Ministerie van Verkeer en Waterstaat

jklmnopq
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

Kengetallen voor het inschatten van de omvang en aard van goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen – Bijlagen bij Achtergrondrapportage

AVV en RD Zuid-Holland maart 2002

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

jklmnopq
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen
Kengetallen voor het inschatten van de omvang en aard van goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen – Bijlagen bij Achtergrondrapportage

AVV en RD Zuid-Holland maart 2002

Uitgevoerd door TNO Inro

.............................................................................................

Colofon
Uitgegeven door:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Bezoekadres: Boompjes 200 3011XD Rotterdam Afdeling VMG
Uitgevoerd door:

TNO Inro M.H.E. Iding H.J. Brummelman M. Bovenkerk L.A. Tavasszy

Informatie: Telefoon: E-mail: Datum:

Drs. D.J. Rouwenhorst 010 282 5701 d.j.rouwenhorst@avv.rws.minvenw.nl Maart 2002

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

3

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

4

Inhoudsopgave

.............................................................................................

Inhoudsopgave 5

Bijlage 1: Standaard Bedrijfsindeling (SBI 1993) Bijlage 2: Bedrijfslocatie monitor (BLM) sectorindeling 9 Bijlage 3: Vragenlijst en begeleidende brief 11 Bijlage 4: Geselecteerde SBI sectoren voor enquete 15 Bijlage 5: Aantal bedrijven naar grootteklasse 17 Bijlage 6: Sectorsamenstelling per bedrijventerrein (respons) 19 Bijlage 7: Waarnemingen per sector 21 Bijlage 8: Determinatie coëfficienten Randstad en Rest van NL 25 Bijlage 9: Regionale verschillen vrachtvoertuigproductie, Regressie-analyse 31 Bijlage 10: Regionale verschillen vrachtvoertuigproductie, gemiddelden 35 Bijlage 11: Modaliteit per sector 37 Bijlagen 12: Afstanden per sector 39 Bijlage 13: Tijdstip per sector 41 Bijlage 14: Laadeenheden per sector 43 Bijlage 15: Transportorganisatie per sector 45 Bijlage 16: Terreincoëfficiënten op bedrijventerreinen 47 Bijlage 17: Relevantie van sectoren in Macro-analyse 49 Bijlage 18: Goederenvervoerproductie in tonnen per m2 per sector per jaar voor Randstad en Rest van Nederland 55 Bijlage 19: Goederenvervoer gegevens per NSTR-2 digit klasse 59 Bijlage 20: Kengetallen per jaar per bedrijf (Brabantse stedenrij) 61

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

5

Lijst Tabellen en figuren Tabel 1: Regionale verschillen in de aanvoer met bruto-vloeroppervlak als verklarende variabele 31 Tabel 2: Regionale verschillen in de aanvoer met werknemers als verklarende variabele 32 Tabel 3: Regionale verschillen in de afvoer met bruto-vloeroppervlak als verklarende variabele 33 Tabel 4: Regionale verschillen in de afvoer met werknemers als verklarende variabele 34 Tabel 5: Gemiddeld aantal voertuigen per bedrijf, regionale verschillen 35 Tabel 6: Verhouding voertuigtypen per sector in de aanvoer, regionale verschillen 36 Tabel 7: Verhouding voertuigtypen per sector in de afvoer, regionale verschillen 36 Tabel 8: Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan het bruto terreinoppervlak (ongewogen) 61 Tabel 9: Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan het bebouwd terreinoppervlak (ongewogen) 61 Tabel 10: Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan het aantal werkzame personen (gewogen) 63 Tabel 11: Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan één werkzaam persoon 63

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

6

Bijlage 1: Standaard Bedrijfsindeling (SBI 1993)

.............................................................................................

A Landbouw, jacht en bosbouw 01 Landbouw en jacht 02 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw B Visserij 05 Visserij, kweken vis, schaaldieren C winning van delfstoffen CA Winning van energiehoudende delfstoffen 10 Turfwinning 11 Aardolie- en aardgaswinning CB Winning van niet-energiehoudende delfstoffen 14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning D Industrie DA vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 15 Voedingsmiddelen-, drankenindustr 16 Tabakverwerkende industrie DB Vervaardiging van textiel en textielproducten 17 Textielindustrie 18 Kleding- en bontindustrie DC Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding) 19 Leer-, lederwaren-, schoenindustr DD Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (excl. meubels) 20 Hout-, kurk- en rietwarenindustrie DE Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren; uitgeverijen en drukkerijen e.d. 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind 22 Uitgeverij, drukkerij, reproductie DF aardolie en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen 23 Aardolie-, steenkoolverwerkend ind

DM Vervaardiging van transportmiddelen 34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind 35 Overige tansportmiddelenindustrie DN Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 36 Meubel- en overige industrie neg 37 Voorbereiding tot recycling E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en warmwater 40 Openbare energievoorzieningbedr 41 Waterleidingbedrijven F Bouwnijverheid 45 Bouwnijverheid G Reparatie van consumentenartikelen handel 50 Handel, rep auto's, motorfietsen 51 Groothandel en handelsbemiddeling 52 Detailhandel (incl. reparatie) H Horeca 55 Horeca I Vervoer, opslag en communicatie 60 61 Vervoer over land Vervoer over water

en

62 Vervoer door de lucht 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie J Financiële instellingen 65 66 67 Financ instelling (ex verzekering) Verzekeringwezen, pensioenfondsen Activiteiten tbv financ instelling

DG Verwerking van chemische producten 24 Chemische industrie DH Verwerking van producten van rubberen kunsstof 25 Rubber-, kunststofverwerkende ind DI Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk, en gipsproducten 26 Glas-, aardewerk-, cement, kalkind DJ Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal 27 Basismetaalindustrie 28 Metaalproductenindustrie DK Vervaardiging van machines en apparaten 29 Machine- en apparatenindustrie DL Vervaardiging van elektrische en optische apparaten en

K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening 70 Verhuur, handel onroerend goed 71 Verhuur van roerende goederen 72 Computerservice, informatie-techn 73 74 Research Overige zakelijke dienstverlening

L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale zekeringen 75 Openbaar bestuur; soc verzekering M Onderwijs 80 Onderwijs N Gezondheids- en welzijnszorg 85 Gezondheids- en welzijnszorg O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige Dienstverlening

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

7

instrument 30 Kantoormachine- en computerindustr 31 Overige elektr apparatenindustrie 32 Audio-, video-, telecomm-app ind 33 Medische en optische apparatenind Bron: CBS Statline

90 91 92 93

Milieudienstverlening Ideële en belangenorganisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

8

Bijlage 2: Bedrijfslocatie monitor (BLM) sectorindeling

.............................................................................................

Sectorindeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Overheid en kwartair
Bron: CPB, 1997

Industrie

Bedrijfstakindeling Voeding en genot Overige industrie Basischemie Eindproducten chemie Rubber en kunststof Basismetaal Metaalproducten Elektrotechnisch Transportmiddelen Olie-industrie Delfstoffenwinning Openbaar nut

Logistiek

Groothandel Zee- en luchtvaart Overig transport

Consumentendiensten

Detailhandel Exploitatie onroerend goed Bouw Horeca Reparatie

Zakelijke diensten

Banken en verzekeringen Overig tertiair Communicatie Overheid en kwartair

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

9

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

10

Bijlage 3: Vragenlijst en begeleidende brief

.............................................................................................

Geachte heer, mevrouw, Momenteel is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met TNO Inro en onderzoeksbureau Intomart bezig met een onderzoek naar de relatie tussen economische bedrijvigheid en de omvang en aard van goederenstromen. Het doel is om op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen beter rekening te kunnen houden met de aan- en afvoer van goederen en de hierbij behorende voertuigbewegingen om zo de bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Nederland te verbeteren. In het kader van dit onderzoek wordt een enquête uitgezet onder diverse bedrijven in Nederland. Hierbij willen wij u vragen om mee te werken aan deze enquête omtrent goederenvervoerbewegingen naar en van uw bedrijf. Deze enquête kan het beste ingevuld worden door de verantwoordelijke voor logistiek en transport in uw bedrijf, en kost circa 15 minuten om in te vullen. Alle vragen hebben betrekking op de vestiging van uw bedrijf zoals aangegeven in de adresvermelding. De vraagstellingen zijn gericht op vrachtvervoer, niet op personenvervoer. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen zodanig worden gerapporteerd dat anonimiteit gewaarborgd is (bedrijfsnaam en/ of vestigingslocatie zullen nooit worden genoemd). Wij verzoeken u vriendelijk om de ingevulde enquête uiterlijk 18 oktober 2001 terug te sturen naar Intomart. Een voorgefrankeerde antwoordenvelop is bijgevoegd. Het is ook mogelijk om deze enquête via internet in te vullen. U gaat dan naar www3.intomart.nl/tno&rws (gebruik hiervoor het password dat links bovenaan op deze pagina staat). Onder de respondenten die voor de aangegeven datum de ingevulde vragenlijst retourneren, zal door TNO Inro een digitale camera worden verloot. Daarnaast zal een geanonimiseerde samenvatting van de resultaten in december 2001 op internet worden gepubliceerd. Indien u hierin bent geïnteresseerd, kunt u dat in de enquête aangeven en dan wordt u te zijner tijd per e-mail geïnformeerd over deze internetsite. Voor nadere informatie over dit onderzoek en/ of de bijgevoegde enquête, kunt u contact opnemen met mw. M. Iding van TNO Inro (tel: 015-2696913, e-mail: mid@inro.tno.nl). Onze hartelijke dank voor uw medewerking. Hoogachtend, DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, de hoofdingenieur-directeur,

ir. H. Luikens

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

11

Enquete kengetallen goederenvervoer en bedrijventerreinen
Deel I Algemene bedrijfsinformatie
Bedrijfsnaam: Adres: Postcode en plaats Contactpersoon: E-mail adres: 1. .....................................................................................................10L60 .................................................................................................….70L30 ........................................................................................100L6/106L30 .....................................................................................................36L60 ................................…………….................................................196L60

Kunt u (met één of enkele kruisjes) aangeven in welke bedrijfstak uw bedrijfsvestiging overwegend actief is?

Industrie Groothandel Voedings- en genotmiddelen q 256 q 264 Chemie q 257 q 265 Rubber/kunststof q 258 q 266 Basismetaal q 259 q 267 Metaalproducten en machines q 260 q 268 Elektrotechnisch q 261 q 269 Transportmiddelen q 262 q 270 Bouwmaterialen q 263 q 271 q Bouw en bouwinstallatie 272 q Transport,opslag 2 73 q Overige industrie, namelijk 74L40 ................................................................................................................... 315 q Overige groothandel namelijk ................................................................................................................... 316 q Overige (anders) ..................................................................................................................….. 317

2.

