augustus 2005, nr.

6

• Revitalisering: De stand van zaken • De laatste loodjes...

• Winkelplan locatie Van Gend & Loos • Revitaliseren Nijverwaard-Oost

Revitalisering:
werkzaamheden. De stand van zaken:

De stand van zaken
Met de revitalisering vindt een technische en visuele opwaardering van het verouderde bedrijventerrein Nijverwaard-Oost plaats. De gemeente Sliedrecht heeft samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en project- en ingenieursbureau Den Boer Consult BV een Masterplan ontwikkeld. In het afgelopen jaar zijn enkele van de onderdelen van het project afgerond en/of is een begin gemaakt met diverse openstaande Vervangen riolering fase 2 en 3 afgerond Het laatste rioleringsproject kon dit voorjaar worden afgerond. Vanwege technische gebreken aan de al geplaatste inspectieputten van de riolering moesten alle putten vervangen worden. Vooruitlopend op de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is, heeft de gemeente besloten in ieder geval alle putten te vervangen. Hierdoor heeft dit werk ruim een half jaar langer geduurd en helaas voor veel overlast gezorgd voor de bedrijven en bezoekers van De Nijverwaard. Gelukkig hebben de bedrijven hiervoor begrip getoond. Het herstraatwerk kan nu beginnen! Herstraatwerkzaamheden fase 2 en 3 De aanbesteding van het herstraatwerk is afgerond. Het Sliedrechtse aannemersbedrijf G. Schepers heeft inmiddels de opdracht gekregen het werk uit te gaan voeren. In overleg met een vertegenwoordiging van de Half augustus 2005 beginnen de werkzaamheden in de Vierlinghstraat, dan komen achtereenvolgens de Krausstraat, Leeghwaterstraat, Calandstraat en Conradstraat, Lelystraat richting de Bruningsstraat en ten slotte de Bruningsstraat aan de beurt. Deze werkzaamheden lopen tot eind januari 2006. In verband met de bereikbaarheid van de betreffende percelen worden de aanliggende bedrijven bij de uitvoering betrokken. De definitieve planning wordt bij het begin van het werk door de aannemer overlegd. De bedrijven worden afzonderlijk en tijdig op de hoogte gesteld van de komende werkzaamheden. bedrijven is de volgende globale planning van de uitvoering van het werk vastgesteld:

Herstraatwerkzaamheden 4e fase Het laatste wegvak dat nog aangepakt moet worden is de Lelystraat, tussen de Bruningsstraat en de Beyerinckstraat. Met de voorbereidingen (inspraak en tekenwerk) wordt eind 2005 begonnen. De aanpak gebeurt in samenspraak met de aanliggende bedrijven. Het gaat niet alleen om een ophoging; het werk schept ook kansen voor het verbeteren van het parkeren, de ontsluiting van de aanliggende percelen en de groenvoorzieningen. De uitvoering wordt in elk geval gekoppeld aan de realisatie van de nieuwbouw door de Isto Groep op de Van Gend & Loos-locatie, om te voorkomen dat door bouwactiviteiten een pas aangelegde weg kapot wordt gereden. Parallelweg 50 km; Nijverwaard 30 km In het kader van het project Duurzaam Veilig heeft de raad in 2001 besloten dat voor de gehele gemeente de hoofdwegen 50 km wegen zijn en dat alle ondergeschikte wegen 30 km wegen worden. Met de herbestrating van De Nijverwaard worden de maatregelen (wegversmallingen) fasegewijs doorgevoerd. Nu al zijn op enkele plaatsen borden met de aanduiding “30 km zone” geplaatst. Zodra de werkzaamheden van de herbestrating met herinrichting afgerond zijn worden de overige bebordingen geplaatst. Vernieuwen van de bewegwijzering in voorbereiding Binnen de gemeente Sliedrecht is er in de loop der jaren een keur aan “eigentijdse” bewegwijzering ontstaan. In het kader van de realisering van de hoofdwegenstructuur van Sliedrecht wordt ook de bewegwijzeringen aangepast, zodat de verkeersstromen op de juiste wijze over het lokale hoofdwegennet worden geleid.

