Nieuwsbrief

Nummer 4 – Oktober 2004

Collectiviteitgedachte wint steeds meer terrein

Duurzame bedrijventerreinen

Een ondernemer hoef je niet uit te leggen dat gezamenlijke inkoop van producten of diensten leidt tot financieel voordeel en – niet onbelangrijk – vaak ook betere dienstverlening. Als grote klant kun je eisen stellen en maatwerk afdwingen.
Onderzoek bij 138 bedrijven (2002) op Frankeneng en Heestereng had al uitgewezen dat het bedrijfsleven op een aantal terreinen zeer geïnteresseerd is in collectieve afspraken. Deze terreinen zijn beveiliging, energie, afval en bedrijfshulpverlening. Alle aandacht is er de afgelopen maanden op gericht geweest om zulke collectieve afspraken vast te leggen met diverse aanbieders. Inmiddels zijn er zes raamovereenkomsten getekend. U leest daarover in deze nieuwsbrief. Duurzame ontwikkeling op de rit zetten in een bestaande situatie, zoals op Frankeneng/ Heestereng, is niet eenvoudig. Er zijn verschillende partijen bij betrokken met gedeelde, maar soms ook verschillende opvattingen over de invulling. ,,Zolang je de gezamenlijke belangen goed voor ogen houdt, kom je er wel uit’’, is de opvatting van projectleider Arie van den Andel. ,,De onderhandelingen en het creëren van draagvlak kosten natuurlijk wel veel tijd. Wij hebben ons de achterliggende periode vooral gericht op kansrijke projecten. Collectieve inkoop is daarvan een goed voorbeeld. Ook de Provincie Gelderland volgt de ontwikkelingen in Ede met belangstelling en heeft besloten ons project als pilot op te nemen in het Gelders Milieuplan (zie pagina 4, red.). Dat is een steun in de rug en te zijner tijd kunnen andere gemeenten van de door ons opgedane ervaringen en kennis gebruik maken en er hun voordeel mee doen. Hoef je het wiel niet twee keer uit te vinden.’’

A30 maakt hooggespannen verwachting waar
Nu inmiddels ook het tweede gedeelte van de A30 klaar is, behoren de verkeerscongesties rond de bedrijventerreinen tot het verleden. De A30 wordt goed gebruikt en maakt de hooggespannen verwachtingen helemaal waar. Er is sprake van een vlotte doorstroming. Het gereedkomen van de A30 heeft ook een aantal positieve neveneffecten. Niet alleen is filevorming op de N224 voorbij, maar ook wordt de bebouwde kom van Ede behoorlijk ontlast omdat doorgaand verkeer zonder bestemming Ede via de A30 rijdt. Op de snelwegen richting bedrijventerreinen staan inmiddels ANWB-borden die verwijzen naar de afslag Galvanistraat/Schutterweg. Deze afslag wordt daarmee de hoofdentree tot de bedrijventerreinen. Strategisch gezien was Ede altijd al een interessante vestigingsplaats. Midden in het land en als een spin in het web nabij een aantal hoofdverkeersaders als de A12, A1 en A50. Nu ook de noord-zuid verbinding in de vorm van de A30 is gerealiseerd, is de ontsluiting uitstekend geregeld.
De aansluiting A30 op de A12 ter hoogte van het knooppunt Maanderbroek

Interne bereikbaarheid voor verbetering vatbaar

Goede bewegwijzering voorkomt zoekgedrag
De externe bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng en het bedrijvenpark De Vallei is door ingrepen op de Keesonstraat en het gereedkomen van de A30 goed te noemen. Ook de verbreding van de Dr. Willem Dreeslaan en het ruim bemeten viaduct zorgen voor een vlotte doorstroming. De bereikbaarheid en overzichtelijkheid zijn daarnaast gediend met goed parkeerbeleid. Onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeersituatie op de bedrijventerreinen niet problematisch is. Slechts op een paar locaties is de parkeerdruk hoog te noemen. Oorzaak is het tekort aan parkeerplaatsen op bedrijfskavels in de nabije omgeving, waardoor wordt uitgeweken naar de openbare weg. Nijpend is de situatie dus beslist niet, al wordt wel gepleit voor het aanbrengen van duidelijke vakindeling en markering, zowel op de bedrijfskavels als op de openbare weg. Ook is het belangrijk dat parkeerplaatsen op de openbare weg niet worden gebruikt voor opslag of parkeren van vrachtwagens. Met parkeermanagement kunnen knelpunten in de toekomst gemakkelijk worden aangepakt. Bedrijven met een overschot aan parkeerplaatsen helpen dan bedrijven die er een tekort aan hebben. En bij nieuwbouw kan meteen een goed parkeerplan worden meegenomen.

