Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk

In opdracht van: - gemeente Beverwijk - Industriegroep IJmond-Noord - IJmond2000+ - Kamer van Koophandel Amsterdam

strabo bv
Amsterdam, 26 augustus 2003

Samenvatting en conclusie
In opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam, Industriegroep IJmond-Noord, IJmond 2000+ en de gemeente Beverwijk heeft Strabo bv een meningspeiling uitgevoerd onder alle ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herstructurering van het bedrijventerrein. Doel van het onderzoek was enerzijds om inzicht te krijgen in de mening van zittende ondernemers over het bedrijventerrein. Anderzijds had het onderzoek als doel om de betrokkenheid van de ondernemers bij de voorgenomen herstructurering te meten. Het onderzoek geeft uitsluitend de mening van de ondernemers weer. Wederhoor bij andere betrokken partijen of aanvullende research behoorden expliciet niet tot de onderzoeksopdracht.

Samenvatting • Gezien de behaalde response van 72% (139 van de 194 bedrijven) kan worden gesteld dat er onder de ondernemers sprake is van een grote mate van betrokkenheid bij de geplande herstructurering van het bedrijventerrein De Pijp. De bedrijven blijken over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid en de gunstige ligging, hoofdzakelijk vanwege de goede aansluiting op twee autosnelwegen. De totale uitstraling is, naar de mening van de ondernemers, voor verbetering vatbaar gezien de 80% van de bedrijven de totale uitstraling van het bedrijventerrein als matig tot slecht beoordeelt. Hetzelfde geldt voor de uitstraling van de entrees van De Pijp. Een van de door de ondernemers gepercipieerde problemen is de verkeersoverlast, onder andere veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer, hardrijders en opstoppingen op de Parallelweg. Een ander probleem zien ondernemers in de veiligheid op het bedrijventerrein. Het betreft hier zowel de sociale veiligheid als de verkeersveiligheid. Ook het beheer van de openbare ruimte en dan met name de schoonmaak, is volgens een aantal ondernemers voor verbetering vatbaar. Bij een deel van de respondenten was er ergernis over zwerfvuil op het terrein, waarbij een aantal ondernemers de Beverwijkse Bazaar als veroorzaker zagen. Circa een kwart van de bedrijven zegt plannen te hebben om het bedrijf te verplaatsen of uit te breiden. Reden hiervoor is vaak ruimtegebrek door groeiende bedrijfsactiviteiten. 40% van de ondervraagde bedrijven hecht belang aan samenwerking met andere bedrijven op De Pijp. Het gaat hierbij vaak om bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van transport en distributie.

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

1

Circa eenderde van de bedrijven geeft aan overlast te ondervinden van andere bedrijven. De aanwezigheid van de haven wordt door 40% van de bedrijven van belang geacht voor de bedrijfsvoering. Een aantal ondernemers vinden dat er op dit moment eigenlijk te weinig met het potentieel van de haven wordt gedaan. Ondernemers noemen als grootste pluspunt van De Pijp de goede bereikbaarheid, gevolgd door de gunstige ligging nabij twee autosnelwegen. De grootste ergernis wordt gevormd door zwerfvuil, gevolgd door parkeerproblemen. Wat betreft de vormen van parkmanagement die in dit onderzoek centraal staan (collectieve afvalinzameling en beveiliging, gezamenlijk vervoer van werknemers en collectief onderhoud van de openbare ruimte), bestaat er het meeste behoefte aan collectieve beveiliging: 47% heeft hier eventueel behoefte aan en 27% is bereid mee te betalen. Over de vraag in hoeverre de herstructurering gunstig zal zijn voor de bedrijfsvoering en de vraag of collectieve voorzieningen positief uitpakken voor het ondernemersklimaat, lopen de meningen uiteen. Wel denkt men dat betrokkenheid van de ondernemers bijdraagt aan een succesvolle herstructurering van bedrijventerrein De Pijp. Nagenoeg alle ondernemers (96%) willen op de een of andere manier (informatie, meedenken, meebeslissen) betrokken zijn bij de herstructurering.

