Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: de stichting, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Kremers, voorzitter, en de heer R.J. E.E. Roels, secretaris, Enerzijds en Electrabel Nederland Sales bv, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan de Dr. Stolteweg 92 te Zwolle, verder te noemen ‘Leverancier’, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.J. Weiss, in de functie van General Manager Sales. Anderzijds, de stichting en/of Leverancier hierna eventueel Individueel ook aangehaald als ‘Partij’ respectievelijk gezamenlijk als ‘Partijen’ in aanmerking nemende: • dat de stichting tot doel heeft het behartigen van de belangen van alle bij haar aangesloten Afnemers onder meer in verband met aan hen te leveren elektriciteit; dat Leverancier geselecteerd is als leverancier van Elektrische Energie ten behoeve van de in bijlage 1 vermelde deelnemende bedrijven voor de periode van 01-01-2006 tot 31-12-2006; dat de stichting, ten behoeve van de aangesloten Afnemers op de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng die op basis van hun inschrijving een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht hebben verleend om namens hen deze overeenkomst aan te gaan (Mantelovereenkomst) ten einde te kunnen profiteren van een gezamenlijk portfolio met betrekking tot de ten behoeve van de aansluitingen zoals opgenomen in Bijlage 1 (Aansluitingen) te leveren Elektrische Energie; dat Leverancier op grond van deze Mantelovereenkomst zal voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de hierna te omschrijven Afnemers en de daarbij behorende Programmaverantwoordelijkheid van Afnemers zal overnemen ten behoeve van de in Bijlage 1 opgenomen Aansluitingen, op grond van de voorwaarden in deze Mantelovereenkomst; dat Afnemers exclusief de benodigde Elektrische Energie van Leverancier zullen afnemen ten

behoeve van de Aansluitingen op grond van de voorwaarden van deze Mantelovereenkomst; • dat Partijen met deze Mantelovereenkomst beogen het kader vast te stellen met het oog op de door de Afnemers afzonderlijk met Leverancier te sluiten leveringsovereenkomst (Individuele Overeenkomst).

zijn een Mantelovereenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden Op deze Mantelovereenkomst zijn uitdrukkelijk van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden van Electrabel Nederland nv voor Groot- en Midzakelijke verbruikers, versie maart 2004 (Algemene Voorwaarden), welke één geheel vormen met de Mantelovereenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en die van deze Mantelovereenkomst prevaleert de Mantelovereenkomst. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van de Individuele Overeenkomst en deze Mantelovereenkomst prevaleert deze Mantelovereenkomst. Enige toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de stichting dan wel derden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Begrippen in deze Mantelovereenkomst zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden en voor zover daar niet gedefinieerd hebben de begrippen de betekenis als bedoeld in de Begrippenlijst, zoals bedoeld in de voorwaarden ex artikel 31 lid 1 sub a,b en c Elektriciteitswet 1998. Artikel 2 Kenmerken van de Levering 2.1 De stichting en Leverancier komen overeen dat gedurende de duur van deze Mantelovereenkomst Leverancier op eerste verzoek van een Afnemer zal zorgdragen voor de Levering van de Elektrische Energie, ten behoeve van de Aansluiting(en) van Afnemer. 2.2 Ter uitvoering van artikel 2.1 zal Leverancier met Afnemer een Individuele Overeenkomst aangaan met betrekking tot diens Aansluiting(en). 2.3 Een overzicht van de Aansluitingen van Afnemers is bijgevoegd als bijlage 1 van deze Mantelovereenkomst. 2.4 In de gevallen waarin de Netbeheerder het Transport beperkt of onderbreekt, is Leverancier bevoegd de Levering te beperken of te onderbreken.

2.5 Levering door Leverancier zal plaatsvinden aan de hand van de door de Afnemer opgegeven verbruikgegevens zoals opgenomen in Bijlage 1 welke de Collectieve Specificaties vormen op basis waarvan Leverancier de tarieven zoals gesteld in artikel 5 heeft bepaald. Een afwijking van de Collectieve Specificaties kan tot gevolg hebben dat de tarieven zoals genoemd in artikel 5 door Leverancier aan de hand van de gewijzigde omstandigheden kunnen worden aangepast indien de individuele Afnemer niet tijdig en correct wijzigingen van zijn verbruikgegevens aan Leverancier heeft doorgegeven. 2.6 Van de Individuele Overeenkomsten kan niet worden afgeweken, tenzij Afnemer en Leverancier dit schriftelijk overeenkomen alsmede onder schriftelijke goedkeuring daarvan door de stichting. Artikel 3 Ingangsdatum en duur van de Mantelovereenkomst 3.1 Deze Mantelovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, 0:00 uur, en loopt tot en met 31 december 2006, 24:00 uur (Contractsperiode). 3.2 Onverminderd hetgeen elders in deze Mantelovereenkomst is bepaald, eindigt deze Mantelovereenkomst bij het verstrijken van de hiervoor genoemde Contractsperiode van rechtswege, tenzij de Mantelovereenkomst wordt verlengd zoals bedoeld in het vierde lid van dit artikel. 3.3 De Levering ten behoeve van de Aansluitingen zal in beginsel starten op de datum om 00h00 uur zoals aangegeven in de Individuele Overeenkomst (Ingangsdatum), tenzij de netbeheerder meer tijd nodig heeft om alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de wisseling van de oude leverancier mogelijk te maken. In dat geval start de levering de dag na de switch om 00h00. 3.4 Wanneer bij beëindiging van de Mantelovereenkomst de switch naar de nieuwe leverancier door de Netbeheerder niet tijdig is doorgevoerd, wordt deze Mantelovereenkomst alsmede de Individuele Overeenkomst van rechtswege verlengd met de periode tot en met de dag (tot 24h00) dat de Netbeheerder de switch correct heeft doorgevoerd. Artikel 4 Tekortkoming 4.1 Partijen zijn gerechtigd de Mantelovereenkomst, geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – te ontbinden, indien en zodra: a. een Partij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen; b. de Tennet-accreditatie van Leverancier vervalt; c. aan een Partij surseance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt uitgesproken; d. een Partij zijn bedrijfsuitoefening staakt ; e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van een Partij beslag wordt gelegd en dat beslag niet binnen drie weken is opgeheven; f. een Partij op enigerlei andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten; g. een Partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit deze Mantelovereenkomst na te komen.

