○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Duurzame ontwikkeling moet in poriën gaan zitten

Voorkeursrecht opnieuw vastgesteld
Het voorkeursrecht wordt door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld. Zoals in de vorige nieuwsbrief al is toegelicht, regelt het voorkeursrecht dat de gemeente Ede recht van eerste koop heeft bij verkoop van grond in het plangebied. Vorig jaar is dit voorkeursrecht voor een jaar verlengd. Als binnen dat jaar het ontwerp bestemmingsplan ter visie wordt gelegd - wat nu het geval is blijft het voorkeursrecht bestaan. Voor de gronden aan de westkant van de Kade wordt het voorkeursrecht niet verlengd, omdat hier geen nieuwe ontwikkelingen meer worden beoogd.

Met minder grond meer doen
Bedrijventerreinen met een grote toekomstwaarde: Dat zijn bedrijventerreinen die een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor het bedrijfsleven nu, maar nadrukkelijk ook in de toekomst en waarbij sprake is van een hogere bebouwingsdichtheid zodat ruimte efficiënt wordt gebruikt. Als men het dus heeft over duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen, wordt dat ermee bedoeld. Bovendien speelt minimalisering van milieubelasting een rol, bijvoorbeeld door het toepassen van een duurzaam energie- en watersysteem, maar ook het zoeken naar collectieve mogelijkheden voor afvalverwerking, beveiliging en parkeren.

Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat voor het bestemmingsplan voor een aantal bestaande en nieuwe woningen hogere grenswaarden moeten worden aangevraagd vanwege de geluidbelasting. Redenen daarvoor zijn dat het bestemmingsplan de bouw van een aantal nieuwe woningen mogelijk maakt en dat het bestemmingsplan de aanleg van een weg beoogt, die loopt vanaf de nieuwe aansluiting op de A12 om het bedrijventerrein De Klomp-oost richting bedrijventerrein De Batterijen. De gemeente moet daarom een verzoek aan de provincie doen om hogere grenswaarden vast te stellen. Dit verzoek is gevoegd bij de overige ter inzage gelegde stukken, zodat ook hierop kan worden gereageerd.

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Schuurman Consultancy in samenwerking met Inbo Adviseurs ruimte en vastgoed en Inbo Architecten uitgebreid onderzoek gedaan. De bevindingen van dit onderzoek zijn samengebracht in ‘het ontwikkelingsconcept duurzame ontwikkeling ISEV-bedrijventerreinen’. Eén van de conclusies is dat de ISEV-bedrijventerreinen ruimte moeten bieden aan een gemengde bedrijvenpopulatie en dat alle bedrijven worden getoetst aan criteria ten aanzien van werkgelegenheid, ruimtegebruik Leidt duurzame ontwikkeling werkelijk tot overdaad aan regelgeving en te veel sturing van de zijde van de gemeente? ,,Ik kan me best voorstellen dat het bedrijfsleven daar een beetje bang voor is’’, zegt projectleider Adri Koch. Volgens hem is de vraag niet te beantwoorden met een simpel ‘ja’ of ‘nee’. ,,Het ligt wat genuanceerder’’, zegt hij. ,,Feit is in elk geval dat we Nederland nu eenmaal niet groter kunnen maken dan het is en we volgende generaties ook nog ontwikkelings- en leefruimte moeten gunnen. Dat betekent dat we beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken. Het overheidsbeleid is daarop ook gericht. Als wij in Ede het bedrijfsleven ruim baan geven en geen strobreed in de weg leggen, dan zouden we ogenblikkelijk door hogere overheden worden teruggefloten. Plannen worden dan naar de prullenbak verwezen en daarmee schiet het bedrijfsleven ook niets op. Net als elders in ons land zullen we ook in onze omgeving met minder grond meer moeten doen. Met andere woorden: optimaal ruimtegebruik nastreven. Dat vraagt inzet en goede wil van alle betrokkenen. Dit laat onverlet dat de gemeente vanzelfsprekend begrip heeft voor de behoefte van het bedrijfsleven aan enige bewegingsvrijheid’’, gaat Koch verder. ,,Om de nieuwe gedachten over ruimtegebruik gestalte te geven, zullen gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk moeten optrekken en oog moeten hebben voor elkaars belangen’’, vindt hij. Volgens hem wordt de soep dan niet zo heet gegeten als ze lijkt te worden opgediend. ,,We luisteren goed naar alle signalen en streven een realistisch ambitieniveau na. Ik ben niet pessimistisch gestemd en verwacht dat we in het ISEV-gebied in alle redelijkheid beider ambities zullen waarmaken. Van gemeentezijde zullen wij bedrijven graag met raad en daad bijstaan bij het ontwikkelen van hun bouwplannen, zodat deze passen in het duurzaamheidsprincipe.’’ en duurzaamheid (dubo-eisen). Dit sluit aan bij de in ontwikkeling zijnde Kadernota Economisch beleid van de gemeente Ede. Voor elk bedrijfstype is een huisvestingsprofiel vastgesteld. Het programma van eisen is vervolgens ruimtelijk vertaald. Er wordt uitgegaan van drie typen locaties, namelijk clusters, vrije verkaveling en sterlocaties. Voor de ruimtelijke inrichting worden uitgangspunten gehanteerd als onder meer concentratie van groen en water, scheiden van personen- en vrachtverkeer, combineren van expeditieruimte, centrale parkeervoorzieningen en het bundelen van collectieve voorzieningen. ,,Dit onderzoek heeft goed in beeld gebracht dat intensivering van het ISEV-gebied mogelijk is en dat het opgestelde programma van eisen markttechnisch, bouwtechnisch en financieel haalbaar moet worden geacht. Het biedt houvast, omdat een aantal zaken nu is geconcretiseerd en onderbouwd’’, aldus Koch.