Conclusie Afgaande op de mening van de ondernemers is De Pijp toe aan een of andere vorm van herstructurering. De geplande herstructurering biedt de mogelijkheid om de verouderde staat waarin het bedrijventerrein verkeert evenals de verbeterpunten die door de ondernemers worden gesignaleerd, aan te pakken. Het gebied combineert een goede bereikbaarheid en ligging met een rommelige uitstraling. Die rommelige uitstraling van de Pijp is deels inherent aan de aard van bedrijvigheid op het terrein, maar hangt ook samen met de staat van onderhoud van sommige gebouwen en de staat waarin de openbare ruimte verkeerd (onderhoud groen, ontbrekend groen, zwerfvuil etc.) De meningen zijn verdeeld wat betreft parkmanagement op De Pijp in een publiekprivate vorm. Voor collectieve beveiliging bestaat wel belangstelling, maar zaken als collectief onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling worden als een taak voor de gemeente gezien.

2

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

1. Inleiding
In opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam, Industriegroep IJmond-Noord, IJmond 2000+ en de gemeente Beverwijk heeft Strabo bv een onderzoek verricht naar de mening van ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein De Pijp. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herstructurering van het bedrijventerrein. Doel van het onderzoek was enerzijds om inzicht te krijgen in de mening van zittende ondernemers over het bedrijventerrein. Anderzijds had het onderzoek als doel om de betrokkenheid van de ondernemers bij de voorgenomen herstructurering te meten.

Typering bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk Het bedrijventerrein is gelegen aan het Noordzeekanaal tussen twee autosnelwegen (A22 en A9). De bedrijvigheid op De Pijp kan worden getypeerd als deels kadegebonden en deels als modern gemengd. De bruto omvang van het bedrijventerrein bedraagt ongeveer 99 ha (netto 84 ha). Aangezien de bruto oppervlakte van een gemiddeld Nederlands bedrijventerrein circa 60 ha bedraagt, kan worden gesteld dat De Pijp een relatief groot bedrijventerrein is. Wat betreft typen economische bedrijvigheid, gaat op De Pijp hoofdzakelijk om bedrijven in de volgende sectoren: industrie, productie, groothandel, transport en distributie, op- en overslag.

Herstructurering Net als veel werklocaties in Nederland is ook bedrijventerrein De Pijp verouderd. In samenspraak met het bedrijfsleven, heeft de gemeente Beverwijk als doelstelling om De Pijp te herstructureren. Aan deze herstructurering liggen een aantal economische en maatschappelijke doelen ten grondslag zoals verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (zowel op de locatie als voor het omliggende gebied), optimalisering en intensivering van het ruimtegebruik. Daarnaast gaat de aandacht uit naar duurzaamheid, milieu en het zorgdragen voor behoud en groei van de werkgelegenheid in de regio IJmond. Op dit moment ontbreekt het op De Pijp aan parkmanagement. In onderhavig onderzoek wordt onder meer onderzocht in hoeverre er draagvlak bestaat voor collectieve voorzieningen. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in welke mate parkmanagement een rol moet gaan spelen bij de op handen zijnde herstructurering.

Methode van onderzoek Ten behoeve van het onderzoek heeft Strabo bv een inventarisatie gemaakt van de contactpersonen (eigenaren of bedrijfsleiders) van de bedrijven die op De Pijp gevestigd zijn. Vervolgens is er per brief een aankondiging van het onderzoek naar alle contactpersonen verzonden. De schriftelijke enquêtes zijn in week 19 (mei 2003) persoonlijk aan de betrokken contactpersonen uitgereikt. Een week later zijn de enquêtes persoonlijk opgehaald.

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

3

Hierbij zijn de ondernemers in staat gesteld om naar aanleiding van het onderzoek vragen te stellen of een toelichting te geven op de door hun ingevulde enquête. Ondernemers die de enquête op dat moment wegens tijdgebrek nog niet hadden ingevuld, is vriendelijk verzocht dit alsnog te doen. Verder zijn de ondernemers die aangaven de enquête op te sturen, later nagebeld om hen aan hun belofte te herinneren. Response In totaal zijn er 194 enquêtes uitgereikt en hebben 139 ondernemers de enquête ingevuld. De respons bedroeg hiermee in totaal 72%. Voor een ondernemersonderzoek is deze response hoog te noemen, wat de betrokkenheid van de ondernemers bij het bedrijventerrein onderstreept. De deelname naar sector weerspiegelt in redelijke mate de werkelijke verdeling van bedrijven naar sector op De Pijp. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de deelname naar de verschillende deelgebieden. Beperkingen van het onderzoek Het onderzoek beperkt zich tot een meningspeiling onder de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. het is geen concrete aanzet voor een plan van aanpak. De meningspeiling kan wel als input gebruikt worden, maar dient aangevuld te worden met informatie van de overige betrokken partijen. Er heeft ook geen wederhoor plaatsgevonden bij andere betrokken partijen, noch heeft er aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar bijvoorbeeld de haalbaarheid van door de ondernemers aangedragen suggesties ter verbetering. Leeswijzer In de navolgende hoofdstukken wordt ingegaan op de algemene kenmerken van de bedrijven (hoofdstuk 2) en hun mening over de huidige vestigingslocatie op De Pijp (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt tenslotte ingegaan op de houding van de bedrijven ten aanzien van de herstructurering van het bedrijventerrein.

