BIJLAGE 2 BIJ HET CONVENANT A7, LANDSTAD FRYSLÂN, 2007-2013

:

DE THEMA’S VAN HET CONVENANT 5. THEMA’S ..............................................................................1
5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 6.3.7 INLEIDING OP DE THEMA’S .................................................................................................................... 2 UITWERKING VAN DE THEMA’S IN PROJECTEN ...................................................................................... 3 NADERE UITWERKING VAN DE THEMA’S ............................................................................................... 3 Thema 1: Stimuleren en faciliteren van kennis en innovatie bij het bedrijfsleven .......................... 3 Thema 2: Stimuleren van (sociaal-)economische ontwikkeling ...................................................... 4 Thema 3: Versterking van de stedelijke centra ............................................................................... 5 Thema 4: Versterking van de regionale functie van sport, toerisme en cultuur(historie) ............... 7 Thema 5: Stimuleren van wonen als economische factor in de zone............................................... 8 Thema 7: Verbeteren van de bereikbaarheid van en binnen de A7-Landstad Fryslân ................. 10

Bijlage 1 bij het Convenant = Uitwerking van het Convenant: 1. Actualisatie 2. Doelstelling en Visie 3. Bestuurlijke aansturing en werkwijze 4. Financiering van de uitvoering

1

5.
5.1

Thema’s
Inleiding op de thema’s

In het geactualiseerde Convenant A7 zijn de thema’ s van het huidige convenant (19992006) deels aangehouden. Gedurende de looptijd van het geactualiseerde convenant kunnen zich nieuwe thema’s aandienen en kunnen bestaande onderwerpen worden aangevuld. Dit vooral in verband met de nieuwe richtingen in EU, rijks-, regionaal en provinciaal beleid. De huidige lijst met thema’s en projecten is dus niet limitatief, maar dynamisch en zal gedurende de convenantperiode jaarlijks geëvalueerd worden. Hierdoor kan de samenwerking tussen de provincie Fryslân en de vijf gemeenten zo effectief mogelijk blijven fungeren. De volgende zeven thema’s worden gehanteerd binnen het A7 Landstad Fryslân Convenant: • Thema 1: Stimuleren en faciliteren van kennis en innovatie bij het bedrijfsleven; • Thema 2: Stimuleren van (sociaal-) economische ontwikkeling; • Thema 3: Versterken van de stedelijke centra; • Thema 4: Versterking van de regionale functie van sport, recreatie en cultuur(-historie); • Thema 5: Stimuleren van wonen als economische factor (inclusief wonen & zorg); • Thema 6: Versterken van het vitale platteland en daarbij het versterken van de “groene en blauwe” infrastructuur; • Thema 7: Verbetering van de bereikbaarheid van en binnen de A7-Landstad Fryslân. Bij de uitwerking van deze thema’s zal aansluiting worden gezocht bij de mogelijkheden en kansen (sleutelgebieden en speerpunten) zoals die geformuleerd zijn in de nota “Pieken in de Delta”. Daarbij zullen de sleutelgebieden: energie (Energy Valley), water (Wetsus) en sensortechnologie (Lofar) extra aandacht krijgen. Bij de uitwerking van deze thema’s wordt ‘ruimtelijke kwaliteit’ meegenomen en geïntegreerd binnen projecten. De uitwerking zal plaatsvinden conform de teksten van het (ontwerp) Streekplan, en onder voorbehoud dat Provinciale Staten deze voorstellen en projectmogelijkheden zullen goedkeuren. Bij de verdere uitwerking van de thema´s worden daarnaast mogelijkheden voor internationale projecten onderzocht, bijvoorbeeld als vervolg op het Interreg IIIB project Town-Net.