ISEV
I S E V

Ontwerp-bestemmingsplan ISEV vier weken ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan ISEV ligt met ingang van 11 september 2003 gedurende

vier weken ter inzage bij de gemeentehuizen in Ede en Veenendaal. Belangstellenden kunnen en donderdag. Een aanvulling op het MER ligt eveneens ter inzage. De Commissie voor

het plan ook inzien bij het Informatiecentrum aan de Schutterweg tijdens kantooruren op dinsdag de milieueffectrapportage had om deze aanvulling gevraagd. Verder zijn een beeldkwaliteitsplan

en een verzoek hogere grenswaarden voor geluidhinder bij de ter inzage gelegde stukken gevoegd.

Herhaalde oproep
De oproep voor passende namen voor de drie te realiseren bedrijventerreinen heeft weinig opgeleverd. Voor De Klomp-Oost is een aantal namen genoemd, waaruit ongetwijfeld één toepasselijke naam kan worden geselecteerd. Het wachten is op geschikte namen voor Ede-west II en III. Hebt u een suggestie, laat dat dan weten aan de projectsecretaris Mark Peters, telefoon (0318) 647044.

concept-plankaart ISEV
bedrijventerrein uit te werken landelijk gebied landschappelijke zone natuur spoorwegdoeleinden verkeersdoeleinden water buitenplaatsen uit te werken

Informatiecentrum ISEV
Op dinsdag en donderdag is het Informatiecentrum ISEV aan de Schutterweg 35 geopend. Van 09.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur kunt u er met al uw vragen terecht. Dit informatiecentrum is op dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken onder nummer: (0318) 647044. Op de overige werkdagen kunt u voor informatie bellen met projectleider Adri Koch (680241). Voor vragen over verwerving van gronden kunt u bellen met Ad van Engelen (680276). In verband met wegwerkzaamheden begin september kan het Informatiecentrum ISEV tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn.

Hoewel het ontwerp-bestemmingsplan in grote lijnen een verdere uitwerking en verfijning is van het voorontwerp-bestemmingsplan (november 2002), zijn er hier en daar enkele essentiële verschillen. De belangrijkste verschillen tussen voorontwerp en ontwerp komen in deze nieuwsbrief aan de orde. Het ontwerp-bestemmingsplan omvat naast de plankaart,
Nummer 5 Uitgave gemeenten Ede en Veenendaal september 2003 Fotografie en illustraties BügelHajema Adviseurs, Amersfoort Teksten ‘Trefwoord Teksten’, Bennekom Ontwerp Mark Eggermont - BNO , grafisch ontwerp & webdesign, Ede Druk Drukkerij Modern bv, Bennekom