4.2 De stichting vervult een coördinerende rol en is niet verantwoordelijk voor enige financiële verplichtingen die voortvloeien uit deze Mantelovereenkomst. Artikel 5 Tarieven 5.1 Partijen zijn met betrekking tot de Levering op grond van deze Mantelovereenkomst de volgende tarieven overeengekomen: Deelnemers met afgegeven inkoopmachtiging Jaarverbruik tot Jaarverbruik 150.000 kWh tussen 150.000 – 1.000.000 kWh 8,47 8,37 Piek 3,76 3,66 Dal 7,09 6,99 Enkel Deelnemers zonder afgegeven inkoopmachtiging Jaarverbruik tot Jaarverbruik 150.000 kWh tussen 150.000 – 1.000.000 kWh 8,57 8,52 Piek 3,84 3,79 Dal 7,41 7,36 Enkel Jaarverbruik groter dan 1.000.000 kWh nvt nvt nvt

Jaarverbruik groter dan 1.000.000 kWh 8,47 3,70 7,31

Tarieven zijn inclusief programma verantwoordelijkheid en exclusief, onder meer: - belastingen (BTW, Energiebelasting, en eventuele andere belastingheffingen); - milieu- en andere heffingen of kosten; - kosten voor de aansluitings-, systeem-, en transportdiensten van de (locale) netwerkbeheerder(s), daaronder eveneens doch niet uitsluitend ‘niet markt conforme kosten’, boetes of kosten i.v.m. blindenergie, kosten voor teruglevering van Elektrische Energie, huur en onderhoudsgelden voor de aansluiting. Al deze laatst genoemde kosten komen voor rekening van de Afnemer. Artikel 6 Facturering en betaling Betaling door iedere Deelnemer van de verschuldigde bedragen op grond van deze Mantelovereenkomst dient te geschieden 7 dagen na factuurdatum door middel van automatische Incasso of na 14 dagen op basis van een factuur. Voornoemde wordt nader in de Individuele overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer uitgewerkt.

Artikel 7 Programma verantwoordelijkheid en leveranciersswitch en bijbehorende machtigingen 7.1 Afnemer zal de programma verantwoordelijkheid voor de Aansluiting(en) tegen de ingangsdatum en tijdstip van de Levering overdragen aan Leverancier en deze overdracht instandhouden voor de resterende duur van deze Mantelovereenkomst. 7.2 Afnemer machtigt Leverancier bij deze, met in achtneming van lid 1 van dit artikel om namens Afnemer een Switchverzoek te doen aan de relevante netwerkbeheerder, alsmede namens deze alle daarmee verbandhoudende noodzakelijke handelingen te verrichten. 7.3 Afnemer machtigt Leverancier bij deze voor zover nodig, met in achtneming van lid 1 van dit artikel om namens Afnemer alle gegevens, daaronder in ieder geval begrepen meetdata, welke vereist zijn voor een adequate uitvoering van deze Mantelovereenkomst, bij de relevante netbeheerder op te vragen. 7.4 Leverancier aanvaardt hierbij de programma verantwoordelijkheid conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Artikel 8 Vertrouwelijkheid 8.1 Partijen zullen de van elkaar ontvangen c.q. nog te ontvangen stukken in het kader van de uitvoering van deze Mantelovereenkomst en al hetgeen waarvan zij in het kader van de uitvoering van deze Mantelovereenkomst kennis krijgen op generlei wijze aan derden bekend maken, tenzij de andere Partij hiervoor schriftelijk uitdrukkelijke toestemming heeft verleend of daartoe gerechtigd zijn op grond van de wet dan wel gerechtelijke uitspraak. 8.2 Partijen zullen de ontvangen informatie voor geen andere doeleinden gebruiken dan ter uitvoering van deze Mantelovereenkomst. Artikel 9 Toepasselijk recht Op deze Mantelovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 10 Wijzigingen Wijzigingen of aanvullingen op de Mantelovereenkomst gelden slechts voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend te Ede op 5 december 2005. Stichting Bedrijventerreinen Ede w.g. R. Kremers, voorzitter.

w.g. R.J.E.E. Roels, secretaris. Electrabel Nederland nv de heer A.J. Weiss General Manager Sales