten uitbesteden, flex-werkplekken, ploegendienst. Lees daarvoor bijvoorbeeld ook het informatieblad Indeling van het pand vast eens door. Verhuizen en innoveren gaan hand in hand. LAAT U INSPIREREN Ga eens langs bij collega bedrijven. Misschien kent uw brancheorganisatie bedrijven waar interessante oplossingen zijn toegepast. Een andere mogelijke inspiratiebron zijn informatiecentra die duurzame bouw- en installatietechnieken demonstreren. Enkele voorbeelden zijn: ➜ het informatiepunt Duurzaam Bouwen in Groningen: www.ipdubo.nl ➜ het expositiecentrum van de VIBA (Vereniging voor Integrale Bio-logische Architectuur) in Den Bosch: www.viba-expo.nl ➜ het DuBo-techniek informatiecentrum in Zaltbommel: www.dubotechniek.nl ➜ duurzaam bouwen voorbeeldprojecten www.dubo-centrum.nl >projecten VERGUNNINGEN AANVRAGEN Het is belangrijk om in een vroeg stadium een vergunningprocedure te starten. Door goed vooroverleg met de vergunningverlener kan het verdere vergunningtraject veel soepeler verlopen.

DUURZAAM BOUWEN Duurzaam bouwen (DuBo) is de term die gebruikt wordt voor het bouwen met zo min mogelijk milieubelasting; zowel in de bouw-, de gebruiks- als de sloopfase van het gebouw. De overheid heeft een maatregelenpakket ontwikkeld met de belangrijkste DuBo maatregelen. Meer over Duurzaam Bouwen vindt u in de informatiebladen Ontwerpen en verbouwen van een pand en Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw.

KANSEN BIJ VERKASSEN

no1

Verhuisplannen maken

Bouwvergunning U heeft bij nieuwbouw of aanbouw altijd een bouwvergunning nodig. De bouwvergunning wordt verleend door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente en is vereist om met de (ver)bouw te mogen beginnen. Bij de beoordeling van een bouwvergunningsaanvraag wordt advies gevraagd aan de Milieudienst. Milieuvergunning / melding Als een bedrijf vergunningplichtig is onder de Wet Milieubeheer, is de aanvraag voor de milieuvergunning noodzakelijk voor het behandelen van de aanvraag voor de bouwvergunning. Een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning moet u ruim voor het starten van de bouw of de verhuizing aanvragen. Houd er rekening mee dat de procedure voor het verkrijgen van een milieuvergunning zes maanden kan duren en dat u de milieuvergunning uiterlijk gelijktijdig met de bouwvergunning moet aanvragen. Voor veel bedrijfstakken is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van kracht. Als uw bedrijf onder een AMvB valt, kunt u volstaan met een melding in plaats van een aanvraag voor een milieuvergunning. De melding moet uiterlijk één maand voor de nieuwe situatie ingediend worden. Om extra eisen van de milieudienst achteraf te voorkomen, is het raadzaam altijd met hen te overleggen. Dat kan veel ongemak schelen.

Vergunning koude-/warmteopslagsystemen Voor koude-/warmteopslagsystemen (dit zijn systemen waarbij koude en warmte in de bodem opgeslagen wordt om deze energie in een ander jaargetijde weer te gebruiken voor koelen of verwarmen) is in sommige gevallen een vergunning nodig. Als u water uit de bodem oppompt, is in ieder geval een vergunning nodig. Bij gesloten systemen is dat afhankelijk van de capaciteit van het systeem. De architect of installateur kan u hier meer over vertellen. Voor de doorlooptijd voor deze vergunning moet u rekenen met een half jaar.

WARME VLOER PJ Bandenservice ging op bezoek bij collega’s om inspiratie op te doen voor het nieuwe bedrijfspand. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de werkplaats vloerverwarming krijgt. Dit is comfortabel voor de monteurs en bespaart energie omdat de lucht in de werkplaats niet verwarmd hoeft te worden.