4

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

2. Algemene kenmerken
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het profiel van de ondernemingen: locatie op het bedrijventerrein, de bedrijfsactiviteit, het aantal werkzame personen en de eigendomssituatie van het bedrijfspand.

2.1 Locatie
De vertegenwoordigde bedrijven zijn naar locatie ingedeeld in drie deelgebieden1, te weten: • Havenzône; • Omgeving Industrieweg; • Omgeving Lijndenweg. Onderstaande afbeelding laat zien dat 42% van de bedrijven in de steekproef gevestigd is in het gebied Omgeving Industrieweg, 35% in de Havenzône en 23% in het gebied Omgeving Lijndenweg.
Afbeelding 1: Gebiedsindeling bedrijventerrein De Pijp

Omgeving Industrieweg

Omgeving Lijndenweg

Havenzône

42% 23%

35%

1

Deze indeling is in overeenstemming met de indeling zoals aangegeven door de gemeente Beverwijk en

de Kamer van Koophandel bij aanvang van onderhavig onderzoek.

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

5

2.2 Bedrijfsactiviteit
Bijna een kwart (22%) van de bedrijven die in de steekproef zijn vertegenwoordigd, behoort tot de sector groothandel, 14% van de bedrijven behoort tot de industriesector, eveneens 14% betreft bouwbedrijven en 13% valt onder de noemer facilitaire diensten. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het vertegenwoordigde aandeel per sector. Verder blijkt uit afbeelding 2 dat sterk vertegenwoordigde sectoren met uitzondering van de groothandel, zich kenmerken door een relatief hoog gemiddeld aantal fte’s (volledige banen). De verdeling naar sector in de steekproef komt in redelijk grote mate overeen met de werkelijke verdeling van bedrijvigheid naar sector op het bedrijventerrein De Pijp.
Afbeelding 2: Aandeel per sector en gemiddeld aantal fte’s per sector
25% aandeel gemiddeld aantal fte's 20% 20 25

15%

15

10%

10

5%

5

0%
ind us trie op sla g bo uw de tai lha nd el au to( rep ara tie ) ad vie sd ien ste ov n eri ge be dri jve n gro oth an de l die ns ten tra ns po rt ho rec a

0

6

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

fac ilita ire

2.3 Aantal werkzame personen en fte’s
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal werkzame personen en het aantal volledige banen (fte’s) per sector. Naar sector bezien, blijken bedrijven behorende tot facilitaire dienstverlening gemiddeld het meeste aantal personen (23) in dienst te hebben, op de voet gevolgd door de industrie (22). Wat betreft het aantal volledige banen, blijkt de industrie (20) over het meeste aantal fte’s te beschikken.
Tabel 1: Gemiddeld aantal werkzame personen/fte’s naar sector
Gemiddeld aantal werkzame personen Groothandel Bouw Industrie Facilitaire diensten Transport Detailhandel Auto(reparatie) Adviesdiensten Overige bedrijven Opslag Horeca 8,9 14,8 21,6 23,2 15,4 7,2 6,0 7,1 7,8 5,0 7,0 Gemiddeld aantal fte’s 7,8 13,9 20,3 19,5 13,9 5,5 5,9 5,7 6,8 4,5 4,5

Onderstaande afbeelding toont aan dat het verschil tussen aantal werkzame personen en het aantal volledige banen het meest tot uitdrukking komt bij bedrijven met minder dan 5 werkzame personen en bedrijven met meer dan 20 werkzame personen.
Afbeelding 2: Aantal werkzame personen en fte’s
14%