Hoe groot is het bruto terreinoppervlak (gehele kavel) van uw bedrijfsvestiging in m2 (1 hectare is 10.000 m2)? Circa…………………… m² . Hiervan is circa ………...% bebouwd 319L6 & 325L3

3.

Hoeveel werknemers (inclusief parttimers, uitzendkrachten, etc.) zijn werkzaam in uw bedrijfsvestiging? (in fte, fulltime equivalenten; 1 fte = 40 uur)

Circa……………………fte

328L4

4.

Op welk type bedrijventerrein is uw bedrijf gevestigd?

332L2 hoge

q Zeehaventerrein (met een laad- en loskade langs diep vaarwater) q Zwaar industrieterrein (geschikt voor grootschalige industrie, milieucategorie) q Distributieterrein (specifiek geschikt voor transport en distributiebedrijven) q Hoogwaardig bedrijvenpark (met hoogwaardige productie, R&D etc.) q Gemengd terrein q Bedrijfsvestiging is niet gevestigd op een bedrijventerrein q Anders, namelijk ...............................................................

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

12

Deel II Goederen- en transportstromen
5. Met welke vervoerswijzen komen de goederen aan op uw eigen terrein en worden goederen afgevoerd van uw eigen terrein? Modaliteit Wegvervoer Binnenvaart Spoor Overig (zee, pijpleiding etc.) Aanvoer ……………% ……………% ……………% ……………% 100 % 6. 334L3 337L3 340L3 343L3 Afvoer ……………% ……………% ……………% ……………% 100 % 346L3 349L3 352L3 355L3

Hoeveel vrachtvoertuigen (vrachtwagens, bestelauto’s etc.) komen in totaal bij uw bedrijfsvestiging gemiddeld per werkdag op het terrein om te laden en/of te lossen? Voertuig type Aantal vrachtvoertuigen voor aanvoer (brengen) …………. 358L3 …………. 361L3 …………. 364L3 …………. 367L3 Aantal vrachtvoertuige n voor afvoer (halen) …………. 370L3 …………. 373L3 …………. 376L3 …………. 379L3

Bestelauto/bestelbus Lichte vrachtwagen (gewicht tot 7,5 ton GVW) Zware vrachtwagen (gewicht hoger dan 7,5 ton GVW en trekker met oplegger) Totaal gemiddeld per dag

7.

Kunt u een inschatting geven van de nabijheid van herkomsten en de bestemmingen van de bij uw bedrijfsvestiging binnenkomende en uitgaande vrachtvoertuigen? Herkomst/bestemming 0-20 km 20-50 km 50-100 km > 100 km Aanvoer Ca……………% 382L3 Ca……………% 385L3 Ca……………% 388L3 Ca……………% 391L3 100 % Afvoer Ca……………% 394L3 Ca……………% 397L3 Ca……………% 400L3 Ca……………% 403L3 100 %

8.

Kunt u ongeveer aangeven hoe het aantal vrachtvoertuigen verdeeld is over tijdsintervallen op een gemiddelde dag? Tijdsinterval Aanvoer Afvoer Ochtend Voormiddag Namiddag Avond/nacht 7.00 uur-10.00 uur 10.00 uur-15.00 uur 15.00 uur-19.00 uur 19.00 uur-7.00 uur ……………% 406L3 ……………% 409L3 ……………% 412L3 ……………% 415L3 100 % ……………% 418L3 ……………% 421L3 ……………% 424L3 ……………% 427L3 100 %

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

13

9.

Kunt u ongeveer aangeven hoe het aantal vrachtvoertuigen verdeeld is over de dagen in de week in een gemiddelde week? Dagen in de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Aanvoer ……………% ……………% ……………% ……………% ……………% ……………% ……………% 100 % 430L3 433L3 436L3 439L3 442L3 445L3 448L3 Afvoer ……………% ……………% ……………% ……………% ……………% ……………% ……………% 100 % 451L3 454L3 457L3 460L3 463L3 466L3 469L3

10. Kunt u (met één of enkele kruisjes) aangeven op welke laadeenheden uw goederen overwegend worden aan- en afgevoerd (meerdere antwoorden mogelijk)? Laadeenheid Containers Pallets Rolcontainers Zakken Vaten Geen ladingdragers (bulk) Overig, nl. ....................................... Aanvoer q q q q q q q 472 473 474 475 476 477 497 Afvoer q q q q q q q 499 500 501 502 503 504 524

11.

Wie verzorgt het transport naar en vanaf uw eigen terrein? Transport uitvoering Uw bedrijf zelf Leverancier, klant Beroepsvervoer Aanvoer ……………% ……………% ……………% 100 % 526L3 529L3 532L3 Afvoer ……………% ……………% ……………% 100 % 535L3 538L3 541L3

Deel III Overig
12. Hebt u nog aanvullende opmerkingen die van belang zijn voor deze enquête? 544 q q Ja,……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… Nee

13.

Wenst u geïnformeerd te worden over de samenvatting van enquêteresultaten die in december in 2001 op internet gepubliceerd worden? 545 q Ja (in dit geval is het noodzakelijk dat u uw e-mail adres invult bij deel I ‘Algemene bedrijfsinformatie’ van de enquête) q Nee

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

14

Bijlage 4: Geselecteerde SBI sectoren voor enquete

.............................................................................................

A Landbouw, jacht en bosbouw

DM Vervaardiging van transportmiddelen

01 Landbouw en jacht 02 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw B Visserij 05 Visserij, kweken vis, schaaldieren C winning van delfstoffen CA Winning van energiehoudende delfstoffen 10 Turfwinning 11 Aardolie- en aardgaswinning CB Winning van niet-energiehoudende delfstoffen 14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning D Industrie DA vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 15 Voedingsmiddelen-, drankenindustr 16 Tabakverwerkende industrie DB Vervaardiging van textiel en textielproducten 17 Textielindustrie 18 Kleding- en bontindustrie DC Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding) 19 Leer-, lederwaren-, schoenindustr DD Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (excl. meubels) 20 Hout-, kurk- en rietwarenindustrie DE Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren; uitgeverijen en drukkerijen e.d. 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind 22 Uitgeverij, drukkerij, reproductie DF aardolie en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen 23 Aardolie-, steenkoolverwerkend ind

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind 35 Overige tansportmiddelenindustrie DN Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 36 Meubel- en overige industrie neg 37 Voorbereiding tot recycling E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en warmwater 40 Openbare energievoorzieningbedr 41 Waterleidingbedrijven F Bouwnijverheid 45 Bouwnijverheid G Reparatie van consumentenartikelen en handel 50 51 52 Handel, rep auto's, motorfietsen Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel (incl. reparatie)

H Horeca 55 Horeca I Vervoer, opslag en communicatie 60 61 Vervoer over land Vervoer over water

62 Vervoer door de lucht 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie J Financiële instellingen 65 66 67 Financ instelling (ex verzekering) Verzekeringwezen, pensioenfondsen Activiteiten tbv financ instelling

DG Verwerking van chemische producten 24 Chemische industrie DH Verwerking van producten van rubberen kunsstof 25 Rubber-, kunststofverwerkende ind DI Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk, en gipsproducten 26 Glas-, aardewerk-, cement, kalkind DJ Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal 27 Basismetaalindustrie 28 Metaalproductenindustrie DK Vervaardiging van machines en apparaten

K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening 70 Verhuur, handel onroerend goed 71 Verhuur van roerende goederen 72 Computerservice, informatie-techn 73 74 Research Overige zakelijke dienstverlening

L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale zekeringen 75 Openbaar bestuur; soc verzekering M Onderwijs 80 Onderwijs N Gezondheids- en welzijnszorg 85 Gezondheids- en welzijnszorg

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

15

O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige DL Vervaardiging van elektrische en optische Dienstverlening apparaten en instrument 90 Milieudienstverlening 30 Kantoormachine- en computerindustr 91 Ideële en belangenorganisaties 31 Overige elektr apparatenindustrie 92 Cultuur, sport en recreatie 32 Audio-, video-, telecomm-app ind 93 Overige dienstverlening 33 Medische en optische apparatenind * Bij de sbi groep I ‘vervoer, opslag en communicatie’ zijn bij vervoer over de weg (60) de onderliggende sbi codes ‘spoorwegen’ (601) en ‘pijpleidingbedrijven’ (603) niet meegeteld en bij dienstverlening t.b.v. vervoer (63) is de onderliggende sbi code ‘reis- en informatiebureau voor toerisme’ (633) niet meegenomen.

29

Machine- en apparatenindustrie

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

16

Bijlage 5: Aantal bedrijven naar grootteklasse

.............................................................................................

Sbi-letter Alle werknemers DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN F G I* 5,220 3,150 490 2,200 7,885 35 810 1,310 1,705 7,210 3,805 3,520 2,495 6,405 62,335 76,455 18,770

Aantal bedrijven > 0 werknemers 4,615 1,665 305 1,390 4,945 30 650 1,055 1,070 5,050 2,905 2,200 1,585 3,050 33,255 45,305 11,830 > 5 werknemers 2,600 715 135 635 2,430 25 480 705 630 3,070 1,900 1,050 805 1,310 14,410 17,195 5,845

Totaal 203,800 120,905 53,940 * Bij de sbi groep I ‘vervoer, opslag en communicatie’ zijn bij vervoer over de weg (60) de onderliggende sbi codes ‘spoorwegen’ (601) en ‘pijpleidingbedrijven’ (603) niet meegeteld en bij dienstverlening t.b.v. vervoer (63) is de onderliggende sbi code ‘reis- en informatiebureau voor toerisme’ (633) niet meegenomen.

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

17

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

18

Bijlage 6: Sectorsamenstelling per bedrijventerrein (respons)

.............................................................................................