Met de VSO is overlegd over de aanpak van de bewegwijzering op de hoofdroute (Parallelweg) richting het bedrijventerrein, en specifiek richting de Woonboulevard. Gedacht wordt aan de uitvoering, zoals deze als voorbeeld in de tekening hieronder is weergegeven. Voor De Nijverwaard en de Woonboulevard is gekozen voor een opzet met aanvullende nummering. Dit vraagt wel een inspanning van de bedrijven om daar zelf bekendheid aan te geven (bijvoorbeeld naar toeleveranciers of afnemers). Pas dan kan het betreffende afslagnummer op de Parallelweg in één oogopslag de duidelijkheid geven over de te nemen “afslag”. Het definitieve plan van uitvoering moet nog door de gemeente in overleg met de VSO en Woonboulevard worden goedgekeurd. Het stedenbouwkundige bureau Kuiper Compagnons uit Rotterdam heeft in nauw overleg met de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding genomen. De werkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium. Omdat op regionaal en provinciaal niveau nog geen duidelijke beleidsuitgangspunten waren vastgesteld voor de vestiging van perifere detailhandelsbedrijven en de mogelijkheid voor vestiging van zelfstandige kantoren, heeft de actualisering van het plan langer geduurd dan eerder voorgesteld. Op grond van beleidsnotities die recent door de regio Drechtsteden en de provincie zijn opgesteld kan het bestemmingsplan worden afgerond. Met Kuiper Compagnons Voor (eventuele) aanvullende ondergeschikte verwijzingsborden op het bedrijventerrein zelf moet nog een plan worden uitgewerkt. Hierover moet nog overleg worden gevoerd met de VSO en de Vereniging Woonboulevard en Winkelierskring Sliedrecht. Verbetering uitstraling panden Actualisatie bestemmingsplan Nijverwaard Het bestemmingsplan Nijverwaard dateert van 1971 en is nadien op enkele punten aangepast. In het kader van de revitalisatie van de Nijverwaard is als actiepunt opgenomen de actualisering van het bestemmingsHet is in het belang van de ondernemers van De Nijverwaard dat het hele terrein er modern en aantrekkelijk uitziet. Dit komt de economische levensvatbaarheid van het terrein ten goede. De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor bedrijven die de uitstraling van hun pand willen verbeteren. De uitstraling kan worden verbeterd door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan het pand te plegen of door de kwaliteit van de buitenruimte, erfafscheidingen of groenvoorzieningen aan te pakken. is afgesproken dat het ontwerp in het najaar 2005 gereed komt. Het ontwerpplan zal, voordat het in procedure wordt gebracht, worden besproken in de projectgroep Revitalisering Nijverwaard-Oost, waar ook de VSO in is vertegenwoordigd. plan aan de huidige en gewenste stedenbouwkundige (toekomstige) situatie.

Dit komt de economische levensvatbaarheid van het terrein ten goede

De subsidie kan maximaal twintig procent van de te maken kosten tot een maximum van �D 4.537,- bedragen. Een verzoek om subsidie kan worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. In principe dient een verzoek om subsidie uiterlijk 1 november voorafgaande aan het jaar van uitvoering te worden aangevraagd. Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u contact De kwaliteit van de bedrijfspanden kan ook worden verbeterd door de reclame op, aan en rond de bedrijfspanden in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten in de gemeentelijke Nota Reclamebeleid. opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu, op telefoon (0184) 495 918.

De laatste loodjes...
Volgens de huidige planning zal het project Revitalisering Nijverwaard-Oost begin 2006 worden afgerond. “We zullen extra aandacht moeten besteden aan de laatste werkzaamheden om het project voor iedereen met een goed gevoel af te sluiten” zegt Matth van Roosendaal, lid en bestuurslid van de VSO en lid van de projectgroep Revitalisering Nijverwaard-Oost. Sinds anderhalf jaar is Matth van Roosendaal van Autostoelencentrum Van Roosendaal op het Stationspark de schakel tussen de ondernemers op de Nijverwaard, de gemeente en de aannemers. Als opvolger van Jan de Col, is het zijn taak om de relatie van de betrokken ondernemers met de andere betrokken partijen in goede banen te leiden. “ Ik krijg van ondernemers bijvoorbeeld klachten of opmerkingen over werkzaamheden. Deze bespreek ik dan met medewerkers van de gemeente en/of in de projectgroep. In goed overleg proberen we een oplossing te zoeken waar iedereen zich in kan vinden”. Bemiddeling Voorbeelden van goede bemiddeling heeft Matth genoeg: de klacht van Henk Romijn over de slechte bereikbaarheid van zijn bedrijf tijdens de werkzaamheden in de Leeghwaterstraat. Gekozen is om toch een dusdanige rijbaanbreedte van het gedeelte van de Leeghwaterstraat langs de viaduct te realiseren, dat tweerichtingsverkeer mogelijk was. Een ander voorbeeld. De klachten van de VSO over de bushalte Eindfeest? “Dat moeten we nu anders aanpakken”, aldus Matth van Roosendaal, “We zullen extra aandacht besteden aan de communicatie met de ondernemers in dit laatste Puttenaffaire Matth meent dat de positieve gevoelens van de ondernemers met betrekking tot de revitalisering de laatste tijd een beetje zijn omgeslagen. Dat heeft enerzijds te maken met de duur van het hele project: al in 2001 waren de eerste berichten over de revitalisering van de Nijverwaard. De andere oorzaak is de enorme vertraging en overlast als gevolg van de ‘puttenaffaire’: “Er is veel overlast geweest die simpelweg voorkomen had kunnen worden. Het laatste traject heeft te lang geduurd. Er waren te veel vertragingen en door de slechte communicatie vooraf waren de ondernemers daar niet voldoende op voorbereid.” bij het Stationsplein die in eerste instantie op de rijbaan gepland stond. Door bemiddeling kon deze halte buiten de rijbaan gehouden worden. traject. We gaan nu met de aannemer en de ondernemers van het stukje straat dat volgens de planning wordt aangepakt de hele procedure doorlopen, zodat beter en sneller ingespeeld kan worden op eventuele overlast. Dat geeft minder klachten (achteraf) en dus een beter gevoel bij de ondernemers.” Het gevolg zou kunnen zijn dat de Nijverwaard als voorbeeld kan dienen voor eventuele andere revitaliseringtrajecten in Sliedrecht. “Want”, zo meent Matth van Roosendaal, “Ondernemers hebben de neiging om alleen het laatste gevoel te onthouden. Als we ondanks de moeilijke omstandigheden de verhouding tussen de VSO en de gemeente kunnen optimaliseren en vasthouden, is er veel gewonnen. En een feestje als slot, kan dit alleen maar bevorderen! ”