18% 30% < 5 personen 5-10 personen 10-20 personen 26% > 20 personen
24%

36% < 5 fte 5-10 fte 10-20 fte > 20 fte

26%

26%

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

7

2.4 Bedrijfspand

2.4.1 Eigendomssituatie Ruim de helft (79 bedrijven, 57%) huurt het huidige bedrijfspand en circa 43% (60 bedrijven) heeft het pand in eigendom. Bij de sectoren adviesdiensten, groothandel en facilitaire diensten is het aandeel bedrijven met een gehuurd bedrijfspand het hoogst. Bedrijven actief op het gebied van transport, detailhandel en auto(reparatie) hebben relatief vaak het bedrijfspand in eigendom.
Afbeelding 3: Eigendomssituatie naar sector
totaal overig opslag horeca auto (reparatie) detailhandel facilitaire diensten adviesdiensten industrie bouw transport huur groothandel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% koop/eigendom

2.4.2 Oppervlakte Bijna eenderde (31%) van de bedrijven is gehuisvest in een bedrijfspand van kleiner dan 500 m2. Verder blijkt 35% van de bedrijven gevestigd in een pand van minimaal 1.000 m2.
Tabel 2: Oppervlakte bedrijfspand
absoluut < 500 m2 500-1.000 m2 1.000-2.000 m2 2.000-5.000 m2 > 5.000 m2 Totaal 43 25 22 27 21 139 relatief 31% 18% 16% 20% 15% 100%

8

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

3. Mening vestigingslocatie
Hoofdstuk drie gaat in op de vestigingslocatie van de ondernemingen. In dit kader gaat de aandacht specifiek uit naar de mening over de bereikbaarheid.

3.1 Beoordeling
3.1.1 Bereikbaarheid voor doelgroepen Aan de bedrijven is gevraagd een oordeel te geven over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Pijp voor klanten, werknemers, toeleveranciers en eigen afvoer of aanvoer van goederen. Over het algemeen wordt de bereikbaarheid voor alle doelgroepen goed beoordeeld (“goed bereikbaar door aansluiting op twee autosnelwegen…”).
Tabel 3: Beoordeling bereikbaarheid De Pijp voor doelgroepen (% exclusief n.v.t.)
goed Klanten Werknemers Toeleveranciers Eigen afvoer/aanvoer goederen 98 73% 96 72% 96 75% 93 75% matig 30 22% 32 24% 29 23% 30 24% slecht 6 5% 6 4% 3 2% 1 1% 15 11 n.v.t. 5 5

Onderstaande tabel laat zien dat de beoordeling van de bereikbaarheid, niet of nauwelijks afhankelijk is van de locatie. Over het algemeen lijkt het er op dat bedrijven in het gebied Omgeving Lijndenweg naar verhouding wat minder positief zijn dan bedrijven in de twee overige deelgebieden. Bedrijven in het gebied Omgeving Industrieweg zijn echter relatief wat minder positief over de bereikbaarheid van De Pijp voor werknemers.
Tabel 4: Aandeel bedrijven dat bereikbaarheid naar doelgroep als goed beoordeeld
Doelgroep Klanten Werknemers Toeleveranciers Eigen afvoer/aanvoer goederen Havenzône 73% 73% 71% 71% Omgeving Industrieweg 71% 61% 74% 74% Omgeving Lijndenweg 68% 72% 67% 68%

Ondernemers zijn dus overwegend positief over de bereikbaarheid van De Pijp. Door de ondernemers die de bereikbaarheid met matig of slecht beoordeeld hebben werden een aantal knelpunten genoemd, zoals zwaar vrachtverkeer dat de weg blokkeert, de draai niet kan maken of te hard rijdt. De bereikbaarheid op doordeweekse dagen is doorgaans goed, maar in het weekeinde ondervinden een aantal ondernemers problemen met het bereiken van hun bedrijf vanwege de drukte die door de Beverwijkse Bazaar wordt veroorzaakt.