Aansluiting bedrijventerrein op de A30, onder ziet u de Schutterweg/Galvanistraat

Toch is tevreden achterover leunen er niet bij. Het verbeteren van de interne bereikbaarheid op de bedrijventerreinen vraagt nog alle aan-

Langs de hoofdwegen worden overzichtelijke straatnaamborden geplaatst

dacht. Een goede bewegwijzering draagt bij aan het tegengaan van zoekgedrag en zorgt voor een vlotte doorstroming. De afslag van de A30 op de Schutterweg/Galvanistraat is de hoofdentree tot de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng. Komend vanaf de A30 zien automobilisten ter hoogte van de Galvanistraat een informatiezuil, die zij kunnen raadplegen. Maar ook op de bedrijventerreinen is/wordt de bewegwijzering aanmerkelijk verbeterd door het plaatsen van duidelijke straatnaamborden langs de hoofdwegen, die zowel verwijzen naar de drie clusters (Frankeneng, Heestereng en De Vallei) als naar de afzonderlijke straten per afslag (zie illustratie). De straatnaampanelen van de afzonderlijke straten zijn al eerder vernieuwd en van grotere letters voorzien. De uniform vormgegeven huisnummerportalen dragen eveneens bij aan duidelijkheid. Binnenkort worden deze portalen ook geplaatst op Heestereng fase 2. Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen

Facilium Nederland ontwikkelt Facilitypoint
Een Facilitypoint op het bedrijventerrein kan een zinvolle functie hebben mits het bedrijfsleven er vindt wat het zoekt. Daarom is eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd. Inmiddels is Facilium Nederland als private partij geselecteerd om het Facilitypoint te ontwikkelen en op termijn ook te exploiteren. Het Facilitypoint wordt gebouwd op de hoek van de Galvanistraat/ Frankeneng. Er was al een kavel gereserveerd. Voor de bouw van het Facilitypoint is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Zodra een uitgewerkt plan is ingediend, wordt het beoordeeld. Bij goedkeuring zal de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan in gang worden gezet. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

2

Gezamenlijke inkoop

loont
Vooruitlopend op de oprichting van een definitieve Stichting Bedrijventerreinen Ede zijn de onderhandelingen voor collectieve inkoop van diensten en producten met diverse aanbieders gevoerd door het Edes Bedrijfs Contact (EBC) en de gemeente Ede. Op de terreinen van energie, afvalmanagement, beveiliging en bedrijfshulpverlening zijn verschillende partijen uitgenodigd, zodat een goede vergelijking kon worden gemaakt. Met de aanbieders die als beste uit de bus kwamen, zijn inmiddels raamovereenkomsten gesloten. In een aantal gevallen is het voldoende om zich als bedrijf als deelnemer aan te melden bij de projectleider, waarna van de condities in de raamoverkomst gebruik kan worden gemaakt. In enkele gevallen biedt de raamovereenkomst het kader, waarbinnen elk individueel bedrijf vervolgens apart een contract afsluit met de aanbieder. We lopen de zes raamovereenkomsten kort even langs.

leveranciers opnieuw uitgenodigd om hun prijs neer te leggen. Daarnaast wordt gekeken wie de beste service verleent. Mogelijk zou een meerjarig contract nog meer voordeel opleveren, maar dan moeten de deelnemende bedrijven daarvoor wel kiezen. Zodra de condities voor de raamovereenkomst 2005 bekend zijn, worden deze gecommuniceerd met de deelnemers. Dat is het moment dat elk individueel bedrijf beslist om al dan niet in te stappen. In het geval van collectieve inkoop van energie sluit elk bedrijf binnen de voorwaarden van de raamovereenkomst een eigen contract met de aanbieder. Deze gang van zaken is hetzelfde bij collectief afvalmanagement en staat garant voor maatwerk.