Winkelplan locatie Van Gend & Loos
Voor de ontwikkeling van de locatie van Van Gend & Loos is door de eigenaar, de Isto Groep uit Ridderkerk, in nauw overleg met de gemeente een bouwaanvraag ingediend voor een winkelpand van circa 40.000 m winkelvloeroppervlak. Na een gevolgde artikel 19
2

De gemeente neemt een formeel standpunt in als voldoende duidelijkheid is verkregen over de branchering. Voorwaarde is dat het winkelconcept past binnen de gehele branchecompositie van de woonboulevard Nijverwaard, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de consument zonder afbreuk te doen aan het plaatselijke winkelbestand.

procedure volgens de Wet op de Ruimtelijke ordening is voor het bouwplan bij de provincie Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar aangevraagd. De provincie heeft de aanvraag nog in behandeling, omdat de Isto Groep nog aanvullende gegevens over de luchtkwaliteit moet verstrekken. Over de gewenste winkelbranches voor het toekomstige winkelcomplex worden al geruime tijd tussen de gemeente, de Vereniging Woonboulevard en de Isto Groep te Ridderkerk gesprekken gevoerd. Van belang is dat de branchecompositie past binnen de juridisch planologische mogelijkheden die de wetgeving biedt. De Isto Groep heeft op 31 mei 2005 een winkelplan ingediend dat sterk gericht is op het zogenaamde life-style concept, met als thema “in en om het huis”. De gemeente vindt het van groot belang dat de totale branchecompositie een sterke samenhang vertoont binnen het genoemde thema.

Revitaliseren Nijverwaard-Oost
deelprojecten

colofon
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de gemeente Sliedrecht Hoofdredactie: J. (Jeanine) Lanser Eindredactie: D.C. (Dick) van ‘t Hoff Correspondentie: Gemeente Sliedrecht Afdeling Bestuurszaken en Veiligheid Postbus 16 3360 AA Sliedrecht Telefoon: (0184) 495 800 Fax: (0184) 418 135 E-mail: j.lanser@sliedrecht.nl Vormgeving en realisatie: Volcano Advertising, Moerdijk Fotografie: Henk van Veen

stuurgroep
R.G. van de Ven A.J. Verboom-Hofman D.C. van ‘t Hoff A. Riebergen (VSO)

projectgroep
D.C. van ‘t Hoff H.W. Langhorst M.W.B. van Roosendaal (VSO) J. Lanser

Herinrichting van gevel tot gevel: H.W. Langhorst Verbetering/uitstraling panden: W. Labee Verbetering bewegwijzering: M.W.B. van Roosendaal Ruimte intensivering door verdichting: D.C. van ‘t Hoff

contactpersoon gemeente
D.C. van ‘t Hoff

Bodemonderzoek en sanering: H.W. Langhorst Actualisering bestemmingsplan: W. Labee

Voor vragen en/of opmerkingen over de revitalisering Nijverwaard-Oost of voor het maken van afspraken, kunt u contact opnemen met A. (Arianne) Koene, telefoon (0184) 495 924

Beheer:
M.W.B. van Roosendaal

Reconstructie en herinrichting: H.W. Langhorst

Servicelijn Voor vragen, klachten of melding over de openbare ruimte: Servicelijn 495 994, servicelijn@sliedrecht.nl of kijk op www.sliedrecht.nl