2

5.2

Uitwerking van de thema’s in projecten

Op basis van de vastgestelde thema’s is een aantal uit te voeren concrete projecten geselecteerd. Hierbij gaat het om een uitvoeringsprogramma voor de periode 2007-2013. Maar in de loop van de tijd kunnen projecten vervallen en kunnen andere projecten, passend binnen de verschillende thema’s, worden toegevoegd. In die zin is er dus duidelijk sprake van een dynamische lijst. Ten aanzien van de te ontwikkelen projecten binnen de benoemde thema’s, worden deze getoetst aan een vijftal algemene criteria, zodanig dat deze projecten de algehele doelstellingen voor de A7-zone Landstad Fryslân ondersteunen. Hiervoor gelden onderstaande algemene toetsingscriteria: 1. 2. 3. 4. in hoeverre draagt een project bij aan de uitgewerkte thema´s (5.3, strategische doelen, concrete doelstellingen en gewenste resultaten)? betreft het een project waar er duidelijk zicht is op haalbare resultaten en waar de tijdshorizon van het project te overzien is?; levert het project een meerwaarde op voor de gehele zone?; biedt het project mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen (zowel in de particuliere als in de publieke sector)? Nadere uitwerking van de thema’s De thema’s zijn uitgewerkt in strategische doelen, concrete doelstellingen en daaraan gerelateerde gewenste resultaten. Vervolgens worden deze thema´s uitgewerkt in de vorm van een concreet uitvoeringsprogramma (projectenlijst) en in een jaarprogramma voor het komende jaar. Deze programma’s zullen jaarlijks worden geactualiseerd. 5.3.1 Thema 1: Stimuleren en faciliteren van kennis en innovatie bij het bedrijfsleven Strategische doelen • Kennis en innovatie als leiddraad voor bedrijfsvoering in de A7-zone Landstad Fryslân (mede als bijdrage aan hoofddoel A7-zone Landstad Fryslân als regio waar ‘quality of life, quality of business’ voorop staat); Goede afstemming tussen de arbeidsbehoefte van bedrijven en het aanbod van onderwijsinstellingen in de A7-zone Landstad Fryslân.

5.3

Concrete doelstellingen • Hoogopgeleiden (c.q. nieuw afgestudeerden) in de zone voldoende kans bieden om geschikt werk binnen de zone te vinden; en van de kant van de bedrijven, voldoende aanbod van hoger opgeleid personeel; De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de zone verbeteren / versterken;

3

Het stimuleren van de kenniseconomie en van nieuwe (innovatieve) clusters in de zone. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar clustervorming rond de in de economische nota´s onderscheiden pieken, zoals water, energie en sensortechnologie; Het stimuleren van het gebruik van de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde ICT, voor o.a. overheid, instellingen (zorg, onderwijs, cultuur) en bedrijfsleven.

Gewenste resultaten • Het vergroten van de R&D-intensiteit (uitgedrukt in investeringen in R&D) van bedrijven binnen de A7-zone Landstad Fryslân; Het vergroten van de exportoriëntatie van bedrijven in de A7-zone Landstad Fryslân (uitgedrukt in percentage van de omzet, die in het buitenland wordt afgezet); MBO-opleidingen in de A7-zone Landstad Fryslân beter afstemmen op de marktsector waardoor de kansen van MBO-ers op de arbeidsmarkt vergroot worden; Gestage groei in het aantal bedrijven en instellingen in de A7-zone Landstad Fryslân dat gebruik maakt van geavanceerde ICT diensten; Meer participatie van bedrijven die aan innovatieprojecten meedoen; Betrokkenheid van de bedrijvigheid per speerpunt te vergroten, ten einde een duidelijk effect op werkgelegenheid in verschillende sectoren (logistiek, productie, e.d.) te hebben; Toename in het percentage hoogopgeleiden (van de beroepsbevolking als geheel) in de A7-zone Landstad Fryslân; Een snellere groei in de zone in het aandeel van werkgelegenheid in de dienstverleningssector dan de groei in Fryslân als geheel en in Noord-Nederland.

• •

5.3.2 Thema 2: Stimuleren van (sociaal-)economische ontwikkeling Strategisch doel • Het bevorderen van een sterke regionale economie die aantrekkelijk is voor nieuwe investeerders.