Collectief afvalmanagement
Op 21 juli jl. is de raamovereenkomst getekend voor collectief afvalmanagement. Al bij voorbaat hadden ruim negentig bedrijven aangegeven hiervoor interesse te hebben. Na zorgvuldige vergelijking tussen de verschillende leveranciers is besloten om met Van Gansewinkel Nederland B.V., regio Oost in zee te gaan. De professionele aanpak, de goede prijs en hun efficiënte aanpak hebben de doorslag gegeven. Bovendien beschikt dit bedrijf zelf over alle benodigde vergunningen om ook risicovol afval volgens de geldende regelgeving af te voeren. Het gaat om een compleet afvalbeheer. De leverancier garandeert trouwens dat de kostenpost ‘afval’ door efficiënt organiseren binnen een jaar met tien procent zal teruglopen. De raamovereenkomst met Van Gansewinkel is aangegaan voor een periode van drie jaar.

is niet over één nacht ijs gegaan. Van de vijf aanbieders bleek Securitas de beste kaarten te hebben. We noemen een aantal belangrijke verbeteringen. Het gebied (Frankeneng/Heestereng) is uitgebreid met het bedrijvenpark De Vallei, Kievitsmeent, de bedrijventerreinen Reehorsterweg en Ede Noord, het kantorenpark Stadspoort en het Horapark. Een tweede surveillanceauto wordt ingezet. De beveiligingsauto’s zijn voorzien van het zogenaamde GPS track- en tracesystem. Er komt een rechtstreekse doormelder vanaf het bedrijf naar de beveiligingsauto via het GSM-net. Ook is er een regeling hoe te handelen bij hulpverlening aan niet-deelnemers. De vinger wordt aan de pols gehouden door periodiek overleg en maandelijkse rapportages. Securitas heeft toegezegd maandelijks gemiddeld tien bedrijven te bezoeken om deze te interesseren voor deelname. Tenslotte attenderen wij u op de website van de politie over beveiliging: www.veiligheidszorg-ede.nl

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Elk bedrijf is verplicht Bedrijfshulpverlening te organiseren en daartoe medewerkers te laten opleiden. Het collectief inkopen van opleidingen, locatietrainingen en overige diensten blijkt lucratief. De raamovereenkomst die is gesloten met Ricas B.V. in Ede leidt tot een reductie van tarieven van circa 25 procent ten opzichte van individuele deelname. Ook is een raamovereenkomst gesloten met Adviesbureau Brandveiligheid Rietberg B.V. in het Limburgse Horst, die de collectieve inkoop van adviesproducten gericht op de bedrijfsveiligheid regelt. Voor de inkoop van veiligheidsmiddelen is tenslotte een raamovereenkomst gesloten met Felix Hoogendijk B.V. in Utrecht. Om voor kortingen voor de BHV, veiligheidsmiddelen en advies in aanmerking te komen, hoeft geen individueel contract te worden afgesloten. Na aanmelding bij de projectleider kunt u van de korting gebruik maken. Hij kan u ook informeren over de exacte inhoud van de zes raamovereenkomsten. 3

Inkoop energie
Met collectieve inkoop van energie doen dit jaar 33 bedrijven mee. Voor 2005 hebben zich inmiddels al ruim tachtig bedrijven gemeld. Een enorme sprong vooruit en wellicht melden zich nog meer deelnemers. Bedrijven kunnen op elk moment instappen. De onderhandelingen voor volgend jaar met aanbieders starten binnenkort. Wij zijn er zeker van dat er goede prijsafspraken kunnen worden gemaakt, nu op jaarbasis tenminste 10 miljoen kWh collectief wordt ingekocht. Juist ook voor kleinere ondernemingen biedt collectieve inkoop de mogelijkheid energie voor een interessante prijs af te nemen. Individueel zou men, gezien de geringe afname, nooit zo’n prijs kunnen bedingen. In 2004 is de energie afgenomen van Eneco. Of de afspraak met deze leverancier wordt gecontinueerd, hangt af van hun aanbod. Er worden verschillende

Collectieve beveiliging
Er is inmiddels een verbeterde raamovereenkomst gesloten die betrekking heeft op de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen. Het is reëel om te verwachten dat het aantal deelnemers aan de collectieve beveiliging hierdoor aanmerkelijk toeneemt. De selectiecommissie bestaande uit de heren Zwaginga, Lugard, Westmaas en Van den Andel Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen

Meer informatie?