SBI sector Niet gevestigd op bedrijventerrein
7% 2% 1% 3% 4% 1% 4% 2% 1% 4% 0% 7% 4% 4% 4% 2% 4% 1% 12% 13% 8% 4% 4% 5% 5% 1% 1% 1% 3% 4% 3% 1% 6% 4% 0% 0% 1% 1% 5% 1% 2% 1% 2% 4% 1% 2% 2% 0% 0% 1% 4% 2% 1% 2% 2% 4% 2%

Distributieterrein

Hoogwaardig bedrijvenpark Gemengd terrein

Zeehaventerrein

Zwaar industrieterrein

15 Industrie: Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 17 Industrie: Vervaardiging van textiel 18 Industrie: Vervaardiging van kleding 19 Industrie: Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) 20 Industrie: Houtindustrie (excl. meubels) 21 Industrie: Vervaardiging van papier, karton 22 Industrie: Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 23 Industrie: Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Industrie: Vervaardiging van chemische producten 25 Industrie: Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 26 Industrie: Vervaardiging van glas, aardewerk etc 27 Industrie: Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Industrie: Vervaardiging van producten van metaal 29 Industrie: Vervaardiging van machines en apparaten 30 Industrie: Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Industrie: Vervaardiging van overige elektrische machines 32 Industrie: Vervaardiging van audio-, video- en telecom. app. 33 Industrie: Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 34 Industrie: Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, 6% 6%

2% 2%

1% 1%

3% 1% 1%

2% 2% 1% 1% 1%

1% 1%

1% 3% 1%

4%

3%

3% 12% 3% 8%

3%

3%

5%

3%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

19

Anders
5% 1% 1% 4%

opleggers 35 Industrie: Vervaardiging van transportmiddelen 36 Industrie: Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g 37 Industrie: Voorbereiding tot recycling 45 Bouwnijverheid: bouwnijverheid 50 Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. 51 Groothandel en handelsbemiddeling 60 Vervoer over land 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 41% 64 Post en telecommunicatie Totaal Totaal aantal N=1526 % 17 60 71 85 831 13% 2% 18% 7% 1% 5% 7% 1% 0% 7% 1% 0% 5% 2% 1% % 292 170 24% 10% 24% 22% 21% 13% 22% 6% 7% 5% 6% 7% 19% 12% 20% 7% 29% 28% 8% 9% 2% 0% 0% 3% 1% 4% 2% 2% 1% 6% 1% 1% 1%

100 100% 100% 100% 100% 100% 100

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

20

Bijlage 7: Waarnemingen per sector

.............................................................................................

Aanvoer Aantal vrachtvoertuigen (y-as) versus bruto terreinoppervlak (x-as)

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

21

Aanvoer Aantal vrachtvoertuigen (y-as) versus aantal werknemers (x-as)

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

22

Afvoer Aantal vrachtvoertuigen (y-as) versus bruto terreinoppervlak (x-as)

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

23

Afvoer
Aantal vrachtvoertuigen (y-as) versus aantal werknemers (x-as)

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

24

Bijlage 8: Determinatie coëfficienten Randstad en Rest van NL
.............................................................................................

SBI sector R2 NL tot. 15 Industrie: Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 17 Industrie: Vervaardiging van textiel 18 Industrie: Vervaardiging van kleding 19 Industrie: Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) 20 Industrie: Houtindustrie (excl. meubels) 21 Industrie: Vervaardiging van papier, karton 22 Industrie: Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 23 Industrie: Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Industrie: Vervaardiging van chemische producten 25 Industrie: Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 26 Industrie: Vervaardiging van glas, aardewerk etc 27 Industrie: Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Industrie: Vervaardiging van producten van metaal 29 Industrie: Vervaardiging van machines en apparaten 30 Industrie: Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Industrie: Vervaardiging van overige elektrische machines 32 Industrie: Vervaardiging van audio-, video- en telecom. app. 33 Industrie: Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 34 Industrie: Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers 35 Industrie: Vervaardiging van transportmiddelen 36 Industrie: Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g 37 Industrie: Voorbereiding tot recycling 45 Bouwnijverheid: bouwnijverheid 50 Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. 51 Groothandel en handelsbemiddeling 0.11 0.08 0.21 0.12 0.40 0.07 0.32 0.00 0.42 0.26 0.29 0.01 0.43 0.85 0.67 0.32 0.71 1.00 0.03 0.07 0.68 0.40 0.05 0.00 0.52

Bruto oppervlak - Aanvoer N NL tot. 45 19 7 16 37 8 38 2 36 39 35 8 66 46 3 7 4 19 40 7 24 3 254 78 241 0.98 1.00 0.01 0.55 0.86 0.47 0.77 0.36 0.00 0.12 0.24 0.05 0.79 0.95 0.17 0.00 R2 rest N rest v. NL 0.46 0.20 0.14 0.00 0.21 0.51 0.01 32 10 3 16 17 7 21 0 17 21 22 5 36 24 2 4 2 12 21 4 14 3 138 57 126 0.12 0.05 0.12 0.48 0.06 0.94 0.46 0.74 0.68 1.00 0.70 0.28 0.02 0.97 0.40 0.01 0.74 R2 0.79 0.27 0.48 N 13 11 4 0 21 1 17 2 21 19 15 3 32 22 1 3 2 7 19 3 11 0 116 22 115 v. NL Randstad Randstad

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

25

60 Vervoer over land 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie Totaal aantal

0.14 0.88 0.81

90 15 4 1191

0.23 0.41 1.00

56 4 2 676

0.87 0.02 1.00

34 13 2 529

SBI sector R2 NL tot. 15 Industrie: Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 17 Industrie: Vervaardiging van textiel 18 Industrie: Vervaardiging van kleding 19 Industrie: Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) 20 Industrie: Houtindustrie (excl. meubels) 21 Industrie: Vervaardiging van papier, karton 22 Industrie: Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 23 Industrie: Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Industrie: Vervaardiging van chemische producten 25 Industrie: Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 26 Industrie: Vervaardiging van glas, aardewerk etc 27 Industrie: Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Industrie: Vervaardiging van producten van metaal 29 Industrie: Vervaardiging van machines en apparaten 30 Industrie: Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Industrie: Vervaardiging van overige elektrische machines 32 Industrie: Vervaardiging van audio-, video- en telecom. app. 33 Industrie: Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 34 Industrie: Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers 35 Industrie: Vervaardiging van transportmiddelen 36 Industrie: Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g 37 Industrie: Voorbereiding tot recycling 45 Bouwnijverheid: bouwnijverheid 50 Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. 0.04 0.01 0.09 0.32 0.89 0.35 0.08 0.01 0.90 1.00 0.00 0.00 0.87 0.60 0.15 0.71 0.46 0.62 0.08 0.59 0.32 0.04 0.39 0.28 N NL tot.

Werknemers – Aanvoer R2 rest v. NL 0.34 0.16 0.04 0.39 0.04 0.03 0.23 N v. NL 47 19 8 19 36 8 37 3 39 42 38 8 71 46 3 7 7 19 42 7 25 3 264 87 0.01 0.40 0.76 0.94 0.02 0.01 1.00 0.93 0.00 0.00 0.26 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 32 10 3 19 18 7 22 1 18 23 24 5 36 24 2 4 4 12 24 4 15 3 142 63 0.02 0.09 123 25 0.63 0.89 0.52 0.26 1.00 0.00 0.91 1.00 0.73 0.01 0.05 0.95 0.00 0.01 0.04 21 1 17 2 22 19 14 3 35 22 1 3 3 8 20 3 12 0.25 0.43 0.04 15 11 5 R2 N rest Randstad Randstad

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

26

51 Groothandel en handelsbemiddeling 60 Vervoer over land 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie Totaal aantal

0.03 0.13 0.16 0.19

257 92 17 5 1256

0.01 0.08 0.00 0.16

132 57 4 3 711

0.05 0.99 0.05 1.00

125 35 13 2 560

SBI sector R2 NL tot. 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Industrie: Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken Industrie: Vervaardiging van textiel Industrie: Vervaardiging van kleding Industrie: Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) Industrie: Houtindustrie (excl. meubels) Industrie: Vervaardiging van papier, karton Industrie: Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media Industrie: Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie Industrie: Vervaardiging van chemische producten Industrie: Vervaardiging van producten van rubber/kunststof Industrie: Vervaardiging van glas, aardewerk etc Industrie: Vervaardiging van metalen in primaire vorm Industrie: Vervaardiging van producten van metaal Industrie: Vervaardiging van machines en apparaten Industrie: Vervaardiging van kantoormachines en computers Industrie: Vervaardiging van overige elektrische machines Industrie: Vervaardiging van audio, video- en telecom. app. Industrie: Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten Industrie: Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers Industrie: Vervaardiging van transportmiddelen Industrie: Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g Industrie: Voorbereiding tot recycling 0.69 0.59 0.12 0.33 0.01 0.59 0.02 0.02 0.02 0.41 0.62 0.83 0.15 0.52 1.00 0.04 0.22 0.60 0.00 0.46 0.00 0.24 tot.

Bruto oppervlak - Afvoer N NL R2 rest v. NL 0.18 0.46 0.11 0.00 0.20 0.63 0.03 N v. NL 45 20 7 16 36 8 38 2 36 40 37 8 66 46 3 7 4 19 40 7 24 3 0.00 0.04 0.93 0.92 0.10 0.01 1.00 0.89 1.00 0.00 0.49 0.08 0.41 0.69 32 10 3 16 17 7 21 0 17 21 22 5 36 24 2 4 2 12 21 4 14 3 0.06 0.00 0.48 0.69 0.01 0.61 1.00 0.71 0.46 0.01 0.97 0.24 0.01 0.54 0.50 0.34 0.84 13 11 4 0 21 1 17 2 21 19 15 3 32 22 1 3 2 7 19 3 11 0 R2 N rest Randstad Randstad

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

27

45 50 51 60 63 64

Bouwnijverheid: bouwnijverheid Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. Groothandel en handelsbemiddeling Vervoer over land Dienstverlening t.b.v. het vervoer Post en telecommunicatie

0.14 0.05 0.24 0.35 0.72 0.74

254 77 240 89 16 4 1192

0.37 0.00 0.11 0.59 0.71 1.00

138 57 126 56 4 2 676

0.02 0.02 0.16 0.39 0.02 1.00

116 22 115 34 13 2 529

Totaal aantal

SBI sector R2 NL tot. 15 Industrie: Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 17 Industrie: Vervaardiging van textiel 18 Industrie: Vervaardiging van kleding 19 Industrie: Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) 20 Industrie: Houtindustrie (excl. meubels) 21 Industrie: Vervaardiging van papier, karton 22 Industrie: Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 23 Industrie: Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Industrie: Vervaardiging van chemische producten 25 Industrie: Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 26 Industrie: Vervaardiging van glas, aardewerk etc 27 Industrie: Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Industrie: Vervaardiging van producten van metaal 29 Industrie: Vervaardiging van machines en apparaten 30 Industrie: Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Industrie: Vervaardiging van overige elektrische machines 32 Industrie: Vervaardiging van audio-, video- en telecom. app. 33 Industrie: Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 34 Industrie: Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers 35 Industrie: Vervaardiging van transportmiddelen 36 Industrie: Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g 0.28 25 0.01 7 0.40 42 0.14 19 0.96 7 0.67 7 0.56 3 46 0.00 71 0.67 8 0.68 38 0.71 42 0.43 39 0.98 3 0.73 38 0.12 8 0.39 36 0.70 0.17 0.34 19 7 19 0.24 N NL tot. 47

Werknemers - Afvoer R2 rest v. N rest NL 0.44 0.39 0.25 0.34 0.10 0.09 0.18 32 10 3 19 18 7 22 1 0.02 0.73 0.73 0.92 0.00 0.01 1.00 0.80 1.00 0.01 0.21 0.94 0.00 18 23 24 5 36 24 2 4 4 12 24 4 15 0.91 0.38 0.08 0.01 0.72 0.00 0.82 1.00 0.75 0.44 0.02 0.95 0.02 0.00 0.00 R2 0.20 0.58 0.05 N 15 11 5 0 21 1 17 2 22 19 14 3 35 22 1 3 3 8 20 3 12 v. NL Randstad Randstad

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

28

37 Industrie: Voorbereiding tot recycling 45 Bouwnijverheid: bouwnijverheid 50 Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. 51 Groothandel en handelsbemiddeling 60 Vervoer over land 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie Totaal aantal

0.99 0.01 0.15 0.02 0.49 0.17 0.20

3 264 86 257 90 17 5 1253

0.99 0.00 0.00 0.01 0.16 0.02 0.14

3 142 63 132 57 4 3 711 0.02 0.06 0.02 0.48 0.07 1.00

0 123 25 125 35 13 2 560

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

29

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

30

Bijlage 9: Regionale verschillen vrachtvoertuigproductie, Regressie-analyse

.............................................................................................