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

9

3.1.2 Totale uitstraling Onderstaande afbeelding laat zien dat ruim driekwart (80%) van de bedrijven, de totale uitstraling van bedrijventerrein De Pijp met matig tot slecht beoordeelt. Een aantal ondernemers stelt dat de gebouwde omgeving op De Pijp soms sterk verouderd is en dat er sprake is van achterstallig onderhoud door gebruikers en eigenaren van de bedrijfspanden. Verder wordt gewezen op de rommelige aanblik en uitstraling van het terrein. Dit wordt toegelicht met zeer diverse aspecten, zoals onvoldoende groen, onvoldoende onderhoud van het bestaande groen en zwerfvuil.
Afbeelding 4: Oordeel totale uitstraling
17% 20%

goed matig slecht

63%

Naar deelgebied bezien, blijkt bijna eenderde (31%) van de bedrijven in gebied Omgeving Industrieweg de totale uitstraling als slecht te beoordelen (in de gebieden Havenzône en Omgeving Lijndenweg bedragen deze aandelen respectievelijk 15% en 14%). Een aantal ondernemers gaven aan dat de aard van de huidige bedrijvigheid op De Pijp (industrie, bouw, groothandel) resulteert in een bedrijventerrein met een zogenaamde ‘industrie-look’ met een inherent rommelig ogende uitstraling.

10

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

3.1.3 Stellingen Aan de respondenten is gevraagd om te reageren op een aantal stellingen, te weten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. De Pijp beschikt over voldoende parkeergelegenheid; De uitstraling van de entrees van het bedrijventerrein laat te wensen over; Op De Pijp is er geen sprake van verkeersoverlast; De bewegwijzering op De Pijp functioneert naar wens; De veiligheid op het terrein is in orde; Op De Pijp zijn er voldoende groenvoorzieningen; Mijn bedrijf besteedt aandacht aan de uitstraling van het pand; Op De Pijp is er sprake van voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor mijn bedrijf.

De ondernemers werden ook in staat gesteld om hun mening over de betreffende stelling nader toe te lichten. Een wisselend aantal ondernemers heeft hier gebruik van gemaakt. Zie voor deze toelichtingen bijlage 2. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de resultaten.
Afbeelding 5: Stellingen

Uitbreidingsmogelijkheden

Uitstraling

Groenvoorzieningen

Veiligheid

Bewegwijzering

Verkeersoverlast

Entrees

zeer mee eens mee eens neutraal

Parkeren

mee oneens zeer mee oneens

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

11

• 63 % van de bedrijven zegt aandacht te besteden aan de uitstraling van hun pand. Sommige ondernemers proberen hun pand een vriendelijk gezicht te geven door middel van groenvoorzieningen of door het eigen pand en bijbehorende terrein periodiek te reinigen. • De helft van de bedrijven onderschrijft de stelling dat de uitstraling van de entrees van het bedrijventerrein te wensen over laat. In het beperkte aantal toelichtingen op deze stelling komen de aspecten naar voren als: de matige kwaliteit van een aantal gebouwen aan de toegangswegen, de industrie-achtige uitstraling van het gebied, vermelding zittende bedrijven bij entrees voor verbetering vatbaar. • 42% van de bedrijven is het oneens met de stelling dat er geen sprake is van verkeersoverlast. De toelichtingen waren zeer divers van aard. Als congestiepunten werden onder ander genoemd de Parallelweg waar, naar mening van een ondernemer, de stoplichten te scherp afgesteld staan waardoor opstoppingen op kruispunten ontstaan. Ook filevorming bij de Wijkertunnel in de spits, drukke doorgaande wegen in het weekeinde, drukte als gevolg van aardappeltransporten, opstoppingen bij in- en uitritten en gevaarlijke situaties op de Wijkermeerweg werden genoemd. • 55 % van de bedrijven vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is, 29 % vindt de parkeergelegenheid daarentegen onvoldoende. Bij veel bedrijven kunnen de werknemers de auto kwijt op het eigen terrein. Een aantal opmerkingen kwam er over het verdwijnen van parkeerplaatsen aan de Wijkermeerweg en parkeerproblemen voor klanten op bepaalde tijden. • Een kwart van de bedrijven beaamt dat de veiligheid op De Pijp in orde is. 36 % is het oneens met deze stelling. Een aantal ondernemers wijst op de verkeersveiligheid die te wensen over laat (hardrijders, onveilig voor voetgangers), terwijl andere ondernemers juist wijzen op de criminaliteit/inbraak en onveiligheidsgevoelens in de avonduren. Een aantal ondernemers geeft aan dat (collectieve) beveiliging noodzaak is. • Circa 11% onderschrijft de stelling dat er voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn voor het bedrijf op De Pijp en 29 % is het hiermee oneens. Het aandeel ondernemers dat met neutraal antwoordde (52%) is opmerkelijk hoog. Waarschijnlijk is uitbreiding op de huidige locatie voor deze ondernemers niet relevant. • Slechts 22 % is het eens met de stelling dat er voldoende groenvoorzieningen zijn, tegen een aandeel van 48 % die het (zeer) oneens met deze stelling is. Opmerkingen zijn gemaakt over het onderhoud van het groen en het zich in het groen verzamelend zwerfvuil. • 35 % van de ondernemers is het eens met de stelling dat de bewegwijzering naar behoren functioneert, 24 % is het oneens met deze stelling.