Concrete doelstellingen • Voldoen aan de ruimtebehoefte van uiteenlopende type bedrijven die zich willen vestigen c.q. investeren in de zone, waarbij marktconformiteit en het voorkomen van overbodige concurrentie tussen gemeenten onderling als leidende principes gehanteerd moeten worden; Door middel van initiatieven op het gebied van parkmanagement de optimale condities creëren voor duurzame bedrijvigheid (bijv. gezamenlijk gebruik van diensten en voorzieningen zoals ICT en beveiliging) en netwerken tussen bedrijven;

4

Beschikbaarheid / toegankelijkheid van geavanceerde breedband diensten voor bedrijven en instellingen in de zone minstens op vergelijkbaar niveau met dat in Leeuwarden en Groningen; Werkzoekenden en de specifieke doelgroep jongeren in de zone voldoende kans bieden om geschikt werk binnen de zone te vinden; Acquisitie en promotie van de zone als geheel stimuleren, optimaal afgestemd op de activiteiten van de afzonderlijke gemeenten (hierbij wordt uitgegaan van de gezamenlijke marketingstrategie “A7-Landstad Friesland” en voorzetting van de uitwerking die reeds wordt gegeven aan deze strategie).

Gewenste resultaten • Werkgelegenheidsgroei boven het landelijke, regionale (Noord-Nederland) en het provinciale gemiddelde. In de periode 2007-2013 (net als in de periode 1999-2004) de hoogste werkgelegenheidsgroei van de vijf economische kernzones in NoordNederland; De realisatie van een open glasvezelinfrastructuur; Een sterkere afname in het aantal werklozen in de zone dan de gemiddelde Friese afname; Marktconforme grondprijzen in alle gemeenten in de zone.

• •

5.3.3 Thema 3: Versterking van de stedelijke centra Strategische doelen • Sterke, dynamische stedelijke centra (Sneek, Heerenveen en Drachten) die bijdragen aan een versterking van de economische kernzone A7 Landstad Fryslân in de provincie en in de regio Noord-Nederland; Verhoging van de kwaliteit van de stedelijke centra, waarbij zij elkaar optimaal aanvullen, rekening houdend met de volgende bovenregionale accenten: Sneek op het gebied van watersport en cultuurtoerisme om daarmee de (inter)nationale positie als watersportcentrum te versterken. Heerenveen op het gebied van voorzieningen en activiteiten/initiatieven voor sport en wellness/gezondheid om daarmee de (inter)nationale positie als sportstad te versterken. Drachten als werk- en cultuurcentrum, om daarmee de (inter)nationale positie als stad met een hoogwaardig cultuurvoorzieningenniveau te versterken; Stedelijke voorzieningen die voldoen aan de vraag van zowel de inwoners van de steden zelf en de omliggende gebieden als van potentiële nieuwkomers of bezoekers (c.q. recreanten).

5

Concrete doelstellingen • Sneek: o Het realiseren van nieuwe en verbeterde voorzieningen op het gebied van watersport die het profiel van Sneek als watersportstad kunnen versterken zoals het verhogen of het beweegbaar maken van bruggen, het creëren van aanlegvoorzieningen en wedstrijdvoorzieningen. Op het gebied van cultuurtoerisme gaat het o.a. om het realiseren van een nieuw theater (meten dat is uniek- een zomerprogrammering gericht toeristische bezoekers), en het realiseren van een stoomspoorverbinding tussen Sneek en Stavoren.

Heerenveen: o Het realiseren van nieuwe functies, voorzieningen en activiteiten in het kader van Sportstad Heerenveen die het huidige ‘sport- en gezondheidsconcept’ nader kunnen invullen en versterken (c.q. de synergie vergroten); o Het stimuleren van Sportstad Heerenveen als bovenregionaal en hoogwaardig kennis- en economisch centrum op het gebied van sport en gezondheid. Drachten: o Het geven van een kwaliteitsimpuls aan diverse culturele voorzieningen in het centrum van Drachten (waarbij voortgebouwd wordt op de bovenregionale functie van het theater De Lawei); o bestaande voorzieningen op het gebied van cultuur bundelen (cq. nieuwe culturele voorzieningen toevoegen) met het accent op de synergie tussen de verschillende voorzieningen om de bovenregionale functie van cultuur in de stad te versterken.

Gewenste resultaten • Sneek: o Gestage groei in het aantal vaarbewegingen (plezierboten) en overnachtingen in en bij de stad; o Gestage groei in het aantal (inter)nationale bezoekers en het verlengen van het verblijf bij een bezoek aan de stad en de regio. Heerenveen: o Uitbreiding en versterking van de nu al geplande sport, sportgerelateerde en gezondheids voorzieningen in het kader van ‘Sportstad Heerenveen’ (waaronder de functie als kenniscentrum op dit gebied); o Gestage groei in het aantal bezoekers aan Sportstad; o Gestage groei in het aantal (sport, sportgerelateerde en gezondheids) bedrijven en arbeidsplaatsen in Sportstad o Het versterken van de functie van het centrum van Heerenveen door een integrale aanpak Sportstad-centrum.