het duurzaamheidsplan en het beeldkwaliteitsplan tezamen het toetsingskader voor de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. In eerste instantie was het de bedoeling een integraal bestemmingsplan op te stellen voor het gehele plangebied, dus inclusief het dorp De Klomp. Voor De Klomp zal echter een apart bestemmingsplan worden gemaakt, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer. In deze nieuwsbrief wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken. Op maandag 22 september a.s. wordt in de Veenderhoeve in De Klomp een inloopmiddag en avond georganiseerd. Belangstellenden zijn van harte welkom van 15.00 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. Per planonderdeel zullen leden van de projectgroep informatie geven en ingaan op de belangrijkste verschillen tussen het voorontwerpen het ontwerp-bestemmingsplan. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om op dinsdag of donderdag bij het Informatiecentrum aan

de Schutterweg 35 binnen te lopen. Ook daar kunt u tekst en uitleg krijgen over de plannen. Dit Informatiecentrum kan in verband met wegwerkzaamheden begin september tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn.

Procedure
Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het milieueffectrapport (MER) liggen vanaf 11 september a.s. vier weken ter inzage op de gemeentehuizen van Ede (gebouw ‘De Doelen) en Veenendaal en zijn elke dinsdag en donderdag te raadplegen op het Informatiecentrum ISEV aan de Schutterweg 35. Uw reacties (zienswijzen voor wat betreft het bestemmingsplan) kunt u schriftelijk richten aan de gemeenteraad. Reacties kunnen nog leiden tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan eenmaal goedgekeurd, dan wordt het weer vier weken ter inzage gelegd en gaat het bestemmingsplan naar Gedeputeerde Staten ter goedkeuring. Tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan kunnen bedenkingen worden ingediend bij de provincie. Er staat hierna nog één beroepsmogelijkheid open en dat is bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook mensen die niet op het voorontwerp bestemmingsplan of het eerdere MER hebben gereageerd kunnen een zienswijze indienen. Voor het indienen van bedenkingen op het bestemmingsplan bij de Provincie is het (tenzij het een aanpassing van het plan betreft) een voorwaarde dat er een zienswijze is ingesteld bij de gemeenteraad. Ook voor het instellen van beroep is het in het algemeen noodzakelijk eerder een bedenking te hebben ingediend. Omdat het beeldkwaliteitsplan nu voor de eerste keer ter inzage ligt, geldt voor dit plan de gebruikelijke inspraakprocedure. Concreet betekent dit dat u zowel mondeling als schriftelijk van de mogelijkheid tot inspraak gebruik kunt maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan de Gemeenteraad. Inspraakreacties kunnen nog leiden tot aanpassingen in het plan. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die het beeldkwaliteitsplan vaststelt.

een toelichting op de plannen, de planbeschrijving en uiteraard de (juridische) voorschriften. Voor zover duurzaamheidsaspecten niet kunnen worden geregeld in het bestemmingsplan, worden er aanvullende maatregelen opgenomen in een duurzaamheidsplan. Aan de concrete uitwerking van het duurzaamheidsplan wordt nog gewerkt. Wel is inmiddels een ontwikkelingsconcept uitgewerkt, als ook een proefverkaveling en een programma van eisen voor de bedrijventerreinen. Voor het middengebied is een uitvoeringsen inrichtingsplan gereed. Te zijner tijd vormen het bestemmingsplan,

Ontwikkelingsconcept
Welk soort bedrijvigheid is gewenst op de ISEV-bedrijventerreinen? Hoe moet de beschikbare ruimte worden gericht, zodat er werkelijk sprake is van efficiënt ruimtegebruik en welk soort bebouwing staat men voor?