................................... Tabel 1 Regionale verschillen in de aanvoer met bruto-vloeroppervlak als verklarende variabele

SBI sector

R2 en N

Opmerking

a* (1/100 )

b

15 Industrie: Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

R2 NL N NL N Randstad

0.52 In de Randstad is een betere 45 correlatie waar te nemen. 13 in NL totaal, met name als bedrijfsgrootte toeneemt wordt het verschil t.o.v. NL totaal groter.

0.09

4.85

R2 Randstad 0.79 Resultaat: meer voertuigen dan

20 Industrie: meubels)

R2 NL

0.68 In de Randstad is een betere 37 correlatie waar te nemen. 21 voor de Randstad verschilt slechts minimaal van die van NL totaal

Vergelijking voor NL totaal blijft gelden

Houtindustrie (excl. N NL N Randstad

R2 Randstad 0.74 Resultaat: Regressievergelijking

22 Industrie: Uitgeverijen, drukkerijen en

R2 NL N NL

0.03 In de Randstad is een betere 38 correlatie waar te nemen. 17 Randstad wel een regressievergelijking worden gehanteerd (voor bedrijven ≤ 8.000 m2)

0.28

1.37

R2 Randstad 0.68 Resultaat: Er kan voor de

reproductie v.media N Randstad

26 Industrie: Vervaardiging van

R2 NL N NL NL N rest v. NL

0.67 In de Rest van NL is een betere 35 correlatie waar te nemen. 0.79 Resultaat: 2 voertuigen minder 22 dan in NL totaal 0.32 In de Rest van NL is een betere 40 correlatie waar te nemen. 0.55 Resultaat: Er kan voor de rest van 21 NL wel een regressievergelijking worden gehanteerd 0.15 In de Randstad is een betere 90 correlatie waar te nemen. Dit 34 één groot bedrijf (groot oppervlak en veel vrachtvoertuigen). Zonder deze waarneming is de correlatie 0.05

0.02

5.40

glas, aardewerk etc R2 rest v.

34 Industrie: Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers 60 Vervoer over land

R2 NL N NL R2 rest v. NL N rest v. NL R2 NL N NL N Randstad

0.03

4.71

Ook geen relevante correlatie voor de Randstad

R2 Randstad 0.87 wordt echter veroorzaakt door

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

31

................................... Tabel 2 Regionale verschillen in de aanvoer met werknemers als verklarende variabele

SBI sector 22 Industrie: Uitgeverijen, R2 NL drukkerijen en reproductie v.media N NL

R2 en N

Opmerking 0.62 In de Randstad is een betere 37 correlatie waar te nemen. 0.91 Resultaat: Minder voertuigen 17 dan NL totaal (circa 2 voertuigen op 100 werknemers)

a 0.10

b 3.50

R2 Randstad N Randstad

24 Industrie: vervaardiging R2 NL van chemische producten N NL R2 Randstad N Randstad

0.71 In de Randstad is een betere 39 correlatie waar te nemen. 0.73 Resultaat: 22 Regressievergelijking voor de Randstad verschilt slechts minimaal van die van NL totaal

Vergelijking voor NL totaal blijft gelden

26 Industrie: Vervaardiging R2 NL van glas, aardewerk etc N NL R2 rest v. NL N rest v. NL 60 Vervoer over land R NL N NL R2 Randstad N Randstad
2

0.6 In de Rest van NL is een 38 betere correlatie waar te 0.76 nemen. Resultaat: 1 24 voertuigen minder dan in NL totaal 0.13 In de Randstad is een betere 92 correlatie waar te nemen. Dit 0.99 wordt veroorzaakt door één 35 groot bedrijf. Zonder deze waarneming is de correlatie 0.54 Resultaat: er kan voor de Randstad wel een regressievergelijking worden gehanteerd

0.06

6.18

0.31

9.32

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

32

................................... Tabel 3 Regionale verschillen in de afvoer met brutovloeroppervlak als verklarende variabele

SBI sector

R2 en N

Opmerking

a (1/100)

b

22 Industrie: Uitgeverijen, R2 NL drukkerijen en reproductie v.media N NL R2 Randstad N Randstad

0.04 In de Randstad is een betere 38 correlatie waar te nemen. 0.61 Resultaat: Er kan voor de 17 Randstad wel een regressievergelijking worden gehanteerd (voor bedrijven ≤ 8.000 m2)

0.28

1.04

24 Industrie: vervaardiging R NL van chemische producten N NL R2 Randstad N Randstad 26 Industrie: Vervaardiging R2 NL van glas, aardewerk etc N NL R2 rest v. NL N rest v. NL

2

0.52 In de Randstad is een betere 36 correlatie waar te nemen. 0.71 Resultaat: 1 voertuigen 21 minder dan in NL totaal 0.83 In de Rest van NL is een 37 betere correlatie waar te 0.93 nemen. Resultaat: meer 22 voertuigen dan in NL totaal, met name als bedrijfsgrootte toeneemt wordt het verschil t.o.v. NL totaal groter.

0.02

4.73

0.05

4.62

36 Industrie: vervaardiging R2 NL van meubels, overige goederen, n.e.g N NL R2 Randstad N Randstad

0.59 In de Randstad is een betere 24 correlatie waar te nemen. 0.69 Resultaat: Regressie11 vergelijking voor de Randstad verschilt slechts minimaal van die van NL totaal

Vergelijking voor NL totaal blijft gelden

60 Vervoer over land

R2 NL N NL R2 rest v. NL N rest v. NL

0.35 In de Rest van NL is een 89 betere correlatie waar te 0.59 nemen. Resultaat: Er kan voor 56 de rest van NL wel een regressievergelijking worden gehanteerd (voor bedrijven ≤ 6.000 m2)

0.13

6.50

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

33

................................... Tabel 4 Regionale verschillen in de afvoer met werknemers als verklarende variabele

SBI sector 22 Industrie: Uitgeverijen, R2 NL drukkerijen en reproductie v.media N NL

R2 en N

Opmerking 0.73 In de Randstad is een betere 38 correlatie waar te nemen. 0.82 Resultaat: 1 voertuig meer 17 dan NL totaal (als aantal werknemers groter is dan 150)

a 0.10

b 3.14

R2 Randstad N Randstad

24 Industrie: vervaardiging R2 NL van chemische producten N NL R2 Randstad N Randstad

0.43 In de Randstad is een betere 39 correlatie waar te nemen. 0.75 Resultaat: Er kan voor de 22 Randstad wel een regressievergelijking worden gehanteerd

0.05

3.77

25 Industrie: Vervaardiging R2 NL van producten van rubber/kunststof N NL R2 Rest v. NL N Rest v. NL

0.04 In de Rest van NL is een 38 betere correlatie waar te 0.61 nemen. Resultaat: meer 17 voertuigen dan in NL totaal, met name als bedrijfsgrootte toeneemt wordt het verschil t.o.v. NL totaal groter.

0.15

0.02

26 Industrie: Vervaardiging R2 NL van glas, aardewerk etc N NL R2 rest v. NL N rest v. NL

0.68 In de Rest van NL is een 38 betere correlatie waar te 24 voor de Rest van Nederland verschilt slechts minimaal van die van NL totaal

Vergelijking voor NL totaal blijft

0.73 nemen. Regressie-vergelijking gelden

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

34

Bijlage 10: Regionale verschillen vrachtvoertuigproductie, gemiddelden
.............................................................................................

Op basis van de kentallen per regio (Randstad en rest van Nederland) blijkt dat voor de meeste sectoren de gemiddelden dicht bij elkaar liggen en dat dus de Nederlandse gemiddelden gehanteerd kunnen worden. Voor sommige sectoren is de afwijking in het gemiddelde echter groter dan 2 vrachtwagens en is tevens binnen die sector: • • het aantal waarnemingen groter dan 10 en het aantal waarnemingen redelijk gelijk verdeeld tussen de Randstad en de rest van Nederland en

• geen hoge uitschieter in de waarnemingen
................................... Tabel 5 Gemiddeld aantal voertuigen per bedrijf, regionale verschillen

SBI Naam NL totaal 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 26 29 Vervaardiging van glas, aardewerk etc Vervaardiging van machines en apparaten 33 Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 51 Groothandel en handelsbemiddeling 12.2 7.7 10.6 13.3 7.9

Gem. Aanvoer Randstad 10.9 Rest van NL 5.4 NL totaal

Gem. afvoer Randstad Rest van NL 10.7 5.5

7.9

8.6 8.0

16.8 12.7

21.4 -

15.5 -

25.8 -

4.8

10.2

-

-

-

9.8

14.5

-

-

-

Op basis van de verhoudingen per regio (Randstad en rest van Nederland) blijkt dat voor de meeste sectoren de gemiddelden dicht bij elkaar liggen en dat dus de Nederlandse gemiddelden gehanteerd kunnen worden. Voor sommige sectoren zijn er echter afwijkingen van groter dan 10% in het gebruik van een bepaald voertuigtype en is tevens binnen die sector: • • • het aantal waarnemingen groter dan 10 en het aantal waarnemingen redelijk gelijk verdeeld tussen de Randstad en de rest van Nederland en geen hoge uitschieter in de waarnemingen

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

35

................................... Tabel 6 verhouding voertuigtypen per sector in de aanvoer, regionale verschillen

Bestelbus SBI 17 22 Vervaardiging van textiel Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 25 Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 29 33 Vervaardiging van machines en apparaten Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 51 Groothandel en handelsbemiddeling 30% 38% 47% 43% 28% 46%

Lichte vracht 32% 62%

Zware vracht 22% 10%

Bestelbus 22% 40%

Lichte vracht 35% 35%

Zware vracht 43% 26%

30%

28%

-

-

-

27% 35%

26% 27%

-

-

-

30%

40%

13%

11%

76%

................................... Tabel 7 verhouding voertuigtypen per sector in de afvoer, regionale verschillen

Bestelbus SBI 22 25 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 28 29 51 Vervaardiging van producten van metaal Vervaardiging van machines en apparaten Groothandel en handelsbemiddeling 46% 47% 59% 37% 41%

Lichte vracht 52% 22%

Zware vracht 7% 41%

Bestelbus 60% -

Lichte vracht 24% -

Zware vracht 17% -

18% 24% 17%

23% 29% 37%

38% 24%

25% 8%

38% 68%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

36

Bijlage 11: Modaliteit per sector

.............................................................................................