12

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

3.2 Pluspunten en ergernissen
Aan de respondenten is gevraagd om drie pluspunten en drie ergernissen te noemen van het bedrijventerrein. 40% wist geen pluspunt te noemen en 37% geen ergernissen (inclusief respondenten die bij deze vraag niets hebben ingevuld). De belangrijkste pluspunten en ergernissen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Over de pluspunten is de mening redelijk unaniem: goeder bereikbaarheid en gunstig ligging van het gebeid worden verreweg het meest genoemd. Bij de pluspunten komt de goede bereikbaarheid van De Pijp opnieuw naar voren (45x genoemd) en de daarmee samenhangende gunstige ligging ten opzichte van snelwegen (15x), overige liggingaspecten (12x), de ruime opzet van het gebied (10x), de aanwezigheid van de haven en haar faciliteiten (8x) en de parkeermogelijkheden in het gebied en op eigen terrein (5x). Voor de volledige lijst met pluspunten zie het tabellenboek Over de ergernissen zijn de meningen veel meer verdeeld. Een groot aantal aspecten zijn genoemd variërend van het schoonhouden van de openbare ruimte en klachten over het riool tot verkeersoverlast door congestie bij de tunnel. Voor de volledige lijst met ergernissen wordt weer verwezen naar het tabellenboek Het meest genoemd werd het aspect schoonhouden van de openbare ruimte. Men vindt het niet schoon (genoeg) of ergert zich aan zwerfvuil in het algemeen (in totaal 17 x genoemd) of specifiek het zwerfvuil wat in het weekend afkomstig is van de Beverwijkse Bazaar (12 x genoemd). Andere ergernissen zijn het beheer en ontbreken van groenvoorzieningen, parkeerproblemen in het gebied (doordeweeks en het weekend) en verkeersdrukte in het algemeen en in het weekend in het bijzonder, files bij de tunnel, de uitstraling van het gebied, overlast van de aardappelcampagne en overlast van het riool.
Tabel 5: Pluspunten en ergernissen bedrijventerrein De Pijp (3 antwoorden mogelijk)
Pluspunten bereikbaarheid algemeen ligging ten opzichte van snelwegen ligging overig (t.o.v. klanten, Centrum, Bazaar) ruime opzet aanwezigheid haven parkeergelegenheid Geen pluspunten/niet ingevuld n 45 15 12 10 8 5 55 % 32 11 9 7 6 4 40 Ergernissen schoonmaak openbare ruimte/zwerfvuil niet nader gespecificeerd parkeergelegenheid zwerfvuil Beverwijkse Bazaar aanwezigheid Beverwijkse Bazaar groenvoorzieningen (gebrek aan en onderhoud van) drukte/bereikbaarheid in weekend matige uitstraling Geen ergernissen/niet ingevuld n 17 16 12 12 10 7 6 52 % 12 12 9 9 7 5 4 37

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

13

3.3 Plannen
Van de vertegenwoordigde bedrijven geeft circa een kwart (24%) aan plannen te hebben om te verplaatsen of uit te breiden. Bij het merendeel van deze bedrijven staan deze plannen binnen een termijn van vijf jaar gepland. Bij verplaatsing overweegt ongeveer de helft van de verplaatsende of uitbreidende bedrijven om zich elders in de gemeente Beverwijk te vestigen. Als reden geeft men overwegend ruimtegebrek door toename van bedrijfsactiviteiten aan. Naar deelgebied bezien, blijkt het aandeel bedrijven dat overweegt te verplaatsen of uit te breiden naar verhouding in het gebied Omgeving Industrieweg wat hoger ligt dan in de overige deelgebieden (respectievelijk 42% tegenover 29% in de Havenzône en circa 18% in het gebied Omgeving Lijndenweg). Dit kan deels verklaard worden door het feit dat het gebied Omgeving Industrieweg startende bedrijven een broedplaatsfunctie heeft. Na de startfase verplaatsen deze bedrijven door groei van het bedrijf naar een ruimere locatie. Een andere mogelijke verklaring vormt de nabije ligging van de Beverwijkse Bazaar, waar sommige bedrijven overlast van ondervinden. Van de bedrijven met plannen om te verplaatsen of uit te breiden geeft 11% een termijn van uiterlijk een jaar aan, eveneens 11% heeft de plannen gepland binnen een termijn van vijf jaar. Circa 2% hanteert een termijn van langer dan 5 jaar en bij circa 4% is deze termijn nog niet bekend.