Apart bestemmingsplan voor De Klomp in de maak

Landelijk gebied
Rijkswaterstaat en ProRail zorgen voor ecotunnels onder A12 en de spoorlijn. Het gebied ten oosten van de Kade is bestemd voor bossages, buitenplaatsen (circa twintig bouwkavels) en waterberging. In het voorontwerp-bestemmingsplan was nog sprake van het realiseren van buitenplaatsen aan beide zijden van de Kade. Met het oog op de openheid vanaf de Kade (doorgaande recreatieve route en wandelgebied) is dit bij nader inzien niet zo gewenst. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de buitenplaatsen aan de westkant dan ook geschrapt. Dit is conform het inrichtings- en uitvoeringsplan voor het middengebied dat recent is opgesteld ter voorbereiding van het ontwerp-bestemmingsplan. Belangrijk in het middengebied wordt de recreatieplas Ede-west. Voor vrijkomende agrarische den gemakkelijker is af te lezen wat de bestemming is van de diverse locaties’’, zegt Koch. Het ontwerp-bestemmingsplan is een lijvig document geworden en het voert te ver om in deze nieuwsbrief alle onderdelen uitputtend te beschrijven. Vandaar dat we ons beperken tot een selectieve bloemlezing. bebouwing is er de mogelijkheid om om te schakelen naar recreatiefuncties. Verder zijn voor het middengebied nog vermeldenswaardig: • De ecologische verbindingszone: tot nu toe was deze slechts globaal aangeduid in bijvoorbeeld het streekplan van de Provincie en het structuurplan ISEV. In het ontwerp-bestemmingsplan is een concrete begrenzing opgenomen. Het gaat om een oppervlakte van 17 ha met de bestemming natuur. • Er komen wandel- en fietspaden, bosjes en de Griftweg krijgt meer het karakter van een laan. • Alleen bestemmingsverkeer en doorgaand langzaam verkeer zijn welkom in het middengebied. • Door de verkeersmaatregelen en de maatregelen in het landelijk gebied is het de bedoeling om te komen tot een interessant stedelijk uitloopgebied, aansluitend op de recreatieplas. • Rond en in het Pakhuis zijn geen uitbreidingsmogelijkheden voorzien. Het blijft bestemd als landelijk gebied.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wethouder Rob Spiegelenberg

Omvangrijk plan krijgt vorm
De Schutterweg wordt niet verlengd. Het Pakhuisviaduct wordt op dezelfde plaats herbouwd, maar krijgt een andere functie (het viaduct moet namelijk tijdelijk wijken om de reconstructie van de A12 mogelijk te maken) en er komen geen buitenplaatsen aan de westkant van de Kade. Dit zijn enkele belangrijke verschillen tussen het voorontwerp-bestemmingsplan (2002) en het huidige ontwerp-bestemmingsplan, dat vanaf 11 september 2003 ter inzage ligt. Ook is besloten om voor het dorpsgebied de Klomp een afzonderlijk bestemmingsplan te maken, dat - naar verwachting in het voorjaar van 2004 in procedure gaat.

‘ISEV in beslissende fase’
,,Het is waar’’, zegt wethouder Rob Spiegelenberg, ,,met het ontwikkelen van een project als ISEV hebben we het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat deze manier van ontwikkelen richtinggevend is voor de toekomst. Wonen, werken en recreëren in één gebied. Het is de optimale manier om invulling te geven aan grotere gebieden. Zeker in een land als het onze, waar ruimte een schaars goed is. Je moet ernaar streven ruimte efficiënt te benutten, maar er tegelijkertijd voor waken dat gebieden leefbaar en aantrekkelijk blijven. Een ingewikkelde opgave, maar beslist ook een uitdaging.’’
Tien jaar praten, overleggen, studeren, onderzoeken en ontwikkelen zijn volgens Spiegelenberg geen weggegooide jaren geweest. ,,Integendeel zou ik zeggen. Laat ik maar eens een oude zegswijze van de plank halen, namelijk: ‘haastige spoed is zelden goed’. In het geval van dit complexe project gaat dat zeker op.

Beeldkwaliteitsplan zet puntjes op de ‘i’
Streven naar een eenduidige uitstraling met een terughoudende presentatie in de richting van de A12. De landschappelijke context een rol laten spelen bij de gezichtsbepaling van de verschillende bedrijventerreinen. De drie afzonderlijke bedrijventerreinen een eigen identiteit geven. Rekening houden met bestaande structuren. Goede afstemming van kleur- en materiaalgebruik en een zorgvuldige en samenhangende vormgeving van alle wegen in het plangebied. Straatmeubilair voor het gehele gebied in één stijl uitgevoerd.