Goed voorbeeld doet volgen
Provinciale Staten heeft op 29 juni besloten om het project duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen Frankeneng/Heestereng op te nemen als pilot in het Gelders Milieu Plan. Met de daar opgedane resultaten en leerervaringen kunnen andere gemeenten en bedrijventerreinen hun voordeel doen. Activiteiten die tussen 2005 en 2008 worden ontwikkeld zijn onder meer het samenstellen en beschikbaar stellen van een brede duurzaamheidscan als ‘gereedschap voor nieuwelingen’ en het invoeren in 2005 van een milieubarometer bij minimaal tien bedrijven op Frankeneng en Heestereng. Voor gemeenten en bedrijven, die ook het voornemen hebben een project duurzame ontwikkeling te starten, zullen er workshops worden georganiseerd.

Projectleider Arie van den Andel

Voor vragen over het project ‘Duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen’ kunt u bellen met projectleider Arie van den Andel, telefoon: (0318) 680 430. U kunt hem ook mailen: arie.van.den.andel@ede.nl De projectorganisatie wordt gevormd door de projectleider en projectsecretaris Jossy Vedder (0318- 680 313).

Informatiepunt
Belangwekkend is het voornemen om een informatiepunt duurzaam ondernemen te realiseren. Zo’n informatiepunt kan te zijner tijd een plek krijgen in het Facilitypoint. Ondernemers kunnen er met al hun vragen over duurzaam ondernemen terecht. Bovendien wordt zo ook alle kennis en informatie gecentraliseerd op één punt. Dat de provincie Ede als pilot heeft opgenomen ziet de gemeente als een erkenning voor de inspanningen die zij doet om duurzaam ondernemen breed onder de aandacht te brengen en te promoten.

Ede participeert in Europees project Optimum2
Eind juni hebben wethouder Peter van ’t Hoog en gedeputeerde Marijke van Haaren een convenant getekend over de uitvoering het Europese Optimum2 project. In dit project participeren naast de provincie Gelderland acht andere partners, waaronder de provincies Noord en Zuid-Holland. Het project richt zich op de verbetering van de mobiliteit rond bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. In de toekomst ontstaat er in onze gemeente een gebied van circa vierhonderd hectare bedrijventerreinen, waarop zo’n 25.000 mensen werken. De gemeente gaat samen met de provincie op zoek naar innovatieve oplossingen om een goede bereikbaarheid rond dit bedrijvengebied in de toekomst te garanderen. Het gaat dus om het ontwikkelen van een totaalvisie. 4 Hoe wordt de mobiliteit verbeterd? Dat is de centrale vraag. Bij het ontwerpen van nieuwe terreinen kan dit punt vanaf het begin worden meegenomen. Maar ook in bestaande situaties kunnen bepaalde ingrepen leiden tot betere bereikbaarheid. Te denken valt aan een collectief vervoerssysteem voor het woon-werkverkeer, naar parkeermanagement en een verbeterde bewegwijzering zodat zoekgedrag afneemt. Ook goede fietsvoorzieningen kunnen medewerkers doen besluiten om de auto thuis te laten. Daarnaast wordt gestudeerd op een Mobiliteitssteunpunt, dat bedrijven kan ondersteunen bij hun mobiliteitsvraagstukken. Voor het project is b 1,4 miljoen uitgetrokken. De helft van dit bedrag wordt gegeneerd uit Europese subsidie. Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen

Colofon
Nieuwsbrief Duurzame bedrijventerreinen, nr. 4 oktober 2004 Uitgave Gemeente Ede Tekst ‘Trefwoord Teksten’, Bennekom Lay-out en druk Drukkerij Modern, Bennekom Oplage 1.000 exemplaren