Afbeelding 6: Plannen naar locatie

Omgeving Lijndenweg

Omgeving Industrieweg verplaatsen/uitbreiden Havenzone anders namelijk geen plannen 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

3.4 Samenwerking met andere bedrijven
Ongeveer 40% van de ondervraagde bedrijven geeft aan samen te werken met andere bedrijven op De Pijp en zoals verwacht mag worden, hechten nagenoeg alle bedrijven belang aan deze samenwerking. Naar deelgebied bezien, blijken bedrijven in het gebied Omgeving Industrieweg vaker samen te werken dan bedrijven in de overige twee deelgebieden (respectievelijk 61% tegenover 38% in de Havenzône en 32% in het gebied Omgeving Lijndenweg). Gelet op bedrijfsactiviteit, blijken transportbedrijven in relatief grotere mate met andere bedrijven samen te werken.
Afbeelding 7: Samenwerking met andere bedrijven

Omgeving Lijndenweg

Omgeving Industrieweg

Havenzone

ja nee

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3.5 Overlast van andere bedrijven
Circa eenderde van de ondervraagde bedrijven (34%) zegt overlast te ondervinden van andere (nabij gelegen) bedrijven. Slecht een enkele ondernemer heeft dit nader toegelicht. Als bronnen van overlast zijn onder andere genoemd de Beverwijkse Bazaar (afgaande op de ergernissen hoofdzakelijk zwerfvuil en de slechte bereikbaarheid van De Pijp in het weekeinde), zwaar vrachtverkeer van andere bedrijven en stankoverlast van de rioolzuivering maar ook een deurenfabriek, uitladen en voor de deur geparkeerde vrachtwagens en overlast van de aardappelcampagne. Naar deelgebied bezien, blijken bedrijven gevestigd in deelgebied Omgeving Lijndenweg wat meer overlast te ondervinden van andere bedrijven (42% tegenover 32% en 25% voor respectievelijk deelgebied Omgeving Industrieweg en deelgebied Havenzône).

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

15

3.6 Aanwezigheid van de haven
Circa 41% van de bedrijven is van mening dat de aanwezigheid van de haven van belang is voor hun bedrijf (“dankzij de haven kunnen wij de logistieke kosten in de hand houden … zonder haven heeft ons bedrijf door hoge loonkosten geen kans van overleven”). Voor een aantal bedrijven geldt dat hun bedrijfsactiviteit direct gerelateerd is aan de haven. Andere bedrijven zijn van mening dat de haven een impuls is voor de werkgelegenheid in de regio. Een aantal respondenten vindt dat er tot op heden te weinig met de haven wordt gedaan (“er wordt te weinig gebruik gemaakt van de haven” … “beter benutten van de haven kan het bedrijventerrein in zijn geheel versterken” … de haven kan zeer veel werk genereren, mits op de juiste manier aangepakt”). Gelet op deelgebied is het opmerkelijk dat het aandeel bedrijven in de Havenzône dat belang aan de haven hecht, naar verhouding laag is (respectievelijk 31% tegenover 48% in het gebied Omgeving Industrieweg en 40% in het gebied Omgeving Lijndenweg).