Mijlpaal
Ik begrijp best dat er mensen zijn die vinden dat het allemaal wel erg lang duurt, maar soms hebben zaken hun tijd nodig. Uiteindelijk leidt dat tot een beter resultaat. Vergeet niet dat het ISEV-plan niet alleen behoorlijk complex is, maar dat er bovendien twee gemeentes bij zijn betrokken, die ook nog eens in twee verschillende provincies liggen. Voeg er dan nog aan toe dat we een duurzaam plan en een hoog ambitieniveau beogen en het kan niet anders dan dat de planontwikkeling ingewikkeld en tijdrovend is. Dat er nu een ontwerp- bestemmingsplan ter inzage ligt, noem ik het bereiken van een mijlpaal. Je zou kunnen stellen dat het ISEVplan de beslissende fase heeft bereikt en concrete bouwactiviteiten dichterbij zijn dan ooit.’’ Hoewel de wethouder bij voorkeur de blik op de toekomst richt (,,er is nog veel werk te verzetten voordat de spade daadwerkelijk in de grond gaat’’), vindt hij dit wel het moment om eventjes achterom te kijken. ,,Vooral het proces, waarbij zoveel partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken, is interessant. Ede en Veenendaal waren gewend hun eigen boontjes te doppen, onafhankelijk van elkaar en menigmaal ook concurrerend ten opzichte van elkaar. Met het Interprovinciaal Structuurplan Ede/Veenendaal (1992) is de eerste stap gezet om over de eigen grenzen heen te kijken. Daarop volgde het Masterplan (1998) dat uiteindelijk de onderlegger werd voor het Structuurplan Ede/Veenendaal (2000). De basis was er en er kon een begin worden gemaakt met het bestemmingsplan. Het eigen (gemeentelijke) belang ondergeschikt maken aan het algemeen belang (namelijk streven naar optimaal ruimtegebruik ongeacht de gemeentegrens) was nieuw’’, aldus Spiegelenberg. ,,Vertrouwen moet groeien. Zo’n samenwerking vraagt ook een andere manier van denken en handelen. Je ziet een zelfde proces momenteel bij het samenwerkings-verband WERV (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, red.). Ook bij bestuurders en raadsleden moet de knop om als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking. In dat verband moet ik zeggen dat het spijtig is dat Jaap Spros (burgemeester van Veenendaal, red.) in juni jongstleden afscheid heeft genomen. We zullen hem missen. Ik heb hem namelijk ervaren als een man met visie, die buitengewoon constructief en betrokken heeft meegewerkt aan het ISEV-project. Vanzelfsprekend respecteer ik zijn besluit, maar jammer is het wel.’’

Deze richtlijnen en nog veel meer zijn terug te vinden het ontwerp beeldkwaliteitsplan dat gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Hoewel het bestemmingsplan best behoorlijk gedetailleerd is, blijft het een plan op hoofdlijnen. Om in het gebied een samenhangend en aantrekkelijk beeld te realiseren, is daarom – als aanvulling op het bestemmingsplan - ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Daarin wordt meer in detail ingegaan op alle facetten, die te maken hebben met de uitstraling die in het betreffende gebied wordt nagestreefd. Je zou kunnen stellen dat een beeldkwaliteitsplan de puntjes op de ‘i’ zet en het bestemmingsplan verder inkleurt. Voor de beoordeling van toekomstige bouwplannen en de toetsing ervan door de Welstandscommissie, maar ook voor de inrichting van de openbare ruimte, verschaft het beeldkwaliteitsplan de criteria. Tegelijkertijd dient een beeldkwaliteitsplan als inspiratiebron bij het ontwikkelen van bouwplannen.

Status
Het beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld als beleidsnota. De relatie beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan is puur van inhoudelijke aard. Procedureel zijn ze niet direct gerelateerd. In tegenstelling tot het ontwerp-bestemmingsplan waarop u nu uw zienswijze kunt geven, geldt voor het beeldkwaliteitsplan de inspraakprocedure (zie procedure, red.). Dat heeft te maken met het feit dat plan pas klaar is en dus nog niet eerder in de inspraak is geweest. Van uw inspraakrecht kunt u tot vier weken na de datum van de ter inzage legging gebruik maken.