SBI sector

Aanvoer

Afvoer

Binnnvaart

Binnnvaart

Overig

15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 17 Vervaardiging van textiel 18 Vervaardiging van kleding 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) 20 Houtindustrie (excl. meubels) 21 Vervaardiging van papier, karton 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media

98% 100% 100% 99% 98% 89% 100%

2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 16% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 1% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

97% 100% 100% 99% 100% 99% 98% 83% 98% 100% 100% 100% 96% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 99% 100% 99%

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

23 Aardolie- en steenkoolverwerkende 100% industrie 24 Vervaardiging van chemische producten 25 Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 26 Vervaardiging van glas, aardewerk etc 27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Vervaardiging van producten van metaal 29 Vervaardiging van machines en apparaten 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van overige elektrische machines 32 Vervaardiging van audio-, videoen telecom. app. 33 Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 34 Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers 35 Vervaardiging van transportmiddelen 36 Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g 37 Voorbereiding tot recycling 45 Bouwnijverheid 100% 99% 99% 100% 100% 96% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 82% 98% 96%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

37

Overig 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Spoor

Spoor

Weg

Weg

50 Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. 51 Groothandel en handelsbemiddeling 60 Vervoer over land 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie Totaal

99% 98% 98% 76% 100% 98%

1% 1% 1% 10% 0% 1%

0% 0% 0% 1% 0% 0%

0% 1% 0% 12% 0% 1%

100% 98% 99% 87% 100% 98%

0% 1% 0% 11% 0% 1%

0% 0% 0% 1% 0% 0%

0% 1% 0% 1% 0% 1%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

38

Bijlagen 12: Afstanden per sector

.............................................................................................

SBI sector

Aanvoer

Afvoer

50-100 km

50-100 km

20-50 km

20-50 km

>100 km

15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 17 Vervaardiging van textiel 18 Vervaardiging van kleding 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) 20 Houtindustrie (excl. meubels) 21 Vervaardiging van papier, karton 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Vervaardiging van chemische producten 25 Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 26 Vervaardiging van glas, aardewerk etc 27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Vervaardiging van producten van metaal 29 Vervaardiging van machines en apparaten 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van overige elektrische machines 32 Vervaardiging van audio-, videoen telecom. app. 33 Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 34 Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers 35 Vervaardiging van transportmiddelen 36 Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g 37 Voorbereiding tot recycling

19% 26% 16% 13% 11% 41% 15% 16% 26% 22% 4% 6% 13% 23% 5% 30% 10% 10% 12% 17% 14% 18% 4% 6%

27% 22% 20% 23% 26% 10% 34% 10% 21% 19% 26% 40% 24% 22% 14% 20% 24% 14% 24% 10% 24% 13%

28% 49% 28% 46% 26% 79% 31% 55% 58% 53% 42% 50% 26% 23% 32% 71% 46% 45% 33% 42% 27% 25%

36% 18% 27% 15% 13% 41% 23% 19% 32% 22% 9% 10% 37% 31% 5% 15% 12% 20% 18% 18% 28% 24% 3% 25% 26% 27% 29% 21% 27% 6%

21% 20% 20% 16% 24% 26% 18% 25% 19% 22% 22% 28% 22% 17% 11% 14% 21% 15% 23% 10% 27% 30%

21% 28% 28% 27% 47% 1% 7% 8%

26% 13% 3% 11% 32% 16% 17% 25% 21% 25% 28% 23% 3% 37%

14% 16% 32% 9%

19% 25% 11% 37% 21% 28% 20% 42%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

39

>100 km 25% 38% 27% 43% 23% 55% 15% 55% 48% 42% 25% 44% 25% 34% 57% 47% 66% 37% 36% 44% 22% 30%

0-20 km

0-20 km

45 Bouwnijverheid 50 Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. 51 Groothandel en handelsbemiddeling 60 Vervoer over land 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie Totaal

42% 30% 33% 23% 15% 17% 26% 20% 19% 23% 30% 45% 24% 22%

19% 18% 20% 22% 22% 9% 21%

9% 27% 48% 32% 36% 16% 32%

54% 26% 45% 23% 25% 20% 22% 19% 15% 21% 16% 56% 32% 23%

13% 16% 20% 23% 16% 15% 19%

6% 16% 35% 36% 48% 13% 27%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

40

Bijlage 13: Tijdstip per sector

.............................................................................................

SBI sector

Aanvoer

Afvoer

50-100 km

50-100 km

20-50 km

20-50 km

>100 km

15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 17 Vervaardiging van textiel 18 Vervaardiging van kleding 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) 20 Houtindustrie (excl. meubels) 21 Vervaardiging van papier, karton 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Vervaardiging van chemische producten 25 Vervaardiging van producten van rubber/kunststof 26 Vervaardiging van glas, aardewerk etc 27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Vervaardiging van producten van metaal 29 Vervaardiging van machines en apparaten 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van overige elektrische machines 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecom. app. 33 Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten 34 Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers 35 Vervaardiging van transportmiddelen 36 Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g 37 Voorbereiding tot recycling

19% 16% 11% 15% 26% 4% 13% 5% 10% 12% 14% 4% 21% 28% 47% 1% 14% 32% 19% 11% 21% 20%

26% 13% 41% 16% 22% 6% 23% 30% 10% 17% 18% 6% 28% 27% 7% 8% 16% 9% 25% 37% 28% 42%

27% 22% 20% 23% 26% 10% 34% 10% 21% 19% 26% 40% 24% 22% 14% 20% 24% 14% 24% 10% 24% 13%

28% 49% 28% 46% 26% 79% 31% 55% 58% 53% 42% 50% 26% 23% 32% 71% 46% 45% 33% 42% 27% 25%

36% 18% 27% 15% 13% 41% 23% 19% 32% 22% 9% 10% 37% 31% 5% 15% 12% 20% 18% 18% 28% 24% 3% 25% 26% 27% 29% 21% 27% 6%

21% 25% 20% 38% 20% 27% 16% 43% 24% 23% 26% 55% 18% 15% 25% 55% 19% 48% 22% 42% 22% 25% 28% 44% 22% 25% 17% 34% 11% 57% 14% 47% 21% 66% 15% 37% 23% 36% 10% 44% 27% 22% 30% 30%

26% 13% 3% 11% 32% 16% 17% 25% 21% 25% 28% 23% 3% 37%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

41

>100 km

0-20 km

0-20 km

45 Bouwnijverheid 50 Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat. 51 Groothandel en handelsbemiddeling 60 Vervoer over land 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64 Post en telecommunicatie Totaal

42% 33% 15% 26% 19% 30% 24%

30% 23% 17% 20% 23% 45% 22%

19% 18% 20% 22% 22% 9% 21%

9% 27% 48% 32% 36% 16% 32%

54% 26% 45% 23% 25% 20% 22% 19% 15% 21% 16% 56% 32% 23%

13%

6%

16% 16% 20% 35% 23% 36% 16% 48% 15% 13% 19% 27%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

42

Bijlage 14: Laadeenheden per sector
.............................................................................................

SBI code

Aanvoer Geen ladingsdragers (bulk)

Afvoer Geen ladingsdragers (bulk)

Totaal aanvoer

Rolcontainers

Rolcontainers

15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 45 50 51 60 63 64

22% 22% 11% 30% 4% 0% 6% 25% 26% 22% 9% 0% 11% 9% 0% 0% 19% 12% 8% 6% 14% 14% 18% 20% 61% 0%

72% 83% 56% 85% 58% 67% 94% 25% 83% 86% 53% 88% 81% 89% 67% 67% 33% 90% 69% 87% 67% 76% 60% 80% 68% 54% 60%

46% 0% 0% 5% 0% 0% 2% 0% 4% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 14% 11% 4% 12% 0% 0% 0% 5% 32% 13% 17% 25% 20%

30% 4% 11% 15% 4% 0% 0% 0% 20% 20% 18% 13% 5% 7% 0% 14% 11% 4% 10% 8% 16% 33% 24% 12% 7% 5% 29% 20%

15% 9% 0% 10% 11% 22% 15% 0% 46% 24% 16% 25% 16% 7% 33% 0% 0% 11% 16% 23% 16% 33% 7% 37% 6% 12% 25% 0%

43% 22% 22% 10% 38% 22% 2% 75% 39% 27% 62% 13% 27% 21% 0% 0% 33% 11% 12% 15% 16% 0% 30% 20% 14% 10% 18% 20%

4% 39% 56% 30% 36% 22% 32% 25% 15% 20% 18% 25% 28% 34% 67% 29% 33% 56% 37% 38% 35% 33% 33% 44% 33% 26% 21% 40%

17% 17% 0% 5% 9% 33% 2% 25% 37% 24% 15% 25% 24% 16% 0% 0% 7% 14% 15% 6% 67% 17% 18% 13% 21% 50% 0%

37% 65% 44% 90% 27% 89% 62% 25% 74% 76% 58% 75% 68% 64% 33% 67% 30% 39% 31% 48% 67% 27% 19% 66% 61% 50% 60%

7% 4% 0% 10% 0% 11% 13% 0% 11% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 29% 11% 7% 4% 0% 10% 0% 6% 16% 16% 19% 14% 20%

7% 4% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 15% 16% 9% 0% 1% 7% 0% 14% 11% 0% 6% 0% 3% 0% 15% 7% 7% 5% 21% 20%

0% 0% 0% 5% 0% 11% 11% 0% 20% 2% 5% 25% 11% 4% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 33% 5% 19% 6% 8% 18% 0%

11% 9% 11% 0% 29% 22% 4% 75% 22% 12% 31% 13% 22% 27% 0% 11% 11% 8% 15% 19% 0% 26% 8% 15% 10% 21% 20%

35% 231% 115% 43% 178% 143% 67% 156% 122% 25% 185% 145% 47% 151% 111% 11% 133% 178% 53% 151% 145% 25% 150% 150% 20% 233% 198% 27% 202% 159% 36% 176% 155% 50% 163% 188% 35% 170% 167% 36% 170% 154% 29% 157% 171% 56% 156% 156% 56% 137% 111% 41% 188% 114% 31% 162% 92% 45% 177% 135% 0% 267% 167% 37% 189% 132% 37% 218% 123% 38% 171% 160% 26% 158% 150% 29% 232% 204% 40% 160% 160%

0% 100% 167% 133%

0% 100%

0% 100%

37 100%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

43

Totaal afvoer

Containers

Containers

Zakken

Zakken

Overig

Overig

Pallets

Pallets

Vaten

Vaten

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

44

Bijlage 15: Transportorganisatie per sector

.............................................................................................