3.7 Parkmanagement
In het kader van herstructurering van bedrijventerreinen staat parkmanagement tegenwoordig sterk in de aandacht. Bij de bedrijven is nagegaan en in welke mate er behoefte bestaat aan bepaalde vormen van parkmanagement: collectieve afvalinzameling, collectieve beveiliging, gezamenlijk vervoer van werknemers en collectief onderhoud van de openbare ruimte. Verder is onderzocht hoe men tegen een publiekprivate uitvoering aankijkt door te vragen naar de bereidheid om mee te betalen. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de behoefte en de bereidheid om mee te betalen aan bovenstaande vormen van parkmanagement.
Afbeelding 8: Behoefte aan parkmanagement
80% (eventueel) behoefte 70% bereid mee te betalen

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% collectieve afvalinzameling collectieve beveiliging gezamenlijk vervoer collectief onderhoud werknemers openbare ruimte

16

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

• Circa 46% van de bedrijven heeft eventueel behoefte aan collectieve afvalinzameling en 16% is bereid mee te betalen. • Ongeveer 47% heeft (eventueel) behoefte aan collectieve beveiliging (27% is bereid mee te betalen). • Slechts 10% van de bedrijven heeft behoefte aan gezamenlijk vervoer van werknemers en 2% is bereid mee te betalen. • Circa 37% van de bedrijven heeft eventueel behoefte aan collectief onderhoud van de openbare ruimte en 12% is bereid mee te betalen. Ervan uitgaande dat het aandeel bedrijven dat bereid is mee te betalen, bestaat er met name draagvlak voor collectieve beveiliging en in wat mindere mate ook voor collectieve afvalinzameling. Opgemerkt dient te worden dat ondernemers hoofdzakelijk interesse hebben in collectieve voorzieningen, wanneer dit ook daadwerkelijk leidt tot economische schaalvoordelen in de vorm van kostenbesparingen en opbrengstenmaximalisatie. Opmerkelijk is verder het geringe aandeel ondernemers dat mee wil betalen aan collectief onderhoud van de openbare ruimte afgezet tegen het aantal malen dat dit aspect (schoonmaak en zwerfvuil) naar voren kwam bij ergernissen en het relatief negatieve oordeel over de groenvoorzieningen.

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

17

4. Herstructurering

4.1 Mening over de herstructurering
Aan de bedrijven is gevraagd hoe zij tegenover de geplande herstructurering van bedrijventerrein De Pijp staan. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de resultaten.
Afbeelding 9: Mening herstructurering De Pijp

betrokkenheid draagt bij aan succesvolle herstructurering

collectieve voorzieningen positief voor ondernemersklimaat

herstructurering gunstig voor bedrijfsvoering

ja weet niet nee 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

• Over de vraag in hoeverre de geplande herstructurering gunstig is voor de bedrijfsvoering, lopen de meningen uiteen. Ruim eenderde (35%) van de bedrijven zegt van wel, 30% weet het niet en 35% zegt van niet. • Bijna de helft (46%) van de bedrijven denkt dat collectieve voorzieningen een positief effect zullen hebben op het ondernemersklimaat, 35% zegt van niet en 19% weet het niet. • Ongeveer driekwart (70%) van de ondernemers is van mening dat betrokkenheid van de ondernemers bijdraagt aan een succesvolle herstructurering van bedrijventerrein De Pijp.

18

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

4.2 Ideeën en suggesties
Van de 139 in het onderzoek betrokken bedrijven, dragen 15 bedrijven (11%) ideeën of suggesties aan voor de herstructurering van De Pijp. Hoewel de antwoorden uiteen lopen, verwijzen de ideeën en suggesties hoofdzakelijk naar de huidige infrastructuur die volgens deze ondernemers voor verbetering is (“gevaarlijke en vervelende betonnen kegels moeten worden verwijderd … pak de Parallelweg aan … betere infrastructuur met meer parkeergelegenheid … extra uitvalswegen voor zwaar vrachtverkeer”). Verder kwam de suggestie voor meer groenvoorzieningen op het bedrijventerrein waarvan men verwacht dat dit meteen de uitstraling van de Pijp verbetert, zodat het gebied minder rommelig oogt. In bijlage 2 zijn alle ideeën en suggesties in de vorm van citaten opgenomen.

4.3 Betrokkenheid
Nagenoeg alle ondernemers (96%) willen graag op de een of andere manier (informatie, meedenken en meebeslissen) betrokken zijn bij de herstructurering van De Pijp. Ruim driekwart van de ondernemers (77%) wil door het ontvangen van informatie bij de herstructurering worden betrokken, 13% wil meedenken en circa 7% wil meebeslissen. Gelet op de verschillende deelgebieden, zijn er geen verschillen waarneembaar.

Ondernemersonderzoek bedrijventerrein De Pijp te Beverwijk, augustus 2003

19