oogpunt van werkgelegenheid en de behoefte van de markt. Steeds is het uitgangspunt geweest om de drie bedrijventerreinen in samenhang met het middengebied te ontwikkelen. Wat betreft het dorpsgebied waren in het voorontwerp-bestemmingsplan ISEV de bebouwingsmogelijkheden niet af te lezen op de plankaart en was er dus alleen maar sprake van een verbale toelichting. Dit bleek voor burgers Verdere planontwikkeling, nieuwe inzichten, de inspraakreacties op het voorontwerp- bestemmingsplan en vooroverleg met diverse instanties hebben in hoofdzaak tot deze veranderingen geleid. Dat besloten is niet tot verlenging van de Schutterweg over te gaan, heeft te maken met de ‘Spoedwet Wegverbreding’, waardoor de reconstructie van de A12 versneld plaatsvindt. Daarmee kan op termijn de A12 de functie van de aanvankelijk geplande Verlengde Schutterweg overnemen als verbinding tussen Ede en Veenendaal. Projectleider Adri Koch noemt de meeste veranderingen duidelijke verbeteringen. ,,Terwijl er aan het plan wordt ‘gesleuteld’, kom je vaak tot de conclusie dat er betere en/of andere opties zijn. Vandaar dat het ontwerp-bestemmingsplan op een aantal essentiële punten afwijkt van het voorontwerp.’’ Koch voegt er wel aan toe dat alle mensen, die van hun inspraakrecht op het voorontwerp gebruik hebben gemaakt, antwoord hebben ontvangen. ,,Ook als het om de Klomp ging, al wordt daarvoor nu dus een apart bestemmingsplan gemaakt.’’ en ondernemers erg onduidelijk. De gemeente streeft er daarom naar om alles zoveel mogelijk op de plankaart weer te geven. Dit vraagt om zorgvuldigheid, wat natuurlijk tijd kost, en waarvoor een extra inspraakmogelijkheid gewenst is. Vandaar de loskoppeling van het huidige ontwerp- bestemmingsplan. Wij willen bovendien burgers en ondernemers nog de gelegenheid geven om zich te uiten over de gewenste verkeerssituatie in de Klomp. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de nieuw aan te leggen weg tussen het bedrijventerrein en ‘De Klomp-Oost’ en het bedrijventerrein ‘De Batterijen’ de Veenendaalseweg/Stationsweg ongelijkvloers moet kruisen of niet’’. Wie de meetlat langs de stapel papier legt, die tot nu toe is geproduceerd in verband met de planontwikkeling van het ISEV-gebied, zal versteld staan. Onderzoeksverslagen, nota’s, conceptplannen, memo’s, voorontwerpen… Al deze inspanningen hebben nu dan toch geleid tot een ontwerp-bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. In het bestemmingsplan is de ontwikkelingskaart weggelaten en is volstaan met de juridische plankaart. ,,Door vereenvoudiging en verbetering van de plansystematiek is de ontwikkelingskaart overbodig geworden. De (juridische) plankaart en de voorschriften zijn nu zodanig, dat het voor belangstellen-

Bedrijventerreinen
Voor de bedrijventerreinen is er een nader uit te werken bestemming. In het bestemmingsplan zijn wel al regels voor die nadere uitwerking opgenomen. Er is ook al een proefverkaveling gemaakt, waarin is aangegeven wat voor bedrijven waar zouden moeten komen, welke bebouwing wordt beoogd en hoe de ontsluiting eruit zou moeten zien. Omdat er sprake zal zijn van intensief ruimtegebruik, is de brandveiligheid gewaarborgd door een centrale sprinklerinstallatie. Gekeken wordt nog naar de mogelijkheden voor windmolens. De belangrijkste ontsluitingspunten van de bedrijventerreinen zijn op de plankaart aangegeven. Het bedrijventerrein ‘De Klomp Oost’ takt op twee punten aan op de Randweg Oost. Een neventoegang ligt aan de oostzijde ter hoogte van de Griftweg. ‘Ede West fase II en III‘ worden beide ontsloten vanaf de Schutterweg. De hierop aantakkende verbindingsweg tussen ‘Ede West fase II en III’ en ‘Kievitsmeent’ (via een tunnel onder het spoor) vormt de hoofdontsluiting van deze bedrijventerreinen.