SBI sector

Aanvoer

Afvoer

Leverancier,

Leverancier,

Beroeps

15

Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

14%

55%

31%

72%

5%

Beroeps 23% 60% 30% 55% 35% 72% 40% 30% 74% 57% 46% 49% 42% 59% 88% 65% 73% 63% 44% 68%

klant

17 18 19 20 21 22 23

Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kled) Houtindustrie (excl. meubels) Vervaardiging van papier, karton Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie v.media Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie

14% 17% 9% 13% 12% 4% 23%

23% 34% 26% 54% 31% 54% 70%

64% 49% 64% 33% 57% 41% 8%

30% 48% 22% 49% 20% 47% 24%

22% 23% 16% 8% 13% 46%

24 25 26 27 28 29 30

Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van producten van rubber/kunststof Vervaardiging van glas, aardewerk etc Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van producten van metaal Vervaardiging van machines en apparaten Vervaardiging van kantoormachines en computers

4% 11% 6% 6% 11% 10% 1%

36% 42% 53% 72% 51% 47% 26%

60% 48% 41% 21% 38% 42% 73%

11% 27% 39% 24% 33% 26% 8%

15% 15% 15% 26% 25% 15% 3%

31 32 33 34 35

Vervaardiging van overige elektrische machines Vervaardiging van audio-, video- en telecom. app. Vervaardiging v. medische apparaten, instrumenten Vervaardiging v. auto's, aanhangwagens, opleggers Vervaardiging van transportmiddelen

14% 1% 10% 12% 1%

23% 14% 20% 46% 63%

63% 85% 73% 42% 36%

31% 22% 30% 23% 23%

33% 9%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

45

klant 9% 4% 5% 8%

Zelf

Zelf

36 37 45 50

Vervaardiging van meubels, overige goederen n.e.g Voorbereiding tot recycling Bouwnijverheid Handel in en reparatie v. auto's, motorfietsen, benzinestat.

8% 55% 21% 21%

37% 12% 58% 46%

55% 33% 21% 33%

33% 40% 80% 36%

11% 18% 9% 40%

56% 42% 11% 24%

51 60 63 64

Groothandel en handelsbemiddeling Vervoer over land Dienstverlening t.b.v. het vervoer Post en telecommunicatie Totaal

14% 65% 37% 67% 18%

33% 10% 21% 23% 42%

53% 25% 42% 10% 40%

37% 71% 40% 78% 47%

13% 8% 12% 20% 15%

50% 21% 48% 2% 38%

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

46

Bijlage 16: Terreincoëfficiënten op bedrijventerreinen

.............................................................................................

Sector

Terreincoëfficiënten bedrijventerreinen (m2 kaveloppervlak per persoon) Noord-oost NL Randstad 90 130 1000 200 200 600 140 60 100 300 300 190 120 1200 530 170 100 50 20 30 50 90 50 80 Overig NL 290 300 1000 200 200 600 170 100 180 300 300 470 260 1200 530 230 100 120 170 270 80 100 50 240

Voeding en Genot Overige industrie Basischemie Eindproducten chemie Rubber en kunststof Basismetaal Metaalproducten Electrotechnisch Transportmiddelen Olieindustrie Delfstoffenwinning Openbaar nut Groothandel Zee- en luchtvaart Overig transport Detailhandel Exploitatie OG Bouw Horeca Reparatie Benken en verzekeringen Overig tertair Communicatie Overheid en kwartair Bron: BLM, 1995

180 330 1000 200 200 600 230 200 180 300 300 340 290 1200 530 210 100 140 60 140 60 170 50 200

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

47

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

48

Bijlage 17: Relevantie van sectoren in Macro-analyse

.............................................................................................

SMILEcode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

SBI-code 1974* Omschrijving 10 Land- en tuinbouw 13 Hoveniers 14 Agrarische dienstverlening 20 Bosbouw 30 Visserij 120 Aardolie- en gaswinning 191 Zand-, grind- en mergelwinning 192/99 Overige delfstoffenwinning 201 Vlees en vleeswaren 202 Zuivel- en melkprodukten 203 Visbewerking 207 Groente- en fruitverwerking 204 Graanverwerking 212 Veevoeder 205 Suiker 208 Bloemverwerking 209 Cacao en zoetwaren 206 Olie en vetten 211 Zetmeel 213 Overige voedingsmiddelen 214 Distilleerderijen 215 Bier en mout 216 Frisdranken 217 Tabak verwerking 221 Wol 222 Katoen 223 Tricot en kousen 225/26 Tapijt en linoleum 224 Textielveredeling 227 Textielwaren 229 Overige textiel industrie 231/33 Confectie/Maatkleding 234 Bont en pels 235 Modeartikelen 241 Leder 242 Lederwaren 243 Schoeisel 251/53 Houtzagerijen/Timmer- en parketvloeren 252 Houtplaten 254 Houten emballage 255 Houtwaren overig

Bruikbaar? nee nee nee nee nee nee nee nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

49

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

256 Kurkwerk, borstelwerk en vlechtwerk ja 257 Meubelen 261 Papier en karton 2621/23/29 Behang/papieren zakken en rollen 2622 Papieren kantoorbehoeften 2631 Golfkarton 2632 Kartonnage 2711 Dagblad drukkerijen 2715 Grafische reproduktie 272 Uitgeverijen 273 Boekbinderijen 281 Olieraffinaderijen 282 Cokes en olieprodukten 291 Kunstmeststoffen 292 Kunstharsen 293 Pigmenten 2941 Industriegassen 2942-49/300 Overige basischemie en vezels 2971 Zeep, wasmiddelen en kosmetica 2972/94/99 Fotochemie en ov. chemische eindproduk-ten 2951 Verf en lak 2952 Drukinkt 2961 Geneesmiddelen 2962 Verbandmiddelen 298 Chemische bestrijdingsmiddelen 2991 Lijm en plakmiddelen 2992 Chemische kantoorbehoeften 2993 Poetsmiddelen 2995 Springstoffen ed 311 Rubberverwerking 312 Cover bedrijven 313 Kunststofverwerking 321 Baksteen en dakpannen 322 Aardewerk 323 Kalkzandsteen 324 Cement en kalk 325 Beton en cementwaren 326 Natuursteen bewerking 327 Overige minerale produkten 328 Glas 333 Draadtrekkerijen en koudwalserijen 331/32/34 Overige basismetaal 3401 Ijzer- en staalgieterijen 3402 Non-ferro gieterijen 341 Grofsmederijen enz 342 Metalen massaprodukten 343 Reservoirs en pypleidingen 344/49 Constructie/Smederijen 345 Metalen meubelen 346 Metalen emballage 347 Verwarmingsapparatuur ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

50

93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

348 Ov.metaalw. 351 Landbouw machines 352 Metaalbewerkings machines 353 Mach.voor voedm.ind, chemie ed 354 Hef e.a transpm, mach. voor mijnb. en bouw 355/57 Tandwielen/Stoomketels 356 Mach.tbv neg industrie 358/59 Kantoor en overige machines 361 Elektriciteitsdraad en -kabel 362 Elektrische motoren en -installaties 369/82 Overige elektrotechn 371 Auto en auto onderdelen 372 Carrosserie en aanhangwagens 373/75/77/79 Vliegtuigen en overige transportmiddelen 374 Scheepsbouw 376 Rywiel industrie 381 Medische instrumenten 383 Optische industrie 384 Klokken en uurwerken 391 Edelmetaal en siervoorwerpen 392 Muziek instrumenten 393 Foto- en filmlaboratoria 394 Sportartikelen en speelgoed 395/99 Sociale werkplaatsen en Overige industrie 401 Elektriciteitsbedrijven 402 Gasdistributiebedrijven 403 Waterleidingbedrijven 511 Burgerlijke utiliteitsbouw 512 Grond-, weg- en waterbouw 513 Schilders 514 Stucadoors 519 Afwerkbedryven 521 Loodgieters 522 Isolatie en cv installatie 523 Bouw elektrische installaties 610 Groothandel 62901 Recuperatie 62902 Recuperatie kapitaalgoederen 650 Kleinhandel 832 Makelaars 671 Maaltijdverstrekking 672 Drankverstrekking 673 Consumptie inrichtingen overig 6741 Hotels 6742 Pensions 675 Overige logies verstrekking 681 Reparatie schoenen 682 Reparatie auto's 683 Reparatie tweewielers

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee nee nee ja ja ja ja ja ja nee nvt nvt nee nee ja ja nee nee nee nee ja ja ja

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

51

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

684 Reparatie overige gebruiksgoederen 731/732 Grote en kleine vaart 751/752 Luchtvaart en luchthavens 7211 Tram- en busvervoer 723 Goederenwegvervoer 7241/43 Wegvervoerverwant en pypleiding 733 Zeevervoer verwant 741 Binnenvaart 742 Binnenvaartverwant 761 Reisburos 762 Expediteurs ed 763 Veem en pakhuizen toerw.-bedr

ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

154 710/212/221/70 Spoorwegen, comm.,taxi's en 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 810 Bankwezen 820 Verzekeringswezen 8311 Exploitatie woningen 8312 Exploitatie bedrijfsgebouwen 841 Rechtskundige diensten 842 Accountants 843 Computer service buros 844 Ingenieurs en architecten 845 Reklame- en advertentieburos 846 Economisch adviesburos 847 Overige zakelijke diensten 848 Uitzendburos 850 Verhuur roerend goed 860 Tophulp organisaties 90112 Rijk burgerlijk 90113 Gemeenten 90114 Gemeenschappelijke regelingen 90115 Provincies 90116 Waterschappen 90117 Parastatale instellingen 907 Sociale verzekering 906 Rijk militair 92009 Rijks onderwijs 92010 Wetenschappelijk onderwijs 92011 Bijzonder onderwijs 92012 Gemeentelijk onderwijs 92013 Gemeentelijk rg onderwijs 910 Religieuse organisaties. 9291 Autorijles 9299 Overig particulier onderwijs 94123 Bejaardenoorden 948 Overige maatschappelijke diensten 97109 Pbo's en overige sociale instellingen 97204 Werkgeversorganisaties 975 Research 931 Ziekenhuizen 932 Psychiatrische inrichtingen 933 Zwakzinnigeninrichtingen

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

52

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

934 Verpleeghuizen 9351 Huisartsen 9352 Medisch specialisten 936 Tandartsen 9378 Paramedici 9381 Kruis- en kraamzorg 9389 Overige medische diensten 939 Dierenartsen 95139 Jeugd- en buurtwerk 954 Bibliotheken en musea 955 Omroep ed 95613 Filmorganisaties 9564 Bioscopen 9569 Videotheken 957 Schouwbrg ed 958 Gezelschappen en artiesten 9613 Exploitatie sportgebouwen 9614 Sportclubs 9621 Organisaties voor sport en recreatie 9622 Recreatiecentra 9623 Gokwezen 9811 Reiniging particulier 9812 Reiniging overheid 982 Schoonmaakbedrijven, werksters 983 Wasserijen 984 Kappersbedrijven 985 Fotoateliers 989 Overige persoonlijke diensten 990 Huishoudelijke diensten 99992 Sbi’s geheim

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ja nee nee nee nee nee nee nee ja ja ja ja nee nee nee nee nvt

* Let op: het gaat hier om Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) 1974. De koppeling tussen SBI sectoren en SMILE sectoren is namelijk alleen voor 1974 uitgevoerd. Van SMILE sectoren naar SBI 1993 sectoren is niet mogelijk omdat in enkele gevallen een SBI 1974 sector is opgesplitst in meerdere SBI 1993 sectoren en visa versa.

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

53

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

54

Bijlage 18: Goederenvervoerproductie in tonnen per m2 per sector per jaar voor Randstad en Rest van Nederland

.............................................................................................

Afvoer SMILEcode 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 SBI-code 1974* 201 Vlees en vleeswaren 202 Zuivel- en melkprodukten 203 Visbewerking 207 Groente- en fruitverwerking 204 Graanverwerking 212 Veevoeder 205 Suiker 208 Bloemverwerking 209 Cacao en zoetwaren 206 Olie en vetten 211 Zetmeel 213 Overige voedingsmiddelen 214 Distilleerderijen 215 Bier en mout 216 Frisdranken 217 Tabak verwerking 221 Wol 222 Katoen 223 Tricot en kousen 225/26 Tapijt en linoleum 224 Textielveredeling 227 Textielwaren 229 Overige textiel industrie 231/33 Confectie/Maatkleding 234 Bont en pels 235 Modeartikelen 241 Leder 242 Lederwaren 243 Schoeisel 251/53 Houtzagerijen/Timmeren parketvloeren 252 Houtplaten 254 Houten emballage 255 Houtwaren overig 256 Kurkwerk, borstelwerk en vlechtwerk 257 Meubelen 261 Papier en karton 0.18 2.18 0.61 0.13 1.52 0.43 3.57 1.49 1.02 0.17 2.49 1.04 0.71 0.12 1.55 4.30 8.62 0.35 0.09 0.20 0.04 0.71 0.09 0.06 0.27 0.02 0.07 0.03 0.00 0.07 0.03 0.16 1.16 3.23 6.46 0.26 0.06 0.14 0.03 0.49 0.06 0.04 0.19 0.01 0.05 0.02 0.07 0.05 0.02 0.11 20.21 20.39 10.24 0.55 1.59 19.51 15.88 1.69 15.16 15.29 4.15 0.41 1.19 14.63 11.91 1.26 2.09 4.50 0.91 2.28 1.57 3.38 0.68 1.71 Omschrijving

Aanvoer Overig NL 2.48 9.42 1.00 2.29 14.18 19.49 15.04 0.79 2.20 17.63 23.57 3.09 3.02 2.54 2.85 0.57 0.49 0.25 0.12 0.55 0.46 0.19 0.45 0.07 0.05 0.08 0.67 0.12 0.07 0.85 5.48 1.26 1.67 3.72 0.37 2.78 0.73

Randstad Overig NL Randstad 2.48 9.42 1.00 2.29 14.18 19.49 37.13 0.79 2.20 17.63 31.42 3.09 4.02 2.54 2.85 0.57 0.49 0.36 0.17 0.55 0.46 0.19 0.45 0.07 0.05 0.08 0.00 0.12 0.07 0.85 5.48 1.26 1.67 3.72 0.37 2.78 0.73

45 2621/23/2 Behang/papieren zakken

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

55

9 en rollen 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2622 Papieren kantoorbehoeften 2631 Golfkarton 2632 Kartonnage 2711 Dagblad drukkerijen 2715 Grafische reproduktie 272 Uitgeverijen 273 Boekbinderijen 281 Olieraffinaderijen 282 Cokes en olieprodukten 291 Kunstmeststoffen 292 Kunstharsen 293 Pigmenten 2941 Industriegassen 2942- Overige basischemie en 49/300 vezels 2971 Zeep, wasmiddelen en kosmetica 61 2972/94/9 Fotochemie en ov. 9 chemische eindprodukten 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 2951 Verf en lak 2952 Drukinkt 2961 Geneesmiddelen 2962 Verbandmiddelen 298 Chemische bestrijdingsmiddelen 2991 Lijm en plakmiddelen 2992 Chemische kantoorbehoeften 2993 Poetsmiddelen 2995 Springstoffen ed 311 Rubberverwerking 312 Cover bedrijven 313 Kunststofverwerking 321 Baksteen en dakpannen 322 Aardewerk 323 Kalkzandsteen 324 Cement en kalk 325 Beton en cementwaren 326 Natuursteen bewerking 327 Overige minerale produkten 328 Glas 333 Draadtrekkerijen en koudwalserijen 83 331/32/34 Overige basismetaal 84 85 86 87 88 3401 Ijzer- en staalgieterijen 3402 Non-ferro gieterijen 341 Grofsmederijen enz 342 Metalen massaprodukten 343 Reservoirs en 0.43 0.11 0.03 0.14 0.36 0.26 0.43 0.11 0.03 0.14 0.29 0.21 0.78 0.36 0.21 0.13 0.60 0.38 0.78 0.36 0.21 0.13 0.60 0.38 1.58 0.40 1.10 0.40 3.70 0.39 3.70 0.39 0.61 0.63 0.24 0.37 0.23 8.33 0.73 27.77 26.50 21.10 1.97 7.74 0.61 0.63 0.24 0.37 0.23 5.81 0.51 19.35 18.47 14.70 1.37 5.40 0.79 2.93 0.39 0.39 0.43 3.57 1.60 13.40 7.60 22.46 6.89 5.46 0.79 2.93 0.39 0.39 0.43 3.57 1.60 13.40 5.30 22.46 6.89 5.46 0.84 0.17 0.84 0.17 1.24 0.42 1.24 0.42 0.41 0.23 0.05 0.08 0.24 0.41 0.23 0.05 0.08 0.24 0.63 0.41 0.25 0.34 1.39 0.63 0.41 0.25 0.34 1.39 0.29 0.29 0.83 0.83 0.72 0.72 0.92 0.92 0.98 0.78 0.20 0.07 0.23 0.17 18.96 23.49 2.78 0.26 0.10 4.22 0.44 0.68 0.54 0.14 0.05 0.16 0.12 18.96 23.49 2.78 0.26 0.10 4.22 0.44 0.94 0.92 0.32 0.13 0.13 0.14 19.07 6.61 1.57 0.31 0.53 1.39 0.69 0.94 0.92 0.32 0.13 0.13 0.14 19.07 6.61 1.57 0.31 0.53 1.39 0.69 0.49 0.34 0.71 0.71

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

56

pypleidingen 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 344/49 Constructie/Smederijen 345 Metalen meubelen 346 Metalen emballage 347 Verwarmingsapparatuur 348 Ov.metaalw. 351 Landbouw machines 352 Metaalbewerkings machines 353 Mach.voor voedm.ind, chemie ed 354 Hef e.a transpm, mach. voor mijnb. en bouw 355/57 Tandwielen/Stoomketels 356 Mach.tbv neg industrie 358/59 Kantoor en overige machines 361 Elektriciteitsdraad en kabel 362 Elektrische motoren en installaties 369/82 Overige elektrotechn 371 Auto en auto onderdelen 372 Carrosserie en aanhangwagens 106 373/75/77 Vliegtuigen en overige /79 transportmiddelen 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 122 123 124 125 126 127 133 134 139 140 141 142 374 Scheepsbouw 376 Rywiel industrie 381 Medische instrumenten 383 Optische industrie 384 Klokken en uurwerken 391 Edelmetaal en siervoorwerpen 392 Muziek instrumenten 393 Foto- en filmlaboratoria 394 Sportartikelen en speelgoed 395/99 Sociale werkplaatsen en Overige industrie 513 Schilders 514 Stucadoors 519 Afwerkbedryven 521 Loodgieters 522 Isolatie en cv installatie 523 Bouw elektrische installaties 671 Maaltijdverstrekking 672 Drankverstrekking 681 Reparatie schoenen 682 Reparatie auto's 683 Reparatie tweewielers 684 Reparatie overige 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 2.43 0.46 0.50 1.65 0.17 1.76 2.43 0.46 0.50 1.65 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 5.30 2.70 0.45 0.56 0.26 0.43 5.30 2.70 0.45 0.56 0.26 0.03 0.02 0.65 0.65 0.04 0.02 0.22 0.04 0.01 0.17 0.14 0.19 0.42 0.14 0.19 0.42 0.16 0.18 0.03 0.01 0.01 0.05 0.12 0.14 0.02 0.01 0.01 0.04 0.45 0.53 0.18 0.12 0.01 0.60 0.45 0.53 0.18 0.12 0.01 0.60 0.24 0.18 0.27 0.27 0.11 0.41 0.18 0.07 0.32 0.14 0.71 0.52 0.49 0.71 0.52 0.49 0.12 0.08 0.49 0.49 0.57 0.37 1.66 1.66 0.08 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05 0.28 0.19 0.21 0.28 0.19 0.21 0.16 0.13 0.30 0.30 0.06 0.05 0.32 0.32 0.59 0.27 0.55 0.21 0.20 0.19 0.05 0.47 0.21 0.44 0.17 0.16 0.16 0.04 0.58 0.52 1.01 0.47 0.44 0.38 0.21 0.58 0.52 1.01 0.47 0.44 0.38 0.21

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

57

gebruiksgoederen 214 215 216 217 9811 Reiniging particulier 9812 Reiniging overheid 982 Schoonmaakbedrijven, werksters 983 Wasserijen 0.00 0.00 0.28 0.28 * Let op: het gaat hier om Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) 1974. De koppeling tussen SBI sectoren en SMILE sectoren is namelijk alleen voor 1974 uitgevoerd. Van SMILE sectoren naar SBI 1993 sectoren is niet mogelijk omdat in enkele gevallen een SBI 1974 sector is opgesplitst in meerdere SBI 1993 sectoren en visa versa. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.79 0.02 1.63 0.79 0.02

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

58

Bijlage 19: Goederenvervoer gegevens per NSTR-2 digit klasse

.............................................................................................