6

Drachten: o Heroriëntering op de inrichting, verbetering van de kwalitatieve uitstraling en toevoeging van economische functies aan het centrum ter verhoging van de toeristische aantrekkingskracht en werkgelegenheid. Recreatievaart tot aan het centrum en daarmee een groeiend aantal bezoekers en een toename van het aantal bedrijven; o De uitbouw van de cultuurpotentie tot een bovenregionale voorziening leidt tot een versterking van het toeristisch recreatieve product en een groter aantal bezoekers.

5.3.4 Thema 4: Versterking van de regionale functie van sport, toerisme en cultuur(historie) Strategisch doel • Een kwalitatieve impuls geven aan sport-, recreatieve, toeristische en cultuur(historische) voorzieningen en activiteiten/evenementen in de A7-zone Landstad Fryslân

Concrete doelstellingen • Versterken van de onderscheidende kwaliteiten van Sneek als stad van watersport en cultuur, Heerenveen Sportstad en Drachten op het gebied van cultuur (zie Thema 3); De onderscheidende kwaliteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur(historie) in de zone optimaal benutten als bijdrage aan ‘quality of life’ in de zone; De A7-zone Landstad Fryslân beter aansluiten op het Friese Merengebied en overige omliggende belangrijke recreatiegebieden; De mogelijkheden voor nieuwe initiatieven op het gebied van sport en recreatie (/toerisme) in de A7-zone Landstad Fryslân optimaal benutten, bijvoorbeeld door de realisatie van een grootschalige dagattractie bij Heerenveen Het belang van cultuurhistorische elementen in de zone beter op de kaart zetten en een kwalitatieve impuls daaraan geven; Grotere aandacht voor gemeentegrensoverschrijdende recreatiepotentie (bijv. door middel van routes, samenwerking, aanvullende sportvoorzieningen etc. vanuit een zonaal perspectief); Ruimere mogelijkheden voor recreëren in de zone voor ‘eigen inwoners’ en vergroten van de recreatieve mogelijkheden binnen de zone voor potentiële bezoekers;

7

Gewenste resultaten • Gestage groei in het aantal recreanten en (inter)nationale toeristen in de A7-zone Landstad Fryslân; Gestage groei in het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren sport, recreatie en cultuur in de zone; Gestage groei in de uitgaven in de A7-zone Landstad Fryslân op het gebied van toerisme en recreatie; Bijzondere aandacht voor de (potentiële) synergie tussen de bijzondere (top)sportvoorzieningen in de A7 steden en een duidelijke impuls geven aan het imago van A7 Landstad Fryslân als regio van sport en cultuur.

5.3.5 Thema 5: Stimuleren van wonen als economische factor in de zone Strategisch doel • Ten opzichte van de trend van de afgelopen periode (1999-2006) een significante toename te realiseren in het aantal mensen van buiten de provincie dat kiest om in de A7-zone Landstad Fryslân te gaan wonen; Het combineren van wonen en zorg als bron van (afgeleide) werkgelegenheid.

Concrete doelstellingen • Het stimuleren van diverse initiatieven voor nieuwe woonmilieus in de zone die kunnen bijdragen aan het aantrekken van ‘nieuwkomers’ van buiten de provincie; De ruimte die in het nieuwe (Ontwerp) Streekplan Fryslân geboden wordt voor landelijk wonen en voor woonzorg initiatieven volledig benutten. Vervolgens succesvolle pilots monitoren en evalueren. Afhankelijk van de resultaten van de pilots een verbreding laten plaatsvinden in de vorm van het opnemen van deze aanpak in regulier beleid.

Gewenste resultaten • • Gestage groei in per saldo migratie naar de zone; Het realiseren van diverse, aansprekende initiatieven op het gebied van woonzorg en van landelijk wonen in de zone die ook een voorbeeldfunctie krijgen. Gestreefd wordt naar minimaal 5 nieuwe, innovatieve woonzorg pilots en een beperkt aantal nieuwe, landelijk wonen pilots in de zone in de convenantperiode overeenkomstig de mogelijkheden van het (Ontwerp) Streekplan Fryslân.