Thema’s
De ligging en bestemming van het ISEV-gebied zijn bepalend voor het formuleren van de beeldkwaliteit. Wat het eerste betreft kan worden gesteld dat het ISEVgebied, zowel in landschappelijk als infrastructureel opzicht, op een bijzonder strategische locatie ligt. Die ligging stelt dus hoge eisen aan de beeldkwaliteit. Bedrijventerrein ‘De Klomp Oost’ ligt in het lagere en nattere landschap van Veenendaal. Daar is gekozen voor het thema ‘spiegeling’. Openheid en doorzichtigheid moeten dit terrein - met name aan de randen - kenmerken. Langs de randen zullen de bedrijven en kantoren glazen wanden krijgen, terwijl meer naar binnen toe de bebouwing wit of lichtgrijs in grote vlakken dient te zijn. Het toepassen van blauwe en lichtgrijze tinten in de detaillering versterkt de thematische uitstraling. Voor de bedrijventerreinen ‘Ede West II en III’ is ‘absorptie’ het thema, verwijzend naar de bosrijke omgeving van de Veluwe. Daar zal de presentatiezone bestaan uit stenen gebouwen met een roodbruine kleur, terwijl de bedrijfspanden achter deze zone een antracietachtige kleur moeten krijgen. Is een terughoudende presentatie het streven richting A12, naar de A30 toe zullen de bedrijfsgebouwen van Ede-West wel in het oog springen. Voor zover bebouwing in het middengebied wordt toegestaan, zal deze moeten voldoen aan de gestelde beeldkwaliteitseisen. Ook voor de buitenplaatsen ter hoogte van de Kade geeft het beeldkwaliteitsplan richtlijnen voor vormgeving en materiaalgebruik. De natuurzone wordt ingericht volgens de zogeheten modellen ‘Vuurvlinder’ en ‘Kamsalamander’. Bij de eerste is sprake van een open landschapszone met grote en kleine stapstenen (schraal grasland, zand en heide, red.), terwijl de tweede staat voor een kleinschalige landschapszone met een natte ecologische corridor en stapstenen.

Zienswijze
Belangstellenden en belanghebbenden hebben vier weken de tijd om het bestemmingsplan en een aantal andere relevante stukken in te zien en hun zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan de gemeenteraad. ,,Niet zo lang geleden spraken we nog over bezwaarschriften’’, zegt Spiegelenberg. ,,Dat woord associeer ik met tegenover elkaar staan. Het geven van een zienswijze vind ik goed passen bij de manier, waarop we tegenwoordig bij het ontwikkelen van plannen met elkaar omgaan. Er is veel vooroverleg geweest. Informatie wordt uitgewisseld en een groot aantal zaken is en wordt teruggekoppeld naar direct belanghebbenden, voordat de plannen een definitievere vorm krijgen. De beste kans dat het uiteindelijke plan kan rekenen op een breed draagvlak. Dan nog kun je weliswaar verschillend over zaken denken en kunnen mensen er een andere zienswijze op nahouden. Snijdt die hout, dan kan dat nog leiden tot enkele aanpassingen. Maar is niet elk plan het zoeken naar de grootste gemene deler? Dan is het dus beter vanaf de beginfase alle partijen bij het ontwikkelingsproces betrekken’’, vindt Spiegelenberg.

Aanvulling MER
In maart 2003 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een toetsingsadvies uitgebracht over het milieueffectrapport voor het ISEV plangebied. Op een aantal punten vond de Commissie het MER niet concreet genoeg en plaatste hier en daar vraagtekens. Geadviseerd is om nader onder zoek te doen, waardoor bepaalde effecten inzichtelijker zijn. Met name op het gebied van water, flora en fauna vond de Commissie het MER niet duidelijk. Eén en ander heeft inmiddels geleid tot een aanvulling op het oorspronkelijke MER. Aangezien het MER een deel van de onderbouwing vormt voor het bestemmingsplan, kan het aanvullende MER tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan worden ingezien. Opmerkingen over de aanvullende MER worden doorgestuurd naar de Commissie voor de mer. Tijdens de informatiebijeenkomst op 22 september kunt u ook mondeling reageren.

Het bestemmingsplan dat voor de recreatieplas is opgesteld, is voor een klein deel afgekeurd door de Raad van State in verband met milieuregelgeving. Als het reconstructieplan voor de Gelderse Vallei er is, vervalt dit milieubezwaar. Omdat onzeker is wanneer dat gebeurt, is het reparatiedeel in het ontwerpbestemmingsplan als landelijk gebied bestemd met een wijzigingsbevoegdheid naar dagrecreatie.

Loskoppeling
De keuze om het dorpsgebied De Klomp los te koppelen van het bestemmingsplan voor de rest van het gebied verklaart Koch als volgt: ,,Met het realiseren van de bedrijventerreinen is haast geboden uit

ISEV Nieuwsbrief