NSTR-2 0 1 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 31 32 33 34 41 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 69 71 72 81 82 83 84 89 91 92 93 94 95 96 97 99

Macro-analyse V ton/m2 ton/m2 ton/m2 G Omschrijving Afvoer Aanvoer Totaal A Levende dieren 0 1,512 1,512 Granen 0,173 15,244 15,417 Aardappelen 0 16,807 16,807 Vers fruit, verse en bevroren groenten 0,139 2,033 2,172 Textielstoffen en -afval 0,099 0,939 1,038 Hout en kurk 0 9,009 9,009 Suikerbieten 2,337 59,409 61,746 Andere plantaardige en dierelijke grondstoffen 0,066 0,309 0,375 Suiker 12,141 5,078 17,218 Dranken 7,718 0,837 8,555 Genotmiddelen en bereide voedingsmiddelen 8,537 3,303 11,84 Vlees, vis, vlees- en viswaren, melk en -producten 3,144 8,72 11,864 Graan-, fruit- en groentebereidingen 0,669 0,49 1,159 Veevoeder 29,708 3,847 33,555 Oliezaden, olien en vetten 0,009 16,775 16,785 Steenkool 0 61,739 61,739 Bruinkool en turf 0 0,881 0,881 Cokes 11,566 0,743 12,309 Ruwe aardolie 1,398 20,14 21,538 Vloeibare brandstoffen 3,664 9,928 13,591 Energiegassen 29,029 41,951 70,981 Andere aardolie derivaten 0,323 0,982 1,305 IJzererts 0,372 2,574 2,946 Andere ertsen en afvallen daarvan 0 0,003 0,003 IJzer-, en staalafval, -schroot, hoogovenstof 1,29 5,695 6,985 Ruw ijzer, ferrolegeringen en ruw staal 5,098 16,473 21,571 Halffabricaten staal 1,327 16,719 18,045 Staven- en profielstaal, draad van ijzer 1,586 0,22 1,806 Plaat-en bandstaal 0,057 0,097 0,153 Pijpen e.d., ruw giet- en smeedstukken 0,268 1,749 2,017 non-ferrometalen en -halffabricaten 0,16 0,735 0,895 Zand, grind, klei en slakken 46,33 58,53 104,86 Zout 0,084 1,274 1,358 Andere ruwe materialen 6,326 8,973 15,299 Cement, kalk 24,971 14,743 39,714 Gips 0,189 0,034 0,223 Andere bwerkte bouwmaterialen 10,145 0,96 11,105 Natuurlijke meststoffen 0,82 0,823 1,644 Kunstmeststoffen 15,981 5,144 21,125 Chemische basisproducten 0,166 3,921 4,087 Aluminiumoxyde en -hydroxyde 0,059 3,265 3,324 Producten van steenkool- en petrochemie 0,169 0,465 0,634 Cellulose enoud papier 2,815 2,122 4,937 Andere chemische producten 5,804 4,482 10,286 Vervoermateriaal, incl onderdelen 0,642 0,034 0,676 Landbouwtractoren en -machines 0,027 0,008 0,035 Elektrische en andere machines 0,236 0,039 0,275 Metaalwaren 0,515 0,376 0,891 Glas, glaswerk, keramische producten 3,302 2,051 5,352 Leer, textiel en kleding 0,815 0,085 0,9 Andere fabrikaten en halffabricaten 0,982 1,263 2,245 Andere goederen (incl stukgoederen) 21,032 40,463 61,495

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

59

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

60

Bijlage 20: Kengetallen per jaar per bedrijf (Brabantse stedenrij)

.............................................................................................

................................... Tabel 8 Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan het bruto terreinoppervlak (ongewogen)

Branche

Soort rit <0.5

Bruto terreinoppervlak (ha) 0.5-1.0 1.0-2.0 >=2.0

Totaal

Industrie Voeding/genot Inkomend Uitgaand Textiel Inkomend Uitgaand Chemie Inkomend Uitgaand Bouw Inkomend Uitgaand Metaal/electro Inkomend Uitgaand Overig Inkomend Uitgaand Groothandel Inkomend Uitgaand Wegvervoer Bron: Heidemij Advies (1994) 546 567 420 275 200 100 300 375 422 274 572 338 795 628 4200 0 0 1625 500 884 767 67 5234 847 684 969 713 1648 1341 4950 1672 7267 0 0 1417 917 475 5600 600 429 788 782 1010 1045 5050 10875 13565 3000 1625 2650 2540 1800 4720 2843 1550 884 567 2513 2242 18500 4967 7489 961 500 1696 1488 896 4271 1063 672 739 545 1129 954 6300

................................... Tabel 9 Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan het bebouwd terreinoppervlak (ongewogen)

Branche

Soort rit

Bebouwd terreinoppervlak (ha) <0.25 0.25-0.5 0.51.0 1.02.0 >=2.0

Totaal

Industrie Voeding/genot Inkomend Uitgaand 700 750 3667 4550 2872 1033 6 Textiel Inkomend Uitgaand Chemie Inkomend Uitgaand Bouw Inkomend Uitgaand Metaal/electro Inkomend Uitgaand Overig Inkomend Uitgaand 450 250 550 600 150 5450 450 250 550 300 1600 625 1250 600 475 200 850 527 1050 732 0 0 1417 1167 500 1250 1093 972 640 600 1000 750 1250 900 3125 6875 1375 925 325 450 5000 2500 4750 4625 1125 4300 3619 2100 1500 1150 950 500 1700 1500 900 4250 1050 650 750 550 11617 8884 12560 21960 5100 7600

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

61

Groothandel

Inkomend Uitgaand

950 700 4350

1266 1370 5200

1262 1074 6100

3050 2550 27150

2667 2334 14150

1150 950 6700

Wegvervoer Bron: Heidemij Advies (1994)

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

62

................................... Tabel 10 Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan het aantal werkzame personen (gewogen)

Branche

Soort rit

Grootteklasse (werkzame personen) 5-9 10-19 20-49 50-99 >100

Totaal

Industrie Voeding/genot Inkomend Uitgaand Textiel Inkomend Uitgaand Chemie Inkomend Uitgaand Bouw Inkomend Uitgaand Metaal/electro Inkomend Uitgaand Overig Inkomend Uitgaand Groothandel Inkomend Uitgaand Wegvervoer Bron: Heidemij Advies (1994) ................................... Tabel 11 Het gemiddeld aantal ritten per jaar per bedrijf per branche gerelateerd aan één werkzaam persoon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 364 3250 1470 1275 220 161 187 135 944 2267 280 225 342 169 692 431 3500 1582 2706 241 163 422 233 1013 7219 646 453 248 188 804 737 19250 6020 4078 690 246 502 700 0 0 400 178 2505 1441 509 206 1700 22144 19960 1438 719 3404 4761 1146 4675 1536 1089 679 512 3476 4439 8200 6435 5910 416 221 1077 1365 886 4483 615 428 614 375 617 526 5800

Branche

Soort rit

Grootteklasse (werkzame personen) 5-9 10-19 20-49 50-99 >100

Totaal

Industrie Voeding/genot Inkomend Uitgaand Textiel Inkomend Uitgaand Chemie Inkomend Uitgaand Bouw Inkomend Uitgaand Metaal/electro Inkomend Uitgaand Overig Inkomend Uitgaand Groothandel Inkomend Uitgaand Wegvervoer Bron: Heidemij Advies (1994) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.5 55.1 492.4 107.3 93.1 16.8 12.3 13.5 9.7 67.9 163.1 20.8 16.7 25.0 12.3 51.6 32.1 259.3 50.6 86.4 7.9 5.3 12.8 7.1 37.2 265.4 20.7 14.5 8.3 6.3 27.4 25.2 431.7 88.3 59.8 10.0 3.6 7.1 10.0 0.0 0.0 5.8 2.6 37.1 21.3 7.6 3.1 25.9 68.9 62.1 6.3 3.2 11.9 16.7 5.5 22.6 3.4 2.4 2.4 1.8 15.8 20.2 48.1 71.7 65.9 9.0 4.8 11.4 14.5 16.0 81.1 6.5 4.5 9.1 5.6 31.5 26.8 200.0

Met betrekking tot het gemiddelde aantal ritten per bedrijf gerelateerd aan het terreinoppervlak (zowel bruto als bebouwd) worden de branches voeding/genot, chemie en bouw gekenmerkt door een relatief hoog gemiddeld aantal ritten per bedrijf (zie tabel 8 en 9). In de bouw is het gemiddelde aantal uitgaande ritten op jaarbasis een factor 4 à 5 groter dan het gemiddelde aantal inkomende ritten. Het gemiddelde aantal ritten per bedrijf is gerelateerd aan 4 grootteklassen; afgezien van enkele verschillen valt bij de eerste 3 de grootteklasse-indelingen hetzelfde patroon waar te nemen: het aantal ritten neemt toe met de bedrijfsgrootte (zie tabel 8 t/m 10). Het gemiddeld aantal

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

63

vrachtwagenritten per werkzame persoon neemt in alle branches af bij toenemende bedrijfsgrootte (zie tabel 11). De branches voeding/genot, bouw en groothandel kenmerken zich door een relatief hoog aantal ritten per werkzame persoon. De hoge score van de groothandel in vergelijking tot de industriebranches wordt voor een belangrijk deel verklaard door de, bij de industrie ontbrekende, categorie 5-9 werkzame personen [Heidemij Advies, 1994]. De branches textiel, metaal/electro en overig worden gekenmerkt door een relatief laag aantal ritten per werkzame persoon.

Goederenvervoer en Bedrijventerreinen

64