8

5.3.6 Thema 6: Versterken van het vitale platteland en daarbij het versterken van de “groene en blauwe” infrastructuur; Strategische doelen • Een sterke landschapsinfrastructuur die bijdraagt aan de ‘quality of life’ van de zone en die tegelijkertijd zorgt voor een duurzame landschappelijke inpassing van het bebouwd gebied (zowel bestand als gepland); De groene en blauwe elementen van de zone versterken mede in verband met hun functie als dragers van recreatie in de zone (zie ook thema 3.); Het versterken van de economische dynamiek en de potenties van het buitengebied en de kleinere kernen (vitaal platteland).

Concrete doelstellingen • Realiseren van de beoogde landschappelijke lijsten rondom de stedelijke gebieden in de zone; Versterken van het aansluiten van de A7-zone Landstad Fryslân bij het Friese Meren gebied; Versterken van de aansluiting tussen de groene en de blauwe infrastructuur, door het realiseren van nieuwe ‘ knooppunten’ (cq. opstapplaatsen); Het versterken van de economische bedrijvigheid op het platteland; Optimaal benutten van zowel bestaande als nieuwe groene en blauwe elementen in de zone, onder andere voor recreatie (zie ook thema 3); Het gebruiken en versterken van bestaande elementen uit het landschap, onder andere door het creëren van ‘ landschappelijke pareltjes’.

• •

Gewenste resultaten • Het realiseren van nieuwe meren in de zone, bijvoorbeeld op die plaatsen waar de overgang tussen groen en blauw versterking behoeft, binnen de kaders van het (Ontwerp) Streekplan, zoals de relatie met de wateropgave, multifunctionaliteit en de combinatie robuuste, natte verbinding; Significante investering in de beoogde landschappelijke lijsten rondom de steden in de zone; Het inzetten op het benutten van vrijkomende boerderijen als nieuwe bedrijfslocaties in de convenantperiode overeenkomstig de mogelijkheden van het (Ontwerp) Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’; Het ontwikkelen van een tiental nieuwe ‘ opstapplaatsen’ waar de groene en blauwe infrastructuur elkaar raken; Het ontwikkelen van een vijftal ‘pareltjes’ waar landschappelijke aantrekkelijkheid wordt gekoppeld aan ecologische en economische vitaliteit.

9

5.3.7 Thema 7: Verbeteren van de bereikbaarheid van en binnen de A7-Landstad Fryslân Strategische doelen • • Optimale bereikbaarheid van de zone en binnen de zone over weg, spoor en water; Een verkeer- en vervoerssysteem dat optimaal bijdraagt aan duurzame ruimtelijkeconomische ontwikkeling van de zone; Oplossen van blokkades in het stelsel van wegen en waterwegen, zodanig dat een optimale doorstroming wordt bereikt; Toepassing van ICT binnen verkeer en vervoersmanagement om zodoende de bestaande capaciteit optimaal te benutten en het gebruiksgemak te vergroten.

Concrete doelstellingen • Het structureel oplossen van knooppunt Joure en overige knelpunten in het (water-) wegensysteem in de zone; Het (doen) toenemen van het gebruik van het openbaar vervoer; Zoveel mogelijk onderscheid aanbrengen tussen de afwikkeling van het lokale en het regionale verkeer; Ondersteuning voor, en meewerken aan, het realiseren van een snelle spoorverbinding tussen Schiphol en Groningen met het tracé langs de A6/A7 en met stations in Heerenveen en Drachten en optimale voor- en natransport met betrekking tot de rest van de A7-zone Landstad Fryslân.

• •

Gewenste resultaten • • • • Snelle spoorverbinding Zuiderzeelijn met stations in Heerenveen en Drachten; Structurele oplossing knooppunt Joure; Structurele oplossing knelpunten (water)wegensysteem; Ruimtelijk-economische ontwikkelingen optimaal afstemmen op verkeer- en vervoersstructuur; Optimaal gebruik van het openbaar vervoer; Rendement van investeringen in verkeer en vervoer vergroten, door gebruikmaking van ICT